WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ылыми кітапхана Нркеев Самат Саилы Алматы 2010 АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ. И. СТБАЕВ атындаы АЗА ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ ЫЛЫМИ КІТАПХАНА азастан алымдарыны ...»

-- [ Страница 1 ] --

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

. И. СТБАЕВ атындаы

АЗА ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ

УНИВЕРСИТЕТІ

азастан алымдарыны биобиблиографиясы

ылыми кітапхана

Нркеев

Самат Саилы

Алматы 2010

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ. И. СТБАЕВ атындаы АЗА

ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ЫЛЫМИ КІТАПХАНА

азастан алымдарыны биобиблиографиясына материалдар Нркеев Самат Саилы АЛМАТЫ 2010 Нркеев Самат Саилы (азастан алымдарыны биобиблиографиясына материалдар) /раст.: Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е. - Алматы: азТУ. - 2010. – 140 б.

Басылыма жауапты:

Донкушева.С.

Жауапты редактор:

Ибрагимова Т.И.

растырушылар:

Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.

© Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.–растырушылар, 2010

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. И. САТПАЕВА

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана Нуркеев Самат Сагиевич АЛМАТЫ 2010 Нуркеев Самат Сагиевич (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана) /Сост. Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е. – Алматы: КазНТУ. – 2010. - 140 с.

Ответственный за выпуск:

Донкушева А. С.

Ответственный редактор:

Ибрагимова Т.И.

Составители:

Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.

© Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.– составители, 2010

ОЫРМАНДАРА

азастан алымдарыны биобиблиографияcы сериясына кіретін бл крсеткіш Халыаралы экология жне тіршілік ауіпсіздігі академиясыны академигі, азастанны олданбалы экология, тіршілік ауіпсіздігі жне траты даму академиясыны Президенті, техника ылымдарыны докторы, профессор Нркеев С

–  –  –

Биобиблиографияа алымны мірі мен ебектерін сипаттайтын мліметтер, оны ебектері жне ол туралы дебиет енгізілген.

Крсеткіш материалдары хронологиялы тртіппен орналасан.

Оырманны пайдалануына ыайлы болу шін, кмекші ралдар:

- бірлескен авторлар крсеткіші;

- деректер крсеткіші;

- ебектерді ліпбилік крсеткіші берілген.

Крсеткіштерде сілтемелер хронологиялы крсеткіштегі ебектерді рет санымен берілген.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель, в серии биобиблиографии ученых Казахстана, посвящен академику Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, Президенту Казахстанской академии прикладной экологии, безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития, доктору технических наук, профессору

–  –  –

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, его публикации и литературу о нем.

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке.

Для удобства пользования даны вспомогательные указатели:

–  –  –

В алфавитном указателе трудов, именном указателе соавторов, указателе заглавий даются ссылки на порядковые номера работ, помещенных в хронологическом указателе трудов.

–  –  –

Нркеев Самат Саилы 1940 жылы 31 мамырда Талдыоран облысы, Андреев ауданы, Андреевка селосында дниеге келді.

1947 ж. мектепке барды.

1957 ж. Орал аласында орта мектепті бітірді.

1957 ж. С.М. Киров атындаы азМУ химия факультетіні студенті.

1958 ж. Павлодар облысыны ты жерлеріндегі 1958 жылы асты жинауда крсеткен жоары крсеткіштері шін Павлодар облысты ЛКЖО комитетіні Матау граматосымен марапатталды.

1962 ж. университетті бітірді.

1962 ж. Целиноград аласындаы орта мектепті малімі.

1963 ж. В.И. Ленин атындаы азПТИ жеіл жне сирек металдар кафедрасыны проблемалы зертханасыны лаборанты.

1963 ж. инженер-зерттеуші.

1966 ж. кіші ылыми ызметкер.

1966 ж. аспирантураны кндізгі бліміне абылданды.

1969 ж. «Шлам шихталарын кйдіру кезіндегі кейбір оспаларды рлі туралы» таырыбында кандидатты диссертация орады.

1969 ж. салалы зертхананы бас маманы.

1970 ж. салалы зертхананы аа ылыми ызметкері.

1970 ж. В.И. Ленин атындаы азПТИ физикалы жне аналитикалы химия кафедрасыны ассистенті.

1970 ж. физикалы жне аналитикалы химия кафедрасыны аа оытушысы.

1972 ж. физикалы жне аналитикалы химия кафедрасыны доценті.

1980 ж. оамды тртіп сатау орныны траасы.

1981 ж. марксизм-ленинизм университетіні кешкі блімін бітірді.

1982 ж. В.И. Ленин атындаы азПТИ металлургиялы процестерді физика-химиялы зерттеу кафедрасыны доценті.

1984 ж. КСРО FA А.А. Байков атындаы металлургия институтыны аа ылыми ызметкері, докторанты.

1986 ж. азПТИ жалпы химия кафедрасыны доценті.

1988 ж. Екібастз глиноземді-алюминий кешені рылысыны техникалы-экономикалы негіздемесін жасады.

1989 ж. «Екібастз кміріні рамында алюминиі бар клоыстарын кешенді деу технологиясы жне оны ылыми негіздері» таырыбы бойынша докторлы диссертациясын орады.

1989 ж. жоары білімді мамандарды дайындауда ол жеткізген табыстары шін азПТИ Матау Грамотасымен марапатталды.

1989 ж. «Экология жне минералды шикізатты тиімді пайдалану»

ылыми-зерттеу зертханасыны мегерушісі жне ылыми жетекшісі.

1990 ж. жалпы химия кафедрасыны профессоры.

1990 ж. студент жастарды оыту мен трбие беру ісіндегі ажырлы ебегі, оамды мірге белсене атысаны шін азКСР БМ Матау Грамотасымен марапатталды.

1991 ж. жоары білімді инженерлер мен ылыми кадрларды дайындауда ол жеткізген табыстары, жоспарды орындаандыы жне ылыми-зерттеу жмыстарыны тиімділігіні жоары крсеткіштері шін азПТИ Матау Грамотасымен марапатталды.

1994 ж. ебекті жне оршаан ортаны орау кафедрасыны мегерушісі.

1994 ж. Миддлсекс университетіндегі (лыбритания) су экожйелеріні проблемалары жніндегі халыаралы мектеп-семинарды атысушысы.

1997 ж. ндірістік экология жне ауіпсіздік кафедрасыны мегерушісі.

1997 ж. азастанны олданбалы экология, тіршілік ауіпсіздігі жне траты даму академиясыны президенті болып сайланды.

1997 ж. халыаралы экология ылымдары жне тіршілік ауіпсіздігі Академиясыны академигі болып сайланды.

2000 ж. докторлы жне кандидатты диссертацияларды орау жніндегі диссертациялы кеесті траасы болып сайланды.

2001 ж. ндірістерді басшылары, нерксіптерді жне оршаан ортаны инженерлік орау – 1704 жаа маманды инженер-экологтары шін экология саласында мамандыты жоарылату жнінде ылыми-дістемелік орталыты руды бастаушы.

2002 ж..И. Стбаев атындаы азТУ-ды жанындаы 25003 геоэкология мамандыы бойынша диссертациялы кеесті мшесі.

2003 ж. Р БМ жанындаы Сырты аттестациялы комиссияны мшесі жне эксперттік кеесіні траасы.

2004 ж. 050608 – экология жне 050731 - тіршілік ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау (кредиттік жйе бойынша) мамандытарыны ашылуын бастаушы.

2004 ж. Р оршаан ортаны орау министрлігіні рмет грамотасымен марапатталды.

2006 ж. халыаралы ылыми жобаны ылыми жетекшісі («ТМД елдерінде жне Орта Азияда NISMIST сейсмикалы белсенді айматардаы трмысты атты алдытар полигондарын экологиялы ауіптілікпен басару»

Евроодаты халыаралы гранты).

2006 ж. «Р ылымын дамытудаы ебегі шін» белгісімен марапатталды.

2007 ж. здік ылыми жетістіктері шін Р кіметіні стипендиясымен марапатталды.

2007 ж. Р Білім жне ылым министрлігіні «2007 жылды жоары оу орныны здік оытушысы» мемлекеттік грантыны иегері.

2008 ж. Р БМ жанындаы Білім жне ылым саласын баылау жніндегі комитетіні эксперттік кеесіні траасы.

2008 ж. аланы экологиялы проблемасын шешуге белсене кмектескені шін Алматы аласы кімшілігіні алыс хатымен марапатталды.

2009 ж. Р Парламент Сенатыны дгелек стелінде «Астана аласында алдытарды мегеру жне елді айматарын тарихи ластанудан тазарту жйесін ру саласын замен амтамасыз ету» атты таырыпта баяндама жасады.

2009 ж. Р сауда жне индустрия министрлігіні 3-дрежелі «Ебек даы» кеуде белгісімен марапатталды.

2010 ж. Р оршаан ортаны орау министрлігінде ТК эксперті.

2010 ж. «Техника ылымдары саласындаы здік зерттеулері шін».И. Стбаев атындаы сыйлыты лауреаты атаын алды.

–  –  –

Нуркеев Самат Сагиевич родился 31 мая 1940 года в селе Андреевка, Андреевского района, Талды-Курганской области.

1947 г. поступил в школу.

1957 г. окончил среднюю школу в г.Уральске.

1957 г. поступил на химический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

1958 г. награжден Почетной Грамотой Павлодарского областного Комитета ЛКСМ за высокие показатели на уборке урожая 1958 года на целинных землях Павлодарской области.

1962 г. окончил университет.

1962 г. учитель средней школы г. Целинограда.

1963 г. лаборант проблемной лаборатории кафедры легких и редких металлов КазПТИ им. В.И. Ленина.

1963 г. инженер-исследователь.

1966 г. младший научный сотрудник.

1966 г. поступил в очную аспирантуру.

1969 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «О роли некоторых добавок при спекании шламовых шихт».

1969 г. главный специалист отраслевой лаборатории.

1970 г. старший научный сотрудник отраслевой лаборатории.

1970 г. ассистент кафедры физической и аналитической химии КазПТИ им. В.И. Ленина.

1970 г. старший преподаватель кафедры физической и аналитической химии.

1972 г. доцент кафедры физической и аналитической химии.

1980 г. председатель общественного пункта охраны порядка.

1981 г. окончил вечерний университет марксизма-ленинизма.

1982 г. доцент кафедры физико-химических исследований металлургических процессов КазПТИ им. В.И. Ленина.

1984 г. старший научный сотрудник, докторант института металлургии имени А.А. Байкова АН СССР.

1986 г. доцент кафедры общей химии КазПТИ.

1988 г. победитель конкурса ГКНТ СССР на разработку концепции экологически чистой электростанции на твердом топливе.

1988 г. разработал технико-экономическое обоснование строительства Экибастузского глиноземно-алюминиевого комплекса.

1989 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Научные основы и технологии комплексной переработки алюминийсодержащих золошлаков экибастузских углей».

1989 г. награжден Почетной Грамотой КазПТИ за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных научных кадров.

1989 г. заведующий и научный руководитель научноисследовательской лаборатории «Экология и рациональное использование минерального сырья».

1990 г. награжден Почетной Грамотой государственного комитета КазССР по экологии и природопользованию за экологическое образование и воспитание будущих специалистов народного хозяйства республики.

1990 г. профессор кафедры общей химии.

1990 г. награжден Почетной Грамотой MHO КазССР за плодотворную работу в деле обучения и воспитания студенческой молодежи, активное участие в общественной жизни.

1991 г. награжден Почетной Грамотой КазПТИ за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированых инженерных и научных кадров, выполнения планов и высокие показатели эффективности научно-исследовательских работ.

1994 г. заведующий кафедрой охраны труда и окружающей среды.

1997 г. участник международной школы-семинара по проблемам водных экосистем в Миддлсекском университете (Великобритания).

1997 г. заведующий кафедрой промышленной экологии и безопасности.

1997 г. избран президентом Казахстанской академии прикладной экологии, безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития.

1997 г. избран академиком Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

2000 г. избран председателем диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

2001 г. инициатор организации научно-методического центра по повышению квалификации в области экологии для руководителей предприятий, инженеров-экологов предприятий и новой специальности 1704 – инженерная защита окружающей среды.

2002 г. член диссертационного совета по специальности 25003 – геоэкология при КазНТУ имени К.И. Сатпаева.

2003 г. член и председатель экспертного совета Внешней аттестационной комиссии при МОН РК.

2004 г. инициатор открытия специальности 050608 – экология и 050731

– безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды (ЗОС) по кредитной системе образования.

2004 г. награжден Почетной грамотой Министерства охраны окружающей среды РК.

2006 г. научный руководитель международного научного проекта (международный грант Евросоюза «Управление экологическими рисками на полигонах твердых бытовых отходов в сейсмически активных регионах стран СНГ и Средней Азии - NISMIST»).

2006 г. награжден нагрудным знаком «За заслуги развития науки РК».

2007 г. награжден стипендией Правительства РК за выдающиеся научные достижения.

2007 г. обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза 2007 года РК».

2008 г. председатель экспериментного совета Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

2008 г. благодарственная грамота акимата города Алматы за бескорыстную помощь в решении экологических проблем города.

2009 г. выступление с докладом за круглым столом Сената Парламента РК «Законодательное обеспечение в сфере создания системы управления отходами и очистки территории страны от исторических загрязнений в городе Астане».

2009 г. награжден нагрудным знаком «Ебек даы» 3 степени Министерства индустрии и торговли РК.

2010 г. эксперт НТС Министерства охраны окружающей среды РК.

2010 г. лауреат премии имени К.И. Сатпаева «За лучшую исследовательскую работу в области технических наук».

Халыаралы экология жне тіршілік ауіпсіздігі академиясыны академигі, азастанны олданбалы экология, тіршілік ауіпсіздігі жне траты даму академиясыны Президенті, техника ылымдарыны докторы, профессор Нркеев Самат Саилыны ылыми, педагогикалы жне оамды ызметі туралы ысаша очерк Халыаралы экология жне тіршілік ауіпсіздігі академиясыны академигі, азастанны олданбалы экология, тіршілік ауіпсіздігі жне траты даму академиясыны Президенті, техника ылымдарыны докторы, профессор Нркеев Самат Саилы 2010 жылы мамыр айында 70 жаса толады, ал оны ылыми-педагогикалы жне оамды ызметіне 50 жыл болады.

Нркеев Самат Саилы 1940 жылы 31 мамырда Талдыоран облысы Андреев ауданыны Андреевка селосында дниеге келді. Мерейтой иесіні кесі – Нркеев Саи Нркелы, экономист, ы орау органдарында ызмет еткен, шешесі - Ділмхамедова Айымкл Ділмхамедызы - мектепте бастауыш сыныптар оытушысы болан. Жаратылысынан дана болан атааналары з балаларын шындыа, ебексйгіштікке жне з ісін жантнімен сюге трбиеледі. Туан лкені тылсым табиаты, туыстары жне атааналары, достарыны кедігі мен жрек жылулыы болаша алымны бойында оршаан ортаны тйсіне абылдауа жне оам рылысыны кемшілік тстарын сезінуге трбиеледі.

кесіні ызметіне байланысты Нркеевтер жанясы немі бір аладан екінші алаа кшіп жрді. Біра осы жаня балаларыны оуа деген кзарасы ерекше болды: Самат Саилы жне оны арындастары жасы оыды, мектеп пндеріне лкен ызыушылы танытты, соны нтижесінде Самат Саилы Орал аласындаы № 5 орта мектепті ойдаыдай бітіріп, 1957 жылы С.М. Киров атындаы аза мемлекеттік университетіні химия факультетіне оуа тсті. Табиатынан абілетті Самата аспирантураа тсіп, университетте бастаан зерттеулерін жаластыруа болар еді. Біра ке сзін жерге тастап крмеген ол, оу бітіргеннен кейін отбасына кмек крсету шін йіне айтты, сйтіп Целиноград аласындаы №21 орта мектепте химия пніні малімі ретінде ебек жолын бастады. Оан ылыми-зерттеу жмысы туралы ой маза бермеді.

С.С. Нркеев 1963 жылы В.И. Ленин атындаы аза политехникалы институтыны жеіл жне сирек металдар металлургиясы кафедрасы жанындаы крнекті алым-металлург, академик В.

Д. Пономарев басаратын тсті жне сирек металдарды комплексті бліп алу жніндегі лабораторияа инженер-зерттеуші болып орналасады. Бл – алым-энциклопедист, гидрометаллургиялы глиноземні негізін алаушы Виктор Дмитриевич Пономаревті бкіл Одаа белгілі мектебі еді. Ол уаытта кафедра жне лаборатория ызметкерлері Павлодар алюминий зауытында Байер-кйдіру технологиясын игеру жне жетілдіру жніндегі ылыми-зерттеу жне тжірибелік-конструкторлы жмыстарды ткізуге белсенді атысатын еді.

1964 жылы В.Д. Пономаревті басшылыымен С.С. Нркеев шлам шихтасыны рамын жасарту жніндегі зерттеу жмыстарын бастады жне 1969 жылы «Тсті асыл жне сирек металдар металлургиясы»

мамандыынан осы саладаы алашы жмыс - «Шлам шихталарын кйдіру кезіндегі кейбір оспаларды рлі туралы» кандидатты диссертацияны орады.

60-70 жылдары металлургия саласында глинозем ндіруге е зекті мселелерді бірі – шлам шихталарын кйдіру жне кйдірілген заттарды сілтілендіру еді, ол мселелерді шешумен ВАМИ, азПТИ, азКСР А МжБИ, КСРО А СБ ИФХИМС, ПАЗ жне баска да институттарды ылыми жымдары айналысан еді, торай бокситтерінен глинозем ндіруді аппаратуралы-технологиялы схемасын жетілдіруде жасалан технологиялар ПАЗ-да енгізілді. Бл Москва, Алматы, Свердловск, Новосибирск, Киев, Ереван алымдарыны алюминий, титан, сирек жне иын балитын металдар (рений, цезий, титан, молибден, вольфрам жне т.б.) металлургиясы саласындаы бірлесе атаран жмыстары болды, бл кезе крнекті алым-академиктер В.Д. Пономаревті, Х.Г. Манвелянні, С.И. Смирновты, профессор С.И. Кузнецовты, А.И. Лайнерді жне кптеген баса да алымдарды зара жемісті, жан-жаты бірлесе жмыс істегендігімен сипатталады. Осындай ортада С.С. Нркеев, М.Н. Казов, Л.Г.

Романов сияты аспиранттарды, жас алымдарды ылыми кзарасы мен баыты алыптасты, кейіннен олар ылым докторлары болып, ркім з саласы бойынша ылымны дамуына здеріні лестерін осты.

С.С. Нркеевті кандидатты диссертациясын орындау барысында жасаан зерттеулері химиялы трленулерді задылытарын, интенсификаторларды осу арылы рамында глиноземі бар шихталарды кйдіруді кинетикалы ерекшеліктері мен механизмін анытауа ммкіндік берді жне шлам шихталарын кйдіру кезіндегі температураны 40-50 °С-тан 140-150 °С аралыына дейін арттыруа болатындыын крсетті. Бл ретте глиноземді жне кйдірілген заттардан сілтіні бліп алу тиісінше 6-7% жне 3-4% артты. Ол кйдіру процесіні технологиялы жне жылу есептеулерін жргізуге ажетті кйдірілген шламдарды реологиялы жне термохимиялы тратыларын анытады. Бл технологиялы деу саласында техногендік шикізат – глинозем ндірісіні шламдарын пайдалануа болатындыын крсеткен алашы жмыстарды бірі екендігін айтып ту керек. Осы кезде алаш рет пайдалы дайын осылыстар ндіру шін сапалы нім алу арылы металлургия нерксібі алдытарыны асиеттерін жасартуды ылыми тсілі жасалды.

С.С. Нркеев ассистент, кейіннен аа оытушы, доцент ретіндегі оытушылы ызметімен атар ызыл шлам шихтасын кйдіруді жне кйдірілген шламдарды сілтілендіруді физика-химиялы негіздерін анытау жніндегі зерттеулерін жаластырды. ызметтестерімен, аспиранттарымен (Нрмаамбетов Х.Н., Щербак С.А., Суляева Н.Г., Карасев В.И., Насыров Н.З. жне т.б.) бірге жргізілген теориялы жне эксперименталды жмыстарыны нтижесінде глинозем ндірісінде Солтстік азастанны сапасы тмен бокситтерінен алынатын ызыл шламды кйдіруді жне кйдірілген шламдарды сілтілендіруді жетілдіру дістерін жасады. Бл рамында темірі жне глиноземі кп ызыл шламдарды кйдіруді аппаратуралы-технологиялы кешенін жасарту мен жетілдіру проблемасын шешуге, кйдірілген заттардан алюминий тотыын кбірек алуа, ПАЗ-даы шикізат пен энергия шыынын азайтуа ммкіндік берді. Екібастз кміріні рамында алюминиі бар атты алдытарын кешенді деу технологиясын жне оны ылыми негіздерін жасау бойынша 70-жылдардан бастап жргізілген кп жылды зерттеулер азастанны алюминий ндірісіні шикізат базасын кеейту жне салынып жатан Екібастз отын-энергетикалы кешені аймаындаы оршаан ортаны экологиялы жадайын жасартуды ажеттілігінен туындаан еді.

С.

С. Нркеевті ызметтестерімен, аспиранттарымен (Тастанов Е.А., Сбитов А.Р., оспанов М.М., Малыбаева О.Г., Бурмистров С.В., Ушурбакиев З.В., Мусина У.Ш. жне т.б.) бірге істеген бл жмыстары оршаан ортаны орауа жне алюминий мен сирек металдар ндірісіні шикізат базасын кеейтуге ммкіндік беретін табии ресурстарды тиімді пайдалану, табии жне аынды суларды тазарту жне азастан Республикасыны рылыс материалдар нерксібі шін коагулянттар мен реагенттер алу салаларындаы жаа ылыми баытты жетілдіруге ммкіндік берді. Осы жмыстар докторлы диссертацияда з жаласын тапты. С.С.

Нркеевті муллит-кальций тотыы, муллит-кремний тотыы-кальций тотыы жйелерінде жретін процесті химиясын жне шектеуші сатыларын крсету арылы атты фазалы реакцияларды термодинамикалы жне кинетикалы задылытарын зерттеу бойынша жргізген зерттеулері зіні ылыми жаалыымен ерекшеленеді. CaO-Al2О3-SiО2 жйесінде энерго- жне здігінен гітілетін алюмокальцийлі оыстар рамындаы балымаларды кейбір физика-химиялы асиеттерін анытады. Брын зерттелмеген, рамында алюминийді осылыстары бар біратар ышылды жне нитратты жйелерді, оларда тзілген атты фазаларды талдай отырып зерттеді.

САО-Al2O3 – Fe2О3-SiO2 жйелеріне кіретін Al6Si2O13 - СаСО3 жне Al6 Sі2О13 – СаСО3 – SiО2 жйелеріндегі зара рекеттесулер, анортитті жне теленитті кйдірілген заттарды алу кезінде аталан жйелердегі жоары температурада жретін реакцияларды термодинамикалы талдау арастырылды. Бл - крделі кп компонентті (кп минералды) жйелердегі минералдарды тзілу теориясына атысты жаа методологиялы тсіл болды. Мндай зерттеу кальций, темір, магний, натрий жне титан тотытарыны энерго- жне здігінен балитын атты алдытарын алуа жне оларды реологиялы асиеттеріне, тменгі температуралы жану кезіндегі клді алыптасуыны алыпты жадайларына серіні физикохимиялы негіздерін жасауа ммкіндік берді. Теориялы зерттеулерде, сонымен бірге, ферросилиций алуды негіздері де тжырымдалды. Ке ауымды зерттеулер атты фазалы рекеттесулерді ана емес, сондай-а Al2(SO4)3 – FeSО4 - Н2SО4 – СаSО4 – H2O - Al(NО3)3 - Са(NO3)2 – HNО3 - Н2О жйелеріндегі рекеттесулерді ерекшеліктерін анытау арылы сульфатты жне нитратты жйелердегі атты фазалар мен ерітінділерді физикохимиялы асиеттерін зерттеуді де амтыды. Трлі реагенттерді серінен рамында алюминиі бар жасанды шикізатты ыдырау шарттары, німді ерітінділерді оспалардан тазарту дістері жне т.б. зерттелді. тпелі кй методологиясы трысынан минералдарды сілтілермен жне ышылдармен рекеттесу механизмі арастырылды жне оларды кинематикалы ерекшеліктері аныталды. Жасанды шикізат алу процесі отайландырылды жне оны ыдырау шарттары, сондай-а сілтілі жне ышылды пульпаларды сйы жне атты фазалара блінуі, осы процеске кейбір суда еритін полимерлерді сері аныталды. ышыл ерітінділерді темірден тазарту шарттары зерттелді, сульфатты жне нитратты ерітінділерден алюминий осылыстарын бліп алу жолдары, оны ішінде кальций нитратыны алюминий тотыымен рекеттесуі кезіндегі алюминаттарды тзілу процесі арастырылды.

ылыми нтижелер асиеттері берілген балымаларды алу арылы екібастз кмірлеріні кл-оысты алдытарын іріленген жне тжірибелік-ндірістік ауымда енгізілген кешенді деу технологиясыны негізіне алынды. Бастапы отына модификацияланан оспаларды осуды реттеу тменгі температуралы, тиісті асиеті жне рамы берілген атты алдытарды алуа ммкіндік берді. Бл ретте «жасы теория - іске жарамды теория» деген тезис расталды, себебі С.С. Нркеев жасаан сілтілі жне ышылды дістер глинозем ндіру жне Екібастз кмірлеріні клоыстарын кешенді деу шін тиімді болып табылды.

Осы мселелер жніндегі теориялы жне технологиялы мліметтерді С.С. Нркеев з монографиясы мен 1989 жылы. Орал политехникалы институтыны мамандандырылан ылыми кеесінде тсті жне сирек металдар металлургиясы мамандыы бойынша ораан «Екібастз кміріні рамында алюминиі бар кл-оыстарын кешенді деу технологиясы жне оны ылыми негіздері» атты докторлы диссертациясында тжырымдады.

Жыл ткен сайын наыз алымны ылыми ызметіні наты тйіні, яни шыармашылы энергиясы баытталан сала шебері айындала тсетінін айта кеткен жн. С.С. Нркеев шін осындай сала азастан экологиясы, адамны технологиялы іс-рекетіні салдары жне оны оршаан ортаа сері, атап айтанда ндірістік экология жне ауіпсіздік болды.

Екібастз отын-энергетикалы кешені орналасан аудандаы экологиялы жадайды жасартуа жне халы шаруашылыыны алюминийге деген ажеттілігін амтамасыз етуге байланысты аза КСР Министрлер Советі КСРО Мемлекеттік жоспарына Екібастз клоыстарынан С.С. Нркеевті жетекшілігімен жасалан технология бойынша Екібастз глинозем-алюминий кешенін ру туралы сыныс енгізді.

1988 жылы КСРО Энергетика министрлігі КСРО ТМК-сымен бірлесе отырып атты отынмен жмыс істейтін экологиялы таза жылу электр станцияларына конкурс ткізді. С.С. Нркеевті біратар институттармен жне КСРО Энергетика министрлігіні ксіпорындарымен бірлесіп сынан жмысы конкурста жеіп шыты жне «Экологиялы таза энергетика»

мемлекеттік ылыми-техникалы бадарламасына енгізілді.

С.С. Нркеевті кл-оыс алдытарын кешенді олдану жніндегі зерттеулері мен сыныстары Алматы ГРЭС, № 6 Омбы ЖЭС, Барнаул ЖЭОАчинск глинозем комбинатыны ЖЭО енгізілді.

Оны жетекшілігімен Целинный тау кен-химиялы комбинатыны ндірістік базасында рамында алюминий-темірі бар коагулянттарды ндіру енгізілді жне ндірістік ауымда игерілді, ол табии жне аынды суларды реагенттік тазарту кезінде жан-жаты тексеруден ткізілді жне зіні коагулянтты асиеттері бойынша тауарлы алюминий сульфатыны аналогы болып табылады, біра стандартты реагентке араанда оны улылыы тмен. Бл реагентті ауыз суын жне аынды суларды тазартуда колдану шін Р Денсаулы сатау министрлігіні рсаты берілген. Профессор С.С.

Нркеев ріптестерімен бірге республикадаы экологиялы жадайды жасартуа оматы лес осты.

Экологиялы жадайлар крделі трде айындала бастады жне барлы елдер мен халытарды ішкі жне сырты саясатындаы маыздылыы мемлекеттік дегейде болды. нерксіп ндірістеріні оршаан ортамен рекет етуіні оптималды стратегиясыны проблемасы осы кезеге тн.

Антропогендік фактор, оршаан ортаны техногенді ластануы, жаппай ізденістер жне биосфера рауыштарына: атмосфера, гидросфера, литосфераа серді азайтуды инженерлік шешімдері зекті болып табылады.

Осы баытта профессор С.С.Нркеев инженерлік профильді экологиялы кафедраны ру шін лкен кш жмсады. 1993 жылы тау-кен факультетіні рамындаы «Ебекті жне оршаан ортаны орау»

кафедрасында жаа 1703 – «олданбалы экология» мамандыы ашылды.

нерксіптік экология бойынша инженерлерді дайындап шыару жне кафедраны рылуына негіз 1984 жылдан бері металлургиялы факультетте аланан, т..д., профессор С.С.Нркеевті жетекшілігіндегі «Экология жне минералды ресурстарды тымды пайдалану» зертхана жымдарыны ылыми потенциалы болды. Жоары оу орындарыны арасынан.И.Стбаев атындаы азТУ-да профессор С.С.Нркеевті кп тер тгуіні арасында бірінші болып инженерлік экология баытында мамандар даярлана бастады: «ндірістік экология жне ауіпсіздік»

кафедрасы ашылды. Кафедраны ашылуынан бастап профессор С.С. Нркеев азТУ-ды барлы мамандытары шін «Экология» жне «ндірістік экология» пндерін енгізді, содан кейін кафедра «олданбалы экология» деп аталды.

«ндірістік экология жне ауіпсіздік» кафедрасы «Химиялы технология жне полиграфия» факультетіні рамында 1998 жылы з бетімен блініп шыты, кафедраа тлек шыаратын статус берілді. азТУды барлы мамандытарыны студенттеріне кафедра мына пндер бойынша саба береді: «Экология» жне «ндірістік экология» жне т.б.

2000 жылы профессор С.С. Нркеевті ебегі арасында кафедрада 1704 - «оршаан ортаны инженерлік орау» жаа мамандыы ашылды.

Барлыы 400-ге жуы адам инженер – эколог мамандыын алып шыты.

2001 жылы кафедра нерксіп басарушыларыны, инженер-экологпрактиктерді экология саласында біліктіліктерін ктеру шін ылымидістемелік орталыын йымдастыруды инициаторы болды.

2004 жылы бакалавриаттарды кредиттік жйесі бойынша 050608 Экология» жне 050731 - «Тіршілік ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау» (О) мамандытарына талапкерлер абылдана бастады.

2006 жылы азТУ-ды «олданбалы экология» кафедрасында жаадан 050701 - «Биотехнология» мамандыы ашылды.

Профессор С.С.Нркеев негізгі ылыми зерттеулері ттыну жне ндіріс алдытарын айта ндеу, кложды алдытарды кдеге жарату технологиясын жасауа арналан.

430-дан астам ылыми ебектерді, монография мен оулытарды, сондай-а 30-дан астам нертабыс пен патенттерді авторы. ылыми жне техникалы пндерден 46 жылдан астам саба беріп келеді, сондай-а экология, оршаан ортаны инженерлік орау, ресурс немдейтін, аз жне алдысыз ндірістер, нерксіпті атты алдытарыны рекуперациясы пндерінен дріс оиды. азіргі уаытта профессор С.С. Нркеев 6 магистр жне 20-а жуы ылыми кандидаттарды даярлады, оларды кбі докторлы диссертацияны аятауда.

Профессор С.С.Нркеевті жетекшілігінде азТУ-да «Ттыну мен ндіріс алдытарын олдану ауіпсіздігі» ылыми орталыы бар. 2008 жылы «аланы экологиялы проблемаларын шешудегі кмегі шін» берілген Алматы аласы кімшілігіні рмет грамотасы осы Орталы ызметіні жемісі болып табылады.

2006 жылдан бастап С.С. Нркеев - Р ылым жне білім сферасындаы баылау бойынша комитетті, ккіртті, тсті жне жиі кездесетін металдардарды металургиясы бойынша 05.16.02 мамандыына жне бейорганикалы заттарды технологиясы бойынша 05.17.01 мамандыына экспертті кеесті траасы болып таайындалды.

2008 жылдан бастап профессор С.С.Нркеев - Р оршаан ортаны орау министрлігіні ылыми-техникалы кеесіні эксперті жне Шанхай Ынтыматасты йымы университетіні білім беру бадарламасы бойынша Халыаралы комиссияны эксперті болды.

2009 жылдан бастап профессор С.С.Нркеев – азастан Республикасыны ауіпсіздік Кеесіні экология баытындаы эксперті.

Профессор С.С.Нркеев енбектері арасында жаа мамандытар ашылды, ол азіргі заманны талаптарына сай актуальды пндерді оытылу ажеттілігін негіздеді: «Экология жне траты даму», одан баса Орталы Азияны Жергіліктік Орталыыны (ОАЖО) олдауымен профессор С.С.Нркеев жне оны ылыми мектебіні кілі доцент У.Ш.Мусина азТУ масштабында «Энерготиімділік жне траты даму» жаа маызды пн ашылуына ммкіндік туызды. Бан себебші болан, ОАЖО мен азТУ-ды семинар-тренингтерді бірлесіп ткізуі, Силлабус жне ОК басылуы, осы жаа маманды бойынша электронды оулы пен дстрлы оулытар жне лкен масштабтаы арынды жмыстары.

Профессор С.С. Нркеев – бірнеше Халыаралы ылыми жобаларды ылыми жетекшісі:

- Евроодаты «ТМД елдері жне Орталы Азия сейсмикалы белсенді айматарында трмысты атты алдытар полигондарындаы экологиялы ауіп-атерді мегеру - NISMIST»

халыаралы гранты;

- «Бакоркерамофильтр» холдингімен Халыаралы жоба;

- «Урбанизациялы территорияларды полигондарындаы трмысты атты алдытар деградациясыны биотехнологиялы дістерді деу кезінде эколого-географиялы жне популяциялыбиоценотикалы факторлары» Р БМ-мен;

- жне баса да келісім шарттар.

Профессор С.С. Нркеев кафедраны байаулара атысуына, келісім шарттара жне гранттара ие болуына шін, жалыпай аморлы крсетті, сол себептен кафедрадаы келісімшарттарды жалпы сомасы 15 млн. тегені рады.

Профессор С.С. Нркеевті траты жне тікелей атысуы арылы кптеген оу орындарымен шыармашылы байланыс орнады. Мысалы:

Санкт-Петербор политехникалы университеті, Мскеу рыш жне балыту институты (Ресей), Иерусалим университеті (Израиль) ырызстан Тау-кен институты (ожанов А.К., Мамырбаев Н.А., Мамытова А. – 3 ылым кандидаты даярланды), л-Фараби атындаы азУ, А.Б. Бектуров атындаы химиялы ылымдар институты жне басалары.

С.С.Нркеев шетелдік жоары оу орындарымен, алымдармен, министрлермен тыыз араатынаста, ртрлі халыаралы симпозиумдарда оыту дістерін жне ылыми зерттеулер нтижелерін масштабты апробациялау шін кш жмсауда.

2007 жылы С.С.Нркеев Р ОМ шаыруы бойынша шетелдік алымдар мен мамандарды атысан дгелек стлде презентациялы млімет жасады. «Жаа мыжылдытаы рылыс пен сулет» (Алматы.

2008ж.) атты Халыаралы ылыми-практикалы конференцияда С.С.Нркеев «ала экологиясы» секциясын басарды. «Proceedings of the international scientific and technical conference», «азіргі заманы металды материалдар мен технологиялар (СММТ, 2009)» атты Халыаралы ылымитехникалы конференциялара атысты. «Экология жне металлургиядаы ресурстарды немдейтін технологиялар». Санкт-Петербор, 2009 (Ресей).

Осы форумда С.С.Нркеевті «Экібастз кмірлерін жаанда здігінен гітілетін шлактарды айта ндеудегі сілтілі діс» баяндамасы жеіл металдар металлургия саласындаы алымдарды ызыушылыын туызды. «Алматы аласыны экологиясы» баяндамасымен 2008 жылы 25 арашада Санкт-Петерборды Таврикалы сарайында ткен «Невалы халыаралы конгресс» секциясында ТМД атысушыларыны Мемлекеттік Парламентаралы ассамблеясыны 31-ші пленарлы отырысында сз сйледі. Профессор С.С.Нркеев оршаан ортаны орау министрлігіні шаыруы бойынша Р Парламенті Сенатыны дгелек стлінде «Тарихи ластанулардан елді территориясын тазарту жне алдытармен басару жйесін ру саласында за шыаруды амтамасыз ету» баяндамасымен Астана аласында 2009 жылы 20 мамырда сз сйледі. Ол Р ауіпсіздік Кеесіні мшесі, Р білім жне ылым саласында Баылау бойынша комитетті бейеорганикалы заттар технологиялары жне ара, тсті металлдар металлургиясы бойынша эксперттік кеесті траасы болып таайындалды.

Профессор С.С.Нркеевті барлы ылыми жне педагогикалы ызметі университетіні абырасында, жемісті жмыс аясында туде: ол 1703 - олданбалы экология мамандытары бойынша инженерлерді даярлауды йымдастыру, «олданбалы экология» бітіруші кафедрасыны материалды-техникалы жне ылыми-дістемелік базасын ныайту, кптеген дрістік курстар мен лабораториялы практикумдарды дайындау.

Профессор С.С.Нркеев экологиялы білім саласына лкен лес болып табылатын, азТУ-ды барлы мамандытары шін «ндірістік экология»

пнін енгізу жне жетілдіруге белсенді трде араласты.

Ол «Экология негіздері», «ндірістік экология», «ндірісті атты алдытарыны рекуперациясы», «Ресурс немдеуші, аз алдыты жне алдысыз нерксіп», «ылыми зерттеу негіздері» атты негізгі курстарды дайындайды жне олар бойынша лекциялар оиды.

Академик С.С. Нркеев йымдастыран кафедраны ызметі, тлектерді экологиялы сратарды шешуде алыптасуларына экологиялы білім саласында салматы лес енгізуде. Кафедраны тлектері ндіріс орындарыны ртрлі салаларыда, ЖОО-да алыс жне таяу шетелдерде ызмет етеді.

Академик С.С.Нркеевті білім, ылым жне оамды салалардаы кпжылды жемісті ебегі, кптеген кіметтік жне ведомстволы марапаттармен атап тілді: Р оршаан ортаны орау министрлігіні рмет грамотасымен; ылыми жетістіктері шін Мемлекеттік тлем аымен; Р БМ «Р ылымын дамытудаы ебегі шін» рмет белгісімен;

«Жоары оу орныны е здік оытушысы» мемлекеттік грантыны иегері;

аланы экологиялы проблемасын шешуге белсене кмектескені шін Алматы аласыны кімшілігіні алыс хатымен марапатталды; Р сауда жне индустрия министрлігіні 3 - дрежелі «Ебек даы» кеуде белгісімен, «Техника ылымдары саласындаы здік зерттеу жмыстары шін».И.

Стбаев атындаы сыйлыты лауреаты атаымен; сонымен атар университет жне институтты атынан рмет жне матау грамоталарымен марапатталды.

азова Р.А. химия ылымдарыны докторы, профессор Краткий очерк о научной, педагогической и общественной деятельности академика Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, Президента Казахстанской академии прикладной экологии, безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития, доктора технических наук, профессора Нуркеева Самата Сагиевича В мае 2010 года исполняется 70 лет со дня рождения и 50 лет научнопедагогической и общественной деятельности академика Международной Академии экологии и безопасности жизнедеятельности, Президента Казахстанской Академии прикладной экологии, безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития, доктора технических наук, профессора Нуркеева Самата Сагиевича.

Нуркеев Самат Сагиевич родился 31 мая 1940 года в селе Андреевка, Андреевского района, Талды-Курганской области. Отец юбиляра - Нуркеев Саги Нуркеевич, экономист по образованию, работал в правоохранительных органах, мать - Дильмухамедова Аимкуль Дильмухамедовна - преподавала в младших классах начальной школы. Родители, наделенные природной мудростью, воспитывали в детях честность, трудолюбие и преданность своему делу. Великолепная природа родного края, широта и тепло души окружавших родных и друзей родителей воспитали в будущем ученом утонченное восприятие окружающего мира и чувствительность к неизбежным проявлениям несовершенства в устройстве общества.

В связи со службой отца семья Нуркеевых постоянно переезжала из города в город. Однако в этой семье дети любили учиться: Самат Сагиевич и его сестры успешно учились, проявляли любознательность к школьным предметам. Самат Нуркеев успешно закончил среднюю школу № 5 в городе Уральске и поступил в 1957 году на химический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. Способному выпускнику можно было поступить в аспирантуру и продолжить исследования, начатые в университете, но слово отца для него было непререкаемо и он вернулся домой, чтобы поддержать семью, стал работать учителем химии в средней школе №21 г. Целинограда. Беспокойная мысль о научно-исследовательской работе не давала покоя.

В 1963 году Нуркеев С.С. поступает на работу инженеромисследователем в проблемную лабораторию по комплексному извлечению цветных и редких металлов при кафедре металлургии легких и редких металлов Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, которую возглавлял выдающийся ученый-металлург академик В.Д. Пономарев. Эта была известная в Союзе школа ученого-энциклопедиста, основоположника гидрометаллургии глинозема Виктора Дмитриевича Пономарева.

В то время сотрудники кафедры и лаборатории принимали активное участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по освоению и усовершенствованию технологии Байер-спекания на Павлодарском алюминиевом заводе. В 1964 году Нуркеев С.С. начал исследования по оптимизации состава шламовой шихты под руководством академика В.Д. Пономарева, и в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию «О роли некоторых добавок при спекании шламовых шихт» по специальности «Металлургия цветных, благородных и редких металлов» первую диссертацию по этой тематике.

Проблема спекания шламовых шихт и выщелачивания спеков была одной из актуальнейших проблем в 60-70 годы в металлургии производства глинозема, решение которой было осуществлено научными коллективами институтов ВАМИ, КазПТИ, ИМИО АН КазССР, ИФХИМС СО АН СССР, ПАЗа и др., разработанные технологии по усовершенствованию аппаратурнотехнологической схемы производства глинозема из тургайских бокситов были внедрены на ПАЗе. Это был период коллективных усилий ученых Москвы, Алма-Аты, Свердловска, Новосибирска, Киева, Еревана, проводивших исследования в области металлургии: алюминия, титана, редких и тугоплавких металлов (рения, цезия, титана, молибдена, вольфрама и др.), этот период характеризовался плодотворным, разносторонним сотрудничеством видных ученых академиков В.Д. Пономарева, Х.Г.

Манвеляна, С.И. Смирнова, профессоров С.И. Кузнецова, А.И. Лайнера и многих других. В этой среде формировалось научное мышление и направление аспирантов, молодых ученых, как С.С. Нуркеев, М.Н. Казов, Л.Г. Романов и др., которые впоследствии стали докторами наук и внесли вклад в науку, каждый в своей области.

Исследования Нуркеева С.С. выполненные в период работы над кандидатской диссертацией, позволили выявить закономерности химических превращений, механизм и кинетические особенности спекания глиноземсодержащих шихт при введении в них интенсификаторов и показали практическую возможность расширения температурного интервала спекообразования шламовой шихты с 40-50 С до 140-150 С. В этих условиях извлечение глинозема и щелочи из спеков повысилось соответственно на 6и 3-4%. Им определены реологические и термохимические константы шламовых спеков, необходимые для технологических и тепловых расчетов процесса спекания. Следует подчеркнуть, что это была пионерская работа, впервые вовлекающая в сферу технологической переработки техногенное сырье - шламы глиноземного производства.

Впервые был разработан новый научный подход к облагораживанию свойств отходов металлургической промышленности с получением качественного продукта для производства полезных готовых соединений. Одновременно с преподавательской деятельностью в должности ассистента, а затем старшего преподавателя, доцента Нуркеев С.С. продолжает исследования по разработке физикохимических основ спекания шихты красного шлама и выщелачивания шламовых спеков. В результате проведения теоретических и экспериментальных работ с сотрудниками, аспирантами (Нурмагамбетов Х.Н., Щербан С.А., Суляева Н.Г., Карасев В.И., Насыров Н.З. и др.) разработаны методы оптимизации спекания красного шлама и выщелачивания шламовых спеков в производстве глинозема из низкокачественных бокситов Северного Казахстана. Это позволило решить научную проблему оптимизации и усовершенствования аппаратурно-технологического комплекса спекания высокожелезистых и высокоглиноземистых красных шламов, существенно увеличить извлечение оксида алюминия из спеков, сократить расход сырья и энергии на ПАЗе. Начиная с 70-х годов многолетние исследования по разработке научных основ и технологии комплексной переработки алюминийсодержащих золошлаков экибастузских углей, Нуркеев С.С.

исходил из реальной ситуации необходимости расширения сырьевой базы алюминиевой промышленности Казахстана и улучшения экологического состояния окружающей среды в районе строящегося Экибастузского топливно-энергетического комплекса.

В этих работах Нуркеева С.С. с сотрудниками, аспирантами (Тастанов Е.А., Сабитов А.Р., Коспанов М.М., Малыбаева О.Г., Бурмистров С.В., Ушурбакиев З.В., Мусина У.Ш. и др.) развито новое научное направление в области рационального использования природных ресурсов, способствующее охране окружающей среды и расширению сырьевой базы алюминиевой и редкометалльной отрасли, производство коагулянтов и реагентов для очистки природных и сточных вод и промышленности строительных материалов Республики Казахстан. Это направление получило развитие в докторской диссертации. Научной новизной отличаются исследования, проведенные Нуркеевым С.С. по изучению термодинамических и кинетических закономерностей твердофазовых реакций в системах муллит-оксид кальция, муллит-оксид кремния-оксид кальция с установлением химизма и лимитирующих стадий процесса. Им определены некоторые физико-химические свойства расплавов в системе СаО - А12О3 - SiO2 в области составов энерго- и саморассыпающихся алюмо-кальциевых шлаков. Изучены многочисленные сернокислотные и нитратные системы, содержащие соединения алюминия, с анализом образующихся твердых фаз, которые ранее не были исследованы.

Рассмотрены взаимодействия в системах Al6Si2013 - СаСО3 и Al6Si2O13 СаСО3 - SiO2, входящих в систему СаО - А12О3 - Fe2O3 - SiO2, при высоких температурах с привлечением термодинамического анализа реакций в указанных системах при получении анортитовых и геленитовых спеков. Это был новый методологический подход к теории минералообразования в сложных многокомпонентных (многоминеральных) системах. Это позволило разработать физико-химические основы влияния оксидов кальция, железа, магния, натрия и титана на получение и реологические свойства энерго- и саморассыпающихся шлаков, оптимальных условий формирования золы низкотемпературного сжигания. Теоретические разработки включали также основы получения ферросилиция. Широкий спектр исследований охватывал не только твердофазные взаимодействия в сложных системах, но и исследования физико-химических свойств растворов и твердых фаз в сульфатных и нитратных системах с выявлением особенностей взаимодействия в системах A12(SO4)3 - FeSO4 -CaSO4 - H2SO4 - H2O, A1(NO3)3 - Ca(NO3)2 - HNO3 - H2O. Изучены условия разложения искусственного алюминий-содержащего сырья различными реагентами, методы очистки продукционных растворов от примесей и т.д. Выявлены кинетические особенности и рассмотрен механизм взаимодействия минералов со щелочами и кислотами, исходя из методологии переходного состояния.

Проведена оптимизация процесса получения искусственного сырья и определены условия его разложения, а также разделения жидких и твердых фаз щелочных и кислотных пульп с выявлением влияния некоторых водорастворимых полимеров на интенсификацию этого процесса. Изучены условия очистки кислых растворов от железа и рассмотрены пути выделения соединения алюминия из сульфатных и нитратных растворов, в том числе через образование алюминатов при взаимодействии нитрата кальция с оксидом алюминия.

Научные результаты легли в основу внедренных в укрупненных и опытно-промышленных масштабах технологии комплексной переработки золошлаков экибастузских углей с получением расплавов заданного свойства.

Именно регулирование подачи в исходное топливо модифицирующих добавок позволило получить низкотемпературные, необходимого состава и свойства шлаки. Здесь подтвержден тезис – «лучшая теория - практичная теория», поскольку разработанные С.С. Нуркеевым щелочные и кислотные способы оказались перспективны для производства глинозема и комплексной переработки золошлаков экибастузских углей.

Теоретические и технологические данные по этим вопросам обобщены С.С. Нуркеевым в монографии и докторской диссертации на тему: «Научные основы и технологии комплексной переработки алюминийсодержащих золошлаков экибастузских углей», защищенной в 1989 г. в специализированном Ученом Совете Уральского политехнического института по специальности «Металлургия цветных и редких металлов».

Здесь уместно отметить, что в научной деятельности истинного ученого с годами выкристаллизовывается его конек, та область, в которую направлена его творческая энергия. Такой областью у С.С. Нуркеева оказалась экология Казахстана, проблемы технологической деятельности человека и его воздействия на окружающую среду, и, в частности, промышленная экология и безопасность.

В связи с необходимостью улучшения экологической обстановки в районе Экибастузского топливно-энергетического комплекса и обеспечения растущей потребности народного хозяйства в алюминии Совет Министров Казахской ССР вносил предложения в Госплан СССР о создании на базе экибастузских золошлаков Экибастузского глиноземноалюминиевого комплекса по технологии, разработанной под руководством Нуркеева С.С.

Минэнерго СССР совместно с ГКНТ СССР провело в 1988 году конкурс на экологически чистую теплоэлектростанцию на твердом топливе.

Предложенная Нуркеевым С.С. работа совместно с рядом институтов и предприятий Минэнерго СССР победила в конкурсе и была включена в Государственную научно-техническую программу «Экологически чистая энергетика».

Разработки и рекомендации Нуркеева С.С. по комплексному использовоанию золошлаковых отходов внедрены на Алматинской ГРЭС, Омской ТЭЦ №6, Барнаульский ТЭЦ-3, ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината.

Под его руководством на производственной базе Целинного горнохимического комбината внедрено и освоено в промышленном масштабе производство алюможелезосодержащего коагулянта, который прошел всестороннюю проверку при реагентной очистке природных и сточных вод и по своим коагуляционным свойствам является аналогом товарного сульфата алюминия, но менее токсичен, чем стандартный реагент. Этот реагент разрешен Минздравом РК к применению при очистке питьевых и сточных вод.

Профессором Нуркеевым С.С. с сотрудниками внесен весомый вклад в оздоровление экологической обстановки в республике.

Начался сложный долгий поиск своей «ниши». И этот поиск привел к открытию для себя «экологической ниши», т.к. промышленные предприятия превращались в геотехнические системы, несовместимые с окружающей средой. Экологические проблемы приобрели глобальный характер и стали приоритетами внутренней и внешней политики на государственном уровне всех стран. Ученому было ясно, что наибольшую актуальность приобрели проблемы оптимальной стратегии взаимодействия промышленных предприятий с окружающей средой, снижения техногенного загрязнения окружающей среды, неотложного поиска инженерных решений по снижению нагрузки на компоненты биосферы: атмосферу, гидросферу, литосферу.

Именно в этом направлении профессор С.С. Нуркеев приложил громадные усилия для создания экологической кафедры инженерного профиля. Его трудами в 1993 г. на кафедре «Охрана труда и окружающая среда» в составе горного факультета была введена подготовка специалистов по новой специальности 1703 – «Промышленная экология». Предпосылками создания в перспективе кафедры «Промышленная экология и безопасность»

выпускающей инженеров по промышленной экологии стали научнотехническая база и научный потенциал коллектива лаборатории «Экология и рациональное использование минеральных ресурсов» (ЭРИМС), которая функционировала еще с 1984 года при металлургическом факультете, созданная под руководством д.т.н., профессора Нуркеева С.С. Усилиями профессора С.С. Нуркеева КазНТУ имени К.И. Сатпаева одним из первых среди вузов начал готовить специалистов в области инженерной экологии:

была открыта кафедра «Промышленная экология и безопасность». С самого возникновения кафедры профессор Нуркеев С.С. активно способствовал введению дисциплины «Промышленная экология», «Экология» для всех специальностей КазНТУ. Затем кафедра получила новое название «Прикладная экология».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 

Похожие работы:

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПАТЕНТ»КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ И УСЛУГ на 2-е полугодие 2015 Срок окончания подписки 30 июня 2015 г. Москва ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ» ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ Цены на издания в Каталоге указаны на 2-е полугодие 2015 г. Для оформления подписки на интересующие Вас издания необходимо заполненный Бланкзаказ, подписанный руководителем и заверенный печатью (см. с. 3-4), направить вместе с копией платежного поручения (для индивидуальных подписчиков – с...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА №9 22.01.15 Официальная США: высокопатогенный грипп птиц, H5N1 информация: МЭБ Палестина: высокопатогенный грипп птиц, H5 Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N8 Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N3 Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N2 Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N8 Комментарий ИАЦ: грипп птиц на сегодняшний день остается глобальной проблемой Страны мира Азербайджан: случаи...»

«Департамент образования Администрации Кстовского муниципального района Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Запрудновская средняя общеобразовательная школа ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ Носовой Т.В. (2012-2013 учебный год) Нижний Новгород 2012-2013 Современная школа постепенно преодолевает существовавшее длительное время отчуждение от общества. Всё более значимым фактором конкурентоспособности образовательного учреждения становится развитая система связей и отношений с социумом...»

«Ю.М. Г е о р ги е в ск и й С.В. Ш а н о ч к и н М и н и стерство образован и я и н ауки Россий ской Ф едерац ии _Ф е д е р а л ь н о е а г е н т с т в о п о о б р а з о в а н и ю ГО СУД АРС ТВЕН НО Е О БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ В Ы С Ш Е ГО ПРОФЕССИО НАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Ю.М. Г е о р г и е в с к и й, С.В. Ш а н о ч к и н ГИ Д РО Л О ГИ Ч ЕС К И Е П РО ГН О ЗЫ Р е к о м е н д о в а н о У ч еб н о -м ет о д и ч еск и м о б...»

«ЭКОЭРУДИТ №12 Информационный сборник №12 исследовательских работ по экологии учащихся школ г. Таганрога Таганрог 2015 г Сборник №12 исследовательских работ по экологии, представленных на XXV экологических чтениях в 2015 году учащимися школ города Таганрога, 80 стр. Информационный сборник. Таганрог, 2015. В информационном сборнике «Экоэрудит №12» представлены в оригинальном виде исследовательские работы учащихся школ города Таганрога, отмеченные членами жюри на XXV городских экологических...»

«Biogeosystem Technique, 2014, Vol.(1), № 1 Copyright © 2014 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation Biogeosystem Technique Has been issued since 2014. ISSN: 2409-3386 Vol. 1, No. 1, pp. 69-84, 2014 DOI: 10.13187/bgt.2014.1.69 www.ejournal19.com UDC 631 Ecological Genomics and Agriecosystems Valery I. Glazko Russian state agrarian University – Moscow agricultural Academy named after K.A. Timiryazev; Russian Federation Moscow, 127550, Timiryazevskaya str., 49...»

«Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов»                 Иррегулярные конфликты: «цветные революции» Анализ и оценка форм, приемов и способов ведения операций по смене режимов в суверенных государствах Москва УДК 355/359 ББК 68 И84 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ д.т.н. Гриняев С.Н., к.т.н., Арзуманян Р.В., Воробьев А.В., Аньшина Е.В., Кравченко В.Ю., Медведев Д.А....»

«ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ) Бекаева Лилия Международный институт рынка Самара, Россия STYLISTIC AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC DISCOURSE ( according to articles of ENCYCLOPEDIA BRITTANICA FOR STUDENTS) Bekaeva LS International Market Institute Samara, Russia Оглавление Глава 1. Реферирование. 1.2 Функциональные стили 1.2 Научный стиль 1.3 Синтаксис научного стиля 1.4...»

«Организация и перечень самостоятельной работы студентов 1.Объем самостоятельной работы Очная форма обучения № Наименование затрат самостоятельной КоличестПримечание (расшифровка Расчет п/п работы во часов расчета) Текущая проработка теоретического 20% от объема лекций 1 4,4 0,2*22 материала (лекций). Подготовка к практическим заняти20% от объема практичеям. ских занятий Подготовка к зачету. 10 часов 3 10,0 Подготовка к контрольным работам. 3 часа на работу 4 12,0 Другие виды работ. 2 часа в...»

«Глеб Олегович Павловский Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan Серия «Тетрадки Gefter.Ru» Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10744884 Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan: Издательство «Европа»; М.; 2015 ISBN 978-5-9739-0221-6 Аннотация Во второй из своих книг о «Системе РФ» Глеб Павловский продолжает исследовать российское государственное поведение. На этот раз автор...»

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 10 декабря 2014 года № 60К (1006) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств федерального бюджета на геолого-разведочные работы в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014 года»: Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министерству природных ресурсов и экологии Российской...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения.. 4 2. Составление, выбор и закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) работ. 5 3. Руководство и консультирование по выпускной квалификационной (дипломной) работе.. 6 4.Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной (дипломной) работы.. 7 5. Требования к оформлению выпускной квалификационной (дипломной) работы.. 12 6. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Титульный лист дипломной работы. 19 ПРИЛОЖЕНИЕ 2....»

«Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Сто тридцать четвертая сессия EB134/53 Пункт 13.2 предварительной повестки дня 6 декабря 2013 г. Доклады о ходе работы Доклад Секретариата СОДЕРЖАНИЕ Инфекционные болезни Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу A. на 2011-2015 гг. (резолюция WHA64.14) Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) B. Неинфекционные заболевания Предупреждение детского травматизма (резолюция WHA64.27) C. Укрепление здоровья на протяжении...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» Аналитические отчеты председателей предметных комиссий по итогам проведения единого государственного экзамена в Хабаровском крае в 2015 году Хабаровск ББК 74.266.0 Печатается по заказу министерства И 93 образования и науки Хабаровского края Аналитические отчеты председателей предметных комиссий по итогам проведения единого государственного экзамена в...»

«УТВЕРЖДЕНА приказом Западно-Каспийского БВУ от «_» 2014 г. № СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕССТОЧНЫХ РАЙОНОВ МЕЖДУРЕЧЬЯ ТЕРЕКА, ДОНА И ВОЛГИ Приложение 2. СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Содержание: Введение 1. Общая характеристика бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги 1.1. Перечень рассматриваемых объектов 1.1.1 Перечень водотоков 1.1.2 Перечень водоемов 1.1.3 Перечень населенных пунктов 1.1.4 Гидрографические единицы и водохозяйственные участки 1.2....»

«Мир без преград. Группа ВТБ Социальный отчет 201 Социальный отчет Основные сокращения АСУН Автоматизированнаясистемауправлениянедвижимостью АСУОР Автоматизированнаясистемауправленияоперационнымиикомплаенс-рисками БанкВТБ(Азербайджан) ОАОБанкВТБ(Азербайджан) БанкВТБ(Армения) ЗАО«БанкВТБ(Армения)» БанкВТБ(Беларусь) ЗАОБанкВТБ(Беларусь) БанкВТБ(Белград) AOБанкВТБ(Белград) БанкВТБ(Грузия) АО«БанкВТБ(Грузия)» БанкВТБ(Казахстан) ДОАОБанкВТБ(Казахстан) БанкВТБ(Украина) ПАО«ВТББанк»(Украина)...»

«Российская Академия Наук ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ им. П.П. ШИРШОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИО РАН) ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ по теме:НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ АЗОВОЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ Под редакцией Р.Д. Косьяна Геленджик 2013 АННОТАЦИЯ В основе публикации лежит отчет по проекту «Научное обеспечение...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Faculty of Business Administration, University of Economics in Prague Academia Rerum Civilium – Higher School of Political and Social Sciences Faculty of Social Sciences and Psychology, Baku State University Penza State Technological University Tashkent Islamic University Penza State University THE INTERACTION OF PERSONALITY, SOCIETY AND STATE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES Materials of the international scientific...»

«ОСЕНЬ 2013 AЛДЕН-BЕТ СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ НОВАЯ КЛИНИКА ПОЧЕЧНАЯ ул. Исаакяна,1а ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ Что важно знать?ГРУМИНГ СОЦИАЛЬНАЯ Бесплатная вакцинаОТВЕТСТВЕННОСТЬ ция от бешенства САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР! STOP! ОТГОЛОСКИ ЛЕТА Трансмиссивные заболевания ®– * • Обеспечивает длительную защиту от блох и клещей до 8 месяцев • Репеллентно воздействует на клещей • Снижает риск трансмиссивных заболеваний • Без запаха, водоустойчив, снабжен...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.