WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«№21(3955) пятница 29 мая 2009 г. №20 (3954) Пятница,22 мая 2009г По приглашению Министерства по ЧС Республики Казахстан в город Астану прибыла делегация работников Министерства ЧС ...»

№21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

№20 (3954) Пятница,22 мая 2009г

По приглашению Министерства по

ЧС Республики Казахстан в город Астану

прибыла делегация работников

Министерства ЧС Республики Франция.

Гости посетили ряд объектов города

Астаны с целью обмена опытом в

вопросах, возникающих при ЧС

техногенного и природного характера.

Для ознакомления с возможностями

решения вопросов при возникновении ЧС

региональных служб МЧС Республики Казахстан делегация Франции прибыла в Атырау.

В областном департаменте по ЧС были представлены планы действий при возможных чрезвычайных ситуациях. В качестве примера было рекомендовано посетить АНПЗ.

В ходе посещения французские специалисты провели встречу с главными специалистами завода, посетили заводской музей истории, проехали по территории завода, ознакомились с материальнотехническим оснащением ОПГ и МС.

Специалисты из Франции выразили своё удовлетворение состоянием технических объектов и служб безопасности завода.

№21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

Думлер Вера Антоновна Родилась в 1956 году. Закончила Астраханский Айткалиева Назгуль Айткалиевна технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Принята на работу на АНПЗ в 1995 Родилась в 1970 году. Закончила институт нефти и году. Занимала должности: начальник отдела газа Атырауского университета – инженер химик- маркетинга, начальник отдела ценовой политики, технолог. Принята на работу на АНПЗ в 1994 году. заместитель финансового директора – начальник Занимала должности: экономист отдела сбыта отдела закупа и ценообразования. Приказом №153к продукции, ведущий экономист, начальник отдела от 18.05.09 назначена начальником отдела сбыта продукции, заместитель начальника планирования закупа и ценообразования.

производственного отдела по отгрузке нефтепродуктов. Приказом №150к от 19.05.09. Таубаев Берик

–  –  –

мпелеп адам етті, кілеп азаматтар атарына осты.

Талабынан Амарал, Мрат есімді немере, Нрслтан, Ислам, Жгірхан есімді шбере кріп, анатынан Суле, Бекзат, Самат есімді немере, Дастан, Айзере есімді шбере сйіп, кні кеше ана, анатыны 60 жаса толуынан дл бір ай брын, жаманат крмей, жаманат естімей, баыт нрына апысыз шомылып, ббектей мпелеген Сапура келініне, жібектей мінезімен саына аймалаан анат лына риза кілмен сексен бесінде ойда-жота кз жмды.

Шіркін, ананы пейілінен, ананы ниетінен не асан?! Ол лыны мерейтойында таы да бір шалыптасып, жрегінде суарылып, ккірегінде айнап-піскен а тілегін бір-а шума леімен білдірмекші еді.

Онда:

анатым алпыс жаса жетті бгін, Аралап ата шаыра артан жгін.

Ден сау боп, мадайынан ба таймасын, Ата боп, рпаыны кр ызыын!- деп жазылан-ды. Бл шума аяулы ананы адами жаныны тазалыын, рухыны рлігін, сйіспеншілігіні шпес табыстыранда деттегідей хат жаздым. Сонда “сен сулесі мен нрын айатаандай-ау... айран ана, андай кітаптар оыды?” деп сраппын. Бл бгінде ымбат ждігерге айналан осы тілегіні е эпистолярлы жанрды тарихынан кп хабардармын.

соы аманат, е соы тілек екенін сезіп-білмеген де Пушкинні шыармаларын, Абайды лы мрасын, шыар... ататы педагог Макаренконы, Мхтар уезовті Зейнеп-ана сонау бір кезде жетімдік амытын жазан хаттарын оып, алы ойа берілдім.

киген л-ыздарыны зіне оланат боланын, Тебірендім, толыдым... Мен шін хат жазу наыз нер кіліне ылау тсірмегенін жиі-жиі айтып, жиі-жиі жне трбиені е озы трі. лды да, ызды да еске тсіріп отырушы еді. халыты трбие салтымен сіріп, ер жеткіздік,- дейді Шынында да “Баытты кілті ананы Тке демі жымиып. анат та солай. немі ізденіп табаныны астында” екенін танып-білген Талап пен жреді. Жаында ана “мерейтойымны шаыру анатты сол тстаы іс-рекеті мені есіме Баытжан билетіне беташар ретінде Маалиды:

Алдияр аынны: “Кндіге алмай ізге бір, Креіткен Таы да крдім, кз кіл. Пісте сатты шешеміз, Пісірді ой бізді мір. Таы да крдім та нрын.

Дара онды лемге, Бала болды бар елге. Жан емеспіз Аязын ысты, деуші едік, Жатыры бір, жаны ге. Алтау едік, бес Аяулы жазды жабырын.

алды, Алла барын еске алды. Кп жерлеген Алтына мейлі, толмай-а ойсын сандыым, Кеестен, Крген жопыз еш тарлы. Клге-кзге жас Ырзамын саан, тнбай, Кеудені езге бастырмай. Жанымызды Ырзамын саан тадырым!жарасын, Жалап жазды асырдай” деген мірбаянды деген ле зіндісін тадап алдым. Жрегіме жылы леін оралтады да трады. тиді. Сізді пікірііз андай?- дейді ол...

И, оларды екеуі де жасы оуды, абыройлы анат iлкi ебек жолын ауданды ттынушылар ебек етуді басты масаттарды бірі санады. Талап оамында бухгалтер-кассирлікке арнаан. Кейін оны уелі Шымкенттегі химия-технология институтын, жымшар мен кешарда жмысшылыпен артынан республика ІІМ араанды аласындаы жаластырды. Екі жыл Армия атарында болды.

жоары мектебін бітірді. за жыл милиция-полиция Талапты ізін уып, 1975 жылы химияызметкерлерін даярлайтын жеті оу орнына, соны технология институтын бітірді. Содан кні бгінге ішінде Академияа да басшы болан йгілі генерал- дейін Атырау мнай деу зауытында ебек етіп келеді.

майор. азір “ХалыазаИнстрах” А-ы Басармасы атардаы операторлытан ксіпорын бас траасыны орынбасары. директорыны орынбасарлыына дейін сті. Арасында Бл жерде оны бойындаы бір ызы асиетті сегіз жыл облысты партия комитетінде нерксіпайта кетсек, артыты етпейтін секілді. Ол ыры транспорт бліміні нсаушысы, блім мегерушісі, жыла жуы жаын достарына, лы мен ызына, халы депутаттары алалы Кеесі атару комитеті кейінірек келіні мен кйеу баласына, тіптен отбасылы траасыны бірінші орынбасары болып, Оайбай айтулы кндері зайыбы Клараа да хат жазады екен. Кшеков, Есен Тасынбаев, Равиль Шырдабаев сынды Жй хаттар емес, мазмнды хаттар! ел басаран бірнеше ондаан абзал жандарды неге

- ай елді, ай халыты болмасын оны мектебінен тті.

мдени дегейі, сауаты, рине, кітаппен байланысты. Дегенмен анат абденлы шін зауыт наыз Сондытан да е алаш Кларамен тадыр таныстырып, алтын я, жааран, жаыран, ондаан лт пен №21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

лысты басын біріктіріп, береке мен ырысты байауды жеімпазы болыпты деген жаымды хабар ордасына айналан, бгінгі сапаа, бгінгі стандарта естісек, анат абденлыны атына айтылар сай тімді німдер шыаратын алтын я. “Жасыны алысты, тіленер тілекті аз болмасы да айын.

крмек шін” дегендей, зауыта брынырата мрнын Тілге тиек етер мысал да жеткілікті.

шйіре арайтындарды орнын азір зімізде, тіпті Соы жылдары зауыттытар шін аланы а алыс-жаын шетелде мітпен, ынта-ыыласпен ортасынан бес жне тоыз атарлы 160 птерлік екі й, арайтындар басанына ешкім дау айта алмайды. Тек Талайран селолы округіні аумаында бренеден 40 стіміздегі жылды суір айында зауыта Германия коттедж пайдалануа тапсырылды. 2007 жылы 420 бала федералды республикасыны бас консулы Ханс- Болгариядаы, Бурабайдаы, Зередідегі, 2008 жылы Юрген Кайльхольцті, Францияны азастандаы 360 бала Ккшетаудаы, Алматыдаы, Анападаы елшілігіні кілдері Дидье Веллер мен Гаэль Асаягты, демалыс орындарында болды. Кні кеше зауытты ытайды апталы “The Economic Observer” газетіні жиырма жылды тарихы бар “Сударушка” хорына журналисі Фили Д. Куэйтті, азастан Республикасы Республика Мдениет жне апарат Министрлігі Парламенті Мжілісіні бір топ депутаттарыны, “Халыты нерпаздар жымы” атаын берді. ткен азастан Республикасы Премьер-Министріні жылы зауытты футбол командасы Атырау аласы орынбасары Е.Т. Орынбаевты ат басын тіреп, зауыт “Жоары лига” командаларыны ашы чемпионатында тынысына кз ырын салуы соны бір длелі жне чемпион атанды. ысасы, алып зауытты алып тегіннен тегін емес. Бкіл лемді тітіренткен длей тынысында жаалы та, згеріс те жетерлік.

дадырысты тыырыынан тарар бір сенімді тта Осыларды басы-асында, кш басында ел мддесі мнай боландытан да ел Президенті Н.. Назарбаев шін олдан келгенні брін жасауа зір анатты “Нр Отан” ХДП-ны ХІІ съезінде Атырау, Шымкент жне оны жаашыл ріптестеріні жруі ерекше жне Павлодар мнай деу зауыттарыны толы жарасымды.

жаыртылуын жеделдетіп, оларды жиынты уатын Біз бдан он жыл брын мерейтойлы жылына 17 миллион тоннаа жеткізу, 2014 жыла арай мааламызды: “з ортасында келбеті мен асиетінен жоары сапалы мнай німдеріне-жанармай мен жасы із алан, кпке жасылы тілеген, жасылыты авиокеросинге деген ішкі сранысты толы амтамасыз сзбен емес, іспен длелдеген жаннан арты кім ету ажеттігін баса айтты. баытты болуы ммкін. Демек, наыз баыттыларды лбетте, лгі мртебелі онатарды ктіп алып, бірі-анат. Ал баытты тркін жртында оны оларды жымдаы игі істермен таныстыруда анат таныандар мен енді танитындар, оны брын абденлын зауытты сенімді кілі, ал лгі мртебелі тсінгендер мен енді тсінетіндер кп болса, анатты міндеттерді кпті ккірегіне йып тсіндіруде шу шін жаралан ос анаты ияа самай бермек” зауытты кнігі насихатшысы рі крескері десек еш деп аятаан едік.

Сол тйінді бгін де айталай жаылыспаймыз. йткені кргені кп, білгені мен ойа отырып, ияа самаан азаматты Ана аманатын сзсіз тйгені кп. Ол бгінге дейін зауытта ткізген жиырма орындайтынына апысыз сенгі келеді. Ана аманаты бір жылын жмысшылар ауымымен сырласа, мдаса, брінен де асыл, брінен де ардаты...

бгінін біліп, ертеін болжап дегендей, олтытаса ткізіп келеді. леуметтік-трмысты саланы олара, оларды рпаына алтысыз ызмет ететін дегейден тмендетпей келеді. Егер ттас жым, соны ішінде ардагерлер ауымы тгелдей зауытты аялы аржаубай Слтаналилы, алаанында десек, егер ызметкер біткенні балалары азастан зауытты амор шаында десек, егер зауытты Журналистер Одаыны мшесі спортшылары чемпион атаныпты, кркемнерпаздары.

Есть в городе Атырау на улице Халелова детский комбинат №45 «Снежинка».

25 лет он живет и процветает под ведомством Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Здесь воспитываются 250 детей заводчан. Мы постоянно ощущаем внимание и заботу со стороны руководства завода. Для детей созданы благоприятные условия: это богатая материальная база, детские игровые площадки, утопающие в зелени, внутри детского сада чисто и красиво, комфортно и уютно. Вот уже 25 лет №21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

растут и развиваются как колоски, маленькие дети и те, кто достигает вершины мастерства, не срывают их, а бережно передают в другие приветливые руки.

Вы только вдумайтесь в эту цифру - 25 лет. В далеком 1984 году еще строящийся детский сад принимала его первая заведующая Машкина Раиса Васильевна.

Готовясь к открытию детского сада, а оно было назначено на 1 июня 1984 года «День защиты детей», педагоги дружно взялись за уборку помещений, благоустройство и озеленение территории. Создавая уют в группах, женщины волшебными руками, расставляли мебель, игрушки, учебные принадлежности приобретенные руководством завода.

Отдав детей в детский сад, родители спокойно уходят на работу, зная, что их дети в течение дня окружены заботой и вниманием, а также здесь будут соблюдены все режимные моменты необходимые для роста и развития детей. Ведь это единственный в городе детский сад с 12-ти часовым рабочим днем, который работает на благо заводчан.

Детский сад является одним из лучших садов города и области. Здесь работают высококвалифицированные педагоги, творческие люди, которые отдают все свои знания, умения и навыки, и свою огромную любовь детям.

Своих первых воспитателей, как правило, не забывают, а если это еще и любимая воспитательница, которая как мать, своей лаской, знаниями, тактом оставляет в отзывчивой детской душе неизгладимый след. О таких педагогах дети будут помнить всю жизнь рассказывать о них друзьям, а потом и своим детям. Такими стали для детей: Соболева Г.Б., Садыкова М.З., Шестоперова И.А., Назарова О.Н., Мельникова Т.К., проработавшие в детском комбинате со дня открытия.

Многие выпускники достигли лучших вершин, это: Амантурлина Айгуль, Амантурлин Ерден, Абулхатаева Гульфайруз, Немцев Володя, Лаговская Юлия, Кабденова Сауле, Султангалиев Бекежан, Лызлова Валерия, Карабалаева Ленара, Медеева Айжан, Чеснаков Максим, Каримов Альмир, Камиев Каттеден, Камитова Нургуль, Похомова Ия и многие другие.

За эти годы в детском саду выросли семейные династии. Когда-то крепко держась за мамину руку, робко переступили порог детского сада Шапабаева Асылгуль, Листкина Настя, Назарова Настя, Тулегенов Руслан, а теперь они сами ведут за руку своих малышей в любимый детский сад.

Многое изменилось в работе детского сада за последние годы. Появились новые формы работы, новые программы и идеи. И в этом большая заслуга Отебалы Б.М., которая руководит детским комбинатом более 8ми лет. Бахыт Мулхайдаровна педагог высшей категории, которая проработала в системе народного образования 30 лет.

В детском комбинате проводится учебно-воспитательная работа в соответствии с государственной программой «Балбобек», по обязательной Государственной программе «Предшкольной подготовки детей 5-6 лет к школе», по Международной программе Общественного Соросовского фонда «STEP BY STEP», Виртуальному курсу обучения по предшкольной подготовке детей.

В детском комбинате наряду с обязательными дисциплинами особое внимание уделяется изучению казахского языка, изобразительной деятельности, музыки, хореографии, нравственному воспитанию и даже №21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

экономике. Дети выпускаются из детского сада хорошо подготовленными к школе, поступают в престижные, сильные школы городов Атырау и Алматы, такие школы как, «Мирас», лицеи, гимназии.

Опыт работы коллектива обобщен и распространен по области. На сегодняшний день у коллектива детского комбината есть определенные достижения. Это выступление на Республиканской конференции «Наш мир наши дети» с докладом «Шаг за шагом в будущее». Обмен опытом на областной научно-практической конференции «Дошкольное воспитание и образование в ХХI веке: поиски, проблемы и перспективы». Доклад заведующей Отебалы Б.М. на тему «Внедрение Международной инновационной технологии « STEP BY STEP» в программу предшкольной подготовки детей 5-6 лет включен в «Сборник докладов научнопрактической конференции». Воспитатель Каша Р.Г. заняла 3-е место на городском конкурсе воспитатель года. Заведующая Отебалы Б.М. заняла 2-ое место на областном конкурсе «Жыл балабша директоры».

Участие в работе Республиканской конференции «Государственный образовательный стандарт от 0-7 лет».

Обмен опытом на августовской конференции учителей на тему «Нетрадиционная форма работы с кадрами»

по внедрению стандарта «STEP BY STEP»и стандарта для педагогов. Воспитатели Губашева Э.Т., Джаурова Г.Т., Зевакина И.К. принимали участие в городском педчтении. Детскому комбинату вручено Благодарственное письмо от Директора Образовательного центра « STEP BY STEP» Айтжановой Д.К.

Детский комбинат рекомендован ИПК и ПК для включения в республиканский каталог по дошкольному воспитанию «Палитра мастерства» по рубрике «Мы единая команда».

Международная программа «Шаг за шагом» дает педагогам возможность раскрыть индивидуальные способности каждого ребенка.

Наши воспитанники неоднократно становились победителями и призерами городских, областных фестивалей детского творчества «Айголек». Вот и в этом году наш детский сад занял второе место в номинации хореография, третье место за драматизацию сказки «Волк и семеро козлят на новый лад». Солистка Кадырбаева Дильназ завоевала приз «Зрительских симпатий».

Хочется сказать огромное спасибо родителям, которые принимают активное участие в жизни детского сада.

Ведь только совместная работа детского сада и семьи дает хорошие результаты в воспитании подрастающего поколения.

Мы выражаем благодарность руководству завода за четкое понимание необходимости содержания дошкольного учреждения для детей заводчан, за их поддержку и заботу. Ведь детство -это первая ступень к будущей жизни. Дети – это не только наше будущее, но и будущее всей страны, будущее Республики Казахстан и конечно будущее всего нашего завода.

И еще раз поздравляем весь коллектив детского комбината и желаем творческих успехов на долгие годы.

(Продолжение в следующем номере)

–  –  –

трады. Бізді птеріміз лкен: она блме, шашы бйра, алтындай сап-сары. Кзі кк. Тісі жатын блме, мені блмем, ас блме, аппа. Беті піскен алмадай. Бойы кіп-кішкентай.

жуынатын блме, ауыз блме бар. Бізді зі сондай сйкімді. Мен оны жасы птеріміз тртінші абатта. она блмені кремін!

терезесінен “Аила” сауда йі, рманазы алаы, Азатты даылы крініп тр.

Бізді й биік,демі.

–  –  –

дешевый хлеб. И купцы-поставщики тоже в среднем жузе, получает письмо от председателя освобождались от пошлин. Не правда ли, отличная Оренбургской комиссии Неклюева: «Безопасное гибкая система торговли?! препровождение едущих сюда, в Оренбург, азиатских Вот что докладывал в то время в столицу из Оренбурга купцов, яко то хивинцев, бухарцев, кашгарцев и генерал-лейтенант Соймонов: «Когда киргиз-кайсаки к прочих, на вас полагаю, ибо купечество есть довольство хлебу более привыкнут, то, без сомнения, чаять можно, и польза общенародная. Следственно, оное ваше что они впредь время от времени около Оренбурга и старание вменяется вам в службу».

других новостроенных крепостей кочевать привыкнут, И, надо сказать, Джанибек на славу старался. Люди из и тем их в верноподданническом послушании удобнее его аулов сопровождали в Оренбург ташкентские содержать будет. Сверх того, от них на мену на хлеб караваны. В 1748 году караван из ста ташкентцев всегда по довольному числу лошадей, годных для сопровождали тридцать джигитов Джанибека. Его сын других, без великого казенного ущерба, а также и Жолбарыс получил от благодарных кашгарских купцов баранов достать можно». Так политика тесно двадцать свитков хорошего материала. Русские власти соседствовала с торговлей. тоже делали подарки султанам и старшинам за охрану В 1746 году казахи продали в Оренбурге 731 лошадь, караванов и настоятельно рекомендовали купцам брать 4300 баранов, 4 быка и 272 козы, а к концу в сопровождение именно казахов.

восемнадцатого столетия здесь ежегодно продавалось Средняя Азия тоже поставляла в Казахстан свои товары до двухсот тысяч баранов – столько же, сколько в – хлопчатобумажные и шелковые ткани, одежду, нитки, Бухаре, Хиве и Ташкенте, вместе взятых. Кроме скота, оружие, в частности луки, но масштабы этой торговли обменивались верблюжья и овечья шерсть, мерлушка, были скромнее, чем у российско-казахской. По овчина, кошмы, ковры, тулупы, меха лисиц, корсаков, подсчетам знатока вопроса С. Ибрагимова, в конце волков. Взамен казахи брали холст, сукно, бархат, восемнадцатого века торговые связи со хлопчатобумажные изделия, краски, иглы, гребни, среднеазиатскими владениями имели 152 отделения 26 зеркала. Ассортимент разнообразился… родов казахов общей численностью до 127 тысяч семей, Год 1740-й. Хан Абылай просит у русского с Россией – 220 отделений 40 родов общей правительства разрешения на торговлю в городах численностью до 300 тысяч семей.

Сибири. Ему было это позволено. Абылай, как В девятнадцатом веке со строительством Закаспийской известно, был дальновидным государственным и Сибирской железных дорог в торговле казахов с деятелем. Он поощрял торговлю своих людей в России, россиянами наступает подлинный «золотой век».

посылал казахских купцов для вымена хлеба в Омск. Появляются многочисленные ярмарки, куда люднее и Крупный торг вели его люди в Ямышевской крепости. богаче нынешних, в городах и селах растут магазины и Например, батыр Ергали отправил туда в 1750 году лавки, по дальним кочевьям разъезжают лоточники.

своих людей, которые продали 72 лошади, 240 Торговлю вели русские, татарские и среднеазиатские корсаков, 81 лисицу, 50 волков, 30 овчин. купцы, казахские алыпсатары и саудегеры, не чурались Устраивается большой меновый двор в заниматься этим крупные баи. Обмен товара на товар Семипалатинске. Здесь съезжаются казахи, сибирские постепенно вытесняется денежной торговлей, татары, бухарцы, русские купцы сбывают посуду, части практикуются кредиты.

конского убора, керамику, ткани. Появились и В 1851–1853 годах вывоз «казахского» сырья был на китайские товары: бязь, шелка, халаты, чай. треть больше, чем из Хивы, Бухары, Ташкента и Разумеется, и в те времена мешали торговле Самарканда, вместе взятых. То же самое было и с взяточничество, тогдашний рэкет, то бишь лихоимство, ввозом: на территорию нынешнего Казахстана особенно таможенных властей, поэтому купцы пускали поступило в полтора раза больше, в денежном в оборот не все товары, непомерно завышали цены. Что выражении, товаров, чем на рынки всех сколько стоило тогда? За котел давали двух баранов, за среднеазиатских государств.

холщовую палатку и две чугунные чаши можно было Да, судя по всему, население степи было достаточно получить три лошади. Некий сотник по фамилии зажиточным. В 1851 году на Покровской ярмарке Загвоздин променял два железных котла и чугунный казахами было продано скота, шкур яловых и конских, котел на лошадь и барана, приобрел четырех баранов за овчин и кошм на 87786 рублей серебром, а куплено железный котел, топор и десять деревянных чашек. товаров на 187690 рублей.

Бухарский купец Токаметов получил лошадь за две В 1875 году Оренбургская пограничная комиссия красные кожи и нож, купец Аныков обменял девять сообщила: «Говоря о меновом торге киргизов, должно аршин цветного сукна на девять же лошадей… заметить, что мена на товар ныне совсем уже вышла из Странные, на наш взгляд, эквиваленты, и остается лишь употреб-ления. Требуя и получая деньги за свой скот и сделать заключение об изобилии скота в тогдашней прочий товар, за деньги же покупают киргизы как хлеб, казахской степи. Имела значение для казахов и так и фабричные произведения. Перемена эта, служа традиционная торговля россиян со Средней Азией. указанием на развитие киргизов в торговом деле, много Хотя бы потому, что безопасность прохода караванов избавила тех также от обмана, сопровождавшего обеспечивали именно казахские султаны и батыры. В прежде мены товаров на товар, ловких и 1747 году Джанибек, один из самых известных батыров недобросовестных промышленников».

№21(3955) пятница 29 мая 2009 г.

Кстати, о ярмарках и о том, что рубль в те времена был Антимонопольных комитетов тогда, ясно, не было, а дороже доллара. Читаем: «В Акмолинской области в монополии уже существовали. Самым богатым 1896 году было более 50 ярмарок с оборотом 10,5 млн человеком края был Юсуф Давыдов, живший в рублей, в 1900 году – 60 с оборотом 18,5 млн рублей, в Туркестане. Его фирма отпускала степнякам товар в Семипалатинской области в 1896 году оборот ярмарок кредит, и не было ни одной юрты, не бывшей у него в составлял 1,5 млн рублей, а в 1909 году – 5,9 млн долгах.

рублей, а такой торговый центр, как Петропавловск, в История, говорят, любит повторяться. Впрочем, 1890 году имел 446 торговых предприятий с оборотом 5 читатель, сравнивайте сами день сегодняшний с делами млн рублей». давно минувших дней.

И на севере, и на юге происходили существенные перемены. Русские и бухарские лавки открылись в Геннадий ДИЛЬДЯЕВ Казалинске. Богатые казахские купцы, братья Текст www.liter.kz Кунанбаевы, имели, например, 1 млн 500 тысяч рублей Фото www.museum.ru капитала, купец Медеубаев – 300 тысяч, Джуруспаев – 500 тысяч рублей.

–  –  –

По договоренности между ТОО «АНПЗ» и Rompetrol Group в рамках программы обучения персонала организовывается группа для прохождения стажировки производственно-технического персонала на заводе Petromidia (Румыния).

Всем желающим пройти курс стажировки необходимо подать заявление начальникам производств и цехов в срок до 15 июня 2009г. Заявление подается на имя начальника управления трудовыми ресурсами.

Группа будет формироваться с учетом проверки знаний в области основных и вспомогательных производств, а также знания английского языка (собеседование, тестирование).

Обязательное условие: знание английского языка на уровне не ниже «Intermediate».

–  –  – 


Похожие работы:

«ВЫСТУПЛЕНИЕ Заместителя начальника Управления наземного транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан Кодирова С. на тринадцатой сессии Группы экспертов по евро-азиатским транспортным связам 9-10 июня 2015 года г. Душанбе Уважаемые участники, Уважаемые коллеги, Дамы и господа, Приветствуем Вас в Республике Таджикистан и желаем вам приятного пребывания. Разрешите вкратце ознакомить Вас с достижениями Республики Таджикистан в области развития транспортно коммуникационной отрасли....»

«ВВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА НА РЫНОК ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хайруллина Эльвира Рамильевна Научный руководитель Чейметова Валерия Анатольевна, доцент, к.э.н. ТюмГНГУ, г.Тюмень 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА С каждым годом стремительно ухудшается экологическая обстановка, сокращаются мировые запасы нефти, увеличивается количество автомобильного транспорта и растут цены на бензин и дизельное топливо. В связи с этим все острее ставится вопрос о применении альтернативных видов...»

«ISBN 978–5–9905921–2– «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ:НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Сборник научных работ I-го Международного конкурса Часть II Липецк, Научное партнерство «Аргумент» I-й Международный конкурс научных работ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ:НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Россия, г. Липецк, 06 октября 2014 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ Часть II Ответственный редактор: А.В. Горбенко Липецк, 2014 УДК 06.063:08 ББК 94.3 М75 Молодежь в науке: Новые аргументы [Текст]: Сборник научных работ I-го Международного конкурса (Россия, г. Липецк, 06...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/14/2 Генеральная Ассамблея Distr.: General 15 March 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Четырнадцатая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Катар * Ранее выпущен под условным обозначением A/HRC/WG.6/7/L.1. Незначительные поправки были добавлены под руководством секретариата Комитета по правам человека на основе редакционных изменений, сделанных...»

«Шапиро Е. А.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ Курс лекций Краснодар, 2015 г. ВВЕДЕНИЕ Испытания являются одним из важнейших этапов жизненного цикла продукта. Проведение испытаний позволяет определить пригодность применения материалов и сырья для изготовления продукции, проконтролировать качество получаемого материала, а также определить возможность использования технологических приемов и методов при изготовлении изделий. Испытания проводятся на всех этапах жизненного цикла продукта. Правильная...»

«Проект для обсуждения Борсуков А.В., Бусько Е.А., Баранник Е.А., Васильева Ю. Н., Данзанова Т. Ю., Иванов Ю.В., Изранов В.А.,Казакова О.П., Ковалев А.В., Линская А.В., Мамошин А.В., Марусенко А.И., Морозова Т.Г., Рахимжанова Р.И., Сафронова М.А., Синюкова Г.Т., Смысленова М. В., Фазылова С.А. Рекомендации по стандартизированной методике компрессионной эластографии молочной железы, щитовидной железы, регионарных лимфатических узлов, внеорганных образований и при эндосонографии Смоленск ПНИЛ УДК:...»

«Проект по охране окружающей среды международных речных бассейнов Контракт № ENPI/2011/279-66 Проект финансируется Исполнитель проекта – Консорциум, возглавляемый Европейским Союзом компанией Hulla & Co. Human Dynamics KG Проект EPIRB – Деятельность 1. Поддержка реализации странами Водной конвенции ЕЭК ООН и Конвенции по охране реки Дунай Проект обзорного доклада Состояние с реализацией проекта странами и предложения по поддержке Январь 2013 г. Проект доклада – EPIRB – Деятельность 1.2: Водная...»

«К 60-летию со дня образования города Альметьевска и 70-летию начала разработки месторождений нефти в Республике Татарстан В сентябре 2013 года Альметьевск отметит сразу два юбилея — 60-летие со дня образования и 70-летие начала разработки месторождений нефти в Республике Татарстан. Открытие и освоение Ромашкинского нефтегазового месторождения стало эпохальным событием для нефтяной промышленности республики и страны, предопределило развитие столицы нефтяного края — Альметьевска. Для проведения...»

«ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ СНГ Русские и русскоязычные в новом зарубежье ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1.01.200 Москва ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В НОВОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» Издается Институтом стран СНГ с 1 марта 2000 г. Периодичность 2 номера в месяц Издание зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7987...»

«СТРАТЕГИЯ ЮНЕСКО ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДа Содержание Вступительное слово Генерального директора ЮНЕСКО. 5 Обзор ситуации.................. 7 Глобальная трагедия человечества........................ 7 Разрушение мощностей, необходимых для развития.............. 8 Повреждение институциональной системы........................ 8 Учиться и действовать..........................»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.