WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«аратаев Трдалы Жасыбайлы азастан Республикасы ІІМ Атбе за институты ылмысты іс жргізу кафедрасы бастыы, з.к., полиция майоры АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЫЛМЫСТЫ ЖНЕ ЫЛМЫСТЫ ІС ЖРГІЗУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

аратаев Трдалы Жасыбайлы

азастан Республикасы ІІМ Атбе за институты ылмысты іс жргізу кафедрасы бастыы, з..к.,

полиция майоры

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЫЛМЫСТЫ ЖНЕ ЫЛМЫСТЫ ІС ЖРГІЗУ

ЗАНАМАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ МСЕЛЕЛЕРІ

азастан Республикасы Президенті Н.. Назарбаев зіні «2050 стратегиясында» [1] мемлекеттік

занамаларды жетілдіру мселелеріне тоталып кетті. Сонымен атар ол жнінде азастан Республикасыны 2010 жылдан 2020 жыла дейінгі кезеге арналан «ыты саясат туралы» тжырымдамасында [2] да крсетілді.

Занамаларды ішінде кн тртібінде тран мселелерді бірі ылмысты жне ылмысты іс жргізу занамасын жетілдіру басты назарда тран мселелерді бірі. Ол туралы Елбасы зіні Жолдауында ылмысты іс жргізу жне ылмысты Кодекстеріні жаа жобасын енгізуді тапсыран. Жаа Кодексті басты міндеті - ылмысты іс жргізу занамасына алыптасан халыаралы талаптар мен міндеттерді енгізу арылы азаматтарды бас бостандыы мен ыын ділетті орау болып табылады. Жетілдірілген жаа жат абылданса, зырлы орындар аазбастылытан арылып, жмыстары біраз жеілдейді.

Мысалы, ылмысты істерді айта осымша тергеуге жіберу секілді институттар болмайды. ылмысты жауаптылыты ізгілендіру мселелері з шешімін табады.

Тжырымдаманы 2.8 блігінде, «мемлекетті ыты саясатыны маызды буыны ылмысты саясат болып табылады, оны жетілдіру ылмысты, ылмысты іс жргізу жне ылмысты-атару ыын, сондай-а ыта олдануды кешенді, зара байланыста тзету арылы жзеге асырылады» [2] - деп крсетіледі.

Себебі, ылмысты кодекс - ылмыса арсы кресті, адамны ытары мен бостандытарыны, мемлекет пен оамны мдделерін ылмысты-ыты орауды жеткілікті прменді ралы. Сондытан, ылмысты ыты одан рі дамыту, брыныдай ылмысты саясатты ос векторлыын ескере отырып жргізілуге тиіс. Ізгілендіру - е бастысы, алаш рет ауыр емес жне ауырлыы орташа ылмыстар жасаан адамдара, сондай-а халыты леуметтік лсіз топтары - жкті жне асырауында кмелетке толмаан балалары бар жалызбасты йелдерге, кмелетке толмаандара, жасы лайан адамдара атысты болуа тиіс. Сонымен атар ауыр жне аса ауыр ылмыстар жасауа кінлі, ылмысты уындаудан жасырынып жрген адамдара атысты, сондай-а ылмыстар кнігілігі кезінде атал ылмысты саясатты алдаы уаытта да жргізу ажет. ылмысты ыты дамытуды маызды баыты, е алдымен аса оамды ауіп тудырмайтын адамдара (абайсызда ылмыс жасаан кмелеттік жаса толмаан адамдар, зге де адамдара - жазаны жеілдететін мн-жайлар) атысты ылмысты жазалаудан босатуды шарттарын кеейту арылы ылмысты уын-сргінді олдану аясын кезе-кеземен ысарту ммкіндігін айындау болып табылады. ылмысты зады азастан Республикасы ратификациялаан халыаралы шарттармен сйкес келтіру маызды болып табылады. Бл арада, атап айтанда, сз ылмысты сипаттан арылту ана емес, керісінше кейбір ы бзушылытарды жекелеген трлеріне ылмысты сипат беру, сондайа ылмыстарды кейбір санаттары шін, атап айтанда экологиялы, экономикалы жне сыбайласты ылмыстары шін зады тлаларды ылмысты жауаптылыын енгізу туралы болып отыр. Осылайша, мемлекетті ылмысты саясаты: аса оамды ауіп туызбайтын ы бзушылытарды кімшілік ы бзушылы санатына ауыстыра отырып жне оны жасааны шін кімшілік жауаптылыты кшейте отырып, ылмысты сипаттан арылтуа, сондай-а жекелеген ылмыстарды ауырлы дрежесін жазаны жеілдету арылы (депенализация) айта баалауа; кмелеттік жаса толмаандара, оларды ытары мен зады мдделеріне ауіп тндіретін ылмыстара, йымдасан ылмысты топ немесе ылмысты ауымдасты рамында ылмыс жасааны, ылмыстар кнігілігі кезінде ылмысты жауаптылыты байланысты кшейтуге; бас бостандыынан айырумен байланысты емес ылмысты жазалауды олдану саласын кеейтуге, оны ішінде бас бостандыынан айыру тріндегі жазалауларды жекелеген санкциялардан алып тастауа не бас бостандыынан айыруды за мерзімін азайтуа; айыппл салуды ылмысты жазалауды тиімді трі ретінде айындауа жне оны олдануды кеейту ммкіндігіне; санкциялардаы жазалауларды ылмысты кодексті баптарында ауырлыы бір санаттаы ылмыстара парапарлыын жне оларды діл жазалау аидатына сйкестігін белгілеуге; ылмысты жазалауды баламасы мемлекеттік мжбрлеу шараларын енгізуге; лім жазасын олдану аясын кезе-кеземен тарылту баытын жаластыруа;

ылмысты жауаптылытан босату, жазасын теу, жазасын теуден шартты трде мерзімінен брын босату институттарын жетілдіруге баытталуа тиіс.

ылмысты ыты одан рі жетілдіру адамны конституциялы ытары мен бостандытарын шектейтін задарды сапасын арттыруа байланысты, ол за трысынан дл рі оны салдарларыны болжамды болуы талаптарына сйкес келуі тиіс, яни оны нормалары жеткілікті дрежеде наты тжырымдалуы жне ыты іс-рекетті ыа айшы іс-рекеттен айыруа ммкіндік беретін ымды лшемдерге негізделген болуы тиіс, бл ретте за аидаларын з бетінше тсіндіру ммкіндігін болдырмау ажет.

азаргі тада ылмысты кодексті жобасы жасалынды. Жоарыда крсетілген кейбір мселелер осы за арылы шешімін табады деп жоспарлануда.

Бізді пікірімізше, мемлекет аумаында сотталандарды санын кеміту ажет. азастан Республикасы Бас Прокуратурасы ыты Статистика жне арнайы есеп жніндегі Комитетіні есебіне сйенсек [3] бгінгі тада сотталандарды саны дние жзілік есептік крсеткіштен асып отыр. Мысалы, сыбайласты жеморлы жне экономикалы ылмыстары жне зге де ылмыс трлері бойынша сотталан адамдарды саны кннен кнге кбеюде. Яни, сотталушыларды бас бостандыынан айыру арылы ылмыстарды алдын алу баытында жеткен жетістіктер аз. Сонымен атар, мемлекетте сотталушыларды стау мекемелеріне кетіп отыран аражатты клемі де ауымды. Ал, сотталушыларды тарапынан сот шешімімен жбірленушілерге берілген азаматты талап бойынша айтарылан материалды шыынны клемі аз млшерде орындалуда.

Бізді пікірімізше мндай бастамамен, жазаны клемін лайту арылы жасалынан ылмыстарды клемін азайта алмаймыз. Сондытан бас бостандыынан айыру жолымен жзеге асырылатын жазаларды трлерін, айыппл клемін арттыру арылы шешуге болады.

Екінші мселе, ылмысты іс жргізу занамаларын жетілдіру болып табылады. Ол туралы азастан Республикасы «2010-2020 жылдара арналан ыты тжырымдамасыны» 2.9. блігінде, «ылмысты сот ісіні отайлы моделі жасалмайынша мемлекетті ылмысты саясаты тиімді болма емес. Сондытан ылмысты-іс жргізу ыын дамыту перспективалары туралы айтанда, Республиканы олданыстаы ылмысты-іс жргізу кодексі негізінен ылмысты ділет жйесін азіргі уаыттаы демократиялы, ыты мемлекетті сипаттарына сйкес келтіргенін атап ткен жн. За шыарушыны басты масаты тікелей олданылатын, задарды мнін, мазмнын жне олданылуын айындайтын жне діл сотпен амтамасыз ететін, адам мен азаматты ытары мен бостандытары туралы конституциялы нормаларды тануа негізделген ылмысты іс жргізу заын алыптастыру болатын» - деп крсетілген. Сол себепті ылмысты іс жргізу ыын дамытуды басымдыы ылмысты сот ісіні адамны ытары мен бостандытарын орауа баытталан негізін алаушы аидаттарын дйекті трде одан рі іске асыру болып ала бермек. Бл шін ылмыстарды, жылдам рі толы ашу, ылмыс жасаан адамдарды шкерелеу жне ылмысты жауаптылыа тарту, діл сот талылауы жне ылмысты зады тиісінше олдану масатында ылмысты іс жргізу занамасын жне жедел-іздестіру ызметі туралы занаманы тиімді олдануды кздейтін отайлы ыты тетіктерді зірлеу талап етіледі. Осылайша, ылмысты іс жргізу ыын жетілдіруді негізгі баыттары: ылмысты процесті жеілдету жне оны тиімділігін арттыру, оны ішінде сота дейінгі іс жргізу тртібін оайлату; тергеуге дейінгі тексеруді шегін айындай отырып, оны занамалы регламенттеу; амауа алуа балама блтартпау шараларын, оны ішінде кепілді олдануды кеейту шін жадай жасау; тараптарды келісуіне жне келтірілген зиянны телуіне негізделген сот трелігін алпына келтіруді жаа институттарын бірте-бірте енгізу; сотта олар бойынша ылмысты удалау жне айыптау жеке, сондай-а жеке-жариялы тртіппен жзеге асырылатын ылмысты істер санаттарын кеейту ммкіндігі; алабилерді атысуымен сот арайтын ылмысты істер санаттарын біртіндеп кеейту; айыпталушылар мен кдіктілерге ана емес, сонымен бірге жбірленушілерге, кулерге де ылмысты істер бойынша білікті за кмегін сыну тетігін одан рі жетілдіру табылады.

Бгінгі тада елімізде ылмысты істі тергеу мерзімі азайтылып, жеделдетілген нысанда жргізілетін істерді клемі артуда. рине бл дрыс шешім. Екінші мселе, мемлекетте барлы тскен материалдар бойынша тергеуге дейінгі тексеріссіз-а бірден істер озалып отыр. Осы арылы ылмыстарды жасыру фактілерін азайтуа болады.

ылмысты іс жргізуді жаа Кодексінде енгізілмек бл згерістер Ресей, Украина, Латвия, Тркия елдеріні тжірибесіне сйеніп жазылан.

Аталан мселе ретінде ылмысты істі ысарту институтын арастыруа болады. Оны негізі ретінде, жбірленушіні татуласуына байланысты ылмысты жауаптылытан босатуды аламыз.

азастан Республикасы К-ні 67-бабына сйкес, жбірленушіні татуласуына байланысты ылмысты жауаптылытан босату, бірінші рет кішігірім немесе орташа ауырлытаы ылмыс жасаан адам, егер ол жбірленушімен татуласса жне жбірленушіге келтірілген зиянны есесін толтырса олданыла алады.

Осы бапты 2-блігінде, орташа ауырлытаы ылмыс жасаан адам, егер жбірленушімен татуласса жне жбірленушіге келтірілген зиянды алпына келтірсе ылмысты жазадан босатылады [4]. Дегенмен, ылмысты жауаптылытан босатуды бл трі міндетті болып табылмайды, ол тек іс жргізу органдарыны ыы болып табылады.

Біра, аталан бапта ылмысты істі ысартуды ылмысты іс жргізуді ай сатысында жзеге асырылатынды жне аталан шешімді, андай органдар абылдайтындыы крсетілмеген. Сондытан, аталан шешімді алдын ала тергеу органдары немесе сот абылдауы ажет па деген сратар туындайды.

Сот тжірибесіне сйенсек, жбірленушіні татуласуына байланысты ылмысты істі ысарту ылмысты іс жргізуді кез келген сатыларында кптеп жзеге асырылуда.

Ал, азастан Республикасы ІЖК-ні 38-бабыны бірінші блігінде: «Сот, прокурор, сондай-а прокурорды келісімімен тергеуші немесе анытау органы тиісті жадаяттар болан кезде жбірленушіні сезіктімен немесе айыпталушымен ымыраласуына байланысты азастан Республикасы К-ні 67-бабында кзделген жадайларда, сондай-а азастан Республикасы К-нде кзделген атамайтын зге де жадаяттар бойынша адамды ылмысты жауаптылытан босата отырып, ылмысты істі ысартуа ылы. Мндай жадайларда сот ылмысты жауаптылытан босата отырып, айыптау кімін шыаруа ылы» [5] делінген.

За дебиеттерінде аталан мселелер бойынша р трлі пікірлер алыптасан.

Мысалы, М.П. Карпушинні пікірінше: тланы ылмысты жауаптылытан босату, тек ылмысты жауаптылыа тарту туралы аулы абылданан со ана жзеге асырылуы тиіс жне оны сот ана шешуі тиіс [4].

Ал, бізді пікірімізше, егер аталан норманы олдану тек сотты ана зыры болып табылса, онда аталан институт іс жзінде олданудан алады. йткені жбірленушімен татуласан айыпталушыа, оны ылмысты жауаптылытан жылдамыра босатылу кепілдігі ажет, біра іс жзінде оны амтамасыз ету ммкін болмай алады. Біра, аталан негізді кінлі тлаа бірнеше рет олдануа болмайды. йткені, оны алдаы уаытта ылмысты зада тыйым салынан зге де іс-рекетті жасауды алдын алуына кері серін тигізеді, йткені тланы санасына брыны жасаан ылмысы шін жазасызды сезіміні пайда болуына серін тигізеді жне ылмысты ыты міндеттер мен принциптерге айшы.

Р.Н. Апарованы пікірінше: «азастан Республикасы К-іні 65 (1-блігі), 67, 69 жне 75-баптары бойынша алдын ала тергеу сатысында ылмысты істі ысарту, сотты кілеттігі туралы Конституция мен задарды нормаларын бзады, йткені Конституцияны 77-бабы 3-тармаыны 1)-тармашасында:

«адамны кінлі екендігі зады кшіне енген сот кімімен таныланынша ол жасаан ылмыса кнілі емес»деген принципіне айшы келеді»[6].

Ал, М.Ч. оамов: «ылмысты істі ысарту сот талылауында жзеге асырылуы тиіс, себебі аталан сатыда айыпталушыны ытары мен зады мдделері толы оралады»[7]- деп крсетеді.

Жоарыда крсетілгендерден блек, ысартуа атысты за дебиеттерінде баса да алымдар арасында р трлі кзарастар алыптасан.

Сонымен атар, азастан Республикасы К-ні 67-бабын олдану барысында, ылмыс жасаан адамны іс-рекеті екі объектіні амтыан жадайларда андай шешім шыарылуы ажет деген сратар туындауы ммкін. Мысалы, жалан аша аражатын ткізген жадайда ылмысты тікелей объектісі азастан Республикасыны ашалы жне несиелік жйесі болады да, ал осымша объектісі болып, жеке тланы меншіктік атынасы табылады. Бл жадайларда кнілі тла мемлекетпен бе, лде жеке тламен татуласуы ажет па деген сра туындайды. Егер жеке тланы мддесін ораса, онда мемлекет мддесі назардан тыс алады немесе керісінше болуы ммкін. Сонымен атар, экономикалы ызмет саласындаы, оамды тртіп пен басару тртібіне арсы баытталан ылмыстарда да татуласуды тртібі аралмаан.

Бізді пікірімізше, татуласуа байланысты ылмысты істі ысартуды ылмысты істі озау сатысынан бастап, ылмысты іс жргізуді кез келген сатысында жзеге асыран дрыс болар еді.

рине, егер азастан Республикасы Конституциясына сйенетін болса, «адамны кінлі екендігі зады кшіне енген сот кімімен таныланынша ол жасаан ылмыса кнілі емес» деген аидасына сйкес болмас еді, ал екінші жаынан аланда, аталан заны 1-бабы «Мемлекетті е нды азынасы ол адам жне оны мірі мен денсаулыы» деп крсеткен. Сондытан да, заны басты міндеті болып адамдарды жне оларды конституциялы ытары мен бостандытарын сатау табылады.

Екіншіден, ылмысты іс жргізу заыны басты міндеті болып, іс бойынша тез жне толы шешім абылдау болып табылады. Сондытан іске атысушыларды жасаан іс-рекеттері длелденсе, з уаытысында шешім абылдану ажет.

Ал, егер халыаралы конвенциялара тоталса, адамны кінлілігін тек сот ана анытай алатындыын міндеттейтін нормалар жо. Мысалы, 1966-жылы 16-желтосанда Б Бас Ассамблеясы абылдаан 2200А (XXI) арарында (28.11.2005 жылы азастан Республикасыны №91-III Заымен бекітілген), «рбір ылмыспен айыпталушы, оны кінлілігі заа сйкес длелденбейінше зін кінсіз деп есептеуге ылы» [8] делінген. Аталан жатта кінсіздік презумпциясы ымы жо.

Сонымен атар, Адам ытары мен бостандытарын орау жніндегі Еуропалы Конвенциясыны 6-бабыны 2-блігінде де, «ылмыс жасауа айыпталушы рбір адам оны кінлілігі зады тртіппен длелденгенше ол кінсіз болып табылады» [9] деп крсетілген.

Ал, аталан нормаларды олдану азастан Республикасы Конституциясына айшы емес, себебі, Республика бекіткен халыаралы шарттарды Республика задарынан басымдылыы болады жне ол тікелей олданылады.

Психологиялы жне педогоикалы трыдан алатын болса та айыпталушыларды сота дейінгі сатыларда тергеу изоляторларында стау оларды денсаулыыны нашарлауына жне моральды трыдан зиян келуіне серін тигізеді. Сонымен атар, жбірленушіні де сотты шешімі шыана дейінгі аралыта ктуіне тура келеді. Экономикалы трыдан алатын болса та, айыпталушыларды мемлекеттік трыдан амтамасыз ету тиімсіз болып табылады.

Жоарыда крсетілгендерді орытындылай келе, жбірленушіні татуласуына байланысты ылмысты істі ысартуды ылмысты іс жргізуді кез келген сатысында жзеге асыру ажет. Осы арылы, ылмысты жауаптылытан босатылушы тлалар мемлекетті олдауы арасында келесі кезедерде ылмыстарды айта жасамауа тырысады жне ылмысты ашылуына ат салысады деп есептейміз.

Пайдаланылан дебиет тізімі

1. азастан Республикасы Н.. Назарбаевты «азастан - 2050» стратегиясы - алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» атты халыа жолдауы. Егемен азастан.

2. азастан Республикасыны 2010 жылдан 2020 жыла дейінгі кезеге арналан «ыты саясат туралы» тжырымдамасы. - Алматы: «Жеті жары», 2010. - 53 б.

3. азастан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындаы ыты статистика жне арнайы есеп жніндегі Комитетті статистикалы мліметтері.

4. азастан Республикасыны ылмысты кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2008. – 139 б.

5. азастан Республикасыны ылмысты кодексі. - Алматы: ЮРИСТ, 2009. – 144 б.

6. Карпушен М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1974. – с. 213.

7. Синев Д.В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на предварительном следствии. Автореф... канд.юрид.наук. - Алматы, 2003.

8. Когамов М.Ч. Краткий научно-практический комментарий к главам нового УПК Республики Казахстан.

– Алматы, 1998.

9. Правовая система США. 3-й выпуск. – М.: «Новая юстиция», 2006. – 1216 с.

–  –  –

В рамках Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 г., Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 06.01.2011 г. подготовка полицейских кадров должна ориентироваться на формирование специалистов, способных эффективно и адекватно выполнять поставленные задачи в условиях современного общества. Достичь этого можно лишь в том случае, когда будут определены стандарты образования, и когда не только учебные заведения твердо уверены в том, что они правильно готовят полицейских, но и сами полицейские убеждены в том, что они правильно обучены и действуют соответствующим образом.

Основная цель, сформулированная в этих документах, — это совершенствование содержания и технологий образования; развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; повышение эффективности управления в сфере образования; совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

Одним из условий повышения эффективности образовательной деятельности правоохранительных органов и достижения положительных результатов в борьбе с преступностью является научный подход к решению задач, стоящих перед ведомственными вузами.

Сегодня правомерно ставить вопросы о введении в процесс обучения новой концепции развития профессиональной подготовки на основе инновационных технологий. В основу ее совершенствования, на наш взгляд, следует положить не механическое деление дисциплин на составляющие разделы, а задачу формирования творческого мышления, личностных качеств, а также умений и навыков работы с вещественными доказательствами, тактики подготовки и проведения следственных действий и т.п. Чтобы развивать личность, необходимо связывать теоретические знания с решением конкретных жизненных проблем. Ведомственное обучение должно быть ориентировано на решение не столько теоретических задач, сколько на их связь с практическими задачами органов внутренних дел, с которыми сталкивается сотрудник.

Например, навыкам проведения изъятия и исследования вещественных доказательств имеет смысл обучать не на примерах решения теоретических задач, а главным образом на конкретном решении практической проблемы.

Практическое обучение дает намного больше знаний и гарантирует их сохранность. Опыт по решению конкретной проблемы станет намного более ценным для любого сотрудника правоохранительных органов, нежели любые теоретические знания.

В современном ведомственном образовании информационные технологии занимают все большее место, поскольку процесс обучения, подготовки и передачи информации обучаемому все чаще происходит с помощью технических средств, средств связи и программ различного назначения1.

Применение программных средств в учебном процессе значительно повышает методический уровень занятий, позволяет использовать индивидуальный, дифференцированный подход при осуществлении обратной связи между слушателем и преподавателем, оказывает существенную помощь преподавателю в процессе проведения занятия. Востребованность компьютерных технологий объясняется тем, что они обеспечивают активное понимание и запоминание учебного материала, предоставляют широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах обучения. Это относится не только к процессу получения образования, но и к повышению квалификации.

Овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками в высших учебных заведениях системы МВД РК в условиях научно-технического прогресса предопределяет интеллектуализацию и интенсификацию учебного процесса. Одним из перспективных направлений при этом является использование компьютерных обучающих программ. При этом должны совершенствоваться как методы работы следователя, так и организационные и методические документы, определяющие и регламентирующие действия органов предварительного расследования.

Разработка обучающих программ может строиться по нескольким направлениям. Первое направление — развитие программ, построенных на «искусственном интеллекте»2: они могут служить иллюстративным К ним относятся: компьютерные учебники; программы-тренажеры (автоматизированные репетиторы); контролирующие (тестовые оболочки); информационно-справочные (энциклопедии); имитационные; моделирующие; демонстрационные (слайдили видеофильмы, телестудии); учебно-игровые; досуговые (обучающие компьютерные игры: стратегии, ролевые, логические, спортивные и др. типы).

См.: Александров Е.А. Основы теории эвристических решений (подход к изучению естественного искусственного интеллекта). — М., 1975; Орфеев Ю.В., Тюхтин В.С. Мышление человека и искусственный интеллект. — М., 1978; Шалютин С.М.

Искусственный интеллект: Гносеологический аспект. — М., 1985.

приложением к курсу уголовного процесса и быть средством практического углубления теоретических и практических знаний. Наиболее сложная задача, которую следует решить при этом, — определение содержания и способов создания проблемных ситуаций методом программирования. Однако «базовым», и поэтому предваряющим остальные, является вопрос, какой материал и как отбирать и вносить в программу обучения. Можно отметить две основные тенденции в отборе материала: отбор в результате анализа теоретического курса конкретного предмета, межпредметных связей и т.п. и отбор, основанием для которого служит анализ профессиональных задач тех специальностей, по которым ведется подготовка.

Второе направление повышения эффективности учебных программ, которое за последнее время стало выходить на передний план, это вовлечение слушателей в научно-исследовательскую работу. Здесь главным является вопрос о том, как следует рассматривать научно-исследовательскую работу в программах обучения — как «открытие открытого» или как участие в настоящем научном исследовании, приносящем реальный общественно значимый продукт.

Третье направление выделяется в самостоятельное из первых двух — выработка приемов и способов получения знаний; формирование умений и навыков научно-исследовательской и профессиональной деятельности, качеств и способностей, необходимых для успешного осуществления этой деятельности. Оно решает вопросы, как и откуда узнать, какие качества, свойства, способности обеспечивают эффективность той или иной профессиональной деятельности и как их развивать и формировать на занятиях; каковы наиболее общие приемы, способы и средства, умения и навыки научно-исследовательской и профессиональной работы, каким образом и в какие моменты обучать этим приемам и формировать эти умения и навыки.

Мультимедийные учебные пособия по таким дисциплинам, как уголовный процесс, досудебное производство по уголовным делам, могут быть использованы в высшем профессиональном образовании, а также в учебных центрах в рамках повышения квалификации. Комбинированное использование компьютерной графики, анимации, живого видеоизображения, звука, других компонентов дает возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым. Это становится тем более актуальным в связи с реформированием уголовно-процессуального законодательства: есть возможность построить задания на сравнительном анализе действующего УПК и проекта нового закона и т.д.

С содержательной точки зрения такие комплексы могут включать тематические занятия и дополнительные информационные материалы в текстовом, графическом, аудио- и видеоформате. Наглядный способ представления информации позволяет сотруднику получить информацию, взаимодействуя со средством отображения мультимедийных данных (посредством мыши, клавиатуры или иных манипуляторов), тем самым контролируя процесс обучения.

Обучаемый самостоятельно изучает материал по теме занятия, проводит поиск учебных разделов, переходит от одного учебного раздела к другому, пользуется контекстными справками, изучает аудио- и видеоматериалы, предлагаемую литературу по работе, имеет возможность проверить себя по тестовым вопросам.

Для учета особенностей проведения осмотра места происшествия, при разработке программы был проведен анализ следственной практики, складывающейся в результате изучения процессуальных действий следователя в ходе проведения осмотра места происшествия; разработан типовой сценарий, методики оценки сложившейся обстановки места происшествия и типовые сценарии проведения организационнотактических мероприятий по составлению протокола осмотра места происшествия.

В настоящий момент на кафедре предварительного расследования преступлений Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова разрабатываются мультимедийные программы, которые содержат информационно-справочные материалы по уголовному процессу, в том числе по деятельности органа дознания по приему и регистрации сообщений о преступлениях, анализу поступивших материалов, планированию и отработке версий на первоначальном этапе расследования, деятельности органа уголовного преследования по принятию процессуального решения по поступившим материалам, тактике подготовки и проведения следственных действий, методике оценки обстановки, сложившейся в результате преступления, и т.п.

Компьютерно-программный комплекс позволяет выполнять следующие функциональные задачи:

— получить информацию о событии преступления, и событиях, инициированных преступной деятельностью;

—о типовых сценариях возникновения и развития преступного деяния на месте происшествия;

— по осмотру места происшествия по отдельным составам преступления;

— решению задач: «Правильность составления процессуального документа»;

— ознакомить обучаемых с комплексом функциональных задач, включая возможность визуализации моделей места преступления;

— изучить учебную литературу;

— использовать справочную систему, применяемую преступниками при совершении различной категории преступлений.

Комплекс включает алгоритмы действия следователя, специалиста-криминалиста, оперативного работника, участкового инспектора полиции, отражает работу следователя по планированию расследования, способен осуществлять контроль выполнения заданий, а также проводить оценку правильного составления процессуальных документов и их анализ.

Таким образом, в вузах системы МВД наблюдается тенденция к изменению функциональной роли обучающих программ в профессиональном становлении личности слушателя. Преподаватели стремятся использовать обучающие программы не только для закрепления теоретического материала и практического освоения слушателями предмета обучения, но все чаще для воспитания у слушателей исследовательских черт личности: углубления теоретических знаний и профессиональных умений слушателей; привития им навыков научно-исследовательской работы; обучения приемам и способам профессиональной деятельности. При этом во всех случаях основным используемым приемом является активизация познавательной деятельности слушателя, начинающейся у него с познавательной мотивации. Все более широко используются активные методы обучения, в основе которых лежит принцип проблемности, оптимальное сочетание средств и методов обучения, удовлетворяющих современным и перспективным требованиям подготовки специалистов.

–  –  –

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

И В ТЕОРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, включая разные виды транспорта; оставление места дорожнотранспортного происшествия, которое находится на грани с преступлениями против личности, так как не оказывается необходимая помощь пострадавшему лицу и сходство видится с составом преступления

– неоказание помощи больному; законом расценивается преступным недоброкачественный ремонт транспортных средств, нарушение действующих на транспорте правил, нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Неоднозначное мнение вызывает и указание в главе «Транспортные преступления» состава «Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие» (ст.305 УК РК) – следуя аналогии необходимо предусматривать и ответственность других лиц за не совершение указанных действий, а данный состав сходен с преступлением против личности, опять же по аналогии – неоказание помощи больному и к транспорту, по сути, не имеет отношения. Требования к правилам безопасности и эксплуатации транспортных средств различных его видов, трактуется рядом нормативно-правовых актов.

В.И. Касынюк определяет под транспортными преступлениями предусмотренные законом общественно опасные деяния, посягающие на безопасную работу транспорта в сфере его движения [1, с. 2]. Однако, по мнению З.С. Токубаева, автор упустил из виду главное свойство – способность данной категории преступлений повлечь за собой вредные последствия [2, с. 271]. А.С. Кузьмина данное свойство учитывает и указывает, что разнообразные виды причиненного вреда здоровью и другие последствия имеют самостоятельное значение при квалификации конкретных составов рассматриваемых деяний [3, с. 15].

Некоторые авторы под транспортными преступлениями понимают предусмотренные уголовным законом общественно опасные виновные деяния, посягающие на отношения по поводу обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, сохранности материальных ценностей в процессе эксплуатации транспортных средств [4]. К.А. Бакишев, в целом положительно отзывался о выделении транспортных преступлений в самостоятельный раздел и склонялся к общественным отношениям в сфере безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкших по неосторожности наступление последствий, то есть привязывал общественные отношения не к умыслу лица, управляющего транспортным средством, а к факту неосторожности [5, с. 14]. Большое значение борьбе с преступлениями в транспортной сфере придается и Посланием Президента Республики Казахстан «Казахстан-2030» [6]. Е.Ю. Смотрицкий под транспортом понимал совокупность средств, осуществляющих перемещение объектов из одного места в другое [7, с. 43]. Использование в теории уголовного права разных понятий, – «транспорт», «виды транспорта», «транспортное средство», по мнению Н.Н. Белокобыльского, могут быть использованы в равной мере, что объясняется во многом желанием законодателя вычленить из числа видов транспортных средств наиболее опасные с точки зрения их эксплуатации и при несоблюдении скоростного режима. Однако не всегда можно столь однозначно подходить к пониманию транспортного средства. И.Г. Маландин отмечает, что нельзя причислить к транспортному средству механизм, который движется со скоростью менее 5 км/час, движение происходит не на улице и при этом не требуется разрешения на вождение [8, с. 128].

Закон РК «Об автомобильном транспорте» от 04.07.2003 г. закрепил понятие «автомобильное транспортное средство», под которым понимается единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающего автобус, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, специализированные автомобили, которые различают двух видов – предназначенные для перевозки определённых видов груза и предназначенные для выполнения нетранспортных работ [9].

Однако указываю, что в данном определении опять-же, только перечисляются виды транспортных средств без выделения единых разграничительных признаков. Следует выделить, что в литературе сложилось ряд позиций по поводу понятия транспортных преступлений: как деяния, посягающие на безопасную работу транспорта в сфере его движения понимает В.И. Касынюк; несколько иное определение дает А.С.

Кузьмина, которая отмечает, что причиненный вред при нарушении безопасности движения и эксплуатации транспортных средств следует квалифицировать самостоятельно [10]. Похожая точка зрения, но с уклоном на посягательства, складывающиеся по поводу обеспечения безопасности жизни и здоровья в процессе использования транспортных средств, определяли Н.Г. Иванов, С.М. Корабельников [11, с. 8]. В.М. Хомич определял необходимость указывать группу признаков, характерных для транспортных средств, к которым относил источник повышенной опасности и максимальную конструктивную скорость 40 км/час [12, с. 13].

Проблема точной формулировки понятия транспортного преступления связана с большим количеством разных видов транспортных средств, отличающихся между собой по виду, признакам, назначению.

Хотя общие признаки остаются общими. В частности, А.И. Чучаев при определении водного транспортного средства ссылался на необходимость констатации признаков самоходности, перевозки пассажиров или грузов, длины корпуса [13, с. 29]. Эксплуатация в этом смысле будет определена как уход за транспортными средствами, надлежащее обеспечение по их использованию и, как вывод, – использование транспорта по прямому назначению вне или в процессе движения транспорта. Итак, безопасность при движении и эксплуатации есть не что иное как состояние защищенности при перемещении транспортных средств в пространстве и его использование. Но думается, что эксплуатация должна обеспечиваться работой транспорта без аварий.

Н.Г. Кадников и Э.В. Кабурнеев определяют под безопасностью движения и эксплуатации транспорта – состоянием защищенности процесса движения с недопущением возникновения транспортных происшествий и даже риска таких деяний и, тем более, «недопустимый риск возникновения» последствий. Следует указать на невозможность совпадения таких деяний как нарушение правил эксплуатации от возможных нарушений правил техники безопасности, которые выводят транспортное средство из строя, а также отличать от халатности. Зададимся вопросом: когда именно возможно нарушение правил безопасности движения? Только ли во время движения (то есть процесса) транспортного средства, или в какие – то другие моменты тоже возможно совершение указанного преступления? Объективная сторона складывается из двух возможных ситуаций – нарушение правил безопасности движения и нарушение правил эксплуатации транспортных средств. По мнению других авторов, под нарушением правил безопасности движения следует определять неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных правил вождения транспортного средства [14, с. 535]. Нарушение же правил эксплуатации выражается в отступлении от технических требований по использованию транспортного средства, которое может выразиться в использовании подвижного состава на неисправных путях, выпуск в рейс непригодного судна в неблагоприятных погодных условиях. Надо указать на разнообразие правил эксплуатации механических транспортных средств, которое определяется существованием двух групп: правила эксплуатации связанные с безопасностью движения транспортных средств (например, требование соблюдению правил перевозки людей в кузовах грузовых машин только в случае специально оборудованных мест для сидения); а вторая группа – правила, не влияющие непосредственным образом на безопасность движения, например в отношении требований о перевозке грузов в закрепленном состоянии с тем, чтобы груз не закрывал номера машины. Но конечно, если незакреплённый груз является предметом преступления, то и анализ (квалификация) будет совершенно иным.

С. Мальков отмечает, что нарушение правил эксплуатации имеет место и при управлении машиной лицом, не имеющим права на управление машиной вообще или машиной соответствующей категории;

управление машиной лицом, заведомо не подготовленным к вождению данного вида машин либо не имеющим достаточного опыта ее вождения». И хотя автор ведет речь о военных машинах, считаю его вывод вполне приемлемым для любого вида транспорта. В общем, к нарушению правил эксплуатации следует отнести действий владельца или пользователя транспортного средства, которые направлены или связаны с ненадлежащим уходом за транспортным средством, вызывавшим причинение вреда жизни или здоровью, причинение материального ущерба [5]. Итак, раз речь ведем об уголовной ответственности, то следует выработать определённые правила в отношении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – это совокупность норм, определяющих отсутствие в деянии водителя уголовно-наказуемого правонарушения. В связи с этим вина водителя может быть определена только в случае нарушения правил дорожного движения, то есть конкретных требований закона.

Еще один факт, требующий разъяснения – вина водителя складывается не только и не столько от управления автомобилем, имеющим технические неисправности, но главное, чтобы эта неисправность привела к нарушению правил эксплуатации. В случае, если нарушение правил безопасности движения повлекло смерть двух и более лиц, решение вопроса ставится по ч. 3 ст.295 УК, ч.3 ст.296 УК РК – в результате нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством. При этом законодатель количество умерших (погибших) не принимает во внимание и не влияет на квалификацию.

Вопрос здесь в другом: если факт причинения вреда здоровью или наступление смерти констатируется судебно-медицинской экспертизой, то как быть с определением нарушены ли правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, особенно в случаях, когда «поломка» транспортного средства не видна невооруженным глазом? Представляется, что в этом случае надо установить взаимодействие человека и техники. Считаю, что правильная оценка содеянного возможна только в случае оценки характера происшествий; определения взаимозависимости между дорожным движением и непосредственно транспортной функцией, разграничение следует проводить и от административных правонарушений.

Представляется, что таким разграничительным признаком является степень общественной опасности и, несомненно, от факта наличия (или отсутствия) последствий. Повторимся, что доказывание причинной связи, обнаружение ее, необходимо для определения факта наличия в деянии признаков преступления и для индивидуализации наказания.

Остановимся на некоторых проблемах квалификации анализируемых составов преступлений в странах СНГ. Статья 263 УК Республики Азербайджан предусматривает ответственность за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств», то есть, по сути, происходит дублирование ст.296 УК РК и ст.263 УК АР [16]. Проблемы отграничения от смежных составов азербайджанский законодатель предлагает решать следующим образом: иметь ввиду, что при такого рода деяниях большое значение имеет определение общественно – опасного последствие в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства или погрузкой или разгрузкой судна, грузов, техническим ремонтом транспортных средств» [17, с. 59]. (При этом автор указывает на несостоятельность позиции тех ученых, которые определяют, что в зависимости от последствий деяния можно квалифицировать как преступление [18, с. 109]. Давая такую оценку позиций ученых, Д. Иминов при этом ссылается только на отсутствие законодательной регламентации данного положения, а не обосновывает собственными умозаключениями и анализом научных публикаций [17, с. 59]. Считаем неприемлемым в одну норму включать ответственность и за легкий вред здоровью, и за тяжкий. Материальный ущерб, как последствие преступления, предусмотренного ст.263 УК АР не предусматривается.

Статья 286 УК Украины предусматривает ответственность за причинение менее тяжкого вреда (укажем на оценочный признак), в части 2 оговариваются меры ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и смерть потерпевшего, часть же 3 – указывает на смерть нескольких лиц в качестве особо квалицированного признака [19]. Латвия: предусматривает ответственность за совершение подобного преступления легкого или средней тяжести вреда здоровью по части 1, в части 2 – «тяжкое повреждение», а в части 3 – объединены последствия, определенные частями 1 и 2 статьи, но совершенные лицом в состоянии алкогольного опьянения, укажем, что такого признака не закреплено в уголовном законодательства Казахстана [20].

Примечательно, что Уголовный кодекс Республики Армения относит «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта» (статья 241) к преступлениям против общественной безопасности, наравне в терроризмом и незаконным оборотом оружия, а группы транспортных преступлений вообще не предусмотрено.

В целом статьи 241 и 242 УК Республики Армения идентичны рассматриваемым составам Республики Казахстан, но есть принципиальное отличие – наличие нормы, предусматривающей ответственность за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения или не достигшему шестнадцатилетнего возраста – статья 243; статьи 245 – недобросовестный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Разработчик УК Республики Армения разграничил ответственность за «Порчу транспортных средств или путей сообщения» (определяемых как «разрушение, повреждение или иную порчу транспортных средств, путей сообщения, блокирование транспортных коммуникаций, ели эти деяния повлекли по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью или повлекли крупный ущерб») – статья 246 УК; «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»

(«Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником дорожного движения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, если это деяние причинило по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека либо повлекло крупный ущерб»); статья 248 УК – предусмотрена уголовная ответственность за «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов». Законодатель же Республики Беларусь пошел по более простому пути и выделил в самостоятельную главу преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта в разделе «Преступления против общественной безопасности и здоровья населения» [21]. В частности, глава 28 УК Республики Беларусь предусматривает 13 составов преступлений, предусматривающих ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Интересна позиция в отношении нормы «Недоброкачественный ремонт транспортного средства и путей сообщения»;

разграничена ответственность за «нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного транспорта» (статья 314), «Нарушение правил международных полетов» (ст.315), «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов» (статья 316); статья 317 – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств»;

«Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» (статья 321). При этом хочется отметить, что я в корне не согласна с позицией Д.Ы. Нурмухамбет в отношении выделения специального состава преступлений нарушения правил безопасности и эксплуатации маломерных судов в УК Беларуси (статья 314), автор определяет введение данной нормы «погрешностью» законодателя Украины, Беларуси, определяя, что «эти составы явно не вписываются в главу «Транспортные преступления» [22, с. 23]. Однако, автор забывается, утверждая такое, ведь анализ уголовного законодательства говорит о том, что такие составы, предусмотрены, но не в главе «Транспортные преступления», а в качестве преступлений против общественной безопасности.

Список использованных источников

1. Касынюк В.И. Уголовная ответственность за транспортные преступления. – Киев, 1977. – 213 с.

2. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Курс лекций. Кн. 2 / Под ред. И.Ш.

Борчашвили. – Алматы, 2006. – 704 с.

3. Кузьмина А.С. Борьба с автотранспортными преступлениями. – Омск. 1981. – 312 с.

4. Курс советского уголовного права. – Л.. 1981. Т.5. – С. 68; Иванов Н.Г., Корабельников С.М.

Ответственность за дорожно-транспортные преступления и деятельность органов внутренних дел по их предупреждению. – М., 1990. – С. 8.

5. Бакишев К. Ответственность за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по законодательству Республики Казахстан: Автореф.... канд.юрид.наук. – Алматы, 1997. – 28 с.

6. Послание Президента Республики Казахстан «Казахстан – 2030».

7. Смотрицкий Е.Ю. Философия транспорта. – М., 2008. – 412 с.

8. Маландин И.Г. Происшествия и правонарушения на автомототранспорте и городском электротранспорте в СССР. – Саратов, 1968. – 312 с.

9. Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 04 июля 2003 года.

10. Касынюк В.И. Уголовная ответственность за транспортные преступления. – Киев. 1977. – С. 2;

Кузьмина А.С. Борьба с автотранспортными преступлениями. – Омск, 1981. – С. 15.

11. Иванов Н.Г., Корабельников С.М. Ответственность за дорожно-транспортные преступления и деятельность органов внутренних дел по их предупреждению. – М.. 1990. – 281 с.

12. Хомич В.М. Уголовная ответственность за угон транспортных средств. – Мн., 1982. – 213 с.

13. Чучаев А.И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта. – Саратов, 1988. – 311 с.

14. Уголовное право. Особенная часть: учебник // Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М., 2008– 768 с.

15. Мальков С. Уголовная ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин (ст.350 УК РФ) // Уголовное право. – 2010. – №2. – С. 43-47.

16. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. – СПб, 2001.

17. Иминов Д. Проблемные вопросы объективной стороны деяния «Нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств» // Предупреждение преступности. – 2009. – №1. – С. 59-60.

18. Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие. – Киев, 1979. – 112 с.

19. Уголовный кодекс Республики Украина. – СПб, 2001. – 213 с.

20. Уголовный кодекс Латвии. – СПб, 2001. – 232 с.

21. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 года с изменениями и дополнениями. – Мн., 2009. – 219 с.

22. Нурмухамбет Д.Ы. Некоторые особенности ближнего зарубежья законодательства об ответственности за транспортные преступления // Мир закона. – 209. - №7. – С. 22-26.

–  –  –

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРАДИЦИИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В настоящее время терроризм представляет реальную угрозу, от которой не застраховано ни одно государство в мире. Произошедшие за последнее время в нашем государстве террористические акты, активизация деятельности различных религиозно-экстремистских организаций, участившиеся случаи выявления представителей зарубежных террористических организаций, а также вовлечение казахстанских граждан в эти организации свидетельствуют об особой актуальности проблемы и для Республики Казахстан.

Главная опасность терроризма заключается не только в непосредственном вреде, причиняемом им жертвам преступлений. Не меньший ущерб она наносит общественной безопасности и вообще конституционному порядку. Страх, сеемый террористами в обществе, чувство полной беспомощности перед лицом безымянной и вездесущей угрозы, потеря веры в способность государственных структур защитить своих граждан – вот лишь наиболее очевидные последствия недостаточно эффективного противодействия терроризму. Терроризм, как показывает опыт последних десятилетий прошлого столетия, имеет тенденцию к постоянному расширению своей сферы интересов и влияния – к так называемой глобализации [1].

Одним из самых негативных фактов, связанных с терроризмом, является то, что изменилась мотивация его осуществления. Если раньше террористические акты ограничивались только политическими, экономическими, культурными противоречиями интересов между государствами и народами, то в настоящее время деятельность террористических группировок ставит целью разжигание межэтнических, межконфессиональных, межрелигиозных конфликтов. То есть террористические акты приобрели экстремистские наклонности, подкрепленные радикальной религиозной идеологией. Увеличилась и разновидность террористических актов, появились такие новые виды терроризма, как ядерный и технологический терроризм [2]. Кроме того, современный терроризм – это мощные структуры с соответствующим оснащением и финансово-экономическими возможностями. Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с «развитым рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, несовместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими принципами и ценностями [3].

Следует отметить, что ни одно развитое государство в мире, несмотря на то, какую бы роль оно не играло в общемировой политике, не в состоянии предотвратить действия террористов в одиночку. В этой связи для государств мирового сообщества является важной задача принятия на международном уровне согласованных мер, направленных на воспрепятствование террористической деятельности, в том числе ее финансированию. В этом вопросе как нигде необходима координация усилий различных государств [4].

Говорить о сотрудничестве государств в области борьбы с терроризмом, о складывающихся формах и направлениях антитеррористического взаимодействия стало возможным с конца 90-х годов XX века, когда в мировой практике сложилось относительное единство в понимании терроризма как преступного явления; террористические акты стали признаваться тягчайшими преступлениями согласно национальному законодательству и международно-правовым нормам; были созданы национальные и международные институциональные органы и системы органов, участвующие в борьбе с терроризмом [5].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
 

Похожие работы:

«ISSN 2073 Российская академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XXV Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXV ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: Балабанов В.С., д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Российская академия предпринимательства (гл. редактор) Булочникова...»

«АНТИГОМЕОПАТИЯ цикл статей Предисловие Когнитивные искажения альтернативщиков. 1.Как я читал Органон. 2. Холерная гомеопатия XIX века 3. Органон построчно 4. Горохи раздора. 5. Скрытый принцип Ганемана. 6. Церковь Ганемана. 7. Шкурный интерес гомеопатии. 8. Подкаблучники9. Попытки научного обоснования часть I 10. Попытки научного обоснования часть II 11. Разбор статьи Сони МакЛеод Предисловие КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВЩИКОВ. Этим летом, на страницах интернет-издания «T&P» я...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N...»

«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ Информационно-аналитический департамент РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 2013 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 2) Минск, Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна Редакционная коллегия: А. К. Заварзин (главный редактор), А. Ю. Чеботарев, И. Б. Зеленкевич, С. И. Мукашев, О. А. Капустина, О. Н. Кастюк....»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Belgorod State Institute of Arts and Culture Dniester State Institute of Education Development Transnistria State University named after T. G. Shevchenko Tashkent Islamic University SOCIAL AND CULTURAL INSTITUTIONS IN THE MODERN WORLD Materials of the III international scientific conference on April 22–23, 2015 Prague Social and cultural institutions in the modern world : materials of the III international scientific conference on April 22–23, 2015. –...»

«ИНИЦИАТИВЫ ФРАНЦИИ В СФЕРЕ /«СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО» РОБОТОТЕХНИКИ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРТ 2013 МИНИСТЕРСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ/ Инициативы Франции в сфере робототехники (France Robots Initiatives) Сегодня робототехника представляет собой новый горизонт для освоения, возможно для совершения очередной великой промышленной революции, вполне сравнимой с появлением сети Интернет. За десять лет рынок только обслуживающей...»

«ВЫПУСК 6 МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ТУРКМЕНСКОЙ ССР ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТУРКМЕНИИ ГР ды У УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ТУР КМ ЕП С К О П ССР ВЫПУСК 6 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЫЛЫМ, АШХАБАД.ШЙ9 РЕДКОЛЛЕГИ Я М. К. Мирзаханов (редактор), Ф. А. Арест, В. Т. Воловик (зам. ре цактора), К. Н. Иомудский, Г. Н. Калмыков, Г. К. Литвин, Е. С. Пар никель, М. И. Раевский, М. М. Фартуков (зам. редактора). П Р ЕД ИСЛ О ВИ Е Управление геологии Совета Министров...»

«ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН А.Г. ХИСАМУТДИНОВА НА СОВМЕСТНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАМ НА 2014 ГОД Уважаемый Марат Готович! Уважаемый коллеги, участники совещания! В своем выступлении я постараюсь подвести основные итоги работы государственной ветеринарной службы за прошедший год и определить задачи на предстоящий период. Хочу отметить, что наша служба функционировала в единой системе АПК Татарстана и все его...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет» (БелГУ) ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра географии и геоэкологии УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ: ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ЛГОКа И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЛАНДШАФТА НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ Выполнила: магистрант 2 года обучения направления «Геоэкология» Уколова Елена Викторовна Руководитель: к.г.н., доц....»

«Владимир Рудольфович Соловьев Разрыв шаблона Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9963017 Владимир Соловьев. Разрыв шаблона: Эксмо; Москва; 2015 ISBN 978-5-699-79372-3 Аннотация 2014 год оказался по-настоящему переломным для всей системы международных отношений. Конфликт на юго-востоке Украины и присоединение к России Крыма запустили цепь событий, исходом которых стала новая холодная война. Ее сторонами, как и прежде, являются Россия и Запад – в первую...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/21/KGZ/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 5 December 201 Original: Russian Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Двадцать первая сессияGZ/1 1930 января 2015 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Кыргызстан * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не подразумевает выражения...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СТЕНОГРАММА триста семьдесят четвертого заседания Совета Федерации 20 мая 2015 года Москва Исх. № Ст-374 от 20.05.2015 Зал заседаний Совета Федерации. 20 мая 2015 года. 10 часов. Председательствует Председатель Совета Федерации В.И. МАТВИЕНКО Председательствующий. Уважаемые члены Совета Федерации, доброе утро! Прошу всех присаживаться и подготовиться к регистрации. Коллеги, прошу всех занимать свои места. Начинается регистрация. Прошу...»

«Проф. Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайылоьлу Дос. Мусайев Низами Хыдыр оьлу ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ЕКСПЕРТИЗАСЫ ЫЫ щисся Щейванат мяншяли мящсулларын експертизасы Дярслик Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин 31.05.2004 тарихли 477 сайлы ямри иля няшриня ижазя верилмишдир Чашыоьлу Б А К Ы 2005 Азярбайжан Кооперасийа Университетинин «Ямтяяшцнаслыг вя Ряйчиляр: експертиза» кафедрасынын мцдири, проф.,к/т.е.д. Ахундов Ф.Щ. Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетнин «Гейри-ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы»...»

«mitragrup.ru тел: 8 (495) 532-32-82 ООО «МИТРА ГРУПП»; Юр. Адрес: 129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, пом. III, ком. 18А; Факт. адрес: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19; ОГРН: 1147746547673; ИНН: 7716775139; КПП: 771601001; Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк России»; р/с: 40702810738000069116; к/с: 30101810400000000225; БИК: 044525225 ОТЧЁТ № 562796-Н об оценке рыночной стоимости, трехкомнатной квартиры, общей площадью 93,7 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Мичуринский...»

«Счетная палата Республики Татарстан ОТЧЕТ о результатах проверки использования средств бюджета РТ, выделенных на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе на выплату компенсации части родительской платы за 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года Казань – 2014 ОТЧЕТ о результатах проверки использования средств бюджета РТ, выделенных на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе на выплату...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА Ул. Володарского, И г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru Начальникам РУО, На № от руководителям ОУ, находящихся в исключительном ведении Управления Направляем для работы требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденные приказом Управления по делам образования от 02.09.2014 №1129-у «Об организации и проведении школьного...»

«Библия, Коран и наука Морис Бюкай Священные писания в свете современного знания ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО! В процессе объективного исследования текстов Священных Писаний доктор Морис Бюкай отбрасывает многие предвзятые, устоявшиеся представления о Ветхом Завете и Евангелиях. Он стремится отделить в них Божественное Откровение от всего того, что является результатом искаженного толкования его людьми. Исследование проливает совершенно новый свет на Писания и в самом конце своего...»

«У Т В Е РЖ Д А Ю jj Минский городской исполнительный комитет j F n C S l X U r i O \ / П П О й П Л П ! / 1Л ' ниверситета j Регистрационный * ном ер *. А блам ейко 1 № 39С0% ) S ) L УСТА В У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я О Б Р А ЗО В А Н И Я «М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т И М Е Н И А.Д.С А Х А РО В А » БЕЛ О РУ С С К О ГО ГО С У Д А РС ТВ Е Н Н О ГО У Н И В ЕРС И Т ЕТ А СТАТУТ У С Т А Н О В Ы АДУКАЦЫ «М 1Ж Н А РО Д Н Ы Д ЗЯ Р Ж А У Н Ы...»

«A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S FOLIA LITTERARIA ROSSICA 8, 2015 LUDMIA UCEWICZ Uniwersytet Warszawski Wydzia Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Zakad Kulturologii Wschodnioeuropejskiej 02-678 Warszawa ul. Szturmowa 4 ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ПРАЗДНИК. (КНИГА О ФИНЛЯНДИИ ЛЮДМИЛЫ КОЛЬ) ‘THERE’S A SPIRIT OF CELEBRATION.’: ‘A BOOK ABOUT FINLAND’ BY LYUDMILA KOL Статья посвящена теме праздника в книге Там, где звенят сосны, принадлежащей русской...»

«CUDA АЛЬМАНАХ ® НОЯБРЬ 2015 СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТИ NVIDIA CUDA NVIDIA CUDA теперь и Вконтакте! 3 Новые специализированные ускорители NVIDIA ускоряют алгоритмы машинного обучения для дата-центров Интернет-компаний 3 Графические процессоры помогают в исследовании изменчивых ретровирусов и связанных с ними заболеваний 5 Приложение VASP с ускорением на GPU улучшает процесс разработки во многих отраслях 7 TOP500 новый всплеск использования ускорителей в ведущих суперкомпьютерах мира 8 ВЕБИНАРЫ НА...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.