WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«СЛЕДВАНЕ ПУЛСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ МИГРАНТИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ Ръководство за обучители Integration trainers manual Partners: ILA – INA – SSAI - IPA 1 /190 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF ...»

-- [ Страница 1 ] --

INCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-201

tion in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path

OI/13

СЛЕДВАНЕ ПУЛСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ

МИГРАНТИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Ръководство за обучители

Integration trainers manual

Partners: ILA – INA – SSAI - IPA

1 /190

LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011

Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Идея на проекта Основни компоненти на курса на обучение

СЛЕДВАНЕ ПУЛСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ

Заглавие на

МИГРАНТИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

курса на обучение 8 часа Продължителност Държавни служители, занимаващи се с проблемите на интеграция на жени Целева група мигранти и непълнолетни

1. Запознаване с конкретната имиграционна ситуация на жените и децата на ниво ЕС и на национално ниво;

2. Запознаване с културните различия и необходимостта от преодоляване на Общи цели стереотипи и дискриминация в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека;

3. Способност за идентифициране и прилагане на най-подходящите мерки и инструменти за интегриране на жените мигранти и децата.

- основни концепции за интеграция и миграция (речник)

- как да получим достъп до съществуващата законова рамка

- да се идентифицират основните действащи лица и заинтересовани страни е ЕС и на национално равнище, които са ангажирани в тези области Конкретни цели - - да се идентифицират трудностите и предизвикателствата в знание - интеграционния процес

- основни мерки и инструменти, които са на разположение на национално ниво и на ниво ЕС

- къде да открием добри практики в областта Приемане на отношения към културни различия и различия между половете Конкретни цели отношения

–  –  –

10. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПОЛОВЕТЕ 20'

11. ОБОБЩЕНИЕ 10' 13:00

–  –  –

12.МЕЖДУМАРОДНА И ЕС 14:00 ЗАКОНОВА РАМКА 20'

13. МЕЖДУНАРОДНИ И ЕС ЗАИНТЕРЕСУВАНИ

СТРАНИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 20'

14. НАЦИОНАЛНА ЗАКОНОВА

РАМКА,ИНСТРУМЕНТИ И

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

15. КАЗУС: ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 90' 15:00

–  –  –

17. ИЗХОДЕН ВЪПРОСНИК 10' 17:00

18. ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА/ РЕАКЦИЯ 10'

19. ЗАКРИВАНЕ/ ФИНАЛО

ЗАНЯТИЕ И ОЦЕНК АНА

ОЧАКВАНИЯТА 30'

–  –  –

СЛЕДВАНЕ НА ПУЛСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ МИГРАНТИ И

НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Общи цели

1. Запознаване с конкретната имиграционна ситуация на жените и децата на ниво ЕС и на национално ниво;

2. Запознаване с културните различия и необходимостта от преодоляване на стереотипи и дискриминация в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека;

3. Способност за идентифициране и прилагане на най-подходящите мерки и инструменти за интегриране на жените мигранти и децата.

Конкретни цели

Знание

В края на обучението обучаваните участници ще имат информация за:

- основни идеи за интеграция и миграция (речник);

- как да получим достъп до съществуващата законова рамка;

- да се идентифицират основните действащи лица и заинтересовани страни е ЕС и на национално равнище, които са ангажирани в тези области;

- да се идентифицират трудностите и предизвикателствата в интеграционния процес;

- основни мерки и инструменти, които са на разположение на национално ниво и на ниво ЕС;

- къде да открием добри практики в областта.

Умения

В края на обучението обучаваните участници ще могат да:

Приемат отношенията към културни различия и различия между половете Отношения В края на обучението обучаваните участници ще се чувстват по-уверени и с отворено съзнание и междукултурен подход. Те ще получат в частност:

- способност за избор и прилагане на най-подходящия инструмент;

- способност да се общува ефективно в различен културен контекст;

- способност за свързване и сътрудничество със заинтересованите страни в процеса на интеграция.

Методология на обучението Процесът на обучение се основава методи, които залагат на активно участие от страна на обучаваните; той е разработен чрез различни информативни моменти, анализ на казуси и работа в група, събиране на обратна информация и дискусии, занимания за задаване на въпроси и обучение в оценяване.

Обучението гарантира придобиването на познания и умения чрез често събиране на обратна информация, контрол и оценка, под ръководството на обучаващия.

–  –  –

Дефиниция на мултикултурализъм:

Политиката или практика за обръщане на еднакво внимание или представяне на културните нужди или приноса на всички групи в обществото: специално внимание може да се обърне на малцинства, които са били недостатъчно представени в миналото чрез двуезично обучение, например.

–  –  –

Съществуват различни типологии, най-итирана през последните години е типологията на Ентцинген и Бизвелд (2003 г.), според която интеграцията има четири измерения:

1. Социално – икономическа интеграция – свързана с образованието, езиковата подготовка и достъпа до пазара на труда на имигрантите. Стимулирането на социално-икономическата интеграция се осъществява чрез:

Позитивна дискриминация – насърчителни мерки на • държавата, които целят да стимулират наемането на имигранти;

Мейнстрийминг – подход насочен към специфичните • проблеми на имигрантите, но без те да се отделят в отделна група и да не се създава впечатление сред обществото за привилегироване на имигрантите.

–  –  –

Видове интеграция

2. Правно- политическа интеграция – свързана е с насърчаване на политическото участие на имигрантите в обществото и укрепване на ролята на имигрантските асоциации във формирането и изпълнението на политики по отношение на имигрантите.

3. Културна интеграция – Процес на взаимодействие и взаимно проникване на националната култура и културите на етническите общности в приемащата страна.

Процесът на културната интеграция довежда до взаимно опознаване, възприемане и обогатяване на хората, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност, до изграждане на културна и духовна среда, в която всеки присъства със своята идентичност.

4. Отношение на приемащото общество – свързано с липсата на дискриминация и расизъм, насърчаване на взаимодействието между приемащото общество и имигрантите.

–  –  –

Източници:

1. Речник за убежище и бежанци, Европейска миграционна мрежа, Януари 20101

2. Миграционна терминология, Световна миграция 200

3. Речник на ЮНЕСКО за миграцията, който може да намерите на :

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/socialtransformations/international-migration/glossary/

4. Речник за миграцията, който може да намерите на:

http://www.reintegration.net/europa/download/Glossary_on_Migration.pdf

–  –  –

Слайдове 3Какво означава миграция на човека? (Пътеводител за миграцията на човека 2005, Нешънъл Джиографик) http://www.nationalgeographic.com/search/?search=Guide+Human+Migration+200 Слайдове 5-10, данни, представени в таблици Данните, представени в таблици в Урок 3 на слайдове 4, 5 и 6 са извлечени от базата данни на Юростат. Юростат е статистическия кабинет на Европейския съюз, разположен в Люксембург. Задачата му е да предоставя данни на ЕС на Европейско ниво, които позволяват сравнения между страните и регионите. Статистическите данни за миграци ята и международната закрила следват Разпоредби (EC) № 862/2007 на европейския парламент и Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистическите данни на Общността за миграцията и международната закрила и отмяната на Разпоредба на Съвета (EEC) № 311/76 за събирането на статистически данни за чуждестранни работници.

Население по пол, възрастови групи и гражданство (Слайдове 5-7)

Източник на данните:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database База данни по темите – население и социални условия – Население – Международна миграция и убежище – Население по гражданство и родина – Население по пол, възрастова група и гражданство Забележка: Според чл. 2 от Разпоредба № 862/2007 – Имигрант е лице, което се е установило и пребивава на територията на държава членка за период, който е, или се очаква да бъде поне 12 месеца.

Слайд Съотношение на групата лица от трети страни (ЛТС), които живеят във всяка страна партньор и населението на тази страна (таблици – общ брой на ЛТС и процента на ЛТС от населението на държавата членка, съотношение на жените ЛТС спрямо ЛТС и непълнолетните ЛТС спрямо ЛТС).

Слайдове 6 – 5-те най-популярни гражданства във всяка страна партньор (таблици със съотношението на 5-те най-популярни гражданства сред ЛТС спрямо общия брой на ЛТС за всяка страна партньор).

Първи разрешителни за пребиваване по причина и гражданство (Слайдове 8-10)

–  –  –

Източници на данни: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database База данни по темите – население и социални условия – Разрешителни за пребиваване – Първи разрешителни за пребиваване и гражданство.

Забележка: Според чл. 6 от разпоредба № 862/2007 – на имигрант се дава разрешително за пребиваване за първи път, отделно от гражданство, поради съответна причина за издаване на разрешителното и по дължина на валидност на разрешителното. Разграничават се 4 основни групи причини за миграция: Семейни причини, Обучение, Причини свързани с дейности, други причини.

Слайдове 8Причини за миграция и най-често срещаното гражданство на ЛТС във всяка от страните партньорки (таблици с общия брой причини за миграция във всяка страна партньор, най-често срещаното гражданство на ЛТС във всяка от страните партньорки, отбелязан в легендата на таблиците).

–  –  –

Цели

- Да насърчи размисъл за културата, различията и половете;

- Да създаде настроение за учебния блок, който следва.

Описание на дейността Този въпросник трябва да се раздаде в два различни момента – в Урок 4 и отново в Урок 17.

a) раздайте въпросника и обяснете, че той е за самооценка и не бива да се споделя с останалите участници;

б) в края на обучението помолете участниците отново да погледнат въпросника и да видят дали са отговорили на някои от въпросите по различен начин;

в) в зависимост от това с колко време разполагате, позволете дискусия и ако някой желае да сподели мислите си защо / или защо не/ са променили отговорите си след обучението.

Материал Въпросник Време 5 минути първия път и още 5 минути на края на обучението – общо 10 минути. Ако времето позволява, отделете 10 минути в края за дискусия.

–  –  –

Жените мигранти са уязвима група Жените са по-бедни от мъжете Имигрантите без документи са опасни Имигрантите застрашават културата и традициите ни Адаптиран от публикацията Митове и факти за имиграцията на 'Върховния Комисариат за бежанците и междукултурен диалог, Португалия

–  –  –

БЪЛГАРИЯ | 18.07.2009 Какво означава да си чужденец в България?

Осем на сто от чужденците в България чувстват разлика в отношението към тях.

Близо 30 на сто усещат това рядко, 50 на сто - никак. Езикът е най-голямата бариера, сочи проучване на Комисията за защита от дискриминация.

Проучването на МБМД, поръчано от Комисията за защита от дискриминация, е направено сред 1202 пълнолетни граждани на страната, както и сред 515 бежанци, имигранти и други групи чужденци, пребиваващи в България.

–  –  –

Езиковата бариера често е непреодолима Най-често различното отношение се изразява в трудности при комуникирането поради езиковата бариера или поради недоверие спрямо чужденците. Различното отношение е найосезаемо при всекидневните контакти с хората на улицата, съседите или служителите в държавните институции. На по-негативно отношение в сравнение с останалите са подложени арабите и турците, посочват авторите на изследването. Най-дискриминираната според изследването група чужденци в България са бежанците.

Факторите, които оказват влияние за негативното отношение към чужденците у нас, са държавата, от която идват, цветът на кожата, владеенето на езика, езикът на чужденеца, материалното положение, нравите, обичаите, културата, начинът на живот и степента на образование, показва проучването. Най-честите проблеми на бежанците и имигрантите при търсене на работа са лошото владеене на български език, непризнаване на дипломите и квалификацията им, както и възрастовата бариера от 30 години при възможност за квалификация и преквалификация.

Децата на 26 процента от запитаните бежанци, имигранти и други групи чужденци посещават училище, на 7 процента – не ходят на училище, а 46 процента – нямат деца в ученическа възраст. Най-честите причини, поради които децата на бежанците и имигрантите не посещават училище, са незнанието на български език и липсата на достъп до изучаването му, липсата на подкрепа от учители и съученици при усвояване на материала, както и страх у родителите от малтретиране и насилие върху децата им.

БТА/БГ

–  –  –

Бежанките в България трудно се вписват в новия начин на живот 14.03.2007 г., Радио България Над 15 хиляди бежанци са потърсили убежище в нашата страна за периода от 1993 г. до края на януари тази година. Поради географското положение на България, това са предимно хора, идващи с миграционните потоци от Азия, Африка и Средния Изток.

Това означава съвсем различна култура и религия, което обикновено прави по-трудна тяхната интеграция в българското общество. Особено трудно се вписват в новия начин на живот жените-бежанки.

Трудностите на жените-бежанки в България са още повече, защото трябва да разчитат на себе си, вече нямат този гръб, на който са разчитали в родината си, не само за грижата за децата, за тяхното възпитание, но също трябва да търсят начин да подпомагат финансово семейството си

– казва Линда Ауанис, председател на Съвета на жените-бежанки в България. Повечето от нас не сме живели под наем, имали сме собствени домове, но не сме имали свобода. За свободата дадохме всичко, избягахме от нашите страни. България е направила много за интеграцията на бежанците, има много и различни програми, но за нас жените-бежанки не е лесно да загърбим 30 или 40 години от живота си и да започнем отново. Когато жената-бежанка иска да започне работа или да се образова, винаги трябва да пита мъжа, роднините дали са съгласни, а на повечето от нас им отказват. Аз съм много щастлива, че от миналата година досега започнаха много жени-бежанки да работят. Някои от нашите жени започнаха да вземат сами решения как да продължи начинът им на живот в България.

Нашето наблюдение е, че жените-бежанки най-трудно се интегрират в сравнение с децата и мъжете – казва Даниела Велева от Държавната агенция за бежанците, и за тази цел ДАБ създаде интеграционен център, в който има кабинети за обучение предимно на жени-бежанки. Целта беше те да бъдат обучени в професии, които ще им дадат възможност да работят вкъщи и да подпомагат семейния бюджет. Професиите са фризьорство, шивачество, козметика, компютърна грамотност. Наблюденията ни са, че обучените досега жени наистина се справят доста добре. Работят вкъщи, а много от тях започнаха да работят и извън домовете си.

Например, има две жени, които направиха собствени козметични салони и много добре се справят. Това е една сериозна крачка към отваряне на жените-бежанки и към подпомагането на интеграцията им в нашата страна.

47-годишната Сомайе от Иран живее със семейството си вече 16 години в България. Споделя, че се е сблъскала с най-големите трудности след като е получила хуманитарен статут и е трябвало вече сами да си осигурят жилище. Мъжът ми е инвалид и имаме четири деца, разказва Сомайе. Проблем е не само за мен, но и за всички бежанци, че нямаме покрив над главата си. Затова много страдаме и всеки ден се притесняваме, че могат да ни изгонят. Къде да отидем? Ще намерим работа за осигуряване на хляба, но за жилище е трудно. Това е, което искам от държавата да помисли за нас, бежанците. Аз дойдох тук, когато бях на 30 години. За мен втората родина е България. Обичам българския народ, харесва ми да живея тук, само че молбата ми е да имаме покрив над главите си, дори това да е само една стая.

–  –  –

интегрира в българското общество. С усмивка споделя, че се е сгодила за българин. В момента младата иракчанка работи като доброволка към Съвета на жените-бежанки в България.

Трудно е не само за нас бежанците, но за всеки човек, когато трябва да отиде някъде другаде, където не знае езика, не познава културата – казва Сандра. За децата обаче е по-лесно, защото когато са малки, по-лесно научават езика и по-лесно се приобщават към другите. Като си дете, излизаш, играеш с децата и по този начин се запознаваш и с културата и с начина на говорене.

Румяна Цветкова Радио България

–  –  –

УЧИЛИЩАТА ТРУДНО СЕ СПРАВЯТ С РАЗЛИЧИЕТО (ПОРТУГАЛИЯ)

Социалното положение и имигрантите са двете основни предизвикателства пред учителите.

Национално проучване посочва слабостите в областта на различието.

Учителите предпочитат повече автономия пред определени от правителството правила за това, как да се справят с предизвикателството, което представляват децата на имигранти и децата с увреждания. Както се вижда в национално проучване, озаглавено „Държава, Училище и Различните, резултатите от което ще бъдат представени днес в Лисабон, училищата са зле подготвени да се справят с различните общности.

Попитани, кои качества на учениците представляват най-голямо предизвикателство пред учителите и училището, учителите са отговорили: социално положение (70 %), имигрантски произход (39 %), против 17 % от емигранти и възраст (26 %). Въпреки, че не е представено като опция в проучването 2% от учителите са посочили и липсата на дисциплина.

Тази група дава негативна оценка за условията за приемане на ученици с увреждания, ученици от ромски произход, от страни извън ЕС, деца на бивши емигранти от страни, в които официалният език не е португалски, както и бедните. 872 учители са участвали в проучването. Липсата на образование и религия (и двете по 6 %) и липсата на интерес към ученето (4 %) също са определени като предизвикателства.

Raquel Madureira Mеtro, Португалия madureira@metroportugal.com

–  –  –

Жените имигранти са уязвими (ПОРТУГАЛИЯ) Специалистите посочват, че са на лице тези жени са по-уязвими в сравнение с останалото население

ЛЕОНОР ПАИВА УОТСЪН

Макар официалните данни да не съдържат информация за процента на бедност сред жените имигранти, специалистите разкриват, че това е една от най-уязвимите групи. Жените имигранти са уязвими, което ги поставя в сериозен риск.

На първо място, проблемът с езика допринася за уязвимостта им. Докато не научи езика на страната, в която е избрала да живее, жената имигрант е много по-ограничена, когато става въпрос за участие в обществото и следователно ще изпитва сериозни затруднения в достъпа до пазара на труда. Следват и културните фактори. Жените от Африка, например, много трудно намират работа извън дома, казва Амелиа Баштош, икономист и преподавател в Техническия университет на Лисабон.

На второ място, но не по-маловажна е ситуацията, при която жената имигрант не е избрала страната, в която да имигрира. Често, когато съпругът е дошъл пръв, жената пристига с туристическа виза. След това остава нелегално и върши различни видове опасна работа за много ниска заплата, посочва специалист, който основно се занимава с изследване на бедността.

По-голяма уязвимост Има и други фактори, които допринасят за още по-голямата уязвимост и слабост на жените имигранти. За начало, в повечето случаи, жените емигранти не получават подкрепа от семействата си, което означава, че са тук съвсем сами, или само със съпруга и децата си; и понже само те се грижат за децата, нямат възможност да работят извън дома. Това естествено има последици за материалната и нематериалната им независимост. Когато нямат финансова независимост, жените имат по-малко власт у дома, по-незначителен глас при вземане на решения, обясняват експертите.

Всичко това допринася за натрупването на напрежение и може да доведе до социална експлозия. Езикът, културните фактори и често, подчинената роля на жената в семейството, пречи на тези жени да се интегрират в обществото, в ковто живеят. Те остават неинформирани и 'не участват, когато става въпрос за гражданство. Те често не знаят прават и задълженията си.

Остават напълно изолирани.

Африканските жени, обаче, са малко образовани и изцяло зависими от съпрузите си, разполагат с малко инструменти, за да се интегрират в обществото. Жените от Източна Европа, които също имат второстепенна роля в семейството, са по-добре образовани, което им дава необходимите инструменти да се интегрират пълноценно.

Борба с изключването Как тогава да се противопостваим на този сценарий на изключване? Като начало “важно е да достигнем до тези жени. Важно е да научат езика и да получат достъп до информация за правата и отговорностите си”, казва Амелиа Баштош. След това трябва да се обърне внимание на останалите членове на обществото.

http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1519272

–  –  –

СПИСЪК

С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ТРУДНОСТИТЕ В ИНТЕГРАЦИЯТА

НА МИГРАНТИ ЖЕНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

–  –  –

Социалн възприемане/стереотипи и приемане от гражданите на страната Психологическо напрежение, породено от културния шок, раздялата със семейството, трудности в интеграцията

–  –  –

Трудности за (Нгуен) Туй Ан Възраст: 18 години Родна страна: Виетнам Живее в Чехия: 10 години

Трудности и предизвикателства в процеса на интеграция:

Чешкия – Не доброто познаване на чешкия е основна причина за неудобството в училище, От друга страна, училището е било мястото за учене на чешки.

Икономичешка ситуация – Семейството на Туй Ан не изпитва икономически затруднения, защото родителите и са разполагали с цялата информация от която са се нуждаели относно възможностите за законна работа в Чехия преди да пристигнат в Прага.

Ориентация в чешкото общество – Родителите ба Туй Ан са се сдобили с важна информация за живот а в Чехия преди и веднага след пристигането си в Чехия. Те са получили също разрешително за пребиваване, започнали са легално работа и са имали достъп до всички необходими услуги като здравеопазване, социални услуги, образование за детето им. Тий Ан намира средата и чешката култура странни при пристигането си в страната. След като участва в училищни и други културни събития, които и я запознават с чешката култура, тя бързо свиква с нея.

Наложило и се да сравнява ценностите и навиците на нейната култура с тези в Чехия и да изгради наново собствената си ценностна система и вкусове.

Отношения между чужденеца и основното общество – Първоначално на Туй Ан се е гледало като на странен елемент в училище и тя не е успяла да се сприятели чешките си съученици.

След като запознава с чешката култура, тя успява да се приобщи към детската общност. Сега вече е наясно какви възможности се разкриват пред нея в Чехия.

–  –  –

Айсберг на културата3 Цели

a) Да представи културата чрез елементите, които я изграждат

b) Да насърчи размисли относно „видимостта и „невидимостта на различни културни елементи Разработване на упражнението/предложения за проучване4

a) Като начало кажете на участниците, че една от многото форми на възприемане на идеята за култура е да се концентрираме върху по-голямата или по-малката „видима част на елементите, които изграждат културата.

Обяснете, че различни видове поведение, които са културно дефинирани, обикновено не се възприемат като такива, понеже ги приемаме за естествени и ги разпознаваме без да се замисляме, защото са ни показвани от малки и сме израснали с тях. Други аспекти на културата се идентифицират по-лесно, и това упражнение има за цел да постави ударение на разликата във възприемането на два различни типа елементи, видимите и невидимите.

б) Уведомете участниците, че някои учени в тази област представят идеята за културата като използват изображението на айсберг, при който на повърхността са видимите елементи, а под повърхността са невидимите елементи, които трудно се забелязват на пръв поглед. Точно както при айсберга, видимите елементи на културата съставят само много малка част, а по-голямата част от елементите могат да бъдат открити под водата.

в) Поискайте от участниците да „построят своя айсберг на културата, като използват 45 карти, които сте им раздали и на всяка от които е написан различен елемент на културата. На дъската трябва да нарисувате въображаема „водна линия или дори целия айсберг, като не забравяте да нарисувате по-голямата част от айсберга под водата. Помолете участниците да залепят/ закрепят картите с културните елементи според критерия за „видимост, т.е. елементите, които смятат за видими да поставят над водната линия, а „невидимите под нея.

г) Уведомете участниците, че могат да поставят елементите във йерархичен порядък, като започнат от найвидимите, което означава, че някои видими елементи са по-видими от други (дори на повърхността над айсберга), както и че някои невидими елементи са по-невидими от други (дори и на дъното на айсберга) има и

–  –  –

трети, които са в средна зона, сравнително отдалечени от видната линия и те могат да бъдат поставени паралелно един спрямо друг.

д) Разделете участниците в 3 или 4 групи (в зависимост от общия брой) и раздайте 30-те карти. Позволете им да се запознаят с картите за около 5 минути, в частност с различните концепции върху картите и още 10 минути да обсъдят в групата мястото им на айсберга.

е) След като всички карти са поставени на айсберга, анализирайте реакцията на групата при вида на крайния резултат (например, дали всеки се идентифицира с така подредения айсберг…). Вероятно някои от невидимите елеемнти да бъдат поставени на повърхността. Насърчавайте дискусия за някои елементи, и може да очаквате някои карти да бъдат разменени, което е съвсем допустимо. Ако за някои елементи групата не постигне пълно съгласие, трябва да ги поставите извън айсберга и да продължите дискусията за останалите елементи.

ж) Не е необходимо да подреждате айсберга точно както е посочено от авторите (вж фиг. 1). Основната цел на упражнението е прокара идеята сред участниците, че по-голямата част от елементите не се виждат ясно на пръв поглед и трябва да се натрупат повече познания, да е на лице по-продължително общуване с дадена култура, време и възможности, за да разберем значението зад всички културни елементи. Обърнете внимание на факта колко лесно могат да възникнат недоразумения и колко често си мислим, че познаваме дадена култура като анализираме само видимите елементи, докато структурните елементи могат всъщност да бъдат открити под водата. В края на упражнението подчертайте динамиката и взаимовръзката характер-значение в културния процес.

Напримр, идентичността и културите също подлежат на промяна и не са избистрени във времето.

–  –  –

дискусия на айсберга. Въпросът на дискусията:

Какво ни казва този текст за културата?

и) Като теоретическа рамка може да ползвате еволюцията на термина „култура. Епистемологично, терминът произлиза от латинската дума за „обработка на нивите. Същинското значение на думата, което свързваме с идеята за култура в Западния свят днес датира от 18 в. и е свързано с мореплаването и експанзията, която започва още в 16 век (Лобера, 2004). По това време възниква нуждата от обяснителен модел, който да категоризира и (легитимира) процеса на колонизация и доминиращата роля на Европейците, които се налагат над „останалите.

Опитите да се озмислят откритията са направени в отговор на категориите, които изразяват собствените ни интерпретации за света (Вилоро, 1998), което значи, в рамките на Европейските параметри. Провалът на този процес води до цялостно преосмисляне на другия, различния, което води до – и е изцяло повлияно от Европейската Християнска рамка – категоризацията на чужденеца като отрицателен във висша степен, демоничен (Вилоро, 1998).

Периодът на Просвещението представлява нова вълна от научни открития и позитивно мислене, които завладяват интелектуалните среди на Европа от XVIII в. и издигат в култ триумфа на техниката, цивилизацията и прогреса. В противовес съвсем естествено се налага идеята, че всички общества, които не са озновани и не уважават тези принципи са изостанали, варварски, нецивилизовани. Победата на революциите от края на 18 в. Допринася за развитието в тази посока и налага елементите, които днес определяме като западни: неотнимаеми човешки права, представителни демокрации, защита от властта, идеите за равенство… И накрая затвърждаването на концепцията Нация-Държава акто основен политически съюз през 19 в, легитимира изграждането на обществото ни около идеала една държава, една нация, един народ, които се прикрепят към обща културна принадлежност.

Дори днес тези „ въобразими общности се разпознават като политическо цяло. (Андерсон, 1984) Те консолидират идеята за културата като сбор от обичаи, практики и ценности, които обясняват поведението на индивидите на фона на винаги валидното „западно общество, като установена норма (Лобера, 2004).

Следователно, културата е важна. Но, както отбелязва Сен (2006), истинският въпрос е как е важна културата?

Според този автор, макар влиянието, което културата оказва върху мислите и поведението на хората, да е очевидно, в качеството им на живот и идентичността им, от изключително значение е да се отхвърли перспективата за културата като определяща причина – основна, непроменлива и дефинитивна. Нашата културна идентичност може да е от огромно значение, но не е строго изолирана от други влияния върху разбиранията и приоритетите ни (Сен, 2006:153). Когато анализираме влиянието на културата е важно да запомним следното:

културата не е единственият идентифициращ фактор или връзка. Други фактори сред които класа, пол, сексуална ориентация и политичска идеология могат да имат значителна тежест културата не е хомогенен фактор, тя варира и се променя дори сред очевидно хомогенни среди – да поговорим за

–  –  –

културата не е фиксирана. Тя влияе а и е повлияна от множество фактори, включително външни.

Ние, обаче, лесно ограничаваме култираат до строги дефиниции и правим културни генерализации, които са много ефективни при определяне начина ни на мислене. Имайте предвид, че по освободена и интерактивна концепция за културата допринася за това да имаме по- критично отношение към определени фаталистични и нереални културни детерминизми.

Време 30 минути Педагогически материали/ Оборудване 1 дъска с рисунка на айсберг 2 различни цветни маркера 45 карти с елементи, които изграждат културата Блутак/ лепило

Карти:

Видими елементи на културата (над повърхността):

1. Визуални изкуства/ изобразително изкуство/

2. Литература

3. Театър

4. Класическа музика

5. Популярна музика

6. Традиционни танци

7. Игри

8. Храна

9. Дрехи

Невидими елементи на културата (под повърхността):

10. Идеята за скромност

11. Представата за красота

12. Идеали за възпитанието на децата

13. Отношение към животните

14. Модели на йерархични отношения

15. Модели на ухажване

16. Време/ ритъм на работа

17. Определение за грях

18. Идеята за чистота/ хигиена

19. Концепцията за справедливост

20. Стимули за работа

21. Представи за лидерство

22. Концепция за болест

23. Модели на процесите за групови решения

24. Определение за лудост

25. Роли които определя статуса в обществото чрез възраст/ пол/ класа/ професия/ семейно положение и др.

26. Език на тялото

27. Подход за решаване на проблеми

28. Концепцията за себе си

29. Концепцията за приятелството

30. Концепцията за минало и бъдеще

–  –  –

Текст/ Помощни материали:

Обяснение за култура Концепцията за култура може да бъде разбрана по различни начини. Разказите могат да помогнат да превърнете концепцията в реална идея и да представят идеята, че много от аспектите на определена култура не се разбират лесно на пръв поглед.

Разгледайте следната история:

Представете си кучкарник с 5 кучета.

Закачете парче месо на тавана и поставете под него стълба. Не след дълго едно от кучетата ще се приближи към стълбата и ще започне да я изкачва. Веднага щом стъпи на първото стъпало, напръскайте всички кучета със студена вода.

След известно време друго куче ще опита същото със същия резултат: отново напръскайте всички кучета със студена вода.

Спрете студената вода.

Когато трето куче се приближи към стълбата, останалите ще се опитат да го спрат, макар студената вода да е спряна и да не може вече да ги напръска.

Извадете едно от първоначалните 5 кучетра и го заменете с ново.

Новото куче ще забележи месото и ще започне да се приближава към стълбата.

Изправени пред този ужас, останалите кучета ще го атакуват.

След втория опит и последвалото нападение, новото куче ще разбере, че опитите му да изкачи стълбата карта останалите да го атакуват.

Извадете още едно от старите кучета ио го заменете с ново.

И то ще опита да изкачи стълбата и ще бъде атакувано от останалите. Предишния нов член ще участва в атаката при това с не малка доза ентусиазъм.

Разменете трето от старите куче с ново.

Новият член ще се опита да се покатери по стълбата и ще бъде наказан. Две от кучетата, които го атакуват, нямат представа за каво го правят и каква е причината за отказа на разрешение да изкачи стълбата.

Заменете и последните две от първоначалните кучета.

Всички кучета, които бяха първоначално напръскани със студена вода, когато са опитвали да достигнат месото, вече не са в помещението.

Въпреки това, никое от кучетата не се приближава до стълбата и не опитва да достигне месото.

Защо?

Защото нещата тук са се случвали винаги и само по този начин.

–  –  –

Цели

a) Да представи определенията на пряка и непряка дискриминация;

б) Да насърчи разсъждение на тема„други и фактът, че всеки е винаги „ другият за някого в зависимост от гледната точка.

Разработване на упражнението/предложението, което ще бъде проучено

a) Започнете с въпрос към участниците дали някога са ставали свидетели на дискриминационни действия. Започнете с представяне на PowerPoint презентацията, която е разделена на 3 различни рисунки, които представят три различни житейски ситуации.

б) оставете поне 10 минути за дискусия. Въпрос за дискусията:

какво е дискриминация? Аз дискриминирам ли (или дискриминирал ли съм някога в миналото)?

в) Представете определенията за пряка и непряка дискриминация, дайте примери.

Какво е дискриминация?5 Има два основни типа дискриминация – пряка и непряка дискриминация.

Пряка дискриминация Пряката дискриминация е факт, когато дадено лице получава по-неблагоприятно отношение в сравнение с друго при аналогична ситуация, като причината за това се крие в неговата расова или етническа принадлежност.

Примери за пряка дискриминация: собственик на магазин, който отказва да наеме подходящо квалифицирани лица, единствено заради расовия или етническия им произход, или работодател, който уточнява в обява за работа, че единствено млади хора, макар въпросната работа да е подходяща и за хора в по-напреднала възраст.

Непряка дискриминация Изразява се в прилагането на привидно неутрално условие, критерий или практика, които биха поставили в неравнопоставено положение спрямо останалите лица на основата на тяхната расова или етническа принадлежност, освен в случаите, когато условието, критерия и ли практиката и тяхното прилагане може да бъде обективно оправдано със законосъобразни причини и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

5

–  –  –

Примери за непряка дискриминация: агенция за преводи изисква от кандидатите да имат шофьорска книжка, защото понякога може да се наложи доставяне или вземане на преводи от клиенти. Понеже това пречи на някои кандидати с увреждания да кандидатстват за работата и по този начин агенцията ефективно дискриминира група хора, освен ако не може да докаже, че е на лице обективна причина, която да оправдае тази мярка.

Магазин забранява на работещите в него да носят шапки, докато обслужват клиенти. Това изискване означава, че хора, чийто религиозна принадлежност изискава покриване на главта, като мюсюлмаски жени, не могат да работят в този магазин. Магазинът дескриминира непряко група от хора, освен ако не може да докаже, че е на лице обективна причина, която да оправдае тази мярка.

г) За теоретичната част раздайте лист с „Аз не дискриминирам...Нали?, инициатива на Европейския съюз, за Разнообразие, Спрете дискриминацията.

http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/downloads/Fact_sheet_5_I_dont_discrimina te/040105_Fact-Sheet_Spo_4AD67.pdf

д) Не забравяйте упражнението с айсберга и обобщете, като имате предвид:

Когато анализирате значимостта на културата, не забравяйте следното:

културата не е единственият идентифициращ фактор или връзка. Други фактори сред които класа, пол, сексуална ориентация и политичска идеология могат да имат значителна тежест културата не е хомогенен фактор, тя варира и се променя дори сред очевидно хомогенни среди – да поговорим за култура културата не е фиксирана. Тя влияе а и е повляна от множество фактори, включително външни.

Ние, обаче, лесно ограничаваме култирата до строги дефиниции и правим културни генерализации, които са много ефективни при определяне начина ни на мислене. Имайте предвид, че по- освободена и интерактивна концепция за културата допринася за това да имаме по-критично отношение към определени фаталистични и нереални културни детерминизми.5 Време 20 минути Педагогически материали/ оборудване PowerPoint презентация

–  –  –

Да подчертае факта, че изискванията за определена работа или позиция, както самия подбор, са често основани на половите различния, най-вече заради вкорененото мнение, че жените са основно отговорни за семейството или че мъжете са по-способни за постове, които изискват вземане на решение;

Да привлече внимание върху факта, че мъжете и жените не участват по еднакъв начин в публичната и частната сфера;

Да представи социалните норми, свързани с двата пола;

Да се надмогне повърхностната перспектива, за да се научим да виждаме реалността.

Разработване на дейности/предложения за изследване

a) Видео клип за разликата в заплащането между половете от проект за кампания на ЕС (март 2009 г.) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&videosId=1161&vl=en&furtherVideos=yes

б) Поканете участниците да обсъдят вероятните причини за статистическите данни, представени във видеото. Дебатът трябва да се концентрира върху следните аспекти6:

- фактори, свързани с работното място;

- фактори, свързани с организацията на социалния живот;

- културни и/или идеологически фактори.

в) В зависимост от времето, с което разполагате:

Представете статистически данни за положението на мъжете и жените на пазара на труда и участието им в не-заплатени дейнсоти на национално ниво, като подчертаете асиметрията в показателите.

Пример – Показатели на пазара на труда – Ниво на активност – ниво, което позволява да се определи тежестта на активното население (работещи + безработни) спрямо цялото население A.R. (%) = активно население/общо население.

–  –  –

Време 20 минути – 1 час (в зависимост от времето, с което разполагате) Ресурси и допълнителни документи Европейска комисия Как да се справим с разликата в заплащането на мъжете и жените – Често задавани въпроси – Брюксел, 5 Март 2010 – MEMO/10/65 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/65&format=HTML&aged=0&la nguage=EN&guiLanguage=en Международна организация на труда Мъже и жени работещи мигранти: На път към равни права и възможности7 Декември 2008 – тема на кампанията Равенство между половете в основата на добра работа, 2008 – 2009 Работниците мигранти са лица, които мигрират от една страна в друга с цел да бъдат наети на работа по собствено желание. Всички работници мигранти, независимо от пола или други лични характеристики, имат право да бъдат третирани по същия начин, по който са третирани работниците граждани на съответната страна по отношение на, но не само:

–  –  –

• заплащане (включително семейни надбавки);

• работно време;

• ангажименти след работно време;

• платени отпуски;

• ограничения на домашната работа;

• минимална възраст за наемане на работа;

• стаж и обучение;

• работа на жените и младежите;

• синдикални дейности;

• участие и възползване от преимуществата на колективния трудов договор;

• жилище и социална сигурност.

Жените мигранти, които работят, обикновено са наемани на работа в ограничен брой професии, включително ръчен труд в селското стопанство, фабрики, зони за преработка на експортни стоки, но най вече на работа, която се свързва със стереотипната роля на жената в обществото като детегледачки, сестри, домашни помощници, нископлатени работници в кетъринга, хотелите и развлекателната индустрия. Заради самата същност на работата, която работят момичетата и жените са изключително уязвими, когато работят извън родината си. Те често се оказват подлагани на експлоатация и насилие, не само защото са извън законовата закрила на родните си страни, но и защото често работят работа, за която е осигурена несъществена защита според социалнот законодателство. Положението им често се влошава от липсата на автономия и силната роля на подчинението, които са характерни за подобен вид работа. Те могат да бъдат подложени на насилие на полова основа или на сексуално насилие, особено ако работят като домашни помощници или проститутки.

В допълнение тези жени са обикновено млади и бедни, изолирани от семействата си, които са оставили в родината си. Не говорят езика на страната, не са наясно, че имат правам, които са нарушени и обикновено не знаят къде да потърсят помощ. На работното място могат да бъдат жертви на склоняване или трафик на хора. Младите жени и момичета са изложени на голям риск от трафик с цел сексуална експлоатация.

Заради високо ниво и трайна безработица, много страни въведоха политика за намаляване броя на имигрантите и в момента се сблъскват с проблема на неродовните /или незаконно наети работници. Макар статистическите данни да не доказват категорично, предполага се огромна част от тези работници са жени. Несъобразените с различията между половете рестриктивни мерки в страните, приемащи имигранти, имат несъразмерно негативно влияние върху жените мигранти, което ги поставя в по-голям риск от незаконно наемане на работа и депортиране.

–  –  –

Допълнителна информация:

• ILO – International Migration Programme (MIGRANT)

• ILO – Programme for the Promotion of the Declaration (DECLARATION)

• ILO – Sectoral Activities (SECTOR): Health Worker Migration

• ILO – Social Security Department

• ILO – Bureau for Workers Activities (ACTRAV) on Migrant Workers

–  –  –

Основни източници Brochure — Women and men migrant workers: Moving towards equal rights and opportunities — [pdf 686 KB) Poster — Women and men migrant workers: Moving towards equal rights and opportunities — [pdf 216 KB) Postcard — Women and men migrant workers: Moving towards equal rights and opportunities — [pdf 398 KB) Selected ILO publications on gender and migrant workers Protecting Male and Female Filipino Nurses Migrating Abroad — From high fashion alta moda to dress—making in Ukraine Women migrant workers: seizing opportunities, upholding rights Discussion Paper: Gender Dimensions of Globalization — [pdf 524 KB) Организация на обединените нации (ООН) Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm Обща препоръка № 26 за жените работници мигранти http://www.bayefsky.com/general/cedaw_genrecom_26_2008.pdf

–  –  –

Основни документи:

Лисабонски договор http://eur— lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ASOM%3AEN%3AHTML Стокхолмска програма http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/1.1965

Имиграция:

Европейски пакт за имиграция и убежище register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf План за политика в областта на убежището: интегриран подход към закрилата в целия Европейски съюз (Обща европейска система за убежище (ОЕСУ)) http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asyl um_immigration/jl0002_en.htm Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asyl um_immigration/jl0001_en.htm

Интеграция:

4-та Европейскя конференция на министрите по въпросите на интеграцията http://www.tt.mtin.es/eu2010/en/noticias/inmigracion/201004/INM20100421—

001.html#documentacion Обща програма за интеграция на граждани на страни, които не са членки на ЕС (Обща програма за интеграция, рамка за интеграция на граждани на трети страни в Европейския съйз) http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asyl um_immigration/l14502_en.htm

–  –  –

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0002_en.htm Заключения на Съвета за образованитео на децата с мигрантски произход (2978-та Среща по въпросите на образованието, младежта и културата, Брюксел, 26 ноември 2009 г.) http://www.consilium.europa.eu/App/Search/searchMeta.aspx?id=1&lang=EN&searchterm=educati on+migrants+childr

Равенство на половете:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en Обновена социална програма http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=547&langId=en Обобщение на законодателството на ЕС http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_en.htm

–  –  –

Всеобща декларация за правата на човека (UDHR) http://www.un.org/en/documents/udhr/ Конвенция за правата на детето и допълнителните протоколи към нея http://www.unicef.org/crc/, http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm Конвенция за статута на бежанците и Протокола към нея http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

–  –  –

Всеобща декларация за правата на човека (UDHR) Приета на 10 декември 1948 г. в Париж от Общата Асамблея на ООН Представлява първият общ израз на права, на които всяко човешко същество има право. Състои се от 30 члена, които са разширени в последвали международни договори, регионални инструменти за човешки права, национални конституции и закони.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

Похожие работы:

«Анализ диалоговых инициатив относительно урегулирования конфликта в Украине Январь 201 Содержание Вступление Раздел 1. Особенности урегулирования конфликта в Украине Многоуровневость конфликта Дипломатические инструменты для урегулирования конфликта Применение инструментов официальной, полуофициальной и неофициальной дипломатии для урегулирования конфликта в Украине Национальный диалог как инструмент урегулирования конфликта в Украине. Инструменты неофициальной дипломатии для урегулирования...»

«Форма «Т». Титульный лист заявки в РНФ. Конкурс 2014 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» Название проекта Номер проекта 14-18-00035 Лингвистическая и транслятологическая логистика создания многоязычного Интернет-портала: региональный путеводитель в координатах глобализации Код типа проекта ОНГ Отрасль знания 08 Основной код классификатора 08-453 Дополнительные коды классификатора 08-454 08-45 Код ГРНТИ 16.31.41...»

«Поппер Карл. Логика и рост научного знания. Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ НАУКИ ГЛАВА 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ Ученый, как теоретик, так и экспериментатор, формулирует высказывания или системы высказываний и проверяет их шаг за шагом. В области эмпирических наук, в частности, ученый выдвигает гипотезы или системы теорий и проверяет их на опыте при помощи наблюдения и эксперимента. Я полагаю, что задачей логики научного исследования, или, иначе говоря, логики познания, является логический анализ...»

«АССОЦИАЦИЯ РАВНЫХ ПРАВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛОРУССКИМ ХЕЛЬСИНКСКИМ КОМИТЕТОМ За полчаса до весны Доклад о неравенстве и дискриминации в Беларуси ERT Country Report Series: 3 Лондон, Ноябрь 2013 года Ассоциация равных прав (The Equal Rights Trust) – это независимая международная организация, целью которой является борьба с дискриминацией и продвижение равенства как фундаментального права человека и основного принципа социальной справедливости. Ассоциация равных прав представляет собой...»

«ЧАСТЬ ВТОРАЯ РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА (с изменениями внесенными приказом Роспатента от 10 января 2013 г. № 1) ОГЛАВЛЕНИЕ ЧАСТИ ВТОРОЙ 1. Общие положения 2. Уровень техники 3. Определение предмета поиска 4. Область и объем поиска 5. Процедура и стратегия поиска 6. Оформление результатов поиска 2-II 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Руководство по проведению поиска (далее – Руководство) является второй частью Руководства по экспертизе заявок на изобретения. Руководство...»

«КАЛЕНДАРЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БЕЛАРУСИ В 2015 ГОДУ Организатор – 20 – 23 января, г. Минск, ул. Я.Купалы, 27 ЗАО «МинскЭкспо» БЕЛЛЕГМАШ – 2015 +375 17 226 90 84 21-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА +375 17 226 99 36 Оборудование и машины для лгкой www.minskexpo.com/ промышленности. minskexpo@solo.by Обувь, одежда, текстиль. Вс для швейника. Рабочая одежда ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ – 2015 15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА Оборудование, компоненты для...»

«филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» в г. Славгороде СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОТЧЕТ Анализ системы менеджмента качества руководством филиала Славгород, 2014 Стр. 1 из 15 Версия: 1.0 Анализ СМК высшим руководством филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» в г. Славгороде СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА...»

«ОАО «РХК «Земпроект» Отчет № ГКОЗНП-89-2 об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Москва 2012 г. Содержание Перечень таблиц Перечень иллюстраций Уточнения, необходимые для установления содержания терминов, 1. используемых в Отчете (определения) ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 2. Наименование субъекта Российской Федерации или муниципального 2.1. образования, на территории которого проводилась государственная...»

«Конкурс «Лучший учитель/преподаватель немецкого языка России-2014» Гёте-Институт объявляет конкурс «Лучший учитель / преподаватель немецкого языка России-2014». Гёте-Институт во второй раз отметит достижения талантливых и активных российских учителей и преподавателей немецкого языка. Для выполнения их важной миссии учителям и преподавателям в России нужна не только поддержка, но и признание. Целью данной инициативы является повышение общественной значимости профессии учителя/преподавателя....»

«Ответы на вопросы Законодательной Думы Томской области В соответствии с демографическим прогнозом на территории Томской области Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» наблюдается стабильная положительная динамика количества детей школьного возраста. Принимая во внимание демографический рост, Прирост численности детей школьного возраста в Томской области к 2021-2022 учебному который также наблюдается на территории году по сравнению с 2014 годом составит 24 474 человек (23,19%). Томской области, в ближайшие...»

«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ Под р е д а к ц и е й А. К. С О К О Л О В С К О Г О ТОМ 1 УЧЕБНИК Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов геологических специальностей вузов УНИВЕРСИТЕТ книжный дом Москва У Д К 551(07) Б Б К 26.3я7 0-28 Рецензенты: заведующий кафедрой охраны недр и природопользования МГОУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Милютин А. Г. заведующий кафедрой динамической геологам геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических...»

«Перечень объектов Дальневосточного федерального университета, планируемых к реализации на электронных аукционах ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» Россия, 115035, Москва Садовническая наб., 77, стр. 1 Тел: +7 (495) 705 9700 +7 (495) 755 9700 Факс: +7 (495) 755 9701 Уважаемые господа, В результате переезда в новый кампус на о. Русский у Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) освободились здания учебных и административных корпусов в центральной части Владивостока....»

«О.Е.Горбацевич, В.Д.Старичёнок РУССКИЙ ЯЗЫК. ТЕОРИЯ. ТЕСТЫ. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ Текст (лат. textum ‘связь, соединение’) – написанное или высказанное устно сообщение, состоящее из нескольких предложений (частей) и характеризующееся структурной и смысловой завершенностью. Характерной особенностью текста является его членимость – способность делиться на предложения, абзацы, параграфы, разделы (по семантико-синтаксическому принципу), а также на темы, подтемы, микротемы (по тематическому принципу)....»

«Лыткина О.А., канд. психол. наук, Амелина Н.В., Петрова И.А., Потехина Е.В. АЗБУКА для родителей неслышашего малыша Институт социальных отношений Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Калуга Составители: Лыткина Ольга Алексеевна, канд. психол. наук, Амелина Наталья Валерьевна, Петрова Ирина Александровна, Потехина Елена Владимировна. Азбука для родителей неслышашего малыша. Калуга: ИСО КГУ им. К.Э. Циолковского, 2010. 30 с. Калужская область с 2007 г. в рамках...»

«Вступление в силу и перспективы расширения Конвенции ООН по водотокам 1997 года: мнения экспертов НИЦ МКВК Ташкент 201 Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Вступление в силу и перспективы расширения Конвенции ООН по водотокам 1997 года: мнения экспертов Ташкент 2015 2   17 августа 2014 года Конвенция ООН по водотокам 1997 года вступила в силу, в результате присоединения к ней Вьетнама в качестве 35-й Стороны. В данном...»

«Предисловие Необходимость настоящей книги была обусловлена тем, что на русском языке учебники и монографии по сейсмологии практически отсутствуют. Единственный учебник, ставший уже библиографической редкостью, это «Элементы сейсмологии и сейсмометрии» Е.Ф.Саваренского и Д.П.Кирноса, изданный в 1956 году. Но он уже совершенно не удовлетворяет современным потребностям в знаниях по данной области, поскольку за прошедшие полвека эта наука совершила качественный скачок, обусловленный развитием...»

«Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ (ИСКЛЮЧАЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ) Утверждены решением Пленума правления Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года «Цитомегаловирусная инфекция у взрослых (исключая больных ВИЧинфекцией)» Клинические рекомендации Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией по инфекционным болезням Минздрава России на заседании 8...»

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2015 г. N 161 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень магистратуры) В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства...»

«Тематический доклад Российской Федерации по охраняемым природным районам Просьба представить следующие данные о происхождении настоящего доклада Договаривающаяся Сторона Российская Федерация Национальный координационный центр Полное название учреждения: Министерство природных ресурсов Российской Федерации Ф. И. О. И должность сотрудника по связи: Руководитель Департамента особо охраняемых природных территорий, объектов и сохранения биоразнообразия – Амирханов Амирхан Магомедович Почтовый адрес:...»

«Управление финансов Главные распорядители администрации ЗАТО г. Североморск бюджетных средств 184604, М урманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4 тел./факс: (81537) 42113 е-таП: Гтап$@ 8еуегт.те15.ги от «16 » января 2015 г. № 75 № _ от «» Об особенностях составления и представления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2014 год I. Общие положения Представление годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.