WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты тренингіні материалдары, (01-04 араша, 2012 ж.) УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Астана аласыны Мдениет басармасы

«Атамекен» азастан Картасы» этно-мемориалды кешені МКК

МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ

МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ

ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты

тренингіні материалдары,

(01-04 араша, 2012 ж.)

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА

ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сборник материалов Регионального тематического

тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ в Казахстане, (01-04 ноября 2012 г.)

MANAGMENT OF A MUSEUM: POLICY-MAKING

AND PRACTICAL REGULATION

Proceedings of the Regional Thematic UNESCO/ICOM Training in Kazakhstan (01-04 November, 2012) Басылымда беріліп отыран мліметтер мен материалдар ЮНЕСКО мен МГЫ кзарасын крсетпейді. сынылан апарат шін жауапкершілік авторлара жктеледі.

Сведения и материалы, представленные в данной публикации, не обязательно отражают точки зрения ЮНЕСКО и МФГС. За представленную информацию несут ответственность авторы.

The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and IFESCCO Алматы 201 УДК 06 ББК 79.1

Редакциялы ала:

Малбаева.Д. педагогика ылымдарыны докторы, «Атамекен» азастан Картасы» этно-мемориалды кешені МКК директоры.

Уткельбаева Ж.А. «Атамекен» азастан Картасы» этно-мемориалды кешені МКК, ылыми ызметкері.

М84 «Мражайды басару: саясатты деу мен тжірибелік реттеу» атты ЮНЕСКО/ММ ауматы-таырыпты тренингіні материалдары, Астана аласы, 01-04 араша, 2012 ж., Алматы: «Publicite» ЖШС, 2013 ж. 254 бет. = Сборник материалов регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ в Казахстане «Управление музеем: разработка политики и практическое регулирование», г.Астана 01-04 ноября, 2012 г. Алматы: ТОО «Publicite», 2013 г.

254стр.

ISBN 978-601-80233-8Жинаа «Мражайды басару: саясатты деу мен тжірибелік реттеу» атты ЮНЕСКО/ММ ауматы-таырыпты тренингі мен сараптамалы кездесуді материалдары еніп отыр. Кітапта мражай ызметін ылыми жобалауды зекті мселелері, заманауи мражайды стратегиялы, басару жобасы, мражайды оу орындарымен зара тжірибе алмасуы, материалды жне рухани мдениетті сатаудаы мражай рлі: мселелері мен келешегі, инновациялы технологияларды енгізу, т.б.

мселелері талыланан. Кітап тарих, мдениеттану, мражайтану, нертану салалары мамандарына, алымдара жне студенттерге арналан.

В сборник вошли материалы Регионального-тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ «Управление музеем: разработка политики и практическое регулирование». В данной книге указаны основные проблемы научных проектов, стратегические и управленческие проекты современного музея, обмен опытом между музеем и учебными заведениями. Также рассмотрены темы роли музея в деятельности по охране материальных и нематериальных ценностей: поставленные задачи и их реализация в будущем, введение инновационных технологий. Книга предназначена для студентов и научных деятелей, изучающих историю, культурологию, музееведение и искусствоведение.

УДК 069 ББК 79.1 ISBN 978-601-80233-8-5

–  –  –

КІРІСПЕ СЗ ПРИВЕТСТВИЕ акима города Астаны Тасмагамбетова И.Н. участникам Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для музейных специалистов государств-участников СНГ «Управление музеем:

Разработка политики и практическое регулирование»

рметті ріптестер!

адірменді ауым!

онажай аза жеріне, оны елордасы Астана тріне хош келдііздер!азастан бгінде, Орта Азияда ана емес, лемдік дегейдегі ірі істерді іргесін алап, жоталы жмыстарды йытысы болып келе жатан мемлекетке айналды. Елімізді ркениет пен мдениет саласындаы баянды бастамалары мен сыныстары ашанда жоары бааа, бірауызды олдауа ие.

Бл орайда, елімізді ЮНЕСКО жне ИСЕСКО йымдары арасындаы да ріптестікке арау болан игі істері аз емес. Мдениет, білім мен ылым, апарат пен байланыс салаларында кптеген жетістіктерге ол жеткіздік. Соны негізінде талай жаа жоспарлар мен жобалара жол ашылды. Соы жылдар ішінде атарылан шаруалар жемісті нтижелерге толы болды. Соны таы бір айын длелі бгінгі тарихи-мдени баыттаы е маызды сала мражай ісіне арналан ке ауымды бас осу болып отыр.

Олай болса, бгінгі жиын мемлекетаралы зара мдени арыматынастарды дамуына жаа леп, ты серпін береді деген сенімдемін.

–  –  –

Уважаемы коллеги!

Дорогие друзья!

С ердечно приветствую вас в нашем городе! Астана как столица Казахстана, где формируется новый центр культурной идентичности на евразийском пространстве по праву стал местом встречи специалистов музейного дела со всех стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Руководством страны, а также Национальной комиссией Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО активно поддерживаются действенные инициативы по обмену опытом работы в культурной сфере. В эпоху новейших технологий и научно-технического прогресса перед музеями и музейными объединениями стоят новые задачи в деле сохранения культурного наследия.

Сегодня в мировой практике есть понимание актуальности поиска новых форм деятельности для специалистов музейного дела.

Проведение подобных тренингов спо собствует развитию межкультурного диалога, укреплению сотрудничества между музеями в целях сохранения их культурного колорита и разнообразия. Повышение квалификации сотрудников музея это именно тот фактор, который помогает совершенствованию практики сохранения, защиты объектов культурного наследия.

Верю, что это мероприятие станет эффективной площадкой для обмена опытом и выработки необходимых подходов к дальнейшему совершенствованию музейного дела и межмузейного сотрудничества странучастниц СНГ. Желаю всем участникам тренинга приятного делового общения и конструктивного обмена мнениями! Пусть всегда процветает благородное дело, которому вы посвящаете столько сил и времени Министрество культуры и информации Республики Казахстана Уважаемые организаторы и участники Форума музейных работников!

Уважаемая музейная общественность!

О т имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан сердечно приветствуем организаторов и участников Форума музейных работников, организованного в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МГФС) «Управление музеем XXI век:

Тематические региональные тренинги ЮНЕСКО/ИКОМ и встречи экспертов стран СНГ по развитию потенциала в сфере музейного менеджмента».

Как известно, по инициативе Главы нашего государства Н.А.

Назарбаева город Астана в 2012 году объявлена культурной столицей стран участниц СНГ. Мероприятия, проведенные в рамках Года, охватили практически все сферы культуры, включая библиотечную, театральную, концертную, кинематографическую деятельность.

Теперь в Астане встретились представители ведущих музеев Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины и т.д.

Надеемся, что эта встреча позволит значительно расширить диапазон культурного сотрудничества музейных работников стран Содружества, подробно обсудить различные аспекты музейного дела на современном этапе.

Пользуясь случаем, хотим пожелать всем доброго здоровья, успехов в труде и семейного благополучия!

–  –  –

рметті ріптестер!

Уважаемые участники музейного тренинга!

П озвольте мне также приветствовать участников тренинга музейных работников, организованного в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МГФС) и выразить признательность организаторам этого проекта.

Сегодня, Умитхан Дауренбековна подробно говорила о роли г. Астаны на евразийском континенте, где проходят различные встречи по политическим, экономическим и социально-культурным вопросам современности. Позвольте мне также кратко проинформировать об особо значимых мероприятиях в сфере культуры, проведенных нашим министерством в течении текущего 2012 года в столице. Это прежде всего, мероприятия, связанные с объявлением Астаны в 2012 году культурной столицей тюркского мира и стран Содружества.

Торжественное открытие Года состоялось в феврале т.г. во Дворце мира и согласия, в котором приняли участие руководство ТЮРКСОЙ, министры культуры Турции, Азербайджана, Северного Кипра, заместитель Премьер-Министра Республики Башкортостан и другие официальные представители.

В рамках открытия Года состоялся торжественный концерт и Международный фестиваль творческих коллективов тюркоязычных стран. Были проведены также такие международные мероприятия, как 5-биеналле скульпторов, встреча фотохудожников, проект «Арт-Дала» с участием представителей тюркоязычных стран.

Проект «Астана культурная столица Содружества», способствовала широкой популяризации нашей столицы города Астаны, презентации культурного и творческого потенциала страны, созданию диалоговой площадки для обсуждения актуальных проблем в сфере культурного сотрудничества. В рамках данного проекта в столице прошел Первый в Центральной Азии Международный фестиваль этнографических фильмов «Самрук-Этно-Фест» (18-22 мая), для участия в котором было заявлено свыше двухсот картин из 12 стран.

Масштабным мероприятием Года стал Международный форум «Евразийская культура в новом мире», который прошел 15 июня т.г. во Дворце Мира и Согласия.

В программе Форума были предусмотрены выставка, посвященная развитию культуры и искусства Казахстана «Культура Казахстана: вчера, сегодня, завтра», пленарное заседание, Гала-концерт мастеров искусств стран Содружества, а также широкая культурная программа для гостей по объектам культуры Астаны. Всего на Форум прибыло более 700 делегатов, среди них министры культуры, руководители Исполнительного Комитета СНГ, Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, представители ТЮРКСОЙ, ПРООН, ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры), творческая интеллигенция и ведущие творческие коллективы стран Содружества.

16 июня т.г. в Центральном концертном зале «Казахстан» прошел Фестиваль народного танца, в котором были представлены лучшие образцы хореографического и музыкального искусства стран-участниц Содружества.

Под эгидой «Астана культурная столица Содружества» в течение года, также, прошли ряд Международных фестивалей, Дельфийские игры, гастрольные туры ведущих театров и творческих коллективов, Форумы библиотекарей, семинарыпрактикумы и другие мероприятия. Кроме того, по инициативе МФГС в Астане состоялась торжественная церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ стран Содружества. Так, что текущий Год был не только насыщенным культурными мерприятиями, но и очень содержательным.

Увжаемые коллеги! Развитие наших музеев зависит в немалой степени от международного сотрудничества и совместной работы. Необходимо, чтобы музеи разных стран работали вместе, в духе творчества и инноваций.

Примером этого являются организованные в последнее время в США выставки из фондов музеев Казахстана, персональные выставки художников нашей республики, которые позволили ближе ознакомить американцев с богатым историко-культурным наследием Казахстана. Это прежде всего богатейшие археологические и этнографические коллекции, связанные с яркой культурой древних и средневековых кочевников, предков современных жителей Казахстана.

Уникальные и неповторимые ювелирные изделия и коллекций древности, обнаруженные в курганах Чиликты в Зайсанской котловине, клад золотых украшений, представляющих убранство парадного костюма сакского царя 8 века до н.э., найденные у поселка Жалаулы, уникальные золотые украшения из погребения усуньской жрицы в Каргалы (2-1 вв. до н.э.,), позволили еще раз продемонстрировать американскому посетителю разнообразие и богатство культуры номадов Казахстана.

Эпохальным событием текущего года в культурной жизни Республики Казахстан стало открытие выставки «Жемчужины Франции». Следует отметить, что подобного уровня выставки в Казахстане раньше не организовывались. В течение двух месяцев в стенах Госмузея искусств имени А. Кастеева в Алматы были выставлены более 400 единиц уникальных произведений из музеев Лувра и Д' Орсэ, Центра Помпиду, Французской национальной библиотеки, Национальной гобеленовой мануфактур, мануфактур Бове и Савонри, государственного учреждения по замкам, Версальского дворца и многих других французских музеев.

Организованная в рамках развития культурных обменов между Францией и Казахстаном, выставка представляла плоды французского художественного таланта, от эпохи Ренессанса до наших дней. Это грандиозное мероприятие, знаковое для французской культуры, исключительна по своему содержанию, по представленным произведениям, по историческому охвату.

Благодаря «Жемчужинам Франции» казахстанцы еще ближе познали эту уникальную страну. Посетители выставки увидели картины и услышали музыкальные произведения соответствующей эпохи. Этот грандиозный проект поднял музейный статус нашего государства на новый международный уровень. Отрадно, что данная выставка дала казахстанцам уникальную возможность прикоснуться к подлинникам мирового искусства. Такие выставки духовно обогащают, они содержательны, давая пищу для «ума»и«сердца».

Несколько слов о Новом музее, которая строится в Астане. Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, данного на заседании Общественного совета по реализации программы «Культурное наследие» от 13 июня года ведется работа по созданию Казахского национального музея. Задача перед нами поставлена непростая. Строящиеся Музей должен быть международного уровня.

Следует отметить, что документы ЮНЕСКО и ИКОМ по вопросам культурного разнообразия, программа «Культурное наследие» стали основными руководящими ориентирами в различных вопросах создания музея, продумывания и формулирования его миссии и направлений деятельности.

Материалы, обнаруженные в ходе осуществления археографических экспедиции в Российскую Федерацию, КНР, Монголию, Кыргызстан, Турцию, Армению, Венгрию, Францию и Швейцарию (2004-2008 гг.), являются уникальными, ранее неизвестными казахстанской исторической науке и представляющими особую ценность для изучения истории и культуры казахского народа. Конкретные результаты работы археографических экспедиций вошли в книги (26 томов), изданные в рамках данной Программы Институтом востоковедения. Они создали солидную базу для работы исследователей по реконструкции древней и средневековой истории и культуры казахского народа.

Благодаря программе «Культурное наследие», стало возможным пополнение и расширение казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы копиями уникальных артефактов и архивных материалов из зарубежных фондов, имеющих огромное значение для Республики Казахстан. Посредством экспозиции и выставок cтроящиеся Национальный музей призван представить историю и культуру Казахстана с древнейших времен до наших дней, стать местом встреч, культурных форумов и образовательных программ в целях удовлетворения культурных запросов сограждан.

Согласно проекту общая площадь музея составляет 62 тыс. кв.м., в т.ч. экспозиционная площадь - 14 тыс. кв.м. Кроме экспозиционных залов предусмотрены помещения для проведения временных выставок, размещения НИИ истории, реставрационных мастерских, лабораторий, фондохранилищ, библиотеки с читальным залом, кинолекционного зала, интернет-кафе, сувенирных киосков и пр. Учитывая значительный объем экспозиционных площадей данного объекта, в здании планируется одновременное размещение экспозиции несколько музеев, в том числе Музея истории, Музея золота и драгоценных металлов, Музея искусств.

Рациональное зонирование сегментов музейного пространства (экспозиционных, фондовых, административных, производственно-технических, научных), как мы надеемся, позволит создать функционально эффективную структуру музея

–  –  –

Уважаемые участники тренинга, Дамы и господа, О т имени Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО разрешите поприветствовать Вас на открытии регионального тематического тренинга «Управление музеем: Политика управления и практическое регулирование».

Прежде всего, позвольте поблаго-дарить Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана «Атамекен», Кластерное бюро ЮНЕСКО в г.Алматы, представительства ЮНЕСКО в Москве и в Ташкенте за инициативу организации данного мероприятия.

В современном мире, в эпоху глобализации, особую актуальность приобретает вопрос сохранения культурного разнообразия, чему свидетельствует целый ряд инициатив со стороны ООН и, в частности, ЮНЕСКО. В этом контексте чрезвычайна важна роль музеев в процессе сохранения, интерпретации и презентации культурного наследия. На сегодняшний день, в Казахстане, как и во многих других странах региона Центральной Азии и СНГ, данное направление является одним из первостепенных государственных приоритетов. Отрадно, что сегодня среди нас присутствует руководство музеев Центральной Азии и СНГ, что также является свидетельством заинтересованности сторон в дальнейшем сотрудничестве в деле сохранения культурного наследия наших стран.

Традиционно, такого рода тренинги посвящены новым методикам консервации и музеефикации экспонатов, что является неотъемлемой частью работы каждого музея. Однако нынешний тренинг ориентирован на проблемы менеджмента музеев, что, на мой взгляд, является актуальным не только для Казахстана, но для всего региона.

С появлением цифровых технологий и других новейших способов хранения информации, музеи по всему миру все чаще вовлекаются в процесс использования современных методик сохранения наследия. Поэтому все большую значимость приобретает социальный аспект работы музеев, а именно их управление. Изучение новых методик управления музеями, создание партнерских связей с музеями страны и за ее пределами приобретает ключевое значение для успешного функционирования современного музея эпохи глобализации.

Дамы и господа, Как Вам известно, в 2008 году ЮНЕСКО совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества (МФГС) запустила проект «Управление музеем XXI век». Роль прошедших и предстоящих в рамках проекта региональных тематических тренингов и экспертных встреч, в том числе сегодняшнего мероприятия, невозможно переоценить. В рамках данного проекта затрагиваются такие важные темы, как роль музеев в современном обществе и перспективы развития музейного дела в XXI веке.

Как я уже отмечала ранее, сегодня роль музеев выходит далеко за пределы охраны и использования историко-культурного наследия через изучение, реставрацию и музеефикацию объектов. Музей в XXI веке - это многофункциональный культурный и научный комплекс, выполняющий роль социокультурного центра, который формирует общественное сознание. Все большее внимание со стороны международных организаций и, в частности ЮНЕСКО, уделяется роли гражданского общества и его активному вовлечению в различные процессы, в том числе сохранение и популяризацию культурного наследия той или иной страны. Музеи, являющиеся хранителями культурного наследия и социальной памяти, непосредственно взаимодействуют с обществом. Будучи социальными институтами общества, музеи выполняют связующую роль между людьми и историей их предков, возрождая духовность и патриотизм. Музей также служит средством межкультурной коммуникации.

В этой связи важно, чтобы в ходе нынешнего тренинга, участники смогли обсудить вопросы управления музеями не только в разрезе сотрудничества с региональными и международными партнерами, но и в плане расширения возможностей вовлечения гражданского общества в деятельность современных музеев.

Прошедший в Ереване тренинг был посвящен теме «Превентивная консервация как основной фактор сохранения музейных коллекций: рукописные фонды», в ходе которого участники смогли ознакомиться с современными методами консервации объектов.

Нынешний тренинг ориентирован на проблемы рационального и качественного управления музеями, в то время как в ходе предстоящего в г.Кишинев (Республика Молдова) тренинга участниками планируется обсуждение темы «Место и роль музеевзаповедников в системе сохранения и использования культурного наследия». Таким образом, серия тренингов ЮНЕСКО/МФСГ дает возможность музейным специалистам региона обсудить актуальные вопросы перспектив развития музейного дела в современном обществе.

Принимая во внимание широкий спектр затрагиваемых вопросов и заинтересованность сторон-участниц данной серии, уже сегодня можно заявить о своевременности и результативности данной инициативы.

Уважаемые участники, В завершении своего выступления хочу выразить надежду, что данный тренинг наряду с другими тренингами серии, проводимыми ЮНЕСКО/ИКОМ, заложат прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества между музеями Центральной Азии и СНГ.

Всем участникам мероприятия желаю плодотворной работы и приятного пребывания в столице Казахстана в г.Астана.

–  –  –

Региональный тематический музейный тренинг ЮНЕСКО/ИКОМ «Управление музеем: Разработка политики ии практическое регулирование»

Астана, 1 ноября 2012 г.

Уважаемые дамы и господа, Д ля меня большая честь от имени Директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы приветствовать всех участников регионального тематического музейного тренинга «Управление музеем: Разработка политики и практическое регулирование». Позвольте мне выразить огромную благодарность Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ, Министерству культуры и информации РК, Акимату г. Астана и Этно-Мемориальному комплексу «Карта Казахстана «Атамекен», за поддержку, организацию и проведение данного мероприятия.

В качестве единственного учреждения системы Организации Объединенных Наций с конкретным мандатом в области культуры ЮНЕСКО посвящает бльшую часть своей деятельности сохранению и поощрению культурного разнообразия. В странах Центральной Азии, а наше Бюро ведет свою прямую деятельность в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а также совместно с Ташкентским Бюро Юнеско и в Узбекистане, ЮНЕСКО осуществляет различные мероприятия по сохранению культурного разнообразия, развивая партнерские связи и разрабатывая совместные проекты с широким кругом национальных и международных партнеров, включая правительственные и государственные учреждения, международные организации и представителей доноров. В то же время ЮНЕСКО стремится развивать сотрудничество с национальными и международными НПО, которые представляют гражданское общество.

Трудно переоценить роль музеев в жизни современного общества. Музей перестает 11 быть просто тематическим собранием или собранием экспонатов для узкого круга ценителей. Современный музей - это культурный центр, решающий задачу оптимального и выразительного представления своих коллекций. Нельзя забывать и о том, что музей играет огромную научно-исследовательскую и просветительскую роль, предоставляя доступ к знаниям, снабжая интеллектуальным наследием важным для понимания прошедшей и настоящей социальной эволюции.

Музейная коллекция включает в себя не только предметы постоянных и временных экспозиций, но и огромный объем ценнейшей информации, содержащейся в фондах, хранилищах и других подразделениях. Да и сами предметы несут в себе огромный объем информации, отражая духовные ценности, традиции и обычаи народов и эпох, тем самым, позиционируя положения музея на перекрестке материального и нематериального наследия.

Таким образом, миссия музея в современном мире - это содействие устойчивому развитию через пропаганду ценностей культурного плюрализма и ценностей мультикультурного общества, воспитание толерантности.

Надеюсь, что данный тренинг и экспертная встреча предоставит возможность для специалистов музеев стран СНГ усовершенствовать свои навыки в музейном менеджменте и получить новые знания в таких областях как управление коллекциями музеев, документации и инвентаризации музейных предметов, сохранности музейных предметов, а также организаций выставок и экспозиций и приема и обслуживания посетителей.

Я также надеюсь, что тренинг поможет специалистам музеев установить контакты со своими коллегами и начать сотрудничество, так как обмен передовым опытом и навыками являются основным необходимым элементом для региона Центральной Азии и СНГ в целом. Отрадно, что специалисты большинства музеев Казахстана также нашли возможность присутствовать на данном тренинге.

Позвольте мне выразить признательность за уже проделанную важную работу по изучению, сохранению и презентации уникального культурного наследия стран СНГ и подчеркнуть несомненную роль музеев в этом процессе. Ведь будущее планеты зависит от сегодняшних усилий сохранить богатство культурного наследия и передать это сокровище следующему поколению. В соответствии со своей миссией, ЮНЕСКО и далее будет осуществлять защиту культурного наследия и культурного разнообразия как ключевого фактора человеческого развития, которое подразумевает не только экономический рост, но также средство достижения лучшего интеллектуального, эмоционального, морального и духовного существования.

В заключении, позвольте еще раз выразить огромную благодарность организаторам тренинга и пожелать творческих успехов его участникам, делающим свой весомый вклад в сохранение культурного разнообразия всего мира, которое было признано одним из главных приоритетов нашей Организации.

–  –  –

ПРИВЕТСТВИЕ от имени директора Бюро ЮНЕСКО в Москве, Представителя ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации господина ДЕНДЕВА БАДАРЧА по случаю проведения Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ Уважаемые участники тренинга!

Дорогие друзья!

Я рада приветствовать от имени Бюро ЮНЕСКО в Москве всех организаторов и участников открывающегося сегодня в Казахстане Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для музейных специалистов стран СНГ, посвященного актуальным вопросам, проблемам, перспективам, а главное практике управления музеем в контексте современной динамичной культуры.

Прежде всего, хочу выразить благодарность оргкомитету в лице сотрудников «Этно-Мемориального комплекса «Атамекен» Карта Казахстана», а также Министерству культуры и информации Республики Казахстан, Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО, Национальному комитету ИКОМ Казахстана за поддержку и подготовку данного мероприятия на высоком профессиональном уровне. Данный тематический тренинг является продолжением цикла национальных и региональных тренингов ЮНЕСКО/ИКОМ, проведенных совместными усилиями Бюро ЮНЕСКО в Москве, Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте с участием музейных специалистов десяти стран СНГ в рамках проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МГФС) «Управление музеем XXI век» (2008-2014 гг.), направленного на содействие развитию потенциала в сфере музейного менеджмента».

В целом Проект ЮНЕСКО и МФГС «Управление музеем XXI век» направлен на мобилизацию инновационных партнерских связей в целях усиления роли музеев в качестве социальных, образовательных и экономических учреждений в странах СНГ для укрепления их потенциала в области (i) сохранения наследия, (ii) привлечения внимания к культурному разнообразию и межкультурному диалогу, а также (iii) экономическое предпринимательство, касающееся местных ремесленнических промыслов, индустрии культуры и культурного туризма. Проект реализуется с 13 учетом стратегических целей и задач нижеследующих программ ЮНЕСКО:

- В рамках инициативной программы ЮНЕСКО «Глобальное партнерство в поддержку музеев» предстоит мобилизовать усилия крупных научно-технических структур и партнеров в сфере развития в целях поддержки и укрепления роли музеев в качестве активных участников социальной, образовательной и экономической жизни.

Данная программа основывается на успешном опыте и на результатах количественных и качественных исследований в целях развития системообразующих проектов и обеспечения кумулятивного эффекта.

- Программа ЮНЕСКО «Наследие и диалог» направлена на разработку новых подходов к сложным региональным вопросам, содействие диалогу между разработчиками политики, поощрение совместных инициатив в области всемирного наследия, нематериального наследия, индустрий культуры и музеев, а также содействие сетевому взаимодействию учреждений культуры. В рамках программы «Наследие и диалог» предстоит разрабатывать новые подходы к сложным региональным проблемам путем создания рабочих групп экспертов по вопросам сохранения и популяризации наследия и управления им в целях содействия обмену информацией и разработке совместных инициатив в области сохранения наследия и управления им, а также подготовке кадров, созданию потенциала и обменам между специалистами. Реализуя свои программы в данной области, ЮНЕСКО стремится содействовать усилению взаимодействия между музеями и обмену профессиональным опытом в целях внедрения передовой международной практики. Необходимо также упомянуть, что в рамках вышеупомянутого проекта Бюро ЮНЕСКО в Москве сотрудничает с ведущими международными экспертами и организациями, включая ИКОМ, Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) и другие ведущие музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

На основе проведенных тренингов подготовлен и издан комплект презентационных и учебных материалов «Управление музеем XXI век», который может быть использован музейными специалистами как в качестве учебного пособия, так и в виде справочного материала. Комплект содержит исчерпывающую информацию о проекте ЮНЕСКО/МФГС, материалы проведенных тренингов, а также сведения в области международного законодательства, включая документы ЮНЕСКО и ИКОМ.

Я рада отметить, что проект вызвал большой интерес в широком кругу специалистов по сохранению объектов культурного наследия и культурных ценностей. В текущем году проект получил продолжение, и данный тренинг и экспертная встреча являются очередным этапом реализации стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО не только в области сохранения культурного наследия, но и в сфере расширения межкультурного взаимодействия и диалога. Программа тренинга в Астане предусматривает участие специалистов высокой квалификации, имеющих многолетний профессиональный и научный опыт в сфере музейного дела, а также участие представителей ведущих музеев целевых стран проекта:

Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Тематическая направленность Регионального тренинга в Астане призвана способствовать реализации международного законодательства и Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, Кодексу профессиональной этики ИКОМ, обеспечению развития музейного менеджмента с учетом международного опыта.

На базе материалов тренинга и экспертной встречи будет подготовлена

Аналитическая записка, включающая рекомендации по совершенствованию:

- нормативно-правового и экономического обеспечения музейной деятельности;

- подготовки молодых специалистов всфере музейного дела;

- разработки разно-уровневых образовательных программ для повышения квалификаций

- развитию международных и региональных профессиональных связей Позвольте пожелать Вам успешной и продуктивной работы, которая будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между музеями на международном уровне и, таким образом, эффективному сохранению культурного наследия во имя диалога и развития.

–  –  –

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МУЗЕЕВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ

ВЛАСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Д анная статья посвящена описанию двух крупных инновационных межмузейных проектов, разработанных при непосредственном участии автора и объединивших научный потенциал музеев и ВУЗов Санкт-Петербурга в тесном взаимодействии с органами государственной власти и государственными организациями. Первый проект Научнопрактический центр «Музейный квартал» создавался творческим коллективом, в состав которого вошли преподаватели кафедры музейного дела и охраны памятников СанктПетербургского государственного университета и сотрудники ряда петербургских музеев при самом активном привлечении молодых студентов. Второй проект Цикл профориентационных производственных экскурсий «Центр профориентации “Про Мир”» результат последних 2-х лет работы автора при участии широкого ряда ведомственных музеев Петербурга, представителей профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, педагогического сообщества. Оба проекта успешно апробированы, продолжают свое развитие в пространстве Санкт-Петербурга.

I.Подготовка музейных сотрудников на примере Санкт-Петербургского государственного университета Современная ситуация в музейном деле России и накопленный опыт профессиональной подготовки музейных специалистов в ВУЗах страны позволяет выделить новые приоритеты в создании инновационных образовательных программ на междисциплинарной основе. На сегодняшний день в ВУЗах России существует 36 кафедр, прямо осуществляющих подготовку музейных сотрудников, разработаны и утверждены образовательные стандарты, формы подготовки, учебные и образовательные программы подробно с данной темой можно познакомиться на интернет-портале «Российское музееведение».

Одним из самых яких в России образовательных проектов по направлению музейного дела справедливо считать кафедру музейного дела и охраны памятников, 15 созданную в 2004 году на Философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета в ходе совместного проекта СПбГУ и Государственного Эрмитажа, отличает, с одной стороны, нацеленность на подготовку специалистов нового поколения, способных занять достойное место в современном информационно-конкурентном мире, с другой стремление дать выпускникам кафедры «академическую» базу фундаментальное университетское образование. Со дня основания новой образовательной единицы кафедру возглавляет д.и.н., профессор М.Б. Пиотровский.

Сотрудниками кафедры разработана программа «непрерывной музейной практики», когда в результате активного взаимодействия студента, преподавателя кафедры и музейного сотрудника учебный процесс строится многоступенчато, начиная с формирования профессионального мышления и заканчивая индивидуальной специализацией в курсовой и дипломной работе. Учебная работа кафедры построена таким образом, что значительную долю времени студент работает в музее. Кроме пяти (археологоэтнологической, музейно-ознакомительной, архивной, экскурсионной и профессиональной) обязательных практик все студенты кафедры проходят «непрерывную» практику в тех музеях, в которых они, ориентировочно, будут работать по окончании университета. Более того, студенты имеют возможность не только познакомиться с современными проблемами научно-фондовой, экспозиционной и образовательной деятельности музея, но внести свой посильный научно-практический вклад в решение конкретных музейных проблем. На первом курсе они знакомятся с работой отделов Государственного Эрмитажа под руководством Ю.Ю. Пиотровского; на втором курсе они один день в неделю работают в одном из отделов музея, на третьем и четвертом курсе к учебным практикам добавляется обязательное участие в проектах кафедры и музеев Петербурга. За первые три года обучения студенты должны познакомиться с музейной спецификой большинства музеев СанктПетербурга. Во время выездной музейно-ознакомительной практики они посещают региональные музеи г. Ярославля и Ярославской области, Соловецких островов, г. Казани, музеями г. Москвы и других регионов. Всего за пять лет студенты кафедры побывали в 25 городах России. Два года студенты проходят музейно-ознакомительную практику в Хельсинки (Финляндия) и археологическую в Израиле.

Еще одна образовательная программа «Учебный музей», создающая условия для взаимодействия студента с одним из петербургских музеев. Кафедра сотрудничает с Государственным музеем истории религии, Центральным музеем связи имени А.С. Попова, Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Государственным Русским музеем, Российским этнографическим музеем, Музеем-памятником Исаакиевский собор, Музееминститутом семьи Рерихов и др. На базе этих музеев проходят практики, сотрудники музеев проводят занятия и читают специальные курсы в отделах и на экспозициях. Необходимость подготовки специалистов для вновь созданных органов охраны культурного наследия потребовало создание совместных научно-образовательных проектов с Росохранкультурой и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Во-первых, ведущими специалистами Росохранкультуры и Государственной инспекции по охране памятников подготовлены и читаются для студентов кафедры спецкурсы «Документирование объектов культурного наследия», «Основы законодательства в области сохранения культурного наследия». Во-вторых, студенты кафедры ежегодно проходят практику в отделах и подразделения КГИОП и Росохранкультуры, что позволяет использовать опыт государственных органов по решению основных проблем, как охраны памятников, так и музейного дела не столько с исторических позиций, сколько культурносоциологических, как специфическую и противоречивую социокультурную функцию.

Программа кафедры «Проектная деятельность», позволяет студентам попробовать свои силы в выставочных и образовательных проектах музеев Санкт-Петербурга.

Студенты кафедры в течение трех лет участвуют волонтерами в городских проектах «Детские дни в музее», «Современное искусство в традиционном музее», в мероприятиях Молодежного центра Государственного Эрмитажа, в мероприятиях самостоятельного студенческого выставочного проекта «Карелия. Мифы и реальность». Проектная деятельность учит студентов организовывать дискуссии с профессионалами, подготавливать выставки, разрабатывать рекламные и информационные документы, обмениваться опытом, высказывать свои предложения, планировать мероприятия на следующий год.

Опыт работы с молодыми специалистами свидетельствует о том, что на формирование положительного имиджа профессии существенное влияние оказывает само существование устойчивого и сплоченного профессионального сообщества. Таким уникальным пространством, где ярче всего представлено музейное сообщество, является Международный фестиваль «Интермузей» (г. Москва), образовательный потенциал которого впервые стал использоваться кафедрой музейного дела и охраны памятников. Только наши студенты вот уже в течение 7 лет имеют возможность прямого контакта с музейными специалистами более чем 100 музеев России. В дни работы фестиваля студенты собирают материал для курсовых и дипломов, проводят социологические опросы, рассказывают о кафедре, выбирают призеров студенческой номинации «Самый гостеприимный музей», участвуют в круглых столах фестиваля.

II.Музейный квартал в Санкт-Петербурге Приоритетный проект кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ «Музейный квартал» получил начало в 2007 году и на сегодняшний день не имеет аналогов как в российской, так и в мировой практике. Авторами проекта является творческий коллектив преподавателей и студентов кафедры, а также сотрудников ряда петербургских музеев; авторы концепции А.А. Никонова и Е.В. Луняев. Проект предполагает объединение и наиболее полную реализацию туристского, научно-исследовательского, фондового и рекреационного потенциала квартала в историческом центре Санкт-Петербурга в целостный комплекс экскурсионных маршрутов, а также создание информационной и экспозиционно-выставочной зоны в пространстве квартала исторического центра Санкт-Петербурга, ограниченного наб. р.

Мойка, наб. Крюкова кан., Конногвардейским бул. и Исаакиевской пл. Проект открывает широкие возможности для расширения культурного и туристического пространства СанктПетербурга, способствует внедрению фондов петербургских музеев в городскую среду и расширению форм музейной работы, создает единое музейное пространство, позволяет комплексно решить важнейшие проблемы благоустройства, сохранения, реконструкции и использования городской среды с учетом уже сложившихся исторических приоритетов, является практической площадкой для интеллектуальной самореализации студентов городских ВУЗов. Уникален факт, когда образовательная кафедра является инициатором межмузейного проекта и играет роль катализатора музейной активности.

Музейный квартал это не только уникальная территория нашего города, но, прежде всего, это студенческий научно-практический центр, организованный на базе кафедры музейного дела и охраны памятников при Философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Инициатором создания НПЦ являются студенты и преподаватели кафедры музейного дела и охраны памятников под руководством доктора исторических наук, профессора Михаила Борисовича Пиотровского. Для учащейся молодежи участие в проекте открывает широкие возможности самореализации, применения специальных знаний на практике и дальнейшего трудоустройства. Для Санкт-Петербургского государственного университета важной составляющей проекта является возможность проведения занятий для школьников и студентов в пространстве старого города, а также реализация научного потенциала кафедры. В реализации проекта участвуют 4 музея:

Государственный музей-памятник Исаакиевский собор, Государственный музей истории религии, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Музей В.В. Набокова.

Для проекта «Музейный квартал» предметом охраны является уникальность средовой территории Адмиралтейской части Санкт-Петербурга, которая в полной мере отразилась на формировании исторических, функциональных и градостроительных доминант указанной территории.

На основании выделенных приоритетов можно определить специфику охранной зоны квартала и предложить сам термин «охранная зона квартала»:

1.Вся территория «Музейного квартала» определяется как «охранная зона квартала», в которой устанавливается особый режим градостроительной и хозяйственной деятельности.

2.Особенности охранной зоны квартала: охраняемыми являются уникальность объемно-пространственного планировочного каркаса квартала (модуль кварталов и участков, масштаб, высотность и членение участков), поддерживающего общегородской силуэт и объединяющий ансамбли площадей (Исаакиевской пл., пл. Труда) и перспективы улиц (Вознесенского пр., Большой Морской и Малой Морской, Адмиралтейского пр., Конногвардейского бульвара, ул. Труда).

На сегодняшний день социокультурный, интеллектуальный, пространственно-средовой и туристический потенциал обозначенного квартала остается практически невостребованным.

Находясь в непосредственной близости от центральных туристических маршрутов, основных городских объектов осмотра экскурсионных групп и одиночных туристов, квартал оказывается «черной дырой» в культурном пространстве Петербурга. Вместе с тем, участок исторического центра города, обладающий колоссальным пространственно-средовым потенциалом, с полным правом может претендовать на статус одной из важнейших культурноисторических и туристско-рекреационных зон СанктПетербурга.

Функциональная модель развития проекта «Музейный квартал» включает в себя создание организационной структуры студенческого научнопрактического центра «Музейный квартал»; включение в структуру НПЦ научного и методического потенциала основных музеев-участников проекта; разработку основных направлений работы и кадровое обеспечение с перспективами его развития. Таким образом, образовательная кафедра ВУЗа становится катализатором общественной активности ряда петербургских музеев.

Для наиболее полной реализации проекта были поставлены следующие цели:

Объединить и наиболее полно реализовать туристский, научно-исследовательский, фондовый и рекреационный потенциал квартала в историческом центре Санкт-Петербурга, ограниченного наб. р. Мойка, пл. Труда, Конногвардейским бул., пл. Декабристов и Исаакиевской пл. в целостный комплекс экскурсионных маршрутов.

Создать условия для диалога, между разными группами петербургских музеев государственных и частных, религиозными, литературно-мемориальными и техническими, большими (федеральными) и малыми для реализации межмузейных проектов и туристических программ.

Способствовать внедрению современных форм и инновационных подходов в области профессионального обучения и развития личностной компетенции студентов гуманитарных кафедр по специальностям «музееведение», «экскурсоведение», «краеведение» и «туризм»

ВУЗов СПБ, обеспечить связь гуманитарного образования с жизненной практикой и будущей карьерой студента.

Создать условия для обновления и развития традиционных форм гуманитарного образования, технологии и методики обучения, опыт которого может быть использован в различных подразделениях и учебных циклах вузовского образования.

Создать информационный и ресурсный центр для организации интенсивного культурного обмена в области музееведения, охраны памятников и культурного туризма, регулярного проведения конференций, семинаров, школ и издания коллективных монографий.

Способствовать разработки междисциплинарных, мультимедийных учебных программ и комплексов, подготовка книжных и электронных изданий по профилю Центра.

Консолидировать научные исследования по проблемам сохранения культурного наследия и его интеграции в современную практику и включение его в международный контекст.

Историко-культурную биографию участка «Музейного квартала» в историческом центре Санкт-Петербурга можно разделить на пять этапов, каждому из которых свойственны определенные градостроительные особенности, особые роли в функционировании городской среды: 1700-е 1770-е годы: от мастеровой слободы к дворянскому кварталу; Конец XVIII первая треть XIX века: административный центр Петербурга; вторая половина XIX начало XX века: великокняжеский Петербург; 1917 1989 гг. советское время: подвиг сохранения в контексте культурной политики; 1990 2000-е гг. постсоветское время: формирование музейного квартала.

Трансформации архитектурного ландшафта и функциональных доминант тесно связаны с общими трансформациями градостроительной, архитектурно-художественной, административной, интеллектуальной, топографии Санкт-Петербурга, с общекультурным контекстом. Музейная же страница в истории квартала является наиболее значимой особенностью его современной жизни.

Сегодня на территории квартала можно выделить наличие трех рекреационнотуристических зон с развитой инфраструктурой, остановками для туристических автобусов, возможностями размещения туристов, организации питания и качественного обслуживания.

Акции и праздники, проводимые на территории обозначенных зон, могут быть тематически связаны с экскурсиями проекта.

В рамках проекта «Музейный квартал» разработан ряд тематических пешеходных экскурсионных туристских маршрутов внутри обозначенного квартала, рассчитанных на разные категории слушателей и наиболее полно раскрывающих специфические особенности исторической среды и духовного наследия этой части Петербурга. Новация экскурсионных программ, разработанных Научно-практическим центром, заключается в объединении в цельный рассказ сведений об архитектурных особенностях построек квартала, бытовой истории одного из старейших районов города и его жителях, носителях петербургской культуры, и установление глубоких взаимосвязей с богатейшими фондами представленных в квартале музеев.

Проект «Музейный квартал динамично развивается; можно выявить следующие важные этапы концепции проекта:

1-й этап:Заключение соглашения о сотрудничестве и совместная работа участников в рамках Научно-практического центра «Музейный квартал»; проведение культурноисторической экспертизы наследия и потенциала квартала; разработка 20-ти авторских тематических экскурсионных туристских пешеходных маршрутов (2007-2008 гг.).

2-й этап: Проект «Нулевая верста», работа по гранту Благотворительного фонда В.

Потанина в рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире 2009» (2009 г.).

3-й этап: Проект «Межмузейная информационная зона Музейный квартал» (совместно с МО Адмиралтейский округ и Администрацией Адмиралтейского района Правительства Санкт-Петербурга) (2010 г.).

4-й этап: Разработка и внедрение системы навигации по Музейному кварталу, продолжение формирования Информационной зоны Музейного квартала (II квартал 2010 г.).

5-й этап:Начало формирования Информационной зоны Конногвардейского бульвара (III квартал 2010 г.).

6-й этап:Создание туристического продукта «Интеллектуальные прогулки в Музейном квартале», проведение презентационных акций и городских праздников, презентация сувенирной продукции (2011 г.).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:

«Российско-грузинский диалог для мира и сотрудничества Письменный обмен репликами. Сборник статей участников IV российско-грузинской встречи молодых политологов Содержание: Татьяна Хрулева. «Что может стать позитивной базой в российско-грузинских отношениях».. Георгий Цомая. «Опасность нестабильности ялтинской системы международных отношений»...стр. Елико Бенделиани. «Вопросы, которые могут быть обсуждены в формате женевских переговоров»..стр. Константин Тасиц, Владимир Иванов....»

«Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости Международная организация труда © Международная организация труда, 201 Первое издание 201 Публикации Международного бюро труда охраняются авторским правом в  соответствии с  Протоколом 2 Всемирной конвенции об авторском праве. Тем не менее, воспроизведение кратких выдержек из них не требует получения специального разрешения при условии указания источника. Для получения прав на воспроизведение или перевод следует обращаться по...»

«(2005-2014) N°2 2007, “ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ” В ОБРАЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН Ю Н Е С К О / Е Э КО О Н Образование в интересах устойчивого развития в действии Положительный опыт N°2 августа 2007 Авторы несут ответственность за подбор и форму представления фактов, содержащихся в настоящем документе, и за изложение мнений, которые не обязательно совпадают с позицией ЮНЕСКО и не означают обязательств с ее стороны.. Section for DESD Coordination (ED/UNP/DESD) UNESCO, 7...»

«Министерство образования и науки РФ Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» в г. Мурманске УТВЕРЖДЕНО ПРИНЯТО Директор Филиала на заседании кафедры гражданско-правовых ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске дисциплин ЧОУ ВПО БИЭПП в.г. Мурманске А.С. Коробейников протокол № 2_ от «_26_»сентября_ 2014 года «_26_»сентября_ 2014 года Учебно методический комплекс дисциплины ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО Специальность 030501...»

«Владимир Иванович Якунин Политология транспорта. Политическое измерение транспортного развития Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2140005 Политология транспорта. Политическое измерение транспортного развития / В.И. Якунин: Экономика; Москва; ISBN 978-5-282-02721-1 Аннотация В работе предложен междисциплинарный подход к анализу и формированию государственной политики транспортного развития на основе синтеза с общей внешней и внутренней политикой...»

«Андрей Пионтковский ТреТий пуТь.к рабсТву Андрей Пионтковский Третий путь.к рабству Этот текст может копироваться и распространяться как целиком, так и отдельными частями на любом носителе и в любом формате для некоммерческих целей при условии обязательной ссылки на автора данного произведения. Андрей Пионтковский  — пожалуй, самый яркий пуб лицист и  наиболее востребованный аналитик совре менной России. Его публикаций ждут с  нетерпением политики и бизнесмены, он интересен интеллектуалам...»

«Отчет комитета финансов администрации города Братска о результатах деятельности за 2012 год. Согласно Положению о комитете финансов администрации города Братска (далее – комитет финансов), утвержденному решением Думы города Братска от 08.04.2008 № 479/г-Д, комитет финансов является функциональным органом администрации города Братска, уполномоченным составлять проект бюджета города Братска, исполнять бюджет города Братска (далее – бюджет города), управлять муниципальным долгом, обеспечивать...»

««ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ГРАНИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ» INFO’1 INFORMATION AND EDUCATION: BORDERS OF COMMUNICATION Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Горно-Алтайский государственный университет (Россия, г. Горно-Алтайск) Московский педагогический государственный университет (Россия, г. Москва) Новосибирский государственный педагогический университет (Россия, г. Новосибирск) Казахский национальный университет им....»

«ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КУЗБАССА Материалы Инновационного конвента «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» Кемерово, 15.10.2015 года Кемерово 2015 Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 УДК 001.89:378 И 66 Редакционная коллегия: Кашталап Василий Васильевич, и.о. председателя СМУ, к.м.н. – модератор секции 6 Стародубов Алексей Николаевич, к.т.н.– модератор секции 1...»

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Управление молодежной политики, информации и общественных связей РГСУ г. Москва, ул. Стромынка, 18, к.301 +7(499) 269 06 01 ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА «24» мая 2011г. на 19 листах СОДЕРЖАНИЕ СТР РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКВА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ВЕРА И ДЕЛО» ОТКРЫЛСЯ 21 МАЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ФОРУМА СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ НА ПРИХОДАХ И...»

«Проект ежегодного доклада О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Краснодарском крае в 2012 году Введение В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставятся задачи по разработке современной и эффективной...»

«ПОЛИТОЛОГИЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В КОНТЕКСТЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ В.А. Латкина Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76. В статье рассматривается политика Европейского союза, направленная на распространение системы ценностей, демократических стандартов, законодательных практик и форм управления ЕС в соседних средиземноморских государствах, то есть проанализирован частный случай политики...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Институт социальных и политических наук Департамент международных отношений Кафедра востоковедения ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК Зав. кафедрой востоковедения В. А. Кузьмин «»2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ АЙНОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА...»

«Утверждаю министр конкурентной политики и тарифов Калужской области Н.В. Владимиров ПРОТОКОЛ заседания Правления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05 июня 2012 года Председательствовал: Н.В. Владимиров Члены Правления: В.П. Богданов, С.И. Велем, Г.А. Кузина, Н. И. Кухаренко, Д. Ю. Лаврентьев, А.В. Мигаль, Т.М. Пирогова Эксперты: Л.И. Кучма Приглашенные: ЭСО согласно явочного листа 1. О признании утратившим силу постановления министерства конкурентной политики и...»

«План деятельности Оренбургского президентского кадетского училища на 2014-2015 учебный год Научно-методическая тема деятельности училища «Интеграция учебной и внеучебной деятельности как фактор развития универсальных учебных действий кадет».Цели: организация образовательного процесса училища в соответствии с современной государственной образовательной политикой; обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям общественного развития, потребностям кадет и родителей...»

«УТВЕРЖДЕНА Решением Генерального директора управляющей организации АО «ДИКСИ Групп» от « » _2015г. Политика по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «Виктория Балтия» Москва, 2015 Политика по предупреждению и противодействию коррупции в Компании ДИКСИ Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Цели Политики 1.2. Задачи Политики 1.3. Область применения 1.4. Период действия и порядок внесения изменений 1.5. Ответственные подразделения 2. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 2.1 Международное...»

«Дайджест космических новостей №180 Московский космический Институт космической клуб политики (21.03.2011-31.03.2011) 31.03.2011 Ответственность за эффект Пионера возложили на геометрию аппаратов 2 Космический грузовик HTV-3 успешно пережил землетрясение в Японии 2 Глонасс-М в 2009 г дал сбой из-за радиоэлемента, заявил глава ИСС 3 30.03.2011 Планы по использованию космодрома «Восточный» 3 На строительство космодрома в 2011 году будет выделено 3,6 млрд рублей 4 Российские космонавты готовы...»

«Геополитика и экогеодинамика ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА регионов. 2009. Т. 5. Вып.1. С. 3-6 Н.В. Багров ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ Главный редактор журнала, д.геогр.наук, профессор., член-корр. НАН Украины Будущее всегда привлекает, будоражит, вызывает дискуссии. К нему можно относиться по-разному, но бесспорно то, что это процесс непрестанного развития со своей «стрелой времени», необратимый и приводящий к возникновению множества явлений. Он трудно предсказуем, ибо имеет чрезвычайно широкий спектр...»

«К а ф ед ра Социологии Меж ду нар одны х Отно ш е ни й Со ц иологического факу льтета М ГУ им М.В. Ломоносова Геополитика И н ф ор м а ц и о нно а на л и т и ч е с к о е и здани е Тема выпуска: Арабские бунты В ы п у с к VI Москва 2011 г. Геополитика. Информационно-аналитическое издание. Выпуск VI, 2011. 120 стр. Печатается по решению кафедры Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Главный редактор: Савин Л.В. Научно-редакционный совет: Агеев А.И.,...»

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАУЧНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК СЕДЬМОЙ апрель, 200 ИЗДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРЕ СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЯРНОГО ГОДА IV Cеверный социально экологический конгресс, Неделя арктической науки 27—28 марта 2008 года в Сыктывкаре состоялся IV Северный социаль но экологический конгресс. Открыл пленарное...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.