WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 11 |

«Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г. Абай атындаы азПУ-ні Хабаршысы, «Халыаралы мір жне саясат» сериясы, №2 (33), 2013 ж ЛЕМДІК САЯСАТ ПЕН ...»

-- [ Страница 2 ] --

КСРО-ны кйреуі. Тоаевты тадырына тікелей сер етті. Сол шата зі ызмет атарып жрген Ресейді сырты саясат ведомствосы нды кадрден айырылысы келмей, оан адам ызыарлы сыныстарын ала тартан еді. Алайда: «Еліе орал, халыа алтысыз ызмет ет» деген ке сиетін не бойы жадында стайтын асым-Жомартты туан еліне ызмет ету масаты брінен де жоары трды.

Сондытан да ол Президент Н.Назарбаевты егемен азастанны дипломатиялы ызметін алыптастыру туралы тапсырмасын бар ынтасымен абыл алды. Ол Сырты істер министріні орынбасары, бір жылдан со бірінші орынбасары болып таайындалды.

1994 жылдан бері, он жылдан астам уаыт бойы, асым-Жомарт елімізді сырты саясат ведомствосын басарды. Бл азастан шін иын кезе болан еді. Еліміз дербес мемлекет ретінде лкен лемге алашы адамдарын жасай бастады. Мемлекетаралы атынастар орнату тжірибесі жоа тн болатын. Алайда жас аза дипломатиясы бл рметті де иын миссияны абыроймен орындап шыты.

асым-Жомарт Тоаевты шет елдерде «кнігі дипломат» деп баалайды, оны жоары ксіпойлыын рметтейді, оны азіргі аза дипломатиясы мектебіні негізін алаушы ретінде біледі. Ол еліміздегі халыаралы атынастар мамандарыны лкен шоырын дайындап шыты. азіргі уаытта отанды дипломатия мектебінен тлім алан мамандар азастанны шет елдердегі елшіліктерінде, сондай-а баса да мемлекеттік мекемелерде табысты ызмет атаруда. Жаанды ос держава – Ресей мен ытайды ортасында орналасан азастанны сырты саяси стратегиясын жасауа.Тоаев тікелей атысты. азастан Республикасы Сырты істер министрлігіні белсенді іс-имылы Президент Н.Назарбаевты сырты саяси бастамаларын ала жылжытуа баытталан жан-жаты ызметі елімізді лемге танытты. Азиядаы зара іс-имыл жне сенім шаралары жніндегі кеес азастанды дипломатияны келбеті болып ана оймай, азіргі халыаралы атынастарды іргелі де маызды факторына айналды.

Елді геосаяси жадайына лайы, андай да бір мемлекетпен жанжалдасудан аула болып, лтты мдделерді орауды жзеге асырып отыран азастан дипломатиясы шет елдік мамандарды жоары Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

баасына ие болды. ыса мерзім ішінде азастан лемні 70-тен астам елінде дипломатиялы жне консулды мекемелерін ашты. Бізді мемлекетіміз Б жне баса да халыаралы йымдарда белсенді ызмет жргізді. «Бізді сырты саясат лем мемлекеттерімен траты, болжауа болмайтындай атынастарды амтамасыз етті» деп атап тті бір схбатында.Тоаев. Бл сз реті келгенде айтыла салан жайт емес, азастанны дипломатиялы ызметіні нтижесін дйектеген салматы пікір.

асым-Жомарт Тоаев 1999 жылы Премьер-Министр болып таайындалды..Тоаев Кабинеті елді лемдік оамдастыта станымын ныайта отырып, ішкі реформалара алдымен кіл блді.

Трындарды леуметтік жадайы айтарлытай згерді, экономиканы тратану кезеі басталды. Ол басаран кімет толымды нтижелерге, абыралы табыстара ол жеткізді. 2000 жылы экономикалы сім 11 пайыздан асып, азастан дамуы тарихында зіндік рекорд жасады.

азастан Республикасыны Премьер-Министр лауазымында.Тоаев ажет болан жадайда беріктік таныта білген наыз мемлекетшіл тла ретінде есте алды. Шын мнінде кіметті оам алдында ашы болу дуірі сол кезден бастау алды. Ол БА алдында «жасырынба ойнамай» немесе журналистермен «келісіп алу» сияты рекеттерден млде аула болып, з станымдары мен кзарасын ашы білдірді. оам душар болан дадарысты сттерде ол Президент Н. Назарбаевты жанынан табылды.

2002 жылы асым-Жомарт Тоаев дипломатияны сара жолына айта оралды. азастан Республикасы Президентіні Жарлыымен азастан Республикасыны Мемлекеттік хатшысы – Сырты істер министрі болып таайындалды. лемдік ауымдаы дипломат дегейіне ктерілген.Тоаев -ірі халыаралы форумдарды алаулы онаы, дниежзілік дипломатиялы оамдастыты танымал кілі. Оны есімі азастан сырты саясатымен ана сабатастырылып айтылмайды, сондай-а ол жаанды саясатта да бден танымал Тла.

Елбасы Н.Назарбаевты сынуымен.Тоаев 2007 жылы азастан Республикасы Сенатыны Траасы лауазымына сайланды. азастанда басталан ке клемді саяси згерістерді тбегейлі жзеге асыру елді леуетін жандандырып, барлы кш-жігерді жмылдыруды талап етті. асым-Жомарт Тоаевты бл жауапты орына сайлануы осындай ажеттіліктен туындааны айын. Саяси реформалар е алдымен билікті занамалы саласындаы жаартулармен сабатас. Осы орайда Сенат Траасыны кп жылды тжірибесі мен беделіні экономикалы реформаларды табысты амтамасыз етуге тигізер пайдасы кмн туызбайды. Оны стіне бізді оамымыздаы саяси реформалар. Тоаевты жеке кзарасы мен станымына сай келеді.

асым-Жомарт Кемеллы лкен саясатта адамгершілік ндылытарды стем болуы аидатын станады. Ол ешашан да саясатты «лас рекет» деп санамайды. Азаматты оамды, мемлекетті саяси жйесінде парламентті рлін ныайтуды жатайды. Бір схбатында ол з міріні айнымас масаты жайында айта келіп: «ол астындаылара жеке басыны лгісімен жоары ксібилікті жне Отанына шынайы берілгендікті паш ету, таланттарды танып баалау жне кзбояушылытан арылу», - деген еді.

асым-Жомартты келбетіні пиясы да осында болса керек. Туелсіз мемлекетімізді тырын биіктету жолында ызмет атарып жрген дипломаттарымыз – азамат, дипломат, тла – асым-Жомарт Тоаевты осы наыл сздерін рашан есінде сатарына сеніміміз мол.

Бгінгі тада асым-Жомарт аза халы перзенттеріні олы жетпеген халыаралы биік шыны на басына шыан дарабоз. Дниежзіні 198 мемлекеттері бас осан Біріккен лттар йымы Бас хатшысыны орынбасары болу мртебесіне ие болан халымызды біртуар лыны сапары стті болып, айы оынан, жлдызы солынан туай!

Тйін Маалада автор елімізді ірі тла, азамат, дипломаты –.К. Тоаевты мірлік бейнесін арастырады. Ол елімізді туелсіздігін амтамасыз ету жне азастандаы экономикалы, саяси реформалара олайлы сырты жадай жасауды маызды миссиясын атаран отанды дипломатияны бастауында трды.

–  –  –

азастан Республикасыны Президенті Нрслтан бішлы Назарбаевты бастамасымен басталан, мемлекеттерді Еуразиялы Одаын ру жобасы алашында таза теориядан кейіннен саяси тжірибеге тіп отыранына бгінде ку болып отырмыз. Туелсіздік алан уаыттан бастап-а, шетел мемлекеттерімен досты жне ашы ынтыматасты арым-атынас орнатуа баыт алан азастан Республикасыны айматыы саяси интеграциялы рдістерді дамуына осан лесі зор. азастан алашы кннен бастап посткеестік айматаы барлы елдермен айматы ынтыматасты руды жатасы болды. азіргі кезеде Туелсіз Мемлекеттер Достастыыны рбір мше елімен досты арыматынас орнатуы, республикамызды жргізіп отыран саясатыны нтижесі болып отыр.

Еуропалы Ода елдері, Ресей Федерациясы, Америка рама Штаттары, ытай Халы Республикасы жне таы да баса лемдік саясатты ірі акторлары азастан Республикасыны халыаралы сахнадаы ріптестері болып табылады. лтты мддені амтамасыз ету шін халыаралы саяси экономикалы жне мдени рдістерге толыанды атысу масатында халыаралы ауымдастыа интеграциялану ажеттілігі бізді мемлекетімізді осындай сырты саяси баытты стауа итермелейді. азіргі кезеде азастан аламды бсекелестік жйеге еніп, лемдік экономика мен саясатты ажырамас блігіне айналып отыр.

азастан Республикасы Кеес Одаы ыдырааннан кейін баса мемлекеттер сияты біраз иын шатарды басынан ткерді. Егемен азастан дамуды либералды-демократиялы жолын тадады, азіргі тада лкен жетістіктерге жетіп айматы кшбасшыа айналып отыр.

Осындай жетістіктерге жетуімізге, сзсіз, Президент Н.. Назарбаевты жеке тлалы орны мен рлі маызды болып табылады. Елбасымыз батысты саяси философия мен саяси экономиканы кптеген жетістіктерін пайдалана алатынын крсетті.

Еуразиялы стратегияны жобалануы мен таралуы Н.. Назарбаевты 1994 жылды 29 наурызындаы М.В. Ломоносов атындаы Мскеу Мемлекеттік Университетінде сйлеген сзімен тыыз байланысты. Ол ТМД кеістігіндегі интеграциялы рдістерді рі арай дамыту шін Еуразиялы Ода ру жобасын сынды. Осы уаытты азастан Президентіні бастамасы ТМД шеберіндегі ріптестерден олдау тапан жо, біра академиялы жне эксперттік ауым кілдеріні олдауына ие болды.

Еуразиялы ой-тжырымы саяси ойларды дрбеле уаытында туындаанын ескеруіміз ажет. Сол кездері кптеген исынсыз, заманауи талаптара сай емес, тіптен жзеге асуы ммкін емес, фантастикалы саяси ойлар айтылады. Мысалы, кейбіреулер КСРО-ны айта ру керек десе, енді біреулері Ресей империясын айта орнату туралы сз етті, шінші бір топ этникалы жне этноконфессионалды асиеттерге сйкес, яни славянды, тріктік, исламды, православиелік, таы да сол сияты одатар ру туралы сз етті. Осындай жзеге асуы тіпті ммкін емес саяси ойлармен салыстыранда азастан Республикасыны Президентімен сынылан Еуразиялы Ода ру жобасы ТМД елдерінен саяси, іскер жне ылыми топтарыны шыгайы ызыушылыын тудырады.

рине, Еуразиялы философияда крсетілген ойлар азастанны ішкі саясатында олданан е стті тактикалы адамдарды бірі. зіні шыдамдылыымен жне оларды саналуандылыымен ерекшеленетін азастанды оам Еуразиялы бастаманы о абылдады. Туелсіз мемлекетті орнауыны бастапа иын кезеінде, онсыз да лтты рамы мен мір сруді леуметтік – экономикалы жадайы р трлі лкен елді тратылыын жне территориялы бтіндігін сатап алуа, небір трлі радикалды жне экстремистік идеология серін шектеуге, оамдаы ысымды тмендетуге Еуразиялы идеяны айта жаырту кмектесті. лт рылысында Еуразиялы идеяны аидаларын пайдалану нтижесінде азір азастанда р трлі діндерді, этностарды жне кзарастарды з бойларында біріктіретін бірыай, рі бірттас лт алыптасты.

Еуразиялы Одаты ру жобасы лемдік интеграция тжірибесін ескере отырып шынайы негізгі сйенеді. Мемлекетаралы арым-атынаста зара тедік, туелсіздік жне егемендікті рметтеу аидаларына негізделген Еуразиялы Ода тжырымы, ТМД елдеріне азіргі замана сай жаа интеграция трін сынады. Еуразиялы жобада белгіленген интеграция адамдарыны ммкін екендігін крсетті. азастан Президенті Н..Назарбаевты Еуразиялы бастамасына 14 жыл уаыт тті. Осы ткен уаытты ескере отырып, Туелсіз Мемлекеттер Достастыын тбегейлі реформалауды азіргі Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

тадаы оларды кбіміні айнар кзі Еуразиялы Одаты ру жобасы екендігін кмнсіз айтуа болады.

Еуразиялы Ода – посткеестік кеестіктегі тратылы пен ауіпсіздікті амтамасыз етуді, леуметтік-экономикалы модернизациялауды кздеген зара те егеменді мемлекеттерді интеграциясы болып табылады.

Еуразиялы Ода ой-тжырымы ызыушылы танытарлы жайыттары бар. Соларды атарында келесі мселелерді крсетуге болады:

1) Еуразиялы Ода ой-тжырымы мен территориясыны негізін белгілі бір философиялы жне тарихи-мдени дстрлер рып отыр. Интеграциялы, рі инновациялы рлге ие болатын тжырым шін бл те маызды.

2) Еуразиялы ой-тжырым аламдану рдісіне толыанды, адамша кіру шін ажетті айматы интеграцияны дамытуа септігін тигізеді. Орталы Азия аймаыны азіргі кезедегі жадайын ескере отырып, Еуразиялы ой-тжырым посткеестік кеестіктегі интеграцияны сатылып жргізілуін арастырады.

3) Осы ой-тжырым егеменді мемлекеттерді кптеген салаларындаы ріптестікті сабатастыруды арастырады. Яни, зара толытыру мен зара баыныштылы негізінде экономикалы кооперациялану, досты арым-атынас орнатып алауыздысыз мір сруге бадар алу, орта скери-саяси ораныс жйесін ру сияты масаттарды кздейді [1].

азіргі тада, Еуразиялы ой-тжырымны жзеге асып жатанын айматы бірлестіктер шеберінде айма елдеріні арасындаы арым-атынастан круімізге болады. Капиталды еркін озалуы шін бірыай тртіпті рып жзеге асыру, инфрарылымды бірлесе дамыту, батыс риногында орта масаттарды орау, кедендік кедергілерді алып тастау, халыаралы йымдардаы дипломатиялы ызметті бірге йлестіріп жргізу сияты шаралар аламдану рдісіні ажырамас блігін райды.

Институционалды дамуды жоары дегейіне ол жеткізу жолында Еуропа елдеріні жргізген істері азіргі Еуразиялы ой-тжырым арастыратын даму формуласына сас. Еуропалы Ода интеграциясы да сатылы, иын жолмен жзеге асады. Ммкін, бізді мемлекеттерді лкен интеграциялы болашаы болар, себебі Еуразиялы ой-тжырым азіргі заманы дниеде ке арынмен жріп жатан аламдану рдісіні талабы.

Еуразиялы Ода шын мнінде Еуропалы Одаа балама ретінде арастырылуы керек, керісінше, лемдік ауымдастыа бізді мемлекеттерді енуіне жадай жасайды. Шындыын айтанда, азастанмен шекаралас мемлекеттер енді ана айматы интеграциялы рылымдар негізінде зара арым-атынасты дамыту керектігін тсініп отыр. Сол себептен, бгін, рылып отыран айматы интеграциялы бірлестіктер шеберінде экономика, ауіпсіздік жне дипломатия салаларындаы мемлекетаралы саясат ке арынмен жргізіліп отыр.

Шынында да, азастан Республикасы ТМД мен Орталы азия кеестіктеріндегі интеграциялы рдісті озалтышы, тірегі болып табылады. Туелсіздік алан уаыттан бері азастан бастамасымен бірнеше стратегиялы маызы бар айматы бірлестіктер рылды.

Соны ішінде, АСШК, жымды ауіпсіздік Келісімі йымы, Еуразиялы Экономикалы ауымдасты жне Біріай экономикалы кеістік сияты айматы йымдар бар. Осы рылымдарды Еуразиялы ой-тжырымны дамуына тигізетін сері туралы азастан Республикасыны президенті Н..Назарбаев 2004 жылды 18-19 маусымы аралыында Астанада ткен « Еуразиялы интеграция: азіргі замандаы даму рдісі » атты халыаралы форумда сйлеген сзінде озады: «Еуразиялы Ода ру моделінде белгіленген негізгі шаралар, яни: мше-мемлекеттерді зара экономикалы байланысыны ажеттілігі, ішкі жне сырты ауіпсіздікті амтамасыз ету негізінде кп сатылы жне ралуан жылдамдыта тетін интеграция – бны барлыы азір орын алып отыран интеграциялы рдістерден орын алып тр» [2].

Н..Назарбаевты 2005 жылды 18 апанындаы азастан халына жолдауында атап ткен Орталы Азия мемлекеттеріні одаын ру туралы сынысына тоталып ткен жн. Осындай бірлескікке азастан, збекстан жне ырызстан арасындаы мгі досты келісімі кшті тірек, негіз бола алатын еді. Бір-бірінен алшатау, бір-біріні сранысын тсінбеу, кмнді бсекелестік – бны барлыы болашаы жо жол. Бл жол лемдік экономикадан айматы одан рі артта алуына келеді. аламдану рдісіні даму шарынында осындай бірлестікті рылуы айматы экономикалыщ интеграцияны кшейтеді, жне сол арылы мемлекеттерді орта рынок пен валютаа, капитал, тауар жне ызмет крсетуді еркін озалысына жаындатады.

Президентті бастамасы кптеген шетел сапаршылары, саясаткерлері жне ріптестері тарапынан олдау тартты. Соны ішінде, Мскеу Мемлекеттік Университетіні Азия жне Африка елдері институтыны директоры профессор Михаил Мейер: «кптеген ысарлар бойы алыптасып келген орта Абай атындаы азПУ-ні Хабаршысы, «Халыаралы мір жне саясат» сериясы, №2 (33), 2013 ж тарихи, тілі мен мдениеті негіз болып отыран Орталы Азия елдеріні бірігуі табии задылы.

Осындай ода, азастанны айматаы жне лемдегі орнын кшейте тседі, жне де тек ана Еуразияны емес, сонымен атар, Шыыста туындап отыран иындытарды шешуге кмектеседі. Наты нтиже бері мен жзеге асуы жаынан азастан Президентіні жаа бастамасы тиімдірек крінеді.

Келешекте бл рдіс одан да ке бірлестікке жол ашуы ммкін. Еуропалы ода та брын осылай басталан» [3].

Орталы Азия мемлекеттеріні одаын ру туралы азастанны сынысын Еуразиялы экономикалы ауымдастыты бас хатшысы Григорий Рапота олдады. Г.Рапота пікірінше, Орталы Азия елдеріні айматы одаы ТМД территориясында азір жмыс істеп жатыран мемлекетаралы йымдарды ызметіне о ыпалын тигізеді[4].

Еуропа тжірибесіне сйенер болса, олар здеріні масаттарына жету шін кптеген иыншылытарды басынан ткерді, біра арта шегінген жо. Соны нтижесінде, Еуропалы Ода азір интеграцияны жарын лгісі болып отыр.

Кптеген мамандарды пікірінше экономикалы жамуы трысына артта алан крші мемлекеттермен тыыз бірлесу азастанды экономиканы даму динамикасын бседетуі ммкін.

Сондытан, азастан Республикасы айматаы мемлекеттерге, яни ырызстан, збекстан экономикасына инвестиция ю керек. Осындай саясатты маызы те зор. йткені, ол дамыан, тыныш, трыты жне ауіпсіз Орталы Азияны рылуына алып келді.

Жалпы азастанны еуразияшылды идеясы негізгі міндеттерді жзеге асыруа баытталан:

- азастан Республикасыны, сонымен бірге ТМД елдеріні траты дамуы мен глденуін амтамасыз ету.

- Тарихи тамырымызды есепке ала отырып айматы интеграцияны алыптастыру.

- Шыыс пен батыс халытарыны бейбіт атар мір сруін,мркениеттер диалогын орнату.

Еуразиялы Ода жобасы бастапы алыпта жзеге аспаанымен, оны негізгі шарттары ТМД ызметін одан рі дамыту ші жасалан іс-рекеттерден крініс алады. азастанны жне бкіл айматы аламдану рдісіне аса ауыр иындытара кездеспей кіруіне ыпал еткен жне посткеестік кеестіктегі интеграциялы рдістерді дамуына кш-уат берген осы Еуразиялы ой-тжырым деп айтуа болады.

1. Кошанов А. Казахстан в системе ЕврАзЭС и императивы глобализации // Саясат, 2003. №11.

2. Матакбаева Л.К. Интеграционная политика Республики Казахстан в СНГ. Автореферат канд.полит.наук:

23.00.03. – А., 2000.

3. Матакбаева Л. Теории интеграции. Учубное пособие. – А., 2003.

4. Назарбаев Н.. «азастан 2030» бадарламасы. Глдену, ауіпсіздік жне барлы азастандытарды халжадайын жасарту. // азастан Республикасыны Президенті Н.:Назарбаевты азастан халына жолдауы.

– Алматы: Білім, 1999.

–  –  –

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

УДК 327 (574)

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ

Ж.М.-А. Асылбекова д.и.н., профессор КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста. Особую актуальность приобретает профессиональноориентированный подход к обучению иностранного языка на неязыковых факультетах вузов, который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировочноисследовательскойдеятельности.Для решения подобного рода задач базовый уровеньвладения иностранным языком недостаточен. Поэтому данный курспредполагает дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков иумений во всех видах речевой деятельности на основе учебнометодическихкомплектов для изучения профессионально-ориентированного иностранного языка.

Подпрофессионально-ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранногоязыка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-ориентированныминостранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.

Цель и задачи преподавания дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» для историков.

Основной целью курса является практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е.

обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей.Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов-историков, повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран.

Для реализации основной цели обучения решаетсякомплекс задач. Студенты развивают и совершенствуют иноязычные речевые умения устного и письменного общения, таких как чтение и перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умения принимать участие в беседе профессионального характера, выражать обширный реестр коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными видами делового письма. Обучающиеся развивают и совершенствуютзнанияв таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика, приобретают знания национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса страны изучаемого языка. Студенты должны также овладеть навыками работы со словарно-справочной литературой на иностранном языке; умением осуществлять самостоятельный творческий поиск.

После изучения этой дисциплины студент научится понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров ивидов, прежде всего, профессионально-ориентированных, выделяя основнуюмысль, опуская второстепенную информацию. Он сумеет понимать основное содержание учебных и аутентичных профессионально-ориентированных текстов в пределах программного материала, выделяя длясебя значимую информацию, догадываясь о значении незнакомых слов по контексту. Студент научитсяусваивать основное содержание лекций, семинаров, выступлений, беседв своей профессиональной сфере, извлекая для себя необходимую информацию.

Компетенция При изучении этого курса у студента должны сформироваться следующие компетенции.

Коммуникативная компетенция предполагает способность понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией, конкретной целевой установкой и Абай атындаы азПУ-ні Хабаршысы, «Халыаралы мір жне саясат» сериясы, №2 (33), 2013 ж коммуникативным намерением.

Лингвистическая компетенция складывается из знаний о системе языка правилах оперирования языковыми знаниями в речевой деятельности.

Лингвострановедческая компетенцияосновывается на знании правилречевого поведения в определенных стандартных ситуациях, на знании национально-культурных особенностей страны изучаемого языка и на умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями.

Социокультурная компетенция обеспечивает возможность ориентироваться в аутентичной языковой среде, прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения.

Дискурсивная компетенция означает умение понимать высказывания собеседника, планировать речевое поведение и передавать информацию всвязных, логичных высказываниях.

Методическую компетенциюсоставляют умения студентов эффективно и результативно построить свою деятельность по овладению иноязычными речевыми навыками и умениями, методически целесообразно, ориентируясь на цель обучения.

Профессиональная компетенция предполагает способность обучающегося организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям профессионально-ориентированного общения.

Методы преподавания дисциплины Данныйкурс предполагает:аудиторные (практические) групповые занятия под руководством преподавателя, занятия в компьютерных классах, письменные или устные домашние задания, обсуждение подготовленных студентами эссе и рефератов, ролевые и деловые игры, кейс-стади, круглые столы, творческие проекты. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студента по заданию преподавателя, выполняемой во внеаудиторное время, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение письменных работ, в том числе с использованием мультимедийных средств; индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. Проводятся индивидуальные консультации.

Ведущими методами овладения предметно-языковым материалом считаются чтение – ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее, развитие разговорных навыков. Студент приобретет лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки в иностранном языке. Методы обучения, используемые при обучении предмета «Профессионально-ориентированный иностранный язык», направлены на личность студента, на его активное участие в саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональныхнавыков, творческое решение конкретных проблем.

Это - коммуникативный метод, метод активизации (принцип коллективного взаимодействия; принцип личностно-ориентирован-ного общения; принцип ролевой организации образовательного процесса;

принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного процесса; принцип полуфункциональности упражнений). В обучении широко применяются метод проектов, дискуссии, профессионально-ориентированные учебно-ролевые игры, письменные работы.

Полученные знания и навыки помогут при выполнении письменных заданий, тестов, написание эссе; составлению корреспонденции личного и делового характера в будущей деятельности специалистов. В рамках данного курса продолжается дальнейшее совершенствование коммуникативных и языковых навыков и умений во всех видах речевой деятельности с расширением активной лексики на основе учебно–методических руководств для изучения профессионально-ориентированного иностранного языка, а так же с помощью специальной литературы научно-исторического содержания.

В содержании обучения профессионально ориентированного иностранного языка включаются: сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов, языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им. Сюда же входят комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в межкультурных ситуациях, система знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, учебные и адаптивные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его носителями. На основе этого студент сможет употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения, объяснить и усвоить на определенном уровне чужой образ жизни, поведения. Он также расширит индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка.

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

Содержание дисциплины Большое внимание в содержании дисциплины уделяется социокультурному компоненту, социокультурным знаниям- страноведческим и лингвострановедческим знаниям. Цель социокультурных знаний - приобщение обучающихся не только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке. Страноведческие знания включают энциклопедические и фоновые знания, а такжезнание реалий страны изучаемого языка. Лингвострановедческие знания предполагают знание обучающимися лексики, выражающей культуру страны изучаемого языка в семантике языковых единиц. Также большое значение имеют знания поведенческого этикета, принятого в стране изучаемого языка в типичных ситуациях повседневного и делового (в ограниченных пределах) общения, знание социокультурных особенностей страны изучаемого языка, поэтому студент должен будет их понять при восприятии текстов на слух и при чтении. В ходе изучения данной дисциплины студент изучает национальные традиции, праздники страны изучаемогоязыка, основные сведения из истории страны изучаемого языка, в том числе из истории культуры, техники, науки, современного состоянияданных аспектов.

В ходе обучения студент научитсясоставлять монологическое высказывание профессионального содержания на иностранном языке, приобретет навыки составления научных статей и текстов на изучаемом языке, будет иметь широкую практику по развитию беглости речи. Он познакомится с основами академического иностранного языка, его грамматикой и стилистикой. Узнает различия между академическим и персональным стилем, структуру исследовательской работы на иностранном языке.

Изучит принципы оформления научно-справочного аппарата на академическом иностранном языке, принцип точности и ясности при написании научных работ, язык обобщений, приёмы цитирования.

Студент познакомится с правилами оформления научных работ на иностранном языке, навыками использования лингвистического материала (лексического, фонетического, грамматического), основными методами использования иностранного языка в академических целях.

Дисциплина «профессионально-ориентированный иностранный язык» для студентов-историков тесно взаимодействует с исторической наукой, ее составными частями. Поэтому большое внимание уделяется терминологии исторических дисциплин: археологии, этнологии, вспомогательных исторических дисциплин, их академическому глоссарию. Курс рассматривает основные понятия исторической науки:

общество, этногенез, археология, этнология, вспомогательные исторические дисциплины, исторический источник, первобытное общество, рабовладение, азиатский способ производства, феодальные отношения, революция, государство, этнос, этнические процессы, социально-классовая структура общества и т.д.

Заключение Таким образом, после изучения курса студент будет компетентен в знании иностранного языка в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне. Он сможет проявить компетентностьв знании общей, деловой и профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности,в знании основных грамматических структур литературного и разговорного языка.

Студент научится использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке. Он сможет вести на нём письменное общение, интерпретировать и самостоятельно анализировать исторические научные тексты. Студент приобретет навыки выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном общении, речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке.

–  –  –

Как подтверждает мировой опыт транзитологии, одним шагом из тоталитаризма в демократию не перебраться. Для этого следует миновать некий переходный период, на котором создаются все необходимые предпосылки для достижения демократии. Обычно этот период требует проведения кардинальных реформ, но при сохранение стабильности, порядка и консенсуса в трансформируемом обществе. Эти факторы наиболее эффективно обеспечивает авторитарная система управления. Можно констатировать, что от системы всевластия невозможно было напрямую перейти к развитой демократии.

Такой рывок потребовал полной мобилизации всех духовных и материальных ресурсов, концентрации политической воли, сильной власти.

В данном случае мы вновь сталкиваемся с подтверждением того факта, что авторитаризм при определенных условиях может стать твердой и эффективной основой для перехода к современному обществу. Авторитарная система управления позволяет избежать тех самых кризисов, которые свойственны модернизируемым обществам. Речь идет о кризисах участия, распределения благ, идентичности, легитимном, проникновения и других.

Кризис участия обусловлен кардинальным изменением форм участия в политике при одновременном повышении е числа новых субъектов политического процесса. Процесс модернизации дает толчок для активного развития политической сферы, расширения и дифференциации ее участников. При этом политическая система должна не просто трансформироваться, но и уметь своевременно реагировать на все более расширившиеся запросы участников политического процесса. В этом процессе важно отслеживать и по возможности пресекать деятельность агрессивно настроенных, разрушительных по своей сущности политических сил. Одновременно необходимо содействовать все большей демократизации и открытости системы.

В виду отсутствия развитых политических партий, общественных движений и организаций, степень представленности политических интересов может весьма отставать от выдвигаемых политических потребностей. В свою очередь это может спровоцировать выступления, направленные против действующей политической системы. Особенно это обостряется в полиэтнических, многоконфессиональных, экономически отсталых государствах.

Для преодоления кризиса участия в процессе модернизации властные структуры должны обеспечить все возможные меры по предотвращению конфликтов, при умелом учете всех возможных интересов, и своевременной реакции на потребности поляризованного переходного общества.

Кризис распределения благ связан со следующим проблемами. Процесс перехода от тоталитаризма к демократии как известно сопровождается определенными трудностями транзитного периода. Наиболее очевидными они становятся при осуществление экономических преобразований от планируемой экономики к рыночной. На этом этапе процесса модернизации наиболее обостряются все существующие проблемы, переходное общество резко поляризуется, правительство вынуждено продолжать реформирование. Все это, конечно же оказывает негативное воздействие на положение модернизируемых обществ. Кстати, именно не данном этапе общество становится повышенно конфликтным, поскольку распределение материальных и культурных благ становится все более различным.

Общество начинает размежеваться на сторонников и противников начатой модернизации.

Соответственно с конкретными убеждениями относительно обозначенной проблемы правительства обретают сторонников и оппонентов проводимого курса реформирования и перехода к современным системам ценностей. На данном этапе важнейшей задачей политического руководства становится смягчение острых углов экономических реформ, наращивание сторонников, или лояльно относящихся сил к процессу кардинальных перемен.

При проведение экономических преобразований правительства должны уделять повышенное внимание к социально уязвимым слоям населения. Необходимо обеспечить их адаптацию к нормам рыночной экономики, в том числе и за счет повышения адресной помощи, материальной и моральной поддержки. Указанные слои общества не должны ощущать себя за пределами реформ, напротив, развивая Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

в них чувство непосредственного участия, ответственности по отношению к происходящему правительства обеспечат более гибкий переход к новой экономической системе.

Практически везде в обществе, переживающим переходный кризис, экономические различия достигают особой глубины. В переходных социумах абсолютное повышение жизненного стандарта одних зачастую сочетаются с относительным объединением тех, чья жизнь улучшается медленнее, а абсолютное понижение жизненного стандарта – с относительным обогащением те, кто теряет сравнительно немного.

Кроме того, не слишком часто встречаются параллельно происходящее абсолютное обогащение и абсолютное обеднение значительных масс людей. Таким образом, крайние позиции всегда опасны.

В процессе осуществления реформ модернизации потенциально назревает вероятность появления кризиса идентичности. Сущность данного кризиса заключена в том, что население, потерявшее духовнонравственные ориентиры, утратив прежнюю политическую культуру, еще не успело адаптироваться к новым системам ценностей, что способствует разрыву взаимосвязей между обществом, его членами и государством.

Ценности и нормы, ранее существовавшие в традиционных обществах становятся неподходящими для новых условий. Модернизация несет в себе установление новой, выработанной западными обществами, системы ценностей. Надо ли говорить, насколько непросто адаптировать новую систему, отказаться от традиционных норм и приоритетов. Задача правительства заключается в повсеместном распространении и позитивном восприятии новых ориентиров со стороны населения, ведь только тогда процесс модернизации будет результативным.

В случае потери контроля над процессами усвоения систем новых ценностей и наступления кризиса идентичности в переходном обществе формируются радикальные политические силы, усугубляется недоверие к правительству, и проводимому политическому курсу преобразований.

Данный процесс имеет весьма негативную окраску в многонациональных сообществах, когда идентичность воспринимается только как принадлежность к определенной этнической группе, и происходит восприятие всего происходящего именно под углом данного ракурса. В этот момент определенные трудности переходного периода могут быть свалены как происки других этнических групп, происходит враждебное противопоставление на своих и чужих. Это ведет к развязыванию кровавых межэтнических столкновений, ставящих под удар не только процесс модернизации, но и саму государственность.

Кроме роли авторитетного единого лидера в условиях переходного общества преодолеть кризис идентичности также возможно за счет повышения открытости, прозрачности, широкой свободы СМИ, формирования ценностей толерантности и взаимоуважения, общей единой ответственности за будущее страны, в том числе и через систему образования.

В Восточной Европе противостояние между коммунистическим правительством и основной массой населения обусловил низкую легитимность правящих режимов, и породил так называемые «бархатные»

революции. В качестве примера можно привести Чехословакию. 17 ноября 1989 года студенческая молодежь Праги объявила сидячую забастовку. Главной целью протестной акции было требование поведения правительством реформ демократизации. Студенты начали петь чешскую песню «Мы победим», зажигая при этом сотни свечей. Зрелище носило весьма потрясающий характер. Политическое руководство санкционировало применение насилия по отношению к мирным манифестантам, и это стало поводом к массовому взрыву чешского демократического движения, которое охватило всю страну. 25 ноября на демонстрацию протеста против существующей политической власти вышло уже более полумиллиона человек. Всеобщая поддержка начатых протестов также обеспечило победу демократическим силам. К середине декабря этого же года коммунистический режим под мощным напором протестных, демократически настроенных сил, был вынужден признать собственное поражение.

Таким образом, за весьма короткий период времени, без кровавых столкновений в Чехословакии была провозглашена демократия.

В этом отношении государства бывшего Советского Союза представляют собой несколько иную картину. Надо отметить, что по многим параметрам постсоветское общество было развито на достаточно высоком уровне. Среди этих позитивных факторов мы можем назвать развитый уровень военной, космической отраслей. Образованность и наличие своего пласта культуры также являлись сильными сторонами бывшего СССР.

Тем не менее, отсутствие таких основополагающих принципов как плюрализм, свобода слова, конкуренция, плюрализм, частная собственность стали причинами жесткого системного кризиса в начальный период начатой трансформации общества и государства.

Вместе с этими необходимыми предпосылками модернизации необходимо было сформировать Абай атындаы азПУ-ні Хабаршысы, «Халыаралы мір жне саясат» сериясы, №2 (33), 2013 ж систему политических институтов, таких как многопартийность, качественное представительство, эффективная судебная власть, контролируемые исполнительные органы.

Одной из наиболее важнейших трудностей стало адаптирование к новой системе ценностей. Старые ориентиры уже не работали, а новые только формировались. Потеря нравственных ориентиров, обнажившиеся ранее затушированные межэтнические проблемы становились серьезным препятствием для посткоммунистической трансформации. На фоне сложных и тягостных для населения перемен обострилось желание вернуться в прошлое. Немалая часть населения начала ностальгировать по исчезнувшему прошлому. Конечно, этому способствовали и старые политические силы, которые в этих условиях, получили новый заряд для собственной активизации. Безусловно, опыт посттоталитарной модернизации является специфической моделью опыта кардинального преобразования, перехода к ставшим универсальными ценностям западного общества.

Учитывая вышесказанное можно прийти к определенному выводу о том, что переходный период насыщен массой кардинальных преобразований, и они становятся эффективными только при условиях обеспечения стабильности и согласия членов общества с курсом проводимой модернизации. В свою очередь, это потребовало создания сильной политической власти, особенно ее исполнительной ветви.

Значительно возросла роль политического лидерства. Все это несло в себе двойственный элемент.

Политическое время и условия требовали установления именно такого порядка, однако, эти же условия могли спровоцировать «тупиковую» модернизацию, вернуть общество к прошлому. В политическом отношение это означало провал модернизации, формирования и закрепления отнюдь недемократических режимов.

–  –  –

Современные интеграционные процессы на Евразийском пространстве оказались как бы в точке бифуркации, судьбоносном этапе, который либо начнет отсчет их угасания, либо даст новый импульс их развития. Современные политические и интеллектуальные элиты стран постсоветского пространства показывают весь спектр многообразия, неоднозначности восприятия и реализации новой евразийской интеграции. Драматизм современного этапа во многом определяется и теми политическими событиями мирового развития, который определяет общий фонсовременного развития. Это и затяжной мировой кризис потрясающий все основы и механизмы современного мирового хозяйства, и кризис политического мышления, как на глобальном, так и на локальном уровнях. Кризис мышления коснулся, прежде всего, политического управления. Сегодня рушатся практически все способы и рычаги политического управления процессами мировой политики. Глобализация и технологическая революция, на примере таких событий как «Арабская весна», Викиликс, деоффшоризация, смели все стереотипы и модели политического мышления и управления. Сегодня ни одно событие ни одна информация не может быть достоянием только одной или нескольких групп людей наделенных властью или ресурсами.

Второй проблемой на наш взгляд, которая оказывает существенное влияние на реализацию новой евразийской интеграции является кризис, самой динамично развивающейся Европейской модели интеграции, которая так же находится в очередной «точке невозврата». Популярность евразийской интеграции сегодня во многом зависит от того, насколько Европейская интеграция сможет преодолеть Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №2 (33), 2013 г.

трудности и адекватно ответит на те вызовы, которые стоят перед ней. Однако сама идея евразийской интеграции имеет более глубинные фундаментальные основы. что само по себе служит основанием для ее воплощения вне зависимости от каких либо политических и экономических событий.

Вопросы предпосылок возникновения Евразийской идеи до сих пор остаются как бы в тени научного осмысления.

Если говорить о предпосылках возникновения евразийской идеи, то они лежат в глубинных слоях политической истории развития Евразийских народов. Современные технологии позволяют определить не только ДНК народов, но и пути миграции человеческих сообществ в глубокой древности и средневековье.

Можно сказать, что предпосылками евразийской идей были интенсивные миграции человеческих сообществ по огромному континенту детерминированному природными, экономическими и политическими явлениями создавшим в конечном итоге культурный, эмоциональный ряд определяющим понятие цивилизации. Если обратиться к проблемам ранней истории народов населяющих Евразию, то можно заметить что культурная и хозяйственная общность народов очевидна. Это и номадизм охвативший в древности практически весь континент от западных пределов Китая до берегов Дуная, и «звернинный стиль» в изобразительном искусстве, лингвистические особенности таких языковых групп как фино-угорская, славянская и тюрская языковые семьи. В политической истории этого региона так же можно отметить такое явление как стремление к созданию огромных политических объединений еще начиная с доисторических времен. Это и военно-племенные союзы, Саков, Скифов, ранних тюрок.

Создание кочевых государственных образований Хуннов, Империи Чингисхана, Тамерлана. Все это показывает постоянно присутствующую тенденцию к объединению народов Евразии. Одной из главных составляющих интеграционных процессов на территории Евразии было формирование единого экономического пространства которых еще на ранних этапах превратился в так называемый «Мир экономику».

(По Фернану Броделю.) на формирование, которого влияли такие эксклюзивные продукты обмена и торговли как золото, китайский шелк, сибирская пушнина. Формирование Великого шелкового пути лежало в основе создания таких государственных объединений как Тюркский Каганат, Империя Чингисхана. В начале нового времени экономическим толчком к расширению Московского государства и освоению глубинных территорий Евразии послужила потребность в Сибирской пушнины. На фоне интенсивного развития обмена и торговли, культурных ноуменов, способов политического управления формировался целый комплекс коммуникаций, интеграторов который и сформировал такое глубинное понятие как Евразийская цивилизация.

Постепенно с развитием информационно- образовательного пространства появились первые попытки обосновать понятие Евразийской цивилизации.

Одними из первых в этом были российские общественные деятели и публицисты середины 19 века, обеденные общим названием Славянофилы. Сами евразийцы считали своими предшественниками старших славянофилов (Алексей Хомяков, братья Аксаковы), поздних славянофилов, таких как Константин Леонтьев, Николай Страхов и Николай Данилевский, а также Гоголя и Достоевского как публицистов. Наследниками славянофилов считали евразийцев и многие исследователи и критики Евразийства (Степун даже назвал евразийцев «славянофилами эпохи футуризма»).

Однако евразийство имеет ряд существенных отличий от славянофильства. Евразийцы отрицали существовование славянского культурно-исторического типа и считали, что культуры туранских народов, связанных с русскими общей исторической судьбой, ближе к русской культуре, чем культуры западных славян (чехов, поляков) В конце 19 начале 20 века политическая мысль в Царской России была поглощена противоборством либерального и революционного течений, и осмысление евразийского начала было отодвинуто как бы на второй план. Революционные события и гражданская война на огромных просторах Евразийского континента бывшей царской России с одной стороны отодвинул теоретическое обоснование и исследования евразийского феномена, с другой стороны политические и военные события внесли новые поправки в осмысления евразийского массива. В это время проявилось еще одна особенность Евразийской Идей. Ее трансформация и новое обоснование появилась на переломном этапе когда возник вопрос о дальнейшем развитий всех евразийских народов либо безоговорочное восприятие Западной идеологии либо свой особенный путь развития. В какой то степени на формирование вразийской идеи влияние оказала позиция западных европейских государств, которые не желали идти на контакт с Большевистским правительством, видя в нем только отрицательное явление, мировой истории., а России отводили роль экономического придатка Европейской экономики. Что интересно но именно эти же мотивы, в какой то степени лежат в основе возрождения интереса к Евразийской Идее на рубеже конца 80 Абай атындаы азПУ-ні Хабаршысы, «Халыаралы мір жне саясат» сериясы, №2 (33), 2013 ж начале 90 годов.

Толчком к возникновению Евразийства послужила критика европоцентризма, содержавшаяся в книге Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» (София, 1920). На книгу отозвался в журнале «Русская мысль»

П. Н. Савицкий. В его рецензии «Европа и Евразия» были высказаны некоторые идеи будущего евразийства. В ходе обсуждения книги Трубецкого в Софии сложился евразийский кружок (Трубецкой Николай Сергеевич, Савицкий Пётр Николаевич, Флоровский Георгий Васильевич и Сувчинский Пётр Петрович). Его члены положили начало евразийству, выпустив сборник статей «Исход к Востоку».

Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Книга 1 (София, 1921).

В 1922 году в Берлине вышел второй сборник «На путях», затем в 1923 — «Россия и латинство». В 1923 году было создано евразийское книгоиздательство (на деньги английского миллионера-востоковеда Сполдинга) и стал выходить программный альманах евразийцев — «Евразийский временник» (первый номер в 1923, второй — в 1925, третий — в 1927).

Одновременно стал выходить журнал «Евразийские хроники», а с 1928 года — газета «Евразия» (Париж). Евразийцы выпустили также два коллективных манифеста — "Евразийство: опыт систематического изложения (1926) и «Евразийство (формулировка 1927 года)». В Евразийском книгоиздательстве выходили книги самих евразийцев (Н.С. Трубецкой «Наследие Чингисхана» П.Н.Савицкий «Россия — особый географический мир», Г.В. Вернадский «Евразийское начертание русской истории» и др.) и близких к ним авторов.

Евразийство превратилось из маленького кружка в разветвленную эмигрантскую организацию с отделениями во всех центрах русского зарубежья. Самые крупные евразийские организации были в Праге и Париже. К евразийству примкнули многие видные эмигрантские ученые (Г.В.Вернадский, Н.Н.Алексеев, Р.О.Якобсон, Л.П. Карсавин, В.Э. Сеземан, Д.П.Святополк-Мирский и др.) С евразийцами сотрудничали П. Бицилли, А. Карташев, С. Франк, Л. Шестов и др. В то же время в 1923 году с евразийством порвал один из его основателей — Г.В.Флоровский, а в 1928 году он выступил с его резкой критикой — статьей «Евразийский соблазн».Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 11 |
 

Похожие работы:

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт организации 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в 2014 году 2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 9 2.2. Основные показатели деятельности 3. Ресурсы 3.1. Менеджмент. Кадровый ресурсы 3.1.1. Управление музеем 3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).37 3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 3.1.4. Система повышения квалификации 3.2. Музейный фонд 3.2.1. Характеристика...»

«Министерство образования и науки Российской 1 ед ;рации Федеральное государственное бюджетное образовательнф j феждение высшего профессионального образования Пермский национальны![ исследовательский ПНИПУ1 политехнический университет Электротехнический факультет Кафедра микропроцессор^щусредств автоматйййШи УТВЙГ врАЮ Прор« Ki i{ по учебной работе. В. Лобов 2015 г. пломноЛ 'АКТИКИ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (практика по подготовке к выпускной квалифика днинной работе) основной профессиональной...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Галичин В. А. директор Центра мониторинга человеческих ресурсов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. E-mail: vgalichin@anx.ru Статья посвящена анализу современных тенденций развития международного рынка образовательных услуг, представляющего собой важную и активно развивающуюся отрасль мирового хозяйства. Международный рынок образовательных услуг характеризуется...»

«Дайджест космических новостей №180 Московский космический Институт космической клуб политики (21.03.2011-31.03.2011) 31.03.2011 Ответственность за эффект Пионера возложили на геометрию аппаратов 2 Космический грузовик HTV-3 успешно пережил землетрясение в Японии 2 Глонасс-М в 2009 г дал сбой из-за радиоэлемента, заявил глава ИСС 3 30.03.2011 Планы по использованию космодрома «Восточный» 3 На строительство космодрома в 2011 году будет выделено 3,6 млрд рублей 4 Российские космонавты готовы...»

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ им. Н.Л. ДУХОВА ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ за 2012 год ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Содержание 1. Общая характеристика ФГУП «ВНИИА»...................................................3 2. Экологическая политика ФГУП «ВНИИА»...................................................»

«Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 6. С. 194—204 DOI: 10.18288/1994-5124-2015-6-11 Экономика транспорта РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РФ Дмитрий АГАФОНОВ Введение Plt заместитель директора. POLITIKA Е E-mail: em@ranepa.ru жегодно пригородным же­ Оксана МОЗГОВАЯ лезнодорожным транспортом директор. в Российской Федерации пе­ E-mail: em@ranepa.ru • • ревозятся порядка одного мил­ Центр экономических исследований µ...»

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РОССИИ ПОСЛЕ САММИТА АТЭС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ К ИТОГАМ ВТОРОГО АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ФОРУМА №8 2013 г. Российский совет по международным делам Москва 2013 г. УДК 327(470:5) ББК 66.4(2Рос),9(59:94) А35 Российский совет по международным делам Редакционная коллегия Главный редактор: докт. ист. наук, член-корр. РАН И.С. Иванов Члены коллегии: докт. ист. наук, член-корр. РАН И.С. Иванов (председатель); докт. ист. наук, акад. РАН В.Г. Барановский; докт. ист. наук, акад....»

«ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ Тамбов Введение Демографическая ситуация в Тамбовской области по-прежнему остается острой. Численность детского населения ежегодно сокращается. Если в 2009г. она составляла 181 186 детей, то уже по состоянию на 01.01.2013г. – 171404 ребенок. Данная тенденция прослеживается и в целом по России. Несмотря на наблюдавшийся в последние годы рост рождаемости, число детей в возрасте до 18...»

«НИИПТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» ОАО «НИИПТ» по результатам работы за 2011 год Санкт-Петербург Содержание 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. 10 3. Корпоративное управление.. 20 4. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.. 23 5. Распределение...»

«Журнал текущих событий Юго-Восточной Азии Образование Кластера Знаний как Политика Малайзии в Области Науки: Уроки Усвоены Ганс-Дитер Эверс и Солвэй Герке (Hans-Dieter Evers and Solvay Gerke) Перевод Евгении Каспрук Краткое изложение: Региональная политика в области науки нацелена на создание эффективных кластеров знаний, которые являются центром ландшафта для создания и передачи знаний. Так называемые З-кластеры (Kclusters) заключают в себе организационный потенциал к развитию инноваций и...»

«Г ГОУ ВПО О НА АЦИОН НАЛЬНЫ ИССЛ ЫЙ ЛЕДОВА АТЕЛЬС СКИЙ Т ТОМСКИ ИЙ П ПОЛИТЕ ЕХНИЧЕ ЕСКИЙ УНИВЕЕРСИТЕТ НОВОСТИ НОВОС И Н УКИ И ТЕХ ИКИ НАУ И Т ХНИ И Инф форма ационный бюлле б етень № 3 • Раци ионально природ ое допользо ование и глубокая перераб я ботка пр риродных х ресу урсов • Трад диционна и атом ая мная энер ргетика, альтернат а тивные т технологи произии водс ства энергии • Наннотехноло огии и пу учково-пл лазменны технологии созд ые дания ма атериалов в с зад данными свойства ами •...»

«КАРИМ ВОСТОК – КОНСОРЦИУМ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ Финансируется совместно с Европейским Союзом Комменатрий на статью Е. Иващенко “Социально-политические последствия трудовой миграции в Украине в зеркале социологического анализа” Татьяна Петрова Аналитические и Обобщающие Записки 2012/0 © 2012. Все права защищены. Ни одна из частей данного документа не может быть распространена, цитирована или воспроизведена в какой либо форме без разрешения проекта Карим Восток....»

«2|Страница Анатомия «европейского выбора»: НКО Польши и Прибалтики в Республике Беларусь Авторы: Андрей Стариков, эксперт Института европейских исследований (Латвия) Александр Носович, обозреватель аналитического портала RuBaltic.Ru (Россия) Петр Петровский, директор консервативного центра «Номос» (Республика Беларусь) © аналитический портал RuBaltic.Ru, 201 Калининград 3|Страница Содержание: Введение.. I. Балто-черноморский капкан: ловушка для Республики Беларусь.7 II. Учителя демократии:...»

«Материалы международного «круглого стола» НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ ПО МОНИТОРИНГУ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОФИС КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (США) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ВЫБОРЫ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА Материалы международного «круглого стола» (25 сентября 2014 года, г. Ташкент) Ташкент – 201 Политические партии и выборы: мировая практика и опыт...»

«Отчет о выполнении мероприятий Плана межведомственного взаимодействия в сфере реализации государственной миграционной политики на территории Республики Карелия за 1 полугодие 2015 года 1.1. Разработка предложений по корректировке размера утвержденных квот на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, для Республики Карелия на 2015 и 2016 годы. В отчетном периоде проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по...»

«УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 27 » августа 2014 г. № 1146 Форма ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Министерства образования и молодёжной политики Магаданской области о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2013 год Т.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 1. Вводная часть Магаданская область субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа, расположен на берегу Охотского моря...»

«специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от _2015 года.1.3. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию...»

«Дайджест космических новостей Московский космический Институт космической №135 клуб политики (21.12.2009-31.12.2009)    31.12.2009  А.Н.Перминов: космическая сфера  прогноз  2  Роскосмос разрабатывает план предотвращения столкновения астероида Апофис с Землей  2  НАСА и Роскосмос поспорили по поводу «Апофиса»  3  New Horizons прошел половину пути до Плутона  4  NASA изучает возможность проведения новых межпланетных миссий  4  «КоронасФотон» на связь не выходил  4  30.12.2009  WISE открыл глаза ...»

«Суменкова Людмила Алексеевна Территориальная организация страховых услуг в Сибири 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук Научный руководитель: доктор географических наук, доцент Заборцева Татьяна Ивановна Иркутск – 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ...»

«й ани ов лед с х ис ии ны кий с род Д Рос а чес н ду МИ меж О (У) и лит т титу МГИМ ана Ин с ноклад т пер до с Эк Проблемы пресной воды Глобальный контекст политики России Москва МГИМО – Университет Московский государственный институт международных отношений – Университет МИД России Институт международных исследований ИМИ М Г И М О УНИВЕРСИТЕТ Экспертно-аналитический доклад Проблема пресной воды Глобальный контекст политики России МГИМО – Университет Москва УДК ББК 66. П 7 Под общей редакцией...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.