WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЙЫМДАРЫНДА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫ «ТУЕЛСІЗДІК ТОЛАУЫ» ШЫАРМАСЫН ЗЕРДЕЛЕУ АЯСЫНДА ЖРГІЗІЛЕТІН ТРБИЕ ЖНЕ ИДЕОЛОГИЯЛЫ ЖМЫСТАРДЫ ДІСТЕМЕЛІК СЙЕМЕЛДЕУ дістемелік нсау хат ...»

-- [ Страница 1 ] --

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЙЫМДАРЫНДА

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫ «ТУЕЛСІЗДІК

ТОЛАУЫ» ШЫАРМАСЫН ЗЕРДЕЛЕУ АЯСЫНДА

ЖРГІЗІЛЕТІН ТРБИЕ ЖНЕ ИДЕОЛОГИЯЛЫ

ЖМЫСТАРДЫ ДІСТЕМЕЛІК СЙЕМЕЛДЕУ

дістемелік нсау хат

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

«СЛОВО О НЕЗАВИСИМОСТИ»

Инструктивно-методическое письмо Астана Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы ылыми кеесімен баспаа сынылды (2015 жылы 18 мамырдаы № 4 хаттамасы) Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 4 от 18 мая 2015 года) Жалпы орта білім беру йымдарында Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеу аясында жргізілетін трбие жне идеологиялы жмыстарды дістемелік сйемелдеу. дістемелік нсау хат. – Астана: Ы.

Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015. – 24 б.

Методическое сопровождение воспитательной и идеологической работы в организациях общего среднего образования в рамках изучения произведения Главы государства «Слово о Независимости». Инструктивнометодическое письмо. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. – 25 с.

дістемелік нсау хатта жалпы орта білім беру йымдарында Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту аясында трбие жне идеологиялы жмысын дістемелік олдау жолдары зірленген. дістемелік нсау хат мектеп басшыларына жне малімдерге арналан.

В данном инструктивно-методическом письме разработано методическое сопровождение воспитательной и идеологической работы в организациях общего среднего образования в рамках изучения произведения Главы государства «Слово о Независимости». Инструктивно-методическое письмо предназначено для руководителей и учителей школ.

© Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015 © Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015 Кіріспе азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаев лытау тріндегі схбатында «Мені арманым, ойым – азастанны мгілік болуы. Сондытан Мгілік Ел деген идеяны сындым. Мгілік ел болу шін брін жасап жатырмыз» – деді [1]. Елбасы з Жолдауында «Біз Жалпылтты идеямыз – Мгілік Елді басты бадар етіп, туелсіздігімізді даму даылын Нрлы Жола айналдырды. Mгілік Ел – елді біріктіруші кші, ешашан таусылмас уат кзі» – деп атап крсетті [2].

Президент Н.. Назарбаев белгілеген 5 институционалды реформаны жзеге асыруды «100 наты адам» бадарламасы миллиондаан азастандытар шін болашаа бастар даыл жолды белгіледі. Президент сынан лт жоспарыны рбір жолыны мазмнында «Бізді ел, бізді лт, бізді болаша» жасампаз тарихи ндеуі айын крінеді [3].

Елбасы з жолдаулары мен ебектерінде білім беру процесіні трбиелік леуетін кшейтуге кп кіл аударады.

азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты «азастан-2050» стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» халыа Жолдауында бала трбиелеу – болашаа е лкен инвестиция екені атап крсетілген.

лтты жне лемдік білім беру жйесіні е здік дстрлерімен трбиеленген рпа мыты мемлекет, дамыан экономика жне жалпыа орта ебек негізінде берекелі оам руа абілетті [4].

Елбасы азастан Республикасы Туелсіздігі кніне арналан салтанатты жиында сйлеген сзінде бізді тарихи ткенді абылдауымыз ашанда бірттас жне о пайымды болуы тиіс. Ол барлы азастандытарды блуі емес, біріктіруі тиіс екенін атап крсетті [5].

Бізді Туелсіздігіміз Елбасыны ішкі жне сырты саясатында, халымызды достыында жне лы бірлігінде, оны онажайлыы мен дархан кілінде, оны бірегей тарихы мен кпэтникалы мдениетінде жзеге асырылан халы даналыыны берік іргетасына негізделген. Елімізді жастары осы арапайым да тсінікті шындыты тере сезінулері тиіс. «Туелсіздік толауы» шыармасын орта мектепті жоары сынып оушылары міндетті трде оуы ажет.

Н.. Назарбаевты «Туелсіздік толауы» ебегі – бл барлы білім беру бадарламасына арау, жас рпаа берілген тілек болуы тиіс. лт Кшбасшысы Туелсіздікті іргелі негіздері – Жалпыа Орта Ебек, даналы, толеранттылы жне халыты бірлігін, азастанны барлы этностарын рметтей отырып оларды тарихы, мдениеті мен мемлекеттік тіліні бірегейлігін ауымды трде белгілеген. Бл негіздерді мектеп жасынан бастап азастан Республикасыны рбір азаматыны білуі маызды.

сынылып отыран жмысты масаты – жалпы орта білім беру йымдарында Елбасыны «Туелсіздік толауы»

ебегін зерделеу аясында трбие жне идеологиялы жмысты дістемелік олдау жолдарын дайындау.

1 Жалпы орта білім беру йымдарында Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеу аясында трбие жмысын дістемелік сйемелдеу Балалар мен оушы жастарды трбиелеу жйесін дамыту азастан идеологиясыны негізгі ережелеріне, білім беру саласындаы мемлекеттік саясатты принциптеріне, мемлекеттік жастар саясатына сйкес жзеге асырылады.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін зерделеу мен талдау азастан халыны з тадыры мен з болашаын здері ру ммкіндігін анытауда тадаан тарихи кшіні дрыс жне крегендік екенін крсетіп отыр. Туелсіздік – аза халы кксеген кпасырлы арманы, азастанды патриотизм матанышыны символы.

Н.. Назарбаев зіні «Туелсіздік толауы» ебегінде рбір жас буынны жрегіне Отана деген сйіспеншілік дарытан жадайда еліміз ркендейтінін атап крсетті.

Жастарымыз ел туелсіздігі, лт мраты, рпа болашаы сияты лы ндылытара бейім болып суі тиіс. лт Кшбасшысы зіне талап ою, згелерге адалды, еліне берілгендік скеле рпа трбиесінде негізгі кезедер деп санайды.

Баянды бейбітшілік пен халытар арасында келісімді амтамасыз ету, толеранттылыты тек ана саяси норма ретінде емес, азастандытарды мір салты ретінде енгізу мемлекеттік ызметтегі алашы кнінен-а Елбасы назарында болды.

Соы жылдары скеле рпа трбиесімен байланысты болан жаа проблемалар трбиені мні, оны оамды мірдегі орны мен рлі айта ойластырумен келісілген.

Білім беру саласындаы мемлекеттік саясатты негізгі баыттарыны бірі – білім алушыларды трбиелеуде, оны ішінде балалар мен оушы жастарда азаматты, патриотизм, жауапкершілік, ебексйгіштік, рухани-адамгершілік ндылытар, салауатты мір салтын алыптастыруда білім беру йымдарыны ызметін йымдастыруды амтамасыз ету болып табылады.

Жалпы орта білім беру йымдарыны трбие жйесінде сынып жетекшісіні орны ерекше. Оушы тласын алыптастыру ісі оны жмысты йымдастыру біліктілігіне байланысты.

Сынып жетекшісі жргізетін йымдастыру-трбие жмысы идеологиялы жне трбие жмысыны (сынып, білім беру йымдары) жоспарларына сйкес сабатан тыс кезде жзеге асырылады.

Трбие жмысыны келесі трлері бар: оушылармен жргізілетін жеке жне топты жмыс, идеологиялы, мдени-демалыс, дене шынытыру-сауытыру, спорттыкпшілік жмыс, салауатты мір салты біліктілігін алыптастыру, оамды пайдалы ызметті йымдастыру, ебек трбиесі жне ксіптік бадар, оушыларды за бзушылы мінез-лыны алдын алу жне т.б.

Сынып жетекшісі білім беру йымыны леуметтікпедагогикалы жне психологиялы ызмет мамандары – леуметтік педагогпен жне педагог-психологпен, педагогйымдастырушымен жне т.б. тыыз байланыста жмыс істейді.

Сынып жетекшілері жргізетін оу-дістемелік жмыс педагогикалы кеестер, дістемелік бірлестіктер, семинарлар, «рлеу» біліктілікті арттыру институттары, педагогикалы жоары оу орындары ызметкерлерімен таырыпты кездесулер арылы, сондай-а Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегі ке де тере оытылуы тиіс курсты дайынды арылы жзеге асырылады.

Білім беру йымдарында педагог-йымдастырушы білім алушылармен сабатан тыс ызметті жоспарлайды, сондай-а идеологиялы жне трбие жмыстарын йымдастыруа тікелей атысады. Оны жмысы ызыушылыы бойынша бірлестіктерді, балалар мен жастарды оамды бірлестіктеріні ызметін йлестіруге баытталан.

Педагог-йымдастырушыны ызметі білім алушыларды абілетін дамыту, оларды жеке ерекшеліктерін, ызыушылыы мен бейімін ескере отырып бос уаытын йымдастыру шін жадай жасауа бадарлануы тиіс. Балалар жне жастар бірлестіктерімен жмыста Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегіне ерекше мн беруі ажет жне «Мгілік Елді лы тарихы», «Туелсіздік жне Еркіндік», «Туелсіздік – бл Жалпыа Орта Ебек» т.б. таырыптар бойынша семинарлар, диспуттар, кештер ткізуі тиіс.

Балалар озалысыны дайын кшбасшылары болмайынша балалар оамды йымдарыны жмысы табысты болуы ммкін емес. Бл жерде Елбасыны кшбасшылы асиеттері бар белсенді жастарды дайындау туралы сынысы маызды. Белгілі психолог Фрэнк Карделлді теориясы бойынша з мінезі мен детіні сипаттарын алай згертуге болатыны туралы дрістер йымдастыру жне ткізу; «Идеялар іздестіру», «Креативті идеялар», «Мен – кшбасшы» жне т.б. тренингтер йымдастыру орынды. Мндай жмыстар немі жне жйелі трде жргізілуі ажет. Бір мезгілде педагог-йымдастырушы сынып белсенділерімен атар, сынып жетекшілерін оытып ана оймайды, педагогты білім алушылармен жне оларды зады кілдерімен жетекші баыттар бойынша жмысты йлестіреді. Педагог-йымдастырушыны ісрекетінде мдениет, спорт жне туризм мекемелерімен бірге оамды пайдалы жне бос уаытты йымдастыру ызметін йымдастыру, кмелетке толмаандар арасында ы бзушылыты алдын алу бойынша педагогикалы жым жмысына атысу маызды болып табылады.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту аясында жалпы орта білім беру йымдарында тек сыныптан тыс уаытта ана емес, сонымен атар, пндерді оытуда да азамат-патриотты трбиелеу ажет.

азастан Республикасыны Президенті Н..

Назарбаевты «Туелсіздік толауын» зерделеуді зектілігі мынада: азір – елді сын тезінде тран уаыты.

Дниежзілік дадарыстар лемді шарпып барады; жер бетінде тынымсыз арпалыстар, бсекелестік пиылдар, агрессиялы рекеттер кшейді; ел мддесіне жат діни экстремистік аымдар да ауіп тндіруде. Елбасыны з сзімен айтса, «Ттас дниені шарпыан дадарыстар бгінгі кнні басты сипатына айналуда. Жаанды экономика кезекті рет сотыпалы, сопасыз жола ая басты».

Мндай жадайда оамды сзбен йымдастырып, Отанымыза деген сйіспеншілікті ныайта тсу маызды.

Жасампаз халыты ткен тарихымен рухтандырып, болашаа деген адамдарды наным-сенімін кшейте тсу – кезек кттірмейтін іс.

Елбасыны «Туелсіздік толауын» оытуды масатміндеттері тмендегідей болма:

«Туелсіздік толауы» туындаан Уаыт пен Кеістікті азіргі сипатын білгізе отырып, оушыларды «Толауда»

ктерілген мселелерді сараптап талдай алуына ол жеткізу жне Елбасыны р сзіндегі маынаны ып, ойорытындысын жасауа ммкіндік туызу. Сз иесі – Елбасыны шешендік толамын пайымдап, шешенні Тлалы бейнесін тану. Елбасыны сзінен туындайтын міндеттерді саралау, ол міндеттерді шешілу жолдарын здігінен сыну.

Оытуды діс-тсілдері: «Туелсіздік толауында»

амтылан нысандарды жалпы белгілері мен асиеттерін анытауа ммкіндік беретін жалпылау ойлау дісі;

халымызды лы кшінде жасаан тарихи іс-рекеттеріні маыздылыын тануа кмектесетін тарихи таным дісі; жанжаты зерттеу масатында бтін бір затты рамдас бліктерге (жатарына, белгілеріне, асиеттеріне жне т.б.) бліп арастыратын талылау дісі; жеке орытулар негізінде жалпы тжырым жасауа ммкіндік беретін жинатау дісі, ойорыту дісі т.б.

Елбасыны осы бір тарихи стте жасаан баяндамасы мен болашаа баытталан жрекжарды Толауын ртрлі топта, рбір сыныпта оыту кзделіп отыр. Оны мн-маынасын интербелсенді оыту технологияларыны кмегімен тсіндіруге жне абылдауына ммкіндік жасауа болады.

аза тілі сабатарында олданылатын интербелсенді оыту технологиясы. «Толауды» оыту сабаында бір ана дрыс жауап болмайды, йткені басты мселе дрыс жауапты табуа емес, керісінше оушыны мселелерді іздеп табу процесіні зі болып табылады. Мысалы, олар Толауда ктерілген мына мселелер: азастан Республикасыны тыш рет туелсіз ел атануы; 100-ден астам лт кілдеріні егемен мемлекетте зара тсіністік пен келісімде мір сруі;

туан жерімізді азба байлытарына дербес иелік етуіміз;

болашаымызды з олымызбен жасау ммкіндігі; елімізді экономикалы суіні кепілі – Туелсіздік рухында жатандыы; Туелсіздік – сан буын бабаларды асыл арманы боландыы; Туелсіздік – елімізді креген сырты саясаты мен ішкі саясатында екендігі; Туелсіздік дегеніміз – жалпыа орта ебек екендігі, Туелсіздікті мірлік философиясы – Мгілік Ел екендігі.

«Туелсіздік Толауын» зерделеуді интербелсенді оыту арылы жзеге асыру сынылады.

Интербелсенді оытуда бірлесе йрену идеялары станандытан, бл жерде сіресе бірлескен топты жмыс дістеріні маызын баса айту керек: олар Елбасы Тласын тануды тиімді ралы болып табылады. «Толау» туындаан Уаыт пен Кеістік туралы дниетаным алыптастырып, азіргі адамдар мір сріп отыран Кеістікте туындаан мселелерді себептерін тсінуге ыпал жасайды. Топты жмыстар барлы оушыларды жмыса белсене атысуын амтамасыз етеді.

Бірлесе оуда рбір оушы оуды орта маынасына жне орытынды нтижесіне з лесін осып, басалармен зіні білгенімен, идеяларымен, ойларымен алмасады, тиімді нтижеге жету жолдарын анытайды. Мндай рекетте оушылар бір-бірін жатыру, зара сыйласымды, олдау аурасында, жаымды психологияда тіп, танымды дерісті ынтыматасты пен бірлесу дегейлеріне ктереді, арыматынасты негізгі нысаны диалогты танымны басты ндылыына айналдырады. «Туелсіздік Толауынан»

алынатын білім бірлескен рекеттер арылы игеріледі де, оытуды негізгі масаты-адал мір сруге йрену, адам болып алуа жетелеу болады.

Пікірталас – оушыларды сыныпта немесе шаын топ ішінде «Туелсіздік толауынан» туындаан наты бір мірлік мселе бойынша зіндік кзарастары мен пікірлерімен алмасып, оларды длелдеп, зге позициялармен толытыру рекеттері.

Оушылар пікірталаста еркін арым-атынаста болып, зіні ойын, з станымын алыптастыру жне орау, оларды зге пікірлермен салыстыру рекеттерімен айналысады. Пікірталас оушылара Елбасы баяндамасында ктерілген проблемаларды келіп, оларды ртрлі кзарас трысынан арастырады, е тиімді шешімдерін табуа баыттайды.

Дгелек стел. 4-6 оушыдан тратын топтар Елбасыны баяндамасында талыланып жатан мселе бойынша з ойларын ортаа салады. Мнда олар кезекпен де, кез келген тртіппен де (тадап алан ережелері бойынша) сйлеуі ммкін. Пікірталаса берілген уаыт аяталан со (детте 4минут), оушылар талылауды нтижелерін тиянатап, орта орытынды шешім абылдайды, з ойларын 6 минут ішінді ааза тсіреді.

Ток-шоу. Елбасыны «Туелсіздік Толауын» жариялаан баяндама желісі бойынша йымдастырылады. Пікірталасты бл трі талыланатын проблема бкіл аудитория шін ызыты жне зекті болан жадайда тиімді болады.

4-5 оушы (оларды алдын-ала дайындаса да болады немесе оларды саба барысында міндеттеуге де болады) бкіл аудиторияны алдына шыып, сынылан проблема бойынша з ойларын жария етеді. Жргізуші (оытушы немесе алдынала дайындалан оушы) немі оларды кзарастарыны арама-арсы жатарына назар аударып, пікірлерді атыысына жол береді. р атысушы з ойларын длелдеуге тырысып, арсы пікірлерге дау айтады. р оушыны талыланып жатан мселе бойынша з пікірлері болуы керек. алан аудитория тек тыдайды, оларды талыа атысу ыы болмайды.

Пікірталас соында жргізуші талыны орытындылап, орта шешім табуа тырысады. Барлы оушылар з ойларын жазбаша келтіріп (детте 6 минут ішінде), жмыстарын бірбіріне оып береді.

Форум. Пікіталасты бл трі «Ток-шоуа» сас. Мнда тек алан аудитория талыа тсе алады: з орындарынан сра ойып, з пікірлерін берілген мерзімде ыса трде баяндайды. Осы арылы бкіл аудитория пікірталаса атыса алады.

Симпозиум. Оушылар Елбасыны «Туелсіздік толауы»

ебегінен малім берген таырыптары бойынша з баяндамаларын топ алдында оып, тыдаушыларды сратарына жауап береді. Жргізуші пікірлерді атыысы мен арама-айшылытарына назар аударып, пікірталас йымдастырады. Аудиторияны пікірі екі жаты болып, ртрлі кзарастар айтыланы орынды. Пікірталас баяндамашы станан кзарас тірегінде йымдастырылады.

Сыни трыдан ойлауа йрету. Сыни трыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталады. Ол «Туелсіздік толауындаы» маызды мселелерді талылауды жне тжірибені ой елегінен ткізуді амтиды. Сыни трыдан ойлау – азіргі тада азастандаы білім беруді дамыту шін маызды болып табылатын е басты педагогикалы тсінік.

Бл модуль оушыларды да, малімдерді де сыни трыдан ойлауын саналы дамытуды жне оймен абылдауын кздейді.

Сыни трыдан ойлау «Толау» мтініні мазмнын есепке ала отырып, баылау мен тыдау арылы длелдер жинастыру жне шешім абылдау шін талапа сай лшемдерді олдану сияты дадыларды дамытуды арастырады. Сыни трыдан ойлау оушыларды брыны алыптасан баылау, талдау, орытынды, интерпретация дадыларына сйенеді. Сыни трыдан ойлау барысында оушылар «Туелсіздік Толауын» оиды, ол туралы айтылан деректермен апарат кздерінен танысады,трлі апарат кздерінен алынан длелдер арасындаы байланысты табады, ртрлі пікірлерді састытары мен айырмашылытарына талдау жасайды, жинаталан апараттарды зектілігін, маыздылыын анытайды.

Длелдерді негіз етіп алынан болжамдарды, станымдарды айындайды.

«Кейс-стади» дісі. «Кейс-стади» – тадау жасау мен шешім абылдау дадыларын алыптастыратын тиімді діс.

Ол Елбасыны «Туелсіздік толауында» крсетілген наты жадаяттарды практикалы трыдан талдау мен оларды мірде кезігетін трінде айталауа, «ойнап» шыуа негізделеді. Сол себепті де кейс-стадиді кейде «наты оу жадаяттар дісі» деп те атайды. Бл дісті олдану барысында балалар кез келген теориялы млімет пен апаратты талдайды, негізгі проблеманы айындайды, туындаан мселені шешу шін ртрлі жолдарды іздестіреді, сараптау жасау арылы шешімдерді ішінен е тиімдісін тадайды, з іс-рекеттерін жоспарлайды.

«Ой озау» («Ми шабуылы») дісі. Бл дісті олдану барысында еркін ассоциациялар арылы «Туелсіздік толауы» бойынша жаа идеяларды кптеп келтіріп, оларды жинатау керек. Мндаы басты мселе идеялар мен ойларды сапасында емес, керісінше, оларды санында болып тр. «Ой озау» дісін олдану барысында оушылар проблемаларды негізгі терминдер арылы растырып, бір ана е басты мселені айындайды. Мысалы, «Мгілік Ел болу» мселесін бліп алады. Мгілік Ел болу жолындаы идеяларды толы тізіп жазып аланнан кейін, райсысын мият зерттеп, сынылан ойларды ішінен наты жадайда олдануа болатындары тадалып алынады.

«Айтушы ойын зі шін айтпайды. зге шін айтады»

деген А. Байтрсынов аидасына сйеніп, мтінді авторды тпкі ойы трысынан талдау кп нтижеге ол жеткізеді.

Елбасы «Туелсіздік толауы» ебегін оырмана (тыдармана) арнап жазды. Бл – леуметтік-саяси шешендікті озы лгісі. Оырман-оушы оны тсінуге талаптанып, Елбасыны шыармашылы ойына тередеуді кздейді. Бл мтінні сырты, сздік жаын ынудан трады, яни сзді лексикалы, грамматикалы жне стилистикалы сырын ынумен, танумен байланысты теді.

Тілдік-стилистикалы талдау мтінді оырманны абылдауына кмек болады.

Мтінді абылдау оны ттастыын тсінуден басталып, тірек сздерді байланысына негізделеді. Тірек сздерді бірбірімен байланысы макробайланыса жатады. Ттас мтін тірек болатын бір ойа рылан, ол –Туелсіздікті нтижесінде Мгілік Ел болу. Мтіннен тірек сздерді іріктеу, сзді жиілікпен олданысына назар аудару, сздік айталаулар, аратпа сздер – мтінді ттастырып тратын тілдік белгілер. Тірек сз е алдымен таырыпта трады жне мтінні алашы сйлеміні рамында жреді, сондай-а абзацтардаы берілген ойа тп азы болады. Мтінні тпкі мазмнды негізі Елбасыны «Туелсіздікті мірлік философиясы – Мгілік Ел» деген тжырымында жатыр.

Туелсіздік толауын тсіндіру барысында оушылара рухани байлы сол халыты тілі, дет-салты, дниетанымында жататынын баса жеткізіп, назарда стаан жн. лтты байлыты рпа трбиелеудегі рлмен, білім берудегі озы станымдармен байланыстыра отырып, р жасты абілетін, здік ізденісін ашу, зіне деген сенімін ныайту басты міндет. Масат оя отырып оыту технологиясын пайдалану барысында деби жаттыутапсырманын маызы ерекше. Олара ретіне арай тмендегідей сратар беруге болады. (лгі) 1. «Туелсіздік оай жолмен келген жо» дегенді алай тсінесі?

2. «Егемендікті ертеі зор» тсінігіне сипаттама бер.

3. Елбасыны еліне жасаан ебегін суреттеп берідер.

Жмыс барысында ізденіс пен іскерлік сабатаса ріледі, ой толаныса жетелейді, талдау, салыстыру кмекке келеді.

Олар: зіндік шешімге, баалауа, жинатауа мтылады.

деби жаттыуды орындау барысында «Туелсіздік толауындаы» автор нін танып, Елбасыны ішкі толанысын тсіне байап, маынасына бадар жасалып, кркемдік сипатына ерекше мн беріледі.

Негізгі тйін – Елбасы тілеген арман, жастара деген сенім, міт болашаты баспалдаына сенім артып, ала жылжиды. Елімізде жргізіліп отыран ішкі жне сырты саясат – халыты ажымас айраты, даналыы, талмай тккен терді теуі екеніне оушылар баса назар аударады. «Туелсіздік толауын» жастарымыз саралай отырып, Мгілік Ел болып, з шапаатымен басаларды біріктіру, жаа белеске шыу керектігін тсінеді. Туелсіздік рухына з жректерінен берік, мызымас орын беріп, бгінгі азастанны рдайым жлдызы жоары, жолы нрлы болуы рпаа аманат екеніне бас иеді.

Сабаты «з елім» ніні «Тілегін тір берген, асиет онан елім» деген жолдарымен аятауа болады. дебиет сабаында бадарлама бойынша аын-жазушыларды шыармаларын ткенде Елбасыны «Туелсіздік толауы»

ебегін ретіне арай кіріктіріп отыруа болады. Бл р стазды шеберлігіне келіп саяды.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы орта білім беретін мектептердегі тарих пнінде оытуда проблемалы, суреттеп жазу, салыстырмалы рылымды, феноменологиялы, идеографиялы дістерді, тарихи жне сыни трыдан талдауды, аналогиялы тсілді жне т.б.

дістерді олдану сынылады. Осы таырыптарды тйінді тстарында фактологиялы материалдара ерекше назар аудару ажет.

9, 11 сыныптардаы азастан тарихы пні бойынша «Туелсіз, егемен азастан» таырыбын ткенде «Ассоциациялар» (3 минут) жаттыуын пайдалануа болады.

Малім «Туелсіздік» сзін маркер татаа жне балалара параты ортасына жазуды сынады: 1) Ойларыдаыны жазыдар. з ойлары туралы ешандай орытынды жасамадар, тек жазыдар. 2) Жазылу немесе баса да ережелерге кіл аудармадар. 3) Сзді жазып болысымен оларды арасына лайы деген байланыстарды сыза бастадар.

4) Уаыт аятамайынша жазуды тотатпадар. 5) Малім:

«Туелсіздік» сзін жазанда оушыларда андай ассоциациялар пайда болады? Татаа балалар айтан барлы сздер жазылады, сонан кейін оушыларды ойынша е маызды деген 5, кейіннен 3 сз іріктеліп алынады.

Туелсіздік – мемлекетті саяси жне экономикалы мселелерді шешудегі дербестік алу ыы деген орта орытынды жасалады. Сонан кейін экранда туелсіздікті негіздері жне принциптері, Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегінен дйексздер беріледі.

«азастан тарихы» жне «Адам. оам. ы»

сабатарында интербелсенді «Джигсо» (30 минут) ойынын ткізу сынылады. Ойынны масаты: «Туелсіздік толауы»

ебегін оу барысында оушыларды туелсіз азастан туралы апарат алуа йрету.

Ойынны тртібі:

1) Малім мтінді 5 блікке бледі: Туелсіз азастанны оамды-саяси дамуындаы згерістер;

Туелсіз азастанны леуметтік саясаты; азастанны сырты саясаты жне халыаралы жадайы; Туелсіз азастанны мдениеті.

2) Оушылар тобын бес жмыс тобына блу, мтінде неше блік болса, р топта сонша атысушы болады. р топ ішіндегі рбір атысушыа тс жне нмір берілу жргізіледі.

Бл жадайда топтарда ртрлі тсі жне 1-ден 5-ке дейінгі нмірі бар бес оушыдан.

3) Оушылар зін белгілі бір топпен сйкестендіруі шін трлі-тсті жапсырмалары бар бейдждер дайындалады. рбір оушы «й» жне «Сараптау» топтарыны атысушысы болуы тиіс.

4) Оушыларды бес йдегі «топтар» бойынша бледі.

«й» топтары оушыларыны бейдждері трлі-тсті болуы тиіс.

5) Малім сараптау топтарындаы жмыс бойынша нсамалы жмыс жргізеді. Оушылар бірдей тапсырма алан со нмірлері бойынша бір топа отырады, мысалы, Саясат (ызыл тс, барлы бірінші нмірлер жне т.б.). Бірдей тапсырма алан оушылар бір топа жиналып, трлі-тсті жолаты таташа ойылан стол басына орналасады. Олар мтінді мият талдайды, сратар растырады.

6) Малім оушыларды «йге» айта оралуа шаырады, оларды райсысы здеріні йдегі топтарын хабардар етуі тиіс. й топтарында сараптау тобынан бір адамнан болуы ажет. Оушылар кезек бойынша бір-біріне материалды мазмнын айтып береді.

7) Малім материалды мегергенін тексеру шін сратар ояды (15 сратан тратын тест). Код кмегімен жауаптарды дрыстыын тексереді. Баалау критериін жариялайды. 1-ден 8-ге дейін дрыс жауап шін «3», 9-дан 12-ге дейін – «4», 13-тен 15-ке дейін «5» ойылады. Топтар бойынша балл саны есептеледі, алдын ала дайындалан білімді баалау шкаласы бойынша баа ойылады.

Ойынны схемасы: Саясат – ызыл. Экономика – кк.

оам – сары. Сырты саясат – клгін. Мдениет – жасыл.

Бірінші кезе: трлі-тсті, й топтарын ру. № 1 топ 1 2 3 4 5.

Екінші кезе: сараптау, бір тсті топтара ауысу. Бірінші стол 1 1 1 1 1.

Екінші стол 2 2 2 2 2 жне т.б.

шінші кезе: й топтарына оралу, апарат алмасу.

Тртінші кезе: баылау, тестілер.

«Синквейн» жаттыуы. Малім оушылардан бес жола келесі тапсырманы жазуды срайды: 1-жол – Атауы (кп жадайда, зат есім) – бір сз. 2-жол – Суреттеу (детте, сын есім) – екі сз. 3-жол – Іс-рекет (етістік) – ш сз. 4-жол – Сезім (сйлем) трт сзден тратын сйлем, таырыпа атыстыны білдіреді. 5-жол – Мазмнны длелі (бір сз) – бірінші жолды синонимі.

орытынды жасау.

1-оушы: азастан туелсіздік жылдарында лемдегі ешбір ел жете алмаан жетістіктерге ол жеткізді.

2-оушы: Туелсіздік жылдарында азастанды жолды негізгі ндылытары алыптасты – Еркіндік, Бірлік, Тратылы, ркендеу.

Сонымен, Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы орта білім беру йымдарында оыту аясында трбие жмысын дістемелік дрыс йымдастыран жадайда жастар зіні табанды ебегі мен масаттылыыны арасында білімді адам жне з ісіні маманы, азастанны азаматыпатриоты бола алатынын жасы тсінеді.

2 Жалпы орта білім беру йымдарында Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеу аясында идеологиялы жмысты дістемелік сйемелдеу Идеология оам мен адам дамуыны масаттары, сондайа осы масаттара ол жеткізудегі адамдарды ндылыты бадарлары мен сенімдерінде жзеге асырылан ралдар мен жолдар туралы идеяларды, кзарастар мен ымдарды жйесін білдіреді.

Оушылармен жргізілетін трбие жмысын идеологиялы олдау – мемлекет пен оамны маызды функциясы. азастанны білім беру жйесі з дамуында мемлекетті идеологиясына сйенеді.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы орта білім беру йымдарында оыту аясында идеологиялы жмысты дістемелік олдау келесілер арылы крінетін, оларды леуметтік жне психологиялы зыреттіліктерін алыптастыруа баытталан:

- азастанды оам мен мемлекетті, оны саяси жне экономикалы рылысын крсететін дниетаным;

- аза халыны дстрлеріне, мдениетіне, баса этностар мен этникалы топтарды мдениетіне рмет;

- белсенді мірлік станым;

- азастанды оам мен мемлекет ала ойан масаттара ол жеткізуде саналы мтылыс;

- тлалы суге, негізгі тлалы (адамгершілік, азаматты, елжандылы, жымшылды, ебексйгіштік) зыреттіліктерін алыптастыруа ыпал ететін ызмет;

- салауатты мір салты масаты;

- азамат, патриот, ебек адамы, ксіпой, й иесі сияты леуметтік рлдерді лайыты орындауа бейімдеу.

Трбие жмысын идеологиялы сйемелдеу – бл атысушылары оушы жастар, білім беру йымдарыны педагогикалы жымдары, оамды жне трбие, отбасы леуметтік институттарыны кілдері болып табылатын, тланы леуметтендіру шін толымды жадай жасаудаы басты баыт.

Оушылармен жргізілетін трбие жмысын идеологиялы олдау – трбиешілерді здеріні, барлы педагогикалы кадрларды, трбиені оамды институттары кілдеріні сенімі мен дайындыын, оларды отбасы, оу орны, баралы апарат ралдары, дебиет, нер, оамды йымдар, балалар мен жастарды ызыушылытары бойынша бірлестіктері ммкіндіктерін пайдалана отырып зара рекетте жмыс жасау білігін талап ететін процесс.

Оушылармен жргізілетін трбие жмысын идеологиялы олдауды дістемелік амсыздандыру кешенді кзараспен амтамасыз етіледі жне оларды оамды мірге белсенді атыстыра отырып білім беру, трбиелеу, насихат жмыстарына трады.

Жалпы орта білім беру йымдарында идеологиялы жне трбие жмыстарын директорды трбие жмысы бойынша орынбасары, педагог-йымдастырушы, сынып жетекшілері жне баса педагогикалы ызметкерлер йымдастырады.

Жалпы орта білім беру йымдарында идеологиялы жне трбие жмыстарын йымдастыруда директорды трбие жмысы бойынша орынбасары маызды рл атарады, ол йымдастыру-трбие жмысын жоспарлауды жзеге асырады жне білім беру йымыны, социумны ерекшеліктерін, дстрлерін, педагогикалы жымны ммкіншіліктерін ескере отырып білім алушыларды трбиелілік дегейін анытау негізінде трбие жмысын йымдастырады.

Ол педагогикалы ызметкерлерді, сондай-а сынып жетекшісі міндетін атарушыларды, леуметтік-педагогикалы жне психологиялы ызмет мамандарыны, білім беру йымы кітапханашыларыны идеологиялы жне трбие жмыстарын тікелей йлестіреді, осы ызметкерлерге ажет йымдастырушылы жне дістемелік кмек крсетеді.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту аясында жалпы орта білім беру йымдарындаы идеологиялы жмысты негізгі масаты –жауапкершілігі мол, кшбасшылы асиеттері бар, здігімен ойлауа жне болып жатанды баалауа, з мірі мен ызметін з мдделеріне сйкес жне ттас аланда оны оршаан адамдар мен оамны талаптарын ескере отырып руа абілетті азамат дайындау.

Мтінмен жмыс жасауда оушылара кестені толтыру сынылуы ммкін. Кесте материалды рылымдауа жне жйелеуге ммкіндік береді. Жмысты бл трін апаратты ойлау жне деу сатыларында жргізу тиімді. Мтінді оуда мтінді з кзарасы трысынан арастыруа ммкіндік беретін «ос кнделік» кестесін толтыру пайдалы. Оушылар кестені бір жаына оны ызытыран, болмаса оан тсініксіз немесе ол абылдамаан деректер мен млімдемелерді жазады.

Жанына осы дйексзді алудаы зіні тсіндірмесін жазады.

Мтіннен зінді Сратар мен тсіндірмелер Жмысты бл трі мтінді мият жне толы деуге ммкіндік береді, себебі оушы зіні ескертулерін кестеге жазып отыруы тиіс.

«Білемін. Білгім келеді. Білдім» стратегиясы бойынша кесте толтыру мтін мазмнын зерделеуде кешенді кзарасты болжайды. Мтінмен танысуды алдында оушылар «Білемін», «Білгім келеді» баандарын жне танысу барысында «Білдім» баанын толтырады.

–  –  –

Одан рі ммкіндігінше мтінді маынасына арай бліктерге блу керек жне мтінмен жмысты трлі стратегиялары мен формаларын пайдалана отырып, топты, жпты немесе жеке жмыс трін йымдастыру ажет.

–  –  –

Мтінге сйене отырып «туелсіздік туралы толау», «туелсіз мемлекет» сз тіркестеріні маынасын тсіндірідер.

Тсіп алан тыныс белгілерін ойыдар жне оларды ойылуын тсіндірідер.

Сйлемге синтаксистік жне пунктуациялы талдау жасадар.

Сйкестілікті орнатыдар.

–  –  –

Сйлемдерді толытырыдар.

Бізді бас... барлы азастандытар шін наыз..., Отанымыза деген бізді орта сйіспеншілігімізді...

айналды.

Туелсіздік – тарихты... немесе бгінгі буынны... емес.

Ол – ткен бабаларды алдындаы... жне келешек рпаты алдындаы зор....

Біз, азастандытарды азіргі заманы... бір халы ретінде жаа... «кіндік уаытын»,... басты векторын айындап алды.

Біз жргізіп отыран сырты жне ішкі... – халыты даналыы. азастанды... жолындаы кллі жауапты шешімдерді даналыы.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту аясында жалпы орта білім беру йымдарыны трбие жне идеологиялы жмысы немі зейін аудару мен жйелі кзарасты, оны барлы баыттарын жзеге асыруда формализм болмауын, жоспарлау процестерін, баылауталдау ызметін одан рі отайландыруды талап етеді.

–  –  –

Назарбаевты лытау тріндегі схбаты. – 2014. – 23 ыркйек. / Егемен азастан.

2 азастан Республикасыны Президенті Н..

Назарбаевты азастан халына Жолдауы «Нрлы жол – болашаа бастар жол» – Астана, – 2014. – 11 араша.

3 азастан Республикасыны Президенті, «Нр Отан»

партиясыны Траасы Н.. Назарбаевты партияны XVI съезінде сйлеген сзі «Баршаа бірдей осы заманы мемлекет: Бес институционалды реформа» – Астана, – 2015.

– 11 наурыз.

4 азастан Республикасыны Президенті Н..

Назарбаевты азастан халына Жолдауы «азастан-2050:

стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» – Астана, – 2012. – 14 желтосан.

5 Елбасы Н.. Назарбаевты азастан Республикасыны Туелсіздігі кніне арналан салтанатты жиында сйлеген сзі. – Астана, –2014. – 15 желтосан.

Мазмны

Кіріспе

1 Жалпы орта білім беру йымдарында Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеу аясында трбие жмысын дістемелік сйемелдеу

2 Жалпы орта білім беру йымдарында Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеу аясында идеологиялы жмысты дістемелік сйемелдеу

дебиет

Введение

«Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею «Мгілік Ел» (Вечная страна). Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана …» – сказал Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в размышлениях у подножья горы Улытау [1].

Глава государства в своих посланиях и трудах всегда акцентирует внимание на усилении воспитательного компонента процесса обучения. В частности, в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства» особо отмечено, что воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее. Поколение, воспитанное на лучших традициях национальной и мировой образовательной системы образования, способно создать сильное государство, развитую экономику и возможности для всеобщего труда [2].

В Казахстане идет реализация «100 конкретных шагов» – фронтальных задач, раскрывающих колоссальный потенциал развития Казахстана. За каждой строкой президентского Плана Нации незримо, но отчетливо выступает созидательный исторический месседж – «Наша страна, наша нация, наше будущее» [3].

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости РК, Президент отметил, что наше восприятие исторического прошлого всегда должно быть цельным и позитивным. Оно должно объединять всех казахстанцев, а не разделять их [4].

Наша Независимость основывается на прочном фундаменте народной мудрости, воплощенной во внутренней и внешней политике Лидера Нации, дружбе и Великом единстве нашего народа, его гостеприимстве и великодушии, его уникальной истории и полиэтничной культуре. Молодежь нашей страны должна глубоко усвоить эти простые и понятные истины. «Слово о Независимости» обязательно должно изучаться в организациях образования.

Выступление Н.А. Назарбаева «Слово о независимости» – это напутствие молодому поколению, которое должно проходить красной нитью через всю образовательную программу. В обращении представителей Конгресса историков Казахстана было сказано, что Лидер нации масштабно обозначил фундаментальные основы философии Независимости – всеобщий труд, мудрость, толерантность и единство народа, уникальность истории, культуры и государственного языка при полном уважении языков всех этносов Казахстана. Эти основы важно знать каждому гражданину Республики Казахстан, начиная со школьных лет.

В связи с вышесказанным цель данной работы разработать методическое сопровождение воспитательной и идеологической работы в организациях общего среднего образования в рамках изучения произведения Главы государства «Слово о независимости».

1 Методическое обеспечение воспитательной работы в организациях общего среднего образования в рамках изучения произведения Главы государства «Слово о независимости»

Развитие системы воспитания детей и учащейся молодежи осуществляется в соответствии с основными положениями идеологии Казахстана, принципами государственной политики в сфере образования, государственной молодежной политики.

Мировой экономический кризис, в определенной степени повлиявший на темпы роста казахстанской экономики, не остановил ее поступательного роста. И в этом заслуга дальновидной политики, проводимой Главой государства Н.А. Назарбаевым.

Изучение и анализ произведения Главы государства «Слово о независимости» показывают, что историческая сила выбора, сделанного народом Казахстана, в определении своей судьбы и возможности строить своё будущее самим – правильна и дальновидна. Независимость – сбывшаяся многовековая мечта казахского народа, плод его чаяний и надежд, символ гордости казахстанского патриотизма.

В Конституции Республики Казахстан отмечено, что казахстанский патриотизм относится к основополагающим принципам государства. Истоки патриотизма – в любви к семье, Родине, в глубоком знании истории страны, в понимании и уважении деятельности тех поколений, усилиями которых обеспечивались ее независимость и процветание [5].

Н. А. Назарбаев в своём труде «Слово о независимости»

подчёркивает, что страна будет процветать, если патриотизм развивать в особенности у молодежи. Наша молодежь должна расти приверженной таким высоким ценностям, как честь, верность долгу, порядочность, созидание во имя процветания нашей Родины. Ключевыми моментами в воспитании подрастающего поколения Лидер Нации считает требовательность в отношении к себе, честность в отношении к окружающим, верность в отношении страны.

Обеспечение прочного мира и согласия между народами, культивирование толерантности не просто как политической нормы, а как образа жизни казахстанцев стали одной из главных забот Н.А. Назарбаева с первых шагов государственной деятельности.

Огромные изменения, происшедшие в последние годы, новые проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, обусловлены переосмыслением сущности воспитания, его места и роли в общественной жизни.

В воспитательной системе организаций общего среднего образования особое место занимает классный руководитель.

Именно от умения организации его работы начинается формирование личности учащегося.

Организационно-воспитательная работа, проводимая классным руководителем, осуществляется за пределами времени, которое отводится на проведение учебных занятий, в соответствии с планами идеологической и воспитательной работы (класса, организации образования).

Воспитательная работа включает следующие виды:

индивидуальную и групповую работу с учащимися, идеологическую, культурно-досуговую, физкультурнооздоровительную, спортивно-массовую работу, формирование навыков здорового образа жизни, организацию общественно полезной деятельности, трудовое воспитание и профориентацию, профилактику противоправного поведения учащихся и др.

Классный руководитель работает в тесном контакте со специалистами социально-педагогической и психологической службы организации образования - педагогом социальным и педагогом-психологом, педагогом-организатором и др.

Учебно-методическая работа с классными руководителями осуществляется через педагогические советы, методические объединения, семинары, тематические встречи с сотрудниками институтов повышения квалификации «рлеу», педагогических вузов, а также через курсовую подготовку, в которых следует шире и глубже изучать произведения Главы государства «Слово о независимости».

Педагог-организатор планирует внеучебную работу с обучающимися в организациях образования и непосредственно участвует в организации воспитательной работы. Его работа направлена на координацию деятельности объединений по интересам, детских и молодежных общественных объединений. Деятельность педагогаорганизатора должна быть ориентирована на создание условий для развития способностей обучающихся, организацию их свободного времени с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.

В работе с детскими и молодежными объединениями особое внимание необходимо уделять изучению произведения Главы государства «Слово о независимости», проводить семинары, диспуты, вечера.

Например, по следующим темам: «Великая история Мгілік Ел», «Независимость и Свобода», «Независимость – это Всеобщий труд» и т.д.

Успешная работа детских общественных организаций невозможна при отсутствии подготовленных лидеров детского движения. Здесь особенно важны рекомендации Лидера нации о подготовке активной молодёжи с лидерскими качествами, со здоровыми амбициями.

Уместны организация и проведение лекций по теории известного психолога Фрэнка Карделла, как можно изменить свои черты характера и привычки; организаций тренингов «Генерация идей», «Креативные идеи», «Я – лидер» и т.д. Такая работа должна вестись регулярно и планомерно. Одновременно педагогорганизатор обучает не только активы классов, но и классных руководителей, координирует работу педагогов с обучающимися и их законными представителями по курируемым направлениям. Значимым в работе педагогаорганизатора являются организация общественно полезной и досуговой деятельности совместно с учреждениями культуры, спорта и туризма, участие в работе педагогического коллектива по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, трудовое воспитание, организация занятости обучающихся в летний период.

Для эффективной организации воспитательной работы педагогу-организатору необходима следующая документация:

план работы педагога-организатора на год; план работы на четверть (полугодие); аналитический отчет о работе за год.

Воспитание гражданина-патриота в организациях общего среднего образования в рамках изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» следует проводить не только во внеклассное время, но и при обучении учебным предметам.

Например, большими возможностями в этом плане располагают учебные программы по предметам «Русский язык», «Русская литература», разработанные в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.

Одной из главных целей обучения русскому языку является формирование коммуникативной компетенции, основанной на знаниях учащихся об особенностях использования их в устной и письменной речи.

Формирование коммуникативной компетенции происходит на основе тематической организации речевого материала, который способствует трем уровням подготовки учащихся:

предметным, личностным, системно-деятельностным результатам.

Личностные результаты должны проявляться в уважении к внешней и внутренней политике государства; в активной гражданской позиции, в высоких патриотических чувствах и готовности к служению своей Родине и защите ее интересов;

уважении к государственному и родному языкам, в толерантном отношении к русскому языку и языкам других национальностей и этносов, проживающих на территории Казахстана; в уважении к истории, культуре, традициям и другим ценностям казахстанского народа; в стремлении оберегать и приумножать богатства страны, родного края.

Для становления гражданина, патриота необходимо знание истории своей страны, сохранение исторической памяти, познание закономерностей развития общества, осознание значимости каждого члена общества. Воспитание гражданственности и патриотизма проявляется через любовь к своей стране, преданность ей, в осознанном желании и готовности встать на защиту Отечества. Хорошим подспорьем в этом является правильный подбор дидактического материала. Необходимо, чтобы тексты упражнений, заданий не только иллюстрировали языковую тему, но и были разнообразны по тематике, по стилю, по жанру. Ценны в этом отношении тексты публицистического и официально-делового стиля.

Для изучения в 9-11 классах по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература» включен текст Выступления Главы государства Н.А. Назарбаева на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан «Независимость Республики Казахстан

– Великая история Мгілік Ел».

Данный документ имеет не только историческую ценность, но и имеет большое воспитательное значение.

«Независимость – это Всеобщий труд, труд школьников и студентов, постигающих науки, труд людей всех профессий, приумножающих национальное богатство, труд казахстанцев, воспитывающих каждое новое поколение в безграничной любви к Отечеству. Независимость – это Великое единство нашего народа с его уникальной историей и культурой, государственным языком и уважением этнических языков всех казахстанцев», – писал Н.А. Назарбаев [3].

Чувство единения, мира, дружбы, понимания и согласия, чувство гордости своей страной, ее историей и культурой, чувство общности и ответственности за ее будущее зарождаются в каждом, кто знакомится с текстом.

Предлагаются различные формы и виды работ для всестороннего изучения данного текста.

На уроках русской литературы при изучении произведения Н.А. Назарбаева «Слово о Независимости»

развивается творческий потенциал учащихся, навыки критического мышления, формируется личность с активной жизненной позицией, направленной на укрепление завоеваний и достижений государства за годы независимости.

В основу выступления главы государства положены следующие государственные документы:

- Программы «Партнерство во имя мира».

- Новая экономическая политика «Нрлы жол».

- Общенациональная идея «Мгілік Ел».

- Стратегия «Казахстан -2030» – Стратегии «КазахстанВ выступлении Главы государства приводится доказательная база того, что новая экономическая политика «Нрлы жол» стала «достойным ответом на глобальные вызовы», отмечается опережающее значение Стратегии-2030, необходимость Стратегии «Казахстан – 2050».

В произведении Н.А. Назарбаева «Слово о Независимости» акцентировано внимание на: идейность – выраженость отношения автора, ясность авторского понимания и оценки отражённой в его произведении действительности, выражение мыслей автора о сущности представленных событий; идеал – представление о совершенстве, то, что должно быть по мнению автора;

гуманистические идеалы – отношение к людям, народу, проникнутое любовью к нему, заботой о его благе, уважением к человеческому достоинству.

Из выступления Главы государства: «Мгілік Ел» – это идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в будущее, это символ необратимой и прочной стабильности.

Мы должны смело и достойно вершить свою историю. Мы будем еще сильнее, если всегда будем едины. В этом заключается тысячелетний смысл нашей Вечной Родины» [4].

В основном содержании произведения «Слово о Независимости» обозначены следующие приоритеты: труд, единство, независимость, инновационность, мир и безопасность, также определены два главных канона, определяющих судьбу народа: преемственность поколений и ценностей; динамичность нации, инновационность молодежи.

Жизненная философия Независимости – Мгілік Ел.

Самая высшая добродетель – беречь и укреплять единство.

Лейтмотивом произведения являются конкретные понятия, многократно повторяемые, упоминаемые:

Независимость, Мудрость, Вечная Земля.

Изучая тему: «Независимый, суверенный Казахстан» по предмету «История Казахстана» в 9, 11 классах рекомендуется использовать упражнение «Ассоциации» (3 минут). Учитель пишет слово «Независимость» на маркерной доске и предлагает написать его ребятам в центре листа: 1) Напишите все, что приходит в голову. Не делайте никаких выводов о мыслях, просто запишите их. 2) Не обращайте внимания на написание или другие правила письма. 3) Как только слово записали, начните рисовать между ними соединения, которые кажутся вам подходящими. 4) Не переставайте писать, пока не закончится время, чтобы написать слово. 5) Учитель: Какие ассоциации возникают у учащихся при слове «Независимость»? На доске записываются все слова, предложения учащихся, затем предлагается выделить 5 наиболее важных с точки зрения учащихся, затем лишь 3 слова. Делается совместный вывод, что независимость – право государства на самостоятельность в решении политических и экономических вопросов. А затем на экране даются основания и принципы независимости, цитаты Н.А. Назарбаева из «Слово о Независимости».

Можно провести интерактивную игру «Джигсо» (30 минут).

Цель игры: научить учащихся овладению информацией о независимом Казахстане в ходе изучения «Слово о Независимости» в течение короткого отрезка времени, усилить обучение через преподавание самими учащимися.

Порядок проведения:

1) Учитель делит текст на пять частей: изменения в общественно-политическом развитии независимого Казахстана; экономика независимого Казахстана; социальная политика независимого Казахстана; внешняя политика и международное положение Казахстана; культура независимого Казахстана.

2) Разделить группу учащихся на пять рабочих групп, в каждой группе столько участников, сколько частей текста.

Проводится присвоение цвета и номера внутри группы каждому участнику. В данном случае пять учащихся в группах с разным цветом и номера учащихся от 1 до 5.

3) Подготовит бейджики с цветными наклейками, чтобы учащиеся смогли себя идентифицировать с определенной группой. Каждый должен быть участником двух групп – «Домашний» и «Экспертный».

4) Распределить учащихся по пяти домашним «группам».

В «Домашних группах» учащиеся должны иметь бейджики разных цветов.Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/21/KIR/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 4 November 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Двадцать первая сессия 1930 января 2015 года Национальный доклад, представляемый в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Кирибати * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не означает выражения...»

«21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ, от...»

«ДОКЛАД «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Докладчик: Генеральный директор ООО «Центр конкурсных технологий «Звездный» Григорьев Игорь Анатольевич Здравствуйте уважаемые представители предприятий космической отрасли! Всем известно, что 5 апреля 2013 года был принят федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который...»

«Коллектив авторов Грошева Елена Старший научный сотрудник отделения патологии Владимировна новорожденных и недоношенных детей ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», к.м.н. Дегтярева Анна Заведующая педиатрическим научно-консультативным Владимировна поликлиническим отделением ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», профессор кафедры Неонатологии 1МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. Ионов Олег...»

«Указатель новых поступлений в библиотеку за ноябрь декабрь 2015 г. Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам бюллетень новых поступлений учебной и учебно-методической литературы, полученной библиотекой АлтГУ за ноябрь декабрь 2015 г. Просим обратить особое внимание на структуру записи. Кроме основного библиографического описания в каждом пункте списка имеются сведения о наличии грифа у учебного пособия, а также данные, необходимые для анализа книгообеспеченности дисциплины факультет / кафедра /...»

«СОГЛАШЕНИЕ между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки на 2013-2016 годы 1. Настоящее соглашение (далее — Соглашение) заключено между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 О развитии...»

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ с изменениями и дополнениями по состоянию на декабрь 2015 года Практическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 2003 года Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 апреля 2003 года Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются высшим...»

«РЕЗОЛЮЦИИ Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы WHA60.1 Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ссылаясь на резолюцию WHA49.10, рекомендовавшую дату уничтожения остающихся запасов вируса натуральной оспы при условии принятия решения Ассамблеей здравоохранения, и резолюцию WHA52.10, разрешившую временное хранение запасов вируса до более поздней даты при условии ежегодного рассмотрения Ассамблеей здравоохранения; отмечая, что Ассамблея здравоохранения...»

«Учебно-методический комплекс 1. Пояснительная записка 1.1. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является формирование у студентов, будущих специалистов в области управления государственными и муниципальными образованиями систематизированных представлений о теории и практике заключения, исполнения и прекращения договоров для нужд и потребностей общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными задачами...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Пензенской области в 2014 году» Пенза Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Пензенской области в 2014 году» Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Пензенской области в 2014 году» – Пенза, 2015 – 124 с....»

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 29 (547) О развитии информационных технологий в Российской Федерации и мерах по поддержке отечественного производства средств связи (материалы к «правительственному часу» 362 заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 19 ноября 2014 года) Москва Аналитический вестник № 29 (547) Настоящий Аналитический вестник подготовлен к...»

«РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА САХА-НОВОСТИ (ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ) 23 апреля 2014 г. Среда № 1037 (5732) СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: Официально ПУТИН НАЗНАЧИТ ГЛАВУ ЯКУТИИ БОРИСОВА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ ЕГОРА БОРИСОВА ИДТИ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ И ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ В ЯКУТИЮ ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ ЕГОРА БОРИСОВА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ: ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ ЕГОР БОРИСОВ ПОЧЕМУ ЕГОР БОРИСОВ ПОШЕЛ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ЕГОР БОРИСОВ: О...»

«Всемирная организация здравоохранения ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ А67/ Пункт 17 предварительной повестки дня 21 марта 2014 г. Доклады о ходе работы Доклад Секретариата Исполнительный комитет в январе 2014 г. на своей Сто тридцать четвертой 1. сессии принял к сведению доклады о ходе работы, представленные в документе EB134/531. Некоторые доклады были обновлены в свете комментариев, сделанных во время дискуссий Исполкома, и новой информации. Пункты со...»

«Оглавление Стр. ПРЕДИСЛОВИЕ 1. ВЫБОР ТЕМЫ 2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 2.1. ВВЕДЕНИЕ 2.2. ПЕРВАЯ ГЛАВА. 2.2.1. Постановка проблемы 2.2.2. Обзор литературы 2.2.3. Теоретические изыскания 2.2.4. Завершение главы 2.3. ВТОРАЯ ГЛАВА 3.1. Планирование 3.2. Процедура 3.3. Результаты 3.4. Обсуждение 3.5. Выводы 2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2.5. ЛИТЕРАТУРА 2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ РАБОТЫ 4. ОФОРМЛЕНИЕ 5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ. 2 Предисловие Уважаемые студенты!...»

«t t PoсжЕЛДoP oбpaзoвaтeлЬHoe Фeдepaл ьнoe гocyдаpстBeHнoeбюджeтнoe пpoфeссиoHаlЬ:oгo oбpазoвaния, yчpeждeHиe ','Ь.o кPoстoвский гoсyдаpствeнньtйУHиBepситeт пvтeйсooбщeния) BПo PГУПC) (ФГБoУ гpаuии l 20l l 78j]4 Nl гoсpегис ЕР)I(ДAЮ CoГЛAСoBAtIo rIl'иpектop нayчIioиссЛе'цoBaTrЛьскoй чaсти B.II. a l,AБoTЕ o IIAУЧI{O-иCCЛЕДOBATЕЛЬCкOЙ сисTеМa L инфopмaциoLItlo-1t-еЛе1{oМMу11иI(aциoннa'I I{oмплексlIaя aвтoмoбиЛЬl'IьIxи )кеЛезнЬlх llopoГ) МoI{иTopингa oбъеttтoв,.,фpu,pyn,yрьl.l сМс: гlo L...»

«ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС МЕЖСТРАНОВОЙ ОТЧЕТ ПРОДВИГАЕМ НАВЫКИ ВМЕСТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И УСПЕВАЕМОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ В ЮГОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ТУРЦИИ, В ЮЖНОМ И ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, В ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ Русская версия данного документа может содержать неточности перевода. Редактирование перевода данного документа будет сделано ЕФО в ближайшем будущем. Любые мнения, высказанные в настоящем документе, являются исключительной ответственностью ЕФО, и не...»

«АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ АВТОРАМИ НА I-XX ВСЕРОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ, ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ http://rae.ru/ru/chronicle/ Материалы для экспозиции на Московском международном Салоне Образования. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР 7-9 октября 2014 г. М-П Москва ИД «Академия Естествознания» Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XX Всероссийских выставках, проводимых Академией...»

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 31 января 2003 года № 3 (328) “О результатах проверки использования коллекции картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в Государственном музее Востока”: Утвердить отчет о результатах проверки. Направить с учетом состоявшегося обсуждения информационные письма в Правительство Российской Федерации и Президенту Международного Центра Рерихов, Заместителю Генерального Секретаря ООН Чрезвычайному и Полномочному Послу Ю.М. Воронцову ОТЧЕТ о результатах...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА» ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА Выпуск 6 (28) РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ • С. О. Барышников, д.т.н., проф. (главный редактор) • Т. А. Пантина, д.э.н., проф. (зам. гл. редактора) • О. К. Безюков, д.т.н., проф. • В. В. Веселков, д.т.н., проф. • П. А. Гарибин, д.т.н., проф. •...»

«Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области Доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2012 году Волгоград «СМОТРИ» УДК 502/504(470.45)(042.3) ББК 20.18 Д63 Редакционная коллегия: Вергун П.В. – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области, председатель редакционной коллегии; Матковский С.В. – первый заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области,...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.