WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«Програмният продукт Щастливо детство“, е разработен от Информационно обслужване АД. Услугата се предоставя в над 180 детски заведения и е част от електронното управление в 11 общини в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Изх. № 08-16-331/18.08.2015 г. Вх.№ 08-16-331#1/18.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ХРИСТО КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

ОТНОСНО: Изменение на Решение №615/16.02.2015 г., изм. с Решения №

655/30.03.2015 г.,№ 675/22.05.2015г., № 688/29.06.2015 г. и №703/29.07.2015 г. на Общински съвет гр. Котел за приемане на бюджета за 2015 г. на Община Котел и частична промяна в обща численост и структура на общинска администрация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Програмният продукт "Щастливо детство“, е разработен от "Информационно обслужване" АД. Услугата се предоставя в над 180 детски заведения и е част от електронното управление в 11 общини в страната. Чрез програмния продукт всяка община може автоматизирано да получава справки за присъствието на децата в заведенията, за използваемостта на базите, за дневните и месечните разходи за храна, платените такси, внесените суми от детските заведения в общинската сметка, неплатените задължения от родителите. Постига се и строга отчетност за децата, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Функционалностите на ПП „Щастливо детство” са следните:

Финансово-присъствен модул и „Отчет на разходите за храна”:

- включва функционални възможности за:

1. Следене присъствието на децата за месеца, отсъствия, причини за отсъствия;

2. Автоматично начисляване на месечните такси, въз основа присъствието на децата и вида такса, която плащат;

3. За плащане на начислените такси-електронни ПКО, РКО, вносни бележки заместват хартиените квитанции. Следят се недоборите.

4. Отразяване на внесени суми от събрани такси по сметка на общината;

5. Функции: записване на дете, отписване на дете;

6. Движение по групи и на децата в групите;

7. Поддържане на личен регистрационен картон на дете;

8. Регламентирани автоматизирани справки за детското заведение:

8.1.По присъствията:

8.1.1. Детайлна справка по деца;

8.1.2. Обобщена справка по дни от месеца;

8.1.3. Изпълнение на натуралните показатели;

8.1.4. Присъствие на петгодишни;

8.1.5. Присъствие на шестгодишни;

8.1.6. Използваемост на местата в детското заведение;

8.1.7. Сборна ведомост;

8.1.8. Дневник на присъствията-за ден;

8.1.9. Дневник на присъствията – месечна ведомост;

8.1.10. Постъпили и напуснали деца;

8.2.По начисляване и събиране на месечните такси:

8.2.1. Начислени месечни такси – подробна справка за всички деца, посещаващи детското заведение;

8.2.2. Начислени и платени месечни такси – по групи;

8.2.3. Справка за суми по дати;

8.2.4. Справка за суми по дати – с номера на разписки;

8.2.5. Издадени приходни и разходни документи;

8.2.6. Анулирани приходни приходни и разходни документи;

8.2.7. Деца, посещаващи детското заведение, с неплатени месечни такси;

8.2.8. Деца, изписани от детското заведение, с неплатени месечни такси;

8.2.9. Дължими и платени такси-справка за родителите;

Модул „Служители” – осигурява възможности за:

1. Екран за въвеждане на присъствието на служителите за месеца;

2. Въвеждане численост на персонала;

3. Автоматизирани справки за детското заведение:

3.1.Численост на персонала;

3.2.Форма 76 Здравен модул –проследява здравословното развитие на децата в детските заведения

1. Функционалност

1.1.Създаване и поддържане на личен регистрационен картон на детето;

1.2.Въвеждане на данни от периодични изследвания – хематология, паразитология, микробиология и наблюдение на отклоненията от нормите на резултатите от изследванията;

1.3.Дневник на заболяванията, прекарани от детето в периода на посещение на детската градина;

1.4.Дневник с текущи наблюдения за развитието на детето;

1.5.Лична здравно – профилактична карта;

1.6.Филтърна книга;

1.7.Автоматизирани справки:

- за заболяванията;

- за заболеваемостта;

- ваксинации и имунизации – извършени, пропуснати, предстоящи;

- диспансеризирани деца;

- деца с ТЕЛК

- постъпили и напуснали деца Във връзка с внедряване на автоматизираната информационна система „Щастливо детство” за ЦДГ гр. Котел и ЦДГ „Слънчо” с. Ябланово, Ви уведомявам че съгласно ДДС 20 от 2004г. т. 38. 2. 1 програмните продукти се признават балансово като НМДА, независимо от стойността, на която те се придобиват. Предвид гореизложеното, за закупуването и внедряването на софтуера следва да се направи прехвърляне на средства в размер на 720 лв. в дейност 2311 “Целодневни детски градини“ от § 1015 (материали) в § 5301 (придобиване на програмни продукти). На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

§1. Изменя т.1 от Решение №615/16.02.2015 г., изм. с Решение №655/30.03.2015 г. № 675/22.05.2015г.,№688/29.06.2015 г. и №703/29.07.2015 г. на Общински съвет - Котел, по следния начин:

1.Коригира бюджета на второстепенния разпоредител Отдел СХД гр.Котел, съгласно Приложение №1 §2. Изменя т. 2 „ Инвестиционна програма за 2015 г.” от Решение № 615/16.02.2015г.

изм. с Решение №655/30.03.2015 г., № 675/22.05.2015г. и №688/29.06.2015 г., и №703/29.07.2015 г. на Общински съвет Котел, по следния начин:

1.В раздел ІІІ „Обекти, финансирани със собствени приходи в т.ч. преходен остатък”

1.1. Създава нова т.4 „Придобиване на НДМА” Добавя нов обект под №1 : „Внедряване на информационна система” - на стойност 720 лв. по бюджета на второстепенния разпоредител СХД §3. Задължава кмета на община Котел да отрази промените по бюджета на общината за 2015 г.

С уважение, Христо Киров Кмет на Община Котел /препис/ Изх.№ 08-16-315/10.08.2015 г. Вх.№ 08-16-315#1/10.08.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ДОКЛОДНА ЗАПИСКА

–  –  –

На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.46, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Котел, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Котел и на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2015 г.

–  –  –

С уважение, Христо Киров Кмет на Община Котел /препис/ Изх.№ 08-16-310/10.08.2015 г. Вх.№ 08-16-310#1/10.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КОТЕЛ

–  –  –

ОТНОСНО: Учредяване на ограничено вещно право на ползване в полза на „Теленор България” ЕАД, ЕИК …………… и одобряване на пазарната му цена.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 265/29.03.2013 г. Вие дадохте предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя, общински терен с площ 400.00 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 000153 по КВС на с.Соколарци, м.”Кьоклюк”, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в имот отреден за ”Мобилна телекомуникационна базова станция”, за нуждите на “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД /сега„Теленор България” ЕАД/. Със същото решение изразихте предварително съгласие за учредяване на ограничено вещно право на строеж за изграждане на обект на техническата инфраструктура ”Мобилна телекомуникационна базова станция”.

Дружеството е изпълнило процедурите по изготвяне и одобряване на ПУП-ПЗ, и промяна предназначението на земята. С Ваше решение № 659/0.04.2015 г. Вие обявихте поземлен имот с идентификатор 000155 по КВС на с.Соколарци, м.”Кьоклюк”, с площ

0.400 дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, за частна общинска собственост. За имота е съставен АОС № 3766/05.06.2015 г.

Промяната на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура от лица, на които учредяването на вещни права или сервитути върху общински имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на ПУП.

Съгласно чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, при влязъл в сила ПУП за земята, общинският съвет учредява ограничени вещни права или сервитути върху тях. Със заявление вх.№ 30г., г-н Кл.Чорбаджиев – Упълномощен представител на „Теленор България” ЕАД, заявява искане в полза на Дружеството да бъде учредено вещно право на ползване за срок от 10 г. върху описания по-горе общински имот.

Учредяването на вещно право на строеж върху описания имот е включено в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 година.

С оглед промяната на вида на вещното право, което ще се учредява, следва да се измени и годишната програма.

Разпоредителните сделки с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки (чл.41, ал.2 от ЗОС). Пазарните цени се определят от общински съвет, въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител на имоти, притежаващ необходимата правоспособност. Не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.

Възложих изготвяне на пазарна оценка на правото на ползване на инж.А.Киркорян, сертификат рег.№ 100100099 / 14.12.2009 г., който определи пазарна цена в размер на

4 836.00 лева. Данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 222.80 лева.

Предвид горното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, чл.8, ал.9, чл.39, ал.1 и ал.3, и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 281а, ал.1 от ЗЕС, предлагам на Общински Съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Изменя свое Решение № 265 / 29.03.2013 г., както следва:

В т.2 от решението, думата „строеж” се заменя с „ползване”.

2. Изменя „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 година”, приета с Решение № 603/30.01.2015 г., както следва:

В Раздел І, т.2 „Общински имоти,върху които ще се учредяват ограничени вещни права”, т.13, в графа „вид на ограниченото вещно право”, текста „право на строеж” се заменя с текста „право на ползване”.

3. Дава съгласие Кмета на Община Котел да учреди в полза на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК………….., със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, ж.к. “Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от Изпълнителния Директор Стайн-Ерек Велан, гражданин на Норвегия, временно и възмездно право на ползване за разполагане на техническа инфраструктура върху поземлен имот с идентификатор 000155 (нула, нула, нула, едно, пет, пет) по КВС на с.Соколарци, м.”Кьоклюк”, с площ 0.400 (нула цяло и четиристотин) дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, актуван с АОС № 3766/05.06.2015 г.

–  –  –

5. Определя годишна цена на право на ползване в размер на ……….лева.

6. Възлага на Кмета на Община Котел да издаде заповед и да сключи договор за учредяване право на ползване за техническа инфраструктура с “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК ……………...

ПРИЛОЖЕНИЕ :

1. Заявление от “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД;

2. АОС № 3766 / 05.06.2015 година;

3. Скица на ПИ 000155 по КВС на с.Соколарци;

4. доклад за определяне на пазарна оценка;

5. удостоверение за данъчна оценка.

–  –  –

Относно: за упълномощаване кмета на община Котел за подаване на заявление до ОбС „Земеделие” гр. Котел за промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 140001 по КВС на с. Медвен, м. „Полето”, от „ използвана ливада” на „нива” и отдаване под аренда на горепосочения имот за срок от 25 /двадесет и пет/ стопански години.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Котел постъпи заявление с вх. №94М-1416г. от гражданин, които желае да наеме под аренда земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Медвен за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения. В заявлението си гражданина е посочил, че ще кандидатства по мерките за развитие на селските райони през месец септември.

На основание чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ земеделски земи от общинския поземлен фонд се отдават под аренда за срок от 4/четири/- 25/двадесет и пет/ години, чрез търг или конкурс по реда на глава Х от настоящата наредба, след решение на Общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 78а от Правилника да прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 1 от Закона за аренда в земеделието, предлагам на Общински съвет гр.Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Упълномощава Кмета на Община Котел да подаде заявление до ОС „Земеделие” гр.

Котел за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 140001 по КВС на с. Медвен, м. „Полето”, с площ 492.694 дка, при категория на земята IХ от „ използвана ливада” на „нива”.

2. Дава съгласие след промяна начина на трайно ползване на гореописания имот да се отдаде под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения.

3. Отдаването на земеделската земя под аренда да се извърши, чрез явен публичен търг.

4. Възлага на Кмета на Община Котел да проведе публичния търг по реда на Глава Х от НРПУРОИ и сключи договор за отдаване под аренда.

Приложение: копие от Решение №54011/24.09.1997г. на Общинска служба по земеделие в частта за гореспоменатия имот.

С уважение, Христо Киров Кмет на Община Котел /препис Изх.№ 08-16-309/10.08.2015 г. Вх.№ 08-16-310#1/10.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. КОТЕЛ

–  –  –

относно: Прилагане на одобрения през 2008 г. ПУП-ПР по отношение на поземлен имот 87031.501.627 по кадастралната карта на с.Ябланово, общ.Котел.

Уважаеми дами и господа общински съветници, Видно от Н.А. № 53/09.04.2015 г., том І, рег.№ 275, дело № 51/2015 г. на Нотариус М.Височков, Хюсеин А. Чакървелиев и Февзи А. Чакървелиев са собственици на поземлен имот с идентификатор 87031.501.627 по кадастралната карта на с.Ябланово, с площ 1764.00 кв.м., с административен адрес: с.Ябланово, ул.”Ивайло” № 8. Съгласно действащия ПУП на селото, одобрен с решение № 116/31.07.2008 г., за имота е отреден УПИ ХІІІ627 в кв.61, за жилищно строителство. Същия с неуредени сметки по регулация, УПИ-то и имота имат различни граници и площ. Със заявление вх.№ 94х-65-10/26.06.2015 г. лицата са заявили желание да закупят придаваемата част общинска собственост. В случая, за прилагане на регулацията, е необходимо терен с площ 152.00 кв.м., представляващ част от ПИ 87031.501.2001-общинска собственост, да бъде присъединен към частния имот. По този начин за ПИ 87031.501.627 ще се приложи одобрената през 2008 г. регулация и в имота ще е възможно ново строителство.

Съгласно чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, продажбата на общински имот може да се извърши без публичен търг или конкурс, когато лицата, на които може да се извърши продажбата, са определени в закон. Реално определена част от общински имот, може да бъде обект на продажба без търг или конкурс, в случаите, когато същата се присъединява към съседен имот, съгласно одобрения регулационен план (чл.200, ал.2 от ЗУТ).

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС разпореждания с недвижими имоти – частна общинска собственост се извършват по пазарни цени, одобрени от общински съвет.

Възложих изготвяне на пазарна оценка на инж.Мариета Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101415/14.12.2009г. Тя определи справедлива пазарна цена на терена – общинска собственост, предаващ се по регулация към УПИ ХІІІ627 в кв.61 по ПУП на с.Ябланово в размер на 800.00 лв. Данъчната оценка на същия е в размер на 620.90 лв.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.200, ал.2 от ЗУТ, предлагам на Общински Съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие да се приложи подробния устройствен план на с.Ябланово, одобрен с решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет-Котел, за поземлен имот с идентификатор 87031.501.627 по кадастралната карта на селото.

2. Дава съгласие Кмета на Община Котел да продаде на Хюсеин А. Чакървелиев и Февзи А. Чакървелиев реално обособена част с площ 152.00 (сто петдесет и два) кв.м.

от поземлен имот с идентификатор 87031.501.2001 по КККР на с.Ябланово, одобрена със заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, целият с площ 2 721.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници на реалната част: ПИ 87031.501.627; ПИ 87031.501.628; проектната граница на ПИ 87031.501.2001 (южната регулационна граница на УПИ ХІІІ627) и ПИ 87031.501.626, актувана с АОС № 3885/20.07.2015 г., реална част предаваща се по регулация и влизаща в контурите на УПИ ХІІІ627 в кв.61, съгласно действащия ПУП на селото, одобрен с решение № 116/31.07.2008 г., за който е образуван поземлен имот с проектен идентификатор 87031.501.2431, с проектна площ

1 916.00 кв.м. и граници: ПИ 87031.501.629; ПИ 87031.501.628; ПИ 87031.501.2001 и ПИ 87031.501.626, съгласно скица-проект № 15-229749-03.06.2015 г., издадена от СГКК-Сливен.

3. Одобрява пазарна цена на предаваема част – общинска собственост, описана в т.2, в размер на …… лева.

4. Възлага на кмета на Община Котел да извърши всички последващи действия съгласно разпоредбите на българско законодателство по изпълнение на настоящото решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия от:

заявление от собствениците и нотариален акт;

скица-проект № 15-229749-03.06.2015 г. и скица на ПИ 87031.501.627, издадени от СГКК-Сливен;

скица на УПИ ХІІІ627 в кв.61 по ПУП;

АОС № 3885 / 20.07.2015 г.;

експертна оценка и удостоверение за данъчна оценка.

–  –  –

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

–  –  –

Относно: Изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ на ПИ пл № 220 в кв. 53 и кв. 54 по плана на с. Градец, Област Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание подадено заявление с вх. № 94Н-727-2/05.02.2015 г. и в съответствие със становище и виза за проектиране на Гл. архитект на Общината, съгласно чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ, е изработен проект за изменение на ПУП– ПР / план за регулация / за ПИ 220 в кв. 53 и кв. 54 по плана на с. Градец, Област Сливен.

Проекта бе разгледан на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията на 04.06.2015г. и бе съгласуван със забележки, които са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР / план за регулация / на ПИ пл. № 220 в кв. 53 и кв. 54 по плана на с. Градец, Област Сливен.

–  –  –

ХРИСТО КИРОВ

Кмет на Община Котел /препис/ Изх.№ 08-16-333/19.08.2015 г. Вх.№ 08-16-333#1/19.08.2015 г.

Относно: Изменение на ПУП-ПР /план за регулация / в обхват УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ ХV и промяна на улична регулация в кв.64 по регулационния план на с.Ябланово,общ.Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изработен е проект за изменение на регулационния план на с.Ябланаво,общ.Котел в обхват урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV, V, VІ, ХV и промяна на улична регулация в кв.64.

Целта на изготвеният проект е промяна на уличната регулация за осъществяване на достъп до УПИ І,кв.64.Предназначението на засегнатите имоти не се променя.

Проекта бе разгледан на заседание на 05.05.2015 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията и приет с протокол №4/05.05.2015 год. Съобщен със обявление № 08-16-206/25.05.2015 год на Община Котел.В законния 14-дневен срок от датата на съобщението е постъпило едно възражение с вх.№ 94 М-843-1/17.06.2015 г.

Възражението бе разгледано на заседание на 08.07.2015 г.на Общински експертен съвет по устройство на територията и не бе уважено.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и пар.8 от ПР на ЗУТ да вземе следното

Р Е Ш ЕНИЕ :

Съгласува изменение на ПУП /план за регулация / в обхват УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ ХV и промяна на улична регулация в кв. 64 по регулационния план на с. Ябланово,общ.Котел, съгласно приложения проект.

Приложение:

1. Копие от Заявление с вх.№ 08-16-170/28.04.2015 год.

2. Копие от скица с виза за проектиране № 64/25.02.2015 год.

3. Копие отАкт за възражение от 07.07.2015 год..

4. Копие от проекта за изменение на ПУП.

5. Копие от Протокол – решение №4/05.05.2015 год.

6.Копие от възражение с вх.№ 94 М-843-1/17.06.2015г.

7. Копие от Протокол – решение №6/08.07.2015 год.

ХРИСТО КИРОВ

Кмет на община Котел /препис/ Изх.№ 08-16-335/19.08.2015 г. Вх.№ 08-16-335#1/19.08.2015 г.

Относно: Предложение за изработване на изменение наПУП/план за регулация/в обхват УПИ Х - 879, кв. 15 съгласно скица-предложение за изменение по регулационния план на с.Ябланово,общ.Котел от 2008 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постъпило е заявление с вх.№ 94-Х-165-2/17.08.2015 год. от Хасан К. Чобанов, собственик на ПИ с идентификационен №87031.501.879 / за разделяне на УПИ Х-879, кв.15 по действащия регулационен план от 2008 г. на с.Ябланово, общ.Котел на пет части и промяна на уличната регулация съгласно приложена скица предложение за изменение.

За предложението е дадено положително становище от арх.Л.Попов-Гл.арх. на община Котел от 18.08.2015 год.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на подробен устройствен план на с.Ябланово,общ.Котел одобрен със заповед 116/31.07.2008 год. съгласно скица-предложение за изменение, в обхват на УПИ Х-879, кв.15 и промяна на улична регулация по плана на с.Ябланово, общ.Котел от 2008г.

Приложение:

6. Копие от заявление с вх. № 94-Х-1165-2 /17.08.2015 год.

7. Копие от скица-предложение за изменение на ПУП.

8. Копие от становище на гл.арх.Л.Попов

ХРИСТО КИРОВ:

Кмет на Община Котел /препис/ Изх.№ 08-16-311/10.08.2015 г. Вх.№ 08-16-311#1/10.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

–  –  –

ОТНОСНО: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания като държавно делегирана дейност

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с увреждания е един от ключовите приоритети в социалната политика на европейско, национално и общинско ниво.

Въвеждането и прилагането на нови форми на социални услуги в общността и налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване на децата и лицата в неравностойно положение в живота на общността, са основните цели, които се поставят при планиране на развитието на социалните услуги.

Община Котел реализира проект BG051PO001-5.2.12-0079-С0001 “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” и предстои да приключи на 30.10.2015 г.

Съгласно изискванията на Схемата и Решение № 97 от 28.05.2012 г., взето на заседание на Общински съвет – Котел, Кмета на Общината се задължава да запази дейността на услугата за срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад.

Социалната услуга е включена в приетите с Решение на Общински съвет Котел Планове за действие за 2014 и 2015 година по реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Котел за периода 2011-2015 г., в съответствие с чл. 36 в, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/.

Услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ находяща се на ул „Еленица“ № 4, гр. Котел се предоставя съгласно критериите и стандартите за социални услуги. Капацитетът на услугата е 12 места и 2 допълнителни за спешен прием на деца /младежи от общността а числеността на персонала е 13 щатни бройки. В новооткрития Център се осигурява жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи в риск, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Създава се среда близка до семейната, при която децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на потребителите, които са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност, за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Услугата „ Център за социална рехабилитация и интеграция“ находяща се на ул.

„Изворска“ № 21 гр. Котел, се предоставя съгласно критериите и стандартите за социални услуги в сграда Капацитетът на услугата е 30 места а числеността на персонала е 11 щатни бройки. Потребителите са деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, хронични заболявания както и деца и младежи трайно настанени в ЦНСТ. Същността на услугата е осигуряване на включваща, приемаща,стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.

Създаване на оптимилни условия за корекционно- компесаторна и интеграционна работа, оказване на подкрепа на родители и близки на потребителите.

Услугите, предоставяни от „Центъра за социална рехабилитация иинтеграция“ са: социална работа, психологическа подкрепа, логопедична терапия, медицинска рехабилитация, трудотерапия – занимателна и функционална.

В момента потребители са деца и младежи с увреждания но след проведен разговор с ДСП – Котел и с оглед разширяването на целевата група и предлагането на услугите на по голям кръг от нуждаещи се предлагам целевата група да обхваща деца и лица с увреждания.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, предоставянето на социални услуги, когато са държавно делегирана дейност се разрешава от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, след мотивирано решение на Общински съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основоние чл.21,ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36 в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общински съвет гр.Котел да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставена в общността от резидентен тип „ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, с местоположение гр. Котел, ул. „Еленица“ № 4 с капацитет 14 места като делигирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г.

2. Финансирането ще се осъществяви съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейност, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за 2015 г.

3. Съгласно методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността Общински съвет град Котел утвърждава обща численостт на персонала 13 щатни бройки.

4. Дава съгласие за разкриване на социална услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания“, с местоположение гр. Котел, ул. „Изворска“ № 21 с капацитет 30 места като делигирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г.

5. Финансирането ще се осъществяви съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейност, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за 2015 г.

6. Съгласно методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността Общински съвет град Котел утвърждава обща численостт на персонала 11 щатни бройки.

Кмет на Община Котел Христо Киров /препис/ Изх.№ 08-16-328/18.08.2015 г. Вх.№ 08-16-328#1/18.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

–  –  –

Относно: изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на община Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на община Котел, като мотивите за неговото приемане са следните:

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО:

Сега действащата Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Котел съдържа текстове, чиято редакция се обуславя от необходимостта да се постигне пълно съответствие на разпоредбите с изискванията, принципите и целите на законодателството.С оглед увеличаване процента на нарушителите на Наредбата, както и постъпили предложения от Районен прокурор при Районна прокуратура – Котел и от началника на РСПБЗН, се прави предложение за изменението и допълнението й.

Приетият текст на чл. 2, т.5 от Наредба № 1, който гласи: „Забранява се пушенето в магазините, сладкарниците, аптеките, киносалоните, читалищата и обществения транспорт” противоречи на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, които гласят: чл.56, ал. 1 „Забранява се тютюнопушенето в закрити обществени места”, ал. 2 „Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение” чл. 56а „Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 1.Прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; 2.Площадките за игра; 3.на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 4. Спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.” Предлаганата промяна е продиктувана на първо място от необходимото извършване на важни и многобройни промени в текстовете от действащия към момента Раздел Трети на Наредбата, както и въз основа на отправено предложение от началника на РСПБЗН - Котел и във връзка с:

-отмяна на Наредба № I- 209 / за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация с приемането на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

-отмяна на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана с приемането на Наредба № РД 07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

-отмяна на Наредба № 2 за ПСТН с приемането на Наредба № Із-1971 от 2009 г.

на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,

-отменената Наредба №I – 117 / 15.05.2003г., В чл. 30, т. 6 от Наредба № 1 е посочено: „Забранява се на малолетни и непълнолетни лица да пребивават на публични места след 22.00ч. за периода на земното време и след 23.00ч. за периода на лятното часово време, в случай, че не са придружени от пълнолетен – брат, сестра, възходящ роднина по права линия ( майка, баща, баба или дядо), настойник или педагог (във връзка с учебна или образователна цел).

В нормата на специалния Закон за закрила на детето – чл. 8, ал. 3 и ал. 4 е визирано: ал. 3 „Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22.00ч., ако детето е навършило14-, но не е навършило 18-годишна възраст и ал. 4. „Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружават, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18годишна възраст”.

Приетият текст в чл. 30, т. 6 от Наредба № 1 противоречи на разпоредбите на чл.

8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето поради въведен различен часови режим на пребиваване за малолетни и непълнолетни лица на обществени места с придружител.

II. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

Усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед:

-превенция и спазване изискванията на законодателството в страната;

-засилване мерките по поддържането и опазването на обществения ред на територията на община Котел;

-по-ефективно прилагане на правилата за пожарна безопасност на територията на община Котел

III. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА

ПРИЛАГАНЕТО НА НОВА УРЕДБА:

Не се предвижда необходимост от допълнителни финансови средства за прилагането на новата Наредба.

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО

ФИНАНСОВИТЕ АКО ИМА ТАКИВА:

Привеждане в пълна степен на съответствие Наредба № 1 на ОбС – Котел, съобразно действащата нормативна уредба. Постигане на по-нисък процент осъществени нарушения и възпитаване на обществото към спазване на правовия ред в общината.

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тенденциите на местното самоуправление и местна администрация са най – концентрирано изразени в Европейската харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с „Европейската харта за местно самоуправление”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Изменя и допълва Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на община Котел, както следва:

§1. Отменя се текстът на т.5 на чл.2 „ пушенето в магазините, сладкарниците, аптеките, киносалоните, читалищата и обществения транспорт”.

§2. Създава се нов текст на т.5 на чл.2 със следното съдържание:

тютюнопушенето в закрити обществени места, в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

§3. Създава се към чл.2 нова т.5а със следното съдържание: тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.” §.4 Отменя се Раздел трети.

§.5 Създава се нов Раздел трети със следното наименование и съдържание:

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА, СПАСИТЕЛНА

ДЕЙНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ

Чл. 6. (1) Спазването правилата и нормите на пожарна безопасност на територията на общината се организира съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, Правилника за прилагане на ЗМВР и Наредба № Iзг. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Община Котел поддържа в актуален състав регистрираното доброволно формирование за предотвратяване и овладяване пожари, бедствия и извънредни ситуации, съгласно приетата с ПМС № 123/2012г. Наредба и чл. 91з от Закона за МВР.

(2) Разпорежданията и указанията на Кмета на Община Котел, кметовете на селата и кметските наместници по отношение организирането действията за пожарогасене са задължителни за всички граждани, ръководители на предприятия, учреждения, фирми, организации и дружества, намиращи се в общината и развиващи дейности на нейна територия.

Чл. 7 За осигуряване условията за пожарогасителна дейност и спазване нормите за осигуряване пожарна безопасност при поставяне на преместваеми обекти и при реконструкции дейностите да се съгласуват с Районната служба пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/.

Чл. 8 ЗАБРАНЯВЯ СЕ:

1.Разполагането на варели и контейнери за смет в близост до пожароопасните сгради, съоръжения и материали.

2.Изхвърлянето на неизгаснали отпадъци от отоплителни печки и котли, където и да било другаде освен на пожаробезопасни места в метални съдове с капаци.

3.Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, площите между сградите- извън обособените и обезопасени места особено в кварталите от реставрирани сгради и паметници на културата, в близост до сгради за обществено обслужване, както и оставянето на запален огън без наблюдение. При използването на огън във връзка със строително – ремонтни дейности да се вземат всички необходими мерки, регламентирани в нормативните актове.

4.Паленето на огън през обявен пожароопасен период в горите, в близост до тях, в земеделски земи и непригодни площи както и при почистване на дворове и градини.

5.Спирането на водата в участъци на градския и обектовите водопроводи без съгласуване с РСПБЗН.

6.Затрупване и заличаване на пожарни хидранти при строителни и товаро-разтоварни работи, премахване на предпазните им капаци. Заличаване на реперите/табелите/ на ПХ при ремонт на уличните платна, тротоарите, при измазването и боядисването на прилежащите сгради.

7.Паркирането на превозни средства/МПС/ върху пожарни хидранти и в непосредствена близост до тях, което пречи на нормалното им ползване.Паркиране и документиране на МПС в еднопосочни и тесни улици, ползвани за придвижване на пожарна техника при пожар и бедствие и затварянето на улици за ремонт без съгласуване или уведомяване на дежурния диспечер в РСПБЗН.

8.Складирането на горими материали в непосредствено близост до жилищни обществени сгради.Съхрнаняване на горими течности и газове в помещения, тавани и мазета в обществени и жилищни сгради и количество над допустимото, регламентирано в действащите нормативни актове.

9.Ползването на необезопасени или несъответстващи на нормативните изисквания комини, на димоотводни тръби, преминаващи през външни среди и прозорци на сградите, както и на нестандарни и необезапасени отоплителни уреди.

Чл. 9 През жътвена кампания и пожароопасен период

1.Кметовете на села и кметски наместници:

а) Информират своевременно РСПБЗН за издадени разрешения за предстоящи организационни мероприятия, чествания, спортни и други прояви, свързани с масово събиране на хора.

б) Организират за пожароопасния период групи за гасене в населените места на общината, извеждат ги и ги ръководят при гасене на пожари, поддържат в актуален вид списъците им и ги изпращат ежегодно на ТП-ДГС в общината и на РСПБЗН.

2.Ръководителите на ДГС, учреждения, фирми, организации и дружества организират изпълнението на допълнителни мероприятия за пожарна безопасност в горите, земеделските земи, в ползваните от тях терени и сгради съгласно указанията на органите на ГД ПБЗН и разпореденото от Кмета на Общината.

§6. Отменя се текстът на т.6 на чл.30 „На малолетни и непълнолетни лица да пребивават на публични места след 22.00ч. за периода на земното време и след 23.00ч.

за периода на лятното часово време, в случай, че не са придружени от пълнолетен – брат, сестра, възходящ роднина по права линия ( майка, баща, баба или дядо), настойник или педагог (във връзка с учебна или образователна цел).

§7. Създава се нов текст на т.6 на чл.30 със следното съдържание: На малолетни лица след 20.00 часа и на непълнолетни лица след 22.00 часа да пребивават на обществени места, в случай че не са придружени от родители или други лица, които полагат грижи за тях.

Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14 -, но не е навършило 18 – годишна възраст.

Приложение: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на община Котел.

Кмет на Община Котел Христо Киров /препис/ Изх.№ 08-16-332/18.08.2015 г. Вх.№ 08-16-332#1/18.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

–  –  –

Относно: Изменение на Решение № 466/16.04.2014г. за приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящите промени са продиктувани от фактори, съобразени с готовността на Общината за разкриване на две социални услуги като делегирани от държавата дейности.

Поради настъпилите промени в периода от съставяне на Годишния план с времеви график и неговата актуализация са извършени корекции относно „Източници на финансиране”. Съгласно Закона за социално подпомагане – чл.19,ал.2 и 3 Общински съвет приема годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво.В тази връзка и на основание чл.36 б, ал.4 т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема изменение на Решение №466/16.04.2014г. за приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, като за услугите „Център за настаняване от семеен тип” 12+2 и Център за социална рехабилитация и интеграция, във времевия гафик за периода 10-12 месец финансирането бъде променено на Държавно делегирана дейност.

Кмет на Община Котел Христо Киров /препис/ Изх.№ 08-16-330/18.08.2015 г. Вх.№ 08-16-330#1/18.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

–  –  –

Относно: Приемане на Правилник за дейността на Общинска библиотека „Петър Матеев” гр.Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание проект за Правилник за дейността на Общинска библиотека „Петър Матеев” гр.Котел, като мотивите за неговото приемане са следните:

1. Причини които налагат приемането:

Правилника на читалищната библиотека в град Котел е изготвен от читалищното ръководство. С него единствено са определени условията при които гражданите могат да се запишат за читатели, колко книги могат да заемат за дома и обезщетението което трябва да заплатят при повреда на заетия библиотечен материал.

С решение № 40 на Общински съвет – Котел, взето на заседание, проведено на 13.03.1998г. с протокол №3 решава на градската читалищна библиотека да й се утвърди статут на общинска библиотека.

Съгласно чл.36 от Закона за обществените библиотеки /Обн.ДВ., бр.42 от 05.06.2009г./ „Общинският съвет приема правилник за дейността на общинската библиотека по предложение на кмета на общината”. Общинска библиотека „Петър Матеев” град Котел няма приет правилник за дейността си. В предвид императивната норма на посочения закон е необходимо да бъде приет такъв правилник, в който изрично да е определена дейността на общинската библиотека в град Котел.

2. Целите, които се поставят:

Да се уредят функциите и основните направления в работата на Общинска библиотека „Петър Матеев”, нейната структура, управление и финансиране.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими финансови и други средства за прилагането на настоящия Правилник.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Правилникът е инструмент за постигане на по – добра организация на работния процес в Общинската библиотека.

С проекта за правилника се предвижда общинската библиотека да набира приходи от: глоби, сключени договори за проекти и програми, международни фондове и програми, дарения и завещания, реализирани специализирани библиотечни услуги по чл.52, ал.1, т.6 от Закона за обществените библиотеки и други източници, установени със закон или друг нормативен акт.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложения Правилник е изготвен в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за нормативните актове, като не противоречи и е в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет гр. Котел да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Правилник за дейността на Общинска библиотека „Петър Матеев”гр.Котел.

Приложение: Проект на Правилник за дейността на Общинска библиотека „Петър Матеев” гр.Котел.

–  –  –

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Котел за периода от 01.01.2015 г.до 30.06.2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Министерство образования Республики Башкортостан Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ УТВЕРЖДАЮ Директор УГКР _А.Г. Карташов «_» 2013г. Отчет за 2012/2013 учебный год 450022, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, Оглавление 1. Общие сведения об учебном заведении 2. Учебно-материальная база 3. Состав преподавателей, мастеров, инструкторов 4. Контингент студентов, трудоустройство выпускников 5....»

«РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ Книга 5 Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения г. Пензы Утверждаю Главный инженер Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» _ А.Н. Заев «_» _ 2013 г. ОТЧЁТ «Разработка Схемы теплоснабжения Муниципального образования – города Пенза на период 2012 – 2027 годы» Книга 5. Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения г. Пенза на период 2013 2027 гг. ОАО «Ивэлектроналадка» Заместитель генерального директора _ В.С....»

«Список новой литературы, поступившей в фонд ФБ ВГПУ (октябрь-ноябрь 2014 г.) Учебный абонемент Преподавание в общеобразовательной школе Окружающий мир Б.р Г52 Глаголева Ю. И. Окружающий мир: Поурочные разработки. 1. Технологические карты уроков : 2 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Ю. И. Глаголева, Н. И. Роговцева. – Москва ; Санкт-Петербург : Просвещение, 2014. – 144 с. Б.я7 К61 Колычева Р. В.Современная научная картина мира : учеб. 2. пособие для студентов 2-4 курса...»

«Отчет о самообследовании Астраханского филиала частного учреждения высшего образования «Южно-Российский гуманитарный институт» Общие положения В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 154 О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего...»

«НАУФОР РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК И СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА Идеальная модель фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 года) при участии Центра развития фондового рынка Ernst and Young Thomas Murray Москва Содержание ВВЕДЕНИЕ....................................................................5 1. Общая характеристика российского фондового рынка...........................»

«Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ФГБУ «ГГИ») ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ, ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2014 ГОДУ Санкт-Петербург Содержание Предисловие... 1 Состояние сети гидрологических наблюдений Росгидромета. 4 1.1 Изменения, произошедшие в составе гидрологической сети. 4 1.2 Сеть гидрологических...»

«Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34861) Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 2014 г. N 34861 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 октября 2014 г. N 1391 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса котировок в электронной форме № 140-15/А/эф на поставку учебной и научной литературы для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от 29.10.2015) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: e-mail:...»

«ISBN 978–5–9906325–6–1 «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ:НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Сборник научных работ II-го Международного конкурса Часть III Липецк, 2015 Научное партнерство «Аргумент» II-й Международный молодежный конкурс научных работ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Россия, г. Липецк, 21 октября 2015 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ Часть III Ответственный редактор: А.В. Горбенко Липецк, 2015 УДК 06.063:0 ББК 94.3 М75 Молодежь в науке: Новые аргументы [Текст]: Сборник научных работ II-го Международного молодежного...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Порядок подготовки отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Кольского района» (утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Кольского района) от 14.08.2015 № 17 Кола 2015 год Содержание Общие положения.. I. Структура и формирование отчета о деятельности КСП. II. 3 Общие положения.. 1. Контрольно-ревизионная деятельность. 2. 4 Экспертно-аналитическая деятельность. 3. Реализация результатов...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Утверждаю: Руководитель филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Самаре _С.Н.Медведев «»_ 2014 г. Отчет о результатах самообследования филиала ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Самаре ВВЕДЕНИЕ В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 2 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об...»

«Администрация Тамбовской области Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ Тамбов Составители: Руководитель группы: Петрова Н.П., начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, заслуженный эколог РФ, к.т.н. Рабочая группа: Акулинин А.А., Агафонов В.Н., Бабурский С.М., Бадин А.Е., Барсуков В.П., Бодягина С.В., Горяинов П.И., Дегтерев А.А.,...»

«На пути к созданию совместной системы экологической информации Проект ENPI-SEIS Бюллетень ВЫП У СК 8 Зима 2015 г. Опубликован обобщающий отчёт о Восточном регионе ENPISEIS В номере Институциональная база сотрудничества в области экологической информации набрала мощь, а процесс разработки экологических показателей за последние 1. Опубликованы результаты несколько лет продвинулся вперёд в шести странах «Восточного партнёрства», сотрудничества со говорится в недавно опубликованном анализе....»

«Годовой отчет Сердце Санкт-Петербурга и Ленинградской области В непрерывном ритме смены напряжения и расслабления сердце дает нам энергию на протяжении всей жизни. Благодаря уникальным свойствам своих клеток, оно служит для человека генератором, бесперебойно посылающим энергию во все органы и клетки тела. В каждой клетке тела – а их примерно 75 миллиардов – энергия сердца. Энергия – это ключевое слово современного мира. Как человек не может жить без энергии сердца, так и мегаполисы, города,...»

«FNI Report 8/201 Общее море, общие задачи Сравнительный анализ рамочных условий рыбной отрасли России и Норвегии Отчет составлен по заказу Союза рыбаков Норвегии в сотрудничестве с Союзом рыбопромышленников Севера, Мурманск. Анне-Кристин Йоргенсен & Гейр Хённеланд Общее море, общие задачи Сравнительный анализ рамочных условий рыбной отрасли России и Норвегии Отчет составлен по заказу Союза рыбаков Норвегии в сотрудничестве с Союзом рыбопромышленников Севера, Мурманск. Анне-Кристин Йоргенсен &...»

«Челябинская городская Дума ОТЧЁТ о деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва за 2012 год Челябинск, 2013 Уважаемые читатели! Перед вами Отчёт о работе Челябинской городской Думы четвёртого созыва за 2012 год. Подведение ежегодных итогов деятельности представительного органа власти это не просто процедура, предусмотренная требованиями законодательства. Это форма повышения результативности работы для городских депутатов, возможность оценить эффективность своей деятельности и...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к профессиональному стандарту «Специалист по капитальному ремонту скважин» Москва 2015 Содержание Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций.3 1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности 1.2 Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации Раздел 2. Основные этапы разработки...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Сургутский научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть» структурное подразделение Свидетельство № П-113-071-8602060555-2012.5 от 21 мая 2012г. Заказчик НГДУ «Талаканнефть» ШЛАМОВЫЕ АМБАРЫ НА КУСТАХ СКВАЖИН ЮЖНО-ТАЛАКАНСКОГО, ТАЛАКАНСКОГО (ВОСТОЧНЫЙ БЛОК), ТАЛАКАНСКОГО, АЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Предварительная оценка воздействия на окружающую...»

«Плеханов Г. Ф.ОКНА ПАМЯТИ ТОМСК Содержание 1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 1. От автора 2. Окна памяти 3. Краткий конспект хронологии собственной жизни 2. ДЕТСКИЕ ГОДЫ (1926–1943) 1. Предки, потомки, родственники 2. Родословная 3. Ачинск, Назарово, Сереж 4. Ададым 5. Начало войны 3. АРМИЯ (1943 – 1950) 1. Музыка 2. Война (Опубликовано в сборнике ТГУ о ВОВ) 3. Радист 4. Радиотелефонный мастер 5. Последний армейский год 6. Дополнение к воспоминаниям о войне 4. Т.М.И. (1950 – 1963) 1. Студент 2. Комсомольский...»

«ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ) Бекаева Лилия Международный институт рынка Самара, Россия STYLISTIC AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC DISCOURSE ( according to articles of ENCYCLOPEDIA BRITTANICA FOR STUDENTS) Bekaeva LS International Market Institute Samara, Russia Оглавление Глава 1. Реферирование. 1.2 Функциональные стили 1.2 Научный стиль 1.3 Синтаксис научного стиля 1.4...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.