WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс је објављен: 26.02.2014.године у дневном листу „Гласу Српске“ и на сајту Универзитета Ужа научна/умјетничка област: Машинство (предмет: Надзор и заштита ...»

-- [ Страница 1 ] --

Одлуком Научно-наставног вијећа Машинског факултета у Источном Сарајеву бр. 83П-2/14 од 17.03. 2014. год. именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала

и писање извјештаја за избор наставника у звање доцента за ужу научну област

Машинство (предмет: Надзор и заштита машинских система) у следећем саставу:

Др Љубомир Лукић, редовни професор, Машински факултет Краљево, предсједник

Др Ранко Антуновић, ванредни професор, Машински факултет Источно Сарајево, члан Др Небојша Радић, ванредни професор, Машински факултет Источно Сарајево, члан Комисија у горе наведеном саставу, Научно-наставном вијећу Машинског факултета Источно Сарајево и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси ИЗВЈЕШТАЈ

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: МАШИНСТВО (наставни предмет:

Надзор и заштита машинских система)

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс је објављен: 26.02.2014.године у дневном листу „Гласу Српске“ и на сајту Универзитета Ужа научна/умјетничка област: Машинство (предмет: Надзор и заштита машинских система) Назив факултета: Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Број кандидата који се бирају: Један (1) Број пријављених кандидата: Четири (4)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Милан (Недељко) Плавшић Датум и мјесто рођења: 22.08.1960. године, Босански Брод

Установе у којима је био запослен:

01.04.1987 - 23.07.1987: Творница цијеви „Унис“, Дервента, радно мјесто: конструктор 23.07.1987 - 26.08.1994: Рафинерија нафте, Босански брод, Радна мјеста: Инжењер за машинску опрему котловско турбинско постројење-сектор Енергетика, Руководилац Котловско-турбинског постројења, Руководилац сектора Енергетика, Замјеник директора предузећа за техничка питања 01.07.2010. до данас: АМД „Дервента“ у Дервенти, радно мјесто: Водитељ Станице ТП возила 27.09.2013. до данас: Професор Високе школе, Висока школа за примјењене и правне науке „Прометеј“, Бања Лука, радно мјесто: Професор на предметима: Техничко цртање са нацртном геометријом и Технички елементи

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Бањалуци, Машински факултет Мјесто и година завршетка: Бањалука, 1987. године.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Бањалуци Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2009. године.

Назив магистарског рада: Ужа научна/умјетничка област: Материјали

Докторат (студије другог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2013. године.

Назив дисертације: Могућност стабилизирања сензибилизиране и напрсле структуре материјала каталитичких цијеви реформинг пећи Ужа научна/умјетничка област: Машинство

3. Научна дјелатност кандидата

Наведени су следећи радови:

• Плавшић, М., Зрилић, Р., „Утицај напонске корозије на механичка својства материјала НК-40 каталитичке цијеви реформера“,Часопис- Заваривање и заварене конструкције, 1/2011;стр.5-12,“ДУЗС“, Србија, ISSN:0345-7965, Београд, 2011

• Плавшић, М., Зрилић, Р., Добраш, Д., Кукрић, З.,“Неке карактеристике оштећења материјала НК-40 каталитичке цијеви реформера“, презентација Рада у оквиру Постер сесије, Научни скуп „Савремени материјали 2011“АНУ РС, Бањалука, 2011.

• Плавшић, М., Зрилић, Р., Добраш, Д., Кукрић, З.,“Неке карактеристике оштећења материјала НК-40 каталитичке цијеви реформера“, АНУ РС, Зборник „Савремени материјал“, стр 371-388, Бањалука, 2012.

• Савановић, Ј. Зрилић, Р. Плавшић, М. „Очвршћавање вараса два електрична лука“, презентација Рада у оквиру Постер сесије, Научни скуп „Савремени материјали 2012“АНУ РС, Бањалука, 2012.

• Плавшић, М., Савановић, Ј. Зрилић, Р.“О новим материјалима за котлове и каталитичке цијеви„ презентација Рада у оквиру Постер сесије, Научни скуп „Савремени материјали 2012“АНУ РС, Бањалука, 2012

• Савановић, Ј. Плавшић, М. Зрилић, Р..“Очвршћавање вара са два електрична лука“, АНУ РС, Зборник радова „Савремени материјал“,, Бањалука, 2013.

• Плавшић, М., Савановић, Ј. Зрилић,“О новим материјалима за котлове и каталитичке цијеви“, АНУ РС, Зборник радова „Савремени материјал“,, Бањалука, 2013.

• Плавшић, М., Божичковић, З., Голубовић, Д., „Пробематика материјала каталитичих и котловско-турбинских постројења“, Научни скуп „ COMETa“Република Српска, Источно Сарајево, Јахорина, 2012, презентација РадаОкругли сто, 2012.

• Плавшић, М., Божичковић, З.,Марић, Д.,“Проблематика парних реформинг постројења при производњи водоника“, презентација Рада у оквиру Постер сесије, Научни скуп „Савремени материјали 2013“АНУ РС, Бањалука, 2013

• Плавшић, М., Божичковић, З., Голубовић, Д., Јешић, Д., Ковач, П „Механизми оштећења аустенитних хром-никл цијеви у експлоатацији“, Journal of the Balkan Tribologikal Association, Sofia, Bulgaria 2013, SCI-ISSN:1310-4772, кандинат наводи да је рад прихваћен

• Плавшић, М., Божичковић, З.,Марић, Д.,“Проблематика парних реформинг постројења при производњи водоника“ Зборник радова „Савремени материјал“,, Бањалука, 2013.

• Плавшић, М.., Голубовић, Д. Јешић, Д., Ковач, Симић, С., „Стабилизација структуре аустенитних челикажарењем“, Journal of the Balkan Tribologikal Association, Sofia, Bulgaria 2013, SCI-ISSN:1310-4772 (у поступку)

4. Образовна дјелатност кандидата Професор Високе школ, Одлука бр. 04-C-65/2013 Висока школа за примјењене и правне науке „Прометеј“, Бања Лука

• Професор на предметима: Техничко цртање са нацртном геометријом и Технички елементи

5. Стручна дјелатност кандидата

Кандидат наводи да је учествовао у изради више пројеката, као што су:

• Оптимизација технолошких процеса прераде нафте у Рафинерији Босански Брод,

• Пројекат аутоматске обраде података у Рафинерији Босански Брод,

• Пројекат оптимизације утрошка топлотне енергије (водене паре) у Рафинерији

• Пројекат едукације кадрова, радника операттера процесно-енергетских постројења у сарадњи са научно-стручним институцијама Босне и Херцеговине и Хрватске

• Пројекат ревитализације производње у предузећима на територији општине Брод.

Стручна усавршавања

• Стручни испит и Лиценца Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС за извођење и надзор над извођењем, машинских фаза, металне конструкције у грађевинарству.

• Стручни испит и Лиценца Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС за израду техничке документације, машинска фаза, металне конструкције у грађевинарству и надзор над извођењем ових радова.

• Стручно усавршавање у области Ватрогаства РС, Стручни испит (према Програму укупно 5 испита), Лиценца МУП РС-а РС

• Стручни испит и Лиценца- Водитељ ТП моторних возила

• Стручни семинар, Стручни испит и Лиценца која се односи на послове хомологације нових и половних моторних возила у БиХ

• Специјализација из Заваривања за звање- Инжењер специјалиста заваривања у Енергоинвесту „ Институт за заваривање“, у Сарајеву. 1990.

Други кандидат

1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Емил (Јово) Бањац Датум и мјесто рођења: 11.05.1971.године, Мостар

Установе у којима је био запослен:

24.03.1998. до данас: ОРАО а.д. Предузеће за производњу и ремонт, Бијељина, Република Српска, Радна мјеста: Технолог испитивања турбомлазних мотора 1, В.д.

референта експлоатације турбомлазних мотора, В.д. руководилоца оделења испитивања Турбомлазних мотора, Руководилац радне јединице Ремонт турбомотора 2000 до данас: Аеродром ЕЧКА д.о.о. Зрењанин, радно мјесто: Волонтер на пословима контроле квалитета CAMO и MOE 2006 - 2009.: Слобомир П Универзитет, звање: асистент 01.03.2013. до данас: Саобраћајном факултету, Интернационални универзитет Травник, звање: предавач

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Машински факултет, Универзитета у Београду Мјесто и година завршетка: Београд, 1997. године.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Машински факултет, Универзитета у Београду Мјесто и година завршетка: Београд, 2004. године.

Назив магистарског рада: „Процена основних аеродинамичних параметара летилице“ Ужа научна/умјетничка област: Машинство- смјер ваздухопловство

Докторат (студије другог циклуса):

Назив институције: Машински факултет, Универзитета у Београду Мјесто и година завршетка: Београд, 2009. године.

Назив дисертације: “Процена века лопатица аксијалних компресора турбомлазних мотора“ Ужа научна/умјетничка област: Машинство- смјер ваздухопловство

3. Научна дјелатност кандидатаКандидат наводи следеће радове:

1. Испитивање турбомлазних мотора на испитним станицама, ИБР 2004.

2. Технолошки поступци дефектоскопије, оправки и продужења радног вијека стационарних гасних турбина, ЕЛЕКТРАНЕ 2004.

3. Заштита топлотно оптерећених делова турбомлазних мотора превлакама типа Ni-Cr-Al-Y ИРМЕС 2004.

4. Повећање енергетске ефикасности стационарних гасних турбина применом савремених термозаштитних превлака, ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА 2004.

5. Адаптација испитне станице за моторе РД-33, Билтен одржавалаца индустрије Републике Српске 2008

6. An acquistion package for monitoring and oscillography of work parameters for turbojet engines on performing controlled testing in test cells, ICERD 2010.

7. Redefinition of geometry of commpressor rotor blades of turbojet engines in the aim of the avoiding dangerous bending shape of oscillating of highcyclic loading,ICEIRD 2010.

8. Анализа узрока отказа мотора Р25-300 на авионима типа Миг-21 бис услед деграгације управљачких подсклопова мембрана и манжетни у пумпама регулаторима основног и форсажног горива, ИБР 2010

9. Мониторинг и социлографисање радних параметара турбомлазних мотора и стационарних гасних турбина примјеном савремених аквизивционих пакета, ИБР 2010.

10. Спектрална анализа вибрација турбомлазних мотора и стационарних гасних турбина, ИБР 2010.

11. Роторске лопатице аксијалних компресора турбомлазних мотора са негативном стрелом,КОД 2010.

12. Металографско испитивање дубинске корозије на полувратилу оргиналног моторског дијела, YUCORR 2011.

13. Application BSDP-11 thermal protection coating on to Rolls-Royse, viper-632 turbojet engine turbine blades, INTECH 2011

14. Analysis of cause of failure of viper 632-41 engine of j-22 orao aircraft due to irregular regulation of basic operating parameters of the engine in service, and degradation of phisical and machanical charakteristics of turbojet engine rubber components, OTECH 2011

15. Stationary testing and maesurement station for the investigation of turbo-jet engines that are built into the mig 29 airplane, OTECH 2011

16. Turbojet engines overhaul supported by modal analysis of blades, конференција Одржавање 2012. год

4. Образовна дјелатност кандидата Слобомир П Универзитет

• Асистент Саобраћајном факултету, Интернационални универзитет Травник

• Предавач

5. Стручна дјелатност кандидата Кандидат наводи да је аутор више техничких упутстава, елабората и текстова.

Наведени су следећи:

• Техничко упутство за испитивање турбомлазног мотора RD (MiG 29); 1988.

• Техничко упутство за извођење генералног ремонта турбокомпресора VTR-250;

1999.

• Упоредна анализа основних конструктивних карактеристика турбомлазних мотора F110GE-100 (F-16) I RD-33(MiG); 2000

• Техничко упутство за испитивање турбомлазног мотора R13-300 (MiG-21UM);

2000.

• Техничко упутство за испитивање турбомлазног мотора R25-300(MiG-21 bis);

2001.

• Програм хомологације испитивања делова типа TMM tipa VIPER 632-41, 632Стратегија развоја предузећа ОРАО а.д. у периоду 2005 до 2015. Год; 2006. Год • Елаборат о оправданости уградње нових елемената проточног тракта • гасотурбинских мотора, конкретно: коморе сагоријевања и статора турбине у циљу повећања енергетске ефикасности истих; 2009. Год Елаборат о трансмисији РЈ Ремонт ТММ у самоодрживо предузеће; 2010. год • Више елабората на тему отказа турбомлазних мотора у експлоатацији у периоду • од 2000. До 2011. Год.

Водио је сљедеће пројекте:

• Изградња и опремање испитне станице за турбомлазне моторе ВИПЕР малих снага.

• Изградња и опремање испитне станице за турбомлазне моторе Р13-300, Р25-300 великих снага

• Идејни пројекат за адаптацију постојеће испитне станице великих снага за прихват турбомлазних мотора РД-33

• Пројекат развоја аквизиционог пакета за мониторинг и осцилографисање основних радних параметара турбомлазних мотора при извођењу тзв.

функционалних и контролних испитивања,

• Пројекат освајања генералног ремонта мотора ЦФМ56-3 за авионе БОИНГ 737-300/400

• Пројекат освајања опште оправке компоненти страјног трапа цивилних ваздухоплова,

• МРО пројекте (Mainenance, Repair and Overhaul-одржавање, оправка и ремонт) за потребе ваздухопловства инопартнера, конкретно за турбомлазне моторе Р13-300, Р25-300, ВИПЕР 22-6, ВИПЕР 531 И ВИПЕР 632-46

• Пројекат адаптације постојеће испитне станице за прихват и испитивање мотора РД-33

• Пројекат освајања технологије сулфаматног никловања

• Пројекат освајања депозиције термозаштитних превлака типа MCrAIY на турбинске лопатице гасотурбинских мотора

• Пројекат освајања технологије антикорозивне заштите делова гасотурбинских мотора СЕРМЕТЕЛ/СЕРМЕТЕЛ превлакама

• Пројекат освајања генералног ремонта типа ВИПЕР 632-43

• Пројекат освајања генералног ремонта мотора типа ВИПЕР 22-8

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Ђурић (Душан) Жељко Датум и мјесто рођења: 21.09.1971.године, Власеница

Установе у којима је био запослен:

01.03.2000. до данас: „БОКСИТ“ а.д. Милићи, радна мјеста: Оперативни инжењерприправник, Руководилац пројекта, Пројектант-истраживач, Менаџер система квалитета-Представник руководства за квалитет у предузећу, Главни менаџер за технолошки развој и Представник руководства за квалитет

Школска 2004/2005 година: Средњошколски центар „Милићи“, радно мјесто:

Професор техничког цртања

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Члан издавачког савјета у научно-стручном часопису:

• „Техничка дијагностика“, Оснивач: Друштво за техничку дијагностику Србије, TEHDIS. Издавач: Висока техничка школа струковних студија, Београд, (ISSN 1451-1975);

Члан уређивачког одбора у научно-стручном часопису:

• „Техничка дијагностика“, Оснивач: Друштво за енергетску ефикасност БиХ, Бања Лука, (ISSN 1840-4898).

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2000. године.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2004. године.

Назив магистарског рада: Развој техничке дијагностике хидрауличких пумпи и мотора Ужа научна/умјетничка област: Управљање развојом – Технологија одржавања

Докторат (студије другог циклуса):

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2010. године Назив дисертације: Модел обезбеђења квалитета кључних перформанси индустријског предузећа Ужа научна/умјетничка област: Индустријско инжењерство

3. Научна дјелатност кандидата Монографије, посебна поглавља у научним књигама Монографске библиографске публикације (М43=3)

1) Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Менаџмент одржавања – Увод у тотално одржавање, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин,

2005.год. 340 стр.;

2) Адамовић, Ж., Петровић, С., Ђурић, Ж., Јефтић, Н., Бука и вибрације у машинској техници, Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд,

2004.год. 117 стр.;

3) Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Јосимовић, Љ., Савић, Н., Пауњорић, П., Основи хидраулике и пнеуматике, Друштво за техничку дијагностику Србије, Смедерево, 2002.год. 428 стр.;

4) Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Технологија одржавања техничких система, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин,

2001.год. 373 стр.;

Поглавља у књизи (М45=1,5)

1) Илић, Б., Адамовић, Ж., Савић, Б., Пауњорић, П., стручни сарадник на изради књиге - Ђурић,Ж., Аутоматизовани дијагностички системи електричних машина, Српски академски центар, Нови Сад, 2012.год. 326 стр.;

2) Адамовић, Ж., Илић, Б., Савић, Б., Јевтић, М., стручни сарадник на изради књиге

- Ђурић, Ж., Термографија: поуздана дијагностичка метода, Пан Боок, Нови Сад,

2011.год. 206 стр.;

Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима):

Радови у међународним часописима (М23=3)

1) uri,., Maksimovi, R., and Adamovi,., Key performance indicators in a JoinStock Company, African Journal of Business Management, Vol. 4(6), pp. 890-902, June 2010. ISSN 1993-8233, Article Number: 03D183923600. - (Impact factor = 1,105)

2) Maleevi, D., Adamovi,., uri,., The influence of competences of a teacher on the quality of professional education, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 6, Num. 4, pp. 1100-1109, December 2011., ISSN 1840-1503. - (Impact factor = 0,256)

3) uri,., Josimovi, Lj., Adamovi,., Radovanovi, Lj., Jovanov, G., An Evaluation of Formed Maintenance Programme Efficacy, Strojniki vestnik - Journal of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, 2012., Vol. 58, No.5, pp. 300-308, ISSN 0039-2480, DOI:10.5545/svjme.2008.076 - (Impact factor = 0,466) У раду су приказани основни ставови за програмирање одржавања сложених техничких система, који представља скуп правила за одређивање режима дијагностике саставних дијелова система у реалном процесу експлоатације и доношење одлука о неопходности за њихову замјену или за неопходни обим одржавања на основу информација о стварном техничком стању система.

Полазећи од претпоставке да је систем одржавања према стању, у ствари, систем управљања техничким стањем система у процесу експлоатације, након избора стратегије одржавања према стању извршена је анализа истраживања могућности примјене формираних варијанти програма одржавања и дата је оцјена њихове ефективности путем њиховог упоређивања са базним показатељима (за корективно и превентивно одржавање). Истакнут је значај коришћења описаног програма одржавања на повишење нивоа поузданости и његов допринос смањењу застоја техничких система, што као резултат даје висок степен искоришћења, а тиме и продуктивности предузећа у којима су ти системи инсталирани.

4) Nestorovi, G., Adamovi,., uri,., Teaching computer design in mechanical engeenering schools in Serbia, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 7, Num. 2, pp. 841-848, July 2012., ISSN 1840-1503. - (Impact factor = 0,351)

5) Josimovi, Lj., uri,., Adamovi,., Maksimovi, R., Development of a model for optimization of the process of technical diagnostics of the turbogenerators, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol.

7, Num. 4, pp. 1530-1541, December 2012., ISSN 1840-1503. - (Impact factor = 0,351) У раду је приказан модел оптимизације процеса техничке дијагностике, односно модел за праћење стања дијелова електроенергетског система – турбогенератора у реалном процесу експлоатације и доношење одлука о поступцима превентивног одржавања. Примјеном модела се прати стање дијелова система који обухвата битне параметре за мјерење стања и пружа услове за оптимизацију процеса техничке дијагностике свих појединачних компоненти система.

Моделом се рјешавају основне зависности промјене параметра стања, добијају карактеристике поузданости компонената и излазни параметари стања компонената турбогенератора. Истакнут је значај коришћења описаног модела и његов допринос смањењу застоја електроенергетских система, што као резултат даје продужење животног вијека компонената, као и висок степен искоришћења турбогенератора.

Ефикасност развијеног модела оптимизације односи се, првенствено, на услове у којима се доносе одлуке о активностима које треба предузети у току рада компоненти система са прихватљивим ризиком, са циљем предвиђања и спречавања отказа компоненти, као и праћења стања компоненти и процеса, који су основа за планирање рада турбогенератора.

Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима):

Рад у водећем часопису националног значаја (М51=2)

1) uri,., Maksimovi, R., Efficiency of applying a model for measuring key performance indicators in an industrial enterprise, Scientific Research and Essays, Vol.

8(14), pp. 554-574, 11 April, 2013, DOI: 10.5897/SRE11.1392, ISSN 1992-2248.

Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима):

Рад у часопису националног значаја (М52=1,5)

1) uri,., Adamovi,., Kljuni pokazatelji performansi procesa odravanja tehnikih sistema, nauno-struni asopis, Tehnika Dijagnostika, ISSN 1840–4898, Бања Лука, Број. 1-2, стр. 4-9, 2011.

У раду је приказана основа за развој јединствене методологије мјерења перформанси процеса и кључних показатеља пословања предузећа. Резултати примјене наведене методологије је приказан на примјеру процеса одржавања техничких система у конкретном идустријском предузећу.

Вријеме као критични фактор менаџмента игра улогу у процесима мјерења перформанси предузећа у прошлости и условљава одлуку менаџмента о тренутку када ће иницирати промјене које ће постизати ефекте у будућности.

Временска димензија оцјене перформанси, утврђивања мјера и промјена и њихове реализације подједнако је значајна као и питања шта и како се мјери и које акције се предузимају.

Радови у научним часописима (М53=1)

1) Пауњорић, П., Милосављевић, Д., Ђурић, Ж., Петров, Т., Метода квантификовања ефективности испитивања пукотина у варовима, научностручни часопис, “Менаџмент знања”, година VII, издавач: Друштво за техничку дијагностику Србије, ISSN 1452-9661, COBISS SR ID 148289292, број 1-2, Смедерево, 2012.год. стр. 92-97.

У раду је приказана ефикасност ултрасоничних испитивања, како би се утврдиле пукотине у варовима – завареним спојевима. При извођењу ултрасоничних испитивања, узето је у обзир секвенционирање времена доказа у контроли варова, при чему се користи стабло догађаја из кога произилази стабло грешака.

Овај модел контроле квантификује ефективност ултрасоничне инспекције.

Методологија стабла доказа грешака се показала ефективном као начин осликавања параметара која би утицала на грешку у идентификацији пукотина у високо интегрисаним варовима. Такође, ова методологија олакшава развој значења квантификовања ефективности цијелог процеса фабрикације варења и процеса инспекције.

Стабло грешака које је било креирано и прегледано у погледу тачности и комплексности, представљено је као правилна репрезентација реалности.

Вјероватноће људских грешака које су биле инсертоване имају неколико основа у стварности и неће губити приближност.

2) Бркић, Р., Ђурић, Ж., Моделовање расположивости система за пренос података у интегралном железничком систему, научно-стручни часопис, “Хидраулика и пнеуматика”, година ВИ, издавач: Друштво за техничку дијагностику Србије, ISSN 1452-967X број 1-2, Ниш, 2011.год., стр. 3-8.

3) Ашоња, А., Адамовић, Ж., Микић, Д., Ђурић, Ж., Одржавање котрљајних лежајева на машинама, научно-стручни часопис, “Одржавање машина”, година VIII, ISSN 1452–9688 УДК 005, Број. 1-2, Смедерево, 2011.год,. стр. 12-18.

Тенденција развоја нових машина данас, базиране су на високој продуктивности, условљавајући тако значајан пораст: оптерећења, брзина и радних температура.

Као последице тога јављају се проблеми са повећаним трењем, хабањем, неуравнотеженошћу и појавом вибрација. При томе, не треба заборавити чињеницу да сваки други котрљајни лежај на њима откаже због неодговарајућег подмазивања, што засигурно намеће питање оправданости употребе и унапређења нових технологија у производњи и нарочито у начинима одржавања котрљајних лежајева.

Циљ рада био је да укаже на актуелне савјете и препоруке које се користе у одржавању котрљајних лежајева. Описани су поступци неопходни за одржавање котрљајних лежајева, као што су идентификација, складиштење и преглед лежајева.

Даљи кораци развоја котрљајних лежајева на машинама зависиће од степена усавршавања трибомеханичких процеса, а даља експлоатација и одржавање ових лежајева прије свега требали би указати на смањење оштећења котрљајних лежајева увођењем нових заптивача и мазива у експлоатацију, односно повећању њиховог вијека трајања.

4) Ђурић, Ж., Процедуре одржавања техничких система, Часопис “Одржавање машина”, Број 7-8, Смедерево, 2007.год., стр. 54-60.

5) Ђурић, Ж., Адамовић, Д., Управљање пројектима – модел за примену (пројецт манагемент – модел фор апплицатион), Часопис “Одржавање машина”, Број 6, Смедерево, 2006.год., стр. 58-65.

6) Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Хидродинамичка спојница, Часопис “Хидраулика и пнеуматика” издавач: Друштво за техничку дијагностику Србије, број 3, Ниш,

2006.год., стр. 42-48.

7) Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Стефановић, С., Некомплексни хидродинамички претварач обртног момента, Часопис “Хидраулика и пнеуматика” издавач:

Друштво за техничку дијагностику Србије, број 3, Ниш, 2006.год., стр. 49-54.

8) Воскресенски, В., Ђурић, Ж., Минић, Б., Амбрози, М., Benchmarking – концепт орјентације на лидере у бранши (Benchmarking – concept of orientation on liders in profession), Часопис “Одржавање машина”, Број 5, Смедерево, 2005.год., стр.

16-19.

Саопштења на међународним научним скуповима:

Саопштење са међународног скупа штампано у цјелини (М33=1)

1) uri,., Maksimovi, R., Measuring and Analysis of the Key Performance Indicators in an Industrial Enterprise Applying Information System, XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, COBISS.SR-ID 201618956, ISBN 978-86Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013, Serbia; pp. 69–78.

2) Radovanovi, LJ., Adamovi,., uri,., Measurement of the key indicators of 10th

diagnostic maintenance performances, International Conference:

MAINTENANCE AND PRODUCTION ENGINEERING – KODIP 2012, Savez inenjera Crne Gore, Drutvo odravalaca sredstava za rad Crne Gore, Mainski fakultet u Podgorici – Kooperativni trening centar, ISBN 978-9940-587-24-2, June 26Budva, Montenegro, pp. 103-106.

3) uri,., Maksimovi, R., Methodology of the process improvement in the industrial company based on performance measurement, International Convention on Quality (YUSQ - Quality and Standardization Association of Serbia), UDK 658.5, ISBN 978– 86–903197–6–3, June 06-09, 2011. Belgrade, Serbia. pp. 13–18.

4) uri,., Maksimovi, R., Establishing the quality management system in the company with complex activity, XIV International scientific conference INDUSTRIAL SYSTEMS – IS’08, ISBN 978–86–7892–135–3, October 02-03, 2008. Novi Sad, Serbia. pp. 321–330.

Саопштења на домаћим научним скуповима:

Саопштења са скупа националног значаја штампана у цјелини (М63=0,5)

1) Adamovi,., uri,., Radovanovi, LJ., Josimovi, LJ., Savi, N., Assessment and forecast levels of turbogenerators reliability, 2nd Conference „Maintenance 2012“, June 13-16, 2012., ISSN 1986-583X, Zenica, Bosnia & Herzegovina, pp. 41-50.

2) uri,., Primena Balanced Scorecard koncepta u sloenom industrijskom preduzeu;

Zbornik radova - XXXIV Konferencija “Hidrauliara i odravalaca sredstava za rad Srbije”, ISBN 978–86–85391–07–1, Vrnjaka Banja, 03.-04. jun 2011. str. 220-229.

3) uri,., Adamovi,., Razvoj modela procesa odravanja prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti u rudarskoj industriji; Zbornik radova, ISBN 978–86– 83701–27–8, XXXIII Majski nauno-struni skup odravalaca Srbije, Vrnjaka Banja, 28.-29. Maj 2010. str. 289–295.

4) uri,., Komunikacija; Zbornik radova XXX Majskog skupa odravalaca Srbije, Vrnjaka Banja, maj 2007.

5) uri,., Postupci kontrole habanja i sagorevanja; Zbornik radova XXX Majskog skupa odravalaca Srbije, Vrnjaka Banja, maj 2007.

6) uri,., Adamovi, D., Metode istraivanja; Zbornik radova XXIX Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,18.-19. maj 2006.

7) uri,., Adamovi, D., Metode i tehnike za projektovanje; Zbornik radova XXIX Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,18.-19. maj 2006.

8) uri,., Adamovi, D., Znaaj i uloga reinenjeringa za sistem odravanja; Zbornik radova XXIX Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,18.-19.

maj 2006.

9) Adamovi,., uri,., Desnica, E., Radovanovi, LJ., Janoevi, B., Mini, B., Faktori pouzdanosti elemenata hidrauline instalacije; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

10) Adamovi,., uri,., Janoevi, B., Mini, B., Statistiki aspekt vrstoe i koeficijent rezerve trajnosti hidraulike instalacije; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

11) uri,., Ambrozi, M., Josimovi, LJ., Avramovi, D., Laji, D., ERP – motivacija i oekivanja; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

12) uri,., Josimovi, LJ., Veljkovi, D., Avramovi, D., Jazi, D., Benchmarking u odravanju; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

13) Jevti, N., Adamovi,., uri,., Jovanovi, M., Servoupravljai; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

14) Jevti, N., uri,., Redi, M., Jovanovi, M., Hidrostatiki ili hidrodinamiki sistem prenosa snage; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

15) Jevti, N., uri,., Redi, M., Jovanovi, M., Hidraulini prenos snage kod mobilnih maina; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

16) Mali, D., uri,., Redi, M., Softver za proraun pogodnosti odravanja i efektivnosti tehnikih sistema; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

17) Mali, D., Radovanovi, LJ., uri,., Mini, B., Janoevi, B., Tadi, D., Delovanje na sistem i teorija svrha/sredstva; Zbornik radova XXVIII Majskog skupa odravalaca Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja,19.-20. maj 2005.

18) Adamovi,., uri,., Merenje radnih parametara i ispitivanje karakteristika hidraulinih pumpi i motora; Oktobarski simpozijum inenjerstva pouzdanosti, dijagnostike i odravanja Srbije i Crne Gore, Vrnjaka Banja, 25.-26.10.2004.

(Zbornik radova na CD-u)

4. Образовна дјелатност кандидата Средњошколски центар „Милићи“, школска 2004/2005

• Професор техничког цртања

5. Стручна дјелатност кандидата

Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.):

1) Представник руководства за квалитет (Руководилац стратешког пројекта) – Успостављање система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2008 у предузећу АД "Боксит" Милићи; - Одлука број: 01-А-01-11/07;

Датум: 03.10.2007.год.; Пројекат реализован: новембар 2011.године;

2) Руководилац и координатор пројектног тима – Успостављање система менаџмента здравственом безбједношћу производа према захтјевима стандарда ISO 22000:2005 и препорукама HACCP (Codex Alimentarius) у Сектору Производња хране (област сертификације Производња јаја) и Сектору Угоститељство и туризам (област сертификације Ресторан са рибњаком),

Компаније "Боксит" а.д. Милићи; Датум: 29.06.2012.год.; Пројекат реализован:

фебруар 2013.године;

3) Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционотехничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан гаса за потребе, снадбевања гасом котла за грејања објекта - Дом Здравља „Свети Никола“ у Милићима; Инвеститор: Дом Здравља "Свети Никола" Милићи; Израда главног пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-6717/08; Датум:

01.08.2008.год.; Шифра пројекта П6/08, Број протокола: 01-А-01-6717/08;

4) Одговорни пројектант за главни машински пројекат и елаборат ППЗ - Израда инвестиционо-техничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан гаса за потребе, котларнице и производног погона у "СЛ Таково" д.о.о. Требиње;

Инвеститор: "Компанија Таково" Горњи Милановац, Србија; Израда главног пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-9592/09; Датум:

07.12.2009.год.; Шифра пројекта П5/09, Број протокола: 01-А-01-9594/09;

5) Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционотехничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан гаса за потребе, котларнице и кухиње хотела "Термаг" Јахорина; Инвеститор: Хотел "Термаг" ахорина; Израда главног пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-АДатум: 09.11.2010.год.; Шифра пројекта П11/10, Број протокола:

01-А-01-10626/10;

Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционотехничке документације за објекат: Складишни силос за зрнасте производе у Милићима; Инвеститор: "Милекс" д.о.о. Милићи; Израда главног пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 06-А-01-12221/11; Датум: 08.12.2011.год.;

Шифра пројекта П7/11, Број протокола: 06-А-01-12223/11;

Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционотехничке документације за објекат: Складишни силос за зрнасте производе у

Милићима; Инвеститор: "Милекс" д.о.о. Милићи; Израда главног пројекта:

КОМПАНИЈА "БОКСИ" а.д. Милићи - Решење број: 01-А-01-3655/12; Датум:

26.07.2012.год.; Шифра пројекта П9/12, Број протокола: 01-А-01-3661/12;

Стручни надзорни орган за фазу машинских инсталација при изградњи објекта 8) "Погон за сушење и паковање воћа, поврћа и љековитог биља" у Лукић Пољу и "Пословног центра" у Каракају; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-7001/07; Датум: 07.09.2007.год.;

Стручни надзорни орган за фазу машинских инсталација при изградњи објекта 9) "Рајков торањ" у Милићима; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број:

01-А-01-7259/09; Датум: 16.09.2009.год.;

Стручни надзорни орган за машинску фазу при изградњи објекта "Ауто центар" 10) у Милићима; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-7205-1;

Датум: 14.07.2006.год.;

Стручни надзорни орган за машинску фазу при изградњи објекта "Станица за 11) снабдијевање горивом моторних возила" у Вукшић Пољу; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-7188/06; Датум: 23.05.2006.год.;

Стручни надзорни орган над извођењем радова, у фази машинске инсталације 12) ТНГ, на објекту "Фарма за узгој пиленки" у Јоховцу; Инвеститор: Компанија "Боксит" а.д. Милићи - Решење број: 01-А-01-979/13; Датум: 21.03.2013.год.;

Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Добитник златне плакете за постигнуте резултате у развоју техничке дијагностике у периоду 2000-2005. године – Друштво за техничку дијагностику Србије и часопис “Одржавање машина”.

Остало:

• 2003. године – од Министарства привреде енергетике и развоја Републике Српске након положеног стручног испита за техничког руководиоца у области рударства, добија Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова техничког руковођења у области рударства. (Број: 01-31-114-55/01) Бања Лука, 27.09.2003. године.

• 2005. Године - од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске добија Рјешење (личну лиценцу) чиме стиче овлашћење за израду техничке документације, машинска фаза област термотехнике и надзор над извођењем ових радова. (Број регистра. 6186/05, Број протокола 16-361-377/05) Бања Лука 19.10.2005. године.

• 2006. Године - од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске добија Рјешење (личну лиценцу) чиме стиче овлашћење за извођење и надзор над извођењем машинске фазе, област термотехнике. (Број регистра. 6382/06, Број протокола 16-361-108/06) Бања Лука 18.03.2006. године.

• 2009. године – од Машинског факултета из Бања Луке (Универзитет у Бањој Луци) – након што је положио стручни испит за водитеља техничког прегледа, добија лиценцу за водитеља техничког прегледа возила (Лиценца број: 116/09).

Четврти кандидат

1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Драган (Добривоје) Рајковић Датум и мјесто рођења: 26.10.1969.године, Лесковац.

Држављанство: Републике Србије

Установе у којима је био запослен:

1994 - 2000. године: Центар за квалитет, Машински факултет у Крагујевцу, радно мјесто: консултант за увођење система квалитета

2001. дo данас: Застава аутомобили, а.д. Крагујевац, Група Застава Возила Крагујевац Радно мјесто: Замјеник директора Огранка за квалитет

2001. до данас: Сертификационо тијело, РС ЦЕРТ, Радно мјесто:Водећи проверивач за системе менаџмента према ИСО стандардима

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

• Савет Саобраћајног факултета у Београду

• Савет за опште области стандардизације Институт за стандардизацију Србије

• Асоцијација за квалитет Србије (АQS)

• Управни Одбор Застава ЕлектроРача

• Управни Одбор Коњичког друштва-Крагујевац

• Национална организација потрошача Србије (NOPS)

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Машински факултет у Крагујевцу Мјесто и година завршетка: Крагујевац, 1998. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Машински факултет у Крагујевцу Мјесто и година завршетка: Крагујевац, 1998. године Назив магистарског рада: Организацијско-управљачки аспекти примене СQ9000 у производним функцијама предузећа.

Ужа научна област: Индустријско инжењерство и менаџмент

Докторат (студије другог циклуса):

Назив институције: Машински факултет у Крагујевцу Мјесто и година завршетка: Крагујевац, 2011. године Назив дисертације: Интегрисани системи менаџмента у малим и средњим предузећима Ужа научна област: Индустријско инжењерство и менаџмент

3. Научна дјелатност кандидата

Кандидат наводи следећу научну дјелатност:

Монографије, посебна поглавља у научним књигама

MONOGRAFIJA

BEZBEDNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA I KVALITET USLUGA: USLOV

ZA OSTVARIVANJE KONKURENTNOSTI, Urednik: Slavko Arsovski, Mainski fakultet u Kragujevcu, Centar za kvalitet, jun 2010. ISBN 978-86-86663-53-5 Радови у међународним часописима (M23) I Pavlovi M., Arsovski S., Rajkovi D., Punoevac Z., orevi M., Analiza kvaliteta u tekstilnoj i odjevnoj industriji studija sluaja, asopis Tekstil (ISSN 0492-5882) broj 6/2010 (Vol.59) str.245-252, Zagreb, 2010, (M23=3boda) II Gvozdenovi T., Arsovski S., Rajkovic D., Milojevic Z., Pravdic P., Project risk management in process of construction of hydrotechnical supply tunnel, Journal-Technics technologies education management, Volume 7 Number 1, 2012, ISSN 1840-1503, Sarajevo, BIH, Impact Factor 0.256 (ISI Journal Citation Reports 2010), pp.:11-17,(M23=3)

Радови у националним часописима:

1. Milanovi B., Rajkovi D., "Procesi u JP Elektroumadija", asopis Menadment totalnim kvalitetom No.2 Vol. 29. JUSK, Kikinda - Beograd, Maj 2000, ISSN 1452str. 53-56, (M53=1) Rajkovi D., Vasiljevi V., Aanin M.. "Obuavanje za sistem menadmenta 2.

kvalitetom", asopis Tehnika br. 4-5, 2001, SIT, Beograd, ISSN 1450-989X; str.

sk1-sk4, (M53=1) Rajkovi D., Milanovi B., Aleksi M., "Podrka upravljanju procesima u 3.

elektrodistribuciji na osnovu pravilnika i uputstava" asopis Kvalitet, broj 11-12, Poslovna politika, Beograd, 2001, ISSN 0354-2408; str. 68-70, (M53=1)

4. Rajkovi D., Karajovi Zogovi M., Stamenovi D., Put do sertifikacije sistema kvaliteta u JP "Elektroumadija", asopis Kvalitet, godina XII, broj 1-2, 2002, Poslovna politika, Beograd, ISSN 0354-2408; str. 86-90, (M53=1) Rajkovi D., Milanovi B., Upravljanje procesima u elektrodistribuciji, asopis 5.

Tehnika, SITJ, 2002, Beograd. br 3, ISSN 1450-989X; 11-16, (M53=1) Rajkovi D., Moljevi S., Tatomir N., Osnovne odrednice QMS-a u odravanju 6.

termoelektrana, asopis Tehnika, SITJ, 2003, Beograd Vol.3, br.1, ISSN 1450X; str. 1-8, (M53=1) Rajkovi D., Kosti V., Milievi R., Metodologija anketiranja u utvrivanju i 7.

poboljanju zadovoljstva korisnika, asopis Menadment totalnim kvalitetom, No2, Vol 31, 2003, Izdava: JUSK, Beograd, 2003. Mesto skupa: Kragujevac, Maj 2003, ISSN 1452-0680; str. 151-158, (M53=1) Rajkovi D., Kosti V., Milievi R., Poboljanje zadovoljstva korisnika Zastava 8.

automobila ad, asopis Kvalitet, Vol.13, 2003, Izdava: Poslovna politika, Beograd, 2003, ISSN 0354-2408; str. 114-117, (M53=1)

9. Rajkovi D., Grubor S., QMS i pruanje konsultantskih usluga- pristup Centra za kvalitet, Kragujevac, asopis Tehnika, Vol.4 br. 4, Savez inenjera i tehniara SCG, Beograd, 2004, ISSN 1450-989X; str. 11-18, (M53=1)

10. Rajkovi D., Koki M., Definisanje faza u izvoznom marketing procesu, asopis Marketing, godina 35, broj 4, Marketing, Beograd, 2004, ISSN 0354-3471; str. 205M53=1)

11. Rajkovi D., Jeki A., Kreacija, verifikacija i validacija paket aranmana, asopis Kvalitet, godina XVII, broj 3-4, Poslovna politika, Beograd, 2007, ISSN 0354str. 65-68, (M53=1)

12. Arsovski S., Rajkovi D., PunoevacZ., Integrisani sistemi menadmenta u vodosnadbevanju, asopis Kvalitet, godina XVII, broj 7-8, str. 17 – 19, – Poslovna politika, Beograd, 2007, ISSN 0354-2408; str. 53-55, (M53=1)

13. Matovi Z., Mileti V., Rajkovi D., Matovi V., Obezbeenje kvaliteta na PMF-u u Kragujevcu, asopis Kvalitet, godina XVII, broj 7-8. Poslovna politika, Beograd, 2007, ISSN 0354-2408; str. 17-19, (M53=1)

14. Rajkovi D., Moljevi S., Samardi A., Vidosavljevi E., Primena QМS-а u poslovanju turistike organizacije, asopis Kvalitet, godina XVIII, broj 11-12, Poslovna politika, Beograd, 2008, ISSN 0354-2408; str. 57-60, (M53=1) Rajkovi D., oki I., Pei oki S., Benefits at IMS-QES model in SMEs, 15.

International Journal for Quality Quality Research, vol.3 no.1, 2009, ISSN 1800-6450;

pp. 63-70, (M53=1) Rajkovi D., Gvozdenovi T., udi S., ISO 9001:2008 u radu turistike organizacije, asopis Kvalitet br. 7/8, Vol 19, Poslovna politika Beograd, 2009, str. 73-77, (M53=1)

16. Rajkovi D., Arsovski S., Risti D., Smiljkovi., Analiza uvedenih IMS u Srbiji, asopis Kvalitet br. 7/8, Poslovna politika Beograd, 2009, ISSN 0354-2408; str.

255-259, (M53=1) Rajkovi D., Aleksi M., Corporative motives on implementation of integrated 17.

management system (IMS), International Journal for Quality Quality Research, vol.3 no.3, 2009, ISSN 1800-6450; pp. 255-259, (M53=1) Rajkovi D., Arsovski S., Smiljkovi., Raievi N., Analiza primene IMS u 18.

Srbiji i EX YU regionu, asopis Tehnika br. 10 (2010) 2, SITS Beograd, 2010, ISSN 1450-989X; str. 14-18, (M53=1)

19. Gvozdenovi T., Miljanovi M., Moljevi S., Rajkovi D., Rizik na projektu, asopis Kvalitet br. 7/8, Poslovna politika Beograd, 2010. ISSN 0354-2408; str. 80-83, (M53=1)

20. Punoevac Z., Rajkovi D., Merenje zadovoljstva i zatita potroaa, asopis Kvalitet br., Poslovna politika Beograd, 2011, ISSN 0354-2408; str. 60-61, (M53=1)

21. Stepanovi B., Rajkovi D., Moljevi S., IMS i zainteresovane strane-primer iz prakse, asopis Kvalitet br. 5/6, Poslovna politika Beograd, 2011, ISSN 0354-2408 str.

65-68, (M53=1)

22. Toni N., Rajkovi D., urevi S., Moljevi S., Integracija QMS, EMS;

OHSAS u centrima za reciklau vozila, asopis Kvalitet br. 11-12, Poslovna politika Beograd, 2011, ISSNO 354-2408; str. 45-51, (M53=1)

23. Mari B., Boikovi R., orak M., Rajkovi D., Grupna tehnologija kao podrka izgradnji Lean struktura u procesu remonta alatnih maina; asopis Tehnika, Godina LXVIII br. 1, Savez inenjera i tehniara Srbije, Beograd, 2004, ISSN 0040-2176;

str. 68-74, UDC:621.9-51;005.7 (M53=1)

RADOVI U ZBORNICIMA RADOVA

24. Rajkovi D., ''Postupci revitalizacije i rekonstrukcije sredstava za rad', Zbornik radova SimOrg '96 (str. 463 do 468), FON Beograd, Vrnjaka Banja, 30.05.1996, (M63=0,5)

25. Rajkovi D., ''Kvalitet u rukovanju finalnim proizvodima'', I medjunarodni kongres menadment totalnim kvalitetom B 53-4; Vol.24 Put ka TQM, JUSK, Beograd, 1996, str.465-470, (M33=1)

26. Rajkovi D., ''Kvalitet u rukovanju ulaznim proizvodima'', Prvi simpozijum industrijsko inenjerstvo SIE '96, Mainski fakultet, Beograd, 1996, str. 203-205, (M63=0,5)

27. Rajkovi D. i Manojlovi D., ''Organizacija funkcije odravanja sa aspekta JUS ISO 9000 - primer iz prakse'', Zbornik radova XXII skup odravalaca Jugoslavije YUMO, FTN - IIS, Novi Sad, Maj 1997, str. 203-208, (M63=0,5)

28. Manojlovi D. i Rajkovi D., ''Uvoenje i unapreenje sistema kvaliteta u funkciji odravanja sredstava za rad'', Zbornik radova XXIV konferencija JUSK-a, JUSK, maj 1997,str.177-182, (M63=0,5)

29. Rajkovi D., Manojlovi D., ''Poslovnik kvaliteta funkcije odravanja'', Zbornik radova XXII skup odravalaca Jugoslavije, FTN - IIS, Novi Sad, Maj 1997, YUMO, str. 209-214, (M63=0,5)

30. Rajkovi D., orevi T., ''Organizacijski aspekti implementacije sistema kvaliteta

u funkciji odravanja'', Zbornik radova XXIII jugoslovenski majski skup:

Odravanje tehnikih sistema, YUMO, Kragujevac, maj 1998, str. 647-652, (M63=0,5)

31. Rajkovi D., ''Poboljanje sistema kvaliteta ISO 9000 u funkciji odravanja'', CD i apstrakt radova. Savetovanje proizvodnog mainstva Jugoslavije, Mainski fakultet, Ni, 1998; str.144, (M64=0,2)

32. Vasiljevi V., Rajkovi D., ''Implementacija sistema kvaliteta ISO 9000 u javnim preduzeima za distribuciju elektrine energije'', Zbornik radova Menadment totalnim kvalitetom No. 1, Vol. 27, JUSK, Zlatibor, 1999, ISSN 1452-0680; str.274M33=1)

33. Rajkovi D., Aleksi M., Nikoli D., ''Unapreenje kvaliteta u JP Elektroumadija Kragujevac'', Zbornik radova Sistem Kvaliteta - uslov za uspeno poslovanje i konkurentnost, Kruevac, 1999; str. 195-200, (M63=0,5)

34. Karajovi Zogovi M., Rajkovi D., Glavne odrednice procesa obrazovanja za kvalitet i QMS, zbornik radova - 28 JUPITER konferencija, Mainski fakultet Beograd i JUPITER asocijacija, Beograd - februar 2002; str. 5.27- 5.30, (M63=0,5)

35. Rajkovi D., Karajovi Zogovi M., Pristup razvoju QMS u termoelektranama, zbornik radova - 28 JUPITER konferencija, MFK BG i JUPITER asocijacija, Beograd- februar 2002; str. 5.35- 5.38, (M63=0,5)

36. Koki M., Kosti V., Rajkovi D., Razvoj sistema kvaliteta (SQ) u "Zastava automobili" - funkcija marketinga, XII meunarodni nauni simpozijum motorna vozila i motori - zbornik radova, Mainski fakultet Kragujevac, oktobar 2002; str.

269-272, (M33=1)

37. oki I., Rajkovi D., Koki M., Metode i tehnike za strateki menadment u industriji drumskih vozila, Sistem kvaliteta - uslov za uspeno poslovanje i konkurentnost, Kruevac, 2004, CD, (M64=0,2)

38. oki I., Rajkovi D., BPR i TQM - odreenja i komparacije, Zbornik radova Festival kvaliteta 2005, maj 2005, AQS i CQ Mainski fakultet Kragujevac, 2005, ISSN 86-80581-77-1; str. B32-B39, (M63=0,5)Pages:   || 2 |


Похожие работы:

«Управление финансов Главные распорядители администрации ЗАТО г. Североморск бюджетных средств 184604, М урманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4 тел./факс: (81537) 42113 е-таП: Гтап$@ 8еуегт.те15.ги от «16 » января 2015 г. № 75 № _ от «» Об особенностях составления и представления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2014 год I. Общие положения Представление годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в...»

«том 176, выпуск 1 Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции N. I. VAVILOV ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF PLANT INDUSTRY (VIR) _ PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING volume 176 issue 1 Editorial board O. S. Afanasenko, B. Sh. Alimgazieva, I. N. Anisimova, G. A. Batalova, L. A. Bespalova, N. B. Brutch, Y. V. Chesnokov, I. G. Chukhina, A. Diederichsen, N. I. Dzyubenko (Chief Editor), E. I. Gaevskaya (Deputy Chief Editor), K. Hammer, A. V. Kilchevsky, M. M. Levitin, I. G....»

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Мурманской области 183006, Мурманск, пр.Ленина, 75, тел./факс 68-68-17 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ г. Мурманск 18.12.2014 УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по тарифному регулированию Мурманской области _ О.В. Кутепов «18» декабря 2014 г. Председатель заседания: КУТЕПОВ О.В. И.о. начальника Управления На заседании присутствовали: Члены коллегии: НЕЧАЕВА В.И. Начальник отдела Управления ШИЛОВА А.Б. Начальник отдела Управления СТУКОВА Е.С. Начальник...»

«ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ (добавления по состоянию на 17 декабря 2013 г.) Декабрь 2013 года Номинация «Лучшая студенческая работа в области финансовой журналистики» для студентов и аспирантов МГУ Премии «Медиакапитал» Конечный срок подачи заявки: 20 декабря 2013 года Веб-сайт: http://www.kapital-prize.ru/about/, http://jourdom.ru/news/43618 Организационный комитет Премии «Медиа-капитал» объявил о запуске новой номинации «Лучшая студенческая работа в области...»

«Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов ЕГЭ по математике в Кемеровской области в 2015 году 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ Таблица Количество участников ЕГЭ по предмету (за последние 3 года) профиль база Предмет % от общего % от общего % от общего % от общего чел. числа чел. числа чел. числа чел. числа участников участников участников участников 12796 96,1% 11153 88,1% 9360 81% 4999 43,22 Математика Все участники ЕГЭ по математике Кемеровской области разбиваются...»

«A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S FOLIA LITTERARIA ROSSICA 8, 2015 LUDMIA UCEWICZ Uniwersytet Warszawski Wydzia Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Zakad Kulturologii Wschodnioeuropejskiej 02-678 Warszawa ul. Szturmowa 4 ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ПРАЗДНИК. (КНИГА О ФИНЛЯНДИИ ЛЮДМИЛЫ КОЛЬ) ‘THERE’S A SPIRIT OF CELEBRATION.’: ‘A BOOK ABOUT FINLAND’ BY LYUDMILA KOL Статья посвящена теме праздника в книге Там, где звенят сосны, принадлежащей русской...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФМС РОССИИ В 2014 ГОДУ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ МОСКВА ~1~   Итоги деятельности ФМС России в 2014 году: сборник материалов расширенного заседания коллегии Федеральной миграционной службы / Под общ. ред. руководителя ФМС России К.О. Ромодановского. – М.: ФМС России, 2015. – 185 с. Издание посвящено состоявшемуся 25 февраля 2015 года расширенному заседанию коллегии Федеральной миграционной...»

«MІR Московский институт экспертизы и испытаний кафедра метрологии и метрологического обеспечения Левин Сергей Федорович 117418, Москва, Нахимовский проспект, 31. Т/ф.: +7 (495) 668-2814. E-Mail: AntoninaEL@rostest.r u Когда понятия не соответственны – суждения неправильны, когда суждения неправильны – дела не исполняются. Конфуций (552 – 479) «Исправление имен» Метрологическая деятельность должна начинаться с постановки измерительной задачи. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ МЕТРОЛОГИИ И...»

«ОБЗОР о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края в 2013 году В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» распоряжением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный горный университет» (ФГБОУ ВПО «УГГУ») Рассмотрено и принято УТВЕРЖДАЮ: на заседании Ученого совета Ректор ФГБОУ ВПО «УГГУ» ФГБОУ ВПО «УГГУ» Н.П.Косарев от «28» марта 2014 г. «4» апреля 2014 г. Протокол № 7 ОТЧЕТ о результатах самообследования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» Положение о приемной комиссии федерального государственного бюджетКрасноярский ного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский ГАУ государственный аграрный университет», Ачинского и Хакасского филиалов Красноярский ГАУ-СМК-П-5.5.1-2015 Содержание Область применения 1. Нормативные ссылки 2. Термины, определения, обозначения и сокращения 3....»

«ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ IAB RUSSIA 19 ноября 2015 Москва Повестка: 1. Отчет о деятельности IAB Russia за 2015 год 2. Утверждение финансового отчета и бухгалтерского баланса IAB Russia за 2015 год 3. Членство в IAB Russia:-Исключение компаний из состава членов -Прием новых членов 4. Согласование плана деятельности IAB Russia на 2016 год:-Утверждение структуры состава комитетов -Согласование деятельности комитетов -Планирование образовательного направления...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заключение Наблюдательного совета учреждения от 29.12. 20 14 г. № руководитель учреждения Председатель Наблюдательного совета учреждения: Григорьева И.В. Усик Г.Б. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) “ 29 ” декабря 20 14 г. “ 30 ” декабря 20 14 г. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад комбинированного вида» д. Борки и филиал д.Сергово...»

«ISSN 2075-6836 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНС ТИТ У Т КОСМИЧЕСКИХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИКИ РАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (МОСКВА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «4-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б О Р О Н Ы Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И » (НИЦ РКО ФБУ 4 ЦНИИ МО РФ) С. С. Вениаминов (при участии А. М. Червонова) КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ...»

«ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности государственной ветеринарной службы Курганской области 2012 год Введение Сфера деятельности Управления ветеринарии Курганской области определена Положением об Управлении, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 года N 436 Об утверждении положения об Управлении ветеринарии Курганской области (далее положение). Управление ветеринарии Курганской области (далее Управление) является...»

«Оглавление ПРЕЗИДЕНТ Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство иностранцев-предпринимателей, работающих в РФ Рассчитать потребности в инженерных кадрах на десять лет вперед поручил глава государства. 5 Президент дал ряд поручений по защите интересов детей Путин внес законопроект о запрете иметь госслужащим зарубежные счета СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ Совет Федерации ратифицировал конвенцию о профсоюзах чиновников Совет Федерации одобрил запрет на завышение платы за студенческие...»

«ISSN 2073 Российская академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XXII Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXII ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Балабанов В.С. Российская академия предпринимательства (гл. редактор) Булочникова...»

«ФГБОУ ВПО «Уральский Идентификация документа государственный РК – 2-2013 Руководство по качеству УрГУПС университет путей сообщения» (УрГУПС) Вид документа – Разработчики: рабочая группа, помощник первого проректора по Страница 3 из 66 менеджменту качества Скораева Е.А. документированная процедура Содержание Краткая характеристика ФГБОУ ВПО УрГУПС. 4 1 Область применения.. 9 1.1 Общие положения.. 9 1.2 Применение..9 2 Нормативные ссылки.. 3 Определения.. 10 4 Система менеджмента качества..12...»

«A/62/1 Организация Объединенных Наций Доклад Генерального секретаря о работе Организации Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят вторая сессия Дополнение № 1 (A/62/1) Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят вторая сессия Дополнение № 1 (A/62/1) Доклад Генерального секретаря о работе Организации Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2007 A/62/1 Примечание Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое...»

«УТВЕРЖДЕНО Постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 25.06.2015 № 32 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (наименование контролирующего (надзорного) органа) КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _ в сфере государственного санитарного надзора за соблюдением проверяемыми субъектами, осуществляющими деятельность, связанную с производством питьевой воды, расфасованной в емкости, требований законодательства в области...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.