WWW.NAUKA.X-PDF.RU
- , ,
 


Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

SECURITOLOGIA Nauka o bezpieczestwie czowieka i organizacji spoecznych SECURITOLOGY A security science of human beings and social organizations ...

-- [ 12 ] --

ZAPLETALOV L.: Ontogenza motorickej vkonnosti 7 - 18-ronch chlapcov a dievat Slovenskej republiky. Bratislava: Slovensk vedeck spolenos ore telesn vchovu a port 2002.

ARNOWSK J. Epoka dwch wojen. /in:/ IHNATOWICZ I. MCZAK A.

ZIENTARA B. ARNOWSKI J.: Spoeczestwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s. 593-670. ISBN 83-05-11402-3.

Zarzdzanie bezpieczestwem. Krakw: PSB 2000.

ZAWADZKA Z.: Zarzdzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Warszawa:

Poltext 1999.

ZEMAN P.: esk bezpenostn terminologie. Vklad zkladnch pojm. Vyd.

1. Brno: stav strategickch studi, Vojensk akademie v Brn 2002.

ZHANG Hui, WIEGMANN Douglas A., von THADEN Terry L., SHARMAGunjan, MITCHELL Alyssa A.: Safety Culture: a concept in chaos? (pol. Kultura bezpieczestwa: koncepcja w chaosie?). Urbana-Champaign: University of Illinois.

www.humanfactors.uiuc.edu.

ZIBA R.: Instytucjonalizacja bezpieczestwa europejskiego - koncepcjestruktury-funkcjonowanie. Warszawa: SCHOLAR 2004.

ZIBA R.: Kategorie bezpieczestwa w nauce o stosunkach midzynarodowych. /in:/ Bezpieczestwo narodowe i midzynarodowe u schyku XX w. Warszawa: 1997.

ZIENTARA B.: Spoeczestwo polskie XIII-XV wieku, s. 189. /in:/

IHNATOWICZ I. MCZAK A. ZIENTARA B. ARNOWSKI J.:

Spoeczestwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s. 91-209.

ISBN 83-05-11402-3.

ZNANIECKI F.: Wstp do socjologii. Pozna: 1922.

ZOHAR, D.: Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. (pol. Klimat bezpieczestwa w organizacji przemysowej: teoria i konsekwencje zastosowania). Journal of Applied Psychology, 1980. No 65, p. 96-102.

EBROWSKI A.: Walka informacyjna u progu XXI wieku. /in:/

BOROWIECKI R. ROMANOWSKA M.: (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjno przedsibiorstwa.

Prasa i czasopisma

Bankowe kryzysy, Rzeczpospolita 2005-11-10,11.

Bezpieczestwo informacyjne. Biznes Trendy Magazyn INFOR czerwiec 2002.

Bezpieczestwo informatyczne przedsibiorstw. Zagroenie tkwi wewntrz, Rzeczpospolita 2005-02-28.

BIAY A.: Tajemniczy klient zakada konto. Rzeczpospolita 2005-09-05.

BRZESZCZYSKI J.: Kto wie lepiej, ten wygrywa. Rzeczpospolita 2001-11-21.

CZUBOWSKA Sylwia: Polski internet zagroony. Dziennik.pl 2008-08-18.

http://www.dziennik.pl DAREWICZ K.: USA. Byy agent FBI przyzna si do winy. Rzeczpospolita, 2001-07-7,8.

Edukacja dla bezpieczestwa zamiast przysposobienia obronnego. Gazeta.pl 2008-11-03. http://wiadomosci.gazeta.pl Gazeta Prawna, 2001-07-25.

GILLERT P.: Szpieg z Biaego Domu. Rzeczpospolita, 2005-10-07.

GOWACKA E. RYBAK M.: Transmisja z bankomatu. Rzeczpospolita, 2001-08-30.

JANICKI M.: Tajne przez poufne. Polityka nr 30, 2002-07-27.

KACZMAREK T.T.: Zarzdzanie ryzykiem. Nowe ycie Gospodarcze 1999, nr 49, s. 29-31.

KITTEL B.: Ziemi drogo kupi. Rzeczpospolita 2001-08-30.

Kobiety wol Wart, mczyni ING NN. Dziennik Ubezpieczeniowy 2006KOCIELNIAK P. KANIEWSKI.: Kamcy w puapce. Rzeczpospolita 2002-03-26.

KOCIELNIAK P.: Spltane-zaszyfrowane. Rzeczpospolita, 2004-04-27.

KOSIARSKI M.: Do ukarania suy tylko legalnie zdobyty dowd.

Rzeczpospolita http://www.rp.pl odczyt z dnia 2007-10-30.

NISZTOR Piotr, GRUCA Radosaw, ZIELISKI Robert, BUTKIEWICZ Tomasz: Posanka Sawicka wpada w sida Romea z CBA? Dziennik.pl 2007-10-18. www.dziennik.pl Opinia spoeczna. wiat mniej bezpieczny. Rzeczpospolita 2004-01-09.

PAJK A.: Oczy i uszy Wielkiego Brata. Enter 2001, nr 12.

Prezesi upadajcych biur podry nie bd bezkarni./ 2007-05-24. www.turinfo.pl PRZYBYLSKI M.: Andersen zniknie z rynku. Rzeczpospolita 2002-04-10.

PYTLAKOWSKI P. PAWLAK A. 10 lat bez wyroku. Polityka 2002, nr 16.

Przestpcy czuj si bezkarni, Rzeczpospolita, 2002-02-23,24.

RASZKOWSKA G.: Sprawdza czy ufa. Rzeczpospolita 2000-08-30.

ROMANOWSKI G.: Wyudzi z bankw 160 tysicy zotych. Rzeczpospolita, 2000-08-30.

SZYNDZIELORZ K.: Wielkie ucho Ameryki. Przegld Tygodniowy 1989, nr 11.

URBASKI K.: Co do metra i sekundy. Rzeczpospolita, 2005-12-27.

WOJCIECHOWSKI T.: Testament Orwella. Wprost, 2000-04-30.

WOOWIEC T. KAGANEK K.: Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywo-wania koncepcji uzdrowisk. Folia Turistica 2007, nr 18, s. 109-120.

WYSOCKI Pawe: Kolejna afera ze zgub na Wyspach. Dziennik.pl. 2008http://www.dziennik.pl Zarobi inwestor z Wysp Dziewiczych. Rzeczpospolita 2004-02-11.

ZIELISKI T.: Informacja w procesie oceny banku. Bank 1999, nr 8, s. 39-44.

Przepisy prawa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. nr 78, poz. 483).

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunkw studiw (Dz. U. nr 121, poz. 838).

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymaga bezpieczestwa systemw i sieci teleinformatycznych, (Dz. U. nr 18, poz. 162).

Rozporzdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.

Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 502, ze zm.) Traktat midzy Krlestwem Belgii, Krlestwem Danii, Republik Federaln Niemiec, Republik Greck, Krlestwem Hiszpanii, Republik Francusk, Irlandi, Republik Wosk, Wielkim Ksistwem Luksemburga, Krlestwem Niderlandw, Republik Austrii, Republik Portugalsk, Republik Finlandii, Krlestwem Szwecji, Zjednoczonym Krlestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pnocnej (Pastwami Czonkowskimi Unii Europejskiej) a Republik Czesk, Republik Estosk, Republik Cypryjsk, Republik otewsk, Republik Litewsk, Republik Wgiersk, Republik Malty, Rzeczpospolit Polsk, Republik Sowenii, Republik Sowack dotyczcy przystpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Sowenii, Republiki Sowackiej do Unii Europejskiej (Dziennik Urzdowy UE L 236 z 23 wrzenia 2003).

Traktat o Unii Europejskiej. Tekst skonsolidowany, uwzgldniajcy zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei. (Dziennik Urzdowy UE C 325 z 24 grudnia 2002 r.) www1.ukie.gov.pl Ustawa z dnia 14 kwietnia 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 1980 r. nr 9, poz. 26).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141, t. j. ze zm.) Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz. U. z 2002 r.

nr 123, poz. 1058, ze zm.) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059, ze zm.) Ustawa z dnia 1 wrzenia 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 19, poz. 147, ze zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.) Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o o przeciwdziaaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesw konsumentw. (j.t.Dz. U. z 1999 r.

nr 52, poz. 547 ze zm.) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.) Ustawa z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. nr 78, poz. 462 ze zm.) Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22, poz. 91, ze zm.) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41, poz.

179 ze zm.) Ustawa z dnia 30 padziernika 1992 r. o ochronie topografii ukadw scalonych (Dz. U. nr 100, poz. 498 ze zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm.) Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamwieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 119, poz. 773).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. u. nr 111, poz. 535 ze zm.) Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) Ustawa z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (Dz. U. nr 142, poz. 702 ze zm.) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.

U. nr 88, poz.439 ze zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 49, poz. 447 ze zm.) Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.nr 159, poz.1667 ze zm) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sdowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140, poz. 939 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 155, poz. 1016 ze zm.) Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 ze zm.) Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Subie Celnej (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 ze zm.) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271).

Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartoci majtkowych pochodzcych z nielegalnych lub nie ujawnionych rde oraz o przeciwdziaaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. nr 116, poz. 1216 ze zm.) Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (j.t. Dz. U. z 2004 r.

nr 163, poz. 1712).

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499 ze zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzdkowych (Dz. U. nr 123, poz. 1353 ze zm).

Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, (Dz. U. nr 112, poz. 1198) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. nr 74, poz. 676 ze zm).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391, ze zm.) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadociowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, ze zm) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Subach Informacyjnych (Dz. U. nr 139, poz. 1326 ze zm).

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, ze zm.) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz. U. nr 169, poz. 1411, ze zm.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 709).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. nr 104, poz. 708).

Ustawa z dnia 25 wrzenia 1981 r. o przedsibiorstwach pastwowych, (j.t. z 1991 r. Dz. U. nr 18, poz. 80, ze zm.) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. Prawo spdzielcze (j.t. Dz. U. z 1995 r.

nr 54, poz. 288, ze zm.) Ustawa z dnia 1 wrzenia 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece (Dz. U.nr 19, poz. 147, ze zm.) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173, ze zm.) Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. nr 41, poz. 324 ze zm.) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 ze zm.) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.) Ustawa z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. nr 78, poz. 462 ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (j.t. z 1993 r. Dz. U. nr 90, poz. 416 ze zm.) Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz.

113 ze zm.) Ustawa z dnia 2 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 ze zm.) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271).

Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, (Dz. U. nr 112, poz. 1198) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudniania pracownikw tymczasowych (Dz. U. nr 2003, nr 166, poz. 1608).

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807).

Zarzdzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki z dnia 16 lipca 1974 r. (Monitor Polski nr 27, poz. 161).

Normy i materiay wewntrzne

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on Actions for a Safer Europe. (pol. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dziaa na rzecz bezpieczniejszej Europy.) Brussels: Commission of the European Communities, 2006-06-23. COM (2006) 328.

Czy na co dzie czujemy si bezpiecznie? Komunikat z bada BS/77/2007.

tab. 1. N=937. Warszawa: CBOS 2007. www.cbos.pl.

Gallup International Association Voice of the People 2003.

www.weforum.org Poczucie bezpieczestwa i opinie o przyspieszonym trybie wymiaru sprawiedliwoci, Komunikat z bada BS/80/2006, CBOS Warszawa 2006.

www.cbos.pl Poczucie bezpieczestwa na co dzie. Komunikat z bada BS/53/2008.

N=1205. Warszawa: CBOS 2008.

Raport o dziaaniach onierzy i pracownikw WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujcych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejciem w ycie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Subach Informacyjnych w zakresie okrelonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego oraz o innych dziaaniach wykraczajcych poza sprawy obronnoci pastwa

i bezpieczestwa Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa:

Przewodniczcy komisji weryfikacyjnej Antoni Macierewicz 2007.

Raport o stanie sektora maych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci 2002.

Uchwaa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie okrelenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. nr 40, poz. 586).

Warunki powstania i dziaania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsibiorstw powstaych w latach 2001-2003, GUS Warszawa, 2005.

Zarzdzenie nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 r.

   Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

:

λ ޻ 22 .. .. &.( 01.06, /7 22 22 ( ) : 249018, ...

_ _ 1 _ SINAMICS _ S120 _ _ _ _ _ _ _ A (GH3), 04/2014 6SL3097-4AE00-0PP4 ...

S/2012/506 Distr.: General 29 June 2012 Russian Original: English - I. 1. 2000 (2011) 27 2011 , - () 31 2012 30 212...

- , - , , , ...

.. (- ) // / . ... .: , 2006. . 20-36. .., ..., (- ) ...

- ( ) . , ..., . . +7 495 620 47 48, e-mail: risk@safety.ru . . ., . , 06.10.201 safety.ru ...

! . . : , , , , . ,...

() ɻ 151-2.8.3-2010 ɻ 2010 151-2.8.3 2010 ...

: 42.03.01 : : : 1 1. .2. : (,...

, 5.13130.2009 5.13130.2009 27 2002 . 184- , ...
 
<<     |    
2016 www.nauka.x-pdf.ru - - , ,

, .
, , , , 1-2 .