WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫ ТЖЫРЫМДАМАЛЫ ТСІЛДЕРІ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Астана азастан ...»

-- [ Страница 1 ] --

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі

Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ

БЕРУДІ ДАМЫТУДЫ ТЖЫРЫМДАМАЛЫ ТСІЛДЕРІ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

К РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Астана азастан Республикасыны Білім жне ылым министріні 2015 жылы 01 маусымдаы № 348 бйрыымен бекітілген.

Утверждена приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 01 июня 2015 года № 348.

азастан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдері. – Астана: Ы.Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015. – 13 б.

Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан. – Астана: Национальная академия образования им. И.

Алтынсарина, 2015. – 13 с.

© Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015 © Национальная академия образования имени И. Алтынсарина, 2015.

Мазмны Кіріспе ……………………………………………………………................

1 Аымдаы жадайды талдау

2 Инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдеріні стратегиялы баыттары …………

3 Инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдерін іске асыруды тетіктері......... …………

4 Тжырымдамалы тсілдерден ктілетін нтижелер жне іске асыру кезедері …………

Занамалы жне нормативтік негіз ……………

4 азастан Республикасы Білім жне ылым министріні 2015 жылы 01 маусымдаы № 348 бйрыымен бекітілген азастан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдері Кіріспе азастан Республикасы Президентіні «азастан-2050» Стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» атты халына Жолдауында білім беруді дамыту мемлекеттік саясатты басым баыттарыны бірі болып танылады.

Білім беру саласындаы мемлекеттік саясатты негізгі аидаттарына баршаны сапалы білім алуа ытарыны тедігі; рбір адамны зияткерлік дамуы, психикалы-физиологиялы жне жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халыты барлы дегейдегі білімге олжетімділігі жатады («Білім туралы» Р Заыны, 3-бабыны, 1, 2-тарматары).

Инклюзивті білім беру баршаны сапалы білімге ол жетімділігін амтамасыз етуге баытталан білім беру жйесін тарату процестеріні бірі болып табылады. Ол балаларды дене, психикалы, зияткерлік, мдениэтникалы, тілдік жне баса да ерекшеліктеріне арамастан, сапалы білім беру ортасына айрыша білім алу ажеттіліктері бар балаларды осуды, барлы кедергілерді жоюды, оларды сапалы білім алуы шін жне оларды леуметтік бейімделуін, социумге кірігуін кздейді.

ткен жзжылдыты аяынан бастап инклюзивті білім беруді дамыту лемні кптеген: АШ, лыбритания, Дания, Испания, Финляндия, Германия, Италия, Австралия жне т.б. елдерінде білім беру саясатыны жетекші бадарына айналды. Осы елдерде балаларды дамуы мен леуметтік бейімделуі шін тиісті психологиялы-педагогикалы жадай жасалан жалпы білім беру йымдарында психикалы жне дене бзылыстары бар, дамуында артта алушылыы бар балалар алыпты дамыан рдастарымен бірге табысты білім алуда.

Инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдері адам ыы саласындаы негіз болатын халыаралы жаттара сйкес зірленген жне лемдік рдістерді, білім беру саласындаы лемдік практиканы жетістіктерін жне азастанды білім беру жйесін дамытуды басым міндеттерін ескеріп зірленген.

1. Аымдаы жадайды талдау

1. Инклюзивті білім беруді енгізу Бгінгі тада инклюзивті білім беру басымды танытуда азастанда баса санаттаы оушылармен бірге білім алуды жне те олжетімділікті кздейтін ммкіндіктері шектеулі адамдара атысты.

2015 жылы туыланнан 18 жаса дейінгі 141 952 ммкіндіктері шектеулі балалар немесе жалпы бала саныны 2,8%-ы аныталды. Оны ішінде мектеп жасында - 94 266 бала. Аныталан ммкіндіктері шектеулі балалар 7-12% лемдік крсеткішпен салыстыранда 2,8%-ды райды.

азіргі уаытта 27% ммкіндіктері шектеулі балаларды инклюзивті оыту шін 30,5% мектепте жадай жасалан.

Жоары оу орындарындаы ммкіндіктері шектеулі студенттер саны 570ті райды. Оны ішінде 1-топ мгедектігімен - 16 адам, 2-топта – 88 адам, 3топта 466 адам бар.

Жоары білім алуа мгедектерді ыын амтамасыз ету бойынша Р кіметіні 2012 жылы 28 апандаы №26 аулысына сйкес жоары оу орнына абылдау квотасы бекітілген (2012 жылдан бастап мгедектерге арналан квота клемі 1%, брын – 0,5%).

азіргі кезде азастанда инклюзивті білім беру жйесін руды белгілі бір модельдері мен жинаталан тжірибесі бар.

2. Талаптар мен артышылытар лемдік тжірибеде инклюзивті білім беру ерекше оытуды ажет ететін адамдарды оыту мен трбиелеуде жеке тсіл арылы іске асырылуда.

Ерекше оытуды ажет ететін балалара мыналар жатады:

- ммкіндіктері шектеулі балалар;

- мигранттарды, оралмандарды, босындарды, саны аз лттар отбасыларынан шыан балалар;

- оамда леуметтік бейімделуде иындытары бар балалар (жетім балалар, виктимді балалар, девиантты мінез-лыты балалар, леуметтікэкономикалы жне леуметтік-психологиялы мртебесі тмен отбасынан шыан балалар).

Біратар елдерде енгізілген инклюзивті білім, е алдымен Финляндияда келесідей аидаттара негізделеді: адам ндылыы оны абілеттері мен жетістіктеріне байланысты емес, р адам сезінуге жне ойлауа абілетті, р адам атынасуа жне танымды болуа ылы, барлы адамдар бір-біріне мтаж, наыз білім шынайы зара атынас мнмтінінде іске асырылуы ммкін, барлыы олдау мен достыа мтаж.

Жргізілген талдау инклюзивті білім беруді азастанды моделі лемдік тжірибеге жне осы саладаы ережелерге толы дрежеде сйкес емес екенін крсетті. Инклюзивті білім беруді ммкіндіктері шектеулі балаларды оыту нысанында абылдау барлы санаттаы ерекше оытуды ажет ететін балалара жалпы білім беру бадарламасыны ол жетімділігін амтамасыз ететін білім беру йымдарыны ммкіндіктерін шектейді.

азастанды білім беру жйесінде:

- рбір білім алушыны тлалы даму траекториясына, даралап оыту дістеріне негізделген дербес оытуды, оны психологиялы-педагогикалы олдауды жне леуметтік бейімдеуді амтамасыз ететін инклюзивті білім беруді моделі жасалмаан;

- білім беруді икемді, бейімделген оу бадарламалары зірленбеген;

- жалпы білім беретін йымдарда инклюзивті білім беру шін кадрлар мен оу-дістемелік база жеткіліксіз;

- оыту сапасын мониторингілеу мен баалау іске асырылмайды, балаларды білімдері мен дадыларын критериалды баалау индикаторлары жо;

- ерте ксіптік бадарлау, ерекше оытуды ажет ететін балаларды ксіпалды жне ксіби даярлау шарттары жеткіліксіз рылан;

- мектепке дейінгі, орта, техникалы жне ксіптік, жоары білім беру бадарламаларыны бірізділігі мен сабатастыында, ммкіндіктері шектеулі балаларды жмыса орналастыруда жйелі ыпалдасты жо;

- балаларды психикалы жне дене даму ауытуларын ерте айындау жне оларды тзету аса зекті проблема болып алуда;

- балалардаы моральды-психологиялы жне леуметтік трыда туындайтын проблемаларды жою бойынша алдын алу шаралары жеткіліксіз олданылады;

- инклюзивті білім беруді апаратты-кеес беру трысында олдау лсіз йымдастырылан.

Осыны брі тмендегідей проблемалара келіп соады:

- кптеген балаларды білім алу ажеттіліктері жеткіліксіз амтамасыз етілген, нтижесінде оларды леуетті ммкіндіктері толы жзеге асырылмаан;

- халыаралы TIMSS, PISA, PIRS зерттеулеріндегі азастанды оушыларды крсеткіштері анааттанарлысыз дегейде;

- леуметтік бейімдеуді жеткіліксіздігі салдарынан девиантты мінезлыты балаларды саны кбеюде, балалар арасындаы ылмыс, суицид былыстары азаймай отыр;

- тлектерді функционалды сауаттылыы тмен алыптасан, жмыса орналаса алмайды, атер тобына тседі.

2. Инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдеріні стратегиялы баыттары Ке маынадаы инклюзивті білім беру – кедергілерді жоюа жне оыту процесіне ерекше оытуды ажет ететін барлы адамдарды осу мен сапалы білімге те олжетімділікті амтамасыз ету масатында оларды леуметтік бейімдеуге баытталан білім беру процесі.

Инклюзивті білім беруді дамуы инклюзивті саясат пен тжірибені жетілдірусіз жне инклюзивті ндылытарды жйе дегейіне толы, сондай-а оларды жеке институттары дегейіне ендірусіз ммкін емес. Инклюзивті білім беру р адамды трлі жолдармен белсенді инклюзиялауды, дербестендірілген ыпалды жне ерекше оытуды ажет ететін тлалара білім беру процесіндегі кедергілерді жою негізінде оыту мен оу ортасын жетілдіру арылы те ммкіндіктер жасауды кздейді.

Осыан байланысты инклюзивті білім беру тбегейлі згерістер жасауа жне білім беру масатын айта бадарлауа ыпал ететін инновациалы процестерді «кристалдану орталыы» болуы тиіс.

Мектепке дейінгі, жалпы орта, ксіптік жне осымша білім беру жйесінде аидатты згерістерді айындай отырып, инклюзивті білім беруді мынадай стратегиялы баыттарын крсетуге болады:

- инклюзивті білім беруді дамытуа арналан жаымды жадайларды амтамасыз ететін институционалды ортаны жетілдіру;

- ерекше оытуды ажет ететін адамдара сапалы білім беруді ол жетімділігін амтамасыз етуді ылыми-педагогикалы, кадрлы жне оудістемелік леуетін ныайтуды негіздерін зірлеу;

- мектеке дейінгі жастаы балалара ерте бастан диагностика жасау жне тзету-педагогикалы олдау жйесін дамыту;

- ммкіндіктері шектеулі тлаларды ксіби-ебекке даярлауа ажетті жадай туызу;

- инклюзивті білім беруді дамытуды теориялы жне дістемелік мселелері бойынша ылыми зерттеулер жргізу.

2. Инклюзивті білім беруді дамытуды масаты, негізгі міндеттері, аидаттары, тетіктері жне шарттары:

Инклюзивті білім беруді дамытуды масаты - барлы категориядаы тлаларды сапалы білім алуа те ыын жзеге асыру.

Инклюзивті білім беруді дамытуды негізгі міндетері:

- инклюзивті білім беруді дамытуды нормативтік-ыты жне йымдастырушылы-экономикалы негіздері мен тетіктерін жетілдіру;

- инклюзивті білім беруді дамытуды діснамалы, оу-дістемелік негіздерін жетілдіру (оу жоспарлары мен оу бадарламаларын, оулытарды, оу-дістемелік кешендерді бейімдеу жне модификациялау, оу жетістіктерін баалауды критериалды жйесін ендіру);

- білім алушылар здерін мектеп оамыны белсенді мшесі есебінде сезінетіндей, зін-зі жоары баалайтындай, оуа ынтасы артатындай жне леуметтенетіндей дербестендірілген тзету-педагогикалы жне леуметтікпсихологиялы олдау крсету, олайлы білім беру ортасын жасау;

- «кедергісіз олжетімді орта» ру жне білім алушыларды компенсаторлы ралдарымен амтамасыз ету;

- инклюзивті білім беруді жзеге асыратын йымдарды кадрлы амтамасыз етуді жасарту;

- ерекше оытуды ажет ететін тлаларды техникалы жне ксіптік, жоары білім дегейлерінде білім алуын жаластыруына жне болашата ксіпті игеруіне жадай туызу;

- инклюзивті білім беру саласында олданбалы ылыми зерттеулер жргізу.

3. Инклюзивті білім беруді дамыту аидаттары:

- инклюзивті білім беруді жйелілігі мен здіксіздігі;

- ерекше оытуды ажет ететін балаларды уаытылы (ерте жастан) анытауды амтамасыз ету жне алдын алу, педагогикалы-тзету шараларын деркезінде олдану;

- білім беру модельдеріні бейімділігі жне р оушыны ерекшеліктеріне, ажеттіліктері мен ммкіндіктеріне сйкес оны жеке оыту мен дамыту;

- еріктілік жне ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жеке бейімділіктері мен ерекшеліктерін ескере отырып білім беру йымдарын тадау ыы;

- білім беру ортасыны ерекше оытуды ажет ететін барлы тлалар жне оларды ата-аналары шін олжетімділігі, ашытыы;

- кешенді медициналы, леуметтік жне білім беру ызметтеріні йлесімділігі мен трлі ведомстволар, леуметтік институттар, оамды жне ата-аналар йымдарыны зара іс-имылы арылы кешенді ыпал жне леуметтік серіктестік, тртіпаралы зара рекет;

- мгедектік немесе баса да даму ерекшеліктері «тасымалдаушы проблема» болып арастырылмайтын адамны шектеулі ммкіндіктеріне леуметтік ыпал;

- денсаулыы мен леуетті ммкіндігіне сйене отырып, тлаларды даму проблемаларынан арылуды арастыратын инклюзивті білім беруді тзетедамытушылы жне леуметтік-бейімдеушілік баыттылыы.

4. Инклюзивті білім беруді тиімділігін баалау индикаторы «Орта сапасы» - инклюзивті білім беруге барлы ажетті жадайларды жасаан йымдарды жалпы білім беру йымдарыны жалпы санынан лесі, бл крсеткішті білім беруді трлі дегейлері трысында блек олданылуа болады. Аталан индикаторда кедергісіз орта сапасыны крсеткіштері, инфрарылым олжетімділігі, леуметтік жне психологиялы-педагогикалы олдау, білім беру бадарламаларыны бейімділігі жне баалау жйесі, те ылы арым-атынас атмосферасы амтылады;

«амту сапасы» - білім беруді ртрлі дегейі жне ерекше оытуды ажет ететін адамдарды трлі категориялары (ммкіндіктері шектеулі, оралмандар, жетімдер жне баса категориядаы адамдар) бойынша ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жалпы санындаы инклюзивті біліммен амтылан тлалар саныны лесі;

«осу дегейі» - ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жне оларды кілетті кілдеріні білім беру ызметтерін сапалы сыну жне жалпы білім беру йымдарында оларды ажеттіліктерін ескеру дегейімен анааттану дрежесін шамалау;

«олайлы жадай жасау дегейі» - бейімделген, олайлы білім беру кеістігін алыптастыру, кемсітушілікке, блектеуге жол бермеу бойынша шаралар олдану, білім алуа атысушылар арасында келіспеушіліктерді болдырмау; оам мен ата-аналар комитеті арасындаы мониторинг жргізу мен баалауды транспаренттілігін амтамасыз ету; олайлы оыту ортасын жасау дегейін срау салу, сауалнама жргізу тсілімен зерделеу.

–  –  –

1. діснамалы жне оу-дістемелік амтамасыз ету:

- ммкіндіктері шектеулі балаларды инклюзивті жне кіріктіріп оытуды діснамалы жне оу-дістемелік негіздерін зірлеуді, ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жалпы білім беру процесіне осу аясында оларды леуметтік-педагогикалы жне психологиялы-педагогикалы олдауды йымдастыруды;

- ерекше оытуды ажет ететін оушылара оу жоспарларын, оу бадарламаларын бейімдеуді (білім алушыларды дайынды дегейіне ойылатын талаптарды, базалы пндер бойынша оытуды пндік нтижелері мен дадыларын, оу процесін йымдастыру шарттарына ойылатын талаптарды);

- ерекше оытуды ажет ететін балаларды оыту нтижелерін мониторингілеу жне баалау жйесін зірлеуді, инклюзивті білім беру шарттарына баланы оу жетістігін критериалды баалауды бейімдеуді;

- йден оыту сапасын баалау жйесін зірлеуді;

- ерекше оытуды ажет ететін тлаларды оыту шарттарына типтік оу жоспарлары мен техникалы жне ксіптік білім беру бадарламаларын бейімдеуді кздейді.

2. Кадрлы амтамасыз ету:

- инклюзивті тжірибені іске асырушы йымдардаы ызмет шарттарына педагогтарды дайындыын амтамасыз ету;

- педагогикалы мамандытары бар жоары, техникалы жне ксіптік білім беретін оу жоспарына «Инклюзивті білім беру» жне «Арнайы педагогика негіздері» пндерін осуды;

- инклюзивті білім беруді жзеге асыратын йымдара арналан педагог кадрларды, оны ішінде мектепке дейінгі йымдарды ерте жастаы балалары шін дефектолог-малімдер мен педагогтарды біліктілігін арттыру жне айта даярлау бадарламасын жетілдіруді;

- ЖОО-да мгедектерге білім беру процесін психологиялы-педагогикалы олдау масатында штатты ызметкерлерді: тьюторды, арнайы психологты, сурдоаудармашыны осатын арнайы рылымды блім руды кздейді.

3. Материалды-техникалы амтамасыз ету:

- инклюзивті білім беруді жзеге асыратын жалпы білім беретін метептердегі материалды-техникалы базаны арнайы оу-дістемелік, техникалы кмекші компенсаторлы ралдармен амтамасыз ету жне олжетімді «кедергісіз орта» ру есебінен ныайту механизмдерін игеруді;

- білім беру йымдарын жне жоары оу орындарын білім беру бадарламаларын мегеру тиімділігін ктеретін кмекші техникалы ралдармен (тифло-, сурдо-жне т.б. техникалар) амтамасыз етуге жне мгедектерге арналан оу кабинеттері мен аудиториялардаы арнайы орындарды болуына ойылатын талаптарды зірлеуді кздейді.

4. Инклюзивті білім беруді дамытуды апаратты амтамасыз ету:

- оамды, кіметтік емес йымдарды тарту арылы ерекше ажеттіліктері бар тлалара оамны толерантты арым-атынасын алыптастыруды, сондай-а балалар ыын орауа баытталан бадарламаларды жергілікті атарушы органдармен зірлеуді кздейді ;

- р білім алушыны компенсаторлы техникалы жне кмекші ралдара ерекше білім алу, леуметтік, оалту мтаждытары, ажеттіліктері мен барлы білім беру дегейлерінде крсетілетін тзетупедагогикалы олдау трлері мен клемі туралы мліметтері крсетілуі тиіс ммкіндіктері шектеулі балаларды леуметтік жне медициналыпедагогикалы олдау жйесін апараттандыруды техникалы-экономикалы негізін зірлеуді кздейді;

5. Жзеге асыруды негізгі шарттары:

- нормативтік-ыты негіздерді жетілдіру;

- ылыми, оу-дістемелік, кадрлы, аржылы-экономикалы жне баса да ресурстарды шоырлануы;

- леуметтік-педагогикалы шарттарды ру;

- ерекше ажеттіліктері бар тлаларды леуметтік бейімдеуге жне ксіби бадарлау мен зін-зі дамытуа жадай жасау;

- балаларды жеке ммкіндіктері мен білім алу ажеттіліктерін ескере отырып, апаратты коммуникативтік технологияларды пайдалануды амтамасыз ететін интерактивті оыту.

4. Инклюзивті білім беруді дамытуды тжырымдамалы тсілдерін іске асыруды ктілетін нтижелері жне кезедері Тжырымдамалы тсілдер азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2011-2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасына сйкес инклюзивті білім беруді дамытуды жоары крсеткіштеріне жетуге, барлы адамдарды сапалы білім алуына толыанды те олжетімділігін амтамасыз етуге, инклюзивті деріспен оамны анааттануына, ммкіндіктері шектеулі тлаларды толерантты арым-атынас алыптастыруа; инклюзивті білім беруді ресурсты амтамасыз етуге, нормативтік-ыты жне йымдастырушылы-экономикалы негіздерін амсыздандыруа ммкіндік береді.

1. Ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жалпы білім беру дерісіне осу шін келесідей жадайлар жасалатын болады:

- ерекше оытуды ажет ететін балаларды ерте айындау жйесін ру жне олара психологиялы-медициналы-педагогикалы кеес беру жйесін, психологиялы-педагогикалы тзеу кабинеттерін, оалту орталытарын жне баса да білім беру йымдарын, леуметтік орау мен денсаулы сатауды дамыту арылы уатылы кешенді олдау мен кмек крсету;

- ерекше оытуды ажет ететін тлаларды дадыларын, оу жетістіктерін жне жалпы білім беру жйесіне дайынды дрежесін баылау ралдарын зірлеу;

- жеке оу бадарламасын дайындау дістемесін зірлеу;

- ерекше оытуды ажет ететін тлалара арналан жоары білім беру бадарламаларын зірлеу;

- оуды аятааны туралы икемді дегейлік жат жасау (аттестат, диплом);

- білім беруді барлы дегейлерінде «кедергісіз» орта ру, білім беру йымдарын материалды-техникалы жабдытау жне ерекше оытуды ажет ететін тлаларды білім беруді кмекші техникалы ралдарымен амтамасыз ету;

- жалпы білім беретін оу мекемелеріндегі ерекше оытуды ажет ететін тлаларды кешенді (леуметтік жне медициналы-психологиялыпедагогикалы) олдау ызметін йымдастыру;

- арнайы білім беру йымдарыны, баса да мемлекеттік жне оамды йымдарды леуетін олдану арылы инклюзивті білім беруді амтамасыз ету бойынша трлі дегейдегі ресурсты орталытар жйесін ру;

- жалпы білім беру жйесінде ерекше оытуды ажет ететін тлаларды ерте ксіби бадарлауа, маманды алды жне мамандыа даярлауа арналан жадайларды амтамасыз ету;

- инклюзивті білім беру процесіне ата-аналарды, сарапшылар ауымдастыын жне оамды йымдарды тарту.

2. Кадрларды даярлау жйесін жетілдіру Инклюзивті білім беру жйесіндегі педагог кадрларды даярлау, оларды біліктілігін арттыру жне айта даярлау мыналарды амтитын болады:

- жоары жне ксіби білім беретін барлы педагогикалы мамандытарды оу жоспарына арнайы пндер осу жолымен институттар мен колледждердегі барлы малімдер мен трбиешілерді ерекше оытуды ажет ететін тлаларды оытуды дадылары мен тсілдеріне даярлау жне оыту;

- инклюзивті білім беруді йымдастыру жне ерекше оытуды ажет ететін тлалармен жмыс жргізу мселелері бойынша жалпы білім беру йымдарындаы барлы басарушы ызметкерлерді, педагогтарды жне мамандарды (педагог-психологтарды, педагог-дефектологтарды, леуметтік педагогтарды) кезе-кеземен айта даярлау;

- инклюзивті білім беруді жзеге асыру мселелері бойынша білім беру йымдарындаы педагог ызметкерлерді біліктілігін, ерекше оытуды ажет ететін тлалармен жмыс дістерін, кемсітушілікті жою жне жаымсыз жадайларды шешу, адам ыы негіздерін зерделеу дадыларын арттыру.

3. ылыми жне оу-дістемелік олдау:

- жалпы білім беру ортасына ерекше оытуды ажет ететін тлаларды осуды вариативті лгілерін зірлеу жне эксперименттік трде ендіру;

- инклюзивті білім беруде инновациялы лгілерді, оыту дістері мен технологияларды олдану, халыаралы озы тжірибені зерделеу жне олдану;

- білім беру жйесінде инклюзивтік процестерді тиімділік критерилерін зірлеу;

- оушылар білімін баалауды икемді (бейімделген) критерилерін жне инклюзивті білім беру жйесінде олданылатын икемді (бейімделген) жалпы білім беретін оу бадарламалар мен жалпы білім беру стандартын зірлеу;

- ерекше оытуды ажет ететін білім алушыларды жеке ерекшеліктерін ескере отырып жеке оу бадарламалар зірлеу мен баалауды икемді критерилерін олдану бойынша жне ерекше оытуды ажет ететін тлаларды психологиялы-педагогикалы олдау, леуметтік оалту бойынша дістемелік сынымдар, оу-дістемелік ралдар жасау.

4. Іске асыру кезедері Бірінші кезе - 2014-2015 жылдар

- инклюзивті білім беруді дамытуды отанды жне шетелдік тжірибесін зерделеу;

- инклюзивті білім беру жйесін дамытуды ресурсты амтамасыз етуді нормативтік-ыты жне йымдастырушылы-экономикалы негіздерін жетілдіру;

- бастауыш білім мазмныны жаартылуын ескере отырып, ерекше оытуды ажет ететін адамдарды жалпы білім беру ортасына осуды вариативті модельдерін апробациялау бойынша экспериментальды ала – ресурсты орталытар ру;

- инклюзивті білім беру саласында леуметтік жне олданбалы зерттеулер жргізу;

- инклюзивті педагогика аидаттарын жне білім беру практикасына ендіру жйесін зірлеу;

- ерте диагностикалау жне ерте жастаы балаларды тзету-педагогикалы олдау тсілдері мен дістерін зірлеу;

- ммкіндіктері шектеулі оушыларды оу жетістіктерін критериалды баалау жйесін зірлеу;

- инклюзивті білім беруді ендіру мселелері бойынша республикалы жне ірлік ылыми-практикалы семинарлар ткізу;

- медиажоспарларды, апаратты олдауды жне ммкіндіктері шектеулі тлалара оамны толерантты арым-атынасын алыптастыруды кешенді бадарламасын іске асыру.

Екінші кезе– 2016- 2017 жылдар:

- ерекше оытуды ажет ететін балаларды мектепке абылдау дайындыын баалау индикаторларын зірлеу жне ендіру;

- ерекше оытуды ажет ететін тлаларды жалпы білім беру процесіне осу модельдерін зірлеу жне апробациялау;

- білім беру ортасын бейімдеу мен жеке жоспарларды, оу бадарламаларды жне ерекше оытуды ажет ететін оушыларды оу жетістіктерін баалауды икемді жйесін осатын оушыларды олдау жйесін ру;

- оу жоспарларына «Арнайы педагогика негіздері», «Инклюзивті білім беру» пндерін осу арылы педагогтарды даярлау мен біліктілігін арттыруды типтік оу жоспарларын жне бадарламаларын зірлеу;

- леуметтік оралмаан отбасынан шыан оушылар мен ммкіндіктері шектеулі балалара арналан осымша білім беру йымдарыны олжетімділігін амтамасыз ету бойынша шараларды іске асыру.

шінші кезе - 2018-2020 жылдар:

- барлы мектепке дейінгі жне орта білім беру йымдарында инклюзивті білім беруді лтты модельдерін кешенді ендіру;

- инклюзивті білім беру бадарламаларын техникалы жне ксіби, жоары білім беру дегейлерінде жзеге асыру;

- алдаы уаытта жмыспен амтылуын ескере отырып ммкіндіктері шектеулі адамдарды біліктілігін арттыру жне айта даярлау жйесін ендіру.

5. Инклюзивті білім беруді мониторингілеу:

- бірыай жне сйкес аидаттар, сапалы жне санды крсеткіштер мен тртіп негізінде инклюзивті білім беруге мониторинг жргізу жне оны тиімділігін баалау.

_________________________________

–  –  –

«Білім туралы» Р-ны 2007 жылы 27 шілдедегі № 319-III Заы.

«Бала ытары туралы» Конвенция Б-ны Бас Ассамблеясымен 20.11.1989 ж. абылданан. Р Жоары Кеесіні 1994 жылды 8 маусымындаы №77 аулысымен ратификацияланан.

«Мгедектер ытары туралы» Конвенция – Б – 2007 жылды 30 наурызы.

Мтаждытары ерекше тлалара білім берудегі Саламанка Декларациясы мен іс-рекеттерді Шебері: Мтаждытары ерекше тлалара білім беру туралы дниежзілік конференция – Испания – 1994 ж.

«азастан Республикасындаы бала ытары туралы» Р-ны 2002 жылы 8 тамыздаы № 345 Заы.

«Ммкіндіктері шектеулі балаларды леуметтік жне медициналыпедагогикалы тзетудегі олдау туралы» Р-ны 2002 жылы 11 маусымдаы № 343 Заы.

«азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2011-2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасы» Р Президентіні 2010 жылы 7 желтосандаы №1118 Жарысы.

«Білім беру йымдарына ойылатын санитарлы-эпидемиялы талаптар»

Санитарлы талаптар Р лтты экономика министрлігіні 2014 жылы 29 желтосанда № 179 бйрыы (азастан Республикасы нормативтік ыты актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылы 17 апанда № 10275 болып тіркелді).

«Мгедектерді мір сапасын жасарту жніндегі лтты жоспар»

Р кіметіні 2012 жылы 16 атардаы № 64 аулысы.

«Орта білім беруді (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты» Р кіметіні 2012 жылы 23 тамыздаы №1080 аулысы.

Содержание

Введение ………………………………………………………….................

1 Анализ текущей ситуации

2 Стратегические направления концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования ……

3 Механизмы реализации концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования ……

4 Ожидаемые результаты и этапы реализации концептуальных подходов …………

Законодательная и нормативная основа …………

16

–  –  –

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» развитие системы образования признано одним из важнейших приоритетов государственной политики.

К основным принципам государственной политики в области образования относятся равенство прав всех на получение качественного образования и доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого гражданина (пункты 1, 2 статьи 3 Закона РК «Об образовании»).

Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации системы образования, ориентированным на формирование условий доступности качественного образования для всех. Инклюзивное образование предполагает включение детей с особыми образовательными потребностями независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей в общеобразовательную среду, устранение всех барьеров для получения качественного образования, социальной адаптации и интеграции в социуме.

Развитие инклюзивного образования с конца прошедшего столетия стало ведущим ориентиром образовательной политики многих развитых стран мира:

США, Великобритании, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Италии, Австралии и др. Дети с психофизическими нарушениями и отставаниями в развитии в этих странах успешно обучаются совместно с нормальными сверстниками в общеобразовательных организациях, в которых для их развития и социальной адаптации созданы соответствующие психолого-педагогические условия.

Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования разработаны согласно основополагающим международным документам в области прав человека, с учетом тенденций и достижений мировой практики в сфере образования и приоритетных задач развития казахстанской системы образования.

1. Анализ текущей ситуации

1. Внедрение инклюзивного образования В Казахстане доминирует инклюзивное образование в отношении лиц с ограниченными возможностями, предусматривающее совместное обучение и равный доступ с иными категориями обучающихся.

В 2015 году выявлено 141952 детей с ограниченными возможностями в развитии в возрасте от рождения до 18 лет, или 2,8% от общего числа детского населения. Из них школьного возраста – 94266 детей. Выявление детей с ограниченными возможностями составляет 2,8% в сравнении с мировым показателем 7-12%.

В настоящее время в 30,5% школ созданы условия для инклюзивного обучения 27% детей с ограниченными возможностями.

В вузах количество студентов с ограниченными возможностями составляет 570 чел. Из них имеют инвалидность 1 группы – 16 чел., 2 группы – 88 чел., 3 группы – 466 чел.

По обеспечению прав инвалидов на получение высшего образования, установлена квота приема в вузы в соответствии с постановлением Правительства РК от 28 февраля 2012 года № 26 (с 2012 года размер квоты для инвалидов 1%, ранее – 0,5%).

В настоящее время в Казахстане сформированы определенные модели и накоплена практика построения системы инклюзивного образования.

2. Вызовы и преимущества В мировой практике инклюзивное образование основывается на реализации индивидуализированного подхода в обучении и воспитании лиц с особыми образовательными потребностями. К лицам с особыми образовательными потребностями относятся:

- дети с ограниченными возможностями;

- дети-мигранты, дети семей беженцев, оралманов, национальных меньшинств;

- дети, имеющие трудности социальной адаптации в обществе (детисироты, виктимные дети, с девиантным поведением, из семей с низким социально-экономическим и социально-психологическим статусом).

Инклюзивное образование в ряде стран, прежде всего в Финляндии, базируется на следующих принципах: ценность человека не зависит от его способностей и достижений, каждый человек способен чувствовать и думать, имеет право на общение, чтобы быть услышанным, все люди нуждаются друг в друге, подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений, все нуждаются в поддержке и дружбе.

Анализ показывает, что казахстанская модель инклюзивного образования не в полной мере соответствует требованиям и положениям, принятым в мировой практике. Предоставление инклюзивного образования, как формы обучения детей со специальными потребностями ограничивает возможности организации образования в обеспечении доступности общеобразовательной программы всех категории детей, имеющих особые образовательные потребности.

В казахстанской системе образования:

- не созданы модели инклюзивного образования, обеспечивающие индивидуализированные методы обучения, личностную траекторию развития каждого обучающегося и его психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации;

- не разработаны гибкие (адаптивные) общеобразовательные учебные программы;

- общеобразовательные организации не имеют достаточной кадровой, учебно-методической базы для инклюзивного образования;

- не осуществляются мониторинг и оценка качества обучения, отсутствуют индикаторы критериального оценивания знаний и навыков детей;

- не созданы достаточные условия для ранней профессиональной ориентации, предпрофессиональной и профессиональной подготовки детей с особыми образовательными потребностями;

- отсутствует системный подход к обеспечению последовательности и преемственности образовательных программ дошкольного, среднего, технического и профессионального, также и высшего образования, трудоустройство лиц с ограниченными возможностями;

- остро стоит проблема раннего выявления отклонений в психофизическом развитии детей и их коррекция;

- недостаточно принимаются превентивные меры по предотвращению возникающих проблем у детей морально-психологического и социального характера;

- слабо организована информационно-консультативная поддержка инклюзивного образования.

Это приводит к следующим проблемам:

- недостаточно обеспечиваются образовательные потребности и как следствие не реализованы потенциальные возможности значительной части детей;

- на неудовлетворительном уровне показатели казахстанских школьников в международных исследованиях TIMSS, PISA, PIRS;

- слабо реализуются механизмы социальной адаптации, вследствие чего увеличивается число детей c девиантным поведением, не уменьшается количество детской преступности и суицидов;

- у выпускников школ формируется низкая функциональная грамотность, они не могут трудоустроиться, попадают в группы риска.

2. Стратегические направления концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования В расширенном понимании инклюзивное образование - образовательный процесс, направленный на устранение барьеров и включение всех лиц с особыми образовательными потребностями в процесс обучения и их социальная адаптация с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию.

Развитие инклюзивного образования невозможно без совершенствования инклюзивной политики и практики, внедрения инклюзивных ценностей как в систему образования в целом, так и на уровне отдельных ее институтов.

Инклюзивное образование подразумевает нивилирование различий путем активной инклюзии каждого человека, совершенствования преподавания и учебной среды на основе индивидуализированного подхода и устранения препятствий для процесса обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Инклюзивное образование должно стать «точкой кристаллизации»

инновационных процессов, которая будут способствовать кардинальным изменениям и переориентации целей образования в целом.

Определяя принципиальные изменения в системе дошкольного, среднего общего, профессионального и дополнительного образования можно выделить следующие стратегические направления инклюзивного образования:

- совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития инклюзивного образования;

- формирование научно-педагогических основ, кадрового, учебнометодического потенциала для обеспечения доступности качественного образования лицам с особыми образовательными потребностями;

- развитие системы ранней диагностики и коррекционно-педагогической поддержки детей дошкольного возраста;

- создание условий для социализации, профессионально-трудовой подготовки лиц с ограниченными возможностями;

- проведение научных исследований в области теоретического и методического обеспечения развития инклюзивного образования.

2. Цель, основные задачи, принципы, механизмы и условия развития инклюзивного образования:

Цель развития инклюзивного образования - реализация равных прав всех категорий лиц на получение качественного образования.

Основные задачи развития инклюзивного образования:

- совершенствование нормативно-правовых и организационноэкономических основ и механизмов развития инклюзивного образования;

- совершенствование методологических, учебно-методических основ развития инклюзивного образования (адаптация и модификация учебных планов и программ, учебников, учебно-методических комплексов, внедрение критериальной системы оценки учебных достижений);

- осуществление индивидуализированной коррекционно-педагогической и социальной-психологической поддержки обучающихся, создание комфортной образовательной среды, предоставляющей обучающимся возможность стать значимым и активным участником школьного сообщества, повысить самооценку, мотивированность к обучению и социализации;

- создание доступной «безбарьерной среды» и обеспечение обучающихся компенсаторными средствами;

- улучшение кадрового обеспечения организации образования, реализующих инклюзивное образование;

- обеспечение условий для продолжения обучения лиц с особыми образовательными потребностями на уровнях технического и профессионального, высшего образования с перспективой освоения профессии;

- проведение прикладных научных исследований в области инклюзивного образования.

3. Принципы развития инклюзивного образования:

- системность и непрерывность инклюзивного образования;

- обеспечение своевременного (раннего) выявление детей с особыми образовательными потребностями и использование превентивных коррекционно-педагогических мер;

- адаптивность моделей образования и индивидуализация обучения и развития отдельного обучающегося в соответствии с его особенностями, образовательными потребностями и способностями;

- добровольность и права выбора типа организации образования с учетом индивидуальных склонностей и особенностей лиц с особыми образовательными потребностями;

- доступность и открытость образовательной среды для всех лиц с особыми образовательными потребностями и для родителей;

- комплексный подход и социальное партнерство, междисциплинарное взаимодействие через оказание комплекса медицинских, социальных и образовательных услуг координации и взаимодействия различных ведомств, социальных институтов, общественных и родительских организаций;

- социальный подход к ограниченным возможностям человека, при котором инвалидность или другие особенности в развитии не рассматриваются как «носитель проблемы»;

- коррекционно-развивающая и социально-адаптирующая направленность инклюзивного образования, предполагающая преодоление проблем развития лиц с опорой на здоровые силы и потенциальные возможности.

4. Индикаторы оценки эффективности инклюзивного образования «Качество среды» - доля организаций общего образования, создавших все необходимые условия для инклюзивного образования, от их общего количества, может также использоваться отдельно в разрезе различных уровней образования. В данный индикатор включаются показатели качества безбарьерной среды, инфраструктуры доступа, социального и медикопсихолого-педагогического сопровождения, адаптивности образовательных программ и системы оценки, атмосферы равноправного отношения.

«Качество охвата» - доля лиц, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества лиц с особыми образовательными потребностями в разрезе различных уровней образования и различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями (люди с ограниченными возможностями, оралманы, сироты и другие категории).

«Уровень включения» - измерение степени удовлетворенности лиц с особыми образовательными потребностями или их полномочных представителей качеством предоставления образовательных услуг и уровня учета их потребностей в организациях общего образования.

«Уровень комфортности» - эффективность применения мер по созданию адаптивного, комфортного образовательного пространства, недопущению дискриминации, ущемления, предотвращение конфликтов между участниками образовательного процесса; обеспечение транспарентности проведения мониторинга и оценки среди общественности и родительских комитетов.

Проведение исследований уровня комфортности обучающей среды методом опроса, анкетирования.

3. Механизмы реализации концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования

1. Методологическое и учебно-методическое обеспечение Методологическое и учебно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования предполагает:

- разработку методологических и учебно-методических основ инклюзивного образования и интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями, организации социально-педагогической и психолого-педагогической поддержки лиц с особыми образовательными потребностями в рамках включения их в общеобразовательный процесс;

- адаптацию учебных планов, учебных программ с особыми образовательными потребностями обучающихся (требования к уровню подготовки обучающихся, предметные результаты обучения и навыки по базовым предметам, требования к условиям организации учебного процесса);

- разработку системы мониторинга и оценивания результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями, адаптация критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся к условиям инклюзивного образования;

- разработку системы оценивания качества обучения на дому;

- адаптацию типовых учебных планов и программ технического и профессионального, высшего образования к условиям обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

2. Кадровое обеспечение предполагает:

- обеспечение подготовленности педагогов к условиям работы в организациях, осуществляющих инклюзивную практику;

- включение в учебные планы педагогических специальностей высшего, технического и профессионального образования дисциплин «Инклюзивное образование» и «Специальная психология»;

- совершенствование программы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров для организаций образования, реализующих инклюзивное образование, в том числе учителей-дефектологов и педагогов для детей раннего возраста дошкольных организаций;

- создание в ВУЗе специального структурного подразделения, включающего штатных работников-тьюторов, специального психолога, сурдопереводчика с целью психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов.

3. Материально-техническое обеспечение предполагает:

- отработку механизмов укрепления материально-технической базы общеобразовательной школы, реализующей инклюзивное образование, за счет обеспечения специальными учебно-методическими, техническими вспомогательными компенсаторными средствами и создания доступной «безбарьерной среды»:

- разработку требований к обеспечению организаций образования и вузов вспомогательными техническими средствами (тифло-, сурдо- и др. техники), повышающих эффективность освоения им образовательных программ и наличие специальных мест в учебных кабинетах и аудиториях для инвалидов.

4. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования предполагает:

- формирование толерантного отношения общества к лицам с особыми потребностями через привлечение общественности, неправительственных организаций, а также разработка местными исполнительными органами программ, направленных на защиту прав детей.

- разработка технико-экономического обоснования информатизации системы социальной и медико-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями, где следует отражать данные об особых образовательных, социальных, реабилитационных нуждах, потребностях каждого обучающегося в компенсаторных технических и вспомогательных средствах, оказанных видах и объеме коррекционно - педагогической поддержки на всех уровнях образования.

5. Основные условия реализации:

- совершенствование нормативно-правовых основ;

- концентрация научных, учебно-методических, кадровых, финансовоэкономических и других ресурсов;

- создание социально-педагогических условий;

- создание условий для социальной адаптации и профессиональной ориентации и самореализации лиц с особыми образовательными потребностями;

- интерактивное обучение, обеспечивающее использование ИКТ с учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей детей.

4. Ожидаемые результаты и этапы реализации Концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования Концептуальные подходы позволят достичь эффективных показателей развития инклюзивного образования в соответствии с Государственной программой образования на 2011-2020 гг.: равный доступ к качественному образованию всех лиц, удовлетворенность общества инклюзивным процессом, толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями;

нормативно-правовые и организационно-экономические основы для ресурсного обеспечения.

1. Условия для включения лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный процесс:

- создание системы раннего выявления детей с особыми образовательными потребностями и оказание им своевременной комплексной поддержки и помощи через развитие сети психолого-медико-педагогических консультаций, кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационных центров и других организаций образования, социальной защиты и здравоохранения;

- разработка инструментов оценки потребностей лиц с особыми образовательными потребностями с целью отслеживания навыков, успешности обучения и степени подготовки к общеобразовательной системе;

- разработка методики индивидуальных учебных программ;

- разработка программ высшего образования для лиц с особыми образовательными потребностями;

- создание гибкого уровневого документа об окончании образования (аттестата, диплома);

- создание «безбарьерной» среды на всех уровнях образования, материально-техническое оснащение организаций образования и обеспечение лиц с особыми образовательными потребностями вспомогательными техническими средствами обучения;

- организация служб комплексного (социального и медико-психологопедагогического) сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в учебных заведениях общего образования;

- создание системы разноуровневых ресурсных центров по обеспечению инклюзивного образования с использованием потенциала специальных организаций образования, других государственных и общественных организаций;

обеспечение условий для ранней профориентации, предпрофессиональной и профессиональной подготовки лиц с особыми образовательными потребностями в системе общего образования;

- привлечение родителей, экспертных сообществ и общественных организаций в процесс развития инклюзивного образования.

2.Совершенствование системы подготовки кадров:

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров системы инклюзивного образования будет включать:

- подготовку и обучение всех учителей и воспитателей в педагогических институтах и колледжах навыкам и приемам обучения лиц с особыми образовательными потребностями путем включения в учебные планы всех педагогических специальностей высшего и технического профессионального образования специальных предметов;

- поэтапную переподготовку всех руководящих работников, педагогов и специалистов (педагогов-психологов, педагогов-дефектологов, социальных педагогов) организаций общего образования по вопросам организации инклюзивного образования и работы с лицами с особыми образовательными потребностями;

- повышение квалификации педагогических работников организаций образования по вопросам реализации инклюзивного образования, методов работы с лицами с особыми образовательными потребностями, навыков предотвращения дискриминации и разрешения конфликтных ситуаций, изучения основ прав человека.

3. Научное и учебно-методическое сопровождение:

- разработка и экспериментальное внедрение вариативных моделей включения лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду;

- применение инновационных форм, методов и технологий обучения в инклюзивном образовании, изучение и применение передового международного опыта;

- разработка критериев эффективности инклюзивных процессов в системе образования;

- разработка гибких (адаптивных) общеобразовательных учебных программ и общеобразовательного стандарта, гибких (адаптивных) критериев оценки знаний учащихся;

- разработка методических рекомендаций, учебно-методических пособий по разработке индивидуальных учебных программ и применению адаптивных критериев оценки с учетом индивидуальных особенностей обучающихся лиц с особыми образовательными потребностями, по психолого-педагогическому сопровождению, социальной реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями.

4. Этапы реализации

Первый этап - 2015-2016 годы:

- изучение отечественного и зарубежного опыта развития инклюзивного образования;

- совершенствование нормативно-правовых и организационноэкономических основ ресурсного обеспечения развития системы инклюзивного образования;

- создание экспериментальных площадок - ресурсных центров по апробации вариативных моделей включения лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду с учетом обновления содержания начального образования;

- проведение социологических и прикладных исследований в области инклюзивного образования;Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Проект «Команда Губернатора: Ваша оценка» УТВЕРЖДАЮ Глава Бабаевского муниципального района И.В.Кузнецов 2015 года Публичный доклад о результатах деятельности Главы Бабаевского муниципального района Вологодской области за 2014 год Бабаево 2015 год Аннотация публичного доклада о результатах деятельности Главы Бабаевского муниципального района за 2014 год. Подводя итоги 2014 года, итоги реализации поставленных задач, можно сказать – несмотря на кризисные явления, происходящие в стране в целом,...»

«Новосибирская государственная областная научная библиотека Новосибирская областная юношеская библиотека Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих Центральная городская библиотека им. К. Маркса г. Новосибирска БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ в 2010 году Обзор деятельности Новосибирск ББК 78.3 Б 594 Ответственный за выпуск: Н. М. Анфиногенова, учёный секретарь НГОНБ Библиотеки Новосибирской области в...»

«МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» ул. Тверская, 7, Москва, 125375,тел.: (495) 987-66-81, факс: (495) 987-66-83, Е-mail: mail@centrmirit.ru МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н ЫЙ С Б О Р Н И К (по материалам, опубликованным в апреле 2015 года)...»

«Проект СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № г. Минск Об утверждении Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и плана мероприятий по ее реализации Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые: Концепцию формирования и развития инновационного промышленных кластеров в Республике Беларусь; план мероприятий по реализации Концепции формирования и развития инновационного промышленных кластеров в Республике...»

«Основные сведения об Организации Объединённых Наций Основные сведения об Организации Объединённых Наций Основные сведения об Организации Объединённых Наций Департамент общественной информации Организации Объединённых Наций Нью-Йорк Основные сведения об Организации Объединенных Наций Перевод выполнен по тексту издания Департамента общественной информации ООН «Basic Facts about the United Nations» (2014), ISBN 978-92-1-101279-8. Настоящее русское издание не является официальным переводом ООН....»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/14/2 Генеральная Ассамблея Distr.: General 15 March 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Четырнадцатая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Катар * Ранее выпущен под условным обозначением A/HRC/WG.6/7/L.1. Незначительные поправки были добавлены под руководством секретариата Комитета по правам человека на основе редакционных изменений, сделанных...»

«Бюллетень о развитии конкуренции апрель 201 Регулирование тарифов на железнодорожные грузоперевозки: резервы эффективности Бюллетень о развитии конкуренции Выпуск № 10, апрель Обзор новостей Железнодорожные перевозки Операторы против получения ОАО «РЖД» права на ценообразование. НП «Совет операторов железнодорожного транспорта», объединяющее крупнейших собственников грузовых вагонов, по информации издания «Коммерсант», 13 марта направило письмо вице-премьеру А. Дворковичу по вопросу передачи в...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/26/12 Генеральная Ассамблея Distr.: General 26 March 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Двадцать шестая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Словакия * Приложение к настоящему докладу распространяется в том виде, в котором оно было получено. GE.14-12710 (R) 240414 290414 *1412710* A/HRC/26/12 Содержание Пункты Стр. Введение Резюме процесса обзора I....»

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь РУП «Бел НИЦ «Экология» ШЕСТОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА Минск 20 Шестое национальное сообщение Республики Беларусь было подготовлено при участии: Директор РУП «Бел НИЦ «Экология»Ключенович В.И. Координатор проекта ГЭФ №TF015501 Наркевич И.П. Консультанты проекта ГЭФ №TF015501: Вавилонская О.Н., Бертош Е.И., Бурло А.В.,...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/8/24 23 May 2008 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Восьмая сессия Пункт 6 повестки дня УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Финляндия Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/WG.6/1/FIN/4; незначительные изменения были внесены по поручению секретариата Совета по правам человека на основе редакционных изменений, сделанных...»

«Оглавление ПРЕЗИДЕНТ Владимиром Путиным утверждн состав совета по науке и образованию ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ Комитет Госдумы может рассмотреть законопроект об ограничении взноса за капремонт в начале ноября Льготы при оплате капремонта могут получить еще 12 миллионов человек Законопроект об ответственности за нарушения ведения бухучета внесен в ГД В Госдуме хотят немного охладить пыл поборников роста платежей за капремонт Стипендии в России повысят до прожиточного минимума ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ...»

«Фергюс Хьюм Ричард Марш Джером Клапка Джером Артур Конан Дойл Гай Н. Бутби Уильям Эрнест Хорнунг Джек Лондон Роберт Ирвин Говард Роберт Льюис Стивенсон Генри Сетон Мерримен Эдгар Ричард Горацио Уоллес Джозеф Смит Флетчер Бертрам Флетчер Робинсон Жак Фатрелл Фрэнсис Брет Гарт Гилберт Кийт Честертон Редьярд Джозеф Киплинг Грегори Сквайрз Загадка золотого кинжала (сборник) http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12029269 Загадка золотого кинжала.: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Харьков;...»

«22.09.2015 Печать документа 29 июля 1998 года  N 135­ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья  1.  Законодательство,  регулирующее  оценочную  деятельность  в  Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157­ФЗ) Оценочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  международными договорами ...»

«42-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ARFpoint.ru ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ КУРСК 10-11 декабря УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ! ARFpoint.ru 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ Газазян Марина Григорьевна Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ Министерства здравоохранения РФ, академик РАЕН, д.м.н, профессор, Заслуженный врач РФ (Курск) Крестинина Валентина Ивановна Главный врач ОБУЗ ОПЦ, Заслуженный врач РФ, почетный работник...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/21/KIR/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 4 November 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Двадцать первая сессия 1930 января 2015 года Национальный доклад, представляемый в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Кирибати * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не означает выражения...»

«ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ СНГ Русские и русскоязычные в новом зарубежье ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1.06.200 Москва ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В НОВОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» Издается Институтом стран СНГ с 1 марта 2000 г. Периодичность 2 номера в месяц Издание зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7987...»

«A/HRC/WG.6/7/AGO/1 Организация Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Distr.: General 30 November 2009 Russian Original: French Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Седьмая сессия Женева, 819 февраля 2010 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 А) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека* Ангола * Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных Наций не редактировался. GE.09-17295...»

«Добрый день! Если вы читаете этот текст, значит, в вашей профессиональной жизни назрело желание что-то изменить и измениться самому. Существующие рамки и обстоятельства являются слишком тесными, вы находитесь в поиске новых путей и ищите ответы на вопросы, как это возможно. Что ж, вы оказались в нужное время в нужном месте! Предлагаем вашему вниманию книгу о сравнительно молодой, пока даже не имеющей официального статуса (отсутствует в федеральном классификаторе), но реальной и весьма...»

«Глеб Олегович Павловский Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan Серия «Тетрадки Gefter.Ru» Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10744884 Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan: Издательство «Европа»; М.; 2015 ISBN 978-5-9739-0221-6 Аннотация Во второй из своих книг о «Системе РФ» Глеб Павловский продолжает исследовать российское государственное поведение. На этот раз автор...»

«1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Проектирование и конструирование изделий с помощью систем автоматизированного проектирования» – сформировать специалистов, умеющих обоснованно и результативно применять существующие и осваивать новые методы проектирования перспективного оборудования, строить трехмерные модели деталей и узлов, проводить инженерные расчеты в системе автоматизированного проектирования Solid Works. Результаты обучения (компетенции)...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.