WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

«МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты тренингіні материалдары, (01-04 араша, 2012 ж.) УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ...»

-- [ Страница 6 ] --

Мтіні мынадай:

–  –  –

аламдас достары: Сапарали, бу, али, Дихан, Хамза, Зейін, Мхметжан, Хамит, Жбан, Амантай, Серік, Сафуан, уанды. Март. 1962 ж.”. Екіншісі бір жапыра ааздаы мына жазулар: “Бегалин, Есенжанов, Срсенбаев, білев, Ералиев, ирабаев, Орманов, аратаев, Байтанаев, Шашкин, мен Молдаалиев, Шаытбаев.

Анау, Шаймерденов. Бріміз шала келіп, - Шай бер! дедік. 31.ІІІ.62”.

Мны жазан жазушы Жайсабек Молдаалиев екендігіне кмн жо. 29 наурыз кні “Лениншіл жас” газетінде Жайсабек Молдаалиевті “Стиль слулыы (Жазушы.Мсіреповті 60 жылдыына орай)” деген мааласы шыан. Ж. Молдаалиев кейін, 1975 жылы, “абит Мсірепов новеллаларындаы лирикалы дстр” деген таырыпта 92 кандидатты диссертация ораанын да айта кетсек болар.

Міне, лгі, аламдас іні-достары сыйлаан саат содан абені блмесінде 23 жыл бойы жазушыа нін тыдатан, уаытты безбендеп тран. абит Мсіреповті мерейтойларында, іс-сапарларда, шетелдердегі кездесулерде алан сый-сияпат заттары те кп болан. Біра соны брін шып-шырасын шыармай мият сатауа, жинауа абені онша лы сопаан сияты. ымбат сааттарын, з олымен ртрлі ааш бтатарынан жонып жасаан таятарын, трлі ойын карталарын, бильярд ойнаанда тадап жріп олына стаан кийлерін, ымбат ашы мылтытарын, тіпті, астындаы клігі машинасына дейін кілі тскен інілеріне, аламдас достарына оп-оай сыйа бере салан.

Бл пікірімізді абені жазушы інілеріні мына сздері тиянатай тсетіндей:

Медеу Срсеке: “лама кісілерді де балалы дерлік оаш ылытары болады.

Кейіннен білдім: абит аай тая, бкі трізді олдан жасалан заттара мар екен, біра олардан тым тез айнитын; натан бйымын бірер жыл жмыс блмесінде стайтын еді де, кілі одан суыан кні лдекімге сыйлай салатын-ды… Мысалы, бір жолы Парижден келген, сыртында Моно Лизаны (“Джоконда”) жымиан портреті бар демі ойын картасын “Медеу ініме, 12 май, 1975” деп жазды да, олын ойып маан сынды. На сол кні аламгерді риза еткендей ызметім болан жо-ты. Сір, тартпасын са-тйектен тазартысы келіп отыран кезіне дп келсем керек. Сондайа зім скеменде сыйлаан алмас жзді демі кездік те ол кісіні йіндегі жазу столыны стінде біраз жыл жатты да, соынан крінбей кетті. олды боланы сзсіз.

Соны біра кімге бердііз деп сраан емеспін…(“Мен білетін Ер абе” - Алматы, Атамра, 2002.- 160 б.).

Скен Жнісов: “Кезінде абе тая жинайтын, содан бір семдік, лззат алатын.

Неше трлі сааттар жинайтынын да крдім. Кейін р елді зауыттары шыаран неше трлі сааттар кбейіп, олара деген марлы уестігі тарап, оларды тасытыы азайан со ркімге таратып бергенін де білемін. Мен де біреуін алып, кп замай жоалтып аламын.” (“аза дебиеті” газетіне берген схбатынан. 14.05.2004).

Ал мына саатты абе за жылдар бойы сатапты. Сондытан да болар жазушы мражайындаы оны за ттынан, адірлеп стаан, аламдас достарыны кзіндей кріп астерлеген осы сааты баалы экспонатты бірі ретінде келушілерді назарын зіне рдайым аударып трады.

–  –  –

Г осударственная программа «Культурное наследие», инициированная президентом страны Н.А.Назарбаевым, явилась мощным толчком в исследовании культурного наследия, в развитии отечественной истории и культуры.

Учеными изучаются различные страницы в истории Казахстана, связанные с городской культурой - начиная с караванных путей Великого шелкового пути, продолжая градостроительством периода Золотой Орды и заканчивая современным процессом урбанизации.

В Западном Казахстане особое место отводится городскому поселению ХIII-XV веков, обнаруженному археологами в 12 км. от современного областного центра. Это открытие переворачивает все привычные представления по истории города и делает вполне реальной более раннюю дату образования Уральска.

Историческая наука давно отошла от понимания "кочевой культуры", как феномена, которому в корне не свойственны "оседлые" признаки. Ведение кочевого скотоводческого хозяйства, как установлено, не отрицает, а предполагает наличие городов, как центров ремесла и торговли, как мест зимовок и баз - убежищ в стратегически важных местах.

Подтверждением этих выводов стало городище «Жайык», расположенное южнее г. Уральска на берегу р. Урал.

С юга и юго востока территорию городища ограничивают склон речной террасы, а с других сторон - естественные овраги. Следов каких либо искусственных ограждений по периметру не обнаружено. Площадь, на которой прослеживаются явные следы застройки, составляет около 8 га. На поверхности прослеживаются отдельно стоящие холмики высотой от 0,3 до 0,6 м. различной планировки и размеров.

В 2-х км западнее городища на вершине Свистун - горы располагалось городское кладбище- некрополь, на котором обнаружены многочисленные захоронения, имеющие отношение к самому городищу. Встречаются и более ранние памятники..

Раскопки проводились на нескольких объектах. Первоначально рассмотрим сам город, его жилые и общественные постройки.

Жилое здание - «Малая жилая усадьба». Ее жилая часть состоит из 6 помещений, сложенных из сырцового кирпича. Стены были обмазаны глиняным раствором, как внутри помещений, так и снаружи. Толщина стен составляет 70 см. Усадьба состоит из двух симметричных жилых секций.

Первая секция начиналась прихожей, которая выполняла хозяйственные функции. В северо-западном углу помещения была выявлена суфа в виде буквы "Г", сложенная из сырцового кирпича. При расчистке помещения были обнаружены фрагменты керамики, фрагменты металла, изделий из кусков железной стамески.В юго-восточном углу помещения располагалась яма, выложенная жженым кирпичом, это “ташну” - санитарно-гигиенческое устройство для слива грязной воды.

Большую часть помещения занимает "П-образная" суфа, расположенная вдоль южной, восточной и северной стен. В южном отрезке суфы размещалась отопительная система "типа кана". На краю суфы устроена топочная камера и от неё вдоль южной стены двухканальный дымоход, выложенный сырцовым кирпичом. Каналы дымохода перекрыты тем же сырцом и сверху обмазаны. Западнее печи, у несущей стены, разделяющей все сооружение на две части, рядом друг с другом находятся две хозяйственные ямы. Проход, расположенный вдоль западной средней стены, вел в помещение кладовую, в котором имелась и хозяйственная яма.

Следующий жилой отсек состоит из трех помещений: кладовой, основной жилой комнаты и прихожей, то есть совпадал по всем с первой частью общей усадьбы - дома.

Результаты расчистки жилища "малой усадьбы" можно интерпретировать следующим образом. Жилая часть усадьбы представляет собой отдельно стоящее строение, состоящее из двух симметричных по планировке жилых комплексов (отсеков) разделенных стеной. Входы со двора в жилища были устроены в северной стене. Войдя в жилище, попадаем в "прихожую". Далее, через двери, устроенные вдоль центральной стены, попадаем в жилые помещения с отапливаемыми суфами. Замыкали анфиладу помещений небольшие комнаты явно хозяйственного назначения. Они, очевидно, служили кладовыми.

Усадьба имела обширный двор с надворными постройками.

В ходе проведенных археологических работ были обнаружены следующие предметы: фрагменты металлических изделий (среди них часть зубила, фрагмент чугунного котла); множество фрагментов керамики; фрагменты глазурованных плиток и глазурованных кирпичей; сохранившиеся кусочки кожи; бусинки, изготовленные из разноцветного стекла; кольцо с узором в виде восьмиконечной звезды и вписанным в нее кругом, из серебра; нижняя часть формы из белого известняка для отливки колец, а так же кости животных, кости рыб и рыбья чешуя.

Жилое здание - “Большая жилая усадьба” состояла из комплекса жилых и хозяйственных помещений и обширного двора. Пока расчищено четыре помещения.

Центральное жилое помещение имело вход шириной 1,4 м., шедший со двора. Большую часть помещения занимала "П- образная" суфа. Часть суфы, вдоль западной стены помещения занимала отопительная система типа кан. Топкой служил тандыр, 95 устроенный в северном конце суфы. Он имеет боковое топочное отверстие. Рядом, к востоку, находится массивная платформа, сложенная из сырца. Внутри зафиксирован тонкий слой прокала и золы. Сверху расчищен один ряд кладки квадратным жженым кирпичом формата 26 х 26 х 6 см. в виде буквы "П", обращенной открытой стороной к участку пола, вымощенному квадратным жженым кирпичом. Перед самой платформой прямоугольный участок размером 0,5 х 1,2 м., заполненный золой. Очевидно, это остатки сильно разрушенной печи. Перед ее топкой участок пола, куда выгребалась зола.

Вымостка пола жженым кирпичом зафиксирована также и вдоль восточного отрезка суфы. На северном участке суфы шириной 2,7 м. расчищены в двух местах выкладки жженым кирпичом в виде ограждений размером 35 х 35 см. со следами золы и углей внутри. Вполне вероятно, что это остатки разновременных обогревательных устройств типа “сандал”. За восточной стеной пом. № 1 устроено небольшое узкое помещение. В нем расчищены развалы жженого кирпича двух, видимо, разновременных очагов. Это помещение, очевидно, служило летней кухней.

Толщина наружных стен помещения - 0,8 м. Сложены они из сырцового кирпича размерами 25 х 25 х 8 см. в три ряда. Внутренние стены сложены из кирпича размером 30х27х8 см., их толщина - 0,7м. Стены снаружи и внутри покрыты многослойной штукатуркой. Сохранившаяся максимальная высота стен 70-80 см. В северной стене помещения находился вход в следующее помещение. Оно, видимо, имело и жилое и хозяйственное назначение. Восточную часть ее занимает суфа шириной 2,4 м. В полу западной половины расчищены три хозяйственных ямы. Возможно, это ямыхранилища. Далее к северу расположено третье помещение, вход в который был со двора.

За границами раскопа остались конструкции капитальных строений и большая часть двора, на которой можно предполагать наличие каких - то хозяйственных построек. С территорией двора “Большой усадьбы” связаны находки фрагментов штампованной керамики и глазурованных облицовочных плиток.

В восточной части городища вскрыт комплекс из нескольких усадеб. Уже в ходе снятия первого слоя выявились остатки конструкций (пятно прокаленной глины, вероятно тандыр), а также сырцовые конструкции. В юго-западной части раскопа обнаружена медная монета хорошей сохранности с растительным орнаментом.

В юго-восточной части раскопа располагалось помещение, которое является самым большим по площади на территории усадьбы. При возведении стен использовался кирпич двух размеров: квадратный - 25х25х7 см и прямоугольный х45х7 см. При укладке применялось чередование этих двух видов кирпичей - один слой из одного вида кирпича, второй - из другого. Стены снаружи и внутри обмазаны слоем глиняной обмазки. Полы также обмазаны.

В помещениях, расположенных в северо-западной и западной частях раскопа выявлены остатки тандыра и печи. Причем от тандыра отходит дымоход в виде двух параллельных каналов, с помощью которого подогревалась суфа. Перед суфой, но с другой стороны располагалась печь. В проходе, который вел из первого помещения в соседнее помещение располагался порожек, выложенный из сырцового кирпича (кладка в два ряда). Здесь же обнаружена вторая медная монета с изображением бегущей лошади на одной стороне и арабской надписью на другой.

В юго-восточной части раскопа обнаружены фрагменты глазурованной чаши.

Роспись черным по зеленому фону в виде растительного орнамента под прозрачной глазурью, белым и коричневым по синему фону с орнаментом в виде стилизованных арабских букв под прозрачной глазурью. Кроме этого, выявлены два фрагмента, так называемой люстровой посуды, расписанной золотом по внутренней стороне и 96 имеющие арабский текст по венчику на внешней стороне.

Таким образом, результаты раскопок части площади "усадьбы" показали, что это комплекс из нескольких усадеб, составляющих массив городской застройки.

В ходе проведения археологических исследований на объекте были обнаружены следующие предметы: фрагменты металлических изделий; фрагменты керамики;

фрагменты глазурованной облицовочной плитки; стеклянная бусина; кости животных и как выше отмечалось, две медные монеты. У одной из монет прослеживаются следы надписи в квадратной рамке, разделенной пополам на две равные части. На оборотной стороне - изображение льва с раскрытой пастью, поднятым хвостом, шагающего вправо. Над спиной животного - изображение взошедшего солнца. Этот тип монет хорошо известен среди джучидских монет. Он принадлежит к постреформенному чекану хана Узбека. На лицевой стороне хорошо сохранившихся монет этого типа надпись "Высочайшее постановление" внутри квадратного картуша. По краю картуша надпись "Чекан Сарая 737". Цифрами дана дата чеканки монет - 737 год хиджры (т.е.

1336-1337 гг.). Возможно, что и вторая монета относится к этому же типу, но с уверенностью говорить об этом не возможно, поскольку обе стороны монеты совершенно стёрты. Диаметр монетного кружка-16 мм.

Общественное здание - "восточная баня “хаммам". Среди общественных построек города была баня, располагавшаяся почти в центре городища. Баня была сильно разрушена.

Здание ее было традиционно полуподземным сооружением, цокольная часть которого на глубину не менее 1,2-1,3 м. была утоплена в материк. Для этого был предварительно вырыт котлован и в нем выложено основание бани, представляющее собой подпольную отопительную систему в виде жаропроводящих каналов. При этом пол опирался на кирпичные столбики, расположенные в шахматном порядке.

Наружные стены ставились вплотную к стенкам котлована, они имели толщину 1 м.

Южная наружная стена бани была разобрана полностью. Сохранился лишь небольшой фрагмент кладки у основания шириной в 2 ряда кирпичей. Западная стена разобрана до основания. На полу прослеживаются лишь ее следы. Северная наружная стена, в которой был, видимо вход, как и вся северо-восточная часть комплекса, осталась пока за границами раскопа.

Баня имеет крестовидную планировку. Центральное помещение бани имело восьмиугольный план, вписанный в квадрат со стороной не менее 4 м. Площадь центрального зала увеличивали беньюары - ниши с обогреваемыми суфами (массажные). Из него вели проходы в помещения, предназначенные для мытья. Они имели разную температуру нагрева “прохладные” и “горячие”. Моечные были снабжены тазами и котлами, вмазанными алебастровым раствором в суфы. Холодная вода в помещения подавалась по трубопроводу. В завале обнаружено множество обломков керамических труб - кубуров с характерными "манжетами" на одном конце.

Они служили для стыковки труб между собой. Место соединения обмазывалось алебастровым раствором. Конец трубы, выводившийся в помещение, закрывался специальной керамической "заглушкой" с небольшим отверстием в центре. "Заглушка" также закреплялась на конце трубы алебастровым раствором. Через нее регулировалась подача холодной (и горячей?) воды в моечные помещения.

Обнаружены три такие "заглушки".

Следует отметить, что этот тип бань почти без изменения доживает на Востоке до сегодняшних дней.

Кирпичеобжигательная печь. Восточная периферийная часть городища была занята мастерскими по производству жженого кирпича. В результате раскопок расчищена сохранившаяся топочная (огневая) камера одной из кирпичеобжигательных печей прямоугольной формы. Ее внутренние размеры: длина 490 см, ширина 325 см, высота 180 см.

Для постройки печи был выбран гребень надпойменной террасы на восточном краю городища, в которой был вырыт котлован до уровня слоистой красно-коричневой глины, послуживший и уровнем первого основного пола топочной камеры. В южной торцовой стене устроен вход в топку печи. Стенки выложены из сырцового кирпича размерами 30 х 30 х 8 см. От входа вниз вела дорожка с уклоном в 30 см. Дорожка была обмазана глиной, смешанной с дробленым жженым кирпичом толщиной 5 см.

Ширина входного проема 140 см, высота до внутренней части первой арки 85 см.

Таким образом, топочная камера представляет собой котлован в материке, облицованный обожженным кирпичом и перекрытый восемью арками. Над арками был выложен под обжиговой камеры, в котором между арками оставлены сквозные отверстия- продухи. Кирпичи в продухах положены в вертикальном положении, высота кладки колеблется от 4 до 6 кирпичей. Размеры кирпичей 30х30х8-10см., 32х20х10 см.

Из восьми арок полностью сохранилась лишь первая арка перед входом, она немного деформирована, но по ней можно реконструировать все остальные обрушившиеся. Высота арки от уровня основного пола 165 см, ширина пролета 325 см с увеличением у основания на 10 см. Замком арки служит оттесанный клинообразный кирпич. Пространство между изогнутой частью арки и стеной котлована заполнено кирпичом, выложенным горизонтально от замка почти до основания. Арка с внутренней стороны покрыта толстым слоем обмазки.

Обследование топки печи показало, что печь подвергалась многократному ремонту, это видно по многослойной обмазке.

Исследованная кирпичеобжигательная печь городища «Жайык» является типичным производственным сооружением подобного рода. Вероятно, что подобная конструкция кирпичеобжигательных печей в золотоордынские города Поволжья и Урала была занесена из Средней Азии и Южного Казахстана.

В золотоордынское время аналогичные по конструкции печи известны в Хорезме, в пригороде древнего Отрара и на городище Куйрук-тобе.

Некрополь городища «Жайык». Рядом с городищем «Жайык» находится древний некрополь. Он расположен на Свистун - горе, которая имеет вид плато. Здесь были зафиксированы курганообразные холмы, на которых были найдены обломки обожженного кирпича. Всего таких холмов 5. Они являются, как установили раскопки, остатками мусульманских мавзолеев.

Мавзолей 1. Сохранившаяся высота бугра составляла около 0,8 м. Курган имел округлую форму, диаметром 32-З6 м.

Раскопки показали, что под ним скрываются остатки двухкамерного мавзолея, возведенного из обожженного квадратного кирпича и облицованного глазурованными плитками.

Мавзолей прямоугольный в плане, длина его по внешнему обводу стен 13,5 м, ширина - 9 м. Стены сложены из квадратного жженого кирпича. Первое помещение имело две суфы, высотой 0,40м, устроенной вдоль южной и северной стен. Здесь прослеживаются следы прокала, обнаружены в большом количестве кости домашних животных. Скорее всего, первое помещение носило поминально-ритуальный характер. Вход, ориентирован на юго-запад, ширина его около метра при толщине до 0,90 м. При зачистке внутри и снаружи мавзолея в большом количестве были обнаружены квадратные и прямоугольные жженые кирпичи и плитки различных размеров, имеющие поливу на лицевой стороне.

Сохранившиеся в большом количестве, но большей частью в обломках, плитки различных размеров применялись при оформлении портальной части мавзолея. В интерьере использовались также плитки с поливой и надписями золотом.

В юго-западном углу мавзолея, в нижней части, между пятым и шестым рядами кирпичей, находится горизонтально положенная деревянная плаха (длина около 2 м).

Аналогичные деревянные брусья фрагментами встречаются и в северо- западной стене, ближе к северо-восточному углу.

Раскопки показали, что конструкции постройки, стены и частично полы были разобраны. Где-то кирпич выбран до материка, на некоторых участках сохранились 2-3 ряда, а кое-где и 5-7 рядов кладки. Вымостка полов сохранилась лишь на половине площади каждого помещения. Очевидно, что, как и остальные постройки из обожженного кирпича, мавзолеи стали своеобразным карьером для добычи строительных материалов. При этом расхитители вывезли и облицовочные глазурованные плитки, которые удалось, не сломав, снять со стен.

Постройка сооружена без фундамента. Роль его выполняют два слоя кладки жженым кирпичом, положенные на выровненную древнюю поверхность. Кладка кирпича в стенах осуществлена на растворе "чёрной" болотистой глины. Размеры кирпича в кладке стен 25-26х25-26х5см., использовались кирпичи в половину этого формата.

Снаружи мавзолей выглядел как прямоугольное строение размерами 9х 12 м., увенчанное куполом. Скорее всего, а это типично для мавзолеев XIII-XIV вв., он был коническим. В середине портальной стены частично сохранились потёртые кирпичи входа. Стена портала имеет толщину 2,25м., в то время как остальные стены постройки - 1,75 м.

Через вход в центре портальной ниши попадали в помещение № I, являвшееся зиаратханой. Оно прямоугольной формы, размеры его 5,5х3,5м. Слева и справа от входа в это помещение, вдоль восточной и западной стены располагались суфы. Суфы по краю выложены квадратным кирпичом, а внутреннее пространство забито черной материковой землёй. Пол помещения площадью 2,75х3,5м. выложен квадратным жженым кирпичом на известковом растворе. Кирпич уложен на подсыпку из желтоватой глины, которой выровнена поверхность материка.

Далее через проход в центре северной стены (следы его не прослеживаются) попадали в помещение №2, которое было гурханой- усыпальницей. Оно квадратное в плане, площадью 5,5х5,5м. Возможно, его объем также увеличивался за счет ниш в стенах.

Средняя часть пола помещения вымощена шестиугольным обожженным кирпичом. Эта вымостка как бы взята в рамку из квадратных кирпичей. Вдоль южной, западной и восточной стен уложен один ряд квадратных кирпичей, а вдоль северной - четыре.

Единственное погребение в гурхане расположено почти в центре его, перед суфой у северной стены. Могильная яма глубиной 1,6м., длиной 2, 5 м., шириной 1 м.

ориентирована длинной осью по линии северо-запад юго-восток. По периметру дна могильной ямы сооружен склеп из обожженных кирпичей размером 25х25х5см. В кладке присутствуют и кирпичики половинного формата.

Погребение полностью разграблено. Вынесена даже большая часть кирпичей из кладки могильного склепа. Также отсутствует большая часть костей скелета погребённого. Обнаружены лишь череп, длинные кости конечностей, часть тазовых костей. Череп и несколько костей лежали в северо-западном углу могильной ямы. В завале ямы обнаружены обломки обожженных кирпичей, куски истлевшего дерева.

В слое над полом склепа обнаружены железное кресало, гвозди, бронзовые бубенчики, небольшой железный нож, конусовидная железная поделка, возможно, колокольчик. 99 На гвоздях сохранились “прилипшие” куски деревянных досок. Очевидно, что этими "гвоздями" были скреплены доски гроба.

Всего на территории уральских степей насчитывается до 20 портальных мавзолеев из жженого кирпича, как правило с шатровым перекрытием, датируемых от XIII- до XVII вв. Архитектура мавзолеев, где хоронились знатные люди, сложилась под влиянием мусульманских центров Средней Азии и Казахстана, главным образом Хорезма и Приаралья во второй половине XIII-XIV вв. Именно этим же временем, как и городище «Жайык», датируется городской некрополь и мавзолей на нем.

Для золотоордынского мемориального зодчества были более характерными однокамерные и двухкамерные мавзолеи. Обряд погребения - трупоположение головой на северо-запад, в одежде с личными вещами, в деревянном гробу на дне могильной ямы в кирпичном склепе - соответствует погребальной обрядности кочевников, принявших ислам.

Мавзолей 2. Под завалом из битого обожженного кирпича сохранились остатки мавзолея - “родовой” усыпальницы.

Двухкамерный мавзолей, размерами 12,80х19,40 м был построен из квадратного обожженного кирпича и имел декоративное оформление полихромными глазурованными плитками. Акцент в художественном убранстве был традиционно сделан на оформлении портала пештака. Ширина портала составляла 16,5м. В центре его прослеживается широкая (около 4м.) входная ниша (айван; глубину ниши определить уже не возможно), через которую попадали в первое помещение О том, что юго-западная стена была оформлена в виде портала, говорит её толщина" в два раза превышающая толщину западной стены.

Так как постройка возведена практически без фундамента, со временем углы портала под давлением массива башен дали осадку, и он стал деформироваться, грозя обрушением. Чтобы этого избежать и предотвратить деформацию, под левую и правую стороны портала были подведены мощные деревянные брусья. Такие же брусья были вмонтированы и в основание западной стены. Но предпринятые меры оказались недостаточными, и к лицевой стороне портала через некоторое время были симметрично пристроены два мощных сырцовых контрофорста длиной по 5,5м. и шириной в 2,5 м.

Судя по сохранившимся мавзолеям такого типа, возводимых в XIII-XV вв., в центре портала располагалась глубокая входная ниша - айван, вероятно, перекрытая высокой стрельчатой аркой. Её, видимо, обрамляла “П-образная” рама из нескольких лент, выложенных глазурованными плитками. Перед порталом располагался обширный двор, вымощенный квадратным обожженным кирпичом и огражденный сырцовой стеной, толщиной до 2 м.

Первое помещение квадратной формы, размерами 4,60х 4,45 м. Вдоль его восточной и западной стен располагались суфы, размерами 4,45 м х 2,28 м, сохранившаяся высота суфы на три слоя кладки обожженного кирпича. Здесь обнаружены фрагмент сильно коррозированного железного ножа, кости мелкого рогатого скота. Суфа вдоль западной стены не сохранилась, ее можно восстановить по фрагментарным остаткам кладок кирпичей с сохранившейся высотой кладки на 48-50см.

В центре помещения №1 расположена сохранившаяся, квадратной формы 2,10х2,80 м суфообразная вымостка. Пол вдоль северной и восточной стен суфообразной вымостки выложен шестигранными кирпичами с бирюзовой поливой.

В середине северной стены помещения №1 находился проход в помещение №2 усыпальницу, размерами 8,70 м х 8,70 м. Пол помещения судя по остаткам, был выложен шестигранными обожженными кирпичами на алебастровом растворе и взят в рамку из 100 квадратных кирпичей с бирюзовой поливой.

В гурхане расчищено одиннадцать погребений, из них пять детских. Основными типами погребений являются погребения в грунтовых ямах, в склепе, в гробу. Склеп имел сводчатое перекрытие из кирпичей. К сожалению, большинство захоронений были ограблены. Сохранились лишь детали погребального инвентаря - склеп из обожженного кирпича, остатки и железные крепления от гроба, кожа от обуви. В одном из погребений, в женском, обнаружены золотые серьги.

Судя по толщине стен (до 2м), мавзолей имел купольное перекрытие.

Здание было богато декорировано, особенно портал, полихромной глазурованной облицовочной плиткой. Общий колорит декора был выдержан в сине-бело-голубых тонах. Основной категорией находок при расчистке мавзолея являются как целые, так и обломки глазурованных облицовочных плиток различных форм. Облицовочные плитки разнообразны: есть плитки, у которых с одного края шла белая полоса с узлами на синем фоне, в середине имелись белые полосы, а на краях - голубые полосы, отделенные от синей, белой полоской. Есть глазурованные синим плитки с эпиграфической росписью золотом, с геометрическим и растительным орнаментами.

Как известно, подобный тип мавзолеев - портально-купольный продольно-осевой двухкамерный - в центральной Азии сложился ко второй половине XIV вв. И уже к концу XIV в. творческий поиск архитекторов в этом направлении зодчества был завершен.

Обряд погребения - трупоположение головой на северо-запад, в одежде с личными вещами, в деревянном гробу на дне могильной ямы в кирпичном склепе соответствует погребальной обрядности кочевников, недавно принявших ислам.

Полученные материалы и наблюдения по домостроительству городища «Жайык»

могут быть обобщены следующим образом. Жилые постройки города возводились из сырцового кирпича прямоугольного и квадратного формата. Жилые помещения отапливались канами, топкой которых обычно являются тандыры. Дополнительно к ним в "большой усадьбе" и одном из жилищ "малой усадьбы" имеются печки прямоугольной формы, сложенные из жженого кирпича. Жилые помещения имеют обычно "П-образные" суфы, в хозяйственных - ямы-хранилища, мусорные ямы, ташнау. Основные стены построек имеют толщину 70-80см., кирпич уложен вперевязку. Малая сохранившаяся высота стен не позволяет окончательно ответить на вопрос - на всю ли высоту стены возводились методом сырцовой кладки. При исследовании жилищ поволжских городов золотоордынского времени были выявлены домостроения "монгольского типа". Для этих домов характерен квадратный план, сырцовая кладка цокольной части стен на высоту 50-70 см., на которые устанавливался деревянный каркас стен. Но скорее всего, ввиду отсутствия древесного тлена и кусков дерева стены домов городища «Жайык» возводились только из сырцового кирпича.

Сопоставление планов, технических приемов домостроительства поволжских городов и городища «Жайык» показывает, что на строительную культуру бассейна р.

Урал "оказали преобладающее влияние традиции домостроения Хорезма и Сырдарьинских оазисов. Планы жилищ, исследованных на городище «Жайык», совпадают с планами жилищ Ургенча, Отрара, Туркестана XIII-XIV вв. Разница наблюдается в расположении некоторых деталей интерьера, суф, системы отопления, строительной технике и материалах.

Об участии хорезмийских и южно-казахстанских мастеров в формировании с и н к р е т и ч н о й з о л о т о о р д ы н с ко й г о р од с ко й к ул ьт у р ы н е од н о к р а т н о писали исследователи.

Возможно, в дальнейшем изучении городища «Жайык» можно будет выделить и детально охарактеризовать "сырдарьинскую струю" влияния. Пока же стоит обратить внимание на чрезвычайную близость планировок городского жилища Отрара XIV-ХV вв. и жилищ городища «Жайык». Тот же анфиладный принцип компоновки трех помещений, "П"- образные суфы в жилых помещениях, каны, тандыры, ташнау в интерьерах помещений.

Но есть и отличия достаточно существенные. Отопление жилищ городища «Жайык» осуществлялось специальными двухканальными канами, устроенными вдоль одной стороны суфы. "Каны" послемонгольских жилищ Южного Казахстана в большинстве своём таковыми могут называться лишь с большой натяжкой. Усадьбы, по всей видимости, имели дворы с надворными постройками, которые строились из облегченных конструкций (деревянно-каркасные, плетневые).

Таким образом, археологические раскопки показали, что городище «Жайык»

является остатками развитого города золотоордынской эпохи.

Конец ХIII в. - первая половина ХIV в. исследователями истории Золотой Орды характеризуются как годы наибольшей стабильности и расцвета городской культуры.

Возрождаются некоторые важнейшие торгово-экономические центры, пострадавшие в период завоевания, появляются десятки новых городов и крупных поселений. Этот период интенсивного роста приходится в основном на время правления ханов Узбека и Джанибека (1312-1357гг). Время характеризуется ростом территорий "старых" городов и возникновением большого числа новых крупных поселений.

Надо полагать, что благоприятные условия способствовали появлению и росту поселений и городов золотоордынского времени и на Волге и на Днестре, и на берегах Урала. Примером этому может служить исследуемое городище «Жайык», которое является исторической предтечей Яицкого городка - Уральска.

Научные результаты при исследовании городища Жайык, по достоинству оценены научной и культурной общественностью.

Несомненно важным достоинством является великолепная туристическая перспектива данного памятника. Городище расположено вдоль северо-западной ветви Великого Шелкового пути, в 12 км от областного центра Западно-Казахстанской области города Уральска, на живописном берегу реки Урал. Городище расположено вблизи оживленной автотрассы республиканского значения Уральск-Атырау, что является важнейшим фактором для развития туристического комплекса на базе городища «Жайык». Памятник в будущем предполагается как составная часть туристического «Золотого кольца Урала», в состав которого также входит Уральск как город, имеющий уникальную градостроительную архитектуру, памятники Бокеевской Орды, могильник ранних кочевников Кырык-Оба и собственно городище «Жайык».

Вблизи памятника располагается турбаза «Уральская», благоприятная для развития пешего, водного и экологического туризма. Все это в перспективе предполагает организацию вокруг музея-заповедника целого туристического кластера.

В настоящее время этот уникальный памятник под воздействием внешних природных факторов уже разрушается, поэтому есть настоятельная необходимость его консервации, реконструкции и музеефикации.

Городище Жайык является крупнейшим памятником городской культуры на территории Западно-Казахстанской области. Его значение трудно переоценить в связи с тем, что до последнего времени считалось, что Западный Казахстан является территорией номадного хозяйства. Кроме того, ученые обоснованно считают, данное городище предтечей современного Уральска, и соответственно начало образования города можно отнести к XIII веку, а не к 1613 году, как считалось до этого открытия.

Соответственно образование Уральска произошло не по стихийной воле беглых людейказаков, а в результате социально-экономического и политического развития народов, населявших этй землю задолго до пришлых беглецов.

Городище обнаружено в 2001 году во время обследования трассы трубопровода «Аксай Большой Чаган Атырау» группой археологов во главе с профессором Сдыковым М.Н. В 2005 году ему дано название «Жайык». Сам памятник разделен на две части. Первая собственно город, площадь которого составляет 8 гектаров. И вторая часть некрополь, расположенный в 2 км. от городища на возвышении. Это придает уникальный характер в целом всему памятнику истории и культуры, так как на небольшой территории, компактно расположены все составляющие части городской архитектуры Х111-Х1У веков. Своебразие состоит и в том, что рядом расположены ряд скифских курганов У -11 веков до н.э. и кулпытасы ХУ11-Х1Х веков. Прослеживается связь времен в истории казахского народа и благоприятная возможность расширения временных рамок предполагаемого «Музея под открытым небом - Жайык».

Западно-Казахстанским центром истории и археологии совместно с НИПИ памятников материальной культуры разработаны и подготовлены в 2005 году все необходимые документы для реконструкции мавзолеев и городских построек. На о с н о в а н и и а н а л и з а в о с с т а н о вл е н п е р в о н ач а л ь н ы й в и д м а в з ол е е в в графическом варианте.

Значение городища Жайык заключается в том, что этот город наряду с Сарайшыком являются единственными крупными памятниками городской культуры Западного Казахстана периода Золотой Орды. Его открытие имеет важное значение для отечественной истории в целом, а также для изучения проблем развития городской культуры Казахстана. До сегодняшнего многие вопросы генезиса как Улуса Джучи, а впоследствии Золотой Орды и Казахского ханства являются своеобразным «белыми пятнами». Источником получения информации по истории средневековых городов могут быть археологические исследования на данных памятниках, которые являются уникальным симбиозом урбанистической и номадной культуры. Многие факты дают возможность высказать предположение о том, что городище «Жайык» - есть предтеча или первооснова современного Уральска как памятника городской культуры.

В целях исследования, сохранения и использования исторического и культурного археологического наследия, а также содействия развития туристической инфраструктуры региона необходимо создать «Историко культурный музей заповедник под открытым небом « Городище «Жайык». Он должен стать центром пропаганды национальной истории и культуры. По своей значимости и влиянию он может стать самым привлекательным туристическим объектом в Западном Казахстане.

Близость Уральска и соседних крупных городов Атырау, Актобе,а также российских Самары, Оренбурга, Саратова и Волгограда, где традиционна тяга и интерес к Уралу, а также развитость транспортной и социальной инфраструктуры сделает этот музей привлекательным, своеобразной «жемчужиной» туризма в Казахстане.

Музей станет центром внедрения современных методов научной работы по консервации и музеефикации памятников культурного наследия, а также включения в научный оборот современных информационных технологий, методов и видов музейной деятельности.

Земельная площадь, необходимая под данный музей, составляет около 300 гектаров, из которых 52 га приходится непосредственно на сам город, а свыше 245 га на некрополь. Объединение этих земель в общий массив позволит создать единый историко-культурный комплекс.

Основной функцией Музея заповедника под открытым небом «Городище Жайык»

станет пропаганда культуры и истории казахов средствами и методами археологии, этнографии, возможностями музейных экспозиций и путем реставрации и 19 восстановления наиболее крупных памятников. Хронологические рамки в музее от периода кочевников эпохи скифов и сармат до городской культуры средневековья времен Золотой Орды. Все композиции и экспонаты, а также восстановленные памятники будут представлять единый ансамбль, дающий наиболее полное и наглядное представление о истории и культуре народов края за значительный исторический период. Территория музея будет отгорожена рядами деревьев, вход в музей будет представлять собой ворота в традициях средневековой архитектуры.

От некрополя и до города будут проложены специальные дороги для миниавтобусов. Туристам будут предложены несколько вариантов экскурсий:

- Древний Уральск;

- Золотая Орда как государство развитой культуры;

- Культура и население края от древности до средневековья;

- Великий шелковый путь уральский участок;

- Обычаи и традиции народов Западного Казахстана и другие.

Музей должен иметь свой статус, штаты, материальную и научную базу. В перспективе строительство небольшой гостиницы и кафе.

Проект имеет четко обозначенную цель содействие развитию национальной культуры и истории, развитие культурно-развлекательной инфраструктуры этого региона через создание музея заповедника под открытым небом «Городище Жайык».

Планируется достижение следующих результатов:

1. Сохранение, охрана и реконструкция уникальных археологических памятников.

2. Реконструкция уникальных мавзолеев некрополя.

3. Консервация и реконструкция городской застройки городища Жайык жилых усадеб, бани-хаммам, кирпичеобжигательной печи.

4.Создание этнопарка, демонстрация культуры и быта населения Западного Казахстана.

5. Создание коллекций и экспонатов из предметов.

6.О знакомление, пропаганда, повышение интереса к средневековой истории Казахстана.

7.Создание научно-исследовательской базы.

8.Развитие туристической инфраструктуры региона.

9.Охрана использования природных ресурсов региона.

1 0. Р а з в и т и е с о в р е м е н н ы х т е х н о л о г и й н ау ч н ы х и с с л е д о в а н и й исторических процессов

11. Формирование центра подготовки новых кадров для туристско экскурсионной работы

12. Издание буклетов и альбомов по истории края

Для практического решения уже проведены следующие мероприятия:

- выделена необходимая земельная площадь;

- внесены предложения и проект решения об образовании музея с определением его статуса;

- разработка проектно-сметная документация.

- создан план развития музея, в который включены следующие пункты:

1. Реконструкция мавзолеев, городища и консервация объектов.

2. Ограждение, рекультивация, озеленение территории музея.

3. Строительство административно-музейного здания.

4. Включение в план туристических маршрутов.

5. Привлечение специалистов на работы в музей.

6. Разработка перспективного плана развития музея на 50 лет.

–  –  –

ЛКЕМІЗДІ МДЕНИ МРАСЫ

М ражай ел тарихы, лтты кне мдениетіні айнар кзі. лтты сана мен лтжандылыты халыты бойына дарыту шін лы дала тарихын рпа санасында тірілту ажет. Осыан орай, ылыми, аартушылы-біліми, мдени мекеме ретінде мражайларды рлі те зор.

Бгінгі тада мражайларды лтты сананы алыптастыру масатында рухани мдениетімізді жаырту орталыына айналдыру басты нысана. лтты тарихымыз бен айталанбас мдени туындыларымыз шоырланан орда арылы жастарымызды отансйгіштікке, лтжандылыа трбиелеуде алар орны ерекше.

азастан Республикасыны Президенті Н..Назарбаевты: «Егемен елімізді мдени мірінде музейлерді орны айрыша. Тарихымызды тере зерттеп, оны тжірибесінен талым алу азастанда патриотизмді алыптастыруды, Отанны лайыты азаматтарын трбиелеуді басты шарттарыны бірі...» деген сздері мражай ызметіні басты станымы болуа тиіс.

Халымызды рухани асыл азыналарын жинатап, лкемізді ткені мен бгінгісін ылыми зерделеп, мдени-аарту жмыстары баытында насихаттаушы облысымыздаы мдени ошатарды бірі - Атырау облысты тарихи-лкетану мражайы.

ткен асырды соында мражайды жаа имарата кшірілуінен бастап, соы он жылдан астам уаыт ішінде кптеген о адамдар орын алды. Соларды бірі жаа имарата сай экспозициялар жасаталып, крмелер мен трлі мдени шаралар йымдастырылып, келуші крермендер мен облыс онатары шін мражайды заман талабына сай ызмет етуі. 105 Мражай аза ССР Жоары Кеесі Президиумыны Гурьев облысы бойынша йымдастыру комитетіні 1939 жылы 22 шілдедегі №23 санды аулысымен ашылып, 1940 жылы 5 арашада барлыы 223 дана жинаталан ждігерлер негізінде мражай 240 шаршы метрлік брыны орысты шіркеу йі орнында мектеп мражайы негізінде ресми трде ашылып, алашы крерменін абылдады.

Алашы жылдары 300 дей ждігер болса, кні бгін палеолит дуірінен бастап азірге дейінгі лке тарихыны, экономикасы мен мдениетіні, дебиеті мен неріні, флорасы мен фаунасынан сыр шертетін аса нды тарихи деректермен, ждігерлермен толыып, мражай оры 56 894 данаа жетті.

Кні бгінде мражайда «Тылсым дуір» (Алтын киімді адам), «Этнография», «Археология», «ХІІ-ХХ асырлардаы лке тарихы», «1941-1945 жылдардаы лы Отан соысы», «лке мдениеті мен дебиеті», «ХХ асырды ІІ жартысындаы лке тарихы», «лке табиаты» жне «Атырау ардатылары»атты 9 экспозициялы залдары крермен назарына сынылан.

Атырау облысты тарихи-лкетану мражайында ылыми ор, лке тарихын ылыми зерттеу, археология ылыми зерттеу, этнография ылыми зерттеу, экспозиция жне мдени білім беру, экскурсиялы ызмет крсету, алпына келтіру жне мражайландыру блімдері бар.

Облыс аудандарында мражайда арасты Индер ауданды, Исатай ауданды, рманазы ауданды, Елтай ауылды, Хамит Ералиев ауылды, Кктоай ауылды Б.Нсанбаев атындаы«скери да», Махамбет теміслы тарихи-орыы жне Махамбет теміслы деби-мемориалды мражай блімшелері, алалы Палеонтология мражайы лкемізді тарихи-мдени ндылытарын халыа насихаттау баытында ызмет етіп келеді.

Мражайды ылыми-зерттеу жмыстары, экспозициялы жне крмелік жмыстар, мдени білім беру жмыстары бгінгі кнде белгілі бір жйемен кеінен жола ойылып келеді.

Еліміз Туелсіздік алан жылдардан бері сансыз мраларымызды анытауа, реттеуге, зерттеуге, лкен мн беріліп, ммкіндік туызылып, Ел басшысы мдениет саласында да бастамашы болып «Мдени мра» атты Мемлекеттік бадарламаны іске асыруды тапсыран еді.

Осы орайда мражайымыз соы екі жыл бойы азастан Республикасы кіметіні 2007 жылы 14 маусымдаы №495 «Тарих пен мдениет ескерткіштеріне археологиялы жне (немесе) ылыми-алпына келтіру жмыстарын жзеге асыру жніндегі ызметті лицензиялау ережесін жне оан ойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» аулысы негізінде Мдениет жне апарат министрлігіні Мдениет комитетінен тарих пен мдениет ескерткіштеріне археологиялы азба жмыстарын жргізуге мемлекеттік лицензия алынып, осы баытта жмыстар жасалуда.

Бл бадарлама негізінде Алтын орда дуіріндегі Сарайшы алашыынан шыып Орталы Азияа апаратын ескі Ноай керуен сауда жолы бойында орналасан азіргі Маат ауданы, Саыз зеніні сол жа жаалауындаы «Таскешу» керуенсарайына, Индер ауданы, Жарсуат елді мекені маында орналасан ылыш оранына археологиялы ылыми-зерттеу экспедициялары жргізілді.

лкені тарихын, этнографиясы мен археологиясын ылыми-зерттеу істері бойынша мражай орында жинаталан археологиялы жне этнографиялы ндылытар мліметтері срыпталып, зерттеліп 2009 жылы «Мдени мра»

бадарламасы аясында «Атырау облысы тарихи-лкетану музейіні археологиялы жне этнографиялы коллекциясы» атты тыш кітап альбомы каталогы баспадан шыарылып, кпшілікке ылыми танымды баытта сынылып отыр.

Облыс клеміндегі «Мдени мра» бадарламасы аясында мражайларды ісін заман талабына сай жне мражайаралы арым- атынасты дамыту масатында мражай ызметкерлеріні «Музей ісін дамытудаы зекті мселелер» атты облысты, «Музей жне Мдени мра: мселелер, жетістіктер, болаша жоспарлар», «Туелсіздік кезеіндегі лке тарихын насихаттаудаы мражайларды рлі» таырыбында айматы семинар кеестер йымдастырылып, материалдары баспадан кітапша болып шыарылды.

Мражайды мдени-аарту жмысы трлеріні бірі - экспозиция йымдастыру.

Экспозиция мражайды коммуникациялы негізін райды, ол е алдымен келушілерді наты бір кеістікте орналасан экспозициялы материалды кріп абылдауы арылы жзеге асады.

Мражай экспозицияларында орналасан рбір мра-мраатты, ждігерді астарында халыты тарихы жатыр. Сондытан мражайды лем алымдары «лт тарихыны крмесі» деп атайды. лемдегі музейге деген жоары ыыласты сыры да осында.

аза мемлекетіні тамырын алашы са, йсін тайпаларынан, тркі дниетанымынан, аза хандыынан іздейміз. Сол кезден бастап здіксіз жаласып келе жатан жетістіктер мен тарихи-мдени ндылытарды бгінгі рпаа мирас етілген бай мра ретінде арастыру рбір тарихшыны міндеті. азастан мражайлары бл мраларды тауып, дрыс баалап, ылыми срыптаудан ткізіп, з ойылымдарына ою арылы халымызды тарихы мен мдениетін бкіл лемге крсетуде.

р халыты да бгінімен оса ткені бар. ткеніне ілу арылы ркенін тауып, шкенін жаыртамыз. аламшардаы баса елдер сияты азастанны да тарихы, адам сенбес аиат шындытары бар. Олар жылдар ткен сайын сырын ашып, тиыына тере бойлатуда. Соны бір длелі мражайды «Тылсым дуір»

экспозициялы залында орналасан сармат ксеміні «Алтын киімді адам» мсіні.

. Марлан атындаы археология институтыны Батыс азастан ылыми экспедициясыны жетекшісі, тарих ылымдарыны кандидаты З.Самашевті жетекшілігімен 1989 жылдан бастап Атырау лкесіні археологиялы картасын жасау масатымен айнар бойы, Иманара, ойара, Сарыамыс, стірт тірегіндегі кне орымдар мен орандарды картаа тсірген археологтар шан ата, особа, ызыл йік мекендерінде де болды. Кне орандарды ішінде Аралтбе ораны алымдарды ерекше назарын аударды. Ол Атырау облысы, Жылой ауданыны шыыс бетінде, Акиізтоай ауылынан шыыса арай ататы Амешітті отстікбатысынан 6 шаырым ашытыта орналасан.

орана 1999 жылы жргізілген археологиялы азба жмыстары нтижесінде тарихымызды тередігін, тп-тамырымызды тектілігін дние дидарына жария еткен асыл азынамыз - Алтын киімді адам мрдесітабылды. алымдарды тжырымдауы бойынша бл алтын киімді адамны мір сру кезеі осыдан екі мы жыл брыны сарматтар дуіріне жатады. Сарматтар б.з.б ІІІ- асырда Тобылдан Дунайа дейінгі лан-айыр жазыты мекендеген иран тілдес тайпаларды жалпы атауы. Олар кшпенді мал шаруашылыымен айналысан. Сармат - алан тайпаларын І асырда ндар таландады. Табылан ксемні аза болу кезеі бізді дуірімізді 129 жылы деген ылыми тжырымдамалар жасалды.

Мражайда лы Жеісті 65 жылды мерекесіне орай «1941-1945 жылдардаы лы Отан соысы» атты жаа экспозициялы зал жне Р Туелсіздігіні 20 жылдыына арналан лкемізді туелсіздік жылдарындаы жетістіктерін насихаттайтын «Туелсіздік» таырыпты-экспозициялы крмелер жасаталды.

2008 жылы азастан Республикасы Тыш Президенті музейінде йымдастырылан «Ала мтыан азастан» атты аймааралы крме жобасына 107 Ат ы р ау о б л ы с ы а л а ш ы б о л ы п « Ж а й ы ж а а л ау ы с ы р ш е р т е д і »

крмесімен атынасты.

2010 жылы Ресей Федерациясыны Астрахань облысында тарихи жне этнографиялы ждігерлерден «Атырауды айшыты мралары сыр шертеді» атты кшпелі крмесі йымдастырылды.

Ал «Мдени мра» бадарламасы шеберінде ЮНЕСКО ны Бкіл лемдік мралар тізіміне енгізілген Тркі леміні рухани астанасы киелі Тркістан аласыны ХІ асырдаы мір Темір заманынан жеткен тарихи ескерткіш ожа Ахмет Ясауи кесенесінде жинаталан ждігерлерді насихаттау масатында Отстік азастан облысынан «ожа Ахмет Ясауи мралары» жне облысты бірінші басшыларыны бірі Нртас Одасынова арналан «Гурьевте ткен жеті жыл» атты жылжымалы крмелер мражайымызда йымдастырылып, облыс трындары тамашалады.

азастан Республикасы Туелсіздігіні 20 жылдыына орай облыс аудандарына «Бейбітшілік пен жасампаздыты 20 жылы» атты крме йымдастырылды.

Биылы жылы Батыс азастан облысыны Орда ауданындаы тарихи мражай кешеніні басшысы бір топ ызметкерлерімен бізді облысымызда іс сапарда болып, мражай келіп ызметкерлерімен тжірибе алмасу масатында кездесу ткізілді.

Елбасы Н.Назарбаевты «азастаннны леуметтік жаыртылуы: Жалпыа орта ебек оамына 20 адам» бадарламасы аясында алдаы жылдара жоспарлар жасалып, осы баытта іс-шаралар йымдастыру кзделуде.

асырдан-асыра, рпатан-рпаа аманатталып келген лтты сана-сезімімізді шірмеу, тарихын лытау, салт-дстрін насихаттау, елді рухани мдениетін ктеру масатында лі де атарылатын істер аз емес.

–  –  –

МУЗЕИ, ЦЕНТРЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, ГАЛЕРЕИ.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ,

РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

С получением независимости Казахстан направил курс на вхождение суверенного государства к 2030 году в число пятьдесят лидеров мировых стран. Так, одним из значимых этапов осуществления политики Елбасы было строительство новой столицы.

Астана за свою недолгую историю преобразилась до неузнаваемости. Новейшие коммуникации, современная архитектура с использованием технических достижений и многое другое.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:

«КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ Аналитический доклад № 2 по долгосрочному наблюдению выборов 13.09.201 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АГИТАЦИЯ В ХОДЕ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ 13 СЕНТЯБРЯ ГОДА В рамках проекта мониторинга избирательной кампании по региональным и местным выборам, назначенным на 13 сентября 2015 года, экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ) подготовлен аналитический обзор основных тенденций данной избирательной кампании, связанных с особенностями...»

«Дайджест космических новостей Московский космический Институт космической №135 клуб политики (21.12.2009-31.12.2009)    31.12.2009  А.Н.Перминов: космическая сфера  прогноз  2  Роскосмос разрабатывает план предотвращения столкновения астероида Апофис с Землей  2  НАСА и Роскосмос поспорили по поводу «Апофиса»  3  New Horizons прошел половину пути до Плутона  4  NASA изучает возможность проведения новых межпланетных миссий  4  «КоронасФотон» на связь не выходил  4  30.12.2009  WISE открыл глаза ...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С.В. Рязанцев ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ МОСКВА • 2007 Ryazan_1.indd 1 20.11.2007 18:54:46 УДК 338:331 ББК 65.248 Р99 Книга подготовлена на средства гранта Фонда “Human Capital Foundation” Рецензенты: Член-корреспондент РАН Н.М. Римашевская доктор экономических наук, профессор Л.Л. Рыбаковский доктор экономических наук, профессор В.А. Ионцев Сведения об авторе: Автор —...»

«НИИПТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» ОАО «НИИПТ» по результатам работы за 2011 год Санкт-Петербург Содержание 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. 10 3. Корпоративное управление.. 20 4. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.. 23 5. Распределение...»

«Наталья Калинина МИЛИТАРИЗАЦИЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ДИНАМИКА И РИСКИ СТАТЬЯ ПЕРВАЯ В серии из двух статей Одним из наиболее невротических районов нашей планеты вот уже в течение весьма длительного времени является Ближний Восток. Общая напряженность, обостренный до предела гражданский конфликт в Сирии, создающий угрозу полЗ ноценного регионального столкновения. И Ко всему этому добавляются неурегулированные арабо-израильские отношения, Л сложное внутриполитическое положение в отдельных странах...»

«ОТЧЕТ по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции Республики Татарстан за 2013, 2014 годы Основание для проведения проверки: План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 12.03.2015 № КС-241.Цель проверки: Проверка целевого характера и эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции Республики Татарстан...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 01.10.2012 № 329-рз Великий Новгород Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Новгородской области на 2012-2017 годы В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761:1. Утвердить прилагаемую Стратегию действий в интересах детей в Новгородской области на 2012-2017 годы. 2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 2(16)/20 ОСТРОВ РОССИЯ, КОНТИНЕНТ КРЫМ, ГОСУДАРСТВО НОВОРОССИЯ: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МОРФОГЕНЕЗА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, или АПОЛОГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и «Я не предам Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владеют или владели, ничего никому, – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов»1. То, что новый номер...»

«Материалы XIV Всероссийской школы молодых африканистов Москва, 17 18 ноября 2015 года (ФАНО России) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки Российской Академии наук ИСАА МГУ Научный совет по проблемам стран Африки РАН Материалы XIV Всероссийской школы молодых африканистов Москва, 17 18 ноября 2015 года ISBN 978–5–91298–163-0 СОДЕРЖАНИЕ I. Международные отношения, внешняя политика и право Агрба Эльза. Вопросы реституции жилья и имущества беженцев в Африке.. Аду Яо...»

«Министерство образования и науки Российской 1 ед ;рации Федеральное государственное бюджетное образовательнф j феждение высшего профессионального образования Пермский национальны![ исследовательский ПНИПУ1 политехнический университет Электротехнический факультет Кафедра микропроцессор^щусредств автоматйййШи УТВЙГ врАЮ Прор« Ki i{ по учебной работе. В. Лобов 2015 г. пломноЛ 'АКТИКИ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (практика по подготовке к выпускной квалифика днинной работе) основной профессиональной...»

«Фонд правовых проблем федерализма и местного самоуправления С.В. Кабышев, А.Д. Ермаков КонСтитуционныЕ цЕли политичЕСКих пАртий СоВрЕмЕнной роССии Москва 2015 уДК 342.8; 342. 84324, ББК 67.400.5 и Рекомендована к публикации секцией по вопросам организации избирательного процесса Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России Рецензенты: Заславский С.Е., доктор юридических наук, профессор. Садовникова Г.Д., доктор юридических наук, профессор. Кабышев С.В., Ермаков...»

«ДАЙДЖЕСТ УТРЕННИХ НОВОСТЕЙ 28.05.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой Внесены изменения и дополнения в государственные общеобязательные стандарты образования Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом подпишут 29 мая в Казахстане В октябре на заседании Совета глав государств СНГ в Астане примут заявление по...»

«План деятельности Оренбургского президентского кадетского училища на 2014-2015 учебный год Научно-методическая тема деятельности училища «Интеграция учебной и внеучебной деятельности как фактор развития универсальных учебных действий кадет».Цели: организация образовательного процесса училища в соответствии с современной государственной образовательной политикой; обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям общественного развития, потребностям кадет и родителей...»

«Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 85DOI: 10.17976/jpps/2015.01.08 Orbis terrarum ОКНА В БУДУЩЕЕ: КУЛЬТУРА СЛОЖНОСТИ И САМООРГАНИЗАЦИИ А.И. Неклесса НЕКЛЕССА Александр Иванович, зав. Лабораторией геоэкономических исследований (Лаборатория “СеверЮг”) ИАф РАН, председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам Научного Совета “История мировой культуры” при Президиуме РАН, руководитель группы ИНТЕЛРОС. Для связи с автором: neklessa@intelros.ru Статья поступила в...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт организации 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в 2014 году 2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 9 2.2. Основные показатели деятельности 3. Ресурсы 3.1. Менеджмент. Кадровый ресурсы 3.1.1. Управление музеем 3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).37 3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 3.1.4. Система повышения квалификации 3.2. Музейный фонд 3.2.1. Характеристика...»

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ Рябцев В.Н. Оценка ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта и вокруг нее в контексте югоосетинского кризиса. Экспертный доклад / Отв. ред. М.Д. Розин. – Ростов-на-Дону: Издательство АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. – 76 с. «Нам необходимо серьезно определиться с Грузией». К словам эксперта и автора доклада «Оценка ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта и вокруг нее в контексте югоосетинского кризиса» стоит добавить: «как можно быстрее». Официальный Тбилиси, на дорогах которого...»

«Борис Юльевич Кагарлицкий Сборник статей и интервью 2009г (v1.26) Борис Юльевич Кагарлицкий Оглавление: 04.01 - Обзор - В молоко 04.01 - Обзор - Власти Испании платят гастарбайтерам по $40 тыс. за возвращение на родину 07.01 - Интервью Электорат.Инфо - Известные политологи подвели итоги 2008 года 08.01 - Обзор - В 2009 году мировой ВВП впервые за много лет станет отрицательным Дополнение: 30.12.08 - Как мы считаем ВВП 08.01 - Обзор - Это неблагодарное дело.прогноз...»

«Качество и эффективность – основные приоритеты столичного образования В Беларуси повышение качества образования, наряду с расширением его доступности, является одним из важнейших приоритетов образовательной политики государства. Национальной стратегией устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь к 2020 году предусмотрено выведение системы образования Беларуси на уровень, соответствующий мировым стандартам. Дошкольное образование На 01.01.2014 сеть учреждений дошкольного...»

«1'2013 БУХГА Л ТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЯХ: автономных, бюджетных, казенных 16+ № январь-февраль 2013 СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.................................... 5 Изменения правил бухгалтерского (бюджетного) учета ОТЧЕТНОСТЬ............................................ 22 Особенности формирования показателей годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности НАЛОГИ........»

«Август ДОКЛАД ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В РЕГИОНЕ ЗАКАВКАЗЬЯ (ЮЖНОГО КАВКАЗА) 1 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» Евгений Минченко 123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 7 Тел./факс: +7 (495) Маркедонов 605-36 Сергей 605-3681, +7 (495) Кирилл Петров www.minchenko.ru office@minchenko.ru Предисловие 19 августа исполнится 24 года со дня создания ГКЧП. Важную роль в событиях августа 1991 года и последовавшим за ними окончательным распадом СССР сыграли...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.