WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 17 |

«ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК THE BULLETIN НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1944 ЖЫЛДАН ШЫА БАСТААН ИЗДАЕТСЯ С 1944 ...»

-- [ Страница 3 ] --

Бізді алдымыздаы міндет – ылыми ыма атау беруде лтты таным, лты ойлау жйесі трысынан арастыру. Себебі мндай жолмен жасалан термин сздер халыа ыныты, тсінікті болуымен ерекшеленіп, сол халыты тілдік санасында, тілдік жадында за мір сруіне негіз болады. Тілдік нормаа сай, айтуа ыайлы, естуге жаымды, кілге онымды, тл лексикалы орды, сзжасам тсілдерін те шебер пайдалана отырып, химия тіліні терминологиялы базасын лтты тіл, лтты таным трысынан алыптастыру тілші-мамандар мен химия саласы мамандарыны олында. азіргі химия ылыми тіліні лтты терминологиялы базасын алыптастыруда И. Ныманов, М. Ныманов, Н. Нрахметов, С. Ааев т.б. ебектерін айтуа болады.

ХХ асыр басында А. Байтрсынлы бастаан оыан зиялылар лтты ылым тілін алыптастыруды, аза тілін білім – ылым тіліне айналдыруды здеріне міндет санап, терминорды аза тілі негізінде жасауды масат етті. Оларды райсысы ылым салаларыны азаша терминдерін жасады. А. Байтрсынлы – тіл жне дебиеттану, дістеме, мдениет; Е. Омарлы – геометрия жне физика; Х. Досмхамедлы – табиаттану жне зоология; Ж. Кдерілы – сімдіктану;

Ж. Аймауытлы – психология; М. Жмабаев – педагогика терминологиясыны негізін алады.

ХХ асыр басындаы аза терминологиясы дамуыны басты ерекшелігі – тл лексикалы байлыымызды барынша тиімді пайдалана отырып, терминологиялы орды лтты тілді негізінде алыптастыру, тркі халытарына орта терминжасам лгілерін растыру болды. Осы кезеде терминологияны дамытуды тыш ылыми аидаттары жасалып, 1926 жылы Бакуде тыш рет ткен Бкілодаты тркологиялы съезд аулысымен ресми бекітіледі. Термин комиссиясы рылып, ондаы мамандар азаша терминдерді жасау, іріктеу, кпшілікке сыну ісімен айналысты. ткен асырды 20–30-жылдары аралыында ылымны біратар салалары бойынша аза тіліндегі тірек терминдерді негізгі оры жасалды. Бл туралы А.Байтрсынлы: «аза сздерінен термин жасау арылы халыты жанды тіліні арнасына кшіру істерімен айналыса бастадым. Блар зім жасаан оулытар жне зім редакциялаан «аза» газеті арылы іске асты», – деп жазады [1, 10].

№ 2. 2013 ХХ асырды басы – аза тіліндегі терминологиялы сздіктер жасау ісі жаадан ола алынып, аза терминографиясыны бастау алан кезеі болып табылады. «Пн сздері», «Орысшаазаша скерлік атаулары», «Атаулар сздігі» сияты алашы терминологиялы сздіктер осы кезеде жары крді. Жоарыда аталан «Атаулар сздігіндегі» тау-кен ксібі, кен ндірісі, алтын ндірісі, керемік ндірісі, бояу ксібі, метал ксібі, мнай деу ксібі, орман кимиелік зауыты, епір (эфир), поспыр (фосфор), сірке (уксус), ышыл поспырлы ізбес (фосфорно-кислая известь) т.б. ономасиологиялы рылымдарды кездесуі, сіресе, химиялы ндіріске байланысты кптеген термин сздерді енгендігін байатады.

Химия метатілі – заттар мен былыстарды химиялы жне физикалы асиеттерін белгілеу шін жасалан арнайы табалар жйесі. Ол символикалы, номенклатуралы жйеден тратын, райсысыны зіне тн арнаулы ылыми ымы бар, сол тілді сзжасам жне терминжасам тсілдеріне негізделген тілдік атынасты ралы.

Химия атты жаратылыстану ылымын оыту мен мегерту процесінде химиялы формулалар мен элементтерді табалаушы шартты жне тілдік табаларды маынасын тсінген абзал. Себебі жаратылыстану ылымдары кбінесе формула мен символикаа рылатындытан, шартты табамен белгіленетін химиялы элементтер мен формулаларды мнін жетік білмей трып, химия ылымыны табиатын тсіну ммкін емес. Жалпы химия тілін мынадай рылымды бліктерге блуге болады:

1-кесте – Химия метатіліні жіктелісі

–  –  –

ІІ. з негізін химиялы философиядан алатын химия ылымыны тарихи даму кезедеріне сйкес келетін зіндік тілі бар. И. Нмановты крсетуінше, ХІІІ асырды аяында жалпы химияны ылыми номенклатурасы мен ылыми терминологиясыны негізі аланан болатын.

Белгілі болан химиялы элементтер мен осылыстарды тгел амтитын химия ылыми тіліні номенклатуралы жйесін тзу ажеттілігі туды. 1786 жылы Франция ылым Академиясы химиялы номенклатура жйесін жасауды крнекті алымдар А. Лавуазье, Гитон де Морво, Бертолле жне Фуркуруаа тапсырады. Француз алымдарыны сынан жаа ылыми номенклатураны мынадай принциптері белгіленді:

– р осылысты бір ана атауыны болуы;

– зата атау беруде оны рамына енетін бліктеріні атынан растырылуы;

– атау тбірі грек жне латын тілдерінен алуынуы;

– крделі осылысты атауы екі сзден труы ажет: біріншісі – затты тобын (класын); екіншісі – затты зіне тиесілі атауын білдіруі;

– бір элемент бірнеше осылыс тзсе, р осылысты атауы осымшасы арылы даралануы тиіс [2, 25].

абылданан жаа номенклатураны принциптері бойынша, заттар лемі екі лкен топа біріктіріледі: жай жне крделі заттар. Крделі заттар номенклатурасыны негізгі белгісі ретінде біріншісі топты, екіншісі осы топа жататын жеке осылысты атауы болып белгіленді. Кез келген

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

тілді терминология саласында тегі бір ымдарды трлерін білдіретін атаулар жиі кездеседі.

Мндай термин сздер логикалы жйеге сйкес ым мазмнын дл беру масатымен кп сыарлы болып келеді. Мселен, ышылдар тобына жататын заттар радикалыны рамына кіретін негізгі элементіні атына ышыл деген сзді тіркестіру арылы ккірт ышылы, азот ышылы; ал химиялы элемент тотыу дрежесі ртрлі бірнеше ышыл тзсе, сз осымшалары арылы згешеленеді: ккіртті ышыл, азотты ышыл. аза тілінде сзжасамды аспект трысынан аланда -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жрнатары зі жаланан тбірге атысты, сынды маына стейді. Демек, ккіртті, азотты атысты маынадаы сздер екінші бір зата (ышыла) атысы арылы элементті тотыу дрежесіне арай трлі ышылдар тзу процесіні атауына айналып, соан сйкес тіркесті крделі атауларды райтын болан. Сонымен атар аза тіліні химиялы терминологиялы жйесінде затты рамымен байланысты алыптасан осылыс, оспа терминдері кездеседі. О бастаы негізін жалпыхалыты тілден алатын «бір нрсеге екінші бір нрсені келіп біріктіру, бір нрсені стіне екінші нрсені стеу, араластыру»

деген маынадаы осу сзіне «осу + ыл + ыс» жрнатарыны жалануы арылы осылуды бір трі екендігін; «осу + па» екі немесе одан да кп заттардан тратын химиялы элемент екендігін танытады. Бл екі термин сз химия номенклатура жйесінде тірек терминдерді райды. Жалпы затты ым мен имылды ымды штастырып тратын мндай терминдерді жасау А. Байтрсынлынан бастау алып, бгінгі аза терминтаным жйесінде лтты терминжасам лгісіне айналан синтетикалы тсіл. Бл терминдерді айсыбірі (балу, айдау, ршу – катализатор) тілде брыннан бар сздерді терминденуі арылы жасалан болса, кейбіреулері етістік тбіріне -у (кристалдандыру, газдандыру, галогендеу, озондау, рекеттесу, сутектендіру, сутексіздендіру, мыстау, тотыу) жрнаын жалау жолымен алынан. Осылайша химия терминологиялы жйесінде имыл атау формасымен келетін терминдерді тзілуінде німді тсілді райды.

Сондай-а, тілімізде -ат жрнаы екі трлі ызмет атарады:

-ат1 зат есімнен зат есім тудырушы (баянат, ырат, суат), етістіктен зат есім тудырушы (сызат);

-ат2 апарат, малмат араб тілінде кптік формасыны крсеткіші.

ышыл аниондарыны аты элементті латынша атауыны тбіріне осымшаларыны жалануы арылы жасалады. Бл осымшалар осы ышылдарды тздарыны атын растыру шін олданылады. Химия тілінде -ат жрнаыны жмсалымды ызметі екіншісіне сйкес келеді:

нитрат (рамында ышылы кп); салыстырмалы трде ышылы аз (нитрит), рамында ышылы жо (сульфид) деген маынаны иеленеді екен.

ылыми-техникалы терминдер рамында халыаралы терминблшектер кптеп кездеседі.

Мндаы терминблшек зі жаланан сзге жалпы маынаны стей отырып, трлі атауларды жасалуына негіз болады. аза терминологиясыны рамында жиі шырасатын грек-латын текті терминблшектер химия терминтаным жйесінде де кптеп кездеседі. Терминблшектерді бірекеуін кесте трінде крсетсек:

2-кесте – Халыаралы терминдерді жасалу лгісі

–  –  –

№ 2. 2013 Мндаы терминжасам процесіне атысып отыран тірек термин «гидро-, гомо-, орто-, гипо-»

тлалары термин сздерді жасалуына негіз болып тр, ал айырмасы терминні екінші блігі мен осымшасында. Тілімізде парсы тіліні негізінде енген бей-, на- тлаларыны кмегімен мезгіл – беймезгіл, разы – наразы, бейкн, бейтаныс, бейшара (кері мндес ым, жоа шыару мнін стейді) сияты бірді-екілі сз болмаса,мндай префикстік тсіл тркі, оны ішінде, аза тіліні табиатына жат былыс болып саналады. Алайда, азіргі тілдік олданыста префикстік тсіл (бей-) негізінде бейметал, бейтараптану реакциясы, бейорганикалы химия, бейтарап сздер (линг) сияты крделі терминдік тіркестерді алыптасуы, аза тіліні фоно-морфологиялы рылымыны згеріске тсуін крсетсе керек.

Дегенмен, префикстік не постфикстік жрнатарды сол тілдердегі атаратын ызметі мен білдіретін маынасы негізінде халыаралы терминдер мен терминблшектерді аза тіліні фоно-морфо-семантикалы табиатына сйкестендіріп беруге болады деген ойдамыз. Оан жоарыда крсетілген гидро-, гомо- сияты баса да кптеген терминблшектер (аэро-уе) длел бола алады. «Егер халыаралы терминдер бкіл дние жзі тілдеріне орта екендігі рас болса», – дейді алым Б.алиев: «...ол сздерді Еуропа тілдеріне ана емес, баса да Азия, Африка, араб, ытай, жапон, нді, Индонезия тілдеріне де орта болулары керек еді ой. Халыаралы терминдер делініп жрген атом, газ, йод, цемент сияты сздерді шыыс Азия (ытай, жапон, корей, вьетнам) халытарыны тілдерінен кездестіре алмайсы» [3, 10]. Бл халыаралы деп танылан термин сздерді шарттылыын крсетсе керек. Чехословакияда 1930-жылдардан бастап неміс жне грек-латын терминдеріні орнын алмастыратын терминдер жасалып, терминологияны лт тілі негізінде алыптастыру баыты стемдік етіп келеді.

Дл осы жадаят Канада, Франция мемлекеттерінде де крініс табуда. Яни рбір лт кіліні зі алыптастыран аламны тілдік бейнесіне орай лтты терминографиялы базасын алыптастыруы – бгінгі кнні басты шындыы.

Болмысты тану мен оны абылдауда аза санасына жаын, азаы ыма негізделген терминдер сздер аза балаларыны жадында за саталуына, рі сол элементті химиялы жне физикалы асиеттерін тануда да жеілдік туызары сзсіз. Себебі лтты таныма сйеніп берілген білім з міршедігін крсетіп отыр. Бан азаы таныма негізделген А.Байтрсынлы аламынан туан лингвистикалы терминдерді (бастауыш, анытауыш, буын, жалау, тбір, ріс т.б.) лі кнге дейін тілдік олданыстан тспей келе жатандыы длел бола алады. Мселен, ышыл сзі химиялы термин ретінде «рамында сутегі бар, металдармен осыла алатын, ышыл дмді химиялы оспа» деген ылыми ымды иеленеді екен [ТС, 441]. ышыл сзіні тілдік санада алыптасан лексикографиялы маынасы – «ашылтым, кермек дмді, ащылау».

Ащы, ашылтым сздеріні семантикалы рылымына тілдік талдау жргізу негізінде «сортады, тзы кп, жаымсыз, сор татыан дм» деген кіші семалы бліктерге блінетіндігін айындаймыз. Бны арапайым таным процесіне сйене отырып алынан арапайым ым атауы екені аны. Тілдік санада алыптасан ышыл сзі лексика-семантикалы рістен терминологиялы ріске тіп ылыми ым атауына ласан. Мны кесте трінде 2-кестеде крсетуге болады.

аза лексикасыны лексика-семантикалы тсіл негізінде терминденуіне азіргі химия тіліндегі кшн (мышьяк), мойна (реторта), ршіткіш (катализатор), сілті (щелочь), шымтезек (торф), шгінді//тнба (осадок), талшытас (асбест), кксаыз (каучук), сынауы (пробирка), шайыр (смола), графит (аратас), хрусталь (сутас), колба (ты) сияты кптеген терминдер длел бола алады [4, 210]. Мндаы мойна сзіні диалектілік маынасы сздікте былай берілген:

Мойна1 – тйені мойын терісі (Трікмен.: Красн., Ашх., Тедж.); Мойна2 – крікті ота жаын, жел шыатын еші (Трікмен.: Красн., Ашх., Тадж.);

Мойна3 – тйені мойын терісінен жасалан торсы (Гур., Ма.; ара) [ТДС, 497]. Химияда реторта «ыздыруа жне айдауа арналан брып апаратын быры бар химиялы ыдыс» деген терминдік маынаны иеленеді. Байаанымыздай, диалект сзді білдіретін ымы мен терминдік ымны састыына (брып труа арналан мойынны ызметі мен ыдыс) арай термин жасалынан. Тіліміздегі маслихат, зембіл, жым, жат т.б. терминдер осы тсіл арылы жасалан.

Жергілікті сйленісте олданылатын сздерге арнайы маына жктеу арылы термин сзге айналдыру кейінгі жылдары ана байалып отыран рдіс.

аза тіліндегі химиялы терминдерді кбі тілді з ммкіндіктерін пайдалану арылы жасалан. атты заттардан адамны тыш кездестіргені жне іске жаратаны – тастар. Тас асыры делінетін за дуірде адамны ажырамас серігі боландытан, ай лт тілінде болмасын таспен байланысты номинациялы бірліктерді, тееулерді жиі кездестіреміз: тас жетім, тас бауыр, тастай берік, тастай атты, з ісіне тастай берік. Сйлеу тілі негізінде тас сзімен байланысты алыптасан терминдік атаулар аншама: шбар тас (гранит), су тас (хрусталь), а тас (кварц), жаныш тас (кмір), отты тас (пирит), шапа тас (кремень). Бл номинациялы бірліктер алаш рет аза тілінде жары крген терминографиялы сздіктерде берілген болатын.

Араа уаыт салып, сынылан терминдерді кейбіреуіні Мемтерминком тарапынан бекітіліп, айта ылыми тілдік айналыма (сутас, аратас) тскендігін креміз. Термин сздерді кпшілігі жалпыхалыты сздерді негізінде жасалады десек, ономасиологиялы трыдан екінші дрежелі номинация атарын райды.

Кез келген салалы ылым тілі жалпыхалыты лтты тілді негізінде алыптасады десек, химия ылымыны тілі де аза тіліні лтты базасы аясында дниеге келгендігін айындауа болады. Оан «азаыстан оу кемесеретіні білім сексиесі алан пн сздері (30-жылдара дейін бекітіліп абылданан термин сздер)» негіз болады: текті айырылыс – химическое разложение;

текті осылыс – химическое соединение; мсатыр аз – аммиак; азот (тітірік) – азот; лімін – аллюминиий; шары а тас – кварцит; магнит тас – магнитный железяк; ізбес тас, а тас – известняк; млдіргаж – гипс прозрачный; мырамыр – мрамор; бор – мел; шбар тас – гранит; а тас – кварц; тас кмір – каменный уголь; мнай – нефть; жылтыр тас кмір – антрацит;

шойын – чугун; болат – сталь; мыс красная – медь; шыны тз – каменная соль; кк жар – малахит; пемзы – пемза; раствор – ерітінді; су тегі – водород; кмірлі аз – углекислый газ; срме

– сурьма; тотыу реакциясы, тотысыздану реакциясы т.б. Сонымен атар лкей Марлан «Ебекші аза» (1930. 14 март № 60 (1665)) газетінде «Осы атаулар дрыс па?» атты таырыпта жариялаан мааласында химия ылымына атысты крсеткен ылыми ым атауларына арсы болан кісілер, здеріні тапан маыналыра пн атауларын оу кмесиесіні білім кеесіне № 2. 2013 жіберіп, пікірлерін ескертуін сраймыз» деп жазады. Маалада сынылан терминдер: микрохимия (мекрокимие), аморфный (ырсыз, трсіз), земной магнетизм (жер мгниті), золотопромышленность (алтын кесібі), зефир (оыржел), зепір (сарша – матай), нуклиены (нуклен), эфир (епір), никель (бедер), никелирование (бедерлеу), нитраты (нетреттер(азотты тз), нитробензол (нитребензол), нитроглицерин (нетреклсерен), нитросоединение (нетрелі оспа), нефрит (неприт (менерал), нефтепровод (мнай аызыш), нафтены (нптен (мнай), нафтолы (нптел).

Бдан алаш зиялыларыны химия тіліні терминологиялы жйесін де сырт айналып тпегендігін креміз.

азаты ХХ асыр басындаы зиялылары лем тіліне ке тараан халыаралы терминдерді аза тіліні фоно-морфологиялы жйесіне бейімдеп абылдау ажет деген аидата тоталды.

асырлар бойы тркі халымен бірге жасасып келе жатан, оны ішінде, аза тіліні де тірегі болан – ндесім заы. Осы ндесім заына негіздеп алаш зиялылары химия тілі терминдерін тзіп шыаран. Байап араса, химия терминдері орыс тілі арылы енгенімен, ткен асырды 20–30 жылдары аза тіліні лтты акустика-артикуляциялы базасына сай игеріліп отыран. Айта кететін жайт, химия атты пнні атауы 1930 жылдардан кейін орыс тілінде алай айтылып, алай жазылса ана тілімізде де дл сондай олданыса ие болан. Ал оыз тобындаы тілдерде, атап айтанда, тркі, зірбайжан тілдерінде аза зиялылары алыптастыран нсасын «kimya» лі кнге дейін сатап алан. аза зиялылары аза тілінен ылыми ымды атауа лайыты сз табылмаан жадайда ондай атауларды туысан тркі тілдерінен алу ажет деп санады. Алайда, химия саласына атысты арнайы ымды табалауда сырты кздерді бірінен саналатын тркілік сипаттаы термин сздерді кездестіре алмады.

Д. И. Менделеевті сынан химиялы элементтерді классикалы периодты жйесінде (аза тілінде) он екі химиялы элементті азаша атауы берілген. Олар: сутек, кміртек, оттек, ккірт, темір, мыс, мырыш, кміс, алайы, алтын, сынап, орасын. зге элементтерді атауы орыс тіліндегі нсасын сатап, згеріссіз алынан. Ал халыаралы периодты жйеде тоыз химиялы элементті (трік тілінде) трікше нсасы берілген: сынап – сiva, алтын – altn, кміс – gm, темір – demir, кміртек – carbon, ккірт – kkrt, жез – bakr, алайы – kalay, орасын – kurun.

Айта кетерлік жайт, оттегі ырыз тілінде кычылтек, мнай трік тілінде ya (май) трінде дыбысталады екен.

Мнайды рамы сйы трінде келетін табии шикізат екендігін, рі жанармайды кптеген трлері алынатындыын ескерсек, кне тркілік ya элементіні трік тілінде арнайы ылыми ым атауына ласаны тсінікті. Ал мырыш пен мысты осындысынан тзілетін ызылт тсті металды, яни жезді трік тілінде баыр аталуына тркі дниетанымы бойынша ызыл жлдыз (Марс) негіз болан сияты. Металды ызылт тсі осы ызыл жлдызды еске тсірсе керек. Жергілікті сйленістерде баыр сзі мыс орнына да жре береді.

Бан тілдік олданыстаы мыстан жасалан са тиынны, шелекті, яни материал мен одан жасалан затты шектестігі нтижесінде екінші зат атауыны жасалуына негіз болан.

Адам болмысты сезім мшелеріні кмегімен танып біледі, демек сезім мшелеріні кмегімен креді, естиді, иісін сезеді, дмін татады, тйсінеді. Зата ат беру шін, е алдымен, оны уждері айындалуы керек. Сол уж зата ат беруге жарауы ммкін. андай да болмасын затты атауы оны тек атап ана оймай, сонымен бірге оны танытады. ртрлі лт кілдері бір затты зіні кнделікті тжірибесінде олданысты жаынан танып, оны зіне таныс былыстармен байланыстыратыны белгілі. Яни, ат оюда (номинацияда) мір шындыы мен трмыс болмысы тіл фактілеріне айналып, халыты трмыс-тіршілігі, тжірибесі, салт-дстрі, наным-сенімі ртрлі заттар трінде тілде сзбен аталып, бейнеленеді. Осыны негізінде ол затты танып, біліп, оны басалардан ажыратып таныаннан кейін барып ат ояды. Мндай ажыратыш бейнелер ртрлі болуы ммкін. Мселен, тр-тсі, ызметі, клемі, пішіні, зге бір зата атыстыы т.б. ртрлі ішкі жне сырты асиеттер. Тіл білімінде ол белгілерді уждер (мотивтер) деп атайды.

Уждік белгі – кез келген атауды тсіндіруге тырысатын адам психикасыны табиатына сйкес лексиканы онтологиялы асиеті. Ф. де Соссюр атап крсеткендей: «Не существует языков, где нет ничего мотивированного, но немыслимо себе представить и такой язык, где мотивировано было бы все» [5, 165]. Мндай уждік белгілерді химиялы элементтерді н бойынан да табуа болады. р зат зіне тн тсімен ерекшеленеді. Заттарды бір-бірінен тсіне, клеміне, тріне, пішініне арап ажыратамыз. Тсті пайда болуы мен згеруі – химиялы реакциялар жруіні негізгі белгісі. Кптеген химиялы элементтер мен химиялы осылыстарды табылуына

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

себепші негіз оны тсі болан. Мселен, алтын мен кмісті халыаралы атауы оны тсімен байланысты берілген деген пікір алыптасан. Алтын (хим.) «лат. аurum» – элементтер периодты жйесіні І тобындаы химиялы элемент, бекзат металды бірі. Рет нмірі – 79, атомды массасы 196, 967, балу температурасы – 1063 С, айнау температурасы – 2947 С. Сары тсті, иілгіш жне созылыш металл. Сырты ортаны химиялы серіне аса тзімді. Оттек, сутек, азот жне кміртекпен тікелей атынаса тспейді [6, 20]. Латын тілінде «аурум» тласы сары, та срі, ал «аргента» а ашы, жылтыр деген маынаны білдіреді екен. Алтай дуірі жйесіне тн тркі жне моол тілдерінде алтын сзіні шыу тарихы жайында бірнеше пікірлер бар. Моол тілінде алтан//алтин трінде дыбысталып, «ызылт мыс» деген деген маынаны иеленеді екен. Кей алымдар алтын сзін оны тсіне арай тркі тілдеріні брінде дерлік олданылатын ал, ала тбірімен «ашы ызыл, от трізді тс» байланыстырады. А. Казембек, Л. Будагов, В. Григорьевті ебектерінде бл сз тркі тілдеріндегі алты сзімен байланыста тсіндіріледі. Азия халытарында сауда-сатты жасауда аша орнына ртрлі нрселерді олданылып келгені белгілі. Тркі халытарында (блар) нрсені нын белгілеуші алты тиінні терісі болан. Сйлеу тілінде олданыла келе алты жне тиін сздері бірігіп, алтын тласына дейін згерген. Ресей мен оан баынан елдерді сйлеу тілінде алтынник – 3 тиіндік аша, пятиалтынник – 15 тиіндік аша олданыса тскен. Уаыт те келе бл ашаны орнын ааз аша басып, алтын сзі тркі тілдерінде ымбат металды атын ана білдіретін болан трізді [7, 35-36]. Бізді ойымызша, алтын атауыны о бастаы шыу негізі оны тсімен байланысты алыптасан сияты. ТТС-де «сары тсті жарыраан ымбат металл» деген сздік маынасы берілген. Семантикалы рылымындаы баалы, ымбат семалы белгісі бойынша метафоралану арылы ауыс маынада алтын дн (асты), а алтын (мата), ара алтын (кмір) сияты номинациялы тіркестер алыптасан.

Жмсаты, слулы пен демілік бейнесі ретінде алтын кз, алтын арай, алтын кн сияты атаулы тіркестері алыптасан. Латын тіліндегі маынасы тасрі деген маынаны иеленсе, аза тілінде де сары тс кн жне алтын сздерімен ассоциацияланады. Бны тіліміздегі алтын кн, алтын арай т.б. тілдік олданыстар натылай тседі. Кн барша тіршілікті кзі, рі сырты ортаны серіне те тзімді болуы себепті, осы химиялы элементті аза дниетанымы бойынша асиетті, баалы, ымбат металды бірінен танылуына негіз болан деп тжырымдаймыз.

Химиялы элементтерді дниені кірпіші деп атау тегін емес сияты. йткені Жер, Кн жне баса планеталар, сімдіктер, жан-жануарлар организмдерін райтын заттар химиялы элементтерді осылыстары. Д. И. Ломоносовты тсында жай заттар деп саналатын су мен ауаны зі крделі осылыстар ретінде танылды. Осындай осылысыны тсіне арай аталан металды таы бірі – мырыш (цинк). Латынша (цинкум) «атада, а абат» деген маынаны білдіреді. Демек, элементті латын тіліндегі атауы оны тр-тсімен байланысты ойылан. Кейбір осылыстарын ретортада (азіргі атауы – мойна) ыздыранда алатын а да бойынша осылай аталан [9].

Цинкті латынша атымен бірге азаша «мырыш» деген атауы азіргі тілімізде дублеттік терминдер атарын тзген. ТТС-де «мырыш – атауа тзімді, кгілдір а тсті металл, химиялы элемент» деген маынасы крсетілген [ТТС, 354]. Бл – жалпыхалыты сипат алан лексикалы маына. Химия ылымында цинк бастапыда тініке (1930–1938 жж.), содан со мырыш (1939– 1946 жж.), кейіннен цинк, мырыш болып дублеттік терминдер атарын тзген. аза халы шін темір, алтын, жез, кміс, мыс сияты мырыш та ертеден белгілі элемент боландытан, оны абылданан халыаралы атауымен оса азаша атыны болуы талас тудырмас деген ойдамыз Жалпы тілтанымда калькалау тсілі кез келген тілді сзжасам жйесінде німді тсілдерді бірінен саналады, зге тілдегі сзді оны рылымын сатай отырып, лт тіліне соан сйкес келетін сзбен, морфемамен дл аудару арылы жасалатын тілдік бірлік екені белгілі. Бізді байауымызша, химия терминдеріні азаша тласы кбінесе орыс тілі химия терминдеріні негізінде калькалану арылы жасаландыы аарылады. Аударманы стті шыуы шін зге тілдегі сзді (сз тіркесіні) семантикасын, морфологиялы рылысы мен олданылатын саласын жасы білу керек. Яни, калькалау тсілі арылы термин жасау те крделі былыс.

Мысал ретінде, сутек (водород), оттек (кислород), кміртек (углерод) калькалау тсілі арылы стті жасалан термин сздер. Орыс тіліндегі екі тбір сзді (вода жне род, уголь жне род т.б.) бір-бірімен біріктіруге негіз болан -о, -е инфикстері (ыстырма дыбыстар) ндіеуропа тілдерінде терминжасамны синтетикалы тсілдеріні бірінен саналады. Ал род сзіні маынасымен аза № 2. 2013 тілінде тепе-те тсетін тек сзіні жалпыхалыты сипат алан маынасы: «шыан негізі, нсілі, тымы» [ТС, 629].

1930-жылдардан кейін алаш зиялыларыны репрессиялануы, аза тіл ылымыны дамуына кері серін тигізді, йткені кеестік жйені кеес халына орта терминор ру арылы орта ылым тілін алыптастыру міндеті аза тіліні ылым тілі ретінде алыптасуына басты кедергі болатын. Жоарыда аталан талап-міндеттерге сйкес А. Байтрсынлы негізін алаан терминжасам аидаттары аза тіл білімінен негізсіз шеттетілген болатын.

ІV. Туелсіздік алан тста академик. айдар сынан лтты терминжасам принциптерін (он бір принцип) тйіндей айтанда мынадай орытындыа келеміз:

– ана тіліні з ммкіндігін пайдалану арылы термин жасау;

– шет тілі терминдерін аза тіліні фоно-морфологиялы ерекшеліктеріне йлестіре абылдау.

Мемлекеттік тілді оамда атаратын функционалды ызметіні артуына байланысты аза тілін білім-ылым тіліне айналдыру – бгінгі кнні басты талабы. аза тілін ылым тіліне айналдыруда лтты терминжасам аидаттарын басшылыа ала отырып, химия тіліні терминологиялы жйесін

– тілді ішкі лексикалы орын пайдалану арылы оан лайыты балама табу;

– халыаралы терминдерді аза тіліні фоно-морфологиялы жйесіне сйкестендіру;

– арнайы ым атауы болмаан жадайда, оларды туыс тркі тілдерінен абылдау;

– зге тілден енген терминдерді ылыми-дістемелік базасын зерттеу арылы алыптасан халыаралы терминдерді аза тіліні аналитикалы, синтетикалы жне лексика-семантикалы тсілдерін іске асыру арылы азаша баламасын сыну.

Сонымен атар алаш зиялыларыны азаты лтты терминологиялы орын алыптастыруда станан баыты, алыптастыран аидаттары мен терминжасам тжірибелерін негізге ала отырып, аза ылыми тіліні алдаы уаытта дамуы шін з ажеттілігімізге арай іске жарата білуіміз керек.

Білімсіз-ылымсыз ізгілікті оам рып, ркениетті елдерді атарына осылу да, даму да, лемдік білім кеістігіне ену де ммкін емес. Осы орайда, мемлекеттік тілді олданыс аясын кеейту, оамны барлы саласына енгізу, орнытыру мселесі азіргі тада кезек кттірмес мселені бірінен саналатыны сзсіз. Сз соында айтарымыз, аза тіліні бар байлыын з орнымен пайдалану арылы аза лтты ылыми терминологиялы базасын алыптастыру, дамыту ісі салалы мамандар мен тілші-мамандарды з олында.

ДЕБИЕТ

1 Байтрсынов А. Тіл талымы. – Алматы, 1992. – 444 б.

2 Ныманов И. Химиялы символика мен номенклатураны оыту. – Алматы: Мектеп, 1980. – 123 б.

3 алиев Б. Жат сздер жаадан ала бермесін // аза тіліні ккейтесті мселелері. – Алматы, 1997. – 108 б.

4 Нрахметов Н., Сарманова К., Жексембина К. Химия: Жалпы білім беретін мектепті 8-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2008.

5 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Звегинцев В.А. История языкознания в очерках и извлечениях. Ч. 1. – М., 1960. – С.358-361.

6 аза тілі терминдеріні салалы ылыми тсіндірме сздігі. Химия. –Алматы: Мектеп, 2007. – 336 б.

7 аза тіліні ысаша этимологиялы сздігі. – Алматы: ылым, 1966. – 240 б.

8 Ныманов И. Химия тілі. – Алматы: азастан, 1977. – 150 б.

REFERENCES

1 Baytursinov А. Til таglimi. Аlmaty, 1992. 444 b.

2 Nugmanov I. Himialyk symvolika ven nomenklaturani okitu. Аlmaty: Меktep, 1980. 123 b.

3 Kalyev B. Jat sozder jagadan ala bermesin. Kazak tilinin kokeykesti maseleleri. Аlmaty, 1997. 108 b.

4 Nurahmetov N., Sarmanova К., Jeksembyna К. Himia: Jalpi bilim beretin mekteptin 8-sinybina arnalgan оkulik. Аlmaty:

Mеktep, 2008.

5 Saussure F. Cours de linguistique gnrale. Zveginsev V.А. Historya uazikoznanya v osherkah i izvleshenyahю P.1. М.,

1960. S. 358-361.

6 Kazak tili termyinderinin salalik gilimi tusindirme sozdigi. Himia. Аlmaty: Меktep, 2007. 336 b.

7 Kazak tilinin kyskasha etymologyalik sozdigi. Аlmaty: Gilim, 1966. 240 b.

8 Nugimanov I. Himia tili. Аlmaty: Kazakstan, 1977. 150 b.

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

Sozdikter:

Kazak tilinin sozdigi. Аlmaty: «Dаyk-press», 1999. 774 b.

Kazak tilinin аymaktik sozdigi. Аlmaty: «Аrys», 2005. 801 b.

Karatyshkanov N. Pan sozderi. Аlmaty: «Еr daulet», 2004. 126 b.

Аtaular sozdigi. Аlmaty: «Sozdik–Slovar», 2004. 183 b.

–  –  –

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

В каком-либо обществе присутствует литературный язык, анализированный стилистическим составам, унифицированный литературной нормой. Владение степенью государственного казахского национального языка дает толчок функции в социальных, экономических, научно-технических сферах общества. Язык является не только средством общения, также он является средством научной речи. Язык, который не смог стать частью науки и образования, подвержен возможности исчезновения. В научной сфере существует специальная терминологическая, номенклатурная система, которая исследует язык как сферу науки. В статье рассматриваются труды А. Байтурсынова и других казахских ученых о становлении метаязыка химии и анализируются языковые способы о составлении химических терминов. В современной химической терминологической системе также был сделан лексико-семантический, аналитический, синтетический и калькированный анализ на примеры в составлении терминов.

Ключевые слова: метаязык, номинация, терминообразовние, символ, химический элемент, лексикосемантический прием, синтетический прием, калькирование.

–  –  –

Annotation: There is a literary language at any society, analyzed to the stylistic structure, unified by literary norm. A good command of the state Kazakh national language gives a function impetus in social, economic, scientific and technical spheres of society. Language is not only a means of communication, also language is the means of the scientific speech. Language which couldn't become part of science and education influences to language destruction. In the scientific sphere there is a special terminological, nomenclature system which investigates language as the science sphere. In the article are considered A.Baytursynov’s and other Kazakh scientists works about restoration of meta language of chemistry and language ways about drawing up chemical terms are analyzed. In modern chemical terminological system the lexical and semantic, analytical, synthetic and traced analysis also was made on examples in drawing up terms.

Keywords: meta language, nomination, drawing up terms, symbol, chemical element, lexical and semantic reception, synthetic reception, tracing.

–  –  –

№ 2. 2013 УДК 691.115:674.816.2 С. С. УДЕРБАЕВ, Ж. А. МУРАТ, Л. Б. БАУЫРЖАНОВА, А. АБЖАНОВА (Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Кызылорда, Казахтан)

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

В ТЕХНОЛОГИИ АРБОЛИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация. Разработан новый состав комплексной минеральной добавки, состоящей из силикатного и карбонатного компонентов. Техническая новизна подтверждена инновационным патентов Республики Казахстан. Разработанные технологические решения экономически выгодны за счет использования местных сырьевых ресурсов, таких как золы ТЭЦ, растительные отходы сельского хозяйства и некондиционные минеральные добавки.

Ключевые слова: арболит, комплексная минеральная добавка, натриевое жидкое стекло, рисовая лузга, прочность при сжатии.

Тірек сздер: арболит, кешенді минералды оспа, натрий сйы шынысы, кріш ауызы, сыылу кезіндегі беріктілік Keywords: the arbolite, complex mineral Supplement, sodium silicate, rice husk, the compressive strength.

В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение строительной индустрии Казахстана эффективными стеновыми строительными материалами. Важную роль при производстве стеновых материалов играет использование отходов промышленности и сельского хозяйства.

Одним из эффективных стеновых материалов является арболит. Технология изготовления изделий из арболита во многом приближается к технологии изделий из обычных бетонов. Предприятия по производству арболита в основном сосредоточены в регионах, где имеются большие ресурсы отходов деревообработки, лесопиления и лесозаготовок. В условиях же Казахстана и Средней Азии широкомасштабное производство арболита может базироваться на растительных отходах сельского хозяйства. Как известно, к таким сельскохозяйственным отходам относятся: сечка камыша, костра конопли или льна, рисовая лузга и солома, гуза-пая и др.

Несмотря на наличие многочисленных исследований в области совершенствования технологии арболита, дальнейшее изыскание путей эффективного использования отходов промышленности и сельского хозяйства и повышения тем самым качества выпускаемой продукции является весьма актуальным.

Поэтому в целях ресурсосбережения целесообразно наращивать темпы использования отходов промышленности и сельского хозяйства. Безусловно, такая программа будет содействовать существенному расширению номенклатуры строительных композитов на цементном вяжущем, производимых на новом техническом уровне, таких как, арболит, фибролит. В соответствии с этим направлением целесообразно изготовление арболитовых изделий для малоэтажного и сельского строительства.

Рациональное использование отходов промышленности и сельского хозяйства и создание на их основе материалов требует сочетания их прочности и теплопроводности с низкой объемной массой, долговечностью, звукопоглощаемостью и пожаробезопасностью. К таким материалам относится легкий бетон – арболит, предназначенный для возведения стен жилых и общественных зданий. Для разработки состава, технологии и исследования свойств потребовалось подобрать специальный состав и добавки, разработать эффективную технологию приготовления арболитовой массы с соответствующими их структурными особенностями.

Одним из значительных сырьевых ресурсов для производства композиционных материалов с использованием целлюлозосодержащих заполнителей, главным образом для производства арболита, являются отходы сельскохозяйственного производства [1]. В качестве в регионах Южного Казахстана можно применять отходы рисоперерабатывающих производств – рисовая лузга и солома, стебли хлопчатника, объемы которых значительны. Эффективность применения

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

арболитовых изделий доказана многочисленными исследованиями и практическим результатом внедрения в производство [2].

На практике строительных материалов применяется более 500 видов добавок различного назначения для придания и улучшения разных свойств вяжущих смесей, в том числе бетонов. В настоящее время на практике чаще используются комплексные добавки [3-10], применение которых обусловлено их эффективностью в отношении:

– полифункциональности действия, т.е. способности влиять сразу на несколько характеристик бетона, причём часто несвязанных друг с другом (и даже «дозировать» соотношения между ними в бетоне), а в некоторых случаях придавать им новые свойства (например, гидрофобность);

– возможности с их помощью существенно усилить и углубить какой-либо эффект, предельно достигаемый при введении однокомпонентной добавки;

– резкого уменьшения или практически полного устранения нежелательного действия каждой составляющей комплексной добавки.

Получение искусственного строительного конгломерата (ИСК) повышенной прочности в системе «органический заполнитель + минеральное вяжущее» затруднено из-за природного происхождения компонентов, которые не отвечают условиям изоморфности [11, 12]. Необходимо отметить, что заполнители в обычных бетонах помимо своего назначения вступают во взаимодействие с вяжущим веществом, образуя в местах соприкосновения с заполнителем комплексные гидратные соединения. В арболите прочность составляющих (древесины и цемента) велика – древесины 15, а у цемента 40 МПа. В то же время просность арболита практически на превышает 1,5 МПа. Следовательно, одним из факторов, определяющих прочность арболита, является прочность сцепления различного рода частиц в поверхностном слое, т.е. адгезионная прочность.

Дальнейшее изучение адгезии контактной зоны цемент-органический заполнитель позволит определить факторы, влияющие на прочностные свойства, и установить наиболее эффективные приемы обработки органических частиц.

Добавочные вещества применяются при производстве арболита для повышения марочной прочности, ускорения процессов твердения, улучшения технологических свойств арболитовой смеси. Механизм действия основан на замедляющем действии экстрактивных веществ, содержащихся в целлюлозном заполнителе, или покрывают его водонепроницаемой пленкой, препятствующей соприкосновению вредных веществ заполнителя с цементным тестом. Выбор химических добавок зависит от вида и качества целлюлозного заполнителя, а также плотности арболита [13, 14].

На практике химические вещества вводятся в арболитовую смесь двумя способами. Первый способ включает в себя приготовление химической добавки в виде водного раствора и перемешивание с предварительно увлажненным целлюлозосодержащим заполнителем, а во втором способе заполнитель вымачивается в водном растворе химической добавки.

Анализ зарубежного опыта показал, что основными «минерализаторами» при обработке заполнителя являются хлорид кальция, жидкое стекло, известковое молоко. В частности, в Чехии отдозированные опилки и стружки высыпаются в мешалку, где они перемешиваются и «минерализуются» водным раствором хлорида кальция в течение 5-8 минут. Затем в смеситель подают цемент и перемешивают в течение 10-15 минут. В Германии вначале органический заполнитель подвергается механической деструкции, а далее подсушивается до влажности 20% и после этого происходит процесс минерализации раствором хлорида кальция плотностью 1,08 г/см3 или раствором жидкого стекла плотностью 1,04 г/см3 в специальной емкости. В последующем обработанный заполнитель в смесителе принудительного действия смешивается с портландцементом в течение 5 минут.

Обобщая вышеприведенные обзоры исследований следует отметить:

1. Многие добавочные вещества в основном используется для ускорения твердения арболита и создания пленки на поверхности органического заполнителя. За счет этого прочность арболита увеличивается, но недостаточно высоко. Адгезионная прочность то же незначительно возрастает.

Многие химические добавки не нашли широкого применения из-за сложности процессов обработки, присущим некоторым из минерализаторов, или дефицитности химических реактивов, удорожающих производство.

№ 2. 2013

2. Адгезию между структурными компонентами необходимо усилить за счет введения в систему промежуточной прослойки эффективного минерализатора, способной вступить в химическую связь с обеими частями и максимально упрочнить каркас структуры арболита.

Анализируя приведенные данные можно констатировать, что многие добавочные вещества не нашли широкого применения из-за сложности процессов обработки, присущих некоторым из минерализаторов, или дефицитности химических реактивов, удорожающих производство. Поэтому необходимо создание комплексной добавки с использованием местных сырьевых ресурсов с максимальным снижением расходов дорогих химических добавок.

Как было отмечено выше, недостатком композиционных материалов на основе отходов сельского хозяйства является их низкая прочность, поэтому была поставлена задача упрочнения каркас структуры за счет введения минеральных добавок. При проведении экспериментальных работ были положительные результаты получены за счет обработке поверхности мелко измельченными барханными песками, керамзитовой пылью и известнякового штыба в совокупности с натриевым жидким стеклом. Принятые меры позволили улучшить поверхность заполнителя, образуя, таким образом, минеральную пленку.

В начале были проведены рекогносцировочные эксперименты по применению комплексных минеральных добавок в технологии арболита. Добавки были использованы при следующих соотношениях, %: 1 состав – натриевое жидкое стекло – 3, измельченный барханный песок – 10, измельченный известняк – 15); 2 состав – натриевое жидкое стекло – 3, керамзитовая пыль – 8, измельченный известняк – 17).

Рисунок 1 – Влияние комплексной добавки на прочность арболита при нормальном режиме твердения:

1 – состав 2 ; 2 – состав 1 Как видно из рисунка наиболее оптимальное количественное содержание следующее: состав 1 1217, а второй состав 915. таким образом Введение комплексной добавки образует силикат кальция в результате взаимодействия натриевого жидкого стекла и диспергированных частиц известняка, который ускоряет кристаллообразование твердеющего вяжущего вещества.

Задача упрочнения каркаса структуры арболита достигнута введением уплотняющих минеральных добавок в виде тонкоизмельченных фракций комплексной добавки состоящей из барханного песка, известняка в совокупности с натриевым жидким стеклом [15-17].

Принятые меры позволили улучшить поверхность заполнителя, образуя, таким образом, минеральную пленку. В процессе твердения арболита с комплексными минеральными добавками с натриевым жидким стеклом образуется твердое вещество, упрочняющее его структуру. Упрочнение каркаса структуры композита, по-видимому, также происходит за счет аморфизацией поверхности комплексной добавки при совместном помоле известняка с барханным песком. В то же время улучшение сцепление в системе «рисовая лузга – цементный камень» происходит за счет большего количества растворной части и увеличения контактной зоны между отдельными структурными элементами.

При введении комплексной добавки образуется гидросиликат кальция в результате взаимодействия натриевого жидкого стекла и диспергированных частиц известняка, который ускоряет

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

кристаллообразование твердеющего вяжущего вещества. В то же время дисперсная фракция известняка, керамзита и жидкого стекла образуя минеральный слой на поверхности заполнителя, уменьшают возможность диффундирования легкогидролизуемых сахаров из заполнителя в золоцементное тесто. Улучшение сцепления в системе «рисовая лузга – цементный камень»

происходит также за счет большего количества растворной части и увеличения контактной зоны между отдельными структурными элементами. Основным моментом является то, что комплексная минеральная добавка образует минеральную пленку на поверхности органического заполнителя.

Как было отмечено образовавшиеся силикат кальция ускоряет процесс твердения по сравнению с контрольным арболитом без добавки.

В процессе перемешивания предложенного состава арболитовой смеси на поверхности органического заполнителя создается минеральный слой из силиката кальция, что благотворно влияет на процесс твердения арболита. При этом техническая новизна предложенного состава подтвержден предварительным патентом РК [17]. Принятые меры улучшают условия адгезии контактируемых поверхностей, следовательно, создает предпосылки повышения прочности арболита.

Необходимо отметить, что энергию адгезионных процессов определяют следующие факторы:

кинетика проникновения одного из приклеиваемых веществ в жидком состоянии в капиллярные поры другого пористого твердого тела, состояние строения вещества и его поверхностная энергия и поверхностное натяжение клеевого вещества в жидком состоянии, а также явление смачивания, характеризуемая краевым углом, жидкостью и твердым телом.

На рисунке 2 приведены зависимости содержания комплексной минеральной добавки на свойства арболита на различных видах органического заполнителя. Исследовано влияние количества введенной добавки на плотность и прочность арболита при сжатии 28 суточного твердения.

Рисунок 2 – График нарастания прочности арболита на различных видах органического заполнителя:

I – на основе комплексной минеральной добавки; II – контрольный арболит на древесной дробленке без комплексной минеральной добавки; 1 – на рисовой лузге; 2 – на древесной дробленке; 3 – на сечке рисовой соломы;

4 – на подсолнечной лузге; 5 – на гуза-паи; 6 – на лозе виноградника; 7 – на измельченной стебле камыша Как видно из рисунка 2 прочность арболита повышается на различных видах органического заполнителя, в частности на рисовой лузге получен максимальный эффект – 2,8 МПа.

Многие добавочные вещества не нашли широкого применения из-за сложности процессов обработки, присущих некоторым из минерализаторов, или дефицитности химических реактивов, удорожающих производство. Обобщая проведенные экспериментальные работы необходимо отметить, что введение комплексной минеральной добавки повышает механическую прочность арболита по сравнению с контрольным образцом в зависимости от вида заполнителя на 30-50%. Если сравнивать с образцами на древесной дробленке прирост прочность составило 1,1 МПа. В результате применения этой добавки достигнут эффект модификации поверхности заполнителя за счет образования минеральной пленки. В процессе твердения арболита на этой комплексной минеральной добавке с натриевым жидким стеклом образуется твердое вещество –гидросиликат кальция.

Acknowledgements. Выражаю свою искреннюю признательность за научную консультацию д.т.н., профессору Акчабаеву Альберту Алишевичу.

№ 2. 2013

ЛИТЕРАТУРА

1 Удербаев С.С. Отходы рисоводства – эффективное сырье для производства легкого бетона арболита // Технологии бетонов. – М., 2009. – № 3. – С. 24-25.

2 Акчабаев А.А. Основы прогрессивной технологии прессуемого арболита: Дис…. докт. техн. наук. ЛИСИ. – СПб., 1992. – 297 с.

3 Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. – М.: Стройиздат, 1973. – 207 с.

4 Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. – М.: Стройиздат, 1990. – 400 с.

5 Массаза Ф., Тестолин М. Последние достижения в применении добавок для цемента и бетона / Пер. с англ. // Cemeuto. – 1980. – № 2.

6 Гладков В.С. Добавка в производстве морозостойких бетонов // Бетон и железобетон. – 1977. – № 7.

7 Гамова И.А., Каменков С.Д. Повышение качества композиционных материалов путем применения совмещенных олигомеров // Обзорн. информ. ВНИИЛеспром. – М., 1987.

8 Бутерин В.М., Щербаков А.С. Ускорение твердения арболита химическими добавками // Научн. труды МЛТИ. – 1986. – Вып. 93. – С. 106.

9 Kohno Kiyoshi, Amoh Kazuo, Kodama Akihiko. Состав и прочность при сжатии бетона с добавкой особотонкомолотого кремнезема. Composition and strength of concrete with the hyperfine silica additive at compression // Oнода кэнкю хококу = J. Res. Onoda Cem. Co. – 1991. – Vol. 43, N 124. – C. 15-21.

10 Дибров Г.Д., Сергеев А.М. Эффективность применения зол ТЭС в цементных композициях. Efficiency of application of fly ash of power stations in cement compositions // Энергетическое строительство. – 1982. – № 4. – С. 5-7.

11 Рыбьев И.А. Строительные материалы на основе вяжущих веществ: (искусственные строительные конгломераты):

Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1978. – 309 с.

12 Арсенцев В.А., Щербаков А.С., Якунин Н.К. М. Арболит. Производство и применение. – М.: СИ, 1977. – 348 с.

13 Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. – Ленинград: СИ, 1990. – 418 с.

14 Удербаев С.С. Усовершенствование технологии арболита на основе растительного сырья Республики Казахстан // Вестник НАН РК. – 2005. – № 4. – С. 47-51.

15 Удербаев С.С. Разработка технологии арболита с комплексным использованием отходов ТЭЦ и сельского хозяйства // Комплексное использование минерального сырья. – Алматы, 2005. – № 5(242). – С. 83-86.

16 Акчабаев А.А. и др. Изделия из арболита на рисовой соломе // Арболит и его применение. – Саратов, 1976. – С. 58-65.

17 Хрулев В.М., Рыков Р.И. Обработка древесины полимерами. – Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1984. – 144 с.

18 Воробьева Л.С. Строительные материалы из местного сырья и отходов промышленности Казахстана. – М., 1976. – 230 с.

19 Чистяков А., Суворова Л. Эффективные изделия на основе рисовой соломы. – Л.: Сельск. стр-во, 1982. – № 2. – С. 15-16.

20 Дерягин Б.В., Кротова Н.А., Смилга В.П. Адгезия твердых тел. – М.: Наука, 1973. – С. 27.

21 Удербаев С.С. Упрочнение каркаса структуры конструкционно-теплоизоляционного арболита // Вестник Национальной инженерной Академии РК. – Алматы, 2005. – № 3(17). – С. 101-104.

22 Удербаев С.С. Разработка технологии арболита с комплексным использованием отходов ТЭЦ и сельского хозяйства // Комплексное использование минерального сырья. – Алматы, 2005. – № 5(242). – С. 83-86.

23 Пред. пат. 19572 РК. Арболитовая смесь / Бисенов К.А., Удербаев С.С.; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 3.- 3 с.

REFERENCES

1 Uderbaev S.S. Othody risovodstva – jeffektivnoe syr'e dlja proizvodstva legkogo betona arbolita. Tehnologii betonov. M., 2009. № 3. S. 24-25.

2 Akchabaev A.A. Osnovy progressivnoj tehnologii pressuemogo arbolita: Dis…. dokt. tehn. nauk. LISI. SPb., 1992. 297 s.

3 Ratinov V.B., Rozenberg T.I. Dobavki v beton. M.: Strojizdat, 1973. 207 s.

4 Batrakov V.G. Modificirovannye betony M.: Strojizdat, 1990. 400 s.

5 Massaza F., Testolin M. Poslednie dostizhenija v primenenii dobavok dlja cementa i betona. Per. s angl. Cemeuto. – 1980.

– № 2.

6 Gladkov V.S. Dobavka v proizvodstve morozostojkih betonov. Beton i zhelezobeton. 1977. № 7.

7 Gamova I.A., Kamenkov S.D. Povyshenie kachestva kompozicionnyh materialov putem primenenija sovmeshhennyh oligomerov. Obzorn. inform. VNIILesprom. M., 1987.

8 Buterin V.M., Shherbakov A.S. Uskorenie tverdenija arbolita himicheskimi dobavkami. Nauchn. trudy MLTI. 1986. Vyp.

93. S. 106.

9 Kohno Kiyoshi, Amoh Kazuo, Kodama Akihiko. Sostav i prochnost' pri szhatii betona s dobavkoj osobotonkomolotogo kremnezema. Composition and strength of concrete with the hyperfine silica additive at compression // Onoda kjenkju hokoku = J.

Res. Onoda Cem. Co. 1991. Vol. 43, N 124. C. 15-21.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 17 |

Похожие работы:

«ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса котировок в электронной форме № 140-15/А/эф на поставку учебной и научной литературы для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от 29.10.2015) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: e-mail:...»

«A/68/4 Организация Объединенных Наций Доклад Международного Суда 1 августа 2012 года — 31 июля 2013 года Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят восьмая сессия Дополнение № 4 Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят восьмая сессия Дополнение № 4 Доклад Международного Суда 1 августа 2012 года — 31 июля 2013 года Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2013 A/68/4 Примечание Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр....»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРНАЯ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЕВРАЗ КГОК». РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННО-КАЧКАНАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУД ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Текстовая и графическая части 038-03-11-00-00-01-ООС1 Том 8.1 ЗАО «ПитерГОРпроект» 038-03-11-00-00-01-ООС1 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Состав проектной документации представлен в Томе 1.1, Раздел 1...»

«СОДЕРЖАНИЕ № раздела Название раздела Стр. Раздел 1. Общие положения Раздел 2. Участие Работников в управлении 6 Университетом Раздел 3. Трудовые отношения. Обеспечение занятости 7 Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 12 Раздел 5. Оплата труда Раздел 6. Социальные гарантии и льготы. Социальная защита отдельных категорий Работников Раздел 7. Подготовка и повышение квалификации Работников Раздел 8. Охрана труда 27 Раздел 9. Гарантии прав членов профсоюзов и деятельности профсоюзных органов...»

«[Проект: (Астана) 10 февраля 2015 г.] Концепция проекта Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»1. Название законопроекта Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее – «Кодекс»).2. Обоснование необходимости разработки законопроекта Концепция проекта Кодекса подготовлена во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева № 1399-4 паб от 25 сентября 2013 года, а также в соответствии с его посланием народу Казахстана «Казахстанский путь –...»

«Министерство здравоохранения Хабаровского края Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (КГБОУ ДПО ИПКСЗ) «УТВЕРЖДАЮ» СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Ректор Министр здравоохранения Ректор Хабаровского края Г.В. Чижова А.В. Витько Г.В. Чижова «_» _ 2012 г. «_» 2013 г. «_» _ 2013 г. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КГБОУ ДПО ИПКСЗ на 2013–2015 годы и в перспективе до 2020 года Принята на...»

«Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ У ВЗРОСЛЫХ Утверждены решением Пленума правления Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года «Геморрагическая лихорадка с почечным синдром у взрослых» Клинические рекомендации Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией по инфекционным болезням Минздрава России на заседании 8 октября 2014 года Члены...»

«Алексей Стпин ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (издание восьмое, дополненное с учётом изменений в законодательство по ПОД/ФТ) ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИМИ ЗАКОНОДЕЛЬСТВА РФ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, © 2012-2015 Алексей Стпин ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Коротко об авторе Здравствуйте, Уважаемые...»

«ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о результатах деятельности главы и администрации муниципального образования Лентьевское Устюженского муниципального района Вологодской области за 2014 год АННОТАЦИЯ Публичный доклад главы и администрации муниципального образования Лентьевское содержит в себе: во-первых, характеристику муниципального образования – особенности географического положения, имеющиеся на территории природные ресурсы; во-вторых, характеризует транспортную и инженерную инфраструктуру, дает представление...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА Географический факультет Харченко Сергей Владимирович ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 25.00.25 – геоморфология и эволюционная география Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук Научный руководитель: д.г.н., профессор Болысов Сергей Иванович МОСКВА-2014 ОГЛАВЛЕНИЕ: ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ О содержании категории «формирование города» 1.1. Влияние рельефа равнин на...»

«МБОУ «Сокрутовская оош МО «Ахтубинский район» Публичный доклад за 2014-2015 учебный год 1. Общая характеристика. В селе Сокрутовка школа функционирует с 1910 года. Сначала это была церковноприходская школа, затем семилетняя, восьмилетняя. Справка о реорганизации школы.1. Реорганизовать Сокрутовскую восьмилетнюю школу в среднюю школу с 1 сентября 1980-81 учебного года. Решение исполнительного комитета Ахтубинского районного совета народных депутатов № 139 от 11.04.1980 г. 2. Сокрутовская средняя...»

«284 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ / № 2 (49) 2015 VII Всероссийский съезд адвокатов 22 апреля 2015 года учредил нагрудный Знак российских адвокатов. Этот знак в целом повторяет в уменьшенном размере нагрудный знак присяжных поверенных, изображение которого было высочайше утверждено 31 декабря 1865 года императором Александром II на основании решения Государственного Совета и представления министра юстиции России Н.И. Замятина. Нагрудный знак присяжного поверенного был утвержден...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 65» ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 65» за 2014 – 2015 учебный год Публичный доклад (далее Доклад) ежегодный аналитический публичный отчёт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 65»...»

«ПРОТОКОЛ пленарного заседания Девятнадцатой сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) по теме «Комплексная система подготовки и переподготовки специалистов для городского управления как основа эффективной модернизации в условиях интеграции крупных городов в мировую систему» 20 июля 2012 года г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 (МГУУ Правительства Москвы) ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: I. Обсуждение основного вопроса «Комплексная система подготовки и переподготовки специалистов для...»

«Содержание коллективного договора 1. Общие положения 1.1. Определения 1.2. Стороны и статус коллективного договора 1.3. Цели и задачи Коллективного договора 1.4.Обязательность выполнения коллективного договора 1.5.Срок действия коллективного договора 1.6.Условия заключения коллективного договора, внесение изменений и дополнений 1.7. Контроль за выполнением коллективного договора 2. Трудовые отношения, основание возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений 2.1. Порядок заключения,...»

«СБОРНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЫПУСК 33 СУХУМ 200 Настоящее издание включает в себя официальные тексты законодательных и нормативных актов Республики Абхазия. Сборник подготовлен Отделом права и экономики Администрации Президента Республики Абхазия. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О Государственном флаге Республики Абхазия В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоящим Конституционным законом устанавливаются Государственный флаг Республики Абхазия, его...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Russian-Armenian (Slavic) State University Samara State Academy of Social Sciences and Humanities HUMANIZATION OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE EDUCATION SYSTEM: THEORY AND PRACTICE Materials of the IV international scientific conference on March 20–21, 201 Prague Humanization of education and upbringing in the education system: theory and practice : materials of the IV international scientific conference on March 20–21, 2015. – Prague : Vdecko...»

«Оглавление Введение 1. Повышение конкурентоспособности российского образования 1.1. Факторы и условия повышения конкурентоспособности российского образования................... 9 1.2. Условия повышения конкурентоспособности российского образования................... 21 1.3. Концепция повышения конкурентоспособности российского общего и профессионального образования.2. Разработка возможных сценариев развития экспорта образовательных услуг российской...»

«Департамент образования администрации города Братска ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о состоянии и перспективах развития системы образования города Братска 2015 год Братск, 2015 год Публичный доклад о состоянии и перспективах развития системы образования города Братска: департамент образования администрации города Братска, 2015 – 175 с. Ежегодный публичный доклад о состоянии и перспективах развития системы образования города Братска подготовлен с целью обеспечения информационной открытости и привлечения...»

«МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК «О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 201 ГОДУ» г. Красногорск – 201 ГЛАВА 1. КРАТКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 1.1.ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Московская область расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины, где перекрещивается меридиан 38° в.д. с параллелью 56° с.ш. Вместе с Москвой область образует ядро Центрального федерального округа, которое граничит...»

 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.