WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«76 растыран: Кудабаева Г. А. – ылыми кітапхананы сектор жетекшісі Шыаруа жауапты: Есенаманова А. Б. – ылыми кітапхана директоры Бозымов азыбай аралы : биобиблиографиялы дебиеттер крсеткі ...»

-- [ Страница 1 ] --

Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлы-техникалы

университеті

Жгір хан атындаы БАТУ алымдарыны биобиблиографиясы

Бозымов

азыбай

аралы

Орал - 2014

Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлы-техникалы университеті

ылыми кітапхана

Бозымов

азыбай

аралы

Биобиблиографиялы дебиеттер крсеткіші

Орал - 2014

УДК: 012:636.2

ББК: 91.9:46.0

Б 76

растыран: Кудабаева Г. А. – ылыми кітапхананы

сектор жетекшісі

Шыаруа жауапты: Есенаманова А. Б. – ылыми кітапхана

директоры

Бозымов азыбай аралы : биобиблиографиялы дебиеттер крсеткіші / раст. : А. Б. Есенаманова, Г. А. Кудабаева. – Орал :

Жгір хан атындаы БАТУ, 2014. – 68 б.

Биобиблиографиялы дебиеттер крсеткіші ауыл шаруашылы ылымыны докторы, профессор, Жгір хан атындаы БАТУ ректоры.. Бозымова арналан.

Биобиблиографияда жинаталан материалдар профессор.. Бозымовты ебек жне ылыми ызметтегі жолын амтиды. Арнайы айдарларда.. Бозымовты басшылыымен оралан докторлы жне кандидатты диссертацияларды тізімі баяндалан. «ылыми ебектер»

айдарында алымны 1980-2014 жылдар аралыындаы жазылан ылыми ебектеріні тізімі берілген. ылыми ебектер хронологиялы тртіппен реттелген. Мерзімді басылымдарда жарияланан маалалары мен схбаттары берілген.

Биобиблиографиялы крсеткіш ылыми ызметкерлерге, ауыл шаруашылы мамандарына, оытушылар мен магистранттар ауымына арналады.

Алы сз сынылып отыран крсеткіш Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлы-техникалы университеті алымдарыны биобиблиография сериясыны жаласы болып табылады.

Крсеткіш ауыл шаруашылыы ылымдарыны докторы, профессор азыбай аралы Бозымова арналан. Биобиблиографияда жинаталан материалдар профессор.. Бозымовты ебек жне ылыми ызметтегі жолын амтиды. Арнайы айдарларда.. Бозымовты басшылыымен оралан докторлы жне кандидатты диссертацияларды тізімі баяндалан. «ылыми ебектер» айдарында алымны 1980-2014 жылдар аралыындаы жазылан ылыми ебектеріні тізімі берілген. ылыми ебектер хронологиялы тртіппен реттелген. алымны ауыл шаруашылыы соны ішінде ірі ара мал шаруашылыы саласындаы жазан кптеген ылыми ебектері ауыл шаруашылыы ндірісінде, оытушылар мен студенттер арасында кеінен пайдаланылуда.

Крсеткіш растыру барысында Жгір хан атындаы БАТУ-ні ылыми кітапханасындаы каталогтар мен картотекалар пайдаланылды.

Биобиблиографиялы крсеткіш ылыми ызметкерлерге, ауыл шаруашылы мамандарына, оытушылар мен магистранттар ауымына арналады.

Мліметтер 2014 жылды апан айына дейін жинаталан.

Предисловие

Профессор Бозымов Казыбай Караевич, ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана является одним из крупных ученых в области разведения и селекции крупного рогатого скота, научные труды профессора К.

К. Бозымова известны не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Указатель содержит краткий очерк о научной, научно-организационной и общественной деятельности профессора К. К. Бозымова, основные даты его жизни и деятельности. В специальной рубрике даны описание авторефератов диссертаций, выполненных и защищенных под руководством профессора К. К.

Бозымова. Раздел «Список научных трудов» включает все работы с 1980-2014 гг. Работы расположены в хронологическом порядке, внутри года в алфавитном.

Все описания произведены в соответствии с ГОСТами библиографического описания, соавторы указаны.

При составлении указателя были использованы каталоги и картотеки научной библиотеки ЗападноКазахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

Указатель рассчитан на ученых и специалистов сельского хозяйства, преподавателей и магистрантов.

Отбор материала закончен в феврале 2014 года.

Жгір хан атындаы БАТУ ректоры, профессор.. Бозымовты ылыми, ылыми– йымдастырушылы жне оамды ызметі туралы ысаша мліметтер Бозымов Казыбай аралы ызылорда облысы Арал ауданыны Сексеуіл бекетінде 1949 жылы 16 апанда дниеге келген.

Ебек жолын 1964 жылы Орал бекетіні локомотивтік депосында наты лшемелі аспаптарды жндеу, реттеу жне олара ызмет крсету слесары ретінде жмыс жасай жріп бастап, жмысшы жастарды № 54 кешкі мектебінде оыан. 1967 жылы суір айында тепловоз машинисіні кмекшісі ызметіне ауыстырылан.

1971 жылы Батыс азастан ауыл шаруашылыы институтына оуа тсіп, оны 1976 жылы здік бітіріп шыты.

Бдан кейінгі ебек жолы жоарыда аталан оу орнымен тыыз байланысты, осы оу орнында ассистент ызметінен бастап, аспирант, жеке мал шаруашылыы кафедрасыны доценті, зооинженерлік факультетті деканы, Батыс азастан аграрлы университетіні бірінші проректоры, азіргі кезде Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлытехникалы университетіні ректоры болып ызмет атарады.

.. Бозымов 1982 жылды арашасында Сібір мал шаруашылыы ылыми-зерттеу жне технологиялы жобалау институтында (Новосибирск аласы) ауыл шаруашылыы ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертациялы жмысын, ал 1994 жылы «Батыс азастанны шлейт жадайында таза сиыр етін ндіру кезінде мал шаруашылыындаы технология мен селекцияны азіргі жадайы жне оны жетілдіруді дістері» таырыбында докторлы диссертациясын стті орады.

азастан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындаы Жоары аттестаттау комиссиясыны жылы 27 ыркйектегі шешімімен «Зоотехния»

мамандыы бойынша профессор ылыми атаы берілді.

Профессор.. Бозымов 233 ылыми, оудістемелік ебектерді, маалаларды, соны ішінде «азаты абас сиыры» жне «Тйе шаруашылыы»

монографияларыны, «Цитология, эмбриология, гистология негіздерімен жануарлар анатомиясыны практикумы» мен «Жылы жне тйе шаруашылыы»

оулытары, асылдандыру, ауыл шаруашылыы жануарларыны німділігі мен асылтымды асиеттерін арттыруа арналан сынымдар мен нсаулытарды авторы. «Ерлікке тазым» жне «Білім берудегі сапа менеджменті» кітаптарын шыаран.

Оны жетекшілігімен 8 кандидатты, 1 докторлы диссертация оралды. азіргі кезде де ылыми зерттеулермен белсенді трде айналысады, Батыс азастандаы асылтымды ірі ара малдарыны кбею абілеттерін арттыруа арналан таырыпты ылыми жетекшісі болып табылады. азастан лтты Жаратылыстану ылымдары академиясыны академигі болып сайланды, сондай-а Халыаралы апараттандыру академиясыны толы мшесі.

азастан лтты Жаратылыстану ылымдары академиясыны Батыс азастан филиалыны траасы.

Малды асылдандыру жмысындаы ірі жетістігі шін (жаа айматы тр жне азаты абас сиырыны екі линиясын шыаран) Р М зияткерлік меншікті орау комитеті профессор.. Бозымова 2010-2012 жж. 5 патент берілді.

.. Бозымов «Нр Отан» партиясыны Батыс азастан облысты филиалыны саяси кеесіні мшесі. 2005 жылы Р Президенттігіне Н..Назарбаевты кандидатурасын олдау жніндегі алалы штаб траасы жне сенімді кілі болды.

Облысты мслихат депутаттыына ш мрте сайланды. Экономика, инфрарылымды жоспарлау жне дамыту жніндегі траты комиссияны траасы.

Краткий очерк научной, научно-организационной и общественной деятельности ректора ЗКАТУ имени Жангир хана, профессора К. К. Бозымова Бозымов Казыбай Караевич родился 16 февраля года в станции Саксаульская, Аральского района, КзылОрдинской области. Образование- высшее. В 1976 году закончил с отличием Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт.

Трудовой путь начал в 1964 году в локомотивном депо станции Уральск слесарем по обслуживанию, ремонту и наладке точных измерительных приборов, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи. В апреле 1967 года был переведен на должность помощника машиниста тепловоза.

В 1971 году зачислен в состав студентов ЗападноКазахстанского сельскохозяйственного института, который закончил в 1976 году с отличием.

Дальнейшая трудовая деятельность связана с указанным вузом, где прошел путь от ассистента, аспиранта, доцента кафедры частного животноводства, декана зооинженерного факультета, первого проректора Западно-Казахстанского аграрного университета до ректора Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

В ноябре 1982 года в Сибирском научноисследовательском и проектно-технологическом институте животноводства (г. Новосибирск) Бозымов К.К. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, а в июне 1994 года на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Казахстан от 27 сентября 1996 года ему присвоено звание профессора по специальности «Зоотехния».

Профессор Бозымов К.К. является автором более 233 научных трудов, в т.ч. монографии: «Казахская белоголовая порода скота» и «Верблюдоводство», учебников: «Практикум по анатомии животных с основами цитологи, эмбриологии, гистологии» и «Коневодство и верблюдоводство», рекомендаций, инструкций, посвященных проблемам селекции, повышения продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных. Изданы книги «Ерлікке тазым» и «Система менеджмента качества в образовании».

Под его руководством защищены 8 кандидатских и 1 докторская диссертации. Он продолжает активно заниматься научными исследованиями, является руководителем научной темы по совершенствованию воспроизводительной способности племенных животных в Западном Казахстане.

Избран академиком Казахстанской национальной Академии естественных наук, академиком международной академии информатизации. Является председателем Западно-Казахстанского филиала КНАЕН.

За крупное достижение в области селекции животных (выведение нового зонального типа и создание двух линии казахской белоголовой породы крупного рогатого скота) Комитетом по правам интеллектуальной собственности МЮ РК, профессору К.К. Бозымову в 2010 и 2012 гг. выданы 5 патентов.

К.К. Бозымов является членом политсовета Западно-Казахстанского областного филиала партии «Нр Отан». В 2005 г. в период выборов Президента нашего государства возглавлял городской штаб по поддержке кандидатуры Н.А. Назарбаева на пост Президента Республики Казахстан. Трижды избран депутатом областного Маслихата. Является председателем постоянной комиссии областного маслихата по экономике, планированию и развитию инфраструктуры.

–  –  –

1996-2000 Батыс азастан аграрлы университетіні бірінші проректоры.

2000-2002 Батыс азастан инженерлік-технологиялы университетіні ректоры.

–  –  –

1979-1981 Всесоюзного научно- исследовательского института мясного скотоводства.

1981-1987 и.о. доцента кафедры частного животноводства ЗКСХИ, декан зооветеринарного факультета.

1987-1990 секретарь парткома ЗКСХИ.

1990- 996 проректор по учебной работе ЗКСХИ.

–  –  –

1996-2000 первый проректор ЗКАУ.

2000-2002 ректор Западно-Казахстанского инженернотехнологического университета.

ректор Западно-Казахстанского аграрнопо настоящее технического университета имени Жангир хана.

время

Марапаттары:

2001- «азастан Республикасыны Туелсіздігіне 10 жыл» мерекелік медалімен марапатталан.

2002 - «азастан Республикасы Білім беру ісіні рметті ызметкері» тсбелгісімен марапатталан.

2003 - «азастан Республикасыны ылымыны дамуына осан лесі шін» тсбелгісімен марапатталан.

Р Президенті Н.. Назарбаевты Алыс 2005 хатымен марапатталан.

«рмет» орденімен марапатталан.

2006 Р Президенті Н.. Назарбаевты Алыс хаты 2009 мен «Барыс» тсбелгісімен марапатталан.

2010- «Нр Отан» халыты демократиялы партиясыны «Белсенді ызметі шін» тсбелгісімен марапатталан.

2011 - «азастан Республикасыны Туелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалымен марапатталан.

2011- Р Президентіні Алыс хатымен марапатталан.

Награды:

2001- награждн юбилейной медалью «10 лет независимости Республики Казахстан».

2002 - награждн нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан».

2003 - награждн нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».

2005 - награждн Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.

2006- награждн орденом «Крмет.

2009- награждн нагрудным знаком «Барыс».

2009- награждн Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.

2010 – награждн нагрудным знаком «За активную работу» НДП «Нр Отан».

награждн юбилейной медалью «20 лет 2011 Независимости Республики Казахстан».

2011- награждн Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.

Профессор, ауыл шаруашылыы ылымыны докторы.. Бозымовты ылыми басшылыымен оралан диссертациялар Диссертационные работы, выполненные и защищенные под руководством профессора, доктора сельскохозяйственных наук, К. К. Бозымова

–  –  –

1. Губашев Н. М. Рациональное использование генетического потенциала казахского белоголового скота для производства говядины при чистопородном разведении и скрещивании : автореф. дис...д-ра. с.-х.наук : 06.02.04 / Н. М. Губашев. – Шымкент, 2009. – 47 с.

–  –  –

2. Губашев Н. М. Племенные и продуктивные качества заводских линий и перспективные родственные группы казахской белоголовой породы и пути их совершенствования в племзаводе «Анкатинский» :

автореф. дис...канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Н. М.

Губашев. – Уральск, 2002. – 23 с.

3. Жанабекова Г. С. Изменчивость продуктивных и биологических особенностей верблюдов казахской бактриан в условиях аридных зон Западного Казахстана : автореф. дис...канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Г. С. Жанабекова. – Уральск, 2008. – 23 с.

4. Закирова Ф. Б. Влияние воспроизводительной способности на продуктивные качества верблюдицбактрианов в условиях ТОО «Ханская Орда» и пути ее совершенствования : автореф. дис...канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Ф. Б. Закирова. – Уральск, 2004. – 29 с.

5. ажгалиев Н. Ж. «Ааты» асыл тымды мал зауытында азаты абас сиырыны іріленген типіні тымдылы жне німділік сапасын жетілдіру : а. ш. ылым. канд. дис...автореф. : 06.02.01 / Н. Ж. ажалиев. – Орал, 1999. – 26 б.

6. Курманов Б. А. Особенности воспроизводительной функции верблюдиц-бактрианов в условиях ЗападноКазахстанской территориально-климатической зоны :

автореф. дис...канд. вет. наук : 06.02.01 / Б. А.

Курманов. - Оренбург, 1995. – 15 с.

7. Нигметов М. Т. Рост и развитие молодняка лошадей кушумской породы в разных условиях выращивания :

дис...канд. с.-х. наук / М. Т. Нигметов. – ВНИИ коневодства. – Дивово, 1994. – 16 с.

8. Сагинов Е. С. Мясная продуктивность молодняка кушумских лошадей, выращенного в экологически чистых условиях : автореф. дис...канд. с.-х. наук / Е.

С. Сагинов. – ВНИИ коневодства. – Дивово, 1995. – 16 с.

–  –  –

Высокопродуктивные заводские линии казахской 2.

белоголовой породы племзавода "Чапаевский":

Использование селекционных резервов в производстве говядины // Тр. ВНИИМС. - Оренбург, 1982. - С. 14-18.

Мясная продуктивность линейных животных // 3.

Совершенствование технологии производства молока и мяса: Сб. науч. трудов / Горьковский СХИ. - Горький, 1982. - С. 27-29. (Соавт.: Л. П. Прахов).

Новые заводские линии казахской белоголовой 4.

породы: информ. листок № 135-82. - Оренбургского межотраслевого ЦНТИ. - Оренбург, 1982. – 4 с.

Общее физиологическое состояние животных 5.

заводских линий и родственных групп казахской белоголовой породы в зависимости от сезона года в условиях Западного Казахстана // Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства:

тез. докл. к предстоящей науч. практ. конф. мол.

ученых и аспирантов / ВНИИМС, Оренбургский СХИ.

- Оренбург, 1982. - С. 27-28.

Хозяйственно - полезные племенные качества и 6.

некоторые биологические особенности животных заводских линий и родственных групп казахской белоголовой породы и пути их совершенствования (на примере племзавода "Чапаевский"): автореф. дис.

канд. с.-х. наук / ВАСХНИЛ. СибНИПТИЖ. Новосибирск, 1982. – 19 с.

–  –  –

8. Генетический полиморфизм белков крови бычков казахской белоголовой породы различных линий и родственных групп Современные методы // совершенствования мясного скота / ВНИИМС. Оренбург, 1984. - С. 75-77. (Соавт.: Г. И. Кульчумова).

9. Оценка линейных быков-производителей по собственной продуктивности и качеству потомства // Пути совершенствования племенных и продуктивных качеств животных в Поволжском регионе: сб. науч.

работ / Сарат. СХИ. - Саратов, 1984. - С. 22-25. (Соавт.:

А. З. Зинуллин).

10. Программа производственной (преддипломной) практики для студентов IV курса зооинженерного факультета. – Уральск : Зап.-Казахст. СХИ. - 1984. – 26 с. (Соавт.: А. А. Карасаев, К. Г. Кудряков, А. Рустенов).

11. Методические указания по выполнению дипломных работ (проектов) студентами зооинженерного факультета по курсу «Частное животноводство» / Зап.Каз.СХИ. - Уральск, 1985. – 31 с. (Соавт.: А. А.

Карасаев, К. Г. Кудряков, Е. Г. Насамбаев).

12. Система отбора и подбора при создании заводских линий казахской белоголовой породы в племзаводе "Чапаевский" // Плем. работа в условиях пром.

технологии. - Горький, 1985. - С. 38-43. (Соавт.: Л. П.

Прахов, Р. У. Бозымова).

13. Структура заводских линий и родственных групп казахской белоголовой породы по группам крови // Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных животных: тез. докл. к предстоящей IV науч. практ. конф. мол. ученых и спец.

/ ВНИИМС, Оренбургский СХИ. - Оренбург, 1985. С.40-41. (Соавт.: А. Ф. Коркин, Е. Г. Насамбаев).

14. Оценка линенйых быков-производителей по собственной продуктивности и качеству потомства // Проблемы интенсификации животноводства в КазССР.

– Алма-Ата, 1986. – Ч. І. – С. 11-12. (Соавт.: Е. Г.

Насамбаев).

15. Перспектиная отрасль: коневодство области // Приуралье. – 1986. – 2 сентября. (Соавт.: Б. Забродин).

16. Полиморфизм трансферрина и его связь с продуктивностью // Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства: тез. докл. к предстоящей науч.-практ. конф. мол. ученых и V спец. / ВНИИМС. - Оренбург, 1986. - С. 27-28. (Соавт.:

Р. У. Бозымова, Г. И. Кульчумова, Е. Н. Ковтун).

17. Генофонд стад казахской белоголовой породы скота в Уральской области // Совершенствование молочного и мясного скота в Казахстане: Тр. КазНИТИЖа. - АлмаАта, 1987. – С. 114-121. (Соавт.: А. З. Зинуллин, Е. Г.

Насамбаев).

18. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Коневодство" студентами курса зооинженерного факультета по IV специальности "Зоотехния" / Зап.-Казахст. СХИ.Уральск, 1987.-13 с.

19. Перспективные генеалогические линии лошадей кушумской породы в конезаводе "Пятимарский" Уральской области Актуальные вопросы // животноводства Уральской области: тез. докл. по итогам обл. науч. - практ. конф. мол. ученых и спец.

Уральск, 1988. – С. 22-23.

20. Перспективные родственные группы казахской белоголовой породы в племзаводе «Чапаевский» // Актуальные вопросы животноводства Уральской области: тез. докл. по итогам обл. науч.-практ. конф.

мол. ученых и спец. -Уральск, 1988. - С. 14-16. ( Соавт.:

Е. Г. Насамбаев, А. З. Зинуллин).

21. Использование быков-производителей казахской белоголовой породы скота с различным генотипом при промышленном скрещивании // Вклад молодых ученых и специалистов в научно-технический прогресс в с-х. производстве: тез. докл. всесоюзн. VII науч. практ. конф. мол. ученых спец. (Животноводство) / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург. НИИСХ. Оренбург, 1989. - С. 23-24. (Соавт. : Е. Г. Насамбаев, Р.

У. Бозымова).

22. Результаты оценки производителей казахской белоголовой породы по качеству у потомства с учетом генотипа матерей // Улучшение породных и продуктивных качеств мясного скота: сб. науч. тр. / ВНИИМС. Оренбург, 1989. - С. 60-63. (Соавт.: Р. У.

Бозымова).

23. Рост и развитие молодняка кушумской породы лошадей // Вклад молодых ученых и специалистов в научно-технический прогресс в с. х. производстве: тез.

докл. всесоюзн. науч. - практ. конф. мол. ученых и спец. (Животноводство) / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург.НИИСХ. - Оренбург, 1989. - С. 38-41.

(Соавт.: Р. У. Бозымова).

24. Жалпы гистология: методикалык, нсаулар зооинженерлік малдрігерлік факультетіні l-шi курс студенттеріне арналан // БКАШИ. - Орал, 1990. – 17 б.

(Авторлы бірлескен: Е. С. Дурткаринов, Е. Г.

Есенгалиев).

25. Кушумская порода как улучшатель в табунном коневодстве Западного Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1990. - № 9.

- С. 68-69. (Соавт.: Н. Г. Нигметов).

26. Кушумская порода лошадей Приуралья // Тез. докл.

конф. проф-преп. состава Зап.-Казахст СХИ по итогам НИР за 1988-1989 гг. / Зап. – Казахст. СХИ. - Уральск, 1990. – С. 84-85.

27. О кушумской породе // Новое в технологии коневодства и коннозаводства: сб. науч. тр. / ВНИИ коневодства. - Рыбновский р-он Рязанской обл., 1990. С. 235 – 239.

28. Переваримость питательных веществ кобылами кушумской породы разных типов телосложения // Тез.

докл. IX Всесоюзн. науч. практ. конф. мол. ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ.- Оренбург, 1990. С. 60. (Соавт.: Е. Г. Насамбаев, Н. К. Бекбулов).

29. Пути увеличения мясной продуктивности лошадей // Тез. докл. IX Всесоюзн. науч. практ. конф. мол. ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ. - Оренбург, 1990.

- С. 59-60. (Соавт.: Е. Г. Насамбаев, Н. К. Бекбулов).

30. Резервы увеличения производства сельскохозяйственной продукции // Тез. докл. IX Всесоюзн. науч. практ. конф. мол. ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ. – Оренбург, 1990. – С. 17Лошади кушумской породы в Западном Казахстане// Коневодство и конный спорт. - 1991. - №8. - С.6.

(Соавт.: Н. Нигметов).

32. Методические указания по составлению программ индивидуального обучения // Коневодство и конный спорт. - 1991. - № 8. - С. 6. (Соавт.: Н. Нигметов).

33. Методические указания по составлению программ индивидуального обучения // Зап.-Казахст. СХИ. Уральск, 1991. – 8 с. (Соавт.: У. М. Жанабеков).

34. Нагульные и убойные качества казахских бактрианов // Тез. докл. X науч.-практ. конф. мол. ученых и спец.

(животноводство) / ВНИИМС, Оренбург. НИИСХ. Оренбург, 1991. - С. 69-71. (Соавт.: Р. У. Бозымова).

35. Применение ЭВМ в учебном процессе: методическое указание / Зап.-Казахст.СХИ. - Уральск,1991. - 14 с.

(Соавт.: Е. А. Аринкин, Р. Г. Утеулина).

36. Результаты скрещивания коров симментальской породы с быками казахской белоголовой // Актуальные вопросы сельскохозяйственного производства: тез. докл. межвуз. науч. - практ. конф.

мол. ученых и спец. (ветеринария и животноводство) / Зап. Казахст. СХИ. - Уральск, 1991. - С. 128-129.

(Соавт.: Р. У. Бозымова).

37. Тйе cipy ылыми бойынша практикалык жмыстар // БКАШИ. - Орал, 1991. – 195 б.

38. Фенотипическая характеристика внутрипородных типов кушумских лошадей // Тез. докл. X науч. - практ.

конф. мол. ученых и спец. (животноводство) / ВНИИМС, Оренбург. НИИСХ. - Оренбург, 1991. – С.

25.

39. 3107 "Зоотехния" мамандыы бойынша тпелі курсты жобалауды орындауа арналан методикалы нскаулар жинаы / БКАШИ. - Орал, 1992. -16 б.

(Авторлы бірлескен: К. Г. Кудряков Г. К. Молдашев, К. М. Дуйсекенов).

40. Аспекты компьютеризации сельскохозяйственного вуза: методические рекомендации по внедрению компьютеров в учебный процесс. - Чапаев, 1992. – 34 с. (Соавт.: Е. А. Аринкин, Р. Г. Уткулина).

41. Генофонд кушумской породы лошадей// Проблемы научного обеспечения повышения эффективности с.-х.

производства: тез. докл. III межрегион. науч.-практ.

конф. / Киргиз. СХИ. - Бишкек, 1992. - С. 69-70.

42. Использование атомно-абсорбционного метода анализа для определения содержания тяжелых металлов в молоке // Электрохимические методы анализа в с.-х. производстве экологическом мониторинге и анализе пищевых продуктов: тез. докл IV межрегиональной школы семинаров / Хим. Общ-во им. Д. И. Менделеева РК, Зап.-Казахст. СХИ. – Уральск, 1992. – С. 29. (Соавт.: И. М. Кичаева, Б. Б.

Траисов).

43. Комплексное использование селективных электродов для исследования коровьего молока и кумыса // Тез.докл IV межрегиональной школы семинаров "Электрохимические методы анализа в с./х.производстве экологическом мониторинге и анализе пищевых продуктов" / Хим. общ-во им. Д. И.

Менделеева Республики Казахстан, Зап. - Казахст.

СХИ и др. - Уральск, 1992. – С. 36. (Соавт.: Е. Г.

Насамбаев, К. Х. Абилхаиров, Б. В. Киянский).

44. Мал анатомиясыны практикумы: Жоары оу орындары студенттеріне арналан оу ралы. –

Алматы : Ана тілі, 1992. – 131 б. (Авторлы бірлескен:

Е. С. Дурткаринов, К. Г. Есенгалиев).

45. Методические указания по выполнению сквозного курсового проекта студентами по специальности 3107оотехния" // Зап.- Казахст. СХИ. - Уральск, 1992. – 16 с. (Соавт.: К. Г. Кудряков, Г. К. Молдашев, К. М.

Дуйсекенов).

46. Обучающие и контролирующие программы для ПЭВМ и их применение в учебном процессе // Тез.

докл. науч.-метод. конф. проф.-препод. состава (1990гг.) "Совершенствование методов работы" / Зап. Казахст. СХИ. - Уральск, 1992. – Вып. І. - С. 6-8.

(Соавт.: К. В. Козленкова, Р. Г. Утеулина, Е. А.

Аринкин).

47. Плодовитость кобыл и воспроизводительная способность жеребцов-производителей кушумской породы // Резервы увеличения производства и повышения качества сельскохозяйственной продукции: тез. докл. XI межресп. науч.-практ. конф.

мол. ученых и спец. (животноводство) / Рос. Акад.с.х.наук, ВНИИМС, Оренбург.СХИ, Оренбург НИИ с.-х.

- Оренбург, 1992. - С.17. (Соавт.: Р. У. Бозымова).

48. Сезонные изменения живой массы и упитанности кушумской породы лошадей в условиях Западного Казахстана // Резервы увеличения производства и повышения качества с. - х. продукции: тез. докл. XI межресп. науч.-практ. конф. мол. ученых и спец.(животноводство) / Рос. Акад.с.-х.наук, ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург НИИ с.–х. - Оренбург, 1992.

– С. 18.

49. Современное состояние и пути дальнейшего совершенствования кушумской породы лошадей // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. С. 110-112.

50. Тестовое определение токсикантов в молоке и мясе // Основные направления получения эколог. чистой продукции растениеводства. - Горки, 1992. - С. 198.

(Соавт.: Б. Б. Траисов, В. В. Киянский).

51. "Зоотехния" мамандыы бойынша тпелi курсты жобалауды орындауа арналан методикалы нсаулар жинаы // БАШИ. - Орал, 1992. – 23 б.

(Авторлы бірлескен: К. Г. Кудряков, Г. К. Молдашев, К. М. Дуйсекенов, А. Д. Дарбаев).

52. Мал дрiгерлiк факультетi студенттерiне мал сiру пнiнен жаттыу-тжiрибе сабатарын ткiзуге арналан жмыс дптері / БАШИ. - Орал, 1992. - 50 б.

(Авторлы бірлескен: Г. К. Молдашев).

53. Батыс Казакстанда азаты а бас сиырыны тымын асылдандыру жмыстарын йымдастыру сыныстар / БАШИ. - Орал, 1993. - 15 б. (Авторлы бірлескен: М. Г. Зинулин, Б. Т. Тулебаев).

54. Жылы жне тйе шаруашылыы / Практикалы сабатар. – Алматы : айнар, 1993. - 238 б.

55. Зооинженерлік факультетіні іштей жне сырттай оитын студенттеріне арналан «Ipi ара шаруашылыы жне стпен ет ндіру технологиясы»

пнінен жобалау пн жмысын зірлеуді дістемелік нсаулары / БАШИ. - Орал, 1993. - 19 б. (Авторлы бірлескен: К. М. Кажимуратов, Б. Т. Тулебаев).

56. Компьютеризация учебного процесса в сельскохозяйственном ВУЗе: методические рекомендации / А.: РИК, 1993. - 27 с. (Соавт.: Е. А.

Аринкин).

57. Мал шаруашылыы жне мал етiн ндiру технологиясы бойынша пндiк жобалауды зiрлеудегі дiстемелiк нсаулары / БАШИ. - Орал, 1993. - 31 б. (Авторлы бірлескен: Г. К. Молдашев, Б.

Т. Тулебаев, Р. У. Бозымова).

58. Методические рекомендации по исследованию показателей естественной резистентности организма сельскохозяйственных животных : учеб. пособ. Уральск : Зап. Каз. СХИ, 1993. - 121 с. (Соавт.: Б. Т.

Тулебаев, У. Б. Таубаев).

59. Определение следовых количеств металлов в продукциях животноводства атомно- абсорбционным методом // Turk devieteis Arasmda 2 ibmi isbireici kowftzansi 26-29 wasiran 1993 Almati, KazakistanIstambul tehnik univesitesi kazakistan Devbet ziraat univesitezi Docu. Kazakistan Devlet Universitesi. AnMaTbi, 1993. - C. 160-165. (Соавт.: Б. Б. Траисов, И.

М. Кичаева).

60. Оценка производителей казахской белоголовой породы по качеству потомства в зависимости от генотипа коров // Тез. докл. XII межрегион. конф. мол.

ученых и спец. (животноводство). / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург. НИИСХ. - Оренбург, 1993. - С. 155-156. (Соавт.: Р. У. Бозымова).

61. Рекомендации по типу кормления при выращивании племенных бычков белоголовой породы / Зап. Казахст. СХИ. - Уральск, 1993. – 9 с. (Соавт.: Н. К.

Бекбулов).

62. Соотношение морфологических отклонений у эмбрионов при различных обработках гормональными препаратами // Бюл. науч. техн. информации аспирантов и молодых ученых. - Дубровицы, 1993.

(Соавт.: Е. У. Байтлесов).

63. Структура учебного плана и организация его выполнения при двухступенчатой подготовки специальности «Зоотехния» // Рынок и высшее образование: матер. междунар. науч.-практ. конф. г.

Алматы. 9-12 июня 1993. - Алматы, 1993. - С. 91-93.

(Соавт.: Г. К. Молдашев).

64. Структура учебного плана и его реализация при многоуровневой подготовки по специальности «Зоотехния» // Новая технология обучения при многоуровневой системе образования: тез. докл. респ.

науч.-метод. конф. проф.-преп. состава с.-х. вузов Республики Казахстан / Зап.-Казахст. СХИ. - Уральск, 1993. - С. 3-5. (Соавт.: Г. К. Молдашев, Б. Н. Нуралин).

65. Тйе шаруашылыы, жоары жне орта оу орындарынь студенттеріне, тйе сірушілерге арналан. - Чапаев, 1993.-158 б. (Авторлы бірлескен:

С. Х. бисенов).

66. Биомониторинг в экологически неблагополучных

зонах Западного Казахстана // Краеведческие проблемы экологии Западного Казахстана / УПИ. - Уральск, 1994.

- С. 82. (Соавт.: Н. К. Ахтанов).

67. Взаимосвязь между экосостоянием окружающей среды и содержанием токсикантов в говядине // Проблемы экологического всеобуча: тез. докл II науч. практ. конф. - Уральск, 1994. - С. 85-86. (Соавт.: Н. К.

Ахтанов, Е. У. Байтлесов, А. Зайнуллина).

68. Высокопродуктивные заводские линии казахской белоголовой породы племзавода «Анкатинский» // Резервы увеличения производства и повышения качества с. - х. продукции: тез. докл. XIII регион. науч.практ. конф. мол. ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург. НИИСХ. - Оренбург, 1994. С. 143 – 144. (Соавт.: М. Г. Зайнуллин).

69. Высокопродуктивные семейства и их значение в селекционной работе: информ. листок №18-94. Зап. Казахст. ЦНТИ. - Уральск, 1994. – 4 с.

70. Жылыны азытандыру: оу ралы. – Алматы :

Талар, 1994. - 102 б. (Авторлы бірлескен: А. Д.

Дарбаев, Ж. С. Аткешев).

71. Зависимость воспроизводительной функции быков-производителей казахской белоголовой породы от сезона года // Резервы увеличения производства и повышения качества с.-х. продукции: тез. докл. XIII регион. науч.-практ. конф. мол. ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург. НИИСХ. Оренбург, 1994. - С. 185-186.

72. Зависимость качества эмбрионов от способа добавления криопроектора: информ. листок № 10-94.

КазГосНИТИ. - Уральск, 1994. – 2 с. (Соавт.: Е. У.

Байтлесов, Т. Артынгалиева).

73. азаты абас сиыры: оулы. - Алматы, 1994. – 133 6. (Авторлы бірлескен: Б. Т. Тулебаев).

74. Молочность коров казахской белоголовой породы // Тез. докл. регион. конф. мол. ученых Урала и

Поволжья. Т. 2. - Оренбург, 1994. - С. 146-147. (Соавт.:

Р. У. Бозымова).

75. Мясное скотоводство - важный резерв увеличения мяса в регионе Западного Казахстана: Рекомендации / Зап. - Казахст. СХИ. Уральск, 1994. – 20 с.

76. Оценка антидотной активности экстракта корня солодки // Тез. докл. регион. конф. мол. ученых Урала и Поволжья. – Оренбург, 1994. – С. 286-287. (Соавт.: Н.

К. Ахтанова, А. Д. Дарбаев, Г. У. Айтбаева).

77. Проблемы производства экологически чистой продукции животноводства // Резервы увеличения производства и повышения качества с.-х. продукции:

тез. докл. регион. науч.-практ. конф. мол.

XIII ученых и спец. / ВНИИМС, Оренбург. СХИ, Оренбург. НИИСХ. - Оренбург, 1994. С. 235-237. (Соавт.: Н. К. Ахтанова, А. Д. Дарбаев, А.

Н. Баяхов, И. Г. Хафизов).

78. Пути снижения токсикантов в продукции животноводства // Экологические проблемы сельского хозяйства.- Алматы, 1994. (Соавт.: Н. К. Ахтанова, Н.

Ж. Кажгалиев).

79. Разработка технологии получения экологически чистой продукции животноводства в природных зонах Западного Казахстана // Проблемы экологического всеобуча: тез. докл. II науч. - практ. конф. - Уральск, 1994. - С. 88. (Соавт.: Н. К. Ахтанова, А. Копеечкина).

80. Рекомендации по организации воспроизводства стада в мясном скотоводстве Западного Казахстана / Зап.Казахст. СХИ, - Уральск, 1994. – 8 с. (Соавт.: Б. Т.

Тулебаев).

81. Рекомендации по совершенствованию оценки быковпроизводителей казахской белоголовой породы по качеству потомства / Зап.-Казахст. СХИ. - Уральск, 1994. – 40 с. (Соавт.: Е. Г. Насамбаев, А. З. Зинуллин, Т. Х. Хабиев).

82. Рост и развитие комолого и рогатого молодняка казахской белоголовой породы: информ. листок № 23КазНИИТИ. Зап.-Казахст. ЦНТИ. - Уральск, 1994. – 4 с.

83. Сертификат биокачества мяса и мясной продукции:

информ. листок №1-94. КазНИИТИ. Зап.-Казахст.

ЦНТИ. - Уральск, 1994. – 4 с. (Соавт.: Н. К. Ахтанова).

84. Состояние и перспективы развития мясного скотоводства в целинных регионах // Тез. докл. науч. практ. конф. посвящ. 40-летию целины. - Оренбург, 1994. – С. 117-118.

85. Методические рекомендации для контроля уровня усвоения знаний / Зап. - Казахст. СХИ. - Уральск, 1995. – 33 с. (Соавт.: Б. Н. Нуралин, Е. А. Аринкин, А. С. Байарстанова).

86. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (курс «Скотоводство и технология производства молока и говядины») / Зап. - Казахст.

СХИ. - Уральск, 1995. – 16 с. (Соавт.: Б. Т. Тулебаев, М. К. Кажимуратов).

87. Разработка и использование тестов для контроля уровня усвоения знаний / Зап.-Казахст. СХИ. Уральск, 1995. – 11 с. (Соавт.: В. Горячкин, П.

Кобрушко, В. А. Бурахта).

Eттi ipi ара тымдарын асылдандыру 88.

жмыстарыны жоспарын жасау туралы сыныстар / Орал: БАУ, 1996. - 30 б. (Авторлы бірлескен: Б. Т.

Тулебаев, Р. У. Бозымова).

Еттi ірі ара тымдарын асылдандыру жмыстары:

89.

3107 Зоотехния мамандыы бойынша оу ралы / БАШИ. - Орал, 1996.-180 б. (Авторлы бірлескен: Б.

Т. Тулебаев, В. Б. Асанов).

Eттi ipi ара тымдарын асылдандыру жмыстары:

90.

монография. - Орал: БКАУ, 1996. - 176 б. (Авторлы бірлескен: Б. Т. Тулебаев, В. Б. Асанов).

Интеграция трех уровней образования и основные 91.

направления учебно-методической работы // Вестник высшей школы. - 1996. - № 3. – С. 45-51.

азаты а бас сиырыны тоал типті табындарын 92.

ру жне німділігіне баа беру туралы сыныстар / Орал: БАУ, 1996. - 20 б. (Авторлы бірлескен: Б. Т.

Тулебаев, Р. У. Бозымова).

Программа и рабочая тетрадь для оформления 93.

дневников и отчетов при сквозном практическом обучении студентов по специальности «Зоотехния» / Зап.-Казахст. СХИ. - Уральск, 1996. – 86 с.

(Соавт.: А. А. Карасаев, К. Г. Кудряков, Б. Т.

Тулебаев).

Реализация многоуровневой подготовки 94.

специалистов на базе регионального УНПК // АЗВИ.

Тез. докл. 22-ой учеб.-метод, конф. проф.-преп.

состава 11-15 марта 1996 г..Алматы, 1996. - С. 117 – 120. (Соавт.: Г. К. Молдашев, Б. Н. Нуралин, И. К.

Ашетов).

Совершенствование племенных и продуктивных 95.

качеств казахского белоголового скота в Западном Казахстане // Сб. науч. тр.: вопросы экономики, агрономии и зоотехнии, механизации, математики и педагогики / ЗКАУ. - Уральск, 1996. - С. 146-149.

(Соавт. Б. Т. Тулебаев).

96. Современные требования и направления племенной работы в табунном коневодстве // Тез. докл. регион.

конф. мол. ученых и спец. - Оренбург, 1996. – Ч. І. С. 10-11. (Соавт. : Р. У. Бозымова).

97. Эффективность различных методов оценки быковпроизводителей мясных пород по качеству потомства (Рекомендации). / ЗКАУ. – Уральск, 1996. – 7 с.

98. Рекомендации по совершенствованию оценки быков-производителей казахской белоголовой породы по качеству потомства / Уральск, 1997. - 41 с.

(Соавт.: Р. У. Бозымова, Е. Г. Насамбаев, Б. Т.

Тулебаев).

99. Профессор Сатканов Эмханат Тарихлыны мiрi мен ызметi / БАУ. - Орал, 1997. – 34 б.

100. Аналы ялар селекциясы: информ. листок № 37-98.

Зап.-Казахст. ЦНТИ. - Уральск, 1998. - 4 с. (Авторлы бірлескен: Б. Т. Тулебаев, Н. Ж. Кажгалиев).

101. Батыс азастанда жоары ауыл шаруашылы білімін реформалауды негізгі баыттары // азастан жоары мектебі. - 1998. - № 3. - 11-16 б. (Авторлы бірлескен: С. Ш. Джубаев, Г. К. Молдашев, Б. Н.

Нуралин).

102. Из опыта реформирования сельскохозяйственного образования в Западном Казахстане // Вестник высшей школы Казахстана. - 1998. - № 6. - С. 25-28.

(Соавт.: С. Ш. Джубаев, Г. К. Молдашев, Е. А.

Аринкин).

103. Комплексная характеристика мясной продуктивности кастратов казахской белоголовой породы и ее помесей симменталами и шароле // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1998. - № 9. - С. 104-113. (Соавт.: В. И. Косилов, А. А. Салихов, В. Б. Асанов).

104. азаты абас сиырыны Ааты іріленген зауытты типті малын асылдандыру туралы сыныстар / БАУ. - Орал, 1998. - 16 б. (Авторлы бірлескен: Б. Т. Тулебаев, Е. Г. Насамбаев, Р. У.

Бозымова).

105. Основные приоритеты и перспективы реформирования высшего сельскохозяйственного образования в Западном Казахстане // Совершенствование учебного процесса в с.-х. вузах Казахстана: тез. докл. респ. конф. по агробиологическим специальностям (16-17 апреля 1998 г.). - Алматы, 1998. - С. 25-28.

106. Рекомендации по организации селекционноплеменной работы в мясном скотоводстве ЗападноКазахстанской области / ЗКАУ. – Уральск, 1998. – 8 с. (Соавт.: Б. Т. Тулебаев, Е. Г. Насамбаев).

107. Аталы iздер мен туысты топтар малын асылдандыру // Жаршы. - 1999. - № 7. - 49-57 б.

108. азаты абас сиырыны мол нiмдерiні iрiлiнген типi // Ізденiс – Поиск (жарат.ылым.сер). - 1999. - № 6. - 113-115 б. (Авторлы бірлескен: Н. Ж. Кажгалиев, Б. Т. Тулебаев).

109. азаты ай мйізді абасыны айы оынан тусын десек // Орал ірі. - 1999. - 10 шілде.

110. Опыт реформирования высшего сельскохозяйственного образования в Западном Казахстане // Исследования, результаты. - 1999. - № 6. - С. 16-20.

111. Состояние и приоритеты учебно-методической работы в условиях аграрного университета // Вестник высшей школы Казахстана. – 1999. - № 5. – С. 24-29.

(Соавт.: С. Ш. Джубаев, Г. К. Молдашев).

112. Тоал жне мйiздi башытарды німділігі // Ізденiс – Поиск (жарат.ылым.сер.).-1999. - № 6. б. (Авторлы бірлескен: Н. Ж. Кажгалиев).

113. Характеристика племенных и продуктивных качеств заводских линии и родственных групп казахской белоголовой породы АО «АНКАТА» и АО «ШАГАТАЙ» // Современное состояние и дальнейшее направление племенной работы в животноводстве Западного Казахстана: междунар.

науч. практ. конф.: тез. науч. сообщ. 17-19июня 1999 г. / Зап.-Казахст. агр. ун-т. - Уральск, 1999. - С. 8-9.

114. Динамика содержания половых гормонов в крови верблюдиц в период полового цикла // Агроэкономические аспекты развития верблюдоводства: матер. 2-й междунар. конф. г.

Алматы, (8-12 сент. 2000г.) - Алматы, 2000. - С. 31.

(Соавт.: Б. А. Курманов).

115. Динамика температуры тела верблюдов во время полового сезона // Агроэкономические аспекты развития верблюдоводства: мат. 2-й междунар. конф.,

- Алматы, 2000. - С. 31. (Соавт.: Б. А. Курманов, Е. У.

Байтлесов, И. Н. Жубантаев).

116. Ірі бойша, орташа жне шомбал азаты абас сиырларыны сырт пішіні мен німділігіні ерекшеліктері // Сб. докл. конф. ППС ЗКАУ по итогам научно-исследовательских работ за 1999 год / ЗКАУ. – Уральск, 2000. – 217-219 б.

117. Племенные и продуктивные качества скота шагатайского комолого заводского типа казахской белоголовой породы // Сб. докл. конф. ППС ЗКАУ по итогам научно-исследовательских работ за 1999 год / ЗКАУ. - Уральск, 2000. - С. 225-229.

118. Племенные и продуктивные качества скота Анкатинского укрупненного заводского типа казахской белоголовой породы // Сборник докладов конференции ППС ЗКАУ по итогам НИР за 1999 год / ЗКАУ. - Уральск, 2000. - С. 220-224.

119. Тоал жне мйізді тана баларды блек жне бірге бауды тиімділігі // Сб. докл. конф. ППС ЗКАУ по итогам научно-исследовательских работ за 1999 год / ЗКАУ. – Уральск, 2000. – 212-216 б.

120. Анаты ірілінген зауытты типіні аталы іздерін жетілдіру баыттары // Ізденіс-Поиск (жарат. жне техн. ылым. сер.). - 2002. - № 3. - 102-105 б.

121. азаты абас сиырларын асылдандырудаы аналы яларды маызы // Ізденіс – Поиск (жарат. жне техн. ылым. сер.). – 2002. - № 1. – 103-105 б.

122. Опыт работы по усовершенствованию казахской белоголовой породы скота в условиях племзавода «Анкатинский» // Ізденіс-Поиск (сер. естеств. и техн.

наук.). – 2002. - № 1. - С. 105-108.

123. Совершенствование скота казахской белоголовой породы в племзаводе «Анкатинский» // ІзденісПоиск (сер. естест. и техн. наук). - 2002. - № 4. – С.

122-128. (Соавт.: Н. М. Губашев).

124. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на эффективность трансплантации эмбрионов у коров мясных пород // Образование и наука в современных условиях развития Казахстана: опыт, проблемы и перспективы: мат. междунар. науч. – практ. конф.

посвящ. 70-летию ЗКГУ. - Уральск, 2002. – Ч. 3. - С.

308-309. (Соавт.: Е. У. Байтлесов).

125. Динамика содержания половых гормонов в крови верблюдиц в послеродовой период // Научное обеспечениеГосударственной агропродовольственной программы РК на 2003-2005 годы: межд. конф. – Астана, 2003. - С. 221. (Соавт.: Б. А. Курманов).

126. Динамика биохимического состава крови верблюдиц во время полового сезона // Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы: мат. междунар. науч.практ. конф. посвящ. 40-летию ЗКАТУ имени Жангир хана. - Уральск, 2003. – Ч. І. - С. 257-258. (Соавт.: Б.

А. Курманов).

127. Изменение морфологического и биохимического состава сыворотки крови в различные периоды репродуктивного развития верблюдиц-бактрианов // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. С. 53.

128. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) по курсу «Селекция и биотехнология крупного рогатого скота» - Уральск :

ЗКАТУ им. Жангир хана, 2003. – 18 с.

129. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) по курсу «Селекция и биотехнология лошадей» / Уральск : ЗКАТУ имени Жангир хана, 2003. – 18 с. (Соавт.: К. М.

Кажимуратов, Н. М. Губашев).

130. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) по курсу "Селекция и биотехнология крупного рогатого скота" / Уральск :

ЗКАТУ имени Жангир хана, 2003. - 18 с. (Соавт.: К.

М. Кажимуратов, Б. Т. Тулебаев.)

131. ос ркешті інген сапалы крсеткіштерді жне оларды сіп–жетілуіні р трлі кезедеріндегі салыстырмалы сипаттамасы // Жаршы. - 2003. - № 6.

– 16-17 б. (Авторлы бірлескен: Б. А. Курманов, Ф. Б.

Закирова, А. И. Рахметов).

132. Особенности воспроизводительной способности верблидиц-бактрианов в условиях ЗападноКазахстанской области Вестник // сельскохозяйственной науки Казахстана. - 2003. - № 7. - С. 52-53.

133. Оценка по качеству потомства быков линии востока // Развитие народного хозяйства в Западном

Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы:

мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 40-летию ЗКАТУ имени Жангир хана. - Уральск, 2003. - С. 188.

134. Показатели настрига шерсти верблюдиц-бактрианов в разные периоды физиологического состояния // Развитие народного хозяйства в Западном

Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы:

мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 40-летию ЗКАТУ имени Жангир хана. - Уральск, 2003. – Ч. І. С. 277.

135. Совершенствование заводского типа комолых животных казахской белоголовой породы в племзаводе «Чапаевский // Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы: мат. междунар. науч.практ. конф. посвящ. 40-летию ЗКАТУ (13-14 июня 2003г.). - Уральск, 2003. – Ч. І. - С. 187-188.

136. Состояние и проблемы интеграции подготовки аграрных кадров а Западном Казахстане // Мат. 2-го заседания Совета ректоров аграрных вузов государств участников Содружества независимых государств: Сб. докл. – Москва, 2003. - С. 52-55.

(Соавт.: Г. К. Молдашев).

137. Сохранение и совершенствование генофонда мясных пород крупного рогатого скота в Западном Казахстане // Научное обеспечение Государственной агропродовольственной программы РК на 2003-2005 годы: мат. междунар. конф. - Астана, 2003. - С. 218.

(Соавт.: Б. Т. Тулебаев).

138. Верблюдоводство // Система ведения сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. – Уральск : ЗКАТУ имени Жангир хана, 2004. - С. 169-175.

(Соавт.: М. Кажимуратов).

139. Воспроизводство - основа увеличения поголовья животных и улучшения селекционно-племенной работы // Изв. Оренбург. Гос. агр. ун-та. - 2004. - № 4.

- С. 96-97 (Соавт.: Б. А. Курманов).

140. Гематологические особенности лошадей кушумской породы // Народное хозяйство Западного Казахстана:

состояние и перспективы развития: мат. науч. практ.

конф. посвящ. «Году России в Казахстане» и 50летию освоения целинных и залежных земель (11-12 июня 2004г.) / ЗКАТУ имени Жангир хана. – Уральск, 2004. - С. 138-139.

141. Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлытехникалы университетінде жоары білімді мамандарды мемлекеттік тілде дайындауды жйкйі туралы // Жоары білімді мамандарды мемлекеттік тілде дайындауды мселелері: респуб.

семинар-кеесті материалдар жинаы.-Алматы, 2004. - 42-45 б.

142. Козоводство, ее возможности и перспективы развития в мире // Ізденіс-Поиск (сер. естеств. и техн.

наук). - 2004. -№ 3. - C. 129-133. (Соавт.: С. Г.

Канатбаев, Л. К. Марзанова, Н. С. Марзанов).

143. Коневодство // Система ведения сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. – Уральск : ЗКАТУ имени Жангир хана, 2004. - С. 167-169. (Соавт.: М.

Нигметов).

144. азаты абас сиырыны шаатай тоал типi // Батыс азастан халы шаруашылыы: жадайы мен даму болашаы: Ресейдi азастандаы жылы жне тын мен тыайтылан жерлер игеруiнi 50жылдыына арналан халыаралы ылыми-практ.

конф. материалдары (11- 12 маусым 2004ж.) / БАТУ. – Орал, 2004. - 137-138 б.

145. Мясное скотоводство // Система ведения сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. – Уральск : ЗКАТУ имени Жангир хана, 2004. - С. 150-152.

146. Племенные качества животных высокопродуктивной родственной группы казахской белоголовой породы // Перспективные направления стабилизации и развития агропромышленного комплекса Казахстана в современных условиях: сб. докл. междунар. науч. практ. конф. посвящ. 90-летию со дня образования Уральской опытной станции и 100-летию со дня рождения Н. И. Башмакова: Уральская сельскохозяйственная опытная станция. - Уральск, 2004. - С. 220-222.

147. Типологическая структура лошадей кушумской породы // Народное хозяйство Западного Казахстана:

состояние и перспективы развития: мат. науч.-практ.

конф. посвящ. «Году России в Казахстане» и 50летию освоения целинных и залежных земель (11- 12 июня 2004г.) / ЗКАТУ имени Жангир хана. – Уральск, 2004. - С. 139-140.

148. Физико-технические свойства шерсти кроссбред-ных ярок // Вестник ЗКГУ. - 2004. - № 4. - С. 8-16.Pages:   || 2 |
 

Похожие работы:

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/17/ISR/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 28 October 2013 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Семнадцатая сессия Женева, 21 октября 1 ноября 2013 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Израиль * Настоящий документ воспроизводится в полученном виде. Его содержание не означает выражения какого бы...»

«Достопримечательности – город Зальцбург Достопримечательности города Зальцбурга – часы работы и цены 2015 Альпийский канал.. страница 1 Музей «Мир Библии»..страница 1 Ботанический сад.. страница 1 Археологический музей Кафедрального собора..страница 2 Соборный квартал..страница 2 Фестивальные концертные залы..страница 3 Крепость Хоэнзальцбург.. страница 3 Крепостной фуникулёр.. страница 4 Крепостной музей.. страница 5 Мемориальный исследовательский музей Георга Тракля. страница 6 Дом природы...»

«ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека Препринты ИПМ • Препринт № 64 за 2015 г. ISSN 2071-2898 (Print) ISSN 2071-2901 (Online) Голубев Ю.Ф., Грушевский А.В., Корянов В.В., Тучин А.Г., Тучин Д.А. Методика формирования больших наклонений орбиты КА с использованием гравитационных манёвров Рекомендуемая форма библиографической ссылки: Методика формирования больших наклонений орбиты КА с использованием гравитационных манёвров / Ю.Ф.Голубев [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2015. №...»

«РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 27 марта 2014г. № 278 г. Медынь ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ Заслушав и обсудив отчт Главы администрации Медынского района о результатах деятельности Администрации Медынского района в 2013 году (прилагается), Районное Собрание РЕШИЛО: 1.Признать работу Главы администрации Медынского района Козлова Н.В. по организации деятельности...»

«1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Стандартизация» являются: – получение знаний о современных мировоззренческих концепциях и принципов в области стандартизации;– получение знаний о нормативных документов по стандартизации и методах, применяемых в деятельности по стандартизации;– получение знаний о государственной системе стандартизации, о решаемых ею задачах, применяемых методах для достижения поставленных целей; – приобретение практических навыков разработки нормативных...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27» МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Инновационный проект для участия в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты по направлению «Достижение нового качества образования в образовательной организации, ориентированной на современные результаты» Руководитель проекта: Утешева...»

«ОАО «ГАЗПРОМ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2009 ОАО «ГАЗПРОМ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2009 СОДЕРЖАНИЕ Обращение к читателям заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» Введение Управление природоохранной деятельностью Система управления природоохранной деятельностью Нормативное обеспечение деятельности в области рационального природопользования и охраны окружающей среды Развитие системы экологического менеджмента Научное обеспечение природоохранной деятельности Внедрение технологий и оборудования для...»

«к 100летию российского кино Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и перспективах ее развития до 2015 года Подготовлен по результатам Конференцфорума кинематографической общественности «Российская киноиндустрия 2008: анонс будущего» сентябрь 2008, Москва Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и перспективах ее развития до 2015 года Подготовлен по результатам Конференц-форума кинематографической общественности «Российская...»

«22.09.2015 Печать документа 29 июля 1998 года  N 135­ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья  1.  Законодательство,  регулирующее  оценочную  деятельность  в  Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157­ФЗ) Оценочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  международными договорами ...»

«Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 18.08.2012 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ Документ предоставлен КонсультантПлюс (ред. от 25.06.2012) Дата сохранения: 18.08.2012 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В...»

«1. Цели освоения дисциплины Предметом изучения дисциплины являются машины и оборудование, применяемые при транспортировании грузов при добыче полезных ископаемых открытым способом. Целями освоения дисциплины является овладение студентами знаниями по конструкциям, принципам действия транспортных машин и формированию профессиональных компетенций по обоснованному выбору техники для заданных условий и ведению инженерных расчетов различных видов транспорта. Дисциплина «Карьерный транспорт» формирует...»

«Опубликовано отдельными изданиями на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 999 University Street, Montral, Quebec, Canada H3C 5H7 Информация о порядке оформления заказов и полный список агентов по продаже и книготорговых фирм размещены на вебсайте ИКАО www.icao.int Doc 10023. Протоколы пленарных заседаний Номер заказа: 10023 ISBN 978-92-9249-654-8 © ИКАО, 2014 Все права защищены. Никакая часть данного издания не...»

«ІННОВАЦІЇ В СУДНОБУДУВАННІ ТА ОКЕАНОТЕХНІЦІ Перша Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 90-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Секція № 6. Безпека мореплавства Особенности судов внутреннего плавания, предназначенных для перевозки опасных грузов по системе Дунай – Майн Рейн Автор: И.И. Махек Регистр Судоходства Украины, г. Киев, Украина Эксплуатация украинских судов по системе ДМР позволяет отечественных судоходных компаниям принять участие в...»

«15 лет Лиге «Женщины Учёные Якутии» Составители: А.А. Григорьева М.П. Андросова Е.П. Томашевская С.В. Панина Л.Н. Попова Юбилейный буклет Лиги «Женщины – Ученые Якутии» освещает деятельность республиканской общественной организации, объединяющей более 700 исследователей в различных отраслях науки, и раскрывает многогранную научную работу женщин-ученых. Президент Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисов Уважаемые члены Лиги «Женщины-Ученые Якутии»! От имени руководства Республики Саха (Якутия)...»

«Руководство по наблюдению за финансированием избирательных кампаний Руководство по наблюдению за финансированием избирательных кампаний БДИПЧ Руководство по наблюдению за финансированием избирательных кампаний 1 БДИПЧ Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Miodowa 10 00-557 Warsaw Poland www.osce.org/odihr © БДИПЧ ОБСЕ, 2015 ISBN 978-92-9234-913-4 Все права защищены. Содержание настоящей публикации можно бесплатно копировать и использовать в...»

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Кафедра Бухгалтерского учета Учебные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» Москва Содержание ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУЛХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1.1. ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ. 1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 1.5. ПОНЯТИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ...»

«A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S FOLIA LITTERARIA ROSSICA 8, 2015 LUDMIA UCEWICZ Uniwersytet Warszawski Wydzia Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Zakad Kulturologii Wschodnioeuropejskiej 02-678 Warszawa ul. Szturmowa 4 ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ПРАЗДНИК. (КНИГА О ФИНЛЯНДИИ ЛЮДМИЛЫ КОЛЬ) ‘THERE’S A SPIRIT OF CELEBRATION.’: ‘A BOOK ABOUT FINLAND’ BY LYUDMILA KOL Статья посвящена теме праздника в книге Там, где звенят сосны, принадлежащей русской...»

«Департамент лесного комплекса Кемеровской области ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Кемерово ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приложение № к приказу департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.01.2014 № 01-06/ ОГЛАВЛЕНИЕ № Содержание Стр. п/п Введение Глава Общие сведения Краткая характеристика лесничества 1.1....»

«РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 27 марта 2014г. № 278 г. Медынь ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ Заслушав и обсудив отчт Главы администрации Медынского района о результатах деятельности Администрации Медынского района в 2013 году (прилагается), Районное Собрание РЕШИЛО: 1.Признать работу Главы администрации Медынского района Козлова Н.В. по организации деятельности...»

«ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (Информационное пособие для родителей и выпускников школ). – Новосибирск, Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2015. – 22 с.Составители: Пиотух Е.И., Недосып О.В., Лишко Д.С. В информационном пособии описаны основные изменения в процедуре проведения единого государственного экзамена в 2015 году, права и обязанности участника ЕГЭ. Приведён алгоритм действий выпускника, который...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.