WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 28 |

«ГІСТОРЫЯ МАГІЛЁВА: МІНУЛАЕ І СУЧАСНАСЦЬ Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25–26 чэрвеня 2015 г. Магілёў МДУХ УДК 94(476) ББК 63.3 (4 Беи) Г ...»

-- [ Страница 8 ] --

Магілёў мог стаць не толькі краёвым цэнтрам, але і сталіцай Беларусі (аўтаномнай адміністратыўнай адзінкі або самастойнай дзяржавы). Аднак быў выбраны іншы варыянт – Усебеларускі з’езд быў праведзены ў снежні 1917 года ў Мінску, за якім замацаваўся статус сталіцы. Тым не менш, у 1930-я гг. савецкія ўлады паспрабавалі пераўтварыць Магілёў у сталіцу БССР. 19.10.1937 г. бюро ЦК КП(б)Б пастанавіла “лічыць мэтазгодным перанесці сталіцу з Мінска ў Магілёў”, 19.04.1938 г. адпаведную пастанову СНК СССР і ЦК УКП(б) падпісалі В. Молатаў і І. Сталін [10, арк. 8–11]. І толькі падзеі пачатку Другой сусветнай вайны перашкодзілі гэтаму.Вынікі выбараў ва Ўстаноўчы сход для беларускіх арганізацый былі няўдалыя, перамогу атрымалі агульнарасійскія партыі: эсэры, бальшавікі і інш. [4, с. 9] Аднак фарміраванне асобнага спісу беларусаў дазволіла выйсці на новы, агульнарасійскі ўзровень палітычнай дзейнасці беларускіх арганізацый Усходняй Беларусі. Дзякуючы перадвыбарчай агітацыі праграмныя палажэнні МБК сталі больш шырока вядомы грамадскасці, што дазволіла ў будучым аказваць значны ўплыў на палітычную сферу Магілёва і губерніі, узрасла роля камітэта ў працэсе фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў Магілёўшчыны.

Вясной 1918 г. ва ўмовах знаходжання ў Магілёве корпуса І. ДоўбарМусніцкага ў Выканаўчага Камітэта МБК (МБР) выспела ідэя правядзення прадстаўнічага форума, на якім планавалася абмеркаваць апошнія палітычныя падзеі ў Беларусі. 28.03.1918 г. на пасяджэнні Выканаўчага камітэта абмяркоўваўся праект павесткі агульнага схода членаў МБР з удзелам дэлегатаў ад губернскіх і павятовых земстваў, гарадскога самакіравання, прадстаўнікоў устаноў, грамадскіх нацыянальных і прафесійных арганізацый, палітычных партый. Цікавай выглядае прапанова ВК, якую планавалі абмеркаваць на сходзе: “организовать в Могилеве Совет, который бы состоял из представителей национальностей населяющих Мог. губ. пропорционально числу жителей каждой национальности с решающем голосом и представителей Земств, Городов, правительственных и общественных учреждений, профессиональных организаций и политических партий с совещательным голосом. Совет этот не имеет официального характера, должен содействовать своими постановлениями объединению Белорусского Края, созданию Центральной власти в Крае, а также влиять в этом направлении на деятельность перечисленных выше организаций и групп” [11, арк. 65адв.–67]. Аднак на агульным сходзе, асноўным стала зусім іншае пытанне. Стала вядома аб абвяшчэнні ў Мінску Беларускай Народнай Рэспублікі.

31.03.1918 г. па ініцыятыве МБК у памяшканні акруговага суда, які тады размяшчаўся ў будынку Марыінскай жаночай гімназіі (сёння СШ № 1 г. Магілёва), адбыўся сход прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, партый і ўстаноў мясцовага кіравання (прысутнічала каля 400 чал.) [9, арк. 1–26].

На сходзе асноўныя падзеі разгарнуліся пры абмеркаванні пытання арыентацыі Беларускай Народнай Рэспублікі: “одни ораторы полагали, что Белоруссия не должна отделяться от Великороссии, другие подчеркивали необходимость ориентации на Запад и, наконец, третьи громадное большинство – указывали на то, что ориентация должна быть только местная, национально – Белорусская” (падкрэслена мною – І.П.).

Для галасавання было прапанавана адказаць на тры пытанні. Вось два першыя: “1. Признает ли собрание желательным и необходимым установление Белорусской Народной Республики? 2. Признает ли собрание необходимым организацию на демократических началах центральной Белорусской Рады в Минске, как верховного органа управления краем?”. У выніку амаль аднагалосна было падтрымана стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і прызнанне ўлады Беларускай Цэнтральнай Рады ў Мінску, як органа кіравання ўтворанай дзяржавы на тэрыторыі ў межах разсялення беларускага народа [6, арк. 68–69].

Варта падкрэсліць, што тэрыторыя БНР ахоплівала не толькі Віцебшчыну, Магілёўшчыну, Гомельшчыну, але і частку Смаленскай Бранскай і Пскоўскай абласцей сучаснай Расійскай Федэрацыі. Ухваленне стварэння БССР 1.01.1919 г. прадугледжвала практычна тыя ж межы.

16.01.1919 г. па рашэнні ЦК Расійскай кампартыі (бальшавікоў) ад БССР у склад РСФСР былі забраны землі былых Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерній. І толькі ў 1924 і 1926 гг. Савецкай Беларусі вярнулі частку таго, што было захоплена ў 1919 г.

26.05.1918 г. Магілёў быў заняты германскімі войскамі. Імкненне магілёўцаў да прызнання незалежнасці БНР як рэакцыі на дзеянні уладаў Савецкай Расіі і Германіі ў дачыненні да падзелу тэрыторыі Беларусі, выклікала негатыўныя дзеянні з боку германскіх акупацыйных уладаў.

Апошнія ў чэрвені – ліпені 1918 г. пачалі працэс ліквідацыі (“упразднения”) Магілёва як губернскага цэнтра [12, арк. 75], але гэтаму перашкодзілі падзеі апошніх месяцаў Першай сусветнай вайны.

Падобным чынам на незалежніцкія настроі магілёўцаў адрэагавала і Савецкая ўлада. Iснуе версiя па якой менавiта за прызнанне Незалежнасцi Беларусi, пасля ўсталявання савецкай улады ў 1919 г., Магiлёў пазбавiлi губернскага статуса, ператварыў яго ў павятовы цэнтр Гомельскай губернi РСФСР.

Такім чынам, дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта ў 1917– 1918 гг. абвяргае склаўшыяся стэрэатыпы, што пануюць у адносінах да ролі ўсходнебедарускіх гарадоў у нацыятворчых працэсах ХХ ст.

Праведзеныя даследаванні дазваляюць па-новаму ацаніць ролю ўсходнебеларускай эліты ў справе нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, нацыянальнага самавызначэння і ідэнтыфікацыі беларускага насельніцтва.

Вынікам самавызначэння беларусаў Магілёва можна лічыць правядзенне схода 31.03.1918 г. – адзінага выпадку маштабнай падтрымкі стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў значным цэнтры Беларусі. Працэсы нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, якія адбываліся ў гады Першай сусветнай вайны, маглі прывесці да таго, штоМагілёў мог стаць першай сталіцай Беларусі ў ХХ ст.

Спіс літаратуры і крыніц:

1. Васілеўскі, Ю. Кахановіч Міхаіл Сiлуянавiч / Ю. Васілеўскі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т.4. / Беларус.Энцыкл.;

Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 1997. – С.

153.

2. Васілеўскі, Ю. Літаратурны акалот: Антон Беларусаў-Скалка / Ю.

Васілеўскі, А. Сёмуха // Запісы БІНІМ. – NEWYORK. – 1999. – № 23. – С. 149–164.

3. Иоффе, Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов / Г.З. Иоффе. – М: Наука, 1989. – 291 с.

4. Лавринович, Д.С. Либеральные организации России и белорусский национальный вопрос в 1917 г. / Д.С.Лавринович // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя А.

Гуманітарныя навукі. – 2012. – № 1. – С. 4–10.

5. Ліст ад 19.10.1917 г. у Беларускі Камітэт гласных Гарадской Думы ад насельніцтва Лупалава і бацькоў Петра-Паўлаўскай школы // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 137.

6. Ліст каменданту горада Магілёва. Пратакол агульнага схода магілёўцаў ад 31.03.1918 г. // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 136.

7. Лісты і пастановы МБАК за 1917 г. // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 137.

8. Ляхоўскі, У. Магілёўскі Беларускі Камітэт / У. Ляхоўскі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 5 / Беларус.Энцыкл.;

Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 1999. – С. 24.

9. Мандаты дэлегатаў сходу // Lietuvos centrinis valstybs archyvas. – Фонд 582. – Воп. 2. – Спр. 65.

10. Пастанова СНК СССР і ЦК УКП(б) // Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці. – Фонд 11. – Воп. 1. – Спр. 64.

11. Пратакол пасяджэння ВК МБР 28.03.1918 г. // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 136.

12. Пратакол пасяджэння ВК МБР 2.07.1918 г. // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 136.

13. Протокол общего собрания Белорусского Национального Союза от 12.10.1917 г. // БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 136.

14. Пушкін, І. Стварэнне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта / І. Пушкін, А. Агееў // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць.

XV–ХХ стст. / Пад рэд. А.К. Краўцэвіча і А.Ф. Смаленчука. – Гродна, 2014. – С. 212–229.

15. Рудовіч, С. У пошуках нацыянальнай ідэнтычнасці: Беларуская патрыятычная арганізацыя ў Магілёве ў 1917–1918 гг. / С. Рудовіч // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад.

І.А.Пушкін. – Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная узбуйненая друкарня”, 2001. – С. 203–209.

16. Рудовіч, С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе / С.Рудовіч. – Мінск: Тэхналогія, 2001. – 201 с.

17. Статут Беларускага гуртка рэалістаў (рэальнага вучылішча) // Lietuvo smoksli akademijos Vrublevski biblioteka Rankrai skurius. – Фонд 21.

– Спр. 2218.

18. Филиппович, И.И. Могилев. Хроника событий 1917–1918 (по архивным и печатным материалам) / И.И.Филиппович. – Могилев, 1995. – 124 с.

А.Р.Агееў,г. Магілёў (Беларусь), УА “МДУ імя А. А. Куляшова”

УДЗЕЛ МАГІЛЁЎСКАГА БЕЛАРУСКАГА КАМІТЭТА Ў

ПЕРШЫХ ДЭМАКРАТЫЧНЫХ МУНІЦЫПАЛЬНЫХ ВЫБАРАХ

1917 ГОДА Лютаўская рэвалюцыя 1917 года абудзіла каласальную рэвалюцыйную энергію. Да грамадскага і палітычнага жыцця далучылася вялікая колькасць людзей, якая раней мела мізерныя магчымасці для рэальнага ўдзелу ў дзейнасці легальных палітычных і грамадскіх арганізацый. Гэта быў час стварэння палітычных партый і аб’яднанняў, утварэння шматлікіх грамадскіх арганізацый, суполак, ініцыятыў і камітэтаў, правядзення мітынгаў, сходаў і з’ездаў. Сфарміраваны рэвалюцыйны Часовы ўрад прыступіў да ліквідацыі палітычных, нацыянальных, рэлігійных і сацыяльных абмежаванняў на абшарах Расійскай імперыі.

Жыхары Магілёва актыўна ўдзельнічалі ў рэвалюцыйных падзеях, у дзейнасці ўтвораных партый, таварыстваў і суполак. У ліку новых арганізацый вясной 1917 года быў створаны Магілёўскі беларускі камітэт(МБК), які актыўна дзейнічаў да канца 1918 года. Ствараліся яго структуры, рабіліся захады па заснаванню філій камітэта ў павятовых гарадах губерні. Прадстаўнікі камітэта ўвайшлі ў склад і актыўна дзейнічалі ў шэрагу грамадскіх і дзяржаўных ўстаноў горада Магілёва, павета і губерні.МБКстаў дастаткова ўплывовай арганізацыяй і прыкметнай з’явай у нацыянальным і палітычным жыцці краю.

Адной з важных палітычных кампаній, накіраваных на рэалізацыю палітычных правоў расійскіх грамадзян, былі мясцовыя выбары 1917 года.

Часовы ўрад меў план пабудовы дэмакратычнай краіны, для чаго ў Расіі ў 1917 годзе было праведзена тры выбарчыя кампаніі: у гарадскія думы, валасныя земствы і Ўстаноўчы сход. Выбары цяпер адбываліся шляхам усеагульнага, роўнага, прамога і тайнага галасавання. У іх мелі магчымасць ўдзельнічаць не толькі палітычныя партыі, але і грамадскія арганізацыі, якія атрымалі права вылучэння кандыдатаў. Першымі ў жніўні па новых дэмакратычных правілах прайшлі выбары ў гарадскія думы. Для іх правядзення ў красавіку 1917 года Часовы ўрад Г. Е. Львова зацвердзіў палажэнне “Аб вытворчасці выбараў галосных Гарадскіх дум і аб ўчастковых гарадскіх ўпраўленняў”. Усе гараджане былі надзелены роўнымі выбарчымі правамі. Мелі права выбараў і салдаты тылавых гарнізонаў.

У навуковай літаратуры доўгія дзесяцігоддзі пытанне аб выбарах 1917 года абмяркоўвалася выключна з савецкіх пазіцый. У постсавецкія часы шмат увагі выбарам ва Ўстаноўчы сход удзяліў магілёўскі гісторык А. Вараб’ёў [2]. А вось праблема гарадскіх выбараў ў краязнаўчай літаратуры Магілёўшчыны закраналася фрагментана і дастаткова сцісла.

Патрыярх магілёўскага краязнаўства Еранім Філіповіч прысвяціў гэтай тэме адзін абзац [9, с. 15-16]. А яна цікавая і даволі красамоўная. У ёй выявіўся першасны расклад палітычных сіл. У першай дэмакратычнай выбарчай кампаніі1917 года актыўна ўдзельнічалі члены і сам беларускі камітэт, як палітычны суб’ект. Па вялікаму рахунку, муніцыпальныявыбары 1917 года ў Магілёве яшчэ чакаюць свайго даследчыка.Наша цікавасць да гэтай праблемы звязана з аналізам дзейнасці Магілёўскага беларускага камітэта.У дадзеным артыкуле не будзе раглядацца ўся палітычна кампанія ў Магілёве і яе вынікі. Аўтар прыпыніцца толькі на некаторых аспектах удзелу ў ёй МБК.

Упершыню ў гісторыі Магілёва ўсеагульныя, роўныя і прамыя пры тайным галасаванні выбары ў Магілёўскую гарадскую думу адбыліся 13 жніўня 1917 г. Яны дазволілі МБК яшчэ мацней заявіць пра сябе і праверыць свой рэйтынг сярод гараджан.Па сутнасці, нацыянальныя беларускія палітычная плынь упершыню была гучна палітычна прадстаўлена і мела посьпех менавіта на гэтых выбарах.

На пасяджэнні МБК першы раз пытанне аб выбарах у Гарадскую Думу было разгледжана 28 чэрвеня 1917 года. С дакладам “аб маючых адбыцца выбарах у Магілёўскую Гарадскую Думу і аб удзеле ў гэтых выбарах камітэта” (тут і далей пераклад аўт.) выступіў Міхаіл Кахановіч.

Пастанавілі разрашэнне гэтага пытання перадаць на разгляд агульнага сходу магілёўскіх беларусаў, якібыў прызначаны на 7 гадзін вечара 3 ліпеня [5, Арк. 44–44 адв].

На пасяджэнні МБК пад старшынствам Д. І. Даўгяла ад 16 ліпеня 1917 года было вызначына колькасць пяць кандыдатаў з членаў камітэта ў гласныя гарадской думы. Закрытай балаціроўкай былі абраны М. Кахановіч, В.П. Лукін, Я. С. Аляхновіч, А. М. Малевіч, Белаброўскі. [7, Арк. 46]. Было вырашана зрабіць стаўку на саюз з домаўласнікамі Магілёва і адстойваць інтарэсы карэнных жыхароў горада. Надалей быў сфарміраваны спіс прагрэсіўнага насельніцтва ўскраін горада Магілёва і Беларускага Нацыянальнага Камітэта – кандыдатаў у гласныя гарадской думы на будучых выбарах [8, Арк. 22–24 адв.] Да выбараў была надрукавана спецыяльная ўлётка – зварот да выбаршчыкаў [1, Арк. 7] :

В О З З В А Н IE

Могилевскаго Белорусскаго Комитета къ населению окраинъ и населению города.

ГРАЖДАНЕ!

Насталъ великій историческій часъ въ жизни Русскаго государства:

ниспровергнуть старый самодержавный строй и созидается новый – свободный, демократическій. Къ строительству новой жизни призваны все народы Россіи, къ какой бы национальности они ни принадлежали. Все народы должны получить права, обезпечйвающія ихъ національные интересы въ единомъ Государстве Россійскомъ.

Белоруссія, издавна угнетаемая, находится сейчасъ въ самомъ печальномъ положеніи. Она разорена войной и часть ея захвачена врагомъ.

Народъ белорусскій беденъ и нищь. Bсе богатства края вырваны изъ его рукъ. Въ богатыхъ поместьяхъ сидятъ, за немногими исключеніями, не белоруссы. Въ городахъ ведутъ торговлю также не белоруссы. Бълоруссъ это малоземельный крестьянинъ или житель захолустной городской окраины. Надъ белоруссомъ всякій смеется вследствие его некультурности. И белоруссъ долженъ терпеть молча издевательства непрошенныхъ культурныхъ» хозяевъ края.

Но такъ было при старомъ режиме, когда нельзя было сорганизоваться для защиты своихъ національныхъ правъ, для матеріальнаго, духовнаго и культурнаго возрожденія.

Необходимость національныхъ белорусскихъ организацій особенно сильно сказывается въ техъ городахъ и местностях Белоруссии, где населеніе смешанное, какъ напр. въ Могилеве, въ которомъ наряду съ белоруссами живутъ малороссы, евреи, поляки, литовцы, латыши и др.

Почти все эти народности уже давно объединились подъ своими національнымистягамі для того, чтобы интересы ихъ былі ограждены.

Граждане! Къ сознанію необходимості національнаго единенія мы, белоруссы, пришли чуть ли не последніе. Но хотя мы и молоды еще, но все же мы достаточно быстро организуемся повсеместно въ Белоруссіии за пределами ея, везде ставя на своемъ знамени слова: «Возрожденіе Белоруссіи». Воспрянувшій после долгихъ вековъ политической, культурной и экономической неволи, народъ нашъ видитъ родную Белоруссію убогой, бедной, культурно-отсталой.

Въ родномъ своемъ городе Могилеве, который издревле считался однимъ изъ важнейшихъ белорусскихъ культурныхъ центровъ, где белоруссъ былъ прежде полнымъ хозяиномъ, теперь картина иная:

белорусское и русское населеніепочти целикомъ выброшено изъ центра города на гнилыя и неблагоустроенныя окраины, где и продолжаетъ оставаться въ грязи, пыли, безъ освещенія, водоснабженія, безъ школъ и пр.

Вотъ очевидный результатъ многовековой работы непрошенныхъ хозяевъ!!! Такъ дальше продолжаться не должно. Белоруссъ не можетъ оставаться рабомъ, обслуживающимъ чужіе интересы. Онъ вправе, онъ долженъ подумать о себе и о своемъ будущемъ.

Граждане! Могилевскій белорусский Комитетъ, поставилъ целью неуклонно стремиться къ действительному возрожденію родной Белоруссіина демократическихъ началахъ. Это возрождение должно коснуться всехъ сторонъ жизни Белорусскаго народа, какъ сельской, такъ и городской.

Въ виду предстоящихъ въ скоромъ времени выборовъ въ Могилевское городское самоуправленіе, Мог. Бел. к-тъ началъ избирательную кампанію съ целью проведенія отъ белорусскаго населенія г. Могилева своихъ представителей въ Могилевскую городскую думу.

Списокъ кандидатовъ въ гласные уже составленъ. Въ него вошли избранные самимъ населеніемъ лица.

Граждане! Голосуйте только за белорусскій списокъ, въ который вошли лица, преданныя интересамъ белорусскаго дела: не слушайтесь техъ, кто будетъ стремиться разделить Васъ на отдельныя группы, враждебныя другъ другу.

Граждане! помните, что только въ единеніи сила. Идите дружной семьей на выборы и подавайте свои голоса только за свой родной Белорусскій списокъ № 14!

Граждане не белоруссы! Среди васъ есть великороссы и малороссы (украинцы) наши родные кровные братья. Къ вамъ, великороссамъ и украинцамь, обращаемся мы, белоруссы, съ просьбой поддержать насъ на выборахъ своими голосами.

Граждане католики! Среди васъ есть много белоруссовъ, привыкшихъ при старомъ режиме считать себя поляками. Возвратите теперь свои симпатіиродной Белоруссіи, общей для всехъ васъ матери.

Подавайте голоса за Белорусскій списокъ.

Граждане поляки, евреи, литовцы и другіе національности угнетавшіеся при старомъ режиме не забывайте, что ваши интересы, ваши права на развитіе и осуществленіе своихъ народныхъ идеаловъ тесно связаны въ Белорусскомъ крае съ возрожденіемъ коренного его населенія – Белорусскаго народа. На ваше сочувствіе и содействіе белоруссы поэтому также надеются.

Граждане! Плечомъ къ плечу, дружно, пойдемъ 13 августа на выборы и будемъ голосовать за списокъ Окраинъ и Бълорусскаго Комитета № Могилевскій Бълорускій Комитетъ.

Улётка, безумоўна, мела адраджэнскі і прапагандысцкі характар.

Відавочны акцэнт у ёй рабіўся на апеляцыю да прыніжанага стану беларусаў у Расійскай імперыі. Указывалася на тое, што “усё багацце краю вырвана з яго рук”, што “ў багатых маёнтках сядзяць, за нешматлікімі выключэннямі, не беларусы”, а “ў гарадах вядуць гандаль таксама не беларусы”. Канстатавалася, што “абуджаны пасля доўгіх стагоддзяў палітычнай, культурнай і эканамічнай няволі, народ наш бачыць родную Беларусь убогай, беднай, культурна-адсталай”, што сёння “беларус павінен трываць моўчкі здзекі няпрошаных “культурных” гаспадароў краю”.

Рабіўся недвухсэнсоўны вывад аб прычынах бядотнага стану і неабходнасці нацыянальнага вызвалення: “Вось відавочны вынік шматвяковай працы няпрошаных гаспадароў!!! Так далей працягвацца не павінна. Беларус не можа заставацца рабом, які абслугоўвае чужыя інтарэсы. Ён мае права, ён павінен падумаць пра сябе і пра сваю будучыню.” Разам з каротакатэрміновай арыентаванасцю закліку на будучыя выбары, у ім адлюстраваны і праграмныя накірункі дзейнасці камітэта, і палітычныя погляды яго сяброў. Так з яго тэксту вынікае жыццёвая неабходнасць нацыянальнага адраджэння; пазначана асноўная сацыяльная база беларускага руху – сялянства і выхадцы з вёскі ў гарадах, жыхары гарадскіх ускраін; прадэманстравана бачанне членаў камітэта палітычнаадзінага лёсу беларусаў і іншых народаў Расіі ў новай дэмакратычнай дзяржаве, яшчэ ўласцівае ім у жніўні 1917 года;

шматразова дэкларавана прыхільнасць дэмакратычным каштоўнасцям;

вызначаны беларускі падыход да міжнацыянальных адносін і г.д.

Для надання аўтарытэту свайму перадвыбарчаму блоку і плённай будучай дзейнасці ў гарадской Думе члены камітэта сфармулявалі і раздрукавалі “Муніцыпальную праграму Беларускага Нацыянальнага Камітэта і прагрэсіўнага насельніцтва ўскраін горада Магілёва на выбарах 13.08.1917 г.”[4, Арк. 26–26 адв]. У ёй БНК “у саюзе з жыхарамі ускраін, заселеных амаль выключна беларусамі і наогул рускімі”, заклікаў ўсіх грамадзян беларусаў і рускіх аб'яднацца вакол агульнай муніцыпальнай праграмы, якая мела на мэце “ўзняцце культурнага добраўпарадкавання горада і галоўным чынам нашых, гарадскіх Магілёўскіх ускраін”.

Муніцыпальная праграма складалася з наступных асноўных частак:

уводны заклік, харчовае пытанне, народная асвета, гарадское земства і вылучэнне горада ў самастойную зямскую адзінку, жыллёвае пытанне, праца і яе ахова, санітарна-ўрачэбная частка, асвятленне і ацяпленне, арэнда гарадскіх зямельных участкаў, добраўпарадкаванне, гандаль і прамысловасць, фінансавая сістэма, грамадскае апекаванне, юрыдычная дапамога, рэвізія гарадскіх прадпрыемстваў.

Кожнаму з накірункаў праграмы нададзены адзін – два абзацы тэксту. Але само існаванне такіх накірункаў, паказвае, што кіраўніцтва камітэта валодала асновамі паліталагічнай пісьменнасці. Праграма закранае ўсе асноўныя патрэбы жыхароў тагачаснага Магілёва.

Невыпадкова змест праграмы ўражвае чытача і сёння. Ён паказвае, як хутка і глыбака змаглі падрыхтавацца да выбарчай кампаніі беларускія нацыянальныя сілы. Многія тэзісы тагачаснай праграмы будуць заставацца актуальнымі яшчэ доўгія гады, а некаторыя і сёння.

Добра падрыхтаванай і плённай была перадвыбарчая агітацыя членаў МБК, якая праводзілася па нядзелях у царкоўных прыходах. Так 15 ліпеня пастанавілі агітацыю ў прыходах размеркаваць наступным чынам: у Барыса-Глебскім – Даўгяла, Мікалаеўскім – Кахановіч, Саборным – Гарбацкі, Успенскім – Дзмітрыеў і Лукін, на Мышакоўцы – Малевіч [6, Арк. 45 адв.].

У сваіх успамінах Мiхаiл Кахановiч тагачасную выбарчую кампанію апісваў наступным чынам [3, С. 3–5] :

“...Скора Беларускi Камiтэт павiнен быў памераць свае сiлы ў барацьбе за дэпутатскiя крэслы ў мясцовай думе. Трэба прыняць пад увагу, што большасьць магiлёўскага насяленьня складаецца з жыдоў, i, значыцца, на долю не–жыдоў магло пры выбарах выпасьць найбольш 30 крэслаў з 62. Апрача таго, па выбарнаму закону права голасу мелi войскi i цэлая армiя штабных i наагул вайсковых арганiзацый, што яшчэ больш памяншала шансы Беларускага Камiтэту. Аднак камiтэт усё–ж заваяваў шэсьць крэслаў, што трэба лiчыць вельмi добрым рэзультатам.” Добра прадуманая перадвыбарчая кампанія прынесла пэўны плён: за беларускі спіс прагаласавалі каля 2,1 тыс. гараджан, што дазволіла камітэту атрымаць 6 з 64 месцаў у думе. Па выніках выбараў быў створаны Беларускі Камітэт гласных Гарадской Думы г. Магілёва. Яго існаванне дазволіла беларусам адстойваць свае інтарэсы ў Магілёўскай гарадской думе на працягу 1917-1918 гадоў.

Крыніцы і літаратура:

Зварот з праграмай і агітацыйным матэрыялам Магілёўскага 1.

беларускага камітэта да насельніцтва Магілёва з нагоды выбараў 13.08.1917 г. // LMAVB RS Літоўская цэнтральная акадэміческая Урублеўскага бібліятэка Аддзел рукапісаў. – Фонд 21. – Спр. 2251. – Арк.

7.

Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное 2.

собрание на территории Беларуси и соседних российских губерний / А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2010. – 208 с.

Кахановіч Міхаіл. Магілёўцы і незалежнасць Беларусі (мае 3.

ўспаміны) / Міхаіл Кахановіч // Спадчына. – 1997. – № 6. – С. 3-5.

Муниципальная программа Белорусского Национального 4.

Комитета и прогрессивного окраинного населения гор. Могилева // LMAVB RS. – Фонд 21. – Спр. 2251. – Арк. 26–26 адв.

Пратакол пасяджэння МБНК 28. 06. 1917 г. // Беларускі 5.

дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ). – Фонд 3. – Воп. 1. – Спр. 136. – Арк. 44–44 адв.

Пратакол сходу членаў МБНК 15. 07. 1917 г. // Там жа. – Арк.

6.

45-45 адв.

Пратакол пасяджэння МБК 16.07.1917 г. // Там жа. – Арк. 46.

7.

Спіс прагрэсіўнага насельніцтва ўскраін горада Магілёва і 8.

Беларускага Нацыянальнага Камітэта – кандыдатаў у гласныя гарадской думы на выбарах 13. 08. 1917 г. // LMAVB RS. – Фонд 21. –. – Спр. 2218. – Арк. 22–24 адв.

Филипович И. И. Могилев: Хроника событий 1917 – 1918 (по 9.

архивным и печатным материалам). – Могилев, 1995. – 125 с.

Н. Е. Семенчик, г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный технологический университет

КРЕСТЬЯНСКИЕ СОВЕТЫ МОГИЛЕВЩИНЫ В 1917 ГОДУ

Советы крестьянских депутатов (Советы КД) Беларуси с момента их образования и до исчезновения специально не изучались. В полной мере это относится и к Советам КД Могилевщины, несмотря не то, что именно здесь они проявили себя особенно ярко и полно.

Жители Российской империи встретили новый, 1917 год с надеждой на скорое окончание войны и преодоление связанных с нею трудностей.

Общими со страною заботами проживало двухмиллионное, в своей массе крестьянское население Могилевской губернии в составе 11 уездов, 149 волостей, 13 городов, 83 местечек, 2102 сельских обществ [1]. Но даже слабая обеспеченность крестьян землей (в среднем, 6, 4 десятины на семью) и полное ее отсутствие у 8% крестьянских хозяйств заметно не провоцировали покушений на помещичье и государственною землевладение [2]. Куда больший урон ему наносил дефицит рабочей силы. В целом же, несмотря на тяготы военного времени, здесь не наблюдалось взрывоопасной социальной напряженности.

Дошедшие в марте–апреле 1917 г. до белорусской деревни известия о свержении самодержавия были встречены крестьянством относительно спокойно. Единичные погромные выступления с его участием имели место в отдельных поместьях. В этой связи в деревнях Могилевщины, как и повсюду, развернулась работа представителей власти и общественности с целью пропаганды нового строя и недопущения разрастания крестьянского движения. Другим ее направлением являлось стремление убедить крестьян в необходимости выполнения прежних повинностей в пользу армии.

Наконец, отдельная работа, проводимая социалистами, направлялась на создание в деревне классовых организаций с целью подготовки к Учредительному собранию, чтобы с его помощью добиться осуществления справедливой, в интересах трудящихся, аграрной реформы.

Первая в Беларуси уездная организация Крестьянского союза была создана в середине марта в крупнейшем городе Могилевщины – Гомеле [3]. Вслед за ней ячейки союза стали возникать в Рогачевском, Быховском уездах и отдельных волостях губернии. Их количество стало возрастать по мере активизации Советов рабочих и солдатских депутатов (СРиСД), а также неонароднических партий. После съезда солдат и рабочих Западного фронта, который, кроме прочего, признал необходимой организацию крестьянства [4, с. 200], эта работа заметно ускорилась.

С 30 апреля по 1 мая в Могилеве прошел съезд крестьянских делегатов, который завершился созданием губернского Совета крестьянских депутатов (СКД) во главе с прапорщиком М. Б. Гольманом).

Представительство крестьян в СКД разрабатывалось в соответствии с местными условиями. Так, в Рогачевском уезде в сельский Совет планировалось избирать 3-5 чел., в волостной – всеобщими и прямыми выборами 1 депутата от 200 чел., в уездный – по 5 от волости или же по 1 от 1000 чел. В исполкомы Советов КД надлежало избирать не менее 5 чел.

[5]. В Гомельском уезде в исполком Совета КД избрали 18 чел. (по 1 от каждой волости) и еще 12 чел. из числа участников съезда [6]. Правда, в дальнейшем сельских Советов так и не было создано.

Делегирование участников съездов осуществлялось на волостных сходах их числа избранных сельскими обществами своих представителей

– авторитетных в своей среде домохозяев. Вновь создаваемым Советам КД вменялось в обязанность бороться с дезертирством, самогоноварением и аграрными правонарушениями, а также поставлять хлеб и фураж [6]. В Могилевском уезде была создана комиссия по улаживанию аграрных конфликтов в составе представителей от СКД и Георгиевского батальона.

По ее сообщению, в июле «захватов никаких не наблюдалось, а всё распределялось земельными комитетами» [7].

В разное время исполкомы Советов КД возглавили: Е. М. Черняков (Могилев), А. И. Михальченко (Рогачев), А. А. Цветаев (Гомель), Л. А.

Хрисаненков (Горки), А. Т. Вазилло (Быхов), Н. И. Воробьев (Чериков), Е.

М. Закревский (Cенно), Н. С. Старовойтов (Мстиславль), Е. А. Белоусов (Климовичи). В организации уездных СКД принимали участие помощник губернского комиссара Г. И. Певзнер и М. Гольман.

C момента своего возникновения губернский Совет КД заявлял о всесторонней поддержке Временного правительства. Так, 20 мая в Могилеве М. Гольман приветствовал военного министра А. Ф. Керенского как «апостола революции и освободителя крестьянства». А член исполкома Совета КД «уверял, что крестьяне отдадут и уже отдают хлеб армии [8].

Важную роль в организации крестьян Беларуси сыграли постановления Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, который происходил с 4 по 28 мая. Из 1115 его участников 24 представляли Могилевскую губернию. Здесь, как и повсюду в России, резолюции съезда способствовали объединению крестьян вокруг эсеровской партии. Правда, в конце июля М. Гольман был арестован властями по ложному доносу, но вместо него должность председателя губернского исполкома Совета КД занял не менее авторитетный партийный деятель М. Ф. Засорин.Определенную работу среди местного крестьянства проводили трудовики, но контактов в совместной работе по организации крестьянства не поддерживали по идейным соображениям.

Претендуя на монопольное право агитации в крестьянской среде, эсеры даже шли на нарушение демократических свобод. Так, Министерство внутренних дел обратилось через могилевского губернского комиссара в губисполком Совета КД с предписанием разъяснить Горецкому Совету КД, что «представление о предъявлении удостоверений лицам, приезжающим в волости для агитации, нарушающее принципы свободы слова, незаконно и должно быть отменено» [9].

В соответствии с постановлением Всероссийского съезда Советов РиСД (3–24 июня 1917 г.) началось их слияние с Советами КД в единые органы «революционной демократии». Советы РСиКД практиковали совместные заседания по общеполитическим вопросам. Крестьянские депутаты входили в совместные исполкомы на правах членов отдельной секции, сохраняя свою автономию. В ряде городов губернии выходили отдельные или совместные с рабоче-солдатскими Советами газеты:

«Крестьянское cлово», «Молот» (Могилев), «Свободное слово» (Горки), «Голос Черикова», «Наше свободное слово» (Рогачев), «Известия»

Советов РСиКД (Гомель, Орша).

Всего же, в мае – июле 1917 г. в Беларуси было создано 4 губернских и 26 уездных Советов КД, в их числе, в Могилевской губернии 1 губернский, 11 уездных, а также 9 волостных. Часть ячеек Крестьянского союза слилась с Советами КД, а часть продолжала существовать параллельно с ними.

Как и вся российская общественность, крестьяне Могилевщины активно поддержали очередной военный «Займ Свободы». Из-за нежелания заниматься его пропагандой член исполкома Оршанского Совета РСиКД большевик Протаковский был лишен полномочий эмиссара [10].

Под воздействием постановлений Всероссийского крестьянского съезда, местные Советы КД сыграли заметную роль в демократизации земскихи правительственных органов власти. В частности, при их непосредственном участии комиссары Гомельского, Горецкого, Климовичского, Оршанского, Сенненского и др. уездов были отстранены от должностей и переизбраны. Комиссаром Мстиславского уезда был избран председатель Совета КД М. Ф. Климчинский [11].

На крестьянских съездах темы «власть Советов», «коалиция» стали такими же доминирующими, как «земля», «мир», «Учредительное собрание». Свое веское слово в вопросе о коалиции высказали участники состоявшейся в середине августа участники I губернской конференции ПС-Р [12]. Состоявшийся в конце сентября IV съезд Совета крестьянских депутатов Гомельщины высказался за однородную власть, которая бы выходила из недр революционной [13]. Одна часть участников Мстиславского крестьянского съезда высказалась за коалиционное правительство, вторая, количественно большая, за «демократическое революционное министерство» [14].

Советы КД как классовый орган активно использовались эсерами в борьбе против своих политических противников. Так, 12 июня на II съезде Гомельского Совета КД под воздействием эсеровских ораторов была принята резолюция с осуждением как ленинцев, так и Белорусской социалистической Громады, «которая живет на средства крупных помещиков, проводит их взгляды и надежды, cамозванно и под флагом социализма говорящая об автономии Беларуси» [15].

Сильное идейно-политическое давление ощущали со стороны и землевладельцы, объединенные в свой Союз. Так, 21 июля Рогачевский Совет КД в своем выступлении предупредил население, что, «организующийся Союз крестьянских собственников есть один из многочисленных видов контрреволюции» [16]. 5 августа в газете советской газете «Молот» председатель Сенненского Совета КД Е. Закревский выступил со статьей «Осиное гнездо», в котором критиковал местный Союз земельных собственников. В этой же связи 8 августа II губернский крестьянский съезд выразил протест «против контрреволюции помещиков и сторонников старого строя» [17]. Чтобы устранить конкурентов в борьбе за крестьянские голоса на выборах в земства, земельные и продовольственные комитеты, эсеры не останавливались и перед срывом собраний, организуемых кадетами или союзами землевладельцев.

Делегаты того же, II губернского крестьянского съезда от имени двухмиллионного крестьянства губернии разработали свой проект земельной реформы в свете постановлений Всероссийского съезда крестьянских депутатов и программы ПС-Р по земельному вопросу.

Советы КД в блоке с эсерами приняли участие в выборах волостных и уездных земских собраний. Как и повсюду в Беларуси, крестьяне Могилевщины отдали предпочтение выдвиженцев из своей среды. Так, из 47 избранных гласных земства Могилевского уезда 35 сельских домохозяев имели начальное или домашнее образование. Среди остальных 6 являлись учителями, 2 – юристами, 1 врачом, 3 фельдшерами [18].

Эсеры отмечали эффективность своей работы в Советах КД и видели в них перспективу для демократизации страны. По мнению рогачевских эсеров, ввиду избрания земств и предстоящего роспуска комиссариатов Временного правительства, существует необходимость в сохранении революционных организаций в волостях в виде Советов КД [19].

В то же время, эсеры не преувеличивали революционности крестьянских организаций, отводя им более прозаические роли – поддержание аграрного правопорядка, продажа городам и армии продовольствия и т. д. Во времена же политической нестабильности Советам КД отводилась роль наблюдателей и средства усиления общественного мнения в интересах «революционной демократии». К примеру, подавление корниловского мятежа происходило, в основном, с опорой на Советы РиСД, точнее их военных секций.

В то же время, Советы КД, имевшие наибольшее влияние на самую массовую часть российского электората, представляли собой особо ценный объект партийной работы. Не случайно, эсеровские лидеры приняли решение использовать крестьянские Советы в целях борьбы за голоса избирателей, выставив совместные с ними списки в Учредительное собрание. В первый из 11 списков кандидатов Могилевского округа от губернского Совета КД и губернской организации партии социалистовреволюционеров вошли 3 столичных кандидата и 19 местных товарища [20, с. 131][21]. По мере приближения к Учредительному собранию Советы КД Могилевщины все теснее сплачивались вокруг партии эсеров, несмотря на то, что сама партия уже не представляла былого единства. Тем не менее, и правые и левые ее представители отказались от созыва очередного Всероссийского съезда Советов, чтобы сконцентрировать свою энергию на выборах в парламент.

Таким образом, Советы КД Могилевщины являлись самым многочисленным в Беларуси отрядом «революционной демократии» и опорой Временного правительства.

Благодаря взаимодействию Советов КД и комиссариатов, развитие крестьянского движения проходило организованно и конструктивно. Очевидно, что крестьяне возлагали основные надежды на эту партию в решении земельного вопроса. При этом попутно крестьяне стремились реализовать свои экономические интересы. Так, в ответ на непоследовательную продовольственную политику правительства Керенского сельчане не спешили продавать продукты своего труда по «твердой цене», а стремились реализовать их с выгодой для себя. Они же, используя зависимые от себя волостные и земельные комитеты, стремились еще до выборов в Учредительное собрание заявить о своих правах на помещичью собственность. И все же крестьяне губернии связывали свои надежды на мир, землю, социальное и культурное благополучие не с очередной революцией, не с передачей власти Советам, а с созывом Учредительного собрания.

Литература и источники:

1. Наше свободное слово. – 1917. – 22 июля.

2. Могилевская жизнь. – 1917. – 12 авг.

3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 616., оп. 1., д. 1., л. 173.

4. Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Док. и материалы. Белоруссия в период подготовки социалистической революции (февраль – октябрь 1917 г.). – Мн., 1957. – Т. 1. – 1008 с.

5. Наше свободное слово. – 1917. – 12 мая.

6. Наше свободное слово. – 1917. – 25 мая.

7. Молот. – 1917. – 22 июля.

8. Русское слово. – 1917. – 21 мая.

9. Молот. – 1917. – 29 июня.

10. НА РБ. Ф. 60., оп. 3., д.195., л. 7.

11. НА РБ. Ф. 863., оп. 1., д. 2., л. 388.

12. Молот. – 1917. – 15 августа.

13. Рабочая мысль. – 1917. – 27 сентября.

14. Мстиславский голос. – 1917. – 1 октября.

15. Наше свободное слово. –1917. – 17 июня.

16. Наше свободное слово. –1917. – 27 июля.

17. Молот. – 1917. – 10 августа.

18. Могилёвская жизнь. – 1917. – 26 октября.

19. Наше свободное слово. – 1917. – 22 августа.

20. Сяменчык М. Я. Грамадска-палiтычнае жыццё на Беларусi ў перыяд Лютаўскай i Кастрычнiцкай рэвалюцый (сакавiк 1917 – cакавiк 1918 гг.) у 2 Ч. – Мн., БДПУ, 2001. Ч. I. Грамадска-палiтычнае жыццё ва ўмовах дэмакратычнага рэжыму. – 200 с.

21. Наше свободное слово. – 1917. – 2 декабря.

А.Н. Кукса, Минск (Беларусь), Белорусский национальный технический университет

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ОБЛИСКОМЗАПОМ И ГУБЕРНСКИМИ

ЦЕНТРАМИ В 1918 Г.: ПРИЧИНЫ, СУТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ В ходе Октябрьской революции 1917 г. власть в Беларуси переходит к Советам. В ноябре 1917 г. оформляется и институциональная структура в лице Областного исполнительного комитета Западного фронта (Облискомзап). В то же время сохраняется основная административная единица губерния, в трактовке Облискомзапа – «царский пережиток».

Облискомзап был органом, созданным на базе Фронтового комитета, исполкомов советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Минской и Виленской губерний. Съезды рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Витебской и Могилевской губерний не принимали решения о вхождении этих губерний в состав Западной области. Органы Советской власти этих губерний – не делегировали своих представителей в состав Облискомзапа и областной СНК. Представители советской власти Витебской и Могилевской губерний считали себя самостоятельными и признавали высшим органом власти ЦИК и СНК РСФСР.

III Всероссийский съезд советов принял решение о ликвидации органов самоуправления и передачи всей власти советам. В январефеврале 1918 г. в Беларуси было создано 128 волостных советов, которые в связи с объективными причинами (отсутствие кадров, условий, опыта и т.д.) были мало эффективными и не совсем надежными органами советской власти. Могилевский губернский, Мстиславский, Чаусский, Чериковский уездные советы рассматривали большевиков как захватчиков власти и призывали крестьян к борьбе с ними. Витебский губком РСДРП (б) игнорировал Северо-Западный областной комитет РСДРП (б).

Во время начавшейся в феврале 1918 г. оккупации территории Беларуси немецкими войсками Облискомзап переместился в Смоленск, где попытался обосновать свое право расширить влияние и на другие территории, посредством создания Западной коммуны. В это время эсеры активно пропагандировали идею разделения бывшей Российской империи на Московскую, Северную, Западную и Уральскую коммуны. На этом фоне между эсерами и большевиками, которые шли к полному контролю над всей территорией возник конфликт. Большевики переехали даже из Петербурга, центра Северной коммуны и сильных позиций эсеров, в Москву. В это время начался конфликт в Западной области между сторонниками идеи Западной коммуны и губернскими центрами. В конце декабря 1918 г. белорусский сценарий завершается сохранением губерний, поражением представителей идеи Северной коммуны и провозглашением Советской Социалистической Республики Белоруссии.

Начало конфликту между областниками и губернскими центрами положило решение, принятое 5 апреля 1918 г. А. Мясниковым и 10 членами Президиума Областного исполнительного комитета, которые находясь в Тамбове, заявляют о необходимости создания крупного Западного Областного центра со столицей в Смоленске. В состав Западной области должны были войти Смоленская, Витебская и Могилевская губернии. Необходимость такого объединения мотивировалась слабостью политических, экономических и культурных сил губернских центров.

Перед руководителями Западной области ставились задачи правильного распределения денежных знаков Области, организация контроля над их расходованием, проведение целого ряда налоговых мероприятий [1, л. 68].

10 апреля 1918 г. в Смоленске был созван II съезд советов Западной Области. На этом съезде принимается решение о необходимости упразднения губернских центров. «Не принеся абсолютно никакой пользы, они отрывают часть сил, которые могли бы быть использованы более целесообразно и лишь служат тормозом к быстрому проведению в жизнь мероприятий Облискомзапа, контакту с местами» [1, л. 18].

В этом же духе звучали резолюции, принятые на IV СевероЗападной областной конференции РКП (б) (1-4 июня 1918 г.), которая признала излишним существование губернских партийных организаций. Вопрос о губернских и областных центрах был также рассмотрен 13 июня 1918 г. на съезде отделов внутренних дел Западной области. В протоколе съезда отмечались как наличие сторонников губерний, так и сильные настроения в пользу области. В постановлении указывалось на то, что губернские центры изжиты жизнью и являются излишней бюрократической надстройкой, только тормозя деятельность уездных Совдепов. Член земельного комиссариата Совета депутатов Оршанского уезда Шипневский указывал на то, что Губисполком находился вдали от ж.д., что мешало ему правильно выполнять свои функции, в связи с этимпредлагал «возбудить ходатайство перед Облискомзапом об упразднении Губисполкома и подчинения непосредственно Облискомзапу» [2, л. 6].

В июле 1918 г. противостояние между Облискомзапом и губисполкомами накалилось до предела. В уездные исполкомы приходили указания от одних и других, часто противоречащие друг другу. Дело дошло до того, что руководители совета Чауского уезда приняли решение послать в Центр копии телеграмм Облискомзапа и Губисполкома для разбора дела об упразднении, а до получения ответа постановили «руководствоваться распоряжениями по своему усмотрению» [3, л. 10].

Эти события разворачивались на фоне поражения левых эсеров и роста общего недоверия к эсерам, идеологическим центром которых стала Северная коммуна. Восстание оказало влияние на большевиков, которые принимают для себя решение о необходимости использования национального момента в процессе государственного строительства.

30 июля 1 августа 1918 г. в Москве состоялся съезд председателей губернских Советов. В резолюции об Областном объединении Советов съезд признал допустимым и возможным образование Областного советского объединения, как общего так и частного характера, при условии хозяйственно-экономической общности интересов объединяемых губерний, затруднительности управления из центра и непременно с утверждения центра [1, л. 25].

Учитывая это решение, Северо-Западный областной исполком КП (б) 5 августа 1918 г. принялся за практическое упразднение губерний.

Ликвидация Губисполкомов поручалась Президиуму Облискомзапа, который обязан был составить особые ликвидационные комиссии с участием представителей всех отделов Облискомзапа и учетноконтрольной коллегии. Следующим шагом должно было стать провозглашение Западной коммуны в составе Могилевской, Минской, Смоленской и Витебской губерний с центром в Смоленске.

В губернские центры разъехались ликвидационные комиссии, но их работе оказывались серьезные препятствия. В начале августа Могилевский губисполком вообще поставил вопрос о необходимости упразднения Облискомзапа. 9 августа появилось обращение РКП (б) Северо-Западного областного комитета с указанием на нарушение партийной дисциплины представителями Витебского и Могилевского губисполкомов. «Яркой иллюстрацией небывалой еще в рядах Западных коммунистов партийной дезорганизации служат решения Витебского и Мстиславского комитетов и фракций нашей партии по вопросу о существовании губернских Исполкомов. Областной Комитет уже постановил привлечь к партийному суду всех нарушителей партийной дисциплины, и в первую очередь председателя Мстиславльского комитета Гублера разославшего ряд телеграмм, не имея на то права, так как решением 4-й Областной партийной конференции Губернские комитеты партии в пределах Западной Области упразднены» [4, л. 170].

14 августа на заседании Малого Совета Исполнительного комитета Западной области рассматривали вопрос о чинимых препятствиях ликвидационной комиссии Аркуса Могилевским губисполкомом в Мстиславле. После обсуждения вопроса приняли решение комиссию Облискомзапа, командированную в Мстиславль, с места не отзывать. Для усиления давления вместо Аркуса в ликвидационную комиссию постановили направить члена Облискомзапа Андреева. Для того, чтобы подчеркнуть решительность своих действий материалы, доставленные Аркусом поручили представителям Облискомзапа Алибегову, Рейнгольду и Найденкову представить в Центральный Исполнительный Комитет для разрешения вопроса о полной ликвидации Могилевского Губисполкома даже без оставления районного объединения.

Но в этот же день ситуация, по какой-то причине, резко изменилась. На заседании Облискомзапа, выслушав делегатов из Москвы, постановили «временно, впредь до особого разрешения вопроса о Губернских центрах Западной области Могилевский и Витебский губисполкомы сохраняют свое существование» [1, л. 77].

27 августа из Москвы в Витебск пришла телеграмма от Наркомпрода Цюрупы, которая приоткрывает свет на решение об оставлении губерний. В телеграмме шла речь о том, что коллегия Компрода в присутствии представителей западных губерний постановила вопрос об Области оставить открытым до решения предстоящего съезда западных губерний, предложив Облискомзапу не тормозить своим вмешательством работу Губпродкомов. В своей телеграмме Цюрупа потребовал прекращения вмешательства в дело продовольственное и срочного информирования местных органов об отмене постановлений Облискомзапа в этом направлении.

На V Северо-Западной конференции РКП (б) (2-4 сентября 1918 г.), большинство участников которой поддержало «областников», было принято решение ликвидировать губернские центры в Витебске и Могилеве (аппарат Смоленской губернии уже фактически был ликвидирован), передав уезды под непосредственное управление областным властям. Конференция также приняла постановление о переходе на новую территориальную систему построения парторганизаций: вся область делилась на районные объединения, которые должны были состоять из уездных (подрайонных, волостных и деревенских) организаций. Были определены и контуры этих районов на не оккупированной немцами части Западной области.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 28 |
 
Похожие работы:

«Аналитический вестник № 11 (495) Издание настоящего аналитического вестника приурочено к V Международному форуму регионов России и Польши, проводимому по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Республики Польша. Темой вестника является развитие российскопольского сотрудничества в области культуры, образования, молодежной политики. Вопросы взаимодействия на межгосударственном уровне отражены в материалах Министерства иностранных дел Российской Федерации,...»

«Организация Объединенных Наций A/70/167 Генеральная Ассамблея Distr.: General 22 July 2015 Russian Original: English Семидесятая сессия Пункт 73 b) предварительной повестки дня * Поощрение и защита прав человека: вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод Права человека и культурное разнообразие Доклад Генерального секретаря Резюме Настоящий доклад представляется Генеральной Ассамблее в соответствии с ее...»

«Рекомендации по политике в области мобильного обучения Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения Опубликовано в 2015 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, стр. 3 © UNESCO, 2015 ISBN 978-92-3-400004Данная публикация предлагается в открытом...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Пояснительная записка.1.1. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины «Основы экологии» является формирование целостного представления о социоприродной среде, месте в ней человека и роли его деятельности. В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: формирование экологической культуры через усвоение экологических знаний, понятий, законов; познание закономерностей развития экосистем и условий обеспечения их устойчивости. Задачи дисциплины: сформировать...»

«САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Библиомир Сахалина и Курил Выпуск № 1 (21) Материалы по популяризации культурного наследия коренных народов Севера Сахалина Южно-Сахалинск Редактор-составитель В. В. Мельникова Редактор Е. С. Хоменко Корректор М. Г. Рязанова Печатается по решению редакционного совета Тираж 30 экз. © САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 2013 От составителя Одной из важнейших задач нашего времени становится развитие диалога между культурами...»

«Количественные аспекты качества обучения: анализ подходов к пониманию, оценке и повышению качества образования для всех Координатор проекта: Ана-Луиса Мачадо Главный автор: Жан Бернар Материалы также предоставили: Марта Энсинас-Мартин Мишель Роже Муцуми Сато Андреа Валентини Париж, 2009 г.ЮНЕСКО Опубликовано Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France при финансовой поддержке Российской Федерации © UNESCO, 2011 Все...»

«6.2. Оповещение органов управления РСЧС и населения о чрезвычайных ситуациях, развитие систем связи Оповещение органов управления РСЧС и населения В Российской Федерации функционируют одна федеральная, 7 межрегиональных (в границах федеральных округов), 83 региональные (в границах субъектов Российской Федерации) централизованные автоматизированные системы оповещения, а также местные (в границах муниципальных образований) и локальные (в районах размещения потенциально опасных объектов) системы...»

«Мониторинг состояния книжного рынка, разработка концепции развития книжного рынка на присоединенных территориях МОСКВА – Аннотация Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы (государственный контракт № _ от _ 2012г.) и ставил своей задачей подробный анализ уровня соответствия текущего книжного предложения структуре спроса и базовым потребностям читающих групп москвичей в целях роста конкурентоспособности книги в культурном и...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Пояснительная записка.1.1. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины «Основы экологии» является формирование целостного представления о социоприродной среде, месте в ней человека и роли его деятельности. В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: формирование экологической культуры через усвоение экологических знаний, понятий, законов; познание закономерностей развития экосистем и условий обеспечения их устойчивости. Задачи дисциплины: сформировать...»

«ISSN 1563-036 Индекс 75882; 2588 Л-ФАРАБИ атындаы КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬУНИВЕРСИТЕТІ ФАРАБИ азУ ВЕСТНИК ХАБАРШЫСЫ КазНУ ЗА СЕРИЯ СЕРИЯСЫ ЮРИДИЧЕСКАЯ АЛМАТЫ № 3 (55) 2010 МАЗМНЫ – СОДЕРЖАНИЕ Зарегистрирован в Министерстве культуры, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА информации и КОНТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ общественного согласия ПРАВО Республики Казахстан. Свидетельство № 956-Ж от 25.11.1999г Жетписбаев Б.А. (Время и номер АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ:...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУК «САХАЛИНСКАя ОБЛАСТНАя УНИВЕРСАЛЬНАя НАУчНАя БИБЛИОТЕКА» ОТдЕЛ КРАЕВЕдЕНИя КАЛЕНдАРЬ знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2014 год Южно-Сахалинск ББК 92.5 (2Рос-4Сах) К 17 Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2014 год / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост. Н. Н. Толстякова ; ред. Г. М. Нефёдова. – Южно-Сахалинск : ГУП «Сахалинская областная типография», 2013. – 268 с. : ил....»

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОМПЛЕКСЕ Содержание.ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ Акимов А.И., Смородин В.В., Акимова Л.М. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ Анплева Т.А., Павлов С.П., Матвеев Ю.В. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Бакурадзе Н.С., Пахомова С.В., Смородин В.В. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...»

«Аналитическая часть к результатам деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию Национальный исследовательский технологический университет МИСиС Наименование образовательной организации Регион, г.Москва почтовый адрес 119049, РФ, г.Москва, Ленинский проспект, д.4 Министерство образования и науки Российской Федерации Ведомственная принадлежность 1.Общие сведения об учреждении Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего...»

«Религия в культуре Древнего Шумера © Панищев Алексей Леонидович Россия, Курск. Курский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета Россия, Курск, ул. К. Маркса, 53. E-mail: aleksepanishhe@rambler.ru Представленная работа посвящена культуре древнего Шумера. Данный материал предназначается для решения дидактических задач и адресован к студентам, обучающимся по гуманитарным специальностям. Информация, изложенная в данной учебно-методической...»

«Соловьёва Анна Юрьевна ИЗУЧЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ СЕЛЕНА И ВЛИЯНИЯ ЕГО НА НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ И ЭФИРНО-МАСЛИЧНОМ СЫРЬЕ 06.01. 06 – луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук Москва – 2014 Работа выполнена на кафедре виноградарства и виноделия в ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева» доктор...»

«УДК 338.465.4 + 37.078 JEL O150 Е. В. Алябина 1, И. Г. Путинцева 2 Новосибирский государственный университет ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия Гимназия № 6 «Центр Горностай» ул. Вяземская, 4, Новосибирск, 630117, Россия alyabina@mail.ru, putincevaig@gornostay.com ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Рассматривается пример успешного применения методов организационного развития как формы...»

«Республиканское общественное объединение «Казахстанское национальное географическое общество» (КНГО) было учреждено в октябре 2013 года при поддержке Премьерминистра РК Масимова К.К.Работа ведется в рамках 5 тематических советов: «География, климат» «Окружающая среда, природные ресурсы» «Биоразнообразие» «Туризм, путешествия, краеведение» «Историко-культурное наследие, этнография». В настоящее время КНГО насчитывает 220 членов Руководство РОО «КНГО» Масимов К.К. Председатель Орынбаев Е.Т.,...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту МАТЕРИАЛЫ парламентских слушаний, «круглого стола», расширенного заседания, проведённых Комитетом Государственной Думы по физической культуре и спорту Издание Государственной Думы Москва • 2011 УДК 7 ББК 67.401 М Под общей редакцией председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту А. Т. Сихарулидзе Составители: А. В. Михеев, руководитель аппарата...»

«1|Стр ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД на казахском, английском и русском языках Авторы несут ответственность за выбор и представление фактов, содержащихся в данной публикации, а также за высказанные в ней мнения, которые не обязательно совпадают с точкой зрения ЮНЕСКО и не компрометируют Организацию Руководитель проекта Исимбаева Г.И., Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Аязбаев...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ (МИНКУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. М. ВЕЛИЧКИНОЙ» Календарь знаменательных, литературнохудожественных и краеведческих дат К 17 Календарь знаменательных, литературно-художественных и краеведческих дат на 2013 год/ ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной».Ростов-на-Дону, 2012.50 с. В...» 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.