WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||

«МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты тренингіні материалдары, (01-04 араша, 2012 ж.) УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ...»

-- [ Страница 13 ] --

зіне оса алады. Мемориал трлері ретінде мражайлар, жеке баса табынушылы рылыстар (иба датханалар, кіші шіркеулер) жне жерлеу орындары бола алады.

Мражайлы коммуникация • аудиторияны «заттар тілін» тсіне алуы жне экспозиция рушыларды ждігерлер кмегімен ауызша емес кеістіктік «пікір»

жасай алу абілеті шарт ретінде есептелетін келушілерді «шынайы заттармен»

арым-атынас жасау рдісі.

Мражайлы зат • (трмыс ортасы) мражайлы жинаа осылан жне за уаыт бойында саталу абілеті бар, леуметтік маызды апарат тасушы, білімні, кіл-кйді жне т.б. дрыс дереккзі саналатын шынайы натылытан блініп алынан мражайлы маынадаы нысан. Бл терминні синоним сздеріне «ждігер», «сирек туындылар», «ескерткіш бйымдар», «тпнса», «ескерткіш», «ндылы»

(табии, тарихи, мдени) сздері жатады.

Мражайлы жина • мражайда саталынып отыран мражайлы заттар, ылыми-кмекші материалдар мен ылыми апарат, амтамасыз ету ралдарыны ылыми йымдастырылан жиынтыы. Жина рамына мражай орлары (негізгі, айырбасталан, кшірмелі, ылыми-кмекші) кітапхана жне мражай мрааты кіреді. Едуір тар маынада мражайлы коллекцияларды жиынтыы жатады.

Мражай-мекен сулет, ландшафты жне шаруашылы мекен кешендеріні • мражайлануыны негізіне рылан ансамбльдік не месе орта мражайларыны тобы. ХХ асырды аяында мекендерді ттастай сол алпында мражайлануыны рдісі белгіленді, бл з кезегінде мекен-мен тарихи байланысты оршаан ортаны айта руын, трлі шаруашылы ызмет трлеріні (ат ора, омарта, ба жне баубаша, шп шабу) айта жаыруын, кіші сулет трлеріні, ора-опсы рылыстарыны, саябаты айта рылуын кздейді. Бл жадай кптеген заманауи мражай-мекендерді орта мражайларына жатызуа жне оларды ішінде едуір нды саналатындарын мражай-оры мртебесіне таайындау ммкіндігін береді.

азіргі заман мражай-мекен мемориалды мражайларды кбі тарих, ылым, мдениетті крнекті айраткерлеріні шыармашылыы мен міріне баышталан.

Мражайтану •мражайларды пайда болуын, оны леуметтік ызметін, мражай ісіні теория мен дістеме сра тарын зерттеуші ылыми тртіп.

Мражай ісі • жаратау, есепке алу, сатау, зерттеу жне тарихи-мдени мраны ол данылуы мен осы рдістерді ойластыруды осатын оамды ызмет трі.

Мражай саясаты • мражай занамасын, мражай рылысын мражайларды жне мражай желісіні рылуын, мражайларды басаруды йым дастыруды мражай менеджменті, даярлау, айта даярлау, мражай ызметкерлеріні ксіби дегейін ктеруді, сйкес мекемелерді рылуын зіне осатын кешенді ым.

Мражай тжірибесі • ылыми-ор, ылыми-аартушылы, рекреациялы, экспозициялы, баспа ызметі, сонымен атар мражай клемінде мражай ызмет керлерімен жзеге асырылатын тжірибелік ызмет.

Музеография • мражайларды, оларды жинатары мен коллекцияларыны анытамаларда, тізімдерде, жол крсеткіштерде суреттелуі. Шетелдік дебиетте 218 мражайтану мражай теориясына араанда, музеография ымына мражайлы тжірибені жатызады.

Мражайлы тжірибе • тланы кз арастары мен асиеттеріні, ндылытары ны, адамгершілік жне инабаттылы ережелеріні алыптасуы шін мражайлы ралдар кмегімен жол ашар рпаты леуметтік мдени жне тарихи тжірибелеріні масатты жеткізілу рдісі.

Мражайлы білім беру • мражай клемінде жне мражай ралдары кмегімен абілеттер мен дадыны, ылыми білімдерді игерілуі мен жетілдіруіні, бл негізде ауымды ой рісі мен ылыми дниетанымны алыптасуына баытталан адамны масатты танымды ре-кетіні рдісі мен нтижесі.

Мражайлы оыту • мражай келушілері мен мражай аудиториясына абілеттер мен дадыны, ылыми білімдер жйесін жеткізуді мражайлы орта жадайында арнайы йымдастырылан екі жаты педагогикалы рдіс.

Мражайлы-педагогикалы ызмет • жол ашар рпапен жинаталан мдениет пен тжірибені жеткізуге, сонымен атар келушілерді тлалы суіне жадай жасауа баытталан мражай ызметіні ерекше трі.

Мражайлы-педагогикалы рдіс • дамытушы жне білім беру мселелеріні шешілуіне баытталан мражай ызметкерлері мен мражай аудиториясыны арнайы йымдастырылан, масатты рекеттесуі.

Мражайлы мдениет • адаммен мражайды затты апаратын абылдауа даярлы дегейі (мражай тіліні ерекшелігі мен тп нса ндылыын тсіну), сонымен атар шынайы мірде мражайлы маынадаы заттарды баалай алу абілеті мен тарихты рметтеуден крініс табатын мражайды мір шындыына арым-атынасы.

Мражай желісі • белгілі территорияда ызмет етуші масатты йымдастырылатын мражайлар жиынтыы немесе наты мражай топтарыны (белгілі бадар, трдегі) жиынтыы. ХХ асыр клемінде мражайлы желіні йымдастырушылы трі мемлекет ішінде мражайларды біркелкі орналасу, мдени орларды тымды пайдалану масатында алыптасан. Мражай желісіні алыптасу саясаты мен йымдасу трі лтты мдени жне табии мраны сатау жне сыну ісінде мемлекетті мдени саясат баыттарыны бірі саналады.

....терминологиялы сздіктер арнайы бір ылым саласына атысты терминдерді барынша жинатап, амтып беруге тырысатын анытаыш ызметін атарады.

Сондытан да оны жгі ауыр болуы, рі терминологиялы сздікті шыару барысында мамандардан лкен сапа, сол сапаны жоары дегейде болуын амтамасыз ете алатындай жауапкершілік талап етілуі тиіс» [2:75] деген сз лі де зектілігін жойан жо. Демек ылымны ымды-терминологиялы аппаратыны алпы оан атысты теорияны даму дегейін айындайды. ымдарды олдану теориялы модельдерді зерделеуді жне руды, зерттеу пнін белгілеуді, ол туралы дйекті тжырымдама жасауды міндетті шарты.

–  –  –

1..Д. Малбаева. «Мражай педагогикасы. Тарихы, теориясы, тжірибесі» Астана:

«Профимакс» ЖШС, 2012. 400 бет.

2. бдірсілов Е. аза тіл білімі терминдеріні жайы // Салалы терминология: бгіні мен болашаы: Республикалы ылыми-практикалы семинарды материалдары.

Астана, 2003.

3. Слеева Г.С. Халыаралы терминдерді салалы терминологияа абылдануы мен 219 олданысы (мдениет жне нер терминологиясы негізінде) Астана, 2007

–  –  –

М ражай, музей, (грек тілінде museіon муза сарайы) тарихи-ылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, нер туындыларын, мдени ндылытарды, т.б.

мраларды сатап, жинатап, ылыми-танымды ызмет атаратын мекеме.

Мражай затты жне рухани ндылытарды танытуда, ылыми трыда зерттеп, оны нтижелерін насихаттауда, осы негізде тлім-трбие беруде маызды рл атарады. Мражай ылымны, білімні, мдениетті алыптасуына ыпал ететін ылыми мекеме ретінде скеле рпаты трбиесіне, тарихи сананы алыптасуына ыпал етеді.

Мражай алашында баалы бйымдар мен заттар, мдени ждігерлерді сатайтын азыналы ор ретінде алыптасты. рбір мемлекетте мражай трліше дамыды, зіндік ерекшелігі мен тарихы алыптасты. Ал, азастанда мражайлар тарихы ХІХ асырдан басталады. Статистикалы деректерге кз жгіртсек, aзастанда 1913 жылы 3, 1927 жылы 6, 1937 жылы 19, 1939 жылы 25, 1970 жылы 29 мражай болса, азіргі тада мражайларды саны 154-ке жетті. Осы мражайларды рбіріні ызметі оамды институт ретінде леуметтік оамды-экономикалы жадайа сай жргізілуде. Сонымен атар, мражайлар негізгі бaыты трысынан бірнеше топтара блінеді: тарихи мражай (жалпы тарих, археологиялы, антропологиялы, этнографиялы, нумиcматикалы, т.б.), кркемнер мражайы (кркемнер, мсін, олнер, олдaнбалы нер, театр, музыка кино, т.б. мражай), ''жаратылыстану мражайы'' (биологиялы, зоологиялы, геологиялы, минералды, палеонтологиялы, т.б), техникалы мражайлар (авиация, автоклік, кеме жасау, таукен ісі, нерксіп, ндіріс німдері, т.б.), ''кешенді мражайлар'' (тарих, шаруашылы, жаратылыстану, т.б. баыттарды біріктіріп, жмыс істейтін ке профильді лкетану мражайлары), мемориалды мражайлар (мемлекетке, нерге, дебиетке ылыма ебегі сіген белгілі адамдарды жеке нері мен ызметіне арналан мражайлар), сонымен атар аспан астындаы этно-мемориалды мражай. ХХ асыр бойына мражайды жаа трі ашы аспан астындаы мражайлар ке тарады жне кпшілікті ыыласына бленді. Осыан байланысты мражайтану ісінде жаа баыт скансенология пайда болды.

Мражайларды кеістіктегі белсенділігі институционалды тар шеберге баынбайды, леуметтік экспансиямен бірігіп кетеді де «ашы мражай» феноменінде айын крініс табады. Оларды ызметі жинатау, зерттеу, орларды консервациялау жне оларды кпшілікке крсету шеберінен шыып кеткен тжірибе жзіндегі мражайлы мекемелерді пайда болуы, дстрлі мражайларды жаарту жолдарын іздеуден ана емес, сондай-а, «мдени мра» тсінігіні крделене тсуі жне оны уаытыны заруына брындары олара байланысты олданылмаан салалар мен тарихи кезедерге тарауынан келіп шыады. Осыан орай, азіргі заманы мражайтануда мражайа аланы, айматы, ттас елді дамытуды маызды ресурсы ретіндегі мдени мра ретінде арау ке тараан.

Елімізді жрегі Астана аласында орналасан «Атамекен» азастан Картасы»

этно-мемориалды кешені 1,7 га жерді алып жатыр.

Кешен азастанны байлыын, тарихи ждігерлерін, мдени ескерткіштерін, мемлекетті тыныс-тіршілігін лемге паш етіп, жас рпаты отаншылды рухта трбиелеу масатында азастан Республикасыны Президенті Н..Назарбаевты бастамасымен 2001 жылды 8 ыркйегінде леуметтік-мдени саласындаы маызды орталытарды бірі ретінде ашылан болатын. «Атамекен» азастан Картасы» этно-мемориалды кешеніні негізгі баыттары мражайлы мраларды (ждігерлерді) жинау, есепке алу, сатау, орларды жйелеу, айта алпына келтіру (рестоврация), консервациялау, зерттеу нтижелерін апарат жйелерінде тарату, мражайды кадрлы жйесін жетілдіру.

Кешен жмыстарын йымдастыру трлеріне: крмелер, экспозициялар йымдастыру, таырыпты дрістер, ылыми-практикалы конференциялар ткізу, мражайлы басылымдар шыару, т.б. жатады. Мысалы, азастанды мражайларда кейінгі жылдары 20 мынан астам крмелер мен дрістер ткізілді.

Кешен XXI асыра сай мражайларды бірі. оам мен мдениетте болып жатан тбегейлі згерістерді крсету арылы, мражай азіргі кезде айтарлытай згерістерді бастарынан ткеруде. “згеріске шырап жатан лемдегі мражайлар” азіргі кездегі шындыты крінісі болып табылады. Шындыына келгенде мражай ызметіні азіргі тада леуметтік-мдени маызы арта тсуде, мражайларды мдени мраларды сатау рі оларды кпшілікке тсіндірудегі, леуметтік бейімделу мен мдени біртектілендіруді крделі рдісіндегі, білім алу, бос уаытты йымдастырудаы рлі арта тсуде. азіргі заманы мражайлар білім, коммуникация, мдени апараттар алумен атар шыармашылы иновацияларды орталыына айналуда.

азіргі заманы леуметтік-мдени ахуалдар мражайларды зіндік жол іздеулерін, жаа білімдерге мытуларын, жаа ойлар, рухани ндылытарды пайдалануа итермелейді. оамды сананы ол жеткізген дегейін есепке алатын институттан мражай сол сапаны ала бастыратын мдениет крінісіне айналады.

Соы кездерге дейін мражай экспозицияларыны сапасы мражайа ойылан заттар мен коллекцияларында крсетілген дстрлі ылыми лгілерге сйкестігіне орай белгіленетін, ол азір мражайлар ндылытарды жаа трыдан арап, мражайда ойылан заттара ерекше кзарас алыптастырады, жасалып жатан экспозициялар мен крмелер, мдени-білім беру жобалары ылыми трыдан зерттеу нтижесін крсетсе, сонымен атар жеке тлаларды шыармашылы ізенулеріне жол ашады.

Бл кп жадайларда мражайлы атынасты “декларация” жне “монолог” саласынан “диалог” немесе “полилог” саласына ауыстыратын азіргі заманы мдениет жне мдениетаралы атынастарды серінен іске асырылды. Мражайда жинатанан апаратты тсініруді алуан трлілігі, біржаты тсіндіруге араанда асан маыза ие 221 болды, ал ол з кезегінде мражай-педагогикалы белсенділікті арттыра тсті жне мражайлы жобалауды рлін кшейтті. Заман аымынан алмаймаан этномемориалды кешен 3 D бейнелі фильмімен елордамызды тарихын барынша айын, рбір оушы, студентке жне республика трындарына тсінікті жеткізе білетін ерекше діс еді. Осылай, мражайда жинатанан апаратты тсініруді алуан трлілігі мражай крермендерін ызытырады.

Бгінде кешен ызметкерлері лемдік дамыан, креативтік, жаа баыттта жмыс істейтін мражайларды ызметімен танысып, ерекше тстарын амтып, аса ажет тжірибелеріне жгінуде. Заманына сай мражайды кннен-кнге дамытуда. Себебі, «Атамекен» азастан Картасы» этно-мемориалды кешені халымызды рухани асыл азыналарын жинатап, тарихымызды ткені мен бгінін жалап отыран еліміздегі ылыми-зерттеу, насихаттау жніндегі мдени орталытарыны бірі.

азастанны «Атамекен» танымды-кркемдік кешені мемлекетті тарихымен, онда тратын халытарды мдениетімен таныстырады. Снді таулар, ыраттар, ырлар, ормандар, клдер, ірі алаларды нышанды белгілері осы мдени орталыты зіндік ансамблін райды. “Атамекен” азастан Картасыны” ерекше блігі - Каспий теізі. Картада 14 облыс жне 2 ала - Астана жне Алматы орналасан.

Сонымен бірге, мражай затты жне рухани ндылытарды танытуда, ылыми трыда зерттеп, оны нтижелерін насихаттауда, осы негізде тлім-трбие беруде маызды рл атарады. Ол леуметтік маызды ндылыты алыптастыру жне дамытуды арастырады. Тарих, мдениет, саясат, ылым айналасында елді жетістіктерін крсеткен уаиалар негелік идеяларды сапасын сатаан. Сонымен атар, мражай ылымны, білімні, мдениетті алыптасуына ыпал ететін ылыми мекеме ретінде скеле рпаты трбиесіне, тарихи сананы алыптасуына ыпал етеді. Осы масатты кздей отырып, скеле рпаты бойына рх, жрегіне «отансйгіштік» сезімді алыптастыру масатында «Атамекен патриоттары» клубы жмыс істеп жатыр. Астана аласыны барлы мектептеріні оушылары осы клубты мшелері.

Мражай оушыларды азаматты-патриотты сапасын алыптастыруа, ойлауларын жне трбиелеу танымдытары мен аблеттерін кеейтуге, оушыларды зерттеу ызметтері мен іздену практикасын мегеруге осымша білім ралы арылы білім рдісін жетілдіру масатында ызмет етеді. Кешенні аса адірлі онаы Елбасымыза да экскурсияны жргізетін елімізді жас буындары, яни осы клубты патриоттары. ылым, білім, нер жалпы тарих пен мдениетті тоысан жеріне айналан «Атамекен» азастан Картасы» рпа трбиесіне жете мн береді. Себебі, лы ркениет иесі болан аза халыны болмыс-бітімін, асыл мраларын, мыт болан тарихын азіргі рпаты жадында жаыртатын, санасына сііретін, сонымен атар, ел тарихын барша лемге паш ететін, шетелден келген онатарды зіні семдігі мен жйелілігі арылы таалдыратын кешен.

ткен тарихымызды танып білмей, болашаымыза бастар жолды айындау ммкін емес. Ал ткен тарихымызды бірден-бір баян ететін орын - «Атамекен»

азастан Картасы». Аныын айтса, мражайды теория емес, практика деп арауымыз ажет. мірді сол кйіндегі жанды бір кесек бейнесі з лкесіні ткені мен бгінгісін кзімен кріп, олымен стаан рбір мражай онатары ертеге мтылатыны аны. Жерімізді байлыына тамсанары да аны.

оам мен мдениетте болып жатан тбегейлі згерістерді крсету арылы, мражайлар азіргі кезде айтарлытай згерістерді бастарынан ткеруде. “згеріске шырап жатан лемдегі мражайлар” азіргі кездегі шындыты крінісі болып табылады.

Шындыына келгенде мражай ызметіні азіргі тада леуметтік-мдени маызы арта тсуде, мражайларды мдени мраларды сатау рі оларды кпшілікке тсіндірудегі, леуметтік бейімделу мен мдени біртектілендіруді крделі рдісіндегі, білім алу, бос уаытты йымдастырудаы рлі арта тсуде. азіргі заманы мражайлар білім, коммуникация, мдени апараттар алумен атар шыармашылы иновацияларды орталыына айналуда.

ОЖАБЕКОВА Б.А.

«Л.Н. Гумилев атындаы ЕУ, филология факультетіні 1 курс магистранты

МРАЖАЙ ЫЗМЕТІНІ ДАМУЫНДАЫ ЖАА ТЕНДЕНЦИЯЛАР

М ражай табиат пен адамзат оамыны дамуы туралы білімні алашы деректемесі материалды жне рухани мдениет ескерткіштерін табиат коллекциялары мен тарихи нсаларды жинатау, сатау, зерттеу, ждігерлерін халыа крсетіп, насихаттау ызметін атаратын ылыми мекен.

Мражай ждігерлері ылым мен ндірісті алуан трлі салаларын амтиды.

Мражай ызметіні дамуындаы жаа тенденциялар мражай саясатыны жргізілуімен байланысты байланысты болып келеді.

Мражай саясаты мражай занамасын, мражай рылысын мражайларды жне мражай желісіні рылуын, мражайларды басаруды йымдастыруды мражай менеджменті, даярлау, айта даярлау, мражай ызметкерлеріні ксіби дегейін ктеруді, сйкес мекемелерді рылуын зіне осатын кешенді ым.

азіргі кездегі леуметтік мдени ахуалды талдауда, олар барлы аяда, оны ішінде мдениет пен ылым аясында крініс табатын ке ауымды жне жергілікті жерлердегі лшемдерді крделі жадайдаы зара сер етулерін жоа шыаруа болмайды. Білімді дифференциалау жне интеграциялау рдісіні жылдам тетіндігі сондай, бл мселені маыздылыын есепке алмайынша, білім алуды кез-келген ауымын дамытуды философиялы, логико-дістемелік, ылыми трыдан даму туралы айтуды зі арты болар еді. Жаратылыстану жне дл ылымдарды аса жылдам дамуы лемні ылыми бейнесі туралы пайымдауларды кбеюі гуманитарлы, леуметтік, тарихи, мдениет зерттеу білімдері бойынша жаа салаларды алыптасуы, азіргі лемдегі техника жне апаратты алар орныны маыздылыы, ылымды барлы дегейде, тіпті лемдік шеберде йымдастырудаы лемдік нысандарды крделене тсуі, білімні, тсініктерді, дістерді, пндерді 223 кешенді пнаралы салаларыны алыптасуы. ылыми кеістікті айтарлытай айта руа келіп соты.

алыптасудаы ылыми пн есебіндегі мрааттану орны зірге анытала ойан жо. Сонда да болса, оны ылыми білмдердегі зіндік орны алыптаса бастауын айтпай кетуге болмайды. Олар кп жадайда лемдегі мдени рдістерді, оларды озалыстары арта тсуіне, жне жан-жаты аса ке, лемні кпполярлы антиномияларынан бас тартуына орай, мдениеттердегі алуан трлілік, кпрамды жне бірегейлік мселелері айыра араумен айналысатын леуметтік жне гуманитарлы ылымдарда крініс табатын крделі рефлексияа туелді болып келеді. Мражайтану алыптасып кел жатан леуметтік-гуманитарлы пн ретінде біртіндеп «шекаралы» парадигмаа ене тсуде, яни мдениетті феномендерін теориялы-интеллектуалды трыдан талдай отырып, мдени-тарихи сараптаудан ткізуді плюралистік тсілін крсетеді.

азіргі заманы леуметтік-мдени ахуалдар мражайларды зіндік жол іздеулерін, жаа білімдерге мытуларын, жаа ойлар, рухани ндылытарды пайдалануа итермелейді. оамды сананы ол жеткізген дегейін есепке алатын институттан мражай сол сапаны ала бастыратын мдениет крінісіне айналады.

Соы кездерге дейін мражай экспозицияларыны сапасы мражайа ойылан заттар мен коллекцияларында крсетілген дстрлі ылыми лгілерге сйкестігіне орай белгіленетін, ол азір мражайлар ндылытарды жаа трыдан арап, мражайда ойылан заттара ерекше кзарас алыптастырады, жасалып жатан экспозициялар мен крмелер, мдени-білім беру жобалары ылыми трыдан зерттеу нтижесін крсетсе, сонымен атар жеке тлаларды шыармашылы ізенулеріне жол ашады.

Бл кп жадайларда мражайлы атынасты “декларация” жне “монолог” саласынан “диалог” немесе “полилог” саласына ауыстыратын азіргі заманы мдениет жне мдениетаралы атынастарды серінен іске асырылды. Мражайда жинатанан апаратты тсініруді алуан трлілігі, біржаты тсіндіруге араанда асан маыза ие болды, ал ол з кезегінде мражай-педагогикалы белсенділікті арттыра тсті жне мражайлы жобалауды рлін кшейтті.

Осылармен атар трлі, оны ішінде виртуалды мражайларды пайда болуы, сондай-а мражай ызметіндегі жаа баыттар мен нысандарды дамуы кп жадайларда ешбір жанарсыз, мражай ызметіні тереде жатан бірлігі мен оларды трлі дегейдегі байланыстарын ескерусіз жзеге асырылуда. Практиканы теориядан озып кетуі белгілі бір дегейге дейін ана алыпты жадай болып саналуы ммкін.

азіргі заманы мражайтану ісі мражайлы ажеттілікті жалпы пайда болуы мен оны дамуыны задылытарын, рі мражайды оам жне мдениеттегі жаа ролін тсінуі ажет. Бл бір жаынан аланда мражайтануды дербес пн болып алыптасуына, екіншіден алыптасан натылы практикалы міндеттерден туындайды. азіргі заманы мражайларды тырнамасын жасаан кезде мражайа айналып отыран нысанны тарихи немесе мдени маыздылыын ана ескеру жеткілксіз болып табылады. Мражай ажеттілігіні леуметтік жне мдени-тарихи задылытарын, сондай-а мражайды леуметтік-мдени феномені ретінде жмыс істеу негіздерін тсіну ажет.

Осыан байланысты ылым пен практиканы векторларын анытайтын мражай ісін дамытуды жетекші тенденцияларына тоталмапыз. ХХ асыр бойына мражайды жаа трі ашы аспан астындаы мражайлар ке тарады жне кпшілікті ыыласына бленді. Осыан байланысты мражайтану ісінде жаа баыт скансенология пайда болды. Мражайларды кеістіктегі белсенділігі институционалды тар шеберге баынбайды, леуметтік экспансиямен бірігіп кетеді де «ашы мражай» феноменінде айын крініс табады. Оларды ызметі жинатау, зерттеу, орларды консервациялау жне оларды кпшілікке крсету шеберінен шыып кеткен тжірибе жзіндегі мражайлы мекемелерді пайда болуы, дстрлі мражайларды жаарту жолдарын іздеуден ана емес, сондай-а, «мдени мра»

тсінігіні крделене тсуі жне оны уаытыны заруына брындары олара байланысты олданылмаан салалар мен тарихи кезедерге тарауынан келіп шыады.

Осыан орай, азіргі заманы мражайтануда мражайа аланы, айматы, ттас елді дамытуды маызды ресурсы ретіндегі мдени мра ретінде арау ке тараан. Ттас айматаы мражайларды жиынтыы дстрлі трде мражайлар желісі ретінде белгіленетін, жеке мражай бірлік болып саналады. Соы кездері мражай саласы дейтін жаа термин ке етек жайды. Оны пайда болуын зерттеушілер мражай кеістігінде мражаймен байланысты (оу орындары, зерттеу, талдау, апаратты, консалтингтік, йлестіру орталытарыны, оамды йымдарды, орлар мен басаларды) йымдарды жарыа шыуларымен тсіндіріледі.

азіргі мражайлар ызметіні е маызды лшемдеріні бірі мражай айналасындаы жне мражай ішіндегі рылымдарды алыптастыру болып табылады. Мражайлар ішінде жне олармен бірлесе отырып, алалар мен айматарда мражайлы педагогиканы орталытары, дстрлі мдениет орталытары, оамды мірді орталытары, клубтар, оамдар рылуда. Мражай мен леуметтік зара ісрекеттердегі згерістер мражайларды басару жніндегі функцияларды бір блігін трлі ауымдастытара, орлара, оамды жне жеке йымдара беруде крініс табады. Трлі елдерде, оны ішінде, Ресейде де, оларды дамуына ыпал ету масатында мражайлар достарыны клубтары мен оамдары рылуда. Меценатты, демеушілік біртіндеп натылы нысана ие бола бастауда; бгіндері лемдік тжірибеде ке тараан жне ХІХ асырды аяы мен ХХ асырды басында Ресейде де белгілі бола бастаан мражай достарыны клубтары немесе оамдары рылады, олар тек ана аржылы олдау крсетіп оймайды.

азіргі кезде мражай мекемесіні алдында тран бір иыншылы, ол концепцияа йымдастырушылы жне экономикалы жйеге арнайы модернизация саласына ену. Бл мазмнны негізі мражай жмысын басару жне йымдастыру шін азіргі замани жолдар іздестіру бл ым арнайы дебиетте «мражай менеджменті» деп аталады, сол сияты мражай мекемесімен осымша аражатты мегере алушылы, мражай экономикасы жасы дамыан елдерде «музей маркетингі»

деген атауа ие болды. Осы терминдерді азастан Республикасы да аса ке маынада олданып жр.

Мражайды тарихи даму концепциясыны йымдастыруша-басарушылы жне базарлы аспектілеріні дамуы неден ралан? Немесе басаша айтада маркетинг жне менеджмент концепциясы андай болу керек?

Концепция кптеген тапсырмалар негізінен жне тапсырмаларды шешу дістерінен рылуы ммкін.

Осы концепция келесідей тапсырмалардан рылады:

1. Мражай ызметінде негізінен роционалды аражатты, интеллектуалды жне де таы баса ресурстарды тиімді жаынан олдану.

2. Мражай ызметіне деген сранысты ктеру.

3. Мражайды аражаттандыру клемін ктеру:

А) мемлекетті альтернативті есебенін;

Б) мемлекеттік емесаражаттандыру, белгілі бір проектілер т.б есебінен

С) халыа, мекемелерге жне т.б ызмет крсету арылы.

4.Апаратты ызмет крсету, мражайды баалы саяси мдениетін алыптастыру.

5.Жалпы мражайды замани талаптара сай базамен амтамасыз ету.

Айтылан тапсырмалара сйене отырып осы тапсырмаларды заман талабына сай шешу мысалдары келесідей болма:

А) йымдастырушылы мекеме ырылымыны мекеме рылымына сйкес келу принципі.

Б) Бадарламаны нтижесіне байланысты аражаттандыру принципі.

В) Икемді рылымдар принципі.

Г) Мражай ызметкердеріні шыармашылы ебекетерін баалай алу принципі.

Д) Мражай штатыны ашыты принципі.

Г.П. Бутиков былай деген маркетингті негізгі объектісі болып: тауар німі мен продукцияны шыару бсекелетігі, оны шыарушыдан ттынушыа жетуі, жаа тауар шыару жне осымша ызмет крсету болып табылады. Жаа маркетингті негізгі жне ерекше стратегиясы, мражайды олда бар ызметін ары арай жетілдіру, яни ттынушылара сол ызметтерді дамыан трде жеткізу. Замана сай мражай маркетингі макро жне микросегмент стратегиясына негізделуі тиіс. Егер макросегменция мражай аудиториясын географиялы, психологиялы, биологиялы, демографиялы принциптара блсе, ал микросегменция оны субмдени дрежеге бледі мектептік, спортты, алалы жне т.б оам мен мдениетте болып жатан тбегейлі згерістерді крсету арылы, мражайлар азіргі кезде айтарлытай згерістерді бастарынан ткеруде. “згеріске шырап жатан лемдегі мражайлар” азіргі кездегі шындыты крінісі болып табылады. Шындыына келгенде мражай ызметіні азіргі тада леуметтік-мдени маызы арта тсуде, мражайларды мдени мраларды сатау рі оларды кпшілікке тсіндірудегі, леуметтік бейімделу мен мдени біртектілендіруді крделі рдісіндегі, білім алу, бос уаытты йымдастырудаы рлі арта тсуде. азіргі заманы мражайлар білім, коммуникация, мдени апараттар алумен атар шыармашылы иновацияларды орталыына айналуда.

–  –  –

Рекомендации основываются на мнениях и осуждениях участников Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ «Управления музеем: разработка политики и практическое регулирование», выраженных в ходе дискуссий и в ответах на различные анкеты, и охватывают широкий спектр вопросов по развитию музейного дела в странах СНГ.

Программа тренинга в Астане включала участие крупнейших специалистов в области музейного менеджмента и музейной педагогики в качестве тренеров и экспертов, а также участие более 70 представителей музейной сферы целевых стран проекта:

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В свете современных тенденций развития культурных связей между странами и народами, поддерживаемых международными и межправительственными организациями, актуализируется особая роль музеев и музейных комплексов для изучения, сохранения и популяризации национальных культурных ценностей.

В этой связи особая роль и ответственность отводится людям, работающим в музейной сфере, которые призваны своей профессией и общественным долгом, быть сопричастными к мировому духовному и культурному наследию.

Отмечая важное значение и высокую результативность проекта ЮНЕСКО/МФГС «Управление музеем – ХХI век» (2011-2014) для повышения квалификации специалистов в области музейного дела в странах СНГ, применения на практике высоких профессиональных стандартов организации и управления музеем, правил и норм музейной этики;

Руководствуясь основными нормативными документами и Конвенциями ЮНЕСКО: Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.), Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.) и Кодекса музейной этики ИКОМ;

Сознавая необходимость совершенствования системы профессионального образования музейных специалистов в целом и содержания образовательных программ подготовки музееведов и музеологов – в частности, на основе междисциплинарного подхода с использованием современных достижений гуманитарных и естественных наук;

Учитывая новые возможности, открывающиеся в сфере образования и культуры, для изучения, охраны и популяризации национального культурного наследия в связи с расширением зоны межкультурной коммуникации за счет привлечения в музейную сферу профильных специалистов (инженеров, программистов, экономистов, менеджеров, педагогов, филологов, культурологов, историков, регионоведов и т.д.);

Понимая необходимость развития и совершенствования системы партнерских отношений между музеями на пространстве СНГ, в том числе в деле обеспечения 227 широкого доступа к музейным собраниями формирования положительного имиджа музея в современной социальной среде;

РЕКОМЕНДУЕМ:

Признать необходимым дальнейшее продолжение проведения национальных и региональных тематических тренингов ЮНЕСКО/ИКОМ в рамках проекта ЮНЕСКО и МФГС региональных и национальных тренингов ЮНЕСКО/ИКОМ для профессиональной подготовки музейных работников, как отвечающего современным формам взаимодействия профессионалов и способствующего продуктивному обмену мнениями и музейными технологиями.

Использовать публикации ЮНЕСКО/ИКОМ серии «Управление музеем – XXI век» как основу для разработки и проведения профессиональных тренингов музейных специалистов, а также обеспечить их перевод на национальные языки для широкого распространения среди музейных сотрудников.

Разработать механизм зарубежных стажировок музейных специалистов как форму профессионального сотрудничества между СНГ, Европейским Союзом и организациями Азиатско-Тихоокеанского региона, с целью продвижения совместных музейных проектов и развития музейного сотрудничества в области исследования и обмена информацией о музейных предметах и музейных коллекциях.

Обеспечить осуществление в музейном пространстве междисциплинарных образовательных программ для освоения новых информационных технологий, формирования сильного кадрового состава, обновления выставочного оборудования, освоения новых выставочных технологий и применения их на базе музея, новых форм диалога музея и общества, трансформации образа музея из провинциального в прогрессивный.

Организовать тематический тренинг на тему «Университетский музей как новое образовательное пространство высшего учебного заведения» для привлечения внимания к деятельности ведомственных музеев, специфике их работы, а также развития идей классической музейной педагогики на новом уровне современных интерактивных и инновационных образовательных технологий.

Регулярно привлекать вузовских специалистов и признанных экспертов в сфере музейного дела для проведения авторских семинаров, мастер-классов и тренингов в режиме он-лайн конференций и семинаров.

Признать целесообразным создание на региональном уровне специальной музейной образовательной программы для музейных специалистов из стран СНГ.

Подчеркнуть необходимость развития практического взаимодействия музеев, образовательных учреждений и органов власти, в т.ч. средствами информационных технологий.

Участники тренинга отметили активную роль Этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» в установлении дружественных культурных связей музеев Казахстана с музеями стран СНГ, в развитии теории и практики музейного дела и музейной педагогики в Казахстане.

Участники также выразили признательность ЮНЕСКО и МФГС за поддержку и реализацию долговременных проектов, направленных на поддержку музейной сферы в странах СНГ.

ОТЗЫВЫ

О проведении 1-4 ноября 2012 года в Астане регионального тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ «Управление музеем: разработка политики и практическое регулирование»

(пилотный проект ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) «Управление музеем XXI век»).

Уважаемые колллеги!

Позвольте выразить глубокое удовлетворение успешным проведением 1-4 ноября с.г. в Астане регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ и МФГС «Управление музеем: Разработка политики и практическое регулирование», который состоялся на базе Этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен».

Хотели бы отметить безупречную организацию тренинга, и Ваш личный вклад в проведение мероприятия на высоком организационном уровне, четкую работу коллектива комплекса, руководителей и сотрудников музеев-партнеров.

Программа тренинга была насыщенной, велись продуктивные дискуссии по актуальнейшим вопросам музейного управления, Члены Президиума ИКОМ России вместе с участниками тренинга посетили Музей Первого Президента Республики Казахстан, Дворец Независимости, Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР», Государственный музей золота и драгоценных металлов, Мастерское владение культурой общения с аудиторией, всеми аспектами профессии в сфере популяризации музейного дела и культурного наследия показала Бахытхан Камаловна Оразымбетова, по заслугам отмеченная специальной премией по итогам тренинга.

В числе важнейших практических результатов тренинга воссоздание Национального комитета ИКОМ Республики Казахстан. ИКОМ России направил соответствующее письмо Министру культуры и информации Республики Казахстан Дархан Камзабековичу Мынбаю, Информируя об успехах и итогах тренинга, ИКОМ России подчеркнул необходимость оказания вновь воссозданному ИКОМ Казахстана поддержки по формированию делегации и участию в крупнейшем мировом форуме музейных профессионалов Генеральной конференции ИКОМ, которая состоится летом 2013 в Бразилии. Учитывая динамичный рост музейной сферы и столичной инфраструктуры Республики, в письме на руководство культурой Республики было отмечено, что имеются шансы на выдвижение кандидатуры Казахстана как места проведения Генеральной конференции ИКОМ в 2019/2022 г.

–  –  –

Высказывание Монтеня может быть послесловием к недавно прошедшему в г.

Астана ( 1-4 ноября 2012г.) знаменательному событию в жизни музейного сообщества Казахстана и всего постсоветского пространства - региональному тематическому тренингу ЮНЕСКО/ИКОМИ и экспертной встречи музейных специалистов государств участников СНГ «Управление музеем: Разработка политики и практическое регулирование». Вы спросите почему? Потому, что все мы, сертифицированные участники данного тренинга, а нас почти 100 человек, стали умнее и опытней, духовно богаче и творчески активнее! Мы расширили свой профессиональный кругозор и круг друзей, изучили лучшие музейные практики, видели, слышали и общались с лучшими в профессии! Мы стали мудрее, профессиональнее, мы сможем сделать больше, лучше и быть нужнее в своих музеях, мы сможем теперь научить других. Именно, этот принцип ЮНЕСКО о «четырех столпах образования» - УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ, УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ,

УМЕНИЕ ЖИТЬ, УМЕНИЕ ЖИТЬ ВМЕСТЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ,

прослеживался в каждом рабочем дне нашего тренинга.

Прекрасно сконструированная программа мероприятия, содержательные лекции, интересные практические занятия и ролевые игры стали результатом вдохновенной работы очень профессиональной команды, состоящей из координаторов данного проекта, организаторов тренинга, тренеров - экспертов и, конечно же, нас многочисленных учеников участников тренинга. Блистательными были наши зарубежные лекторы тренеры: Морева Любава Михайловна, Сташкевич Алла Борисовна, Андреева Галина Борисовна, Селезнева Екатерина Леонидовна, Луняев Евгений Викторович. Красивая грамотная речь, логически связанное, последовательное, четкое изложение материала отличало их выступления. Эмоционально ярко, чувственно завораживающе звучала лекция эксперта Казахстанской туристской ассоциации Оразымбетовой Бахытжан Камаловны, интересным, дорогим всем казахстанцам, был рассказ директора ГУ «Мемориальный музей академика К.И.Сатпаева»

Айтмухамбетовой Бахытжамал Ахметгалиевны. Наиболее близкой мне по проблематике, как представителю высшей школы, была презентация Бортко Татьяны Георгиевны «Музейная коммуникация как средство социализации личности», где автор точно и убедительно рассказала о методах, формах и средствах музейной коммуникации, организации педагогического влияния музейной среды на посетителей. Прекрасным было практическое задание, когда взрослые люди, вооружившись листами ватмана, фломастерами, с величайшим удовольствием графически моделировали процесс социализации личности в музее. Мы, как дети, радовались «сердцам», вырезанным из бумаги различных цветов, ведь по объяснению лектора выбранный цвет предмета характеризовал наше с Вами душевное состояние, настрой.

Отдельные слова благодарности и уважительного восхищения заслуживает деятельность организаторов данного тренинга - директора Муналбаевой Умитхан Дауренбековны и сотрудников Этно-Мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен». Дружная, творческая, « с огонь-ком» работа этого удивительного коллектива, неутомимая энергия, высокая квалификация и доброжелательность его руководителя, сами по себе, уже могут быть МОДЕЛЬЮ умелой организации и управления музеем. Примечательно, что во время выступления Муналбаевой У.Д.

состоялась презентация ее новой книги учебного пособия «Музейная педагогика.

История, теория, практика», а примером практического внедрения принципов музейной педагогики в жизнь стали откровения ребят гидов «Атамекена» о первых шагах своей музейной работы.

Хотелось бы отметить интересную и познавательную культурную программу мероприятия. С удовольствием вспоминаю, как взявшись за руки, все участники тренинга разместились за круглым столом и скандировали слова «Мир», «Музей», «Жизнь» во Дворце мира и согласия, как в числе первых в республике посетили выставку, посвященную знаменитой голливудской актрисе и княгине Монако Грейс Келли и др.

Особенно сильное впечатление на меня произвела поездка в Музейномемориальный комплекс жертв политических репрессий тоталитаризма «АЛЖИР». Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины, затмевающий слезами, щемящий душу, хватающий за горло, рвущий сердце! Я думаю, навсегда в моей памяти останется сильная драматургия показа, продуманность и выразительность всех составляющих комплекса:

монумент «Арка скорби», скульптурные композиции «Отчаяние и бессилие», «Борьба и надежда», «Цветок жизни», Стена памяти, сама экспозиция, показанный документальный фильм. Вместе с Оразымбетовой Б.К. мы стали непосредственными свидетелями уникального события московский эксперт Селезнева Е.Л. нашла имя своей «потерянной войной» родственницы, выгравированное на Стене памяти «АЛЖИРА».

Сколько искалеченных судеб, оборванных жизней, неродившихся детей… Невольно начинаешь думать о том, как прекрасна жизнь сегодня. Мы живем в Казахстане, где с успехом проходят международные тренинги, конференции в новой замечательной ее столице Астане, рядом со мной на тренинге - красивые, полные сил и энергии люди, которые любят свое дело и хотят, чтобы все вокруг тоже любили музеи!

Я благодарна судьбе, что могу быть вместе с Вами!

–  –  –

ОТЗЫВ О ТРЕНИНГЕ

Для Лисаковского музея участие в тренинге стало очень полезным. Особенно ценными были рекомендации эксперта Казахстанской туристской ассоциации, руководителя секции экскурсоводов и гидов-переводчиков, эксперта мега-проекта «Западная Европа Западный Китай» Оразымбетовой Бахытхан Камаловны по созданию технологических карт экскурсий. Глубокое знание истории, мировой культуры Б.К.

Оразымбетовой восхитило всех участников тренинга. Интерес вызвал опыт организации профориентационных экскурсий на различные предприятия, представленный руководителем экскурсионного центра «Про мир» (г.Санкт-Петербург) Евгением Луняевым.

В ходе общения с коллегами Лисаковский музей получил приглашение от областного историко-краеведческого музея Южно-Казахстанской области побывать в Шымкенте с передвижной выставкой, возможно, в будущем в Лисаковском музее состоится выставка ювелирных украшений художника-ювелира Болата Атраубаева (г.Актобе). Важным для деятельности Лисаковского музея стала информация Аллы Борисовны Сташкевич, председателя Белорусского комитета Международного Совета Музеев ИКОМ о международных стандартах научного описания музейных предметов.

В результате тренинга появились новые контакты, идеи. Во время работы в малых группах особенно интересно было работать под руководством Селезневой Екатерины Леонидовны, Заслуженного работника культуры, куратора международных музейных проектов и семинаров, вице-президента ИКОМ России, руководителя международных проектов дирекции выставок ГБУК г.Москвы «МВО Манеж». Запоминающимся стало знакомство с Зинаидой Супьяновной Чумаковой, директором Жезказганского историкоархеологического музея, неординарной личностью поэтессой, писательницей, Заслуженным работником культуры РК.

Огромное значения для пополнения опыта музейной работы имело посещение музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», открытого 31 мая 2007 года по инициативе Президента РК Н.А.Назарбаева, в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области, на месте прежней 26 точки трудпоселения Акмолинского лагеря жен изменников Родины.

Большой удачей считаю возможность увидеть выставку «Эпоха Грэйс Келли, Принцессы Монако», которая экспонировалась во время проведения тренинга в Астане во Дворце мира и согласия, в рамках программы официального визита в Казахстан Князя Монако Альбера II.

Хотелось бы выразить признательность директору этномемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» Умитхан Дауренбековне Муналбаевой и сотрудникам комплекса за высокий уровень организации мероприятия.

–  –  –

ОТЗЫВ О ТРЕНИНГЕ

С 1 по 4 ноября 2012 года, в г. Астана, при поддержке ЮНЕСКО/ИКОМ и МГФС, состоялся очередной Региональный тематический тренинг ЮНЕСКО/ИКОМ и экспертная встреча музейных специалистов государств участников СНГ на тему:

«Управление музеем: Разработка политики и практическое регулирование». В рамках тренинга обсуждали следующие вопросы:

Проблемы научного проектирования музейной деятельности;

Стратегическое планирование и проектный менеджмент современного музея;

Опыт практического взаимодействия музеев, образовательных учреждении и органов власти;

Роль музеев в сохранении материального и нематериального культурного наследия:

проблемы и перспективы;

Применение инновационных технологий: Музей ХХІ века.

Региональный тренинг, прошедший в г.Астана, произвел на меня огромное впечатление.

Проведение регионального тренинга дал возможность его участникам приобрести новые знания, обсудить тенденции развития музейного дела на современном этапе. В нем приняли участие специалисты высокой квалификации из разных стран СНГ имеющие многолетний научный опыт. Благодаря этому мы получили практический опыт, который послужит хорошей базой для дальнейшей работы нашего музея. Хотелось бы особо подчеркнуть тренинги (практические задания) проведенные после каждой лекции, которые помогли закрепить на практике полученный опыт. Ключевую роль в успешном проведении мероприятия сыграли высококвалифицированные сотрудники во главе с директором Этно-Мемориального комплекса «Карта Казахстана Атамекен», председателем Казахстанской ассоциации музеев, доктором педагогических наук, профессором Муналбаевой Умитхан Дауренбековной. Ее работа с подрастающим поколением привела меня в восторг.

Также огромное впечатление произвела насыщенная программа тренинга. В рамках которого мы посетили Дворец мира и согласия, Этно-Мемориальный комплекс «Карта Казахстана Атамекен » и Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий тоталитаризма «АЛЖИР».

Я считаю, что подобные тренинги просто необходимы для сотрудников музея. Так как они способствуют повышению квалификации участников, развитию культурных связей между странами, обмену опытом и рождению новых творческих идей.

–  –  –

Жезказганский историко археологический музей отмечает высокий уровень и профессиональное мастерство организаторов Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО ИКОМ «Управление музеем 21 век». Разработанная программа тренинга всесторонне охватывала важнейшие вопросы музейной работы, в том числе проблемы научного проектирования музейной деятельности, управления музейными проектами, музейные выставки, менеджмент, туристские потоки, международное сотрудничество, материальное и нематериальное наследие, музей и власть, инновационное развитие музея, юридические и нормативные документы.

Знакомство с темами проходило в форме презентаций, дискуссий, обсуждений, экскурсий, а также специальных тренингов в малых группах и представляло собой живое общение, а также заинтересованный разговор коллег. Хочется отметить умелую и грамотную работу Муналбаевой Умитхан Дауренбековны, ее профессионализм, умение сплотить единомышленников, активное участие во всех процессах работы тренинга, корректность, стремление преодолеть психологические барьеры. Только наметанным глазом можно было заметить, каких усилий стоило организаторам решение всех вопросов, от питания до встречи и проводов гостей. Раздача методической литературы, специальных дисков с презентацией проектов и проведением тренинга, официальные мероприятия, место проведения занятий, участие гостей из стран СНГ, музейных и информационных партнеров, координаторов проекта все происходило на очень высоком уровне.

Не могу умолчать и о блестящих выступлениях, подготовленных Сташкевич Аллой Борисовной, Айтмухамбетовой Бахытжамал Ахметгалиевной, Оразымбетовой Бахытхан Камаловной, Андреевой Галиной БорисовнойЛуняевым Евгение Викторовичем. Хочется сказать всем огромное спасибо, и пожелать больших творческих успехов. Надеюсь, что этно мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» станет настоящим объединяющим центром музеев всего Казахстана, ведь для этого у них есть все основания!

–  –  –

Тренинг, состоявшийся в Астане, столице Республики Казахстан, был организован в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества «Управление музеем XXI век: Тематические региональные тренинги ЮНЕСКО/ИКОМ и встречи экспертов стран СНГ по развитию потенциала в сфере музейного менеджмента». Организаторами данного мероприятия были Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ташкенте и «Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен», в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в Москве, при консультативном содействии Министерства культуры и информации РК, в сотрудничестве с Казахстанской ассоциацией музеев.

В организаторском плане экспертная встреча, проведенная на базе этномемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» в Астане, прошла на самом высоком уровне. В этом контексте необходимо отметить роль администрации комплекса «Атамекен», особенно его неутомимого директора Муналбаева Умитхан Дауринбековна, стараниями которой региональный тренинг ЮНЕСКО/ИКОМ стал общенациональным тренингом музейных работников Республики Казахстан. Имея в виду, что тренинг предусматривал участие в качестве тренеров и экспертов крупнейших специалистов в области музейного менеджмента и музейной педагогики, администрация комплекса «Атамекен» пригласила для работы и представителей всех музеев республики. Фактически, зарекомендовав себя в качестве национального методического центра по повышению квалификации работников музейной сферы.

Плодотворность и результаты совместного общения всех участников тренинга стали очевидными в ходе дискуссий и практических заданий, исходящих из программы обсуждаемых вопросов. Как участник тренинга от Республики Молдова хочу отметить, что я был приятно удивлен тем, что в республике Казахстан есть так много «фанатиков»

музейного ремесла и много хорошо подготовленных специалистов среди молодых. Для себя лично, в ходе работы тренинга я «выудил» много деталей и получил хорошую теоретическую основу того, что приходилось делать подсознательно на практике. В остальном, приходится немного сожалеть, что не успел пройти практические занятия посетить как можно больше музеев, таких, которые открываются в новой столице и соответствуют современным стандартам требований к учреждениям культурнопросветительского профиля. Но, это дело будущих встреч.

–  –  –

МАЗМНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

КІРІСПЕ СЗ / ПРИВЕТСТВИЯ Кіріспе сз. И.Н.Тасмаамбетов

Кіріспе сз. А..Балаева

Кіріспе сз. Р Мдениет жне апарат министрлігі

Кіріспе сз. Б.Алтаев

Кіріспе сз. А.Е.Утегенова

Кіріспе сз. Ю.М.Пешков

Кіріспе сз. Л.Морева

САРАПШЫЛАРДЫ СЗІ / ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Е.В.Луняев Опыт практического взаимодействия музеев, образовательных учреждений и органов власти в пространстве Санкт-Петербурга

Е.Л.Селезнева Соотношения/отношения между нематериальным, материальным наследием и властью

У.Д.Муналбаева Разработка политики и практическое регулирование музейной деятельности

М.Дейнега Современные методы управления в сфере музейного дела

А.И.Тургунбаев Национальный историко-археологический музейный комплекс СулайманТОО

Ш.Ш.Даминов, О.С.Бердиев Из истории Сурхандарьинского краеведческого музея...........47 З.Джобиров Хисорское городище

А.Ахундова Перспективы развития азербайджанских музеев

Р.Тагиева Возрождение ковровых традиций Азербайджана в рамках международного сотрудничества

Т.Г.Бортко Музей ХХІ века: поиск новой парадигмы

Проблемы научного проектирование музейной Б.А.Айтмухамбетова деятельности

Т.Л.Тажибаева Современный музей и устойчивое развитие

..Шалынбаева, А.А.Саипов азіргі оамдаы лтаралы арым-атынасты ерекшеліктері

У.М.Абдигапбарова О содержании в казахском национальном орнаментальном искусстве

.Ж.айырбеков Мражайдаы нды мра саат

От научных исследований к созданию музея под открытым М.Н.Сыдыков небом

С..Мхамбетов лкемізді мдени мрасы

Г.Р.Лузянина Музеи, центры современного искусства, галереи. Некоторые проблемы, перспективы, реалии сегодняшнего дня

А.С.Суслов Философия компьютеризации

Исследования средневекового Тараза по нумизматическим К.Ш.Баймаханова материалам

Е.К.Шалкенов Музейно-образовательные проекты в деятельности северо-казахстанского областного историко-краеведческого музея

А.Байтрсынлыны жбайы Бдрисафаа ескерткіш белгі.Х.Жаып ойылды

М.Козьмина Управление музеем: экспозиционно-выставочная деятельность и информационные технологии в музейном деле

Ж.С.Бертаев азастан суретшілеріні шыармалары Алматы аласы тарихи музейіні экспозициясында

С.Ашимбекова Нематериальное культурное наследие в музеях

Г.Дюсенбаева Мражай – лтты ндылытар мекені

Т.Аршабеков Музейлерді ылым-зерттеу дістері, жйесі жне оны жіктелуі.........141 Ш.К.Ескара Храниетльница памяти

Н.А.Мухамбеталина Помнить. Знать. Передать

Е.Б.Мертенов нер жне мір

.Д.Малбаева,..Искакова «Атамекен» азастан картасы» этно-мемориалды кешіні жастарды патриоттыа трбиелеудегі рлі

Г.Аренова Мражай – тарихи ндылытар ордасы

З.Чумакова Новая эра в музее

Ш.К.Смайлова Музеология, музеи и межкультурный обмен

Д.Абатова Экспонриование и атрибуция музейных предметов по религии ислам........180 Б.Ж.Букаева Патриотты трбие – замана талабы

Е.В.Мелкова Воспитательная работа с детьми с задержкой психического развития....187 Б.Т.Атыраубаев Музей – ел азынасы

А.С.нанбаева Музей и наследие

Ю.П.Буданова Аналитических обзор грантовых проектов Лисаковского музея.

Аттрактивность проектной идеи

Казахская литература и искусство в годы культурной А.А.Кульшанова модернизации

А.И.Нургалиева, Г.С.Берденова Музейная педагогика в развитии и воспитании детей дошкольного возраста

Н.Ж.Амангалиева лкедегі тарихи-табии ескерткіштер

Ж.Д.Нрбапанова Тланы леуметтену процесіндегі мражайды рлі

Мражай педагогикасы саласыны терминологиялы Ж.А.Уткельбаева аппараты

А.С.Шойбекова ХХ асыр мражайы

Б.А.ожабекова Мражай ызметіні дамуындаы жаа тенденциялар

ОРЫТЫНДЫ / ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ТОО «Publicite»

г. Алматы, пр. Достык 85а Тел.(727) 272 03 88, 291 55 24 www.lacreation.kzPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||
 

Похожие работы:

«4/2015 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Издается с 1945 года АПРЕЛЬ Минск С ОД Е РЖ А Н И Е Александр АТРУШКЕВИЧ. Тайна зеркального карпа. Повесть................ 3 Алесь ПИСАРИК. И слова заветные найду. Стихи. Перевод с белорусского Р. Казаковой, И. Бурсова, Е.Свечниковой...................................... 25 Лариса КАЛУЖЕНИНА. Последняя командировка. Повесть.................. 29...»

«Государство Политика Право Управление Выпуск VII 2014 г. Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова Государство Политика Право Управление Сборник научных работ преподавателей, аспирантов и студентов Института политики, права и социального развития Выпуск VII Москва Редакционно-издательский центр ББК 67. Г Государство политика – право управление: Сборник научноисследовательских работ профессорско-преподавательского...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 2(16)/20 ОСТРОВ РОССИЯ, КОНТИНЕНТ КРЫМ, ГОСУДАРСТВО НОВОРОССИЯ: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МОРФОГЕНЕЗА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, или АПОЛОГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и «Я не предам Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владеют или владели, ничего никому, – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов»1. То, что новый номер...»

««ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»:СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ Аналитический доклад ВладикавказУДК 327 ББК 66. «Исламское государство»: сущность и противостояние. Аналитический доклад / Под общей редакцией Я.А. Амелиной и А.Г. Арешева. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. – 226 стр. Кавказский геополитический клуб (КГК) представляет обзорный аналитический доклад «Исламское государство»: сущность и противостояние». Работа включает подробное описание генезиса «ИГ», ближневосточного контекста...»

«ФИО клиента: Код заказа: Место и роль России в современной Тема работы / вариант: геополитической картине мира Дисциплина: Геополитика среда, 21 октября 2015 г., 10:37:59 Содержание Введение 1 Основные теоретические представления геополитики о положении России в современной картине мира 2 Круг интересов внешней политики России. Основные функции внешнеполитических механизмов Заключение Список литературы Введение Актуальность данной работы заключается в том, что современная геополитика является...»

«Утверждаю министр конкурентной политики и тарифов Калужской области Н.В. Владимиров ПРОТОКОЛ заседания Правления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05 июня 2012 года Председательствовал: Н.В. Владимиров Члены Правления: В.П. Богданов, С.И. Велем, Г.А. Кузина, Н. И. Кухаренко, Д. Ю. Лаврентьев, А.В. Мигаль, Т.М. Пирогова Эксперты: Л.И. Кучма Приглашенные: ЭСО согласно явочного листа 1. О признании утратившим силу постановления министерства конкурентной политики и...»

«Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА Сборник научных трудов Выпуск 18 Под редакцией профессора Г.В. Дыльнова Издательство «Научная книга» УДК 316.32(470)(082) ББК 60.5(2Рос)Я43 Н47 Некоторые проблемы социально-политического развития современного Н47 российского общества: Сб. науч. трудов / Под ред. Г.В. Дыльнова. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2011.– Вып. 18 – с. 59. ISBN Сборник,...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧЕТ №02/38 о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области на закупку и доставку энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, расположенные на территории Иркутской области в 2013 году (в части отопительного периода 2013-2014 годов)» г. Иркутск 31.12.201 Рассмотрено на коллегии...»

«ПОЛИТОЛОГИЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В КОНТЕКСТЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ В.А. Латкина Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76. В статье рассматривается политика Европейского союза, направленная на распространение системы ценностей, демократических стандартов, законодательных практик и форм управления ЕС в соседних средиземноморских государствах, то есть проанализирован частный случай политики...»

«ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика Предисловие. Новая модель роста — новая социальная политика Раздел I. Новая модель роста Глава 1. Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности Глава 2. Стратегии улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности в целях перехода к...»

«ОТЧЕТ по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции Республики Татарстан за 2013, 2014 годы Основание для проведения проверки: План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 12.03.2015 № КС-241.Цель проверки: Проверка целевого характера и эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции Республики Татарстан...»

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика Оглавление Предисловие. Новая модель роста – новая социальная политика Раздел I. Новая модель роста Глава 1. Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности Глава 2. Стратегии улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности в...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт организации 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в 2014 году 2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 9 2.2. Основные показатели деятельности 3. Ресурсы 3.1. Менеджмент. Кадровый ресурсы 3.1.1. Управление музеем 3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).37 3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 3.1.4. Система повышения квалификации 3.2. Музейный фонд 3.2.1. Характеристика...»

«УТВЕРЖДЕНО решением Правления ОАО «АК БАРС» БАНК от «11» июня 2015 г. Протокол № 34/15 Социальный отчет ОАО «АК БАРС» БАНК 2014 г. Казань Оглавление Введение 1. Обращение руководства Банка 2. Общая информация об ОАО «АК БАРС» БАНК 3. Принципы и структура корпоративного управления 4. Кадровая политика Банка 4.1. Социально ответственное регулирование вопросов труда и занятости 4.1.1. Структура персонала «АК БАРС» Банка 4.1.2. Политика оплаты и мотивации труда 4.1.3. Нематериальная мотивация...»

«Российско-грузинский диалог для мира и сотрудничества Письменный обмен репликами. Сборник статей участников IV российско-грузинской встречи молодых политологов Содержание: Татьяна Хрулева. «Что может стать позитивной базой в российско-грузинских отношениях».. Георгий Цомая. «Опасность нестабильности ялтинской системы международных отношений»...стр. Елико Бенделиани. «Вопросы, которые могут быть обсуждены в формате женевских переговоров»..стр. Константин Тасиц, Владимир Иванов....»

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Шухова Северо-Кавказский филиал НАУЧНАЯ РАБОТА на тему: «Разработка сбытовой политики предприятия» (ЗАО Кавминводы) Выполнила: Л.Ю.Ежова Научный руководитель: д.э.н. Д.С.Шихалиева г. Минеральные Воды. Соержание Введение. 1. Теоретические аспекты сбытовой политики. 1.1. Понятие сбытовой политики. 1.2. Каналы сбыта товаров. 1.3. Мероприятия по расширению рынка сбыта. 1.4. Управление политикой стимулирования сбыта 2. Анализ...»

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК РОССИЯ И МНОГОСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С НОВЫМИ УГРОЗАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (военно-политические аспекты) Под редакцией А.Г. Арбатова МОСКВА ИМЭМО РАН УДК 341.67(470) ББК 66.4(2Рос) Росс 76 Серия Библиотека Института мировой экономики и международных отношений основана в 2009 г. Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-03-00518 Под редакцией академика РАН А.Г. Арбатова Авторский...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 2(16)/20 ОСТРОВ РОССИЯ, КОНТИНЕНТ КРЫМ, ГОСУДАРСТВО НОВОРОССИЯ: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МОРФОГЕНЕЗА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, или АПОЛОГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и «Я не предам Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владеют или владели, ничего никому, – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов»1. То, что новый номер...»

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Серия аналитических докладов Доклад 1. Демографическое развитие, семейная политика и положение детей в Хабаровском крае: основные проблемы и пути их решения Хабаровск – 2013 Содержание СОДЕРЖАНИЕ Введение... 3 Методологические пояснения.. 6 Официальная статистика за 2012 год и первую половину 2013 года. 8 Демографическое развитие Хабаровского края: основные проблемы и пути их решения... 20 Семейная политика Хабаровского края: основные проблемы и пути их...»

«Геополитика и экогеодинамика ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА регионов. 2009. Т. 5. Вып.1. С. 3-6 Н.В. Багров ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ Главный редактор журнала, д.геогр.наук, профессор., член-корр. НАН Украины Будущее всегда привлекает, будоражит, вызывает дискуссии. К нему можно относиться по-разному, но бесспорно то, что это процесс непрестанного развития со своей «стрелой времени», необратимый и приводящий к возникновению множества явлений. Он трудно предсказуем, ибо имеет чрезвычайно широкий спектр...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.