WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«НЕОМАРКСИЗМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Метадалагічнай асновай даследавання з’яўляюцца такія агульнанавуковыя метады, як індукцыя, класіфікацыя, абагульненне, гістарычны, кампаратыўны і сістэмны метады, а таксама прыватны метад палітычнай навукі (кантэнт-аналіз).

Атрыманыя рэзультаты і іх навізна. У дысертацыйным даследаванні неамарксісцкі тэарэтыка-метадалагічны інструментарый пазнання палітыкі і яго эўрыстычная значнасць былі выяўлены. Зроблена фундаментальнае абагульненне паліталагічнага неамарксізма. Прааналізаван генезіс неамарксізма, вызначаны месца і роль неамарксізма ў даследаванні палітыкі, дадзена аўтарскае азначэнне неамарксізма, раскрыты паняцце і структура паліталагічнай часткі неамарксізма.

Устаноўлена парадыгма і ўпершыню вылучаны асноўныя метадалагічныя прынцыпы даследавання палітыкі ў неамарксізме. Неамарксісцкія палітычныя канцэпцыі аптымізаваны і абагульнены па наступных напрамках: канцэптуальнае асэнсаванне сутнасці палітыкі, тэорыя ідэалогіі, глабальнага парадка, рэвалюцыі і трансфармацыі грамадства. Упершыню атрыман цэласны інструментарый неамарксісцкага тэарэтычнага падыхода даследавання палітыкі. Выяўлен неамарксісцкі паняційна-катэгарыяльны апарат даследавання палітыкі, і складзен аўтарскі гласарый неамарксісцкіх палітычных паняццяў.

Практычная значнасць атрыманых рэзультатаў заключаецца ў развіцці метадалогіі даследавання палітыкі і палітычнай тэорыі. Матэрыялы дысертацыі могуць выкарыстоўвацца ў працэсе выкладання курсаў «Паліталогія», «Метадалогія палітычнай навукі», «Тэорыя палітыкі».

РЕЗЮМЕ

Михайловский Вадим Сергеевич Неомарксизм: теоретико-методологические основания исследования политики Ключевые слова: неклассический марксизм, неомарксизм, политологическая составляющая неомарксизма, неомарксистская парадигма политики, неомарксистские методологические принципы исследования политики, политическая теория неомарксизма.

Цель работы – выявить неомарксистский теоретикометодологический инструментарий познания политики и его эвристическую значимость.

Методологической основой исследования являются такие общенаучные методы, как индукция, классификация, обобщение, исторический, компаративный и системный методы, а также частный метод политической науки (контент-анализ).

Полученные результаты и их новизна. В диссертационном исследовании выявлены неомарксистский теоретико-методологический инструментарий познания политики и его эвристическая значимость.

Произведено фундаментальное обобщение политологического неомарксизма. Проанализирован генезис неомарксизма, определены место и роль неомарксизма в исследовании политики, дано авторское определение неомарксизма, раскрыты понятие и структура политологической составляющей неомарксизма. Установлена парадигма и впервые выделены основные методологические принципы исследования политики в неомарксизме. Неомарксистские политические концепции оптимизированы и обобщены по следующим направлениям: концептуальное осмысление сущности политики, теория идеологии, глобального порядка, революции и трансформации общества. Впервые получен целостный инструментарий неомарксистского теоретического подхода исследования политики. Выделен неомарксистский понятийно-категориальный аппарат исследования политики, и составлен авторский глоссарий неомарксистских политических терминов.

Практическая значимость полученных результатов заключается в развитии методологии исследования политики и политической теории.

Материалы диссертации могут использоваться в процессе преподавания курсов «Политология», «Методология политической науки», «Теория политики».

SUMMARY

Mikhailovskiy Vadim Sergeyevich The neo-Marxism: theoretic methodological bases of the research of politics Keywords: the non-classical Marxism, the neo-Marxism, politological element of the neo-Marxism, neo-Marxism paradigm of politics, methodological neo-Marxism principles of the research of politics, political theory of the neoMarxism.

Objective of the work is to reveal theoretic methodological neo-Marxism tools of cognition of politics and its heuristic significance.

Methodological basis of the research contains general scientific methods (induction, classification, generalization, historic, comparative and system method) and a private method of political science (content-analysis).

Obtained results and their novelty. Theoretic methodological neoMarxism tools of politics cognition and its heuristic significance were revealed in the dissertation. Fundamental generalization of politological neo-Marxism was made. Genesis of the neo-Marxism was analyzed. The role of the neo-Marxism in political research was described. Author’s definition of neo-Marxism was given.

Concept and structure of politological neo-Marxism were identified. Basic methodological principles of political research in the neo-Marxism were distinguished for the first time and paradigm of it was formulated. Political neo-Marxism conceptions were generalized into directions (conceptual comprehension of political essence, theory of ideology, of global order, of revolution and of social transformation). A holistic tools of theoretic neo-Marxism approach of political research was obtained for the first time. Conceptual neo-Marxism apparatus of political research was distinguished. Political neoMarxism concepts were defined in an author’s glossary.

Practical significance of obtained results is in the development of political theory and of methodology of politics research. Dissertation materials may be used in teaching of courses: «Politology», «Methodology of political science», «Theory of politics».Pages:     | 1 ||

Похожие работы:

«132 Мир России. 2013. № Развитие социальной политики в России в 1990–2000-х гг. И.А. ГРИГОРЬЕВА В начале 1990-х годов российскому обществу представлялось, что пути социально-экономического развития России могут заметно трансформироваться. Научное сообщество вернулось к идее, что история не предопределена (как утверждал Герцен, «история стучится во все двери») и что советская социальная политика имеет многие возможные альтернативы. Это был классический спор об агентах/субъектах и структуре,...»

«Дайджест космических новостей №337 Московский космический Институт космической клуб политики (01.08.2015-10.08.2015) 10.08.2015 2 Экипаж МКС продегустировал выращенный на орбите салат Работа в открытом космосе началась Новые костюмы на МКС помогут подготовить астронавтов будущего СОГАЗ и Ингосстрах выплатили Роскосмосу 1,9 млрд рублей в связи с гибелью Прогресса 09.08.2015 4 Космический пистолет станет экспонатом музея-заповедника Московский Кремль NASA разрабатывает реактивный беспилотник,...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С.В. Рязанцев ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ МОСКВА • 2007 Ryazan_1.indd 1 20.11.2007 18:54:46 УДК 338:331 ББК 65.248 Р99 Книга подготовлена на средства гранта Фонда “Human Capital Foundation” Рецензенты: Член-корреспондент РАН Н.М. Римашевская доктор экономических наук, профессор Л.Л. Рыбаковский доктор экономических наук, профессор В.А. Ионцев Сведения об авторе: Автор —...»

«Февраль ДОКЛАД ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Евгений Минченко Кирилл Петров Андрей Казанцев Николай Мурашкин За год, прошедший с выхода первого выпуска Рейтинга политических рисков стран Центральной Азии 1 (декабрь 2013 года), риски для внешних инвесторов возросли практически во всех странах региона, что отражено в итоговых цифрах рейтинга. В 2014 году евразийский макрорегион оказался косвенно затронут войной санкций между...»

«Государство Политика Право Управление Выпуск VII 2014 г. Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова Государство Политика Право Управление Сборник научных работ преподавателей, аспирантов и студентов Института политики, права и социального развития Выпуск VII Москва Редакционно-издательский центр ББК 67. Г Государство политика – право управление: Сборник научноисследовательских работ профессорско-преподавательского...»

«Отчёт об исполнении в 2014 году в Брянской области Плана мероприятий по реализации в 2013 2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года В 2014 году исполнительными органами Брянской области, во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2013 2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, проведена следующая работа: п.6. Привлечение к работе в общественных советах, иных...»

«Дайджест космических новостей №342 Московский космический Институт космической клуб политики (21.09.2015-30.09.2015) 30.09.2015 2 ESA в 2028 году запустит новую обсерваторию стоимостью 1 млрд $ NASA отказалось от сотрудничества с частниками в охоте на астероиды Планы Института космических исследований Японский космический грузовик выполнил свою миссию Китай запустил 20-й спутник системы Бэйдоу Трехмерные карты Цереры сделали ее белые пятна еще загадочнее 29.09.2015 6 Кассини получил панорамные...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.