WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Приеха се промени в наредби, общинските дружества представиха отчетите си По време на своя редовна сесия Общинския съвет в Исперих прие изменение и допълнение към наредби. На ...»

Електронен вестник за събитията в Община Исперих 1 май 2015, брой 17

Съдържанието на електронния вестник е с авторски права. Всяко използване на снимки, текст и символи без писмено разрешение на

Община Исперих е нарушение на законодателството.

Приеха се промени в наредби, общинските

дружества представиха отчетите си

По време на своя редовна сесия Общинския съвет в Исперих прие изменение и допълнение към наредби. На заседанието се отчетоха и дружествата, които са към Общината в града.

Нови моменти в Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих са възможността Кметът да издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Таксата се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим в отдел МДТ или по банков път, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически лица се налага глоба в размер – 20 до 200лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Глобата за този, който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, е от 10 до 400 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци следва имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв. включително.

„МБАЛ- Исперих ЕООД гр. Исперих приключи 2014 г. с положителен счетоводен финансов резултат в размер на 317 000 лв., видно от докладната и документите, внесени от управителя д-р Абдулах Заргар.

Продължава на стр.2 От стр.1 През отчетната 2014 г. Дружеството сключи нов договор с РЗОК- Разград за оказване на болнична помощ по 60 клинични пътеки. С този нов договор бяха защитени 4 клинични пътеки на ОАИЛ. Това от своя страна осигури на дружеството допълнителни приходи в размер на 138 хил.лв.

Текущата печалба в размер ще бъде отнесена в непокрита загуба от минали години в размер на 304 947,89 лв. и 12 446,56 лв. в резервите.

Общинска аптека „Исперих ЕООД, представи докладна, от която е видна счетоводна печалба на дружеството от 12 972 за 2014.

Приет бе годишен финансов отчет за 2014 година на Лудогорска слава ЕООД, като счетоводните документи показват 25 000 приходи 31 000 разходи за дружеството. На управителя бе разрешено да продава ДМА на дружеството и със получените средства да се погаси задълженията към осигурителни предприятия и данъчните служби.

При приемането на нова наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала се добави редакция, според която управителите на подобни дружества да могат да получават до 20% от възнаграждението си за добри резултати.

Приета бе актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г., съгласно който се намалява стойността на обект „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи с 33 596 лв., финансирани чрез собствени бюджетни средства и се увеличава стойността на обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД по §55-01 с 73 465 лв., финансирани чрез собствени бюджетни средства за сметка на постъпленията по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи Гласуван бе и отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за закрила на детето - 2014 г. и се прие общинска програма за закрила на детето за 2015 г., в която се открояват пет приоритета: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; подобряване здравето на децата; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация и отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.

Съветниците приеха и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2016г., според който документ има 11 налични услуги и предстои разработване по проект на още 7 такива.

Разгледани бяха отчетите на читалищата на територията на община Исперих за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 на Закона за Народните читалища за 2014 година.

Уважаеми жители и гости на гр. Исперих, във връзка със строителството на обект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих, подобект I „Канализационна мрежа на град Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етап и подобект II „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етап и подобект ІІІ „Канализационна помпена станция – град Исперих по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че за периода от 30.04.2015год. до 30.05.2015 год. ще бъде преустановено движението по следните улици:

1. ул. „Христо Ботев в участъка от кръстовището с ул. „Васил Левски до кръстовището с улица „Г.

С. Бенковски;

- Обходен маршрут: ул. „Цар Освободител, ул.Васил Тинчев, ул. „Иван Кръстев

2. ул. „Васил Левски в участъка от кръстовището с ул. „Христо Ботев до кръстовището с ул. „Н. Й.

Вапцаров;

- Обходен маршрут: ул. „Н. Й. Вапцаров, ул. „Родопи, ул. „Христо Ботев

3. ул. „Иван Вазов – в участъка от кръстовището с ул. Христо Ботев до кръстовището с ул. „Васил Тинчев;

- Обходен маршрут: ул. „Христо Ботев, ул.Димитър Полянов, ул. „Васил Тинчев

УЛИЦИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗЦЯЛО ЗАТВОРЕНИ:

1. ул. „Люлин – в участъка от кръстовището с ул. „Васил Левски до кръстовището с ул. „Цар Освободител

2. ул. „Мургаш в участъка от кръстовището с ул. „Хр. Ботев до кръстовището с улица „Н. Й. Вапцаров

3. ул. „Георги Сава Раковски в участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър до кръстовището с ул. „Иван Кръстев

4. ул. „Иван Кръстев в участъка от кръстовището с ул. „Христо Смирненски до кръстовището с ул.

„Георги Сава Раковски

5. ул. „Цанко Церковски в участъка от кръстовището с ул. „Лудогорие до кръстовището с ул.

„Антон Страшимиров

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА:

Ул. „Христо Смирненски в участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър до кръстовището с ул. „Иван Кръстев. Участъкът ще бъде частично затворен. Движението ще се осъществява в едното платно и ще бъде регулирано със светофар.

При преминаването през тези участъци, гражданите следва да се съобразяват с поставените знаци за временна организация на движението и да не допускат нарушения.

Уважаеми съграждани, предварително се извиняваме за неудобствата, които ще бъдат създадени във връзка със строителството. Надяваме се, че ще проявите необходимите разбиране и търпение при осъществяването на предвидените строителни дейности.

Временната организация на движението по обходните маршрути е съгласувана с МВР, като са поставени необходимите пътни знаци.

ВК „Хан Аспарух“ класира още един отбор за финалите на Държавното първенство Момичетата до 12 години при ВК „Хан Аспарух се класираха за финалите на Държавното първенство.

Те постигнаха 4 победи и инкасираха само 1 загуба на финалния турнир на регион „Добруджа състоял се в градовете Русе и Шумен.

Малките волейболистки победиха с по 2:0 отборите на ВК „Омуртаг, ВК „Динамо (Шумен), ВК „Перун (Варна) и ВК „Бултекс също от Варна и само загубата от ВК „Дунав Русе ги отпрати да играят за третото място. С желание за победа, водени от своите треньори Иванка и Иван Василеви те победиха „Бултекс, което ги класира за финалите на Държавното първенство за тяхната възраст.

Служители на Община Исперих преминаха обучение Сто и трима служители на Община Исперих преминаха обучение по екипна ефективност, като част от проект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет.

Курсовете се проведоха в град Смолян, където бяха засегнати теми за лидерството, мотивацията и екипната ефективност. Разглеждани бяха казуси и изпълнявани задачи, които да покажат различни аспекти на често случващи се ситуации, с което да се повиши ефективността на чиновниците при извършване на техните задължения.

–  –  –

Наши ученици участваха и в кампанията на ББИА (Библиотечно-библиографска информационна асоциация) – Пътуващи сандъчета, международна инициатива на Буккросинг.

Пътуващо сандъче с книги посети и ЦОБ „Петя Йорданова, гр. Исперих. Децата прочетоха няколко пътуващи книги, посетиха сайта на кампанията и изразиха своето мнение за прочетената книга. По този начин те помагат на следващия читател и го поощряват и той да сподели мнението си.

–  –  –

Открита практика се проведе в ЦДГ “Мечо Пух” Исперихската ЦДГ Мечо Пух бе домакин на открита практика на тема Докато играем всичко можем да узнаем, на която присъстваха директори и педагози от учебни заведения от цялата област.

Специален гост бе г-жа Татяна Радева от Регионалния инспекторат по образование в гр. Разград.

Априловци с успехи в математичеко състезание 33-ма участници в Международния турнир „Математика без граници получиха сертификати за представянето си в Пролетния кръг на турнира. Малките математици зарадваха всички с постиженията си и заслужиха нови медали.

Сребърен медал бе връчен на Несин Айхан Салим от IV г клас. Бронзови медалисти станаха Василена Даниелова Димитрова от III б клас, Ниляй Неджми Исмаилова, Селин Невзат Сюлейман и Ур Ендер Бейтула от III в клас.

–  –  –

Децата от III б група „Мики Маус на ОДЗ „Първи юни – град Исперих с учители Величка Вутова и Мунисе Хасан проведоха тържество посветено на бабите и дядовците.

Песните, танците и осъвременените драматизации на приказките „Червената шапчица, „Вълкът и седемте козлета, „Галената Богданка, „Дядо и внуче и „Дядо и ряпа на малките артисти многократно предизвикваха спонтанни аплодисменти сред възрастните.

През цялата сюжетна линия беше прокарана и идеята за добротата.

Артистичното поведение лъхаше от малките Мики Маус-чета, което не остана незабелязано от присъстващите.

Тържеството завърши с дълбок поклон на децата пред хората с побелели коси и с пожелание за здраве и дълъг живот.

Всички баби и дядовци получиха грамоти за образцово изпълнение на домашните задължения, за това, че са носители на семейна мъдрост, доброта и благородство и за всеотдайните си грижи към техните внуци.

ПРОГРАМА НА МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ „ИСПЕРИХ-2015”

–  –  –

ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ИСПЕРИХ

ОБЯВЯВА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА, утвърден със заповед № РД-08-73/27.03.2015 г. на началника на Регионален инспекторат по образованието, гр. Разград

ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПО ДОКУМЕНТИ

–  –  –

Основни цели на конкурса:

Да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството.

Да стимулира тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и съхраняване на българския език.

Да формира умения и компетенции за писане, за осмисляне на свободното време и в унисон с образователната и творческа функция на библиотеката.

Конкурсът е насочен към ученици от 1до12 клас на територията на община Исперих.

Възрастови групи:

1възрастова група : 1 – 4 клас 2 възрастова група : 5 – 8 клас 3 възрастова група : 9 – 12 клас

Критерии за оценяване:

Обем до 2 печатни страници.

Актуалност и значимост на посланията.

Ярко, убеждаващо и въздействащо слово.

Оригинален подход към темата.

Всеки участник може да представи не повече от три творби.

Обявяване на резултатите:

Официалното награждаване на спечелилите участници ще се проведе на 19.05.2015 г. от 14,30 ч.

–  –  –

Провеждане:

Дата: 19.05.2015г.

Място: пред паметника на Хан Аспарух Начало на конкурса: 16.00ч.

Възрастови групи :

Карнавалът е насочен към деца от детските градини и ученици от 1 до 4 клас на територията на Община Исперих.

Първа възрастова група – деца до 6 годишна възраст / предучилищни групи;

Втора възрастова група - ученици от 1 - 4 клас.

Изисквания към участниците:

В категория за най-оригинален карнавален костюм да бъде представен приказен или филмов герой, както и най-оригинален грим;

В категория за най-артистично присъствие ще се оцени превъплъщението на детето в ролята на героя;

В категория най-оригинално групово представление на участниците ще се оцени изпълнението на сценка, пантомима или танц.

Задължение на организаторите:

Да осигурят безпристрастно и компетентно жури.

Критерии за оценяване:

Най-оригинален карнавален костюм;

Най-артистично присъствие;

Най-оригинално групово представяне.

–  –  –

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЦСО-ШК „Енергия 21 град ДОБРИЧ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

Списание «Шах в училище»

ОРГАНИЗИРАТ:

ФИНАЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ «ШАХ В УЧИЛИЩЕ» ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1, 2, 3 и 4 КЛАС

–  –  –

Осем индивидуални турнира по швейцарска система в седем кръга с темпо на игра по 15 минути на състезател до края на партията. Право на участие имат ученици и деца от страната и чужбина - представители на общини, училища и детски градини. В 8 - те турнира всяка община може да участва максимум с 24 ученици, но домакините имат право на повече участници. При отборното класиране се отчитат резултатите на най-изявилите се в турнирите

– 4 момчета и 4 момичета. В турнирите за първи клас се допускат деца от детски градини.

При заявено желание състезателя се включва в по-горна група. Момичетата могат да се състезават в турнирите за момчета. В осемте турнира класирането е индивидуално. Въз основа на него се извършва и отборно класиране. Класирането се обявява в сайта на БФШ и www. chess–results.com и в медиите. (Продължава на следващата страница)

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Тържествено награждаване от 18:00 на 7 май 2015 г.

Купи за призовата тройка в 8 –те индивидуални турнира за момчета и момичета;

Грамоти за призовата тройка в 8 –те индивидуални турнира за момчета и момичета;

3 купи от 1 до 3 място за комплексно отборно класиране;

12 плакети за треньори и учители;

24 шахматни комплекти;

24 абонамента за списание “Шах училище”;

Рекламни фланелки и сертификати за всички участници;

Допълнителни награди за най - малки участници;

Благодарствени писма.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ - в срок до 30.04.2015 г. на e-mail: energy21_dobrich@abv.bg

1. Списък с имената на учениците, клас, дата и година на раждане; треньор и начални учители.

2. Предсъстезателен медицински преглед Пр. №5 чл.7, ал. 5 от Наредба № 8/2005 г.

3. Застрахователна полица „Злополука.

4. При нарушения отбора или състезателя не се допуска до участие.

5. Командировачните разходи са за сметка на общините, училища, спонсори и други.

6. Настаняване в хотелa e на преференциални цени при заявка.

–  –  –

Поради силно токсичните препарати, използвани при третиране на рапичните насаждения във фаза на цъфтеж, което по закона за пчеларството е изрично забранено (чл. 33, ал. 1 от Закона за Пчеларството) и причиняващи силна токсикоза и дезориентация и завишена раздразнителност сред пчелите и други жилещи насекоми, ОБПС „Лудогорска пчела-Разград умолява гражданите, поне 48 часа след всяко третиране в близост до рапичните масиви и пчелини:

да се избягва дейности от хора да не се връзват животни( специално коне и магарета) да се предприемат необходимите мерки за избягване възможността от ужилвания.

–  –  –

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички възложители, провеждащи растителнозащитни мероприятия на територията на разградска област,ОБПС Лудогорска пчела –Разград на помня стриктно да се спазва наредба № 15/08.04.2004г. и измененията от 19.09.2008г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Чл. 2, ал. 2 от наредбата гласи:

„Не се разрешава третирането на площи с цъфтяща растителност и граничещи с такава, пасищни и вододайни зони.” При обявяване на каламитет от министъра на МЗХ, при рапичните масиви със специално разрешение, да се използват препарати с много ниска токсичност, щадящи пчелите и незамърсяващи околната среда.

Да се спазват стриктно условията и реда за оповестяване съгласно изискванията на членове чл.9,чл.10 и чл.11 от наредбата 15/08.04.2008г.и уведомителните писма задължително да съдържат всички необходими данни.

Съгласно писмо от МЗГи НСРЗ Изх.№ V-4/06. 01. 2005г. третирането се извършва сутрин до 6,00 часа и вечер след 19,30 часа.

При неспазване на наредбата ще се търси съдебна отговорност.

За справки и уточнения тел. : 0899947883, Славейко Рашев

–  –  –

КАЛЕНДАР

1-ви Май

- Международен Ден на труда и на международната работническа солидарност;

- България — Празник на Конфедерацията на независимите синдикати;

- Международен ден на самоеда;

- България — Празник на в. "Дума" и на левия печат у нас;

- Германия, Финландия, Източна Франция, Чехословакия, Румъния, Словакия, Швеция и др. — Валпургиева нощ — езически празник, свързван със Шабаша на вещиците, символ на края на зимата, засаждането на майско дърво и запалването на големи огньове. Описана е в драмата Фауст на Гьоте и в други литературни призведения;

- 1707 г. — Кралство Англия и Кралство Шотландия се обединяват под името Кралство Великобритания;

- 1776 г. — Създадено е тайното общество на илюминатите от философа Адам Вайсхаупт;

- 1786 г. — Състои се премиерата на операта Сватбата на Фигаро от Волфганг Амадеус Моцарт във Виена;

- 1851 г. — Провежда се първото Световно изложение, което е открито от Кралица Виктория;

- 1869 г. — Васил Левски започва втората си обиколка из България, по време на която създава революционни комитети;

- 1873 г. — Излиза първият брой на вестник „Будилник, редактор на който е Христо Ботев;

- 1960 г. — Студената война: СССР сваля американски разузнавателен самолет над своя територия и взима в плен пилота Гари Пауърс;

- 1986 г. — 5 дни след Чернобилската авария Съветската информационна агенция ТАСС съобщава официално за катастрофата;

- 2004 г. — Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия се присъединяват към Европейския съюз.

2-ри Май

- Българска православна църква — Празник на Свети Цар Борис-Михаил Покръстител (Борисовден);

- 1876 г. — Георги Бенковски обявява преждувременно началото на Априлското въстание;

- 1925 г. — В България със закон е създадена жандармерия с численост 6 800 души;

- 1933 г. — Съобщено е за появата на Чудовището от Лох Нес;

- 1955 г. — Тенеси Уилямс печели Пулицър за Котка върху горещ ламаринен покрив;

- 1997 г. — На 44-годишна възраст Тони Блеър от Лейбъристка партия става най-младият министър-председател на Обединеното кралство за последните 185 години;

- 1998 г. — Учредена е Европейска централна банка в Брюксел, която има за цел да формулира и прилага монетарната политика на Европейския съюз.

3-ти Май

- ЮНЕСКО — Световен ден за свобода на пресата;

- 1904 г. — Американски изобретател Джордж Паркър патентована първата си писалка "Паркър";

- 1937 г. — Маргарет Мичел печели Пулицър за книгата си Отнесени от вихъра;

- 1956 г. — Провежда се първото световно първенство по джудо;

- 1959 г. — Обявени са първите награди Грами.

4-ти Май

- Международен ден на металурга, пожарникаря и коминочистача (Ден на патрона на тези професии в католическата църква Свети Флориан);

- 1675 г. — Кралят на Англия Чарлз II нарежда да бъде изградена Кралската Обсерватория в Гринуич;

- 1715 г. — В Париж е произведен първият сгъваем чадър;

- 1872 г. — Завършва първото общо събрание на БРЦК, на което инициатор е Васил Левски;

- 1903 г. — Четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска край село Баниц (Серско) и в сражението загива самият Делчев;

- 1924 г. — В Париж са открити VIII Летни олимпийски игри;

- 1925 г. — Публикуван е Закон за администрацията и полицията. С него се създава Дирекция на полицията с три отдела: Държавна сигурност, Криминален и Административна полиция;

- 1932 г. — В Атланта, мафиотът Ал Капоне, обявен за „обществен враг № 1 в САЩ, влиза в затвора за единадесет години с присъда за укриване на данъци;

- 1937 г. — С Наредба-закон се забранява на българските граждани да участват в Гражданската война в Испания;

- 1949 г. — Вследствие на самолетна катастрофа край Торино загива целият футболен отбор на италианския клуб Торино, с изключение на един играч, който не лети поради контузия;

- 1953 г. — Ърнест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето;

- 1966 г. — В СССР започва производство на леките коли Жигули и Лада по лиценз на Фиат;

- 1979 г. — Маргарет Тачър става първата жена министър-председател на Обединеното кралство;

- 1994 г. — Европейският парламент одобрява предложението за приемане в Европейския съюз на Австрия, Финландия, Норвегия и Швеция;

- 1999 г. — 38 Народно събрание гласува искането на НАТО България да предостави части от въздушното си пространство за въздушни акции срещу Югославия.

5-ти Май

- Международен ден на акушерката (от 1991 г.);

- Ден на протест на хората с увреждания (Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Европейската мрежа за независим живот (ENIL);

- Българска православна църква — Св. мъченица Ирина;

- 1835 г. — В Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия;

- 1891 г. — Концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално е открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски;

- 1893 г. — Срив на Нюйоркската фондова борса дава началото на икономическа рецесия в САЩ;

- 1921 г. — Коко Шанел представя легендарния парфюм Chanel No. 5;

- 1925 г. — Със закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица;

- 1948 г. — Създаден е ПФК ЦСКА (София);

- 1949 г. — В Лондон е създаден Съветът на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа;

- 1992 г. — С декларация на Народното събрание България признава задължителната юрисдикция на Международния съд в Хага.

6-ти Май

- Ден на храбростта (от 1979 г.);

- Празник на Българската армия;

- Празник на Военния орден “За храброст”;

- Ден на животновъда;

- Православна църква — Свети Георги Победоносец (Гергьовден);

- 1651 г. — В Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език Абагар;

- 1829 г. — Във Виена е регистриран първият патент за акордеон от Сирил Демиан и синовете му Карл и Гуидо;

- 1864 г. — Васил Левски става учител във Войнягово, Карлово;

- 1899 г. — Айфеловата кула официално e отворена за посетители;

- 1946 г. — Първата Купа на Съветската армия е връчена от командването на съветските военни части в България на ПФК Левски (София);

- 1975 г. — Направена е първата копка на Националния радиотелевизионен център;

- 1994 г. — Кралица Елизабет II и френския президент Франсоа Митеран председателстват откриването на Тунела под Ла Манш;

- 2001 г. — По време на свое посещение в Сирия, папа Йоан Павел II става първият папа, който влиза в джамия.

7-ми Май

- Русия, България и Беларус — Ден на радиото и телевизията;

- 558 г. - куполът на катедралата Света София в Константинопол се срутва. Тогавашният император Юстиниан I нарежда реконстукция;

- 1099 г. — Кръстоносците достигат Йерусалим по време на Първия кръстоносен поход;

- 1895 г. — Руският учен Александър Степанович Попов демонстрира пред Руското физико

-химично общество своето изобретение — първия в света радиоприемник;

- 1909 г. — Алберт Айнщайн е избран за професор по теоретична физика в Цюрихския университет;

- 1936 г. — Основан е футболен клуб Локомотив Пловдив;

- 1937 г. — В САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг;

- 1946 г. — Основана е компанията Tokyo Telecommunications Engineering с 20 служители, която по-късно е наречена Sony;

- 1999 г. — Папа Йоан Павел II отива в Румъния и така става първият римски папа, посетил Източноправославна страна след Великата схизма от 1054 година.

8-ми Май

- Международен ден на Червения кръст и Червеният полумесец;

- 1794 г. — По време на Якобинска диктатура, за антиреволюционна дейност френският химик Антоан Лавоазие, който в откривател на кислорода, е обвинен, осъден и гилотиниран за един ден в Париж;

- 1849 г. — Първата международно призната регата е спечелена от яхтата „Перлата на Бермуда;

- 1886 г. — Фармацевтът Джон Пембъртън създава газирана напитка, която по-късно става популярна като Coca-Cola;

- 1898 г. — Провеждат се първите мачове от Италианска футболна лига;

- 1914 г. — Учредена е филмовата къща Paramount Pictures;

- 1978 г. — За първи път е изкачен връх Еверест без кислороден апарат от Райнхолд Меснер и Петер Хабелер;

- 1980 г. — Унищожаването на едрата шарка официално е потвърдено от Световната здравна организация.
Похожие работы:

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР И Н С Т И Т У Т Э Т Н О Г Р А Ф И И И М. И. И. М И К Л У Х О -М А К Л А Я СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ Ж УРНАЛ О С Н О В А Н В 1926 Г О Д У год В Ы Х О Д И Т 6 РАЗ В Январь— Февраль ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» Москва Редакционная коллегия: Ю. П. П етрова -А вер ки ева (главны й р е д а к то р ), В. П. А лексеев, Ю. В. Арутюнян, Н. А. Б аскаков, С. И. Брук, JI. Ф. М он ога рова (зам. глав, ред а к тор а), Д. А. О льдерогге, А. И. Пергъиц, J1. П. П отапов, В. К. С околова, С. А. Т...»

«Утвержден общим собранием акционеров ОАО «РИРВ» Протокол № 17 от 28.06.2013 г. Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» Годовой отчет за 2012 год Предварительно утвержден советом директоров ОАО «РИРВ» Протокол № 85 от 28.05.2013 г. Председатель совета директоров ОАО «РИРВ» С.С. Костылев Санкт-Петербург 2013 год Содержание Глава 1. Сведения об акционерном обществе Глава 2. Сведения о проведении акционерным обществом собрания акционеров Глава 3. Сведения о...»

«г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел (499) 507-88-88 Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2014 Г. 01.04.2014 Форум «Бизнес – Видео – 2014» 1 апреля в Москве состоялся форум «Бизнес-Видео-2014», технологическим партнером которого выступила компания AUVIX. Мероприятие является основной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сферы видеотехнологий, которая ежегодно собирает в одном месте ведущих специалистов данной отрасли. Об...»

«YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici Buraxl II BAKI 2013 Azrbaycan Milli Kitabxanasnn 90 illik yubileyin hsr olunur YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici Buraxl II BAKI 2013 Ba redaktor : K.M.Tahirov flsf doktoru, mkdar mdniyyt iisi Trtibilr: L.Talbova, L.Barova Yeni kitablar: biblioqrafik gstrici /ba red. K.Tahirov; trt. ed.: L.Talbova [v b.]; M.F.Axundov adna Azrbаycаn Milli Kitabxanas.Bak, 2013.Buraxl II. 290 s. M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanas, 2013 Gstrici haqqnda...»

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ ПРИКАЗ от 08.09.2015 г. № 535-а О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской...»

«УТВЕРЖДЕНО Приказ Министра образования Республики Беларусь 30.12.2011 г. № 850 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ _ МАКЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ (МАГИСТРАТУРЫ) СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Председатель Первый заместитель Республиканского совета ректоров Министра образования учреждений высшего образования, Республики Беларусь, профессор профессор В.Н. Шимов _А.И. Жук «_» _ 2011 г. «_» _ 2011 г. СОГЛАСОВАНО РАЗРАБОТАНО Сопредседатель Координационного...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2014 ГОД И ПЕРИОД ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА г. Симферополь, 2015 г..Если мы будем с вами напряженно трудиться, ответственно относиться к своему делу, то у нас с вами все получится. В.В. Путин 7 февраля 2015 года ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2014 ГОД И ПЕРИОД ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА Президиум Государственного Совета...»

«ISBN 978-5-9903101-3-1 Руководитель издания Ю. И. Зайцев Редактор-составитель С. Е Виноградова при участии С. В. Васюкова Ю. И. Зайцева Художественное решение В. М. Давыдов А. Н. Захаров Редактор В. С. Корниленко Вёрстка Н. Ю. Комарова при участии в подготовке иллюстраций А. Н. Захарова Е. О. Кораблёвой Руководство Института выражает искреннюю признательность всем авторам, представившим свои материалы Ответственность за достоверность приведённых в материалах сведений несут их авторы Иллюстрации...»

«Утверждено Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации Банков Северо-Запада 23 06.201 Советом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» 28.08. ВоВк А. С., козин П. А., кузнецоВ Д. Д. Рекомендации по оценке активов для целей залога (ВерСия 1) Санкт-Петербург Комитет по оценочной деятельности. Рекомендации по оценке активов для целей залога СоДержАние Преамбула........................................»

«ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Проверка формирования комитетом образования города Курска муниципальных заданий и определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Курска 1 октября 2015 года) 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4. плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2015 год,...»

«Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Кафедра управления образованием В.А. Основина Управление деятельностью базовой школы г. Ульяновск ББК 74.2 О75 Рецензенты: Прохорова С.Ю.проректор УИПКПРО по региональному развитию, к.п.н., доцент; Копцева Л.Н. – директор МБОУ гимназии № 79 г.Ульяновска, Заслуженный учитель РФ В учебно-методическом...»

«Russian Journal of Biological Research, 2014, Vol. (1), № 1 Copyright © 2014 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation Russian Journal of Biological Research Has been issued since 2014. ISSN: 2409-4536 Vol. 1, No. 1, pp. 4-14, 2014 DOI: 10.13187/ejbr.2014.1.4 www.ejournal23.com Articles and Statements UDC 630* 228(23) The Use of Bioclimatic Recourses of the Black Sea Caucuses Nikolay A. Bityukov Sochi State University, Russian Federation Dr. (Biology),...»

«A/HRC/13/10 Организация Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Distr.: General 4 January 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Тринадцатая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Португалия * Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/WG.6/6/L.9. Приложение к настоящему докладу распространяется в том виде, в котором оно было получено. GE.10-10058 (R) 250110 260110 A/HRC/13/10...»

«Изх. № 08-16-331/18.08.2015 г. Вх.№ 08-16-331#1/18.08.2015 г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОТЕЛ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ХРИСТО КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ ОТНОСНО: Изменение на Решение №615/16.02.2015 г., изм. с Решения № 655/30.03.2015 г.,№ 675/22.05.2015г., № 688/29.06.2015 г. и №703/29.07.2015 г. на Общински съвет гр. Котел за приемане на бюджета за 2015 г. на Община Котел и частична промяна в обща численост и структура на общинска администрация УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,...»

«22.09.2015 Печать документа 29 июля 1998 года  N 135­ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья  1.  Законодательство,  регулирующее  оценочную  деятельность  в  Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157­ФЗ) Оценочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  международными договорами ...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/14/2 Генеральная Ассамблея Distr.: General 15 March 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Четырнадцатая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Катар * Ранее выпущен под условным обозначением A/HRC/WG.6/7/L.1. Незначительные поправки были добавлены под руководством секретариата Комитета по правам человека на основе редакционных изменений, сделанных...»

«ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ИПДО Абиджан, 16-17 октября 20 Документ Правления 25Проект Повестки дня Международный Секретариат ИПДО Осло, 1 октября 20 Среда, 16 октября (07:30 Заседания Комитетов за завтраком) 25-е заседание Правления ИПДО Заседание по внедрению инициативы – часть I 09:00 Приветствие 09:05 Заседание 1: Отчет о визитах в страны ДРК, Гвинею, Гану и Нигерию Предлагается, чтобы каждая делегация представила краткий отчет (на 15 минут) о визите с кратким вводным словом от представителя...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 2(16)/20 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ: В.Л. СЫВОРОТКИН О ПОГОДЕ НА ПЛАНЕТЕ УДК 551.242.23:551.5:551.510 Аномалии озонового слоя и погоды в Северном полушарии весной 2014 г. Необычное тепло в Евразии и холод в Америке; лесные пожары в Сибири; наводнение на Балканах; взрыв шахты и социальные волнения в Турции Сывороткин Владимир Леонидович, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник кафедры петрологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова E-mail:...»

«Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов ЕГЭ по математике в Кемеровской области в 2015 году 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ Таблица Количество участников ЕГЭ по предмету (за последние 3 года) профиль база Предмет % от общего % от общего % от общего % от общего чел. числа чел. числа чел. числа чел. числа участников участников участников участников 12796 96,1% 11153 88,1% 9360 81% 4999 43,22 Математика Все участники ЕГЭ по математике Кемеровской области разбиваются...»

«INCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-201 tion in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path OI/13 СЛЕДВАНЕ ПУЛСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ МИГРАНТИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ Ръководство за обучители Integration trainers manual Partners: ILA – INA – SSAI IPA 1 /190 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Идея на проекта Основни компоненти на...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.