WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |

«МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты тренингіні материалдары, (01-04 араша, 2012 ж.) УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ...»

-- [ Страница 10 ] --

десятинадай жер « арты жер» болып жарияланып, орыс шаруаларына лестіріле бастады. Олар азаты е шрайлы, нарлы жерлеріне орналасып, дстрлі мал шаруашылыын кйретуге келді. Келімсектерді кбеюіне байланысты аза шаруаларыны жерлері тарылды, олар шрайлы жерлерінен айырылып, тау-тасты аралап, нарсыз жерлерге арай уылды. 1875-1895 жылдары Сырдария облысында 52 орыс елді мекені рылып, оны ішінде Шымент уезінде 18 орыс селолары пайда болды. оныс аудару демографиялы жадайды ушытырып, азатар з тарихи ата мекенінде саны аз халыа айнала бастады. Отарлаушылар алдында аза халын саяси жаынан ана емес, рухани жаынан да лдыа тсіру міндеті трды. Патша кіметі з масатына жету шін орыс-аза мектептерін ашуды тадап алды, йткені халы барасыны идеологиясы мен мдениетіне оу орындары арылы ана ыпал етуге болатын еді.Экспозициядан Уезд орталытарындаы, болысты, ауылды мектептерді ашылуы жнінде крнектерде ойылан фотоматериалдармен танысуа болады. Саяси стемдік орнатан отарлаушылар аза даласын экономикалы жаынан да з уысында стап трды. Олар з тауарларын ткізуді рыногына айналдыру шін сауданы дамытуа мдделі еді. Россияны капиталистік нерксібі мен азастандаы ауылшаруашылы ндірісі арасында делдал ретінде рекет еткен Россияны сауда жне сіморлы капиталы Россияны орталы губерниялары мен азастан арасындаы ана емес, сонымен бірге лкені ішінде де товар айналысыны суін шапшадатты.

Мражай крермендері сол кезені суреттері мен жаттарын, сондай-а Россия империясыны ааз ашаларын кре алады. аза даласы ежелден азба кздеріні орны болды. Арзан шикізат кздерін Ресейге тасуды ажеттігі Орынбор-Ташкент темір жолын салуа алып келді жне лкеміздегі ндіріс орындарыны суіне лкен ыпал етті.Осыдан бастап, Ресейден Отстік іріне арзан нерксіп тауарлары аптап, бл жатан арзан шикізаттар кетіп жатты. 1915 жылы Бурное стансасына барып барлыы 327 шаырымды темір жол салынып, іске осылан еді. 1920 жылы улиеатадан, 1924 жылды тамызында Луговой арылы Пішпекке дейін жетті. Осы темір жолды картасы, суреттері мен сол кезені заттай ескерткіштері де осы залдан орын алан.

Патша кіметіні отарлау саясатыны мні мен маызын жете тсініп, оан тзбеген аза зиялыларыны бір тобы :

«Кзіді аш, оян аза ктер басты, ткізбей араыда бекер жасты Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, азаым енді жату жарамас-ты»

деп, креске шаырып, «Алаш» партиясын рды. Осы партияны рухани ксемдері.Бкейханлы, Ж.Аймауытов, А.Байтрсынов, М. Дулатовтарды атаран ызметі, «Алаш Орданы» жалпы саясаты туралы мліметтер жртшылы назарына сынылан. Патшаны анйлы злымдыы туралы хабар аза даласына тез тарады.

алалар мен селоларда жмысшылар мен ала кедейлеріні жиналыстарында, сондайа кедей шаруаларды жиындарында патшаны озбырлыына арсы наразылы крсетілген н ктеріліп жатты. 1905 жылы апанны ортасында бкіл ОрынборТашкент темір жолы бойында Тркістан, Перовск, Жосалы, азалы, Шалар стансаларында жмысшыларды здеріні экономикалы жадайын жасартуды, жмыс кнін ысартуды талап еткен ереуілдері болып тті. 1905 жылы жазда Сырдария облысыны Шымкент жне улиеата уездерінде толу бр ете тсті.

Мражай крнек залында келушілерді назарына сол кезенен кріністер жне 1910 жылды лгісіндегі «Максим» станокты пулеметы (ысыны кедігі 7,62мм. Ату шапшадыы минутына 250-300 атыс) крсетілген. Ресейде жмысшыларды революциялы бас ктеруі 1913 жылдан одан рі ке ріс алды. кімет пен ебекшілерді арасындаы атынастарды осындай шиеленіскен жадайында патшаны 1916 жылы 25 маусымдаы жарлыы шыты, онда соыс жріп жатан аудандарда «ораныс бекіністерін» жасау шін тылдаы жмыстара «бодан халытарды» мобилизациялау кзделген еді. Оан 19-дан 43 жаса дейінгі еркектер шаырылды. Ашу-ыза кернеген шаруалар мен жмысшылар ктеріліске шыты.

азастандаы ктеріліс патшалы кімшілік шін де, сондай-а жергілікті стем феодалдар тобы шін де ктпеген жерден басталып кетті. Ктерілісшілер шопарды, анжарды, ора пен шалыны, балтаны, олдан соан мылтыты, ылышты олына тскенні брін алып бай-шонжарларды ауылын шапты, малдарын айдап кетті, шаырылатындарды тізімдерін тартып алып, ртеді.Е баралы, е заа созылан жне табанды да, йымдасан ктеріліс Торай даласында болды, оан жрт арасында танымал халы батыры Амангелді Иманов басшылы етті.

Мражай крнегінде крсетілген жаттардан аза халыны 1916 жылы лтазатты ктерілісі патшалы режимні, отарлау жйесі дадарысыны бір крінісі екендігі айын байалады жне ол Ресейдегі азатты кресті жалпы тасынына ласандыы жнінде де осы крнекте ойылан материалдарды кру арылы млімет алуа болады.лкемізді 1917-1940 жылдар аралыындаы кеестік дуірде жріп ткен кезеі экспозицияда ыщамдалып айта рылан.

сіресе брын айтылмай келген жымдастыру кезіндегі тркілеу, 1929-1931 жылдар аралыындаы Соза ктерілісі, 1932-1933 жылдардаы ашаршылы, 1937-1938 ші уын-сргін жылдарындаы лке тарихын ашып крсетуге ерекше назар аударылан. Отстік азастан облысындаы саяси-уын-сргін 1937жылы зіні шарытаан шегіне жеткен еді.Осы жылды маусымында-а, жергілікті атару комитеті мен Кеестік Одатарды басшылары, ірі ксіпорындар мен мекеме басшылары жаппай ттына алынды. Бірінші болып облысты атару комитетіні траасы В.Случак, оны орынбасары К.Кулетов, облысты жер басармасыны бастыы.Бкейханов, облысты халыа білім беру бліміні мегерушісі Андижанов жне таы басалары ттындалды.1937 жылы 28 ырйекте «Казахстанская правда» газетінде «К (б)П Отстік азастан облысыны шіріген баыты» атты маала жары крді. Ол газетте « Отстік азастанны облысты жетекші йымдарында за уаыт бойы халыты ас жаулары жмыс істеп келді» деп жазылды. Республика баспасзіні мндай жариялымынан кейін облыстаы жадай крт шиеленісті.Зорлы-зомбылы толыны басталды. Осы масаттарды іске асыруды амтамасыз ету шін елде атышулы «социалистік индустриялизациялауды» е сораы бейне крінісі болан ОГПУНКВД-ні лагерлер жйесі ашылды, онда КСРО-ны бкіл айматарынан уынсргінге шыраандарды жаппай стады. 1930-1960 жылдары азастанда осындай лагерлерді біразы пайда болды. Соларды бірі араанды жне Амола облыстарыны 2095239 гектар жерін алып жатан «Карлаг» болды. Оны иелігінде 26 блімшеге біріктірілген 1000 лагерлік блімшелер орналасан. Басты блімшелеріАлжир» жне «Гулаг». 1930-1957 жылдары бір миллиона дейін сотталандар з жазаларын теп шыты. Карлаг ттындары саныны 38 пайызы айта сотталып, осымша амау мерзімдеріне немесе атуа кесілді.Отстік азастан облысы бойынша 36-сы е жоары жазаа кесілді.Оларды ішінде Отстік азастан облысты партия комитетіні бірінші хатшысы А.И.Досов, облысты атару Кеесіні траасы В.И.Случак, облысты атару Кеесіні жауапты хатшысы Б.С.Иржанов, облысты партия Кеесіні ауыл шаруашылыы бліміні мегерушісі А.Ф.

Грушицын т.б. болды. алалы, ауданды партия комитеттеріні 13 хатшысыны 9-ы ату жазасына кесілген.Сондай-а,оларды арасында лкемізде туып скен, аза лтыны мадайына біткен жерлестеріміз крнекті оам жне мемлекет айраткерлері Трар Рыслов, Нзір Трелов, Слтанбек ожанов т. б. болды.

Крнек залындаы «Облыс 1941-1945 лы Отан соысы жылдарында»атты таырыбы жерлестерімізді соысты алашы кнінен бастап, жеіспен аяталана дейінгі майдан мен тылдаы ерліктері туралы баяндайды. 1941жылы 23 маусымда Шымкент аласында ткен жалпыалалы митингіде ала ебеккерлері арар абылдап, онда шымкенттіктерді з туан жерін кеудесімен орап, жауды тас талан еткенше аянбай кресетіндігі млімделді. лы Отан соысыны барлы шебінде бізді жерлестеріміз ерлік пен батылдыты жарын лгісін крсетті. Отстік азастанны 52 даты лына «Кеес Одаыны Батыры» атаы берілді, 9-ы «Да орденіні толы кавалері» атанды. Мыдаан солдаттарымыз бен офицерлеріміз жауынгерлік ордендермен, медальдармен наградталды. Мражай крермендеріні назарына сол жылдардаы скери комиссариата трлі лт кілдерінен соыса з еркімен аттануа тілек білдірген тініш ааздарды тп нсалары мен кшірмелері, сондай-а тл жаттары, жауынгерлерді скери киімдері мен заттары, аружаратары, ірі калибрлі пулеметтерді ылары, роталы минометтерді миналары т.т. ойылан.Тылда аландар да барынша жаниярлыпен ебек етті. Отстік азастан облысаралы ебек резервтері басармасыны мектептері мен училищелерінде оушылар рамы ш еседен астам сті. Соыс жылдарында 13 мы жас жмысшы ртрлі ксіптерге даярланды. Оларды ішінде 2379 шахтер, 3870 металлист жне металлург, 5766 теміржолшы, 1315 байланысшы, 520 станок жасаушы т. б. болды.

Крнек залыны келесі таырыптары соыстан кейінгі жылдардаы кезеде облыс экономикасыны, мдениетіні, халыа білім беру, денсаулы сатау салаларыны ркендеуі кеінен крініс алан. лы Отан соысы жеіспен аяталып, облыс ебекшілері бейбіт рылыса кшті. Соыс жылдарында Отстік азастана кшірілген ндіріс орындары оны экономикасын ктеретін базаа айналды.

Келесі крнектерде ойылан ждігерлер мен жаттарды кру арылы крермен ауым лкеміздегі соыстан кейінгі жылдары тсті металл, энергетика, машина жасау, рылыс материалдары ндірісі, сондай-а крделі рылыс жедел арында ркендеп дамыанын, сонымен атар облыста жаа ндіріс орындары салынып, брыны кптеген ндіріс орындары айта рыланы жнінде толы млімет ала алады.

1947 жылы Шымкент аласында азастанда ол кезде бірінші болып есептелетін матамата комбинатыны рылысы басталды да, 1952 жылды аяында алашы німін бере бастады. 1950 жылдарда Шымкент орасын зауытыны айта рылысы басталды, біра 1946 жылды зінде ол орасын, висмут, Доре металын, прокат шыаруды, шикізаттан орасын алуды лайтып, жоары маркалы орасын шыаруды екі есе кбейткен болатын. Пресс-автомат зауыты да едуір лайтылды.1950 жылдан бастап суы жне ысты кйінде алыптайтын прессавтоматтар, сталы жне шкифтік машиналар шыара бастады.Сексенінші жылдан зауыт рамында ш ндіріс орны бар (Шымкентте, Ленгірде, Тркістанда) стаханапресстерін шыаратын ндірістік бірлестікке айналды. 1955 жылы Шымкентте аракл зауыты іске осылды. Осы зауытты іске осылуына орай баалы а терілері Халыаралы аукционда «азастанды» деген жаа маркалы араклдер орын ала бастады. 1958 жылы Шымкент цемент зауыты зіні алашы німін шыара бастады.

1958 жылы азан айыны ортасында техникада олданылатын этил спиртін шыаратын гидролиз зауыты Шымкентте зіні алашы німін бере бастады. Осы жылы автомобиль жндеу зауытыны негізінде жалпы німі 533 мы сомды кардан біліктері зауыты рылды. 1960 жылдары Шымкент аласында жоары уатты сндіргіштер жне жоары вольтты аппараттар шыаруа мамандандырылан «Электроаппарат»

зауыты, Кентау аласында эксковатор (1968), трансформатор (1959), зауыттары іске осылды. 1961 жылы іске осылан Ташкент-Шымкент газ бырларыны рылысы жаласты. 1965 жылы Фосфор зауытыны бірінші кезеі іске осылды. Бл зауыт фосфор, фосфор ышылын, триполифосфат натрий, фосфор тздарын, мырыш фосфоридын, ал 1979 жылдан синтетикалы кір жуыш німдерін шыара бастады.

1976 жылы « Шымкентшина» бірлестігі з німдерін бере бастады. Сондай-а, осы жылы тама нерксібі кеінен ркендеді. 1976 жылы ст комбинатыны негізінде Шымкент(1959), Кентау (1983), алалы ст комбинаттарын, Тркістан (1973), Ильич (1954), Сарыааш (1981), май зауыттарын, арасу(1952), Георгиевка (1973), Азатлы (1963), ст цехтарын біріктіретін Шымкент ндіріс бірлестігі рылды.

1980 жылды басында мнай деу зауыты салынды, сол жылы Омск-ПавлодарШымкент мнай айдайтын жйе іске осылды.1985 жылы Шымкентте балы комбинаты іске осылып, ртрлі балы таамдары сауда орындарына жнелтілді.1987 жылы облыста 173 ндіріс орны мен бірлестіктер 900 трлі зат шыарып, оны 40 трлісі шет елдерге жіберілді. 1950-1980 жылдары игерілген жаа ндіріс уаттары, жмыс істеп тран ндіріс орындарын айта ру, техникалы жаынан айта жабдытау облысты ндірген німдерін, тек ана халы шаруашылыына емес, баса да шет елдерге жнелтуге ммкіндіктер туызды. Мысалы, пресс-автоматтар ндіріс бірлестігі шыаратын автоматты фрикционды престерді, горизонтальды кавочты машиналарды ытай, Польша, Чехославакия, Венгрия, Африка елдері, Латын Америкасы шын ыыласпен сатып алады. Ал, Шымкент орасын зауыты шыаратын орасын прокаты Финляндияа, Ауанстана, Индияа, Еуропа елдеріне жнелтіледі.Химфарм зауыты шыаратын Шымкент сантонині Англияа, Ирана, Вьетнама, Кореяа, Югославияа жне баса елдерге жнелтілуде.1991 жылы облыста ндірісті жалпы нім клемі 6.385910 мы сом болды, ал халы ттынатын тауарлар 251323 мы сом, 1992 жылды басында облыста 3 акционерлік оам, 18 ассоциация, 5 коммерциялы фирма, 52 коммерциялы жне кооперативті банктер, 26 консорциум мен концерндер жмыс істеді.

Бгінде Отстік азастан - елімізде арынды дамып отыран облыстарды бірі. Айматы тадаулы ксіпорындарыны экономикалы крсеткіштері траты дамуды айаы болып отыр.Экономиканы табысты дамуыны таы бір длелі ол жаа ксіпорындар мен жаа жмыс орындарыны пайда болуы, бл сіресе мата деу саласында елеулі крініс тапты. Ірі нерксіптерді дамуы са жне орта бизнес ксіпорындары саныны артуымен оса іске асырылуда. Облыс ксіпорындары азастанны барлы нерксіп німдеріні 5%-ын шыарады. Мата мен мата майы, экскаватор тгелдей, трансформаторларды 98% -ы, фармацевтика німдеріні 75%-ы отстікте шыарылады.

Облыс орталыы Шымкент азастанны инфрарылымы жасы дамыан ірі нерксіпті индустриялы аласы. алада 40 аса нерксіп орыны бар. Мнай химия нерксібі саласындаы ірі ксіпорындар: «Петро Казахстан Ойл Продактс»(мнай деу, брыны ШНОС)АА жне «Интерком Шина»(шина шыару) АА. рылыс нерксібі «Шымкент-цемент»АА(«портланд» маркалы), «Дыш Тиджарет ве Пластик Санайл АО Отстік азастанды филиалы, «рылыс материалы» АА.

Химия нерксібі «Химфарм» АА(дрі-дрмек препараттарын шыару). Жеіл нерксіп АФ «Восход» АА(жн жне жартылай жн маталардан тігін бйымдары:

костюмдер, пальтолар, курткалар т.б.). «Эластик» АА (жоары сапалы жіптен шлыйы бйымдарын тоу), «Адал» (жіп жне мата).Тоыма жне тігін нерксібінде Тркістан аласыны «Яссы» АА, «Тран» ЖШС., «корпорация А Алтын» ЖШС, «ШТФ Тркістан» ЖШС елеулі лес осуда.

Мражай крнектерінде Отстік азастанны білім беру, денсаулы сатау, мдениет жне спорт салаларыны алыптасуы мен дамуы жнінде де крнекті трде толы млімет берілген сондай а, крнек залыны «Туелсіз азастан жылдарындаы Отстік азастан облысы» атты блімінде лкемізді 1991жылдан бастап азіргі кезедегі болып ткен тарихи оиалар, реформа жадайындаы облыс нерксіп орындары, орта жне шаын бизнесті дамуы, финанс-аржы мекемелері, лкені оамды саяси мдени міріндегі згерістері, Сидней олимпиядасына атысан шымкенттіктер т.т. баса да материалдар толы амтылан.

–  –  –

НОВАЯ ЭРА В МУЗЕЕ

М ы привыкли смотреть на музеи, как на тихое место в позолоте и мраморе, где царит величественная тишина, которая временами нарушается робкими шагами одиноких посетителей, неспешно двигающихся по огромным пустующим залам, да глубоко в запасниках хранятся редчайшие экспонаты, ждущие своего исторического момента, чтобы предстать взору любознательного потомка.

Такие музеи, в силу своей фундаментальности и сложившегося стереотипа, всегда жили по расписанию и четкому графику, предписанному свыше. Сегодня все поменялось, а в ближайшее время изменится до неузнаваемости. Главным принципом работы музея нового типа станет максимальная доступность и открытость. Настанет время, когда можно будет наблюдать, как работают реставраторы и как современные мастера создают предметы прикладного творчества. Когда в музее можно будет не просто получить полезную информацию, насладиться образцами великого искусства, но и представить на рассмотрение ведущих ученых собственную версию исторически значимого события или легенду экспоната, найденного в результате последней раскопки. Это будет время, в котором главным героем музея станет человек, ведь, в конечном итоге, именно он формирует общество и государство в целом. В экспозициях будут использованы мультимедийные технологии, световые, сценические эффекты и другие современные средства подачи информации. К сожалению, сегодня мы мало изучаем историю своего родного края, имена людей, представляющих его золотой фонд. Нередко, говоря о богатстве региона, сравнивая его с таблицей системы Менделеева, мы забываем, что дороже золота и платины здесь люди, о которых завтра наши потомки будут по крупицам собирать материалы, не собранные нами сегодня.

Вряд ли у кого вызовет сомнение тот факт, что представление о музее, как обители тишины и редкостных экспонатов, безнадежно устарело. Людям сегодня интересно услышать и рассказать в музее о самих себе, своих современниках, представителях старшего поколения. Взять, к примеру, пожилых людей, обогащенных жизненным опытом, житейской мудростью, принимавших участие в конкретных исторических событиях современности, разве сами они не являются живыми свидетелями истории, носителями исторической информации и культурного прошлого? Сотрудники нашего Жезказганского историко археологического музея, например, обратили внимание на тот факт, что из 160 улиц города Жезказгана, 118 носят имена исторических личностей и знатных людей региона, которые когда - то жили здесь, поднимали экономику, создавали материальные и культурные ценности. Мы попытались проанализировать, насколько сегодня их знает молодежь и помнят представители старшего поколения.

Факты были неутешительными, и тогда мы решили восполнить этот пробел. Так родился проект «Их имена на улицах нашего города». Главной целью которого стало увековечивание памяти и популяризация жизни и деятельности знатных людей Улытау

- Жезказганского региона, а также известных деятелей Казахстана и других стран. С этой целью в музее стали проходить монографические экспозиции, посвященные конкретным персоналиям с представлением специальных материалов, в которых комплексными средствами музейного показа мы стремились рассказать об их жизни и деятельности. В экспозициях были представлены документы, фотографии, предметы и сувениры, рассказывающие о том или ином человеке, раскрывающие его вклад в развитие и становление региона. Выставки проходили с участием родственников, сослуживцев, общественности города, молодежи и студентов, ветеранских организаций. Они широко освещались в СМИ и, конечно же, способствовали возвращению забытых имен, а также их популяризации. Собирая материалы, мы тем самым восполняли фонды, восстанавливали историю, подготавливали научные разработки развития той или иной сферы города. Все это, безусловно, способствовало тому, что сегодня мы ходим по улицам нашего города, зная почему, когда и чьим именем они названы. А ведь это тоже наша история.

Мы живем в динамичное время, в котором величайшие события сменяют друг друга, словно мозаика в калейдоскопе. Каждый день насыщен такими знаменательными фактами, что становится эпохальным. Вы только вдумайтесь в это:

новый виток истории! Позади остался миллениум. Мы вступили в 21 век, свершив многовековую мечту народа о независимости Казахстана!

Это такое огромное поле деятельности для музейных работников, что только успевай записывать, собирать, воспроизводить и брать под охрану. И мы берем. Пишем и запоминаем. Внимательно вслушиваясь в слова нашего президента Н.А.Назарбаева, мы стремимся на уровне своего музея донести до народа основные постулаты лидера нации. Он говорит о вхождении Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. Мы разрабатываем новый проект с одноименным названием «Ускорение.

Прорыв. Модернизация». В рамках которого, отталкиваясь от цифры 50, находим и представляем горожанам 50 предприятий, стабильно работающих на экономику Казахстана. Причем героями данного проекта становятся не только предприятия, чей труд напрямую связан с развитием экономики, но и те, кто воспитывает и обучает современное общество, кто дарует ему здоровье, борясь за здоровую нацию, заботится о гармонично развитой личности. Так, на данном проекте встречаются крупнейшая компания «Казахмыс», занимающаяся всеми циклами горнорудного производства, от добычи руды до выдачи высококачественной рафинированной меди, предприятие хлебопродуктов «Ак нан», филиалы банков Казахстана, университет, выпускающий специалистов для Жезказганского региона, а также медицинское учреждение ПК «Каратал», бизнес леди, партия «НурОтан» и даже детский сад «Айналайн». Ведь все вместе они представляют организации, предприятия и учреждения, совместными усилиями которых создается и новое общество, и новый статус процветающей страны.

Возможно, кто-то скажет, что это клубные формы работы, не имеющие никакого отношения к музею, но это ведь как посмотреть. Мы знакомим народ с историей преуспевающих предприятий, говорим о его славных традициях, изучаем, а иногда и воспроизводим его летопись, можно ли считать эту работу внемузейной? Разве она не должна быть разной? Сегодня нет такой сферы обучения, досуга, пропаганды, наконец, которая бы не касалась музейщиков.

Это пространство глобальной культурной коммуникации. Где пробным, ансамблевым, мультимедийным экспозициям отводится далеко не последнее место.

Вопреки мнению критиков, традиционные институты развиваются не менее бурно и активно, чем направление современного искусства.

Идти вперед и не бояться экспериментов таков сегодня бренд нашего музея.

Вообще, все современные тенденции в культурной политике как раз способствуют тому, чтобы учреждения культуры включались в общий процесс изучения и популяризации объективных действий и явлений общественной жизни. Помогали, по возможности, создавали условия для этой важной совместной работы, утверждая тем самым непреложную истину: мы бережем историю страны, и в этом общем деле мы все союзники, стремящиеся воплотить эту самую историю в предметный мир музейных экспозиций, в которых люди должны узнавать себя, свой мир, свою эпоху. Интерес к музею необходимо прививать с детства, постоянно поддерживая и развивая. Именно с этой целью в нашем музее проходит праздник «Моё первое посещение музея», который готовится как большое торжество с участием актеров кукольного и драматического театров. Посещением зала живой природы с голосами птиц и животных, обзорным знакомством со стационарными экспозициями и миром первых игрушек своих родителей из фондов музея, а также традиционными рисунками о первом впечатлении от посещения музея. В завершении праздника каждый участник получает специальную открытку с собственным портретом на фоне музея и слоганом «Кто бережет историю своего народа, тот бережет историю страны. Кто бережет историю страны, тот бережёт мир». Вообще, по моему твердому убеждению, музей должен быть одушевленным. В нем не только должен жить дух великих предков, здесь постоянно должны находиться живые люди. Те, кто сегодня вершат свой ежедневный подвиг. Почетные граждане города, поселка, заслуженные деятели, знатные люди из числа ученых, историков, представителей науки и культуры, творческой интеллигенции. И пусть не мы формируем их как личности, но мы рассказываем о них, подавая тем самым пример для подражания, пополняя фонды и собирая для потомков историю сегодняшнего дня.

Мне часто вспоминается одна давняя встреча в маленьком греческом селе, куда, во время круиза по странам Ближнего Востока, привезли нас для знакомства с бытом сельских жителей. В качестве главной достопримечательности нам показали одного древнего виртуоза, который исполнил для нас какое то потрясающее произведение на национальном смычковом инструменте. Простите мне мою память, которая за давностью лет (с тех пор прошло четыре десятилетия) не так совершенна. Зато мне хорошо запомнилось то потрясение от встречи с прекрасным, которое испытал каждый из нас. Сказать по правде, ни до, ни после того ничего подобного в своей жизни я не слышала. Оказалось, что маэстро был глубоким старцем, однако, сидя дома, получал вполне приличную зарплату За что?- удивились мы.

Чтобы сохранить данное искусство, как один из редчайших жанров творчества.

Но он ведь не вечен! Воскликнул кто-то из наших туристов! Некорректный выпад прервался повисшей тишиной. И тогда незаметно вперед вышел другой мужчина, тоже преклонного возраста, но явно моложе. Затем рядом с ним встали пожилая женщина, 172 солидный мужчина и подросток. Мы изумленно раскрыли глаза.

Это все одна семья. Каждый из них, в своё время придет на смену друг другу.

Уйдем мы, уйдут они, а искусство останется в первозданном виде. Его не нужно будет заново возрождать, ведь в одну реку не войти дважды. Все, что мы не сохранили, потеряно навсегда. Возрождение это имитация прошлого. Оно не лучше, и не хуже.

Оно просто другое.

С тех пор я уяснила для себя главное: о чём не подумал сегодня, завтра уже не восстановишь. Именно поэтому в нашем музее существует ансамбль бабушек «А желер». Ему более 20 лет, но только три года он с нами. В его составе бабушки, которым от пятидесяти до восьмидесяти и более лет и совместно с которыми мы работаем над программой «Духовная сокровищница народа», направленной на сбор, запись и сохранение песенного творчества казахов 19-20 веков. Наши ажеки выступают перед населением, ведут образовательные лектории, посещают школы и детские сады, принимают участие во всех музейных проектах: «Колыбельная песня», «Проводы невесты», «Язык нации душа народа», «Крепка семья - крепка держава» и других.

Можно ли назвать эти формы работы новыми музейными формами? И да. И нет. Кто-то уже сегодня осуществляет работу в формате будущего, а для кого-то и середина 21 века будет все тем же застойным периодом в работе. Так чем же все-таки «Музей XXI века»

отличается от музея века двадцатого? Да, в общем, всем. Появляются новые возможности, технологии, формы и новые имена. Меняется и зритель. Он больше не жаждет слепого созерцания и пугающей тишины. Ему одиноко и скучно одному блуждать по пустующим залам, необходимы сильные и яркие впечатления. Он жаждет потрясений от увиденного и услышанного. Бессменный директор Государственного Эрмитажа, а по совместительству председатель Союза музеев России, действительный член Академии художеств и член-корреспондент РАН Михаил Пиотровский, например, считает, что он однозначно должен стать более открытым городу и миру. И это очень важно. Зачем нам пустующие музеи?

Весьма интересную мысль высказал в своей статье «Музей как субъект культурной политики региона» заместитель директора Самарского областного художественного музея Константин Зацепин, представив свою концепцию современного музея: Музей не должен быть ни «пыльным архивом», ни центром развлечений. Хранилище искусства это не аттракцион, но и не «культурный склеп».

Миссия художественного музея задавать культурную планку, быть «золотым эталоном» для городской арт-культуры.

Первая его функция общеизвестна архивная. Отделяя «зёрна» от «плевел», музей формирует и сохраняет художественную коллекцию. Это его материальные активы». То есть, как говорит куратор лондонской «Serpentinegallery» Ханс-Ульрих Обрист, «музей должен быть «хранилищем времени». Он формирует музейные фонды и, отбирая артефакты, возводит их в статус ценностей. Вторая музейная функция также очевидна научная. В музей постоянно поступает новый материал, требующий изучения, атрибуции, каталогизации. Именно музейные работники собирают фактуру, которая впоследствии становится базой для любых текстов и интерпретаций. В этом смысле художественный музей выступает как место производства знания об искусстве. И ещё одна функция современного музея коммуникативная. Она связана с нематериальным капиталом репутацией, связями, публичной ангажированностью. Современный музей

- это точка притяжения культурного городского сообщества. Это пространство, в которое люди приходят общаться, делиться новыми идеями, наконец, просто чувствовать солидарность, общность друг с другом. Это площадка для коммуникации идей. Городу необходим музей-генератор, музей-мотор штаб по модернизации городской жизни». Однако стать таким музеем далеко не просто. Для этого необходимо многое, и в первую очередь, умение удержать внимание посетителей. С этой целью у нас, на протяжении ряда лет, действует музейный театр студия «Аманат», который представляет театрализованные версии исторических и народных легенд. Таких как «Ожившие легенды Сарыарки: Кетба», «Домала ана», «Колыбельные песни - бесік жыры», «Келін тойы» и другие. Театр моды. Школа музейного мастерства. Под крышей музея обрел свою творческую лабораторию и городской клуб творческой интеллигенции, в составе которого артисты, музыканты, композиторы, певцы, поэты и художники, и даже акыны - импровизаторы. Все они помогают сделать экскурсии интересными и содержательными.

Большой популярностью у горожан пользуются «Музейные встречи: Золотой фонд», в рамках которых проходят творческие вечера, концерты, выставки с интересными людьми региона и знаменитостями сраны, такими как Галым Жайлыбай, Хамит Мамбетов, Владимир Гундарев, Ахмедья Есмуханов, Людмила Мельникова, Елена Ломоносова.

Каким будет музей 21 века, зависит от нас, его сотрудников и, конечно же, от его посетителей. Все дело в том, что 21 век уже настал, а многие музеи так и продолжают культивировать внутри себя пугающую тишину залов, его таинственную неприступность, даже и не задумываясь о том, что однажды живой поток любознательных посетителей, которые своей активностью и стремлением все узнать, проверить и поверить, взорвет эту тихую гавань, оживив музей и вдохнув в него жизнь.

И это будет новая эра в музее.

–  –  –

«МУЗЕОЛОГИЯ, МУЗЕИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН»

Д уховное богатство любого народа в значительной мере предопределяется его способностью сохранять свою историческую память, беречь и развивать национально-культурные традиции, формировать подрастающие поколения на примере отцов. Существенную роль в решении данной задачи играют музеи, которые собирают, сохраняют, реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры. Каждый элемент музея - это оживший подлинник национального наследия, достояние отечества, его духовная ценность, обладающая огромным культуросозидающим потенциалом. Однако, для его реализации необходимо, чтобы эти ценности не оставались "вещью в себе", а были востребованы обществом, использовались как средство удовлетворения потребности современников в осмыслении духовного мира разных эпох, в познании своей истории.

Современный музей не может быть лишь кладом раритетов, он должен органично вписаться в современную культуру, принять на себя обеспечение преемственности культурно-исторического развития, нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, вовлечение людей в мир подлинных духовных ценностей.

Каждый музей может и должен стать центром духовной жизни региона, институтом социально-культурной деятельности, опирающейся на сконцентрированные в нем ценности истории и культуры. Однако сегодня ряд музеев мира испытывают недостаточную защищенность со стороны государства и общества; присущая многим музеям односторонняя ориентация на историю, научная неразработанность методологии и методики использования музейной экспозиции как средства вовлечения разных групп населения в социально-культурную деятельность.

Музеи, являясь сокровищницей человеческой памяти, во все периоды существования общества служили ему источником, пополняющим духовные силы, сохраняющие коллективную память, обогащающие и развивающие интеллект нации. В тревожные периоды, переживаемые обществом, роль музеев многократно возрастала и становилась комплексной, охватывая сферу не только духовной жизни, но и существенно влияя на экономику и социальную жизнь общества.

В начале XXI века общество переживает именно такой сложный период своей истории. Происходящая в обществе смена формаций, ценностей и приоритетов, начавшийся процесс изменения менталитета казахстанского человека поставили музеи в уникальное положение. Музеи, изначально по своей социальной сути, теснейшим образом связаны с обществом, с изменениями, происходящими в нем. И в первую очередь это связано с глобализацией, т.е. формированием процессов во всех сферах жизни общества, в том числе и социально-культурной. Сегодня бурно развивается культура, система образования, открываются памятники, музеи, архивы. Это находит свое отражение и в вопросах изучения истории несколько с других позиций.

Основные направления глобализации в социально-культурном пространстве могут быть следующие:

- развитие массовой культуры, в которой необходимо расширить в первую очередь ее положительные черты - доступность широких слоев населения к памятникам духовно-исторической культуры;

- тенденции к обеспечению всеобщей грамотности и повышению культуры образования;

- обеспечение межкультурных коммуникаций в общепланетарном масштабе.

Современный Музей, жизнь которого насыщена множеством форм практической деятельности и массой теоретических разработок, а история исчисляется веками, в настоящее время имеет особые возможности для дальнейшего развития. Одной из главных тем для размышлений музейных специалистов является прогнозирование в области создания Музея XXI века: с чем войдут музейные институты в новое тысячелетие, каковы пути их дальнейшего развития, что должно быть изменено, исходя из имеющегося опыта, в самом понятии Музея?

История уготовила республике Казахстан особую роль соединять миры и цивилизации, давать новые импульсы для развития и прогресса, вносить в культурное и социальное развитие начало высокого уровня духовности, толерантности и открытости по отношению к другим цивилизациям и культурам. Культура во все времена спасала нашу страну, обеспечивала ее целостность и стабильность и поэтому заслуживает того, чтобы сегодняшнее государство и общество озаботились ее поддержкой и защитой. Приоритетом Республики Казахстан является, сохранение культурно-исторического наследия.

Следуя данной политике государства, ежегодно в нашей стране открываются памятники, музеи, библиотеки, архивы. Музеи выполняют не только функции сохранности наследия, памяти, культуры, но и выполняют информационную и межкультурную функции. Экспозиции, выставки, научные форумы и конференции, просвещают народ, обогащая их новой информацией. Межкультурный обмен музея в современном мире постоянно развивается и совершенствуется. Ежегодно в Казахстане проводятся выставки исскуства, науки, просвещения, истории, этнографии зарубежными представителями разных стран. Казахстан организует выставки в Европе, США, Японии, Китае и.т.д. Происходит взаимообмен информацией, и ознакомление общества с национальной культурой каждого этноса.

Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым активно поддерживается политика сохранения культурных памятников, истории народов, искусства. Особое внимание уделяется трагическим страницам нашей истории.

30 декабря 1996 года вышел Указ Президента Республики Казахстан «Об объявлении 1997 года, Годом общенационального единства и памяти жертв 176 политических репрессий», Указ от 5 апреля 1997 года «Об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий».

31 мая 2007 год это знаменательная дата в истории нашего Государства.

Состоялось открытие музейно-мемориального комплекса посвященного памяти жертв политических репрессий. Открытие музея было приурочено к 70-летию памяти жертв политических репрессий. Церемония проходила с участием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

Музейно-мемориальный комплекс АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) находится 35 километров юго-западнее нашей столицы. На берегу живописного берега озера Жаланаш, там, в разные годы содержалось более 20 тыс.

женщин. Женщин, чья вина заключалась лишь в том, что они были просто женами, сестрами, дочерьми своих мужей, братьев, отцов.

Мемориал не только дань уважения памяти о тех, кто пострадал от тоталитарного режима, но и назидание потомкам.

Музеи призваны сохранять культурные ценности своей страны, дух своего народа.

Главными задачами нашего музея были и остаются, исходя из требований времени:

1. Научная деятельность, это в первую очередь исторические исследования, имеющие задачей исследование музейных предметов и коллекций и комплектование музейных коллекций. Особое место среди исторических исследований занимают архивные исследования.

2. Разработка теоретических и методических основ образовательновоспитательного процесса в музее и практическое применение их результатов в выставочно-экспозиционных, а также иных формах музейной деятельности, что является предметом музейно-педагогических исследований.

3. Постоянное развитие и совершенство межкультурного обмена, и получение Международного признания.

Одной из основных миссий музея является его образовательная деятельность, которая является важной составляющей институционной роли музея. А отношения музея со школами всех уровней - это важное измерение его институционного контекста, требующего квалифицированного управления. Музеи постепенно пересматривают свою роль в качестве общественных образовательных учреждений. В работе со школьниками музеи делают ставку на развитие представлений детей о мире, способности наблюдать, классифицировать и генерировать информацию.

Сотрдниками музея, разработаны экскурсионные тексты для учащихся разных возрастных групп «Детским взглядом на историю «АЛЖИРа», разрабатывают и проводят ряд муззейных программ для учащихся школ: «Рассказы акварельки», «Веселые соревнования», «Мы плывем на одном корабле Казахстан», «Праздник осени», «Новогоднее путешествие с двенадцатью месяцами», в 2012 году к 5-летию музея был проведен Республиканский конкурс среди школьников и студентов «Что вам известно о репрессиях и депортации народов бывшего СССР», «Как коснулись репрессии вашей семьи?», «Чтобы это никогда не повторилось». В конкурсе приняло свыше ста ребят, которые осветили данные темы.

Так же для учащихся 9-11 классов и студентов колледжей, вузов, разрабатываются тематические лекции.

Экспозиция Музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» - это рассказ о массовых политических репрессиях на территории Казахстана. Но уникальность нашей страны в том, что здесь отбывали наказание или погибли не только представители коренной национальности, но и десятков других народов бывшего СССР. Поэтому «АЛЖИР» - это горькая страница нашей общей истории, «АЛЖИР» наша общая память и боль. Миролюбивый и тоталитарный Казахстан первым возрастил Цветок памяти и показал этим пример другим народам и государствам.

Являясь научно-исследовательским и просветительским учреждением культуры, наш музей собирает, изучает и сохраняет историко-культурное наследие, содействуют повышению культурно-образовательного уровня населения, распространению знаний о человеке и его окружении, о характере массовых репрессий, служат духовному развитию общества. Музей уникален. Он дает посетителям символичный доступ в пространство культуры, истории, возможность личного переживания. По-существу, музей «является школой вещей, школой визуального, пространственного восприятия, где усваивается язык вещей, постигаются их культурные значения и факт их антропогенности, рукотворности».

Ежегодно наш музей посещают около 70 тысяч человек. Целыми группами приезжают школьники, студенты, общественные, политические деятели нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, послы иностранных государств, ученые, писатели, журналисты, потомки репрессированных, возлагают цветы и оставляют записи в Книге отзыва. Испания, США, Германия, Канада, Россия, Украина, Польша, Грузия, Дания. вот география этих отзывов.

Ведется и выставочная работа музея, организовываются выставки в школах, библиотеках, военных образовательных учреждениях. Проводятся семинары, лекции и экскурсии. Печатаются и издаются брошюры, статьи в газетах и журналах, выпущен журнал «АЛЖИР». Ежегодно в музеи «Алжир» выпускаются фильмы, посвященные массовым репрессиям, тяжелой судьбе женщин-узниц АЛЖИРА. В эпоху глобализации, музей «АЛЖИР» старается идти в ногу со временем, расширяет технические возможности. В этом году в сентябре на сайте музея был разработан и размещен Виртуальный тур по музею «АЛЖИР», который будет обновляться, и совершенствоваться с каждым годом. Особенности Виртуального тура, в том, что сегодня общество погружено в поток деятельности, нет времени посетить музей, а доступ в Интернет имеет сейчас почти каждый, это поможет не выходя из дома познакомится с музеем, побывать в нем виртуально, а также данная услуга позволит познакомиться с музеем, жителям отдаленных районов, городов и даже стран. И это одна из социальных функций музея «АЛЖИР» - стать доступным для всех!

Стимулом развития музея является осуществление принципа "диалога эпох" путём проведения постоянных научных исследований, опирающихся на наследие прошлого, а так же участие в "диалоге-интерпретации" музейного посетителя. Таким образом, постоянное изучение - интерпретация музейных коллекций, как на профессиональном уровне, так и на уровне посетителя является основным условием динамики развития музейной концепции.

Следуя этому в музее «АЛЖИР» и в ряде музеев нашей Республики, для того, чтобы по-новому убедительно представить экспонаты, стараются задействовать все имеющиеся в распоряжении музеографические средства. Так, использование видео- и звукозаписи, слайдов, показа фильмов и различных интерактивных устройств позволяют посетителям "пережить определённые ощущения, увидеть собственными глазами, лучше познать самих себя, задавая себе определённые вопросы по мере соприкосновения с различными проявлениями жизни..."

На основе настоящего обзора я решила определить основные тенденции деятельности Музея и задач, стоящих перед ним:

1. Динамичный образ жизни современного общества и новые связи между архитектурным и культурным пространством привели как к изменениям в самой структуре Музея, как института Культуры, так и установлению качественно нового диалога "Музей - посетитель" на интеллектуальном и духовном уровнях. Происходит углубление ряда смысловых моментов в экспозиции за счет проведения временных выставок, которые стимулируют интерес публики к Музею и постоянное развитие его концепции;

2. Смелое использование аудио-визуальных средств коммуникации в экспозиции и внедрение новых компьютерных технологий в процесс обработки документации и работы с коллекциями. Это привело к рождению новой эпохи в экспо-дизайне, когда звук, свет и цвет становятся, своего рода, музейными экспонатами в виртуальном пространстве. В свою очередь, появление компьютерных баз данных, электронной почты и электронной публикации облегчает и ускоряет поиск информации о "музейных ресурсах", повышает качество исследовательской работы и расширяет возможности появления рабочих контактов с различными учреждениями на высоком уровне.

3. Музей будущего формируется среди разнообразия и изменчивости мировых явлений, окруженный многоликой общечеловеческой Культурой. В современных условиях, когда роль отдельной личности, значимости её участия в происходящих процессах возрастает, Музей, как думается, должен явится реализацией идеи встречи Культуры и Цивилизации через мир предметов и идей, запечатленных в них, а значит, стать верным помощником современному человеку в деле познания себя, своего места в Культуре, познания и признания мира во всем его многообразии.

... Никто не может отрицать сегодня, что с развитием средств коммуникации, м ы б ы с т р о д в и ж е м с я к о б р а з о в а н и ю е д и н о го м и р о в о го о б щ е с т в а.

Народы, нации и государства более не могут существовать отдельно друг от друга...

Культура терпимости В сб.: Грачев А., Ломейко В.

Встреча цивилизаций: Конфликт или Диалог?

В этом смысле Музей наших дней поставлен перед задачей изучения новых путей и поиска решений в деле построения Музея для Человека Будущего.

Список используемой литературы

1. Волькович А.Ю. Модель музейной коммуникации в концепции зарубежных музееведов //Музей в современной культуре. - Спб, 2007. 111с.

2. Гнедовский М.Б. Музейная коммуникация и музейный сценарий.

// Музей и Современность. - М., 2006 (Сб.науч.тр. НИИ культуры).

3. Гнедовский М. Профиль музея// Советский музей. 2005. № 5.

–  –  –

5. Краткий словарь музейных терминов. - М.,2004. 397 с.

6. Кодекс профессиональной этики. - Париж, 2007. 311 с.

7. Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2003. Шифр 70 Ю69 1 Глава «Музей как социокультурный институт».

–  –  –

ЭКСПОНИРОВАНИЕ И АТРИБУЦИЯ МУЗЕЙНЫХ

ПРЕДМЕТОВ ПО РЕЛИГИИ ИСЛАМ

С овременный музей концентрированное воплощение духовных устремлений культуры, ее прошлого и настоящего. В музейном пространстве посетитель вступает в диалог с различными эпохами, культурами, личностями. Музей играет важную роль в воспитании и образовании человека.

Музеи многообразны по своему профилю и являются не только хранилищем ценностей, но и ведут большую просветительскую работу по распространению духовных ценностей. Одним из таких музеев является музей «Руханият», деятельность которого способствует повышению культурного и духовного развития населения, а также сохранению исторической памяти, культуры и традиции. Так как подобный музей один из первых в Казахстане, представляющий мировые и традиционные религии в частности ислам, его развитие и влияние на историю, и культуру Казахстана и Актюбинской области, возникают определенные трудности в экспонировании и атрибуции предметов религиозного характера.

При организации экспозиции, мы столкнулись с главной проблемой того, что для исследователей музейного экспонирования предметов по истории мировых и традиционных религии является почти полное отсутствие фундаментальных трудов, обобщающих и анализирующих опыт развития этой сферы деятельности музеев в нашей стране. Экспонирование предметов религиозного культа, как музееведческое явление, при всей своей востребованности и актуальности, остается недостаточно исследованным, требует обобщенного и систематизированного осмысления.

Поскольку религия это важная часть человеческой жизни, она выполняет в обществе ряд важных социокультурных функций, являясь при этом необходимым составным элементом общественной жизни, в том числе и духовной культуры общества.

180 Одной из таких функций религии является мировоззренческая, или смыслополагающая.

В религии как форме духовного освоения мира, осуществляется мысленное преобразование мира, его организация в сознании, в ходе, которой вырабатывается определенная картина мира, нормы, ценности, идеалы и другие компоненты мировоззрения, определяющие отношение человека к миру и выступающие в качестве ориентиров и регуляторов его поведения.

В настоящее время экспонаты, относящиеся к религии ислам, имеются во многих музеях Казахстана: рукописи, печатные издания Корана на арабском языке и различные предметы декоративно-прикладного искусства. Но, к сожалению, подобные музеи представляют религию ислам лишь как часть быта, истории и часто представленные предметы экспонируются обычно без учета их религиозного содержания и назначения.

При создании постоянной экспозиции мы опирались на опыт работы создания экспозиции музея исламской культуры «Куль Шариф» города Казани и Государственного музея истории религии города Санкт-Петербург. Так, например музей «Истории религии» представляет историю развития религии ислам как одной из мировых религии, при этом предметы религиозного культа экспонируются согласно их религиозному содержанию и назначению. Музей исламской культуры «Куль Шариф» города Казани напротив конфессиональный музей, вместе с тем он показывает роль Ислама в истории и культуре татарского народа.

Суммировав и соединив работы данных музеев, мы выработали свою концепцию и создали экспозицию, которая представляет ислам не только как религию, но и показывает его историю развития и влияние в Казахстане и Актюбинской области. В тоже время музей не является агитационным, а ведет лишь просветительскую деятельность, то есть экспозиция музея воссоздает объективный образ ислама и тем самым способствует развитию толерантного отношения приверженцев разных конфессий друг к другу.

Экспозиция музея размещена на цокольном этаже Центральной Актюбинской областной мечети «Нур Гасыр» и занимает площадь в 450 кв.м. Интерьер зала украшен национальными орнаментами и оформлен в светлых тонах, в зале отсутствуют окна, что исключает зависимость от изменений состояний погоды и соответственно перепадов освещения в экспозиции.

Профиль музея ограничивает и дает условности в экспонировании предметов.

Обьясняется это прежде всего строгостью религии ислам, что не позволяет вольные интерпретации и применение смелых дизайнерских решений.

Вследствии этого экспозиция построена по традиционной схеме, экспонаты сгруппированы по темам и расположены в логической последовательности. Музейные предметы экспонируются в витринах с сопутсвующим информационным материалом. Каждой теме и разделу предпослан основной ведущий текст и информационный, что позволяет посетителю ознакомиться с темами раздела самостоятельно без экскурсовода. В информационных материалах представлены такие тексты как «Истории жизни пророка Мухаммада», «Ислама и наука», «Ислама и искусства» и отдельно о жизни религиозных деятелях.

Постоянная экспозиция музея знакомит с основами вероучения и культа ислама, зафиксированные в Коране. Подлинные предметы произведения религиозного искусства, предметы национальной культуры и казахского быта дает представление о следовании основополагающим принципам веры, а также позволяет показать, какое влияние оказывает нормы шариата на семейно-брачные отношения, одежду, быт.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Институт социальных и политических наук Департамент международных отношений Кафедра востоковедения ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК Зав. кафедрой востоковедения В. А. Кузьмин «»2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ АЙНОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА...»

«Август ДОКЛАД ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В РЕГИОНЕ ЗАКАВКАЗЬЯ (ЮЖНОГО КАВКАЗА) 1 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» Евгений Минченко 123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 7 Тел./факс: +7 (495) Маркедонов 605-36 Сергей 605-3681, +7 (495) Кирилл Петров www.minchenko.ru office@minchenko.ru Предисловие 19 августа исполнится 24 года со дня создания ГКЧП. Важную роль в событиях августа 1991 года и последовавшим за ними окончательным распадом СССР сыграли...»

«ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КУЗБАССА Материалы Инновационного конвента «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» Кемерово, 15.10.2015 года Кемерово 2015 Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 УДК 001.89:378 И 66 Редакционная коллегия: Кашталап Василий Васильевич, и.о. председателя СМУ, к.м.н. – модератор секции 6 Стародубов Алексей Николаевич, к.т.н.– модератор секции 1...»

«Многообразие и диверсификация высшего образования: тенденции, вызовы и варианты политики Ульрих Тайхлер Ульрих Тайхлер зовательной системы, настоятельно Статья поступила профессор Международного ценнуждается в  выработке целенаправв редакцию тра исследований в области высшего ленной политики в  области высшего в августе 2014 г. образования Университета Касселя образования. Ее составными частями (Германия). Адрес: Universitt Kassel, должны стать не  только конкуренция Mnchebergstrae, 19, 34109,...»

«НИИПТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» ОАО «НИИПТ» по результатам работы за 2011 год Санкт-Петербург Содержание 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. 10 3. Корпоративное управление.. 20 4. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.. 23 5. Распределение...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 2(16)/20 ОСТРОВ РОССИЯ, КОНТИНЕНТ КРЫМ, ГОСУДАРСТВО НОВОРОССИЯ: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МОРФОГЕНЕЗА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, или АПОЛОГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и «Я не предам Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владеют или владели, ничего никому, – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов»1. То, что новый номер...»

«Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2010 г. № 40ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 87-р, а также абзацем 3 пункта 2...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт организации 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в 2014 году 2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 9 2.2. Основные показатели деятельности 3. Ресурсы 3.1. Менеджмент. Кадровый ресурсы 3.1.1. Управление музеем 3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).37 3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 3.1.4. Система повышения квалификации 3.2. Музейный фонд 3.2.1. Характеристика...»

«1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации» является получение целостного представления о внешнеполитическом курсе страны с момента распада Советского Союза по настоящее время, а также о месте и роли России в системе международных отношений.Задачи курса: охарактеризовать основные этапы становления российской дипломатии;определить отличительные особенности внешнеполитического курса Российской Федерации; ознакомиться с...»

«ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES, RAS ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН THE INSTITUTE OF FAR EAST, RAS АССОЦИАЦИЯ ЯПОНОВЕДОВ THE ASSOCIATION OF JAPANESE STUDIES ЯПОНИЯ в поисках новой глобальной роли JAPAN in search of a new global role Москва Наука — Восточная литература УДК 94 (520) ББК 63.3 (5Япо) Я Настоящее издание подготовлено при финансовой поддержке Японского фонда Руководитель и ответственный редактор проекта Д.В. Стрельцов Япония в поисках новой глобальной...»

«Министерство региональной политики Новосибирской области Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом молодежи» Региональная общественная организация «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «ПАТРИОТ» ПОЛОЖЕНИЯ основных мероприятий патриотической направленности, реализуемых в 2015 году в рамках ОБЛАСТНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ПАТРИОТ» Новосибирская область, 2015 год СОДЕРЖАНИЕ Положение областного историко-просветительского проекта «Знамя Победы», 3...»

«КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИСТ № 1-2 (31-32) зима, весна Казань Главный редактор Ответственный секретарь Рафаэль Хакимов Алсу Хуснутдинова Дизайн обложки Верстка Миляуша Хасанова Лия Зигангареева Редактор и составитель номера Рафик Абдрахманов Учредитель Автономная некоммерческая организация «Казанский центр федерализма и публичной политики» Мнения, выраженные авторами статей, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции «Казанского федералиста» Издание осуществляется при финансовой поддержке Фонда...»

«Проект ежегодного доклада О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Краснодарском крае в 2012 году Введение В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставятся задачи по разработке современной и эффективной...»

«Лекции по курсу «Бухгалтерский учет» Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная система Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе предприятия, его обязательствах и их движении путем сплошного непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Организация бухгалтерского учета КР предусматривает 4 уровневую систему документов, регулирующих и регламентирующих учет: 1 уровень – закон КР «О...»

«Московский государственный институт международных отношений – Университет МИД РФ Алексей Подберезкин НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛЪ Том I Роль идеологии в модернизации России Книга 1 Человеческий капитал и посткоммунистическая идеология Москва, 2011 г. СОДЕРЖАНИЕ Книга 1 Человеческий капитал и посткоммунистическая идеология Глава 1. Что ждет Россию? – Зависит от выбора идеологии. 1.1. Из чего выбирать? Контуры Большой стратегии. 1.2. Будущий образ России Глава 2. Образ России: влияние...»

«УТВЕРЖДЕНА Решением Генерального директора управляющей организации АО «ДИКСИ Групп» от « » _2015г. Политика по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «Виктория Балтия» Москва, 2015 Политика по предупреждению и противодействию коррупции в Компании ДИКСИ Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Цели Политики 1.2. Задачи Политики 1.3. Область применения 1.4. Период действия и порядок внесения изменений 1.5. Ответственные подразделения 2. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 2.1 Международное...»

«Качество и эффективность – основные приоритеты столичного образования В Беларуси повышение качества образования, наряду с расширением его доступности, является одним из важнейших приоритетов образовательной политики государства. Национальной стратегией устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь к 2020 году предусмотрено выведение системы образования Беларуси на уровень, соответствующий мировым стандартам. Дошкольное образование На 01.01.2014 сеть учреждений дошкольного...»

«К а ф ед ра Социологии Меж ду нар одны х Отно ш е ни й Со ц иологического факу льтета М ГУ им М.В. Ломоносова Геополитика И н ф ор м а ц и о нно а на л и т и ч е с к о е и здани е Тема выпуска: Арабские бунты В ы п у с к VI Москва 2011 г. Геополитика. Информационно-аналитическое издание. Выпуск VI, 2011. 120 стр. Печатается по решению кафедры Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Главный редактор: Савин Л.В. Научно-редакционный совет: Агеев А.И.,...»

«Протокол № 3 очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края Дата проведения: 23 июля 2015 г., 11.00 Место проведения: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3; актовый зал министерства образования и молодежной политики Ставропольского края Председательствовал: Кувалдина Ирина Владимировна – заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии; Ответственный Береговая Елена Николаевна – консультант...»

«ПОЛИТОЛОГИЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В КОНТЕКСТЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ В.А. Латкина Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76. В статье рассматривается политика Европейского союза, направленная на распространение системы ценностей, демократических стандартов, законодательных практик и форм управления ЕС в соседних средиземноморских государствах, то есть проанализирован частный случай политики...» 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.