WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«ЗАПОВЕД № РД 09 – 387/09.03.2009 г. На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за ...»

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЪР

ЗАПОВЕД

№ РД 09 – 387/09.03.2009 г.

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение,

във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация за професията

УТВЪРЖДАВАМ

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия код 840010 Корабоводител, специалност код 8400101 Корабоводене-морско от професионално направление код 840 Транспортни услуги, от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – заместникминистър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по Наименование СППОО Професионално 840 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ направление Професия 840010 КОРАБОВОДИТЕЛ Специалност 8400101 КОРАБОВОДЕНЕ-МОРСКО Утвърдена със Заповед № РД 09 – 387/09.03.2009 г.

София, 2009 година

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА

Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Корабоводител, специалност Корабоводене-морско, от професионално направление Транспортни услуги, от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Целта на настоящата национална изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за придобиване на трета степен на професионална квалификация по изучаваната специалност.

Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация (Наредба № 21 от 12.12.2006 г.

за придобиване на квалификация по професия Корабоводител, издадена от Министерството на образованието и науката, в сила от 09.03.2007 г., обн. в ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.).

Държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността се провеждат в съответствие с изискванията на ЗПОО и Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Настоящата национална изпитна програма съдържа:

1. За държавния изпит по теория на професията и специалността:

а. Изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание.

б. Критерии за оценяване.

2. За държавния изпит по практика на професията и специалността:

а. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.

б. Критерии за оценяване.

3. Система за оценяване.

4. Препоръчителна литература.

–  –  –

Изпитна тема № 1:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Форма и размери на земята, географски координати и видим хоризонт.

• Назначение на корабния магнитен компас.

• Назначение на корабния жирокомпас и корабния лаг.

• Истински и компасни курсове и пелинги.

• Жирокомпасни курсове и пелинги.

• Спасителни средства и устройства.

• Основни понятия ''предприемачество'', ''предприемач'' и ''предприемачески процес''.

Примерна приложна задача: По навигационна карта да се измерят и запишат разликата в широтите и разликата в дълготите (РШ и РД) между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 2:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

•Понятие за картографски проекции и мащаби на картите.

• Понятия за „Меркаторска проекция”, „локсодромия” и „ортодромия”.

• Понятия за морски карти и класификация на картите.

• Подхождане към пристанище и кей.

• Изпълнение на маневрата за заставане на кей.

• Основни типове предприемачи.

Примерна приложна задача: По навигационна карта да се измерят и запишат РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 3 :

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Графично изчисляване пътя на кораба.

• Циркулации и дрейф на кораба.

• Морски течения и прокладка при течение.

• Плаване на кораба в условия на лоша видимост.

• Използване на радиолокационни станции (РЛС) при плаване в условия на лоша видимост.

• Характеристики на българския предприемач.

Примерна приложна задача: С помощта на БМТ-72 определете елементите на циркулация с Дц = 6 каб. и Т = 6 мин при ъгли на поворота А1 = 20 А2 = 30 А3 = 45.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 4:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Определяне мястото на кораба (ОМК) чрез едновременни линии на място.

• Понятия за „изолинии”. Причини за получаване на грешки при навигационни наблюдения.

• Методи за определяне мястото на кораба по визуални способи (2 пелинга, 3 пелинга, крюиз пелинг, пелинг и разстояние).

• Изискване за стоене на кораба на кей.

• Процедура (стоянка) на кей. Организация на службата при стоене на кораба на кей.

• Признаци за класификация на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта да се измерят и запишат РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

• „навигационна изолиния” и „изопелинг”;

• видовете навигационни грешки.

Анализира причините за получаване на грешки при навигационни наблюдения и определяне мястото на кораба.

2. Обяснява същността на способа за определяне мястото на кораба по:

• 2 хоризонтални ъгъла и неговата точност; 3

–  –  –

Изпитна тема № 5:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Небесна сфера.

• Видове координатни системи на светилата.

• Видимо движение на светилата.

• Влекално устройство.

• Прибори за времето, съществуващи на мостика.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

• хоризонталната координатна система на светилата;

• 1-ва екваториална координатна система на светилата;

• 2-ра екваториална координатна система на светилата.

3. Обяснява:

• видимото денонощно движение на светилата и съпровождащите 5 ги явления;

• видимото денонощно движение на светилата, когато наблюдателят се намира на полюсите;

–  –  –

Изпитна тема № 6:

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Метод на широта на Меридионалната височина на Слънцето.

• Котвено устройство. Видове котвени устройства.

• Котви.

• Мерки за безопасност при работа с котвеното устройство.

• Институционална подкрепа на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта да се измерят и запишат РШ и РД между фар Калиакра и фар Емине, между фар Емине и фар Маслен нос.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 7:

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Кормилно устройство.

• Предназначение и изисквания към кормилното устройство.

• Видове кормилни устройства.

• Кормилни задвижващи механизми.

• Средства за навигационно обзавеждане.

• Брегови плаващи средства за навигационно оборудване.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

• задвижващия механизъм;

• предавателния механизъм.

3. Описва елементите на обикновеното кормило по приложената схема, 10 видовете задвижващи механизми и видовете предавателни механизми.

4. Изброява видовете и описва средствата за навигационно обзавеждане на 6 моретата.

5. Обяснява същността на работата и техническата поддръжка на видовете 12 брегови средства за навигационно обзавеждане, същността на работата и техническата поддръжка на видовете плаващи средства за навигационно оборудване.

6. Решава приложната задача. 6

7. Изяснява и описва специфичните методи за проучване на пазара и 6 конкурентите.

Общ брой точки 60

Изпитна тема № 8:Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Навигационен алманах.

• Табличен начин за определяне корабното време и кулминацията на слънцето.

• Табличен начин за определяне корабното време и кулминацията на луната.

• Видове съобщения и радиовръзки в морските подвижни служби (МПС).

• Видове станции в морските подвижни служби.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми на котвено устройство и котвена верига.

Критерии за оценяване на изпитна тема № 8: Максимален Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб. брой точки

1. Обяснява предназначението и съдържанието на ежедневните и основните 10 интерполационни таблици в морския навигационен алманах.

2. Обяснява табличен начин за влизане в алманаха и определянето и 10 изчисляването на корабното време на изгрева и залеза на Слънцето, времето на зазоряване и смрачаване.

3. Обяснява начина за изчисляване времето на изгрев и залез на луната. 10

4. Описва в какви случаи и под чие нареждане се излъчва съобщение за:

• Бедствие; 2

–  –  –

Изпитна тема № 9:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Класификация на звездите и основните съзвездия.

• Приливо-отливни явления.

• Свободен жироскоп.

• Относително движение на свободния жироскоп.

• Жироскоп с понижен център на тежестта.

• Жироскоп с хидравлично махало.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Калиакра, между фар Емине и фар Маслен нос.

Дидактически материал: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 10:

Устройство. управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис :

• Индукционен и хидроакустичен лаг.

• Методи за определяне мястото на кораба по визуални способи.

• Методи за определяне мястото на кораба по едновременно наблюдение на няколко светила.

• Метод за определяне мястото на кораба по разновременни наблюдения на слънцето. Котви.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 11:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Метод по Меридионалната височина на Слънцето.

• Определяне на широтата по Полярната звезда.

• Радиолокационни станции (РЛС).

• Блокови схеми на РЛС.

• Свръхвисоки честоти на радиовълните.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 12:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Маневреност.

• Ходкост.

• Методи за определяне на скоростта.

• Линейни характеристики на морския товарен кораб.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми на устройствата.

–  –  –

Изпитна тема № 13:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Индукционен и хидроакустичен лаг.

• Блокова схема на индукционния лаг.

• Предимствата и недостатъците на индукционния лаг.

• Принцип на действие на хидроакустичният лаг.

• Спасителни служби.

• Спасяване хора на море.

• Помощ на кораб, търпящ бедствие.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми.

–  –  –

Изпитна тема № 14 :

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Вятър.

• Баричен градиент.

• Далечина на откриване на обектите.

• Радиоимпулс.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми на устройствата.

–  –  –

Изпитна тема № 15:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Небесна сфера.

• Общи понятия за небосвода и движението му.

• Основните кръгове, линии и точки на небесната сфера.

• Автопилот.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми.

–  –  –

Изпитна тема № 16:

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Вързално устройство.

• Техника на безопасност при работа с вързалното устройство.

• Приливо-отливни течения.

• Корабоводене при отчитане на приливо-отливните течения.

• Насипни товари.

• Финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

Критерии за оценяване на изпитна тема № 16: Максимален Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб. брой точки

1. Описва предназначението на вързалното устройство, елементите на 10 вързалното устройство, използваните корабни въжета и тяхното наименование по местоположение.

2. Изброява изискванията на действащите нормативни документи за 10 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на палубата.

3. Обяснява и анализира причините за пораждане на приливо-отливните 10 течения, зависимостта от външни фактори и обяснява класификацията им.

4. Обяснява ползването на Адмиралтейския наръчник за приливите, 9 таблици за висока вода, различни навигационни карти и данни за приливите, съдържани в таблична форма.

5. Обяснява общата характеристика на насипните товари, превоза на 9 зърнени товари в насипно състояние, изискванията на Международната конвенция за охрана на човешкия живот на море в раздела “Превоз на зърно-насипно”.

6. Решава приложната задача. 6

7. Дефинира и обяснява понятията финансиране и кредитиране на малки и 6 средни предприятия.

Общ брой точки 60

Изпитна тема № 17:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Графично изчисляване пътя на кораба.

• Обща характеристика на генералните товари и правила за тяхното транспортиране.

• Жиросфера.

• Устройството на жиросферата.

• Принцип на електрозахранване на жиросферата.

• Проучване на пазара и конкурентите.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 18:

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Жирокомпас „Амур” - технически данни, комплект на жирокомпаса.

• Подготовка за пускане, мерки за безопасност при експлоатация на жирокомпас „Амур”.

• Обемни характеристики на морския търговски кораб.

• Определяне широтата по Полярна звезда.

• Проучване на пазара на конкурентите.

.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници, схеми на котвено устройство и котвена верига.

–  –  –

Изпитна тема № 19:

Корабоводене и техническо осигуряване безопасността на корабоплаване.

План-тезис:

• Назначение и устройство на корабния магнитен компас.

• Земен магнетизъм, корабно магнитно поле, магнитно склонение, девиация на магнитния компас, причини за съществуването им и способи за намаляването им.

• Подготовка на кораба за товарене.

• Проучване на пазара на конкурентите.

.

Примерна приложна задача: По навигационна карта измерете и запишете РШ и РД между фар Галата и фар Емине, между фар Емине и фар Калиакра.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

Изпитна тема № 20:

Устройство, управление и експлоатация на морски търговски кораб.

План-тезис:

• Ехолот „НЕЛ-10”.

• Предназначение, блокова схема.

• Индикатори на ехолота.

• Циркулация на кораба.

• Дрейф на кораба.

• Кораби за превоз на контейнери.

•.Проучване на пазара на конкурентите.

Примерна приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

2. Критерии за оценяване.

Комисията по оценяване на изпита по теория на професията и специалността, назначена със заповед на директора на училището/ръководителя на обучаващата институция определя за всеки критерий конкретни показатели, чрез които да се диференцира конкретният брой присъдени точки.

ІV. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА

1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.

Чрез държавния изпит по практика на професията и специалността се проверяват и оценяват професионалните умения и компетентности на обучаваните, отговарящи на трета степен на професионална квалификация.

Индивидуалното изпитно задание съдържа пълното наименование на училището/обучаващата институция, празни редове за попълване имената на обучавания, квалификационната форма, началната дата и началния час на изпита, краен срок на изпита

– дата и час, темата на индивидуалното практическо задание и изискванията към крайния резултат от изпълнението на заданието. Комисията може да дава допълнителни указания, които да подпомогнат обучавания при изпълнение на индивидуалното практическо задание.

Индивидуалните практически задания се изготвят от комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика на професията и специалността в училището/обучаващата институция. Броят на изготвените задания трябва да бъде поне с едно повече от броя на явяващите се в деня на изпита. Всеки обучаван изтегля индивидуалното си практическо задание, в което веднага саморъчно написва трите си имена.

2. Критерии за оценяване.

За всяко индивидуално практическо задание комисията по провеждане и оценяване на изпита по практика на професията и специалността разработва показатели за оценяване и съответните критерии. Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на показателя. Те са в съответствие с посочените в Държавното образователно изискване за придобиване квалификация по професията Корабоводител.

V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Максималният брой точки за всяка изпитна тема или за всяко изпитно задание е 60.

Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от точките за верен и пълен отговор.

Преминаването от точки в цифрова оценка съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, се извършва по следната формула:

Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии : 10 Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.

Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие с чл. 46 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.

Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се оценява в съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.

V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Симеонов, Д. Навигация и лоция. Галактика,1999.

2. Титов, Р. и кол. Мореходна астрономия. Техника, 1987.

3. Георгиев, С. Мореходна астрономия. Компас, 2000.

4. Аносов, А. и кол. Управление и техническа експлоатация на кораба. Техника, 1976.

5. Филев, К. Експлоатация на търговският флот. София, 1988.

6. Бъчваров, М. и кол. Устройство на кораба. Малео-63, 2000.

VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Тошко Дамянов – ВМГ ”Свети Николай Чудотворец”, гр. Варна

2. инж. Димитър Димитров – ВМГ ”Свети Николай Чудотворец”, гр. Варна

–  –  –

План-тезис: Понятие за морски карти и класификация. Предназначение на морските карти, видове и предназначение. Предназначение на каталога за морските карти.

Организация на производствения процес.

Приложна задача: Да се изчисли РШ и РД, ако 1 = 1530.5 S 1 = 00332,0E 2 = 1147,0N 2 = 00916,0W.

Дидактически материали: карти, таблица БМТ-72, пергели, триъгълници.

–  –  –

На ученика/обучавания

(трите имена на ученика/обучавания) от.................клас/курс,

–  –  –

1. Да се изработи предварителна навигационна прокладка с маршрут Варна-Бургас.

2. Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание:

2.1. Да се начертае на карта 1251 маршрута на прехода.

2.2. Да се съобразят всички навигационни опасности по маршрута на прехода.

2.3. Да се отчетат в маршрута на прехода хидрометеорологичните особености в района.

–  –  –
Похожие работы:

«А. П. Чехов и Томск Библиографический указатель Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей. А. П. Чехов Из писем к родным 14-17 мая 1890 г. Красный Яр – Томск Чехов А. Из Сибири: Путевые заметки А. Чехова // Новое время. – 1890. № 5142-5147, 5168, 5172. Чехов, Антон. По Сибири / А. Чехов // Сиб. вестник (Томск). – 1890. 10 авг. (№ 91). – С....»

«Публичныи отчет по итогам работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сибаиская гимназия-интернат» за 2014-2015 учебныи год 1. Итоги учебной, научно-методической, воспитательной работы:-общее количество воспитанников на начало и конец учебного года на начало учебного года – 286 ; на конец учебного года – 286.-комплектование на 2015-2016 учебный год Комплектование на 2015-2016 учебный год. № Класс Кол-во обучающихся 6а 1. 6б 2. 20 7а 3. 7б 4. 20 8а 5. 20 8б 6. 9а 7. 9б...»

«Детальный разбор доклада «Путин.Война»Содержание: Антидоклад. Детальный разбор доклада Путин.Война Предисловие — Руслан Осташко 04 Зачем Путину эта война — Олег Макаренко 05 Глава 1. Ложь и пропаганда — Руслан Осташко Глава 2. О чём не сказал Яшин. — Святослав Князев 31 Глава 3. Иностранные(Российские) военные на Донбассе — Yurasumy 39 Глава 4. Немцов-Наёмник или доброволец? — Yurasumy Глава 5. «Груз 200» и «Военторг» Владимира Путина — Альберт Нарышкин 49 Глава 6-7. Кто сбил Боинг — Роман...»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 35 17.10.2014 г. Киров Троян Г.В.Председательствующий: Мальков Н.В. Члены правлеЮдинцева Н.Г. ния: Петухова Г.И. Беляева Н.В. командировка Отсутствовали: Вычегжанин А.В. отпуск Кривошеина Т.Н. отпуск Владимиров Д.Ю. по вопросам электроэнергетики Никонова М.Л. по вопросам электроэнергетики Трегубова Т.А. Секретарь: Новикова Ж.А., Шуклина Т.А., УполномоченИвонина З.Л.,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ гОСУДАРСТВЕННыЙ гУМАНИТАРНыЙ УНИВЕРСИТЕТ» DIES ACADEMICUS 2011/ ИтогИ Москва 2012 ББК 74.5 И93 © Российский государственный гуманитарный университет, 2012 Содержание Предисловие Общие сведения Учебно-методическая работа Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов Довузовское образование в РггУ...»

«Издается с 1955 года (1822) март 2012 года Дорогие женщины МГТУ «СТАНКИН» преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки! Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны Международным женским днем 8 марта! Примите самые искренние и теплые пожелания счастья, любви, весеннего настроения! Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, творческими и научными достижениями. Неиссякаемого вам оптимизма и большого женского счастья! Ректор С.Н....»

«ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» В 2015 ГОДУ Москва, 2015 г. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 2. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» за 2014 год, в том...»

«Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный спортивно-тренировочный центр Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области» 150023 г. Ярославль, ул. Менделеева,4а тел. 44-35-95 ОТЧЁТ о выполнении плана основных мероприятий НОУ ДПО «УСТЦ РО ДОСААФ России Ярославской области за 1-е полугодие 2014 года, согласно формы 10/ОП ТСД. 1. Основное содержание, результаты и примеры лучшей организации мероприятий, роль и место УСТЦ в...»

«Мир без преград. Группа ВТБ Социальный отчет 201 Социальный отчет Основные сокращения АСУН Автоматизированнаясистемауправлениянедвижимостью АСУОР Автоматизированнаясистемауправленияоперационнымиикомплаенс-рисками БанкВТБ(Азербайджан) ОАОБанкВТБ(Азербайджан) БанкВТБ(Армения) ЗАО«БанкВТБ(Армения)» БанкВТБ(Беларусь) ЗАОБанкВТБ(Беларусь) БанкВТБ(Белград) AOБанкВТБ(Белград) БанкВТБ(Грузия) АО«БанкВТБ(Грузия)» БанкВТБ(Казахстан) ДОАОБанкВТБ(Казахстан) БанкВТБ(Украина) ПАО«ВТББанк»(Украина)...»

«Отчет о самобследовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова» (по состоянию на 01 апреля 2015 года) 1. Общие сведения об институте Официальное наименование Института на русском языке: полное федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования...»

«Дорогие друзья! Женское здоровье – тема, очень близкая мне, надеюсь, она будет интересна и вам. Все мы знаем, что с одной стороны, на плечах современной женщины лежит огромная нагрузка: семья, дом, работа. Надо и домашние дела переделать, и с детьми позаниматься, и на работе все успеть. Все врачи в один голос говорят: следите за своим здоровьем, регулярно проходите обследования, при малейших симптомах заболевания обращайтесь к специалистам. Но признаемся: очень часто мы откладываем заботу о...»

«Иисус Христос и вечное Евангелие. Руководство для преподавателя Курс религии 2 Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США Перевод данного издания рекомендован для использования в системе внутрицерковного обучения религии и религиозного воспитания последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Такое обучение, не являясь образовательной деятельностью, может быть возложено на каждого достойного члена Церкви. Имеющиеся в переводе термины (учитель,...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» Система менеджмента качества СМК-РК-01-13 Руководство по качеству Версия 1.0 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3.1. Термины и определения 3.2. Обозначения и сокращения 4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА...»

«УТВЕРЖДЕНО решением Попечительского совета НКО «ФОРМАП» Протокол №4 от «28»июня 2013 года Председатель Попечительского совета В.Б. Горбунов ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении Некоммерческой организацией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» информационноконсультационных услуг, направленных на содействие развития малого и среднего предпринимательства 1. Общие положения 1.1. Положениео предоставлении Некоммерческой организацией «Фонд развития малого и среднего...»

«РУКОВОДСТВО СВОДНОЕ РУКОВОДСТВО пО КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И УХОД ИЮЛЬ 2014 г. СВОДНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И УХОД ИЮЛЬ 2014 г. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data : Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. 1. HIV Infections prevention and control. 2. HIV Infections therapy. 3. HIV...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/26/12 Генеральная Ассамблея Distr.: General 26 March 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Двадцать шестая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Словакия * Приложение к настоящему докладу распространяется в том виде, в котором оно было получено. GE.14-12710 (R) 240414 290414 *1412710* A/HRC/26/12 Содержание Пункты Стр. Введение Резюме процесса обзора I....»

«ISBN 978–5–9906325–6–1 «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ:НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Сборник научных работ II-го Международного конкурса Часть I Липецк, 2015 Научное партнерство «Аргумент» II-й Международный молодежный конкурс научных работ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Россия, г. Липецк, 21 октября 2015 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ Часть I Ответственный редактор: А.В. Горбенко Липецк, 2015 УДК 06.063:0 ББК 94.3 М75 Молодежь в науке: Новые аргументы [Текст]: Сборник научных работ II-го Международного молодежного...»

«REPUBLICA MOLDOVA COMTETUL EXECUTV ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ GAGAUZ YERNN GGUZIEI КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ BAKANNIK KOMTET G AGAU YER Z I MD-3805, RМ, UTA Gguzia MD-3805, РМ, АТО Гагаузия MD-3805, МR, Gagauz Yeri г. Комрат, ул.Ленина, 194 m. Comrat, str. Lenin, 194 Komrat kas., Lenin sok.,194 Tеl.:+/373/ 298 2-46-36; fax:+ /373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md ПРОТОКОЛ № 7 от 04 июня 2015 года Заседания Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) Количество членов Исполкома 21,...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ CEDAW/C/BLR/CO/7 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Распространение: Общее 4 февраля 2011 года Оригинал: английский Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 48-я сессия 17 января – 4 февраля 2011 года Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Беларусь 1. Комитет рассмотрел седьмой периодический доклад Беларуси (CEDAW/C/BLR/7) на своем 973-м и 974-м заседании 27 января 2011 года...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса котировок в электронной форме № 140-15/А/эф на поставку учебной и научной литературы для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от 29.10.2015) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: e-mail:...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.