WWW.NAUKA.X-PDF.RU
- , ,
 


Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 |

SECURITOLOGIA Nauka o bezpieczestwie czowieka i organizacji spoecznych SECURITOLOGY A security science of human beings and social organizations ...

-- [ 11 ] --

BIER A.: Ochrona prawna danych osobowych w sferze dziaalnoci gospodarczej w Polsce aspekty cywilnoprawne. /in:/ WYRZYKOWSKI Mirosaw: Ochrona danych osobowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999, s. 111-153.

BOCHESKI J.: ABC tomizmu. Znak 1950, nr 23 BOESLER P.: Przeciwdziaanie sytuacjom ryzyka urazw niezamierzonych.

/in:/ PRZYBYSZ P.: (red.) Edukacja wobec rnorodnoci. Gdynia:

Akademia Marynarki Wojennej 2001, s. 137-150.

BOGOMOLOV V.A. (ros.) ..: . : 2006.

BOJARSKI Tadeusz: Przestpstwa przeciwko pastwu. Uwagi na tle kodeksu karnego. /in:/ Prace ofiarowane Profesor Oktawii Grniok. Katowice, 1996.

BOLTIVETS S.I. (ukr.) Ҳ ..: 㳺: . : 2000.

BOLTIVETS S.I. (ukr.) Ҳ ..: -i i㳺 i i. /:/ i i. . IX. 2. : I i i. .. 2007.

BOLOGNA G.J. LINDQUIST R.J. WELLS J.T.: The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime. John Wiley & Sons Inc. 1995.

BOROWIECKI R. KWIECISKI M. (red.): Informacja w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki). Zakamycze: Kantor Wydawniczy 2003.

BOSTAN L: (rom.) Securitatea n procesele de dezvoltare: analiz filosoficometodologic. Chiinu: Centrul Editorial al UASM, 2008.

BOEK F. BUMBOV A.: (cze.) Dlouhodob inky neionizujcho zen polimitnch hodnot. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom

prostred. Zbornk z 13. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina:

ilinsk univerzita v iline 2008, s. 69-76.

BULLER J. Leszek: Zarzdzanie bezpieczestwem. Ekonomika i organizacja przedsibiorstwa 2008, nr 10, s. 21-28.

BUZALKA J.: (slov.) Vybran otzky terie krzovho mamamentu a civiln ochrana. Bratislava: Akadmia Policajnho zboru 2001.

BUZAN, B. WAEVER, O. WILDE de J.: Bezpenost. Nov rmec pro analzu.

Brno: Centrum strategickch studi, 2005.

CARROLL, J. S.: Safety culture as an ongoing process: Culture surveys as opportunities for enquiry and change. (pol. Kultura bezpieczestwa jako cigy proces). Work & Stress 1998, No 12, p. 272-284.

ECH.: (slo.) Civilno-vojensk spoluprca (CIMIC) a jej miesto v prprave prslunkov ozbrojench sl Slovenskej republiky. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. Zbornk z 13. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina: ilinsk univerzita v iline 2008, s. 99-104.

CHEN Min: Chinese and Japanese Negociating Styles. The International Executive, marzec-kwiecie 1993, s. 148.

CIECIERSKI M.: Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsibiorstw. Warszawa: PAT 2007.

CIELARCZYK M.: Wspczesne rozumienie bezpieczestwa i obronnoci.

Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy 2001, nr 3, s. 5-19.

COOPER, M. D.: Towards a model of safety culture. (pol. W kierunku modelu bezpieczestwa). Safety Science 2000, No 36, p. 111-136.

COX, S. COX, T.: The structure of employee attitudes to safety: A European

example. (pol. Struktura nastawienia pracownika do bezpieczestwa:

przykad europejski)Work & Stress 1991, No 5, p. 93-104.

COX, S. & FLIN, R.: Safety culture: Philosopher's stone or man of straw? (pol.

Kultura bezpieczestwa: Kamie filozoficzny lub somiany zapa?) Work & Stress 1998, No 12(3), p.189-201.

CreditMetrics, dokumentacja techniczna. New York: J.P.Morgan, 1997.

UKAN K. POLONSK D. KVRNDA F.: Sociologick pohady na pln profesionalizciu ozbrojench sl. Bratislava: VIA MO SR 2005.

CZAPSKA J. WJCIKIEWICZ J.: Policja w spoeczestwie obywatelskim.

Zakamycze: 1999.

CZEKAJ J.: Metody zarzdzania informacj w przedsibiorstwie. Krakw: AE 2000.

CZEKUNKOWA L.: Uczestnictwo w kulturze narodowej poprzez ukad wartoci uczniw zdolnych. /in:/ PAJK K. ZDUNIAK A.: (red.) Edukacyjne zagroenia pocztku XXI wieku. Warszawa: ELIPSA 2003.

DADAK W.: Prywatne firmy ochrony osb i mienia a zapobieganie przestpczoci. /w:/ Bezpenos a ochrana majetku. Koice: LIPORT LFK 2001, s. 148-152.

Dictionary of Financial Risk Management. New York: 1996

DJHIGIREY V.C. JHIDETSRIY (ukr.) . . :

. : , 1999.

Doomsday Clock Moves Two Minutes Closer To Midnight. Bulletin of the Atomic Scientists 2007-01-17. ISSN 0096-3402. www.thebulletin.org DUDNIKOVA I.I. (ukr). I I.I.: .

: 2003.

DWORECKI S.: Wybrane problemy ksztatowania bezpieczestwa narodowego. Warszawa: Zeszyty Naukowe AON 1995, nr 1.

DZIAWGO D.: Credit-rating. Warszawa: PWN 1998.

DZIAWGO D.: Zarzdzanie ryzykiem w banku komercyjnym. /in:/

GUCHOWSKI J. SZAMBELACZYK J.: (red.) Bankowo. Podrcznik dla studentw. Pozna: WSB 1999, s. 351-398.

Encyklopedie svtov terorismus. Praha: Svojtka&Co 2001.

.., -iii i i i /:/ - o- , ̳ ò . , г 2003, I, c. 267-270.

282

FISCHER B.: Przestpstwa komputerowe i ochrona informacji. Krakw:

Zakamycze 2000.

Financial Analysis and Planing. New York: Addison-Wesley Publishing Company 1989.

FLAKIEWICZ W.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Warszawa: PWE, 1971.

FORLICZ S.: Niedoskonaa wiedza podmiotw rynkowych. Warszawa: PWN 2001.

FRANKFORT-NACHMIAS CH. NACHMIAS D.: Metody badawcze w naukach spoecznych. Pozna: Zysk i S-ka 2001.

FREI D.: Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik. Stuttgart: Verlag W.

Kohlhammer 1977, s. 17-21.

FUKUYAMA F.: The Great Disruption. London: PROFILE BOOKS, 1997.

GAJOS M. ZALEWSKI S. (red): Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Katowice: KSOIN 2005.

GARDOCKI L.: Prawo karne. Warszawa: 1998.

GARTVITH O.G. i inni (ukr.) .. : Գ . (pol. Sport i zajcia sportowe sportw walki) ʳ: 2005.

GAPIERIK L.: (slo) Kriminolgia. ilina: EVT, 2003.

GELLER, E. S.: The Psychology of Safety. Radnor, PA: Chilton Book Company, 1996.

GERASIMTHUK Andrij Andrijovith, TIMOSHENKO Olena Ivanivna, DASZKIEWICZ Jakub (ukr.) i i, i, : i - i i. (pol.

Etyka i etykieta wspczesnego biznesu - rkojmia bezpieczestwa przedsibiorstwa). : , 2007.

GERTSMAN S.: Psychologia na co dzie. Warszawa: KiW 1975.

GLADKAYA L.A. (ukr.) ..: i , i . /:/ i ii i, , . : i-, 2007 . 36.

GLASSMAN James K. Dihydrogen Monoxide: Unrecognized Killer. Copyright 1997 The Washington Post Company.

www.junkscience.com/news/glassman.html GUCHOWSKI J. SZAMBELACZYK J.: (red.) Bankowo. Podrcznik dla studentw. Pozna: WSB 1999.

GOLDBERG V.P.: Regulation and Administered Contracts. Bell Journal of Economics and Management Science, 1976, nr 7, s. 439-441.

GOLKA M.: Kultura jako system. Pozna: OWN 1992.

GOZORA V.: (slo.) Indiktory udratenho rozvoja podnikateskch subjektov. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. Zbornk z 13. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina: ilinsk univerzita v iline 2008, s. 179-185.

GRIFFIN R. W.: Podstawy zarzdzania organizacjami. Warszawa: PWN 1997.

GRUSZECKI T.: Przedsibiorca. Warszawa: CEDOR 1994.

GUSYEV V.S. i inni (ros.) .. .: . -: 2001.

GYMERSK J.: (slo.) Mechanick prostriedky a systmy technickej ochrany objektov. Bratislava: Akadmia Policajnho zboru 2003.

HADDON W.: Strategy in preventive medicine: passive ws. active approaches

to reducing human wastage. (pol.) Strategia prewencyjna w medycynie:

pasywne albo aktywne podejcie do zmniejszenia urazw czowieka.

Trauma 1974;14:353-354 HADDON W.: The basic strategies for preventing damage from hazards of all kinds. (pol.) Podstawowe strategie zapobiegania szkodom od wszelkiego rodzaju zagroe. Hazard Prevention 1080;16:8-11.

HANAUSEK T.: (pol.) Element bezporednioci jako znami niektrych typw przestpstw. Pastwo i Prawo 1964, nr 12, s. 905-914.

HANAUSEK T.: (pol.) Zarzdzanie bezpieczestwem nowa dziedzina nauki.

/in:/ Bezpenos a ochrana majetku. Koice: LIPORT LFK 2001, s. 36-39.

HAYEK F.A.: Law, Legislation and Liberty. Chicago and London: The University of Chicago Press, vol. 1, 1979.

HERMAN M.: Potga wywiadu. Warszawa: 2002.

HERVAIN SZAB G.: (mag.) A tudomnyos parkok a globalizcis s regionalizcis folyamatokban. Szkesfehrvr: Kodolnyi Jnos Fiskola 2002.

HOC S.: Organizacja polskich sub specjalnych. Wojskowy Przegld Prawniczy 2002, nr 3, s. 41.

HOFREITER L.: (slov.) Bezpenos a bezpenostn prostredie. Bezpenostn rizik a ohrozenia. /in:/ REITPS J. a kol.: (slo.) Manarstvo bezpenostnch rizk. ilina: ilinsk univerzita v iline 2004, s. 9-43.

HOFREITER L.: (slov.) Bezpenostn manament. ilina: FI I 2002.

HOFREITER L.: (slov.) Securitolgia. Liptovsk Mikul: Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika, 2006.

HOFREITER Ladislav: Teria a rieenie konfliktov. Liptovsk Mikul:

Akadmia ozbrojench sl gen M.R.tefnika, 2008.

HOFSTEDE G.: Kultury i organizacje. Warszawa: PWE 2000.

HOYST B.: Kryminologia. Warszawa: LexisNexis, 2004.

IHNATOWICZ I. MCZAK A. ZIENTARA B. ARNOWSKI J.:

Spoeczestwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988.

IHNATOWICZ I. Od rozbiorw do pierwszej wojny wiatowej. /in:/

IHNATOWICZ I. MCZAK A. ZIENTARA B. ARNOWSKI J.:

Spoeczestwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s. 427IRKHIN B.Ju. (ukr.) ղ ..: ii i i - i . : , 2005.

ITTELSON W.H.: Environment perception and contemporary perceptual theory. /in:/ ITTELSON W.H. (red.) Environment and Cognition. New York: Academia Press, 1973, p. 1-19.

ITTELSON W.H. (red.) Environment and Cognition. New York: Academia Press, 1973.

IWANOW A. JANOWICZ E. ZIKOWSKI Z.: Inwestycyjny rating przedsibiorstwa. Supsk: WHSZ 2008.

JAJUGA K. JAJUGA T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inynieria finansowa. Warszawa: PWN 1998.

JANEEK V.: Kvalifikan modulrny systm odbornho vzdelvania pre systmovo pecializovan manament. /in:/ NOGALSKI B.

TOMASZEWSKI J. (red): Bezpieczestwo, administracja i biznes w kontekcie czonkostwa w Unii Europejskiej. Gdynia: WSAiB 2005, s. 345-351.

JANOEC Josef a kolektiv: (cze.) Bezpenost a obrana esk republiky 2015Praha: Ministerstvo obrany esk republiky 2005. Ronk 16 (48), s. 3-14 JANOEC Josef: (cze.) Bezpenostn realita zem V-4 z pohledu sekuritologie.

/In:/ Bezpenos krajn V - 4 v rozrenom priestore NATO. Zbornk prspevkov z medzinrodnej vedeckej konferencie. Skalica: Stredoeurpska vysok kola v Skalici, 2008.

JANOEC Josef: (cze.) Diskuze zkladnch problm bezpenostn vdy. /in:/

Science & Military 2006,. 2, s. 19 31. ISSN 1336-8885.

JANOEC Josef: (cze.) Od teorie obrany k sekuritologii. /in:/ LUPTK ubomr: Panorma globlneho bezpenostnho prostredia: 2006-2007.

Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 487-495.

JANOEC Josef: (cze.) Sekuritologie nauka o bezpenosti a nebezpenosti.

Vojensk rozhledy 2007, nr 3, s. 3-14.

JANOWICZ E.: (red.) Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju

regionalnego i bezpieczestwa biznesu w jednoczcej si Europie. Supsk:

Wysza Szkoa Zarzdzania 2004.

JARRA E.: Socjologia katolicka. Londyn: 1953.

JAEK R.: (cze.) Informan bezpenost a ochrana zdrav pi prci s vpoetn technikou. Ostrava: Ostravsk Univerzita 2003.

JAEK R. BENDA R.: (cze.) Przkum informan bezpenosti malch a stednch firem stedomoravskho regionu. /in:/ Internet a konkurenceschopnost podniku. Zln: Univerzita Tome Bati 2003, s. 60-65.

JASISKI W.: Pranie brudnych pienidzy. Warszawa: Poltext, 1999.

JAWORSKI W. L. ZAWADZKA Z.: (red.) Bankowo. Podrcznik akademicki. Warszawa: POLTEXT 2002.

JHELIVO E.P. ZATSARNIY V.V. (ukr.) .. ..

. : i 2005.

JHURAVEL Valeriy Petrovith, TIMOSHENKO Elena Ivanovna, DITHEK Aleksandr Ivanovith (ros.) ,

, :

.(pol. Przeciwdziaanie wrogiemu przejciu). : , 2009.

JURCZAK W. (ukr.) . - . 2007, 5, . 12. i 63600- 01237.

KACZMAREK J. SKOWROSKI A.: Bezpieczestwo - wiat - Europa Polska. Wrocaw: 1998.

KACZMAREK T.: Zarzdzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktykw. Gdask: Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 1999.

KAGANEK K.: Bariery uprawiania turystyki w opinii osb niepenosprawnych. /in:/ MIDURA F. BIKOWSKI J.: Krajoznawstwo i turystyka osb niepenosprawnych. Biaa Podlaska: PWSZ 2005, s. 115-121.

KAGANEK K.R. KORZENIOWSKI L.F.: Jako i bezpieczestwo usug hotelarskich. Krakw: EAS 2008.

KALASHNIK N.G. (ros.) ..: : . (pol. Estetyczne smaki: pochodzenie i ksztatowanie). : , 2007.

KALASHNIK N.G. (ukr.) ..: a . (pol.

Socjalizacja osobowoci rodkami wychowania estetycznego i kultury fizycznej). ѳ: ѳ , 2008.

KAMLIK M.I. (ukr.) . I.: i i ii. : i, 2005.

KARAAHIN M.: Which safety level is enough for railway companies?

GRZYBOWSKI M. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo w administracji i biznesie. Gdynia: WSAiB, 2007, s. 366-370.

KATORIN Y.F. KURENKOV E.V. LYSOV A.V. OSTAPENKO A.N. (ros.) .., .., .., ..: . : 2000.

KATZ D. KAHN R.L.: (ang.) The Social Psychology of Organizations. New York: 1966.

KAUFMANN F.X.: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Georg Thieme Verlag. Stuttgart: 1970.

KHALMURADOV B.D. (ukr.) ..: ii - /:/ i ii - i, , . : i-, 2007 . 21.

KIETYKA L.: Komunikacja w zarzdzaniu. Warszawa: Placet 2002.

KIEUN W.: Sprawne zarzdzanie organizacj. Warszawa: SGH 1997.

KISIELNICKI Jerzy: Metody informatyczne. Warszawa: PWE, 1981.

KOSKOWSKA A.: Socjologia kultury. Warszawa: PWN 1983.

KOCZKOWSKI M.T. RYSZKOWSKI M.P. WILU J.: Bezpieczestwo zasobw materialnych i informacyjnych firmy. Katowice: KSOIN 2007.

KONFUCJUSZ (Kong Fuzi): Daxue. (b.m; b.r.) KONOVALOV O.A. (ukr) . .: .

. : 2004.

KOPALISKI W.: Sownik wyrazw obcych i zwrotw obcojzycznych.

Wydanie 14. Warszawa: Wiedza Powszechna 1983.

KORZENIOWSKI L.: Administrowanie bezpieczestwem. Program ksztacenia w szkole wyszej - przedmioty specjalizacyjne. Krakw: EAS, 2005.

KORZENIOWSKI L.: Bezpieczestwo europejskie. Program ksztacenia w szkole wyszej - przedmioty specjalizacyjne. Krakw: EAS, 2005.

KORZENIOWSKI L.: Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Krakw:

KTE 2001.

KORZENIOWSKI L.: Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Wydanie drugie. Krakw: EAS 2002.

KORZENIOWSKI L.: (pol.) Menedment. Podstawy zarzdzania. Krakw:

EAS 2003.

KORZENIOWSKI L.F.: Naduycia menederw w warunkach ryzyka gospodarczego. /in:/ GRZYBOWSKI M. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo w administracji i biznesie. Gdynia: WSAiB 2007, s. 113-119.

KORZENIOWSKI L.: (sov.) Objektvno-subjektvny charakter bezpenosti ako podmienky sluieb v posku. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. ilina: ilinsk univerzita v iline, Ministerstvo hospodrstva SR 2007, s. 373-377.

KORZENIOWSKI L. PEPOSKI A.: Wywiad gospodarczy. Historia i wspczesno. Krakw: EAS 2005.

KORZENIOWSKI L.: Polityka bezpieczestwa informacji w zarzdzaniu firm. Pastwo i Spoeczestwo 2003, nr 1, s. 265-280.

KORZENIOWSKI L.: (red.) Prace edukacyjne Zeszyt Nr 1. Krakw:

Krajowa Izba Edukacji 2000.

KORZENIOWSKI L.: Przyczynek do teorii zarzdzania bezpieczestwem. /in:/

Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. ilina: ilinsk univerzita 2002, s. 241-245.

KORZENIOWSKI L.F.: Securitologia na pocztku XXI wieku.

Securitologia/Securitology/ 2007, nr 6, s. 181-192.

KORZENIOWSKI L.: (ang.) Securitology. The concept of safety.

Comunikations 2005, No 3, s. 20-23.

KORZENIOWSKI L.: (cze.) Sekuritologie v procesu stvn se vdou. Obrana a strategie 2008, 1, s. 113-123. stav strategickch studi, Univerzita obrany, Brno, esk republika. ISSN 1214-6463 (print) a ISSN1802on-line (on-line www.defenceandstrategy.eu).

KORZENIOWSKI L. (ros.) .: . , 2003, 12, . 2-5.

KORZENIOWSKI L. (ukr.) ʲ .: 2004, 1(31), . 147-154.

KORZENIOWSKI L.: Zarzdzanie bezpieczestwem. Od ryzyka do systemu.

/in:/ KORZENIOWSKI L. (red): Zarzdzanie bezpieczestwem. Prace Edukacyjne. Krakw: LIPORT LFK 2001, s. 21-26.

KORZENIOWSKI L.: Zarzdzanie bezpieczestwem. Program ksztacenia w szkole wyszej - przedmioty specjalizacyjne. Krakw: EAS, 2004.

KORZENIOWSKI L.: Zarzdzanie bezpieczestwem. Rynek, ryzyko, zagroenie, ochrona. /in:/ Zarzdzanie bezpieczestwem. Krakw: PSB 2000, s. 437-444.

KORZYCKI St.: Bezpieczestwo polityczne. /in:/ System bezpieczestwa Polski. Warszawa: AON 1993.

KOSIEWICZ J.: Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu. Warszawa: BK 2004.

KOSZKIN V.I. i inni (ros.) .. .: . : -. 2000.

KOTARBISKI T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: PWN 1986.

KOTLER PH. ARMSTRONG G. SAUNDERS J. WONG V.: Marketing.

Podrcznik europejski. Warszawa: PWE 2002.

KOZDROWSKI S.: Wybrane zagadnienia kryminologii. Supsk: AGOPOL 2000.

KOZDROWSKI S.: Wybrane elementy securitologii - jako nauki o bezpieczestwie. Securitologia/Securitology/ 2007, nr 6, s. 193-206.

KOMISKI A.K. PIOTROWSKI W. (red.): Zarzdzanie. Teoria i praktyka.

Warszawa: PWN 1999.

KOMISKI A.K.: Zarzdzanie w warunkach niepewnoci. Warszawa: PWE 2004.

KREDISOV A.I. BEREZOVEHKO S.M. VOLOSHIN V.V. i inni, (ukr.)

IJ .. .. .. .:

. : ²- 2002.

K Z. MARE M. SUCH P.: Sekuritologie pavda, nikoliv metavda.

OBRANA A STRATEGIE 2/2007, s. 117-124.

http://www.defenceandstrategy.eu/en/current-issue-2forum/securitology pseudoscience-no-metascience.html KRUTOV V. DICHEK O.: (edit.) Society resists terrorism: Forums materials (2004-2006). Kiev: International Antiterrorism Unity, 2007.

KRYNOJEWSKI F. BASIAGA J.: Kryzys zagroenie czasu pokoju i czasu

wojny. /in:/ MAZUR S.: (red.) Edukacja dla bezpieczestwa. Katowice:

AWF 2006, s. 189-214.

KRZYANOWSKI L.J.: O podstawach kierowania organizacjami. Warszawa:

PWN, 1999.

KRZYANOWSKI L.: Podstawy nauki zarzdzania. Warszawa: PWN, 1985.

KUDIN V.A. (ros. ..: . (pol.

Edukacja w losach narodw). : -, 2007.

KUKUKA J.: Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczestwa midzynarodowego Polski. Wie i Pastwo, 1995, nr 1, s. 198-199.

KURIATA R. MARIAN C.: Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi. d:

Wydawnictwo Naukowe Wyszej Szkoy Kupieckiej 2005.

KWIECISKI M.: (pol.) Wywiad gospodarczy w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Warszawa-Krakw: PWN 1999.

LABUDOV J. a kol.: (slo.) port pre vetkch. Bratislava: Slovensk zvz rekreanej telesnej vchovy a portu 2002.

LAPIN V.M. (ukr.) ϲ . .: .

: , 1998. 6- . : , 2007.

Leksykon zarzdzania. Warszawa: Difin 2004.

LESZCZYSKI M.: bezpieczestwo socjalne a bezpieczestwo pastwa.

Securitologia 2008, nr 7, s. 69-79.

LEV B.: Knowledge Management: Fad or Need? Research Technology Management, September/October 2000, Vol. 43, Issue 5.

LEWIN K.: (ang.) Principles of Topological Psychology. New York: 1936.

LIBOR F.: Analza a predikce bezpenostnch hrozeb a rizik v esk republice.

Disertan prce. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, Fakulta socilnch studi, Katedra politologie 2006.

LINDE M.S.B.: Sownik jzyka polskiego, tom pierwszy A-F (reprint).

Warszawa: Gutenberg-Print 1994.

LIPIEC J.: Etyka ochrony. /in:/ Bezpenos a ochrana majetku. Koice:

LIPORT LFK, 2001, s. 82-94.

LIPIEC J.: Ontologia ryzyka /in:/ STACHARSKA-TARGOSZ J.: (red.) Ryzyko w dziaalnoci bankw komercyjnych. Pozna: WSB, 2000, s. 13-27.

LIPIEC J.: wiat wartoci. Krakw: 2001.

LIPIEC J.: Wolno i podmiotowo czowieka. Krakw: FALL, 1997.

LIPIEC J.: Koo etyczne. Krakw: FALL, 2005.

LOVEEK T.: Bezpenos informanch systmov. ilina: ilinsk univerzita v iline 2007.

LUKASHCHUK-FEDYK S.V. (ukr.) ʖ ..:

. : , 2004.

LUPTK : Panorma globlneho bezpenostnho prostredia: 2006-2007.

Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007.

MACIEJEWSKI J.: Socjologiczne aspekty bezpieczestwa narodowego.

Wrocaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego 2001.

MCZAK A.: Od poowy XV wieku do rozbiorw. /in:/ IHNATOWICZ I.

MCZAK A. ZIENTARA B. ARNOWSKI J.: Spoeczestwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s. 213-426. ISBN 83-05-11402-3.

MADEJ Marek: Zagroenia asymetryczne bezpieczestwa pastw obszaru transatlantyckiego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Midzynarodowych

2007. ISBN 978-83-89607-09-6.

MAXIMENKO S.D. NOSENKO E.L. (ukr.) ..

..: i. (pol. Psychologia eksperymentalna). : i, 2008.

MAXIMENKO S.D. (ros.) ..: . : KMM 2006.

MAXIMENKO S.D. (ros.) . .: . : --, 2000.

MAXIMENKO D.S. (ros.) . .: .

: 2003.

MALINOWSKI B.: Szkice z teorii kultury. Warszawa: Ksika i Wiedza, 1958.

Maa encyklopedia. Warszawa: PWN 1996.

MANSTEAD Antony S.R. HEWSTONE Miles i inni (red.): Psychologia spoeczna. Encyklopedia Blackwella. Warszawa: Jacek Santorski&CO Wydawnictwo 1996.

MARCIN M., REITPS J., SLEPECK J.: (slo.) Krzov situcie v elezninom stavitestve. ilina: ilinska univerzita v iline, Fakulta pecilneho ininierstva, 2002.

MARCZYK W. MARCZYK S.: Wybrane zagadnienia organizacji i zarzdzania. Krakw: AWF, 2003. Podrczniki i Skrypty nr 18.

MARE M.: Bezpenost. /in:/ ZEMAN P.: esk bezpenostn terminologie.

Vklad zkladnch pojm. Vyd. 1. Brno: stav strategickch studi, Vojensk akademie v Brn 2002.

MARTINET B, MARTI Y-M.: Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. Warszawa: PWE 1999.

MASLOW A.: Motywacja i osobowo. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1990.

MATIS J. HAMAJ P. MARTINSK M.: Sociolgia armdy.

MATIS Jozef: Socilno-pedagogick aspekty prpravy bezpenostnho manara. Securitologia/Securitology/ 2008, nr 7, s. 154-165.

MAZUR S.: (red.) Edukacja dla bezpieczestwa. Materiay midzynarodowej konferencji naukowej. Katowice: AWF 2006.

MEARNS, K. J., & FLIN, R.: Assessing the state of organizational safetyCulture or climate? (pol. Ocena stanu organizacyjnego bezpieczestwa Kultura czy klimat?) Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 1999, No 18(1), p. 5-17.

MELICHREK Z.: (cze.) Vliv pohybovho programu na psychicky nemocn klienty. /in:/ NOGALSKI B. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo, administracja i biznes w kontekcie czonkostwa w Unii Europejskiej.

Gdynia: WSAiB, 2005, s. 377-382.

MERLIN W.S.: Zwizek cech spoecznych i indywidualnych w osobowoci.

/in:/ Zagadnienia psychologii rnic indywidualnych. Warszawa: PWN 1971.

MIKA J.: Edukacja wojskowa w Republice Czeskiej a Instytut Studiw Strategicznych. /in:/ NOGALSKI B. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo, administracja i biznes w kontekcie czonkostwa w Unii Europejskiej. Gdynia: WSAiB, 2005, s. 383-389.

MIKHAYLUK V.A. KHALMURADOV B.D. (ukr.) .O.

..: i . : i 2008, 158 . ISBN 978-966-364-684-8.

MIKOLAJ J.: (slov.) Rizikov manament. ilina: RVS FI U 2001.

MIKOLAJ J. HOFREITER L. MACH V. MIHK J. SELINGER P.: (slov.)

Terminolgia bezpenostnho manamentu. Vkladov slovnik. Koice:

Multiprint 2004.

MOCZUK E.: Postrzeganie bezpieczestwa publicznego w rodowisku lokalnym. Rzeszw: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003.

MOHAN D.: Safety as a Human Right. (pol. Bezpieczestwo jako Prawo Czowieka.) Bombay: Indian Institute of Technology 2003.

http://www.safhr.org/campaigns_charter_safety.htm MOHR M. VIEHMANN K. Hg.: (niem.) Spitzel. Eine kleine sozialgeschichte.

Berlin, Hamburg: Association A 2004.

MORAVEC R. KAMPMILLER T. VANDERKA M. LACZO E.: (slo.) Teria a didaktika portu. Bratislava: Fakulta telesnej vchovy a portu Univerzity Komenskho v Bratislave v spoluprci so Slovenskou vedeckou spolonosou pre telesno vchovu a port 2004.

MORGAN G.: Obrazy organizacji. Warszawa: PWN, 1997.

MOROZ L. (ukr.) . . : .

2005.

MORRIS CH.: Signification and Significance. A study of the Relation of Sings and Values. Cambridge: Mass. 1964.

MOULTON G.: Po czym pozna oszusta - charakterystyka typowego przestpcy /in:/ Przestpstwa i oszustwa w biznesie. Jak si zabezpieczy?

Materiay z konferencji. Warszawa: 1996.

MLLEROV J. KRIK P.: Zklady termomechaniky I. ilina:

Hydropneutch 2007. ISBN 809684793-7.

MURDZA K.: Bezpenos a bezpenostn orientcia v globlnej rizikovej spolonosti. Bratislava: Akadmia Policajnho zboru 2005.

New Websters Dictionary of the English Language. College Edition. Delhi:

Surjeet Publications Reprint 1988.

NIKULIN G.V. GORYANA L.G. (ukr.) Ͳ˲ .. ..:

, : O 2004.

NOGALSKI B. TOMASZEWSKI J. (red): Bezpieczestwo, administracja i biznes w kontekcie czonkostwa w Unii Europejskiej. Gdynia: WSAiB

2005. ISBN 83-89857-12-X.

NOWAK K.: Polski rynek kapitaowy. Pozna: WSB, 1997.

NOWAK S.: (pol.) Metodologia bada spoecznych. Warszawa: PWN 1985.

NOWAKOWSKI Z. SIKORSKI W.: Informatyka bez tajemnic. Cz. I. Warszawa: EDU-MIKOM 1977.

NIKYLIN G.V. GORYANA L.G. (ukr.) II .. ..

ii. : 2004.

NYE J.S.Jr.: Problemy bada nad bezpieczestwem. Sprawy Midzynarodowe 1989, nr 6, s. 51-64.

OBERU J.: (slo.) Miesto pedagogiky pri rieen krzovch situc. /in:/

Bezpenos a ochrana majetku. Koice: LIPORT LFK, 2001, s. 33-35.

OBERU J.: (slo.) Vznam prostredia triedy - koly pre celoivotn vzdelvanie /in:/ Mesto celoivotnho vzdelvania v karire profesionlneho vojaka. Liptovsk Mikul: Vojensk akadmia 2001, s. 65-72.

Objawienie w. Jana. /in:/ Biblia to jest Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Bibilijne, 1976, s. 1333-1352.

O bezpieczestwie. (ros.) . . . : 1998.

OCHOA SIGUENCIA L.G. CZAPKA M.R.: E-teaching as form of creating personal dispositions that increase work efficientcy. JAC international journal: advanced corporate learning 2008, No 2, pp. 31-35.

OLEASKI J.: Ekonomika informacji. Warszawa: PWE 2001.

PAJK K. ZDUNIAK A.: (red.) Edukacyjne zagroenia pocztku XXI wieku.

Warszawa: ELIPSA 2003.

PALIY I.P. (ros.) ..: , . Pastwo i Spoeczestwo 2003, nr 4, s. 235-240.

PECIAK J.: O utajnianiu mowy bez tajemnic. Warszawa: MON 1980.

PEPOSKI A.: (pol.) Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. Warszawa:

BELLONA 2002.

PEPOSKI A.: (pol.) Wspczesne tendencje w funkcjonowaniu wywiadu gospodarczego. Studia Spoeczno_Ekonomiczne seria C, Supsk 2004, nr 3, s. 93-108.

PITEK Z.: Procedury i przedsiwzicia systemu reagowania kryzysowego.

Wydanie drugie. Warszawa: AON 2006.

PIDGEON Nick F. Safety Culture and Risk Management in Organizations.

(pol. Kultura bezpieczestwa i zarzdzania ryzykiem w organizacjach).

Birkbeck College, University of London. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1991, Vol. 22, No. 1, p.129-140 PIETRA Z. J.: Prawo wsplnotowe i integracja europejska. Lublin: Wyd.

Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej 2005.

PIKNA B.: (cze.) Mezinrodn terorismus a bezpenost Evropsk unie (prvn nhled). Praha: Linde Praha 2006. ISBN 80-7201-615-6.

PIOCHA S.: (red.) Problemy bezpieczestwa ekonomicznego wobec procesw globalizacji. Koszalin: PTE 2004.

PIOCHA S.: Makroekonomia a problemy bezpieczestwa. /in:/ PIOCHA S.:

(red.) Problemy bezpieczestwa ekonomicznego wobec procesw globalizacji. Koszalin: PTE 2004, s. 7-20.

PISTUN I.P. (ukr.) ϳ . .: : . .

: . , 1999.

POHORILLE M.: Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji spoeczestwa polskiego. Warszawa: UW, 1980.

POLEDK P.: (slo.) Zchrann prce v mestskch aglomercich /in:/

Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. ilina: ilinsk univerzita v iline 2002, III. as, s. 123-132.

POLMAR N. ALLEN T. B.: Ksiga szpiegw. Encyklopedia. Warszawa:

Magnum 2000.

Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 1997.

PORADA V.: (cze.) Teoretick rozbor policejn informace, situace a identifikace policejn innosti. Praha: Bezpenostn teorie a praxe.

Sbornik Policejn akademie R 2003, s. 259-271.

PRZYBYSZ P.: (red.) Edukacja wobec rnorodnoci. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej 2001.

PYATOVA A. (ros.) .. . /in:/ ivotn tl a rodina vojenskho profesionla. Zbornk anotci z medzinrodnej vedeckej konferencie. Liptovsy Mikul: Akadmia ozbrojench sl gen.

M. R. tefnika 2007.

PYATOVA A.V. (ukr.) ..: i ( ). /:/ i ii - i, , . : i-, 2007 . 15-18.

Quo vadis Europe? Szkesfehrvr: Kodolnyi Jnos University College 2004.

RAEK A. a kol.: (cze.) Tvorba zklad bezpenostn vdy. Vojensk rozhledy 2007, nr 1, s. 21-31.

REALE G.: Myl staroytna. Lublin: KUL, 2003.

REBER A.S.: Sownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR 2002.

REILLY F.K.: (ang.) Investments. London: The Dryden Press, InternationalEdition, Collins 1988.

REITPS J. a kol.: (slo.) Manarstvo bezpenostnch rizk. ilina: ilinsk univerzita v iline 2004.

REITPS J.: (slo.) Tvorba projektov prevencie kriminality na miestnej rovni /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. ilina: ilinsk univerzita v iline 2002, III. as, s. 139-145.

RIEBELL V.: Die Praxis der Bilanzauswertung. Stuttgart: 1996.

ROBBINS S.P.: Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE 2004.

ROGOZISKI k.: Kategoria potrzeb w teorii ekonomii. Ekonomista 1979, nr 3.

ROKEACH M.: The Nature of Human Values. Nowy Jork: The Free Press 1973.

RONIN Roman (ros.) : . : , 1999.

ROSA R.: (red.) Edukacja dla bezpieczestwa i pokoju w jednoczcej si Europie. Siedlce: WSRP 1999.

ROTFELD A.D.: Polska w niepewnym wiecie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Midzynarodowych 2006.

ROTH R., BUZALKA J.: (slo.) Terminologick slovnk ochrany obyvatestva.

Bratislava: Akadmia Policajnho zboru 2007.

ROWE W.A.: (ang.) An Anatomy of Risk. Nowy York 1977.

RYGUA I.: Proces badawczy w naukach o sporcie. Katowice: AWF 2003.

SAK P.: (cze.) Bezpenostn vda - dsledek vvoje civilizace. Praha: European Police Science and Research Conference 2004.

http://www.insoma.cz//index.php?id=1&n=1&d_1=paper&d_2=bezp_veda SAMUELSON W.F., MARKS S.G.: Ekonomia menederska. Warszawa: PWE, 1998.

SAUNDERS A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Krakw: Dom Wydawniczy ABC, 2001.

SCHUMPETER Josef Alois: Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Brothers. 5th ed. London: George Allen and Unwin, 1976.

SCHUMPETER J.: Kapitalizm, socjalizm i demokracja. Warszawa: PWN 1995.

SCHUMPETER J.: Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN, 1960.

SENTHAGOV V.K. (red.) (ros.) .. . (pol. Bezpieczestwo ekonomiczne Rosji). :

2005.

SEREBRYAKOV V.V. (ros.) .. : . : 1995.

SERIKOV Y.A. (ros.) .. (.) . : 2004.

SERIKOV Y.A. (ukr.) . .: i. .

. : 2005.

SHIM J.K., SIEGEL J.G., CHI R.: Technologia informacyjna. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1999.

SIERPISKA M. JACHNA T.: Ocena przedsibiorstwa. Warszawa: PWN 1998.

SIGAJEWA E.. (ukr.) ѳ ..: :

. : 㳿 2003.

IMK L.: (slov.) Krzov manament vo verejnej sprve. ilina: ilinsk univerzita 2001.

IMK L.: (slov.) Vzdelvanie a veda na seku bezpenostn. //in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. Zbornk z 11. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina: ilinsk univerzita v iline, Ministerstvo hospodrstva SR 2006, s. 601-608. ISBN 80-8070-565-8.

SINKEY J.F.: Commercial Bank Financial Management. New York:

Macmillan Publishing Co. 1992.

KVRNDA F.: (slo.) Spravodajsk sluby a bezpenos sveta. Bratislava:

EKONM 2007.

KVRNDA F. a kol.: Slovensk vojensk socjolgia na zaiatku 21. storoia.

Bratislava: MO SR, 2008.

KVRNDA F.: (slo.) Vplyv medzinrodnej bezpenosti na zadatku 21. storoia na psocobenie ozbrojench sl a ich profesionalizciu. /in:/ UKAN K.

POLONSK D. KVRNDA F.: Sociologick pohady na pln profesionalizciu ozbrojench sl. Bratislava: VIA MO SR 2005, s. 10-46.

KVRNDA F.: (slo.) Vybran sociologick otzky charakteristiky bezpenosti

v sasnom svete. /in:/ UKAN K. a kol.: Mlde a armada. Bratislava:

MO SR 2005, s. 28-67.

SLAVOVA NOCHEVA M. (bulg.) .: . II . . : 2005.

SLEPECK J. RISTVEJ J.: Ekonomick dsledky katastrof. ilina: ilinsk univerzita v iline 2008.

Sownik jzyka polskiego. Warszawa: PWN 1979.

Sownik wspczesnego jzyka polskiego. Warszawa: Reader`s Digest Przegld 2001, tom 1.

Sownik wspczesnego jzyka polskiego. Warszawa: Reader`s Digest Przegld 2001, tom 2.

Sownik wspczesnego jzyka polskiego. Warszawa: Wilga 1996.

Socialno-ekonomithni (ukr.) - : . : 2000.

SPOTOWSKI A.: Funkcja niebezpieczestwa w prawie karnym. Warszawa:

PWN, 1990.

SPREMANN K.: Agent and Principal, /in:/ BAMBERG G., SPREMANN K.:

Agency Theory, Information and Incentivrs. Berlin-Heidelberg_New York:

Springer Verlag 1987, s. 3-37.

STACHAK S.: Wstp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: KiW 1997.

STACZYK J.: Wspczesne pojmowanie bezpieczestwa. Warszawa: ISP PAN 1996. ISBN 83-86759-13-5.

STEFANOWICZ B.: Informacja. Warszawa: SGH, 2004.

STEFANOWICZ J.: Przedmowa. /in:/ Wspczesne pojmowanie bezpieczestwa. Warszawa: ISP PAN 1996.

STPIE R.: Wspczesny ksztat edukacji dla bezpieczestwa teoria i praktyka. /in:/ Edukacja dla bezpieczestwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Pock: Szkoa Wysza im. Pawa Wodkowica 2000.

STEFANOWICZ J.: Wspczesne pojmowanie bezpieczestwa. Warszawa: ISP PAN 1996.

STEFANOWICZ B.: Wybrane zagadnienia infologicznej analizy informacji.

Pock: NOVUM 1999.

STEINHAUS H.: O prognozie. Zastosowania Matematyki. 1960.

STIGLER G.J.: (ang.) The Economics of Information. Journal of Political Economy 1987, nr 95, s. 1041-1061.

STONER J.A.F. FREEMAN R.E. GILBERT D.R. JR.: Kierowanie. Warszawa:

PWE 1997.

STOROKA Marek: (slo) Filozoficko-teologick pohad na dstojnos loveka a udsk prva ako garancie bezpenosti obanov.

Securitologia/Securitology/ 2008, nr 7, s. 155-178. ISSN 1898-4509.

STRATEGOR: Zarzdzanie firm. Strategie, struktury, decyzje, tosamo.

Warszawa: PWE 1999.

SUEK M. JARUSZEWSKI W.: Makroekonomiczne uwarunkowania bezpiecznego rozwoju gospodarczego pastwa mierzone syntetycznymi

wskanikami potencjau gospodarczo-obronnego w latach 1990-2000. /in:/

PIOCHA S.: (red.) Problemy bezpieczestwa ekonomicznego wobec procesw globalizacji. Koszalin: PTE 2004, s. 37-54.

SUN TZU, SUN PIN: Sztuka wojny. Gliwice: HELION 2004.

SVANSTRM Leif: Methods of evaluation of child accident prevention programmes. (pol. Metody oceny programw zapobiegania wypadkom dzieci). /in:/ BERFENSTAM R. JACKSON H. ERIKSSON B. (eds). The healthy community. Child Safety as a Part of Health Promotion Activities.

(pol. Zdrowe spoeczestwo. Bezpieczestwo dzieci jako cz aktywnej promocji zdrowia). Stokholm, Folksam: Vetenskap & Forskning, 1987.

WINIARSKI J.: Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczestwa.

Warszawa: Egros 1999.

WINIARSKI J.: O naturze bezpieczestwa. Prolegomena do zagadnie oglnych. Warszawa-Pruszkw: 1997.

SZCZEPANKOWSKI P.: Kontrola i controlling. /in:/ KOMISKI A.K.

PIOTROWSKI W. (red.): Zarzdzanie. Teoria i praktyka. Warszawa:

PWN 1999, s. 233-283.

SZCZEPASKI J.: Elementarne pojcia socjologii. Warszawa: PWN 1970.

SZCZEPASKI J.: Konsumpcja a rozwj czowieka. Wstp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE, 1981.

SZMYD J.: Edukacja dla wartoci bezpieczestwa i kultury wspycia obywatelskiego (tradycje i wspczesne potrzeby wychowania spoecznomoralnego i pastwowego). /in:/ KORZENIOWSKI L.: (red.) Prace edukacyjne Zeszyt Nr 1. Krakw: Krajowa Izba Edukacji 2000, s. 85-93.

SZMYD J.: Bezpieczestwo jako warto. Refleksja aksjologiczna i etyczna.

/in:/ Zarzdzanie bezpieczestwem. Krakw: PSB 2000.

SZPOR G.: Bezpieczestwo danych osobowych a ochrona informacji niejawnych i biznesowych. /in:/ GAJOS M. ZALEWSKI S.: (red.) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Katowice: KSOIN 2005, s. 33-41.

SZTUMSKI J.: Socjologia pracy. Katowice: GWSH, 1999.

SZTUMSKI J.: Wstp do metod i technik bada spoecznych. Warszawa: PWN 1984.

SZUBIAKOWSKI M. WIERZBOWSKI M. WIKTOROWSKA A.

Postpowanie administracyjne. Warszawa: C.H. Beck, 1999.

SZUMSKI J.: Amerykaska opinia publiczna o przestpczoci i jej kontroli.

Przestpczo na wiecie, t. XVIII, Warszawa 1985.

SZYMANEK A.: Wektorowy model zagroenia obiektu /in:/ Bezpieczestwo systemw. Warszawa: ITWL 1990.

TARADEJNA M. TARADEJNA R. Tajemnica pastwowa i inne tajemnice chronice interesy pastwa i obywateli. Warszawa: Minipress, 1998.

TEPMAN L.N. (ros.) ..: . :

- 2002.

TERESISKI Grzegorz, MDRO Roman: Lekarskie aspekty naraenia na niebezpieczestwo utraty zdrowia lub ycia II. Moliwoci, warunki i granice lekarskiej oceny naraenia na niebezpieczestwo ycia lub zdrowia ludzkiego oraz kryteria medycznej kwantyfikacji stopnia naraenia. Archiwum Medycyny Sdowej i Kryminologii 2001, nr 2;

THERNIAVSKIY A.A. (ros.) ..: . 1996.

THOMAS W. I. ZNANIECKI F.: Chop polski w Europie i w Ameryce. T. 1.

Warszawa: 1977.

TEPMAN L.N. (ros.) ..: . :

- 2002.

TISCHNER J.: Mylenie wedug wartoci. Krakw: SIW Znak 1982.

TODOROVA D.: (ang.) Bulgarian railways' investment policy. /in:/

GRZYBOWSKI M. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo w administracji i biznesie. Gdynia: WSAiB, 2007, s. 371-376.

TOFFLER A.: Trzecia fala. Warszawa: PIW 2001.

TOFFLER A. TOFFLER H.: Wojna i antywojna. Pozna: KURPISZ, 2006.

TOKARSKI S.: Efektywno kierowania a nastawienia. Gdask: 1986.

TOMATK M.: (cze.) Tom Baa lovk, manager, podnikatel. /in:/ Tom Baa. Doba a spolenost. Brno: Viribus Unitis 2007, s. 34-45.

TOMASZEWSKI J.: Regionalne bezpieczestwo ekonomiczne. Pastwo, gospodarka, spoeczestwo w integrujcej si Europie. Krakw: KTE 2003, tom 3, s. 383-398.

TOMASZEWSKI T.: Gwne idee wspczesnej psychologii. Warszawa:

Wiedza Powszechna, 1986.

TOMASZEWSKI T.: Procesy spostrzegania /in:/ TOMASZEWSKI T.: (red.) Psychologia. Warszawa: PWN 1977.

TOMASZEWSKI T.: (red.) Psychologia. Warszawa: PWN 1977.

TSAPEK V.G. (ukr.) ..: (.) . .

. 3- . : , 2004.

TULIBACKI W.: Etyczne aspekty bezpieczestwa na tle pewnych staych cech natury ludzkiej. /in:/ ROSA R.: (red.) Edukacja dla bezpieczestwa i pokoju w jednoczcej si Europie. Siedlce: WSRP 1999.

TUROWSKI J.: Socjologia. Mae struktury spoeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. ISBN 83-85291-64-4.

TYRASKA M.: Obszary ryzyka w zarzdzaniu zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie. " Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 772, s. 221-235.

UHRIN S.: (slov.) Obecn polcia vznamn policajno-bezpenostn subjekt.

Policajn teria a prax 2004,. 1, s. 84-96.

URBAN R.: Bezpenostn praxe a bezpenostn vda. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. Zbornk z 11. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina: ilinsk univerzita v iline, Ministerstvo hospodrstva SR 2006, s. 665-668. ISBN 80-8070-565-8.

U THANT S.: The problems of human environment. (pol. Problemy ludzkiego rodowiska). Raport sekretarza generalnego ONZ. Rezolucja nr 2390. New York: ONZ, 1969.

VALEK J.: (ang.) Usefulness of securitology as a science. Security Theory & Practice. Policejn akademie R 2008, No 1. ISSN 1801-8211.

http://www.btp.wz.cz/en/articles/resumeen08-01.html VALEK J: (cze.) Bezpenost a bezpenostn vzkum. /in:/ Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred. Zbornk z 11. medzinrodnej vedeckej konferencie. ilina: ilinsk univerzita v iline, Ministerstvo hospodrstva SR 2006, s. 675-680.

VARCHOLOV T. DUBOVICK L.: (slo.) Nov manament rizika.

Bratislava: Iura Edition 2008.

VARCHOLOV T. a kolektv.: (slo.) Modelov prstupy v strategickom finannom plnovan. Bratislava: EKONM 2003.

VARCHOLOV T. KORZENIOWSKI L.: (slo.) Podnikatesk riziko.

Bratislava: EKONM 2002.

VIKHANSKIY O.S. NAUMOV A.I. (ros.) .. ..: . : 1994.

VOLTHENKOVA G.M. PALIY I.P. red. (ukr.) .. ˲ .. () `, . : 2003.

WALLIS A.: Przestrze jako warto. /in:/ Nard kultura osobowo.

Wrocaw: Zakad Narodowy im. Ossoliskich 1983, s. 629-638.

Wgierski bd Dacki Simplicissimus.Wyd.1. Przekad Danuta Reychmanowa.

Przedmowa i przypisy Jan Reychman. Krakw: Wydawnictwo Literackie 1967.

WEICK, K. E.: Organizational culture as a source of high reliability. (pol.

Kultura organizacyjna jako rdo wysokiej niezawodnoci.) California Management Review 1987, No 29(2), p.112-127.

WELANDER Glenn, SVANSTRM Leif, EKMAN Robert: Safety Promotion

- and Introduction. 2nd Revised edituin. Stockholm: Karolinska Instituet

2004. ISBN 91-631-5638-5.

WIATR M.S.: Ograniczenie indywidualnego ryzyka kredytowego. /in:/ Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Warszawa: Poltext, 1997.

WIDACKI J.: (red.) Kryminalistyka. Warszawa: C.H. Beck 1999.

Wielka Encyklopedia wiata. Oxford: Oxford Educational Encyclopedia Ltd.

2004, tom VIII.

WILLET A.H.: The Economic Theory of Risk Insurance. Filadelfia: 1951.

WOOWIEC T. KAGANEK K.: Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk. "Folia Turistica" 2007, nr 18, s. 109-120.

WOJCISZKE B.: Czowiek wrd ludzi. Zarys psychologii spoecznej.

Warszawa: SCHOLAR 2002.

WJCIK J.W.: Przestpstwa w biznesie. Warszawa: Centrum Informacji Menedera, 1999.

Wspczesne pojmowanie bezpieczestwa. Warszawa: ISP PAN 1996.

WU Joseph S.: Konfucjusz (Kong Fuzi). /in:/ McGREAL I.P. (red.) Wielcy Myliciele Wschodu. (ang.) Great Thinkers of the Eastern World.

Warszawa: al fine 1997, s. 3-10.

WYRZYKOWSKI Mirosaw: Ochrona danych osobowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999.

YAROTHKIN W.I. (ros.) ʲ ..: . : -89 2000.

YEROKHIN S.A. (ukr.) I ..: i i i. -i . :

i , 2002.

YOSIFOVAV D. DZHALEVA-CHONKOVA A.: (ang.) Role and funkcjons of deposit insurance system as component of financial safety net in Bulgaria.

/in:/ GRZYBOWSKI M. TOMASZEWSKI J.: (red.) Bezpieczestwo w administracji i biznesie. Gdynia: WSAiB, 2007, s. 169-177.

ZALEGA Tomasz: Hierarchizacja potrzeb ludzkich a koncepcje konsumpcji we wspczesnej literaturze. Zarzdzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie 2007, nr 2, s. 57-74. ISSN 1895-5088.

ZAPOROJHETS O.I. (ukr.) O..: i i i i . /:/ i ii i, , . : i-, 2007 . 10-12.

ZAPLATYNSKYJ W.M. (ukr.) ..: . 2006, 5, . 41-44.

ZAPLATYNSKYJ W.M. (ukr.) ..: . . : . . .. -, 1999.

ZAPLATYNSKYJ W.M. (ros.) ..: Co . /in/ ELPIT 2007. : 2007, . 80-84.

ZAPLATYNSKYJ M. W. (ros.) .: . /in:/ Bezpenostn veda a bezpenostn vzdelvanie. Zbornk prspevkov z medzinrodnej vedeckej konferencie.

Liptovsy Mikul Demnovsk dolina: Akadmia ozbrojench sl gen.

M. R. tefnika v Liptovskom Mikuli 2006.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 |

:

2014 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. , , 2.6. ...

3 , λ ( 3) . 2013 . ...

802.16 , . , , , Okumura-Hata . - ...

. _/ ../ _2015. _/ ../ _ 2015. _/ ../ _2015. . . 2015 . . .. .. - ...

YK-0-vvod-1.qxd 01.02.2005 17:27 Page 1 Non multa, sed multum 1 (75), 11 2005 . . . . . . . . . ISSN 1026 9878 YK-0-vvod-1.qxd 01.02.2005 17:27 Page 2 1 (75), 11...

18 21 2010 . , 2010. ...

, 201 , , 2010 . 2013 . ...

, 2009 15 5 1994 90 1. , . .....

: 2015 : , 2015 . , , , . ...

(3...5.2) 40.05.01 . , , , , , . ...

19 2008 19 2008 , , 2008 ...

: , : , - (, ); , (, ); , - ...

. - .. 28 2014 . (BASREC) , , . , , . , ,...

λ ޻ .. _.. 2015. 2015. -201 : I. . II. : 1. ; 2. ; 3. ...

_ 1 _ _ SINAMICS _ 3 S120 _ _ _ _ _ _ , _ ...

Government of the Republic of Tajikistan 2015 1. 2. . 8 2 a. , ...8 2 . .1 2 . - ..16 2 . ...

2013 2014 2016 201 .... I. 2013 .... 1. , , ...

S/2013/354 Distr.: General 14 June 2013 Russian Original: English I. 1. 2056 (2012) , , ,...

, Nanotech Industries, INC (USA, California), : figovsky@netvision. net.il. , , ..., . , - , : obd@sssu.ru , . , , - ...

() 75- : .. -- : .., .., .., .. (. ..),...
 
<<     |    
2016 www.nauka.x-pdf.ru - - , ,

, .
, , , , 1-2 .