WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

«МРАЖАЙДЫ БАСАРУ: САЯСАТТЫ ДЕУ МЕН ТЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ ЮНЕСКО/ММ ауматы таырыпты тренингіні материалдары, (01-04 араша, 2012 ж.) УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ...»

-- [ Страница 8 ] --

Бізді ауыл мен Аханы ауылыны арасы ш-а шаырымдай жер, - деді Кенжеке. Ертеректе асаалдар айтатын: «Біз мынау Ахметті лкен азамат болды ой, оыды ой, тоыды ой деп жрсек, мны орыс ызын алып келгені несі» деп. Содан бір жеті ткеннен кейін брі жиналып, таы айтатын крінеді: «Ойбай, Ахмет, біз дрыс айтпаан екенбіз, мынау бізді а келін екен ой, алтын келін екен ой» деп.

рине, блай текке айтып отыран жо. Бдрисафа сол бір жетіні ішінде парасаттылыымен, инабаттылыымен, азаты салт-дстрін білетіндігімен, ислам дініне деген шынайы пейілімен халыты кілін жаулап алан екен. Содан бастап екеуі бірге мыр кешті.

Алайда злмат заман бларды мірін дозаа айналдырды. 1905жылы Ахадар «азаа азатты керек» деген маынада патшаа ндеу жазып, сол шін уына шырайды. Аха ол кезде араралы жаында малім болып жреді. Содан оны Омбыа трмеге жауып ояды. Сонда Бдрисафа «Мені кйеуімні еш жазыы жо. Ол оыан, кзі ашы, адал адам. Босатуыызды сраймын» деп губернатора хат жазады. Содан кейін де Аха талай уын-сргінді креді. Сонау Сібірде Соловецк деген жерде айдауда болады.

Аханы ісіне ататы жазушы Горькийді де йелі араласып, Ахады данышпан адам деп босатуын срап, Сталинге хат жазады. Оны шарапаты тиіп, Аха босап, Омбы губерниясындаы Могочино селосына жер аударылан жбайы Бдрисафаа келеді.

И, тадыр мадайына жазып ойса, айда барып тыларсы. Елім, жерім азатты алса екен деп жан азабын тартан Ахамен тадырын осан Бдрисафаны да крмеген орлыы жо. Тадыр солай жасса да, екеуіні арасындаы бір-біріне деген махаббаты, сйіспеншілігі еш суыан жо. андай иынды крсе де Бдрисафа Аханан айырылмады, оны сыйлады, сйді, дірет ттты. Ахады сыйлааны азаты сыйлааны, елді сыйлааны.

Осылай тебіренген академик аамыз Аханы аяулы жары Бдрисафаны аруаына рмет крсетіп, басына ескерткіш белгі орнатаны шін Ибраим Аытаев бастаан ел азаматтарына, аудан басшыларына алыс сезімін білдірді.

Ескерткіш белгі шымылдыы ашылды. Оушылар гл шотарын ойды. Онда мрамор татаа Бдрисафаны суреті салынып, былай деп жазылыпты: «(1878-1946).

Ардаты ана, адал жар, сенімді серік, тадыры талым Бдрисафа (Александра) Мхамедсадыызы Байтрсыноваа. мбетбай рпатары».

Ескерткіш шымылдыын ашандарды бірі 84 жасар Дмежан Ералиева Бдрисафаны кзі крген екен. Ол кісі былай дейді:

- Александраны жасымда крдім, баламын. Осы маайдаы Екпінді колхозында трамыз. Ауылдаы Жмаш Ммбетов деген аайды йіне барсам, кккз, аба бір йел жр. Сол йді йелінен бл кім деп срап ем, «Александра» - деді. айдан келгенін маан айтан жо. Азып-тозып келген кісі ой, жасын дл айта алмаймын. Біра сымбатты боланы крініп трды. Тіп-тік жретін. Екі-ш армаы болатын. Жазда соларды иыына салып, Тобыла балы стауа баратын.

Мен 16 жасымда крші ауыла кйеуге затылдым. айтан кезінде хабарын естідім. Бл 1946 жыл болатын. Ауыл асаалдары оны осы сайа жерледі.

И, лкен кісі осылай дейді.

Бгінгі Бдрисафаны аруаына крсетілген рмет - мырында р алада трып, итжеккен мен айдауда жрсе де, бір зі бір институтты атара алмайтын шаруасын бтіндеп кеткен халымызды озы ойлы лама перзенті Ахаа крсетіліп отыран

–  –  –

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: ЭКСПОЗИЦИОННОВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ

М ноголетняя деятельность музеев, особенно в последнее десятилетия, внесла много нового в само понятие экспозиции, так что потребовалось переосмысление многих теоретических положений. Современная экспозиция чем когда-либо демонстрирует связь науки с многообразием творческих концепций, различных авторских концепций и взглядов. Разработка концепции экспозиции становится одним из важнейших этапов ее построения, требуя от авторов научного обоснования, выявления различных аспектов, влияющих на создание целостного художественного образа.

Одним из постоянно действующих, а также постоянно изменяющихся и совершенствующихся видов музейной деятельности является художественная выставка. Она интересна многим исследователям, так как вбирает в себя разнообразные компоненты и сочетания, в результате их синтеза, получается единый сложный организм. Экспозиционная и выставочная деятельность музеев преодолела путь от полной статичности к динамичности и новым формам демонстрации произведений искусства. Для того чтобы осуществить тот или иной выставочный проект, современные технические и экспозиционные достижения позволяют преобразовывать выставочное пространство, при необходимости использовать мультимедийные технологии, а также приглашать к сотрудничеству не только специалистов из других музеев, но и выставочных дизайнеров из других стран.

Художественная выставка является важным элементом современного культурного процесса, выполняя разнообразные культурно-эстетические (актуализация современного искусства, актуализация художественного наследия прошлого) и социальные (организация культурного досуга) функции, определяя черты художественного сознания эпохи и эстетические предпочтения.

Само слово «exposition» в переводе означает «выставка». Изначально термины «экспозиция» и « «выставка» были однозначны, только постепенно термин «экспозиция» стал означать постоянное, а выставка - временное. Вопрос о разнице между экспозицией и выставкой ставился музееведами давно. Исследователи по музееведению относили выставку не к экспозиционной, а к массовой работе музеев [1].

Экспозиционная деятельность - одно из основных направлений деятельности музея; является основой музейной коммуникации и базой для реализации культурнообразовательной деятельности музея.

Музейная экспозиция объединяет музейные предметы на основе единого концептуального замысла, критерием отбора музейных предметов для экспозиции из музейного собрания являются коммуникативные свойства музейного предмета информативность, экспрессивность, аттрактивность. В экспозиции репрезентативно представлено музейное собрание [2].

Многообразие музейных экспозиций можно разделить на ансамблевые, систематические и тематические. В ансамблевых экспозициях сохраняется или воссоздается реальная обстановка жизни или деятельности конкретного человека (или типичная для определенного социального слоя). Систематическая экспозиция организована в соответствии с классификационной системой определённой научной дисциплины. В тематической экспозиции раскрывается определённый сюжет или тема и создаётся музейный образ представляемого события. Сюжетно-образные экспозиции отличаются от тематических большей эмоциональной насыщенностью, созданием запоминающегося образа и рассматриваются в последние годы в музееведческой литературе как отдельная группа экспозиций.

Представленное деление экспозиций достаточно условно, в основном, в современных экспозициях сочетаются элементы тематических, ансамблевых и систематических экспозиций [3].

Проектирование экспозиции - сложный многоэтапный процесс, включает в себя научное, художественное, техническое и рабочее проектирование. В научной концепции обосновывается тема экспозиции и её содержание, определяются цели и методы их достижения. Под архитектурно-художественным решением понимают поиск художественного образа будущей экспозиции, способного воплотить научное содержание. Техническое и рабочее проектирование состоит из разработки проектов экспозиционного оборудования, технических средств. Современный уровень развития технических средств является важным фактором восприятия экспозиции, позволяет влиять на эмоциональную сферу посетителя [4].

Проектирование экспозиции На первом этапе проектирования экспозиции надо создать научную концепцию экспозиции. Концепция является результатом научной работы авторского коллектива по заявленной теме.

На основе научной концепции разрабатывается архитектурно-художественная концепция (художник и экспозиционер работают вместе).

На втором этапе научными сотрудниками экспозиционерами создается расширенная тематическая структура документа, содержащая наименование и последовательность разделов и тем экспозиции, а художниками - экспозиционный проект. В этих документах научное и художественное решение отдельных тем детализируется и осуществляется на уровне экспозиционных комплексов.

В третьем этапе создается ТЭП (тематико-экспозиционный план) это итоговый документ научного проектирования экспозиции.

Структура ТЭП-а:

наименование или оглавление тем, подтем, ведущий текст.

тематический комплекс.

аннотация (пояснительный текст).

э кс п о н ату р а ( ха р а кт е р э кс п о н ато в, п од л и н н о е в о с п р о и з в ед е н и е, вспомогательный материал, инвентарные номера, размеры).

этикетаж аннотация к экспонатам.

примечание рекомендация по группировке экспонатов, об оформлении, предложение и.т.д.

К ТЭП-у могут прилагаться также материалы для создания реконструкций схем, диаграмм и других вспомогательных материалов.

Методы практикования экспозиции До начала проекта необходимо решить метод построения будущей экспозиции.

Выбирая метод, экспозиционер тем самым определяет соотношение в экспозиции содержания и формы, характер интерпретации экспонатов, взаимодействие научной и художественной, составляющих проектирования, порядок сотрудничества экспозиционера и художника [1].

Информационные технологии широко используются в настоящее время во всех сферах деятельности музея (учетно-фондовой, научной, экспозиционно-выставочной, реставрационной, издательской). Современные информационные технологии позволяют избежать многократного дублирования одинаковой информации и у с о в е р ш е н с т в о ват ь и н ф о рм а ц и о н н у ю д е я т е л ь н о с т ь м у з е я. Бл а год а р я автоматизированной информационной системе (АИС) в музеях создаются базы данных музейных коллекций, которые постоянно пополняются. Существующие базы данных дают возможность музейным работникам выполнять быстрый поиск музейных предметов по заданным критериям и использовать полученные результаты в соответствии со своими целями (научными, хранительскими, экспозиционными, реставрационными и т.д.). Оформление учётной документации и фиксирование внутри музейного передвижения предметов и их выдача из стен музея также осуществляется с помощью АИС [5].

Новые информационные технологии используются в музее при проектировании экспозиций и выставок. Посетитель может получить углубленную информацию о событиях, связанных с темой экспозиции, об экспонируемых предметах (или получить сведения об аналогичных из базы данных), совершить виртуальную экскурсию по музею с помощью электронного путеводителя и пр.

Применение новых информационных технологий значительно активизировало издательскую деятельность музеев и ускорило процесс публикации научных (монографии, каталоги) и популярных (путеводители, энциклопедии) изданий, который осуществляется на электронных носителях.

Электронные публикации создаются с применением технологии мультимедиа (основные характеристики - гипертекст и интерактивность, компоненты - текст, звук, видео, анимация) в статичном (CD-ROM, DVD) и динамичном (публикации в интернете) виде. Многие музеи имеют свои представительства в Интернет - веб-сайты, где можно получить информацию об экспозициях и составе фондов, о времени работы музея и новых выставках. Музейные профессионалы находят на сайтах сведения об интересующих их научных изданиях музея и конференциях [6].

Астана 2012 Современная социокультурная роль музеев в обществе должна исходить из понимания того, что музеи, как составная часть общемировой культуры, хранят, изучают, экспонируют подлинные экспонаты - свидетели жизнедеятельности человека, его духовной и материальной культуры. Культурное наследие народов, сохраняясь и накапливаясь в музеях, служит для удовлетворения социальных потребностей человека, таких, как память, системное изучение истории, ценностное отношение к национальному наследию, нравственность, патриотизм и т.д.

Современное понимание музея, как собрание и демонстрация культурных и исторических ценностей, тесно связана с его экспозиционно-выставочной работой.

Умение правильно преподнести информацию, стало таким же важным аспектом в музейной работе, как и сохранение экспонатов.

Экспозиция это совокупность всей научной деятельности музея, представленная в виде конечного результата изучения той или иной темы.

–  –  –

1. Основы советского музееведения М; 1955 г.

2. Шмит Ф.И. Музейная экспозиция. М., 1929;

3. Арзамасцев В.П. О семантической структуре музейной экспозиции/ Музееведение. На пути к музею XXI века.(Сб. научн тр. НИИ культуры). М., 1989;

4. Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. М., 1996;

5. Современные информационный технологии в музее/Музейное дело России. М., 2003.

6. Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001;

–  –  –

АЗАСТАН СУРЕТШІЛЕРІНІ ШЫАРМАЛАРЫ

АЛМАТЫ АЛАСЫ

ТАРИХЫ МУЗЕЙІНІ ЭКСПОЗИЦИЯСЫНДА

Б генбай батыр атындаы Ерейментау ауданды тарихи-лкетану музейіні директоры Сайлау Жылыбаев аамыз айтандай: «... музей тек келген онатарды арсы алып, ал алан уаытта ол усырып отыратын орын емес.

Оны атаратын ызметіні аясы лдеайда ке, жмысы шан теіз»[1, 77.б]. Кейбір кісілер музей ызметін тсінбей жатады. Музей, мражай (грек. museon муза сарайы) тарихи-ылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, нер туындыларын, мдени ндылытарды т.б. мраларды сатап, жинатап, ылыми-танымды ызмет атаратын мекеме. Сондай-а, музей затты жне рухани ндылытарды танытуда, ылыми трыда зерттеп, оны нтижелерін насихаттауда, осы негізде тлім-трбие беруде маызды рл атарып, ылымны, білімні, мдениетті, ылыми мекеме ретінде скеле рпаты трбиесіне, тарихи сананы алыптасуына ыпал етеді.

Музей ісіні негізгі баыттары музейлік мраларды (ждігерлерді) жинау, есепке алу, сатау, орларды жйелеу, айта алпына келтіру (реставрация), концервациялау, зерттеу нтижелерін апарат жйелерінде тарату, музейді кадрлы жйесін жетілдіру.

Сондай-а, музей жмыстарын йымдастыру трлеріне: крмелер, экспозициялар йымдастыру, таырыпты дрістер, ылыми-практикалы конференциялар ткізу, музейлік басылымдар шыару, т.б. жатады [2]. Демек, бл анытамадан анымыз, музей лкен мдени орта жне трбие орыны. Мнда айтулы оиалар мен белгілі бір таырыптара арналан гіме-схбат, кездесу-кештері, дгелек стел секілді шаралар жоспарлы трде ткізіліп, халы олнер шеберлері мен суретшілерді шыармашылыына дем беретін, оларды нерін алы бараа насихаттайтын ісшаралар, крмелер жиі болып теді.

Еліміздегі олнер шеберлері мен суретшілерді шыармашылыымен таныстыратын музейлер тарихына кз жгіртер болса, онда оны сонау 1970 жылдардан бастау алатындыын креміз. Мысала алатын болса, осы жылды ыркйек айыны 1-ші жлдызында Республикалы халы олнер музейі йымдастырылды. 1935 жылы рылан Т.Г. Шевченко атындаы аза мемлекеттік кркемсурет галереясы жне олнер музейі коллекциясыны негізінде азастан Мемлекеттік нер музейі ашылды. 1984 жылы музейге. астеев есімі берілді. Бл музейді оры 20 мынан астам туындылардан трады [3, 383 б]. Осы музейлерді бой ктеруіне жне басару жмыстарына лахмет ожыов, анапия Телжанов жне Айша алымбаева сияты халы суретшілеріні кп ебектері сіді.

Сонымен атар, жаа суретшілер одатары мен бірлестіктері бой ктеріп, тынымсыз ебектеріні арасында халыаралы крмелерге атыса бастады. 1976 жылы азастан Суретшілер одаыны жанынан жастар бірлестігі рылан со, 1968 жылы бастап траты ткізілетін жастар крмесіне атысатын жас суретшілер туындыларыны сапасы жасарды. 1979 жылдан бастап Алматыда жас дебиетшілер, музыканттар, кинематографистер, театр режиссерларымен жне актерларымен атар, жас суретшілер де белсенді атысатын «Жігер» шыармашылы жастар фестивалі ткізілді [сонда]. Іргелі жмыстарды ке лаш жаюы елімізді олнеріні дамуына септігін тигізді. Сйтіп, Алматыа лемдік бейнелеу неріні кптеген крнекті шеберлері, соны ішінде Рокуэлл Кент жне Ренато Гуттузо келді.

1974 жылдан бастап азастан Суретшілер Одаыны Крме залы жмыс істеді.

Суретшілерді, халы шеберлеріні туындыларыны экспозициясы крсетіледі, экскурсиялар, суретшілермен кездесу йымдастырылады. 1978 жылы азастан Республикасы Мдениет министрлігіні Орталы крме залы ашылды. Ол республикааралы, республикалы, жеке, балалар шыармашылыыны, шетел неріні мерзімді крмелерін ткізуге арналан. азастанны бейнелеу жне сндіколданбалы нерін насихаттайды [3, 384 б].

Алматы аласы тарихыны музейі орында азастан суретшілеріні Алматыа арналан 300-ге жуы туындылары саталады. Мндаы шыарма авторларыны есімдері азастанны бейнелеу жне сулет нері тарихында ойып трып орын алады.

Музей орында 1921-1923 жылдар аралыында Н. Хлудовты студиясында.

астеев, С. Чуйков, О. Тасыбаев сияты танымал дарынды суретшілермен бірге білім алан Н. Соловьевты «Ауладаы ешкі», «Есік кліне апаратын жол» (1959 ж), «Медеу» (1938 ж), Полтавадан келген жас кескінші Л. Гербановскийді «Телеграф имараты» (1930 жж), «Алматыны тнгі кшелері» (1930 жж), суретші-кескінші М.Ержановты «Шулы кше» (1970 ж), «Диірменде» (1966 ж), «Пугасов кпірі» (1970 ж), «Пушкин кшесі» (1966-1970 жж. аралыындаы трлі нсалары), А. Дячкинні «Тарихи музей» (1980 жж), «лкелік офицерлер йі» (1983 ж), «Медеу мзайдыны»

(1960 жж), сондай-а азастан бейнелеу нері мектебіні майталманы Н. Ярованы пейзаждары саталады [4, 6-7 б].

Кез келген музейді топтамасы бл немі сіп, дамып тратын аза трізді.

Алматы аласыны тарихы музейіні ызметкерлері топтаманы кркем нер туындыларымен толтыру, оны таырыпты жаынан кеейтумен де айналысады. Оны рамдас блігі ретінде аланы даму тарихын жалпы суретшілерді шыармашылыында крсету талпынысы бар, олар баса да шыармашыл топтармен бірге, аламызды мдени ортасын алыптастырады. ора соы кезде осылан В.

Колоденконы «30-ы жылдардаы Алматы пейзажы» (1930 жж), О. Кужеленконы «Алматы натюрморты» этюды (1974 ж), «Сара» (1975 ж) жне Н. Тасыбаевты «йге айтар жол» (1951 ж) пейзаждары сияты танымал дарынды шеберлерді жмыстары ызыушылы тудырады. Оларды ебектерінде ткен шаты іздері мен суретшіні тлалары сомдалан. Бейнелеу нері кеістігінен мазмны тере, кшті кіл кйді байауа болады. Бл жерде лемдік бейнелеу неріні ататы классигі, француз суретшісі Ж.Б. Шарденні мына сздерін айта кету орынды: «бояуларды пайдаланады, сезіммен салады» [4, 8-9 б].

Музей топтамасында 2000 жылдардаы шеберлерді р трлі буын кілдері салан шыармалары да бар. Негізінен, бл орта жне жас буын суретшілер. Оларды райсысы туан аласына зор сйіспеншілікпен арап, онымен зіндік арыматынас орнатан.

С. Сдібекованы міріндегі жарын, сезімге толы серлермен байланысты «Медеу» (2002 ж), Е. Садырбаевты «Алматыны кктемгі ауласы» (2003 ж), «Ескі имарат жанындаы жазы кафе» (2003 ж), Е. Тёні «ала пейзажы» (2005 ж), А.

Дуітбаевты «Кзгі кн» (2008 ж), Ю. Шнейдерманны «Ескі кшеде» (2004 ж), «Никольский шіркеуі жанында» (2004 ж), «алаа кз келді» (1998 ж), А. Уткинні «Д.

Фурманов кшесіндегі ааштар» (2002 ж), «Атакент ХШКХ» (2002 ж), «Никольск базары» (2002 ж) жне т.б. сурет нері майталмандарыны баа жетпес мралары музей орында саталып, ала трындары мен онатарыны назарына ойылуда [сонда].

Сондай-а музей азастан Суретшілер Одаыны мшелерімен тыыз байланыс жасап, р трлі крмелер ткізіп трады. Оларды бастыларына тоталып тсек.

2009 жылы 30 азанда «Кз 2009» атты пленарлы жмыстарыны крмесіні ашылуы тті. Крмеде белгілі шарта баындырылан р трлі баыттаы суретшілерді туындылары крсетілді. Крме бізді аламыза, аламызды тарихына, болашаына арналды. аламыз шыныменде кз бейнесіне енген, трлі-тсті ашы-сары, жасыл, нзік клгін тстерге аны. Бір сзбен айтанда, суретшіні иялын жандандыратын жерлері кп болды.

2009 жылы 10 желтосанда туелсіздік кніне орай болып ткен жас танымал суретшілер мен фотосуретшілерді жмыстары жне олданбалы олнер шеберлеріні крмесіні ашылуы тті. Алаш рет крме экспозициясында бізді мемлекетімізді туелсіздігімен атар алыптасан, елімізді бгінгі буыранан оиалара толы мірі жайлы шыармашыл жастарды жаа жмыстары крсетіліп, крермендер шеберлерді ты шыармаларымен танысты. Крмеде танымал жас талапкер суретшілер: М. Волошина, Г. Садуаасова-Тарасова, халыаралы крмелерге атысушы з ісіні мамандары, олнер шеберлері, ЮНЕСКО сапалы белгісіні иегерлері: С. Баширов, А. Сейсекеновтарды туындылары кпшілік назарына ойылды.

2011 жылды 15 ыркйегінде ала кніне арналан ататы суретші, 1987 жылдан а з а с т а н су р е т ш і л е р Од а ы н ы м ш е с і ; 1 9 9 5 ж ы л д а н « а з а с т а н Республикасындаы есту абілеті тмен суретшілер ассоциациясы» Мемлекеттік бейкоммерциялы оамды бірлестігіні президенті - Алексей Уткинні «Мені сйікті алам» атты крмесіні ашылуы тті.

Алексей Уткин есімі азастан суретшілері мен бейнелеу нері шеберлері арасында те танымал. Оны жмыстары азастан, Ресей, АШ, Италия, Турция, Испания, Франция жне Нидерландия жеке меншік коллекцияларында сатаулы.

зіні шыармашылы жолында суретші алаа тн ерекшеліктерін, дстрін, сипатын сатай отырып «сйікті аласыны портретін» салумен айналысты. Суретші ком п о з и ц и я л а р ы э м о ц и я л ы т с а н ы т ы ы м е н кол о р и т т і к н з і к сезіммен ерекшеленеді.

2012 жылы атар-апан айларында «ыс аласында» атты крме музей снін келтіріп трды. Крмеде Н. Соловьевты, Н. Абишевты, В. Грюнбергті жне А.

Уткинні музей орындаы туындылары крініс тапты.

2012 жылды 24 суірінде азастан Суретшілер Одаыны мшесі, лы Отан соысыны ардагері Юрий Самуилович Шнейдерманны, жеіс кніне арналан «Елге оралтан жолдар» атты крмені ашылуы болып тті.

Ол Алматы, Мскеу, Санкт-Петербург жне ТМД-ны баса да алалары мен лемні 30-дан астам елдерінде трлі дегейдегі 140-тан астам крмелер ткізген танымал суретші.

Тарихи жне жалпы мдени маызы бар ндылытарды жинатау, оларды ылыми деу жне кпшілікке таныту жмыстарымен атар, бейнелеу жне олданбалы олнер топтамаларын толытыру барысындаы Алматы аласы тарихыны музейі жымыны ажырлы ебектері, ертегі кні алматылытарды алалы музейімен матана алатындай дрежеге ктереді деген сенімге жетелейді.

Биылы жыл Алматы аласы тарихы музейіні шаыра ктергеніне 10 жыл толады. Осы аз ана уаытты ішінде музей оры 32 мынан астам нды ждігерлермен толытырылды. Жоарыда саралап ткен мселелер музей тарихыны тек бір ана параы екендігін мытпаандарыыз жн болар.

–  –  –

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В МУЗЕЯХ.

В 2011 году Казахстан присоединился к основополагающим конвенциям ЮНЕСКО в области культуры. Были внесены два важных вопроса конвенция о мерах на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности и Международная конвенция об охране наматериального культурного наследия.

Нашей страной предложено включение в Конвенцию таких видов нематериального духовного культурного наследия человечества как: праздник «Наурыз», «Соколинная охота», древнее домашнее жилище «Юрта»,песенное состязание «Айтыс», народный танец «Кара жорга», стоящее на краю забвения кукольно-музыкальное искусство казахского народа «Ортеке».В Республике проводится ряд мероприятии по созданию условии для сохранения и восстановления кладези природного и духовного наследия народа, находящегося на грани исчезновения в век стремительных технологии, интенсивных социально экономических и политических перемен. Какую же роль в этой связи ведут музей?

Для музеев главным остается умение выявить и изъять из среды бытования те предметы и элементы музейного значения, которые могут нести на себе репрезентативные следы исторического прошлого, среди которых - казахское традиционное народное творчество, обряды и обычай, народная музыка и музыкальные инструменты… Музей как научно-просветительское учреждение оказывает услуги ознакомления и показа духовных ценностей через всю свою деятельность, соответствуя профилю.

Музей золота, Музей этнографии, искусства и музыки, Музей танца, Музей песен и еще много других подобных музеев, где можно ярко демонстрировать элементы духовной культуры.

Прежде всего, проводится сбор духовного наследия народов, путем организации этнографических экспедиции в районы, где возможно материалы сохранились.

Собирая предметы и элементы духовной культуры с сопутствующими для них легендой и рассказами о людях, которым они принадлежали, фиксируя из на аудио визуальных оборудованиях мы пополняем музейные фонды. В стенах музея весь материал проходит научную обработку. Исследование материала на основе научной литературы с составлением справок т служит базой для исследователей и научных сотрудников, приходящих в музей для исследования. В этом случае музей становится научно исследовательским центром для изучения культурного духовного наследия.

Уместное применение в жизни элементов духовной культуры важно, особенно при проведении разного рода мероприятии, которые на сегодняшний день стилизованы и иногда не соответствуют по формату проведения исконным истокам.

Убедиться в этом можно на примере декоративно прикладного искусства орнаментов казахского народа. Казахские мастерицы до сих пор считают, что если они воспроизведут переплетающийся узор, жизнь их, по принципу подобия, запутается и в ней не будет прямых дорог.. Переплетающимся орнаментом декорировались лишь сундуки и лари, в которых хранилось съестное, для того, чтобы материальные ценности в семье не переводились. Такими же переплетающимися линиями отмечались края белого войлочного ковра, предназначенного для похорон. Это делалось для того, чтобы душа усопшего не беспокоила живых, а также из представления, что в том, ином мире, законы действуют наоборот. Такая научная информация составляет базу научноисследовательских отделов музея и ее использование возможна благодаря научно методическому центру музея.

В основном, подлинники сохранены только в фондах музея или у редких ценителей, поэтому показ и ознакомление с видами материальной и нематериальной духовной культуры можно через экспонирование в музеях, на выставках. И. если эта выставка вызвала интерес посетителя к представленному материалу, то дальнейшее его знакомство с элементами духовной культуры может быть продолжено в музее, где создан «Клуб любителей музыки и искусства». Задачи клуба разнообразны. Одна из них это глубокое изучение традиции и обычаев, духовных ценностей народов, проживающих на территории нашей страны.

Клубы в музеях одно из направлении научно просветительской работы с общественностью. Деятельность таких клубов может быть разнообразной:

инсценировки, проведение фольклорно-этнографических праздников, проведение конкурсов на знание этнографических тем с элементами духовной культуры. В этих же клубах могут быть организованы кружки для детей разного возраста, где они получат информацию, научатся петь народные песни, распознавать элементы духовной культуры т.п. Выполняя роль особого места встреч и общения людей с разными интересами и потребностями, сегодня музей создает условия для диалога культур.

Являясь своеобразным «театром культуры», он позволяет «окунутся» в прошлое и обнаружить свои истоки и корни.

На основе всего справочного научного материала, проведенных в музее мероприятии можно издать брошюры, каталоги, альбомы, создать на сайте музея виртуальный музей. Отсюда музей становится еще одним информационным центром, располагающим материалом о нематериальном духовном наследии. А информационные технологии открывают невиданные ранее возможности, но при этом использовать новые технологии надо с учетом психолого-педагогических особенностей их воздействия на личность.

Любой вид деятельности музея в работе с посетителями, среди котроых студенты, учащиеся школ должен быть систематическим, основанным на создание специализированных программ, направленных на подготовку посетителей музея к восприятию музейных предметов и элементов духовной культуры и осмыслению музейной среды.

Таким образом, музей духовный центр, являющийся местом изучения народного наследия и в том числе - элементов нематериальной духовной культуры.

Сохранение, информирование о которых является важным для воспитания духовно богатого, знающего свои корни и, применяющего мудрые знания своих предков, поколения современных казахстанцев, живущих в век глобализации и урбанизации.

–  –  –

1. Л.М.Шляхтина,Е.Н. Мастеница «Музейно педагогическая мысль»

Исторические очерки Санкт-Петербург, 2006г.

2. «Перспективы сохранения и развития традиционного казахского народного творчества в современных условиях» Алматы,2010 г.

3. Выдержки из выступления И. Н. Тасмагамбетова на очередном заседании

ЮНЕСКО

–  –  –

МРАЖАЙ-ЛТТЫ НДЫЛЫТАР МЕКЕНІ.

М ражай ел мрасы-асыл азынасы. Осы бір сзді астарында не жатыр? Осы бір сраа жауапты дрсілдеген жрек тбінен шыан пікірмен сабатастырып крсек. Ол халыты баа жетпес асыл мрасы мен рухани азынасыны айнар кзі. Яни табиат пен адам олымен жасалан нер туындыларын жне кнеден жеткен, кнге кйген, желге тозан, нсерлете жауан жауына ттеп берген, ткен мірді сыры мен ырын зіне жасыра білген ескерткіштерді лгі нсаларын сатап, насихаттап, рпатан- рпаа жеткізуші мдени-рухани орда десек орынды айтыланы болар. Мражайды ішкі дниесіне етене енсеіз ондаы ойдаы іс рекетті практикалы іске айналып, лт мдениетіні озы лгісін жаыртып, рбір ждігерді тарихи маыздылыын зерделеп, нды ждігер екендігін длелдеп, оны ылыма айналуына сбелі лес осып, болашаа аманаттайтын крделі былыс, ылыми жйе жасалынып жатандыыны кусі боласыз. Елімізді біртуар азаматы. Жнібеков аамыз айтандай «ай халыты болса да рухани леміне саяхат оны кне ескерткіштерімен, тарихи орындарымен танысудан басталады», деп бгінгі скеле рпаа лтты таным мен рухани трбие беруде, танымды, тлалы абілеттерін дамытуда мдени мрамызбен кне ждігерлерімізді жетекші рл атарары сзсіз.

аза халында ата-баба мрасына ерекше рметпен арап, салт- дстрін сатап, дріптеп, сіп келе жатан рпатарына тлім-трбие беруде тек жаымсыз ылытара ана тыйым салып отырумен шектелмейтіні белгілі. Отбасы трбиесінен бастау алатын Отанын, елін, жерін сю, оны ардатай білу рбір жеткіншек пен азамата з жеріні, ауылыны, аудан, облысыны тарихын, оны табиатын, байлы ресурстары мен шаруашылы ерекшеліктерін географиясын, жануарлар лемін жетік білуінен бастау алатыны аиат.

йткені бл ымдар оны бары мен жоы, болмысы мен бгіні, ертеі мен келешегінде маызды рл атаратын факторлар болып келеді. Мражай трінен орын тепкен рбір мраны астарында сол жеке мра тарихы ана емес, осыан байланысты болатын кез келген халыты жріп ткен ізі, тарихы, айталанбас згешелігі мен ттас бір лтты ндылыы мен асылы жатыр. Елбасымыз Н.. Назарбаевты: «Егемен елімізді мдени мірінде музейлерді орны айрыша. Тарихымызды тере зерттеп, оны тжірибесінен талым алу азастанда патриотизмді алыптастыруды, Отанны лайыты азаматтарын трбиелеуді басты шарттарыны бірі...» деген сздері мражай ызметкерлеріні басты станымына айналуы тиіс ткенсіз болаша жо дегендей, азаты сайын сахарасы сан асырлы тарихы лі де тере зерттеулерді ажет ететін, атпар-атпар тарихи оиалар мен кезедерді сыры мен ырын ойнауына жасыра білген тты мекен. Сол шыиыры жо сахараны азаты ара шаыраы деп арар болса, онда табалдырыынан бастап тріне дейін ескіні еселеп, кнені зерделеп, баасына жете білетін, ндылыын арттырып, баасын спеттей білетін халы екендігіне кз жеткізуге болады. аза елі туелсіздігін аланнан кейін мражай саласы рылымды жаынан крделі згерістерге шырап, саяси-идеологиялы станымы шарытап, тпкі тамырынан бастап тбегейлі згерістерді бастан ткерді. Елімізді ткпірткпірінен жаадан мдениет пен білім, спорт пен денсаулы мекемелерімен атарласа сан алуан таырыптарды амтитын мражайлар есесін ктеріп, бой тзегені млім.

Тй-тй басан сби іспеттес аза елін рухани азыпен сусындату шін мны маыздылыы аса зор болды. Бгінгі Туелсіз азастан шін мражайлар тек ылыми-зерттеу дрежесіне ие мекеме болып алмауы керек. Мражай лтты лылыын айатайтын ерекше мнді символына, мемлекеттік атрибуттарды бірі болыуына ат салысып, крерменге трбиелік мн-мазмнды ындыра білетін,сыр атарар схбаттасушыа да айналды. ылышынан ам таман кеестік идеологияны ыспаында болан мражайлара бгінгі кндері тар жол тайа кешуден тылып, жан-жаты ты идеяларды жзеге асыруа жадайлар жасалып отыр.

Демек дербес ел, туелсіз мемлекет болан алашы кезенен бастап бгінгі кнге дейінгі аралыта мемлекетімізді ныайып, туелсіздігіміз тырлы болып, лкен саяси-экономикалы жетістіктерге жеткенімізге бкіл лем ку болып тран тста бірлігіміз бен татулыымызды арасында лтты мддемізді асырып, нды мраларымызды спеттеп, мнді-мдениетімізбен, нрлі руханиятымызбен нрлендіріп, скеле рпаты з лтыны лтжанды рухы аса азаматы болып сіпнуіне сбелі лес осуда мражайшыларды да алар орны, маызды рлі бар деп білеміз.

–  –  –

МУЗЕЙЛЕРДІ ЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ДІСТЕРІ,

ЖЙЕСІ ЖНЕ ОНЫ ЖІКТЕЛУІ.

М узей мдени-тарихи жне ылыми ндылытарды сатайтын, ждігерлер арылы мліметтерді жинатап, зерттеп, зерделеп ата-бабамыздан алан мраларды скеле рпаа мирас етіп алдыратын мдени ндылытар арылы рухани нр беретін тарихи алыптасан кп ырлы леуметтік апараттар институты.

Мемлекетіміз туелсіздік алалы халымызды тарихын, мдениетін музей дегейінде зерттейтін ммкіндіктер туды, тарихымыза айта арап оны экспозицияда жаа трыда крсету, насихаттау, ылыми трбиелік білім беру музей саласына жаа серпілістер келді. Археологиялы жне этнографиялы экспедицияларды жмысы жанданып музей ждігерлері жаа нды тарихи деректермен толытырылуда, ол лтымызды лі де ашылмаан тарихыны астарын ашуа ммкіндік болады деген сз.

Музей арнайы жабдыталан, оамды ажеттіліктерді теуге арналан, тарихи-ылыми дерек ретінде ждігерлерді сатап, рпатан-рпаа жаттарын жинайтын эстетикалы ндылытары бар мекеме болып табылатын себепті музейлерге ойылатын талаптар да кшейді.

Музей ісі оамдаы дамуымен тыыз байланыстаы ерекше сала. Ол ылымны, білімні, мдениетті алыптасуына тікелей сер ететін ылыми мекеме.

Барлы музей ісіне байланысты жинаталан тжірибе мен музей ісіні мселелерін ктеретін арнайы дебиеттерде жары крген ылыми білімдер жиынтыын «музейтану» деп атайды. Бл термин XIX асырды екінші жартысында ана пайда боланымен, кптеген тілдерде ертерек орныып алды. ылымда брыны олданылан «музеография» деген термин музейге атысты барлы шыармаларда олданылып келді, ал XX асырды ортасынан бастап тек музейді сипаттауа ана пайдаланылды. «Музейтану» терминін кбінесе «Музей ісіндегі ылыми ілім» немесе «Музей теориясы» деп арастырады. Бл ымдарды барлыы музей мен ылым арасындаы байланысты тере крсете алмайды. Музейтану зіні теориялы жйесін, ымдарын, дістерін жне баса ылыми салалар арасындаы орнын (XVI асырдан бастап) тжірибені теориямен біріктіріп, орытындылау арылы, материалдарды жйелеу арылы за мерзімнен со тапты. Соы жылдары ана музейтану жалпы ілімдік пн ретінде негізгі ымдарды алыптастырып, баытын айындай бастады. Музейлерді Халыаралы кеесінде музейтану ылыми сала ретінде толы абылданды. 1977 жылы Кеес Одаында ткен музей ісіне байланысты Халыаралы XI шешуші басты конференциясында Халыаралы музеология комитеті крылады. Онда іргелі ылыми-зерттеу ебектерді жазуа бадарламалар абылданып, музейтануды университеттерде оытуа сыныс жасалды[1].

Музей ісіні негізгі белгілері музей ждігерлерін жинау, есепке алу, сатау, консервациялау, зерттеу. Музей арылы апарат тарату оамдаы байланысты айрыша жйесі болып табылады. Жмысты йымдастыру формалары ртрлі. Оан затты крмелер, экспозициялар йымдастыру, дрістер оуды йымдастыру т.б. жатады.

Музей арнайы жабдыталан, оамды ажеттіліктерді теуге арналан, тарихиылыми дерек ретінде ждігерлерді сатап, рпатан-рпаа жаттарын жинайтын эстетикалы ндылытары бар мекеме болып табылатын себепті музейлерге ойылатын талаптар да кшейді.

Музей ісіні теориясы мен практикасын тарих, мдениет тарихы, нертану, социология, этнография, археология т.б.ылыми салалары да зерттейді.

Зерттеу нысанасына араанда зерттеу пні ерекше белгілі бір задылытар аясында арастырылатын жеке-дара ылыми пн болып келеді. Зерттеу пні ылымны негізгі міндетін, баытын, ызыушылыын, шеберін крсете алуы ажет. Егер зерттеу нысанасын тез, арапайым жолмен анытауа болатын болса, зерттеу пнін анытау оай емес. Зерттеу пнін анытау ылымны негізгі теориялы міндеттеріні бірі. Ол зерттеуді дістемелік жаымен тыыз байланысты жне арнайы зертеуді нтижесі болып табылады.

Музейтануды теориялы зерттелуі кбіне се брыны социалистік мемлекеттерді алымдарыны лесінде болды. Чехославакия алымы И.Неуступный 50-жылдары музейтануды зерттеу пніне жатызу туралы мселені ктерді. 1964 жылы Германияда (ГДР) ткен пікірталас кезінде талыланан «Тезистер жобасында»

алашы анытама берілді. Авторлар музейтануды деректік пн ретінде арап, оны зерттеу пніне бкіл музей ісіні жмысы жатады деп арастырды. Олара: музей материалдарын саралау, тадау, орларды жйелеу, ждігерлерді деректік баасын, дрежесін анытау, айта алпына келтіру, консервациялау дістері, музей ждігерлерін орау, сатау, музейге келетін адамды байап-білу, тану, музей заттарын экспонат ретінде зерттеу. Бл жерде ойылан негізгі міндет музей ждігерлерін тану болды. Чехославакия алымы И.Бенеш «музейтану - арнайы йымдастырылан ісрекетті жиынтыы жне сол арылы музейді леуметтік функцияларын атаруы»

деп анытама беріп, музей ждігерін жмысты негізгі озаушы кші ретінде арастырды. З.Странский (Чехославакия) жмыстары музейтану мен оны зерттеу пніне теориялы негіздеу жаынан анытама берген. 60-жылдары музейтануды дербес ылыми сала дегенді остап, ол музейтану пні музейлік мекеме ретіндс емес, «музей ісіні саласы» деп орытындылады. Ол жаттарды жинау мен музей ждігерлерін, тп деректерді зерттеуге кіл бліп, кейіннен адамны музей ісіне деген 142 арнайы атынасыны, кзарасыны, ерекшелігіне тоталды [2].

Музейтану зерттеу дістерінде, тарихи зерттеу дістері, сіресе археология, этнография, палеография, нумизматика, нертану, педагогика, психология саласындаы зерттеу дістері, жаратылыстану ылыми-зерттеу дістері олданылады.

Сонымен бірге ылыми-зерттеу дісіні далалы зерттеу, баылау, эксперимент сияты трлері де кеінен олданылады.

Музейтануды зерттеу дістеріні негізгі баыттарына тоталса, олар мынадай:

1. Апаратты дерек кзі ретінде, ждігерлерді мдени-тарихи ндылытарына зерттейтін баыттарда жмыс істеу:

а) музей ндылытарына жататын ждігерлерді анытау (алымдар, лаборатория);

б) музей ждігерлеріні мндік маынасын, ерекшеліктерін анытау ісі;

в) музей ждігерлеріне байланысты ылыми анытамалы, жйелеу жмыстарын йымдастыру;

г) сатау режимін консервация жне айта алпына келтіру жолдарын анытау;

д) музейді трбиелік, білімдік міндеттерін атару дістерін арастыру, жйелеу.

Музейтану ылыми пн ретінде білім жйесі алыптасан, зіндік рылымы бар сала. Музейтануа тарихи, теориялы, олданбалы элементтер кіреді.

Музейтану рылымы тмендегідей:

1. Музейтануды тарихы мен тарихнамасы

2. Музейтану теориясы

3. Музейлік дерекнама

4. олданбалы музейтану Музейлер жабы жйедегі, мемлекет пен оам алдында музей заттарын сатау, орау, пайдалану ызметтеріне жауап беретін мекеме. Музей жйелері ртрлі профильдегі, типтегі музейлерден трады[3]. Музей жйесіні рылуына оамды факторлар сер етеді. Оан оамдаы ндылытар мен ажеттіліктерді згеруі, нерді, ылымны, білімні, ндірісті дамуы жатады. Музей жйесі за тарихи кезедер арылы алыптасады. рбір музей ылыми пндерді, нерді саласына арай жйеленеді. Мысалы, тарихи музейлер жалпы тарихи, лтты, лкелік немесе белгілі бір тарихи кезеге, уаиаа арналан болып блінеді. Музейлер негізгі профилі жаынан тмендегідей топтара блінеді:

1. Тарихи музейлер тарих білімі мен ылымына негізделген жйе бойынша блінеді: Олар:

а) жалпы тарихи

б) археологиялы

в) этнографиялы

г) нумизматикалы

д) тарихи-экономикалы

е) білім мен аартушылы тарихы

ж) арнайы тарихи музей (спорт тарихы, музыка тарихы т.б.).

2. Кркемнер музейі. нер мен нертануа атысты барлы музейлер. Мысалы, нертану музейі, картина галереясы, мсін музейі, олнер музейі, олданбалы нер музейі, гравюра кабинеті, театр, музыка, кино нері музейлері т.с.с.

3. Табии-жаратылыстану тарихи музейлері з жмыстарында жаратылыс-тану ылымы пндеріне сйенеді. Оан биологиялы, ботаникалы, зоологиялы, геологиялы, минералогиялы, палеонтологиялы, антропологиялы жне экологиялы т.с.с. музейлер жатады.

4. Техникалы музейлер техника ылымымен тыыз байланысты музейлер, 143 оан: политехникалы, техникалы, авиация, автоклік, байланыс, кеме жасау, таукен ісі, темір жол клігі, жеке нерксіптер музейі, техника ескерткіштері т.с.с.

музейлер жатады.

5. деби музейлер дебиет салаларына баытталан, белгілі жазушыларды мірі мен ызметіне арналан музейлер.

6. Кешенді музейлер екі, ш профильде жмыс жргізетін музейлер. Мысалы, тарихи-кркем, тарихи-архитектуралы, ауыл шаруашылыы музейі т.с.с. Кешенді музейлерді ке тараан трі лкетану музейлері. Олар тарих пен жаратылыстану баытын біріктіріп жмыс істейді. Ал типтік жаынан музейлер 3-ке блінеді: 1) ылыми зерттеу; 2) кпшілік-аарту; 3) зерттеу, академиялы-оу.

азіргі музей жйесінде ылыми зерттеу типі ке тараан. Ал академиялы оыту музейлері белгілі бір ылыми салаа байланысты зерттеу жмысын тере жргізеді.

сіресе, музей орларын жинатаан кезде далалы экспедиция жмыстары, бірлескен археологиялы азба жмыстарыны нтижесі кеінен олданылады. Музей жмысы тек ткен дуірді ескеркіштерін жинап ана оймай, азіргі заман трысынан да немі ізденушілік, зерттеу жмыстарын збейді. ылыми жмыстарды кп міндеттері экспозициялар арылы шешіледі.

рбір экспедициялы жмыс тек ана мдениет ескерткіштері мен тарихи ндылытарды мражайлы орын кешендіру емес, сонымен бірге мражайды ізденіс-экспозициялы крмелік объектісі болып табылатын шындыты музейлік толы апарат кздерін жинатайды. Экспедициядаы мндай ізденісті баылау, срау, анкета немесе /интервью/ дістемесі арылы жзеге асырылады.

Баылау зерттеуші мен зерттеу обьектісіні здіксіз апарат жинатау дісі.

Мражай ызметшісі зерттеліп отыран территорияа келіп ызытыратын мдениет ндылытарын зерттейді. Осыан байланысты ол зерттеліп отыран халыты ісрекеті мен жадайларын апарат беретін баылаушы болып табылады.

Срау бірінішілік апараттарды жинау дістемесі. Ол зерттеуші мен корреспондент арасында жеке гіме немесе басалай /апарат беруші, апарат алушы/ жргізілуі ммкін. Зерттеуші мен апарат беруші арасындаы жеке гіме интервью деп аталады. Экспедиция кезінде зерттеуші апарат берушімен ашы гіме кезінде оан жартылай йымдастырылан интервью дісін олданады. Яни зерттеуші оан сра оя, толыанды жауабын алу. гіме барысында магнитофон таспасына басылып отырады. Срау тсіліні нтижесі бадарламаны рылуы, сраты басымды болуы мен зерттеушіні апаратты алу барысында жан-жаты олданан тжірибесіне байланысты болады.

Экспедиция мражайлы орды кешенді трлеріні жетілген трі болып табылады, соларды нтижесінде мражай орына кптеген жаа енді зерттеле бастаан зара байланысты пндер мен мражайа ажетті мдениет ндылыты жне апараттар кірістіріліп отырады. Экспедициялы жмыстар кбіне типологиялы коллекциялар жинау шін, мражай орын жйелі трде кешендендіру шін арнайы йымдастырылады[4].

–  –  –

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАМЯТИ

Н а протяжении многих лет музей Абылай хана в Боровом проводит свою просветительскую работу, как среди мастных жителей, так и среди отдыхающих. Все это время музей возглавляет энтузиаст своего дела Амина Даулетовна Турсынбаева.

Интерес к истории Казахстана в целом, и к личности Абылай хана в частности растет день ото для. Мы ощущаем это по росту количества посетителей. Причем, не только казахстанцев, но и зарубежных гостей в том числе россиян. Граждане России проявляют большой интерес к деятельности знаменитых ученых-академиков, находившихся в Бурабае в эвакуации в годы ВОВ. Прежде всего, речь идет, конечно, об академике Владимире Ивановиче Вернадском.

Дружба двух государств Казахстана и России имеет многовековую историю. И только сейчас она выходит на качественно новый уровень. Наш дружба многогранна и проявляется во многих сферах жизнедеятельности двух стран.

22 мая 2012 года, в столице нашей республики, в рамках глобального энергоэкологического форума «Энеогоэкологические инициативы Казахстана»

состоялся V Астанинский Экономический форум, в рамках которого прошло награждение Турсынбаевой Амины Даулетовны памятной медалью ЦК КПРФ «В Ознаменование 130-летия со дня рождения И.В.Сталина». Председателем которого является Г.А. Зюганов. Также российский Академик Естественных наук, Амине Даулетовне было присвоено звание «Почетный член академии Российской Академии наук» и вручен диплом члена Российской Академии Естественных наук по Отделению исследованию циклов и прогнозирования за вклад в сохранение памяти и наследия Вернадского в период его пребывания в п. Бурабай.

До начала открытие форума делегация РАЕН посетила п. Бурабай, куда был эвакуирован летом 1941 года академик Владимир Иванович Вернадский вместе с женой Натальей Егоровной. Здесь в течении двух лет он работал над своим самым большим обобщающим трудом «Химическое строение биосферы Земли». Вместе с ним здесь жили и работали еще 34 ученных и академиков.

Благодаря ему сегодня Боровое известно не только как курортное место на Севере Казахстана, но и как место где жили и работали известные Советские и Российские ученые. И по сей день, сотрудники музея бережно хранят эту память, основой которого служат экспонаты, сохраняемые Аминой Даулетовной Турсынбаевой, живым свидетелем тех времен.

Амина апа родилась 14 декабря 1928 года. Свою трудовую деятельность начала в 14-летнем возрасте. В годы ВОВ работала в качестве сторожа племенных жеребцов, что приравнивалось к работе тружеников тыла, а в вечернее врем спешила навести порядок в библиотеке, где проводилась декада ученых-академиков из Москвы. По настоянию заведующей библиотеки Винокуровой Александры Васильевны, поступила в библиотечных техникум города Акмолы (ныне столица Казахстана Астана) и продолжила трудовую деятельность в качестве библиотекаря. В 1967 году закончила Алма атинский педагогический институт имени Абая. Работала в подростковом санатории «Боровое» учителем истории. Кабинет истории был одним из лучших образцов-показательных кабинетов школы. Всегда инициативная, ищущая новые формы и методы обучения и воспитания школьников Амина Даулетовна принимала активное участие в областных и городских смотрах художественной самодеятельности. В 1988 году Амнна Дуалетовна является инициатором открытия историко-краеведческого музея, где был собран и грамотно оформлен интересный исторический материал. В этом же году назначается директором этого музея, 32 годы своей жизни отдав воспитанию подрастающего поколения, уходит на служенный отдых- на пенсию, но не уходит с трудовой арены. Свой творческий потенциал Амина Даулетовна до сегодняшнего дня вкладывает в развитие историко-краеведческого музея имени Абылай-хана. На протяжений долгих лет много сил и времени посвящает сбору материала для музея, по крупицам собирая информацию об истории Казахстана, об академиках, проживавших в годы ВОВ в Боровом, о ветеранах боровчанах войны и труда. Опубликованные в средствах массовой информации ее многочисленные статьи, в стихотворной форме на казахском языке, отображены исторические события прошлых лет. Амина Даулетовна хранит письма родственников ученных, как связывающую ниточку с прошлым и продолжает вести переписку со всеми, кто неравнодушен к жизни и деятельности своих предков. Музей живет! Здесь проводиться экскурсии по залам, во время которых посетители по ходу рассказа Амины апай мысленно попадают в разные периоды истории. Почетными гостями музея стали представители разных стран, оставившие самые искренние сокровенные пожелания.

БІЛМАНСР

–  –  –

АКАДЕМИКТЕРГЕ

Зор ауып Москваа тнген кезде, Аттандырды ылымдарды сеніп бізге.

Вернадский, Гамалей, Крыловты Кл жаалап жргені крді кз де.

Марья Федоровна Горькийді жан жолдасы Басарып ылымдарды болды басшы, Халыпен араласып бір туандай Бастауыш йымына болды хатшы.

Ірі ылым Орлова жырып айттым азаты эпос тарихын сырып айттым, Танырап аза тілін жаттап алды, Екі жылда екі томды сздік жазды.

Шипалы асиетін Бурабайды Тексеріп кітап жазан ылымдарым.

Кп ебек алдырыпты, олтабамен Ауыран тсініпті адам жанын.

Щербатский, Ильинский, Ляпунова Топыра бйырыпты осы Бурабайдан.

Вернадский, Гамалейді жолдастары Мгілік орын тапты осы жерден.

(А.Д. Турсынбаева)

–  –  –

ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ПЕРЕДАТЬ.

Г ород сверкает многочисленными огнями, он притягивает, чарует, бурлит.

Устремленными вверх зданиями разнообразных причудливых форм, стилей, удивительными фонтанами, парками, памятниками и скульптурами, динамизмом и внутренней наполненностью заявляя о себе как о городе 21 века. Да, это Астана, это Казахстан, это наша воплощенная реальность. Но как же долог был путь к этому сегодняшнему дню. Путь, вместивший взлеты и падения, войны и перемирия, батыров, акынов, эпосы и легенды, героев и негероев, одним словом, нашу историю.

Идентифицируя свою принадлежность к нации, этносу, интуитивно ощущаешь истоки и прошлое, может быть, на генетическом уровне: замирает сердце при звуках домбры, вызывают тревогу звуки кобыза, степная полынь и топот коней пробуждают щемящее чувство родства с Великой Степью.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:

«ДАЙДЖЕСТ УТРЕННИХ НОВОСТЕЙ 28.05.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой Внесены изменения и дополнения в государственные общеобязательные стандарты образования Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом подпишут 29 мая в Казахстане В октябре на заседании Совета глав государств СНГ в Астане примут заявление по...»

«КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИСТ № 1-2 (31-32) зима, весна Казань Главный редактор Ответственный секретарь Рафаэль Хакимов Алсу Хуснутдинова Дизайн обложки Верстка Миляуша Хасанова Лия Зигангареева Редактор и составитель номера Рафик Абдрахманов Учредитель Автономная некоммерческая организация «Казанский центр федерализма и публичной политики» Мнения, выраженные авторами статей, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции «Казанского федералиста» Издание осуществляется при финансовой поддержке Фонда...»

«Каф ед ра Социологии Меж ду нар од ны х От но шени й Социологи ческого фак ул ьте та М Г У имени М.В. Ломоносо в а Геополитика Ин ф о р м а ц и о н н о а н а л и т и ч е с ко е и з д а н и е Тема выпуска: Война В ы п у с к XXI Моск ва 2013 г. Геополитика. Информационно-аналитическое издание. Выпуск XXI, 2013. — 162 стр. Печатается по решению кафедры Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова. Главный редактор: Савин Л. В. Научно-редакционный совет:...»

«Министерство образования и науки Российской 1 ед ;рации Федеральное государственное бюджетное образовательнф j феждение высшего профессионального образования Пермский национальны![ исследовательский ПНИПУ1 политехнический университет Электротехнический факультет Кафедра микропроцессор^щусредств автоматйййШи УТВЙГ врАЮ Прор« Ki i{ по учебной работе. В. Лобов 2015 г. пломноЛ 'АКТИКИ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (практика по подготовке к выпускной квалифика днинной работе) основной профессиональной...»

«Министерство образования и науки РФ Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» в г. Мурманске УТВЕРЖДЕНО ПРИНЯТО Директор Филиала на заседании кафедры гражданско-правовых ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске дисциплин ЧОУ ВПО БИЭПП в.г. Мурманске А.С. Коробейников протокол № 2_ от «_26_»сентября_ 2014 года «_26_»сентября_ 2014 года Учебно методический комплекс дисциплины ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО Специальность 030501...»

«Протокол № 1 очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края Дата проведения: 06 февраля2015 г., 11.00 Место проведения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1; зал заседаний № 5 здания Правительства Ставропольского края Председательствовал: Кувалдина Ирина Владимировна – заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии; Ответственный Береговая Елена Николаевна – консультант секретарь: министерства...»

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Управление молодежной политики, информации и общественных связей РГСУ г. Москва, ул. Стромынка, 18, к.301 +7(499) 269 06 01 ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА «24» мая 2011г. на 19 листах СОДЕРЖАНИЕ СТР РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКВА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ВЕРА И ДЕЛО» ОТКРЫЛСЯ 21 МАЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ФОРУМА СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ НА ПРИХОДАХ И...»

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика Оглавление Предисловие. Новая модель роста – новая социальная политика Раздел I. Новая модель роста Глава 1. Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности Глава 2. Стратегии улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности в...»

«Вестник Спасского храма поселка Андреевка № 1 (85), январь 2016 г. Московская епархия Русской Православной Церкви Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Мы молитвенно прославляем пришествие в мир Господа...»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ _ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ Дальневосточного отделения Российской академии наук Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПРИАМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА» Правительство Еврейской автономной области Управление по внутренней политике Еврейской автономной области СОВЕТ...»

«Дайджест космических новостей №180 Московский космический Институт космической клуб политики (21.03.2011-31.03.2011) 31.03.2011 Ответственность за эффект Пионера возложили на геометрию аппаратов 2 Космический грузовик HTV-3 успешно пережил землетрясение в Японии 2 Глонасс-М в 2009 г дал сбой из-за радиоэлемента, заявил глава ИСС 3 30.03.2011 Планы по использованию космодрома «Восточный» 3 На строительство космодрома в 2011 году будет выделено 3,6 млрд рублей 4 Российские космонавты готовы...»

«OECD OCDE Европейская Комиссия в сотрудничестве с Секретариатом специальной рабочей группы ОЭСР по реализации НПДООС Проект: SCRE/111232/C/SV/WW Оказание содействия реализации экологической политики и НПДООС в ННГ Финансовая стратегия для сектора обращения с комунальными отходами в Ярославско области Итоговый отчет Май, 2003 г Опубликовано в мае 2003 г. Авторское право 2003 г. Европомощь, Европейской Комиссии Запросы относительно копирования направлять в информационный офис ТАСИС, Европейская...»

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК РОССИЯ И МНОГОСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С НОВЫМИ УГРОЗАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (военно-политические аспекты) Под редакцией А.Г. Арбатова МОСКВА ИМЭМО РАН УДК 341.67(470) ББК 66.4(2Рос) Росс 76 Серия Библиотека Института мировой экономики и международных отношений основана в 2009 г. Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-03-00518 Под редакцией академика РАН А.Г. Арбатова Авторский...»

«План действий бюджетного сообщества PEMPAL на 2016 финансовый год В Плане действий БС на 2016 финансовый год описываются направления деятельности, которые сообщество планирует осуществить в период с начала июля 2015 г. по конец июня 2016 г. Эти направления деятельности увязаны со стратегией PEMPAL на 2012-2017 гг. Инициативы по совершенствованию деятельности PEMPAL также будут учитываться, исходя из результатов среднесрочной оценки хода реализации стратегии PEMPAL на 2012-2017 гг. Результаты...»

«АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛИПЕЦКА ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕЛЕЦКИЙ...»

«Серия: Старый Свет — новые времена БОЛЬШАЯ ЕВРОПА Идеи, реальность, перспективы Научный руководитель серии «Старый Свет – новые времена» академик РАН Н.П. Шмелёв Редакционная коллегия серии Института Европы РАН: акад. РАН Н.П. Шмелёв (председатель), к.э.н. В.Б. Белов, д.полит.н. Ал.А. Громыко, акад. РАН В.В. Журкин, к.и.н. О.А. Зимарин, д.и.н. М.В. Каргалова, чл.-корр. РАН М.Г. Носов, д.и.н. Ю.И. Рубинский, чл.-корр. РАН В.П. Фёдоров, д.и.н. В.Я. Швейцер, д.и.н. А.А. Язькова Федеральное...»

«ФИО клиента: Код заказа: Место и роль России в современной Тема работы / вариант: геополитической картине мира Дисциплина: Геополитика среда, 21 октября 2015 г., 10:37:59 Содержание Введение 1 Основные теоретические представления геополитики о положении России в современной картине мира 2 Круг интересов внешней политики России. Основные функции внешнеполитических механизмов Заключение Список литературы Введение Актуальность данной работы заключается в том, что современная геополитика является...»

«специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от _2015 года.1.3. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Меры социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми в Ярославской области 2014 год г. Ярославль 2014 г. Брошюра содержит разъяснения о мерах социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, предусмотренных федеральными и областными нормативными актами. Данная брошюра издана для будущих и настоящих родителей. Брошюра позволит семьям лучше ориентироваться в действующих нормативных актах. Ее содержание построено по разделам для отдельных категорий...»

«Протокол № 2 очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края Дата проведения: 04 июня 2015 г., 15.00 Место проведения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1; зал заседаний № 5 здания Правительства Ставропольского края Председательствовал: Кувалдина Ирина Владимировна – заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии; Ответственный Береговая Елена Николаевна – консультант секретарь: министерства...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.