WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Н.усанов, С.Шокирова, К.Шайхова ЎЗБЕК ТИЛИ Ўув ўлланма ТОШКЕНТ-2005 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАъЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ Н.усанов, С.Шокирова, К.Шайхова ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА

ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

Н.усанов, С.Шокирова, К.Шайхова

ЎЗБЕК ТИЛИ

Ўув ўлланма

ТОШКЕНТ-2005

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАъЛИМ

ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

Н.усанов, С.Шокирова, К.Шайхова ЎЗБЕК ТИЛИ (Итисодиёт олий ўув юртларининг умумий гурулари учун ўув о`лланма) Олий таълимнинг 340000 – «Бизнес ва бошарув» таълим соасидаги 5340600 – «Молия»

5340700 – «Банк иши»

5340800 – «Соли ва солиа тортиш»

исоби ва аудит» таълим 5340900 – «Бухгалтерия (бакалавриат йўналишлари учун).

«Ўзбек тили» ўув ўлланма – (Н.усанов, С.Шокирова, К.Шайхова) Тошкент Молия институти, 2005 – 108 бет.

«Ўзбек тили» - итисодиёт олий ўув юртлариниг умумий гуру талабаларига мўлжалланган ўув адабиётидир. ўлланмада янги ўзбек алифбоси, унинг имло оидалари биринчи марта умумий гуру талабаларига мўлжаллаб берилган. Шунингдек ўзбек тилини билмайдиган талабаларнинг имкониятини исобга олган олда нут товушларига ам алоида еътибор аратилган. ўлланмада мавзулар ўзига хос тарзда акс етган: нут товушлари, грамматика, машлар, матнлар ва топширилар, тест саволлари, луат.

Ўув ўлланма Тошкент Молия институти ошидаги олий ўувюртлараро илмий услубий кенгаш йиилишида муокама илинган ва нашрга тавсия илинган.

2005 й. «14» апрел Таризчилар: филология фанлари номзоди, доцент Ў.Лафасов катта ўитувчи Г.Алийева Тошкент Молия институти, 2005 СЎЗБОШИ Сўнги йилларда олий ва ўрта махсус ўув юртларида давлат тили -ўзбек тилини ўиш-ўрганиш, ўитиш ишлари изин тус олди.

Шунга асосан, олий ва ўрта махсус ўув юртларида умумий гуруларида ўзбек тили ўитиш бўйича намумавий, ишчи-ўув дастурлари ишлаб чиилди.

Мазкур ўлланма турли йиллар давомида Тошкент Молия институти умумий гуруларида кузатилган, ўрганилган, ўлланилган тажрибалар асосида янги ўзбек алифбоси яратилди.

Талабаларнинг ўзбек тилини ўзлаштириши осон бўлиши учун айрим ўринларда ўзбек тилини рус тили грамматикасига солиштиришга аракат илинди.

Ўзбек ва рус тилларининг фонетик, морфологик, синтактик тизимидаги айрим грамматик одисалар икки тилда ам мавжуд. Лекин бу одисалар ифодаланиши, маъноси ва боша хусусиятлари билан ўзига хос жиатларга ега.

Грамматик билимни мустакамлаш масадида мавзуга оид машлар берилди. Шунингдек, грамматик категория сифатида мавжуд олатларни ёритишга ва бу ўзига хосликнинг сабабини очишга ам алоида еътибор аратилди. ўлланмада ўзбек тилининг услубий хусусиятлари, нут маданияти ва итисодий терминологияга ам ўрин ажратилди. ўлланмада материаллар узвий болиликда ва кетма-кетликда берилди. Матнлар оддийликдан мураккабликка, умумийликдан ихтисосликка асосланган олда ёритилди.

Бўлажак итисодчилар ихтисослигига мос сўз ва терминларга, матнлар ва топшириларга кўпро ўрин ажратилди. ўлланмадаги тест саволлари ва луат талабаларнинг мустаил билимини оширишга ва мустакамлашга ёрдам беради.

ЛОТИН ЁЗУВИГА АСОСЛАНГАН ЎЗБЕК АЛИФБОСИ

Товуш ва арф муносабати Фонетика тилшуносликнинг нут товушлари тизимини ўргатадиган бўлимидир. Бу бўлимда товушларнинг осил бўлиш ва талаффуз хусусиятлари кўриб чиилади.

Фонетика – част (отдел) язикознания, ишчучашчаюшчая звуковую систему слов. Она рассматривает особенност образования и произношение звуков речию Яни ўзбек алифбосида 29 та товуш (а, б, д, е, ф, г,, и, ж, к, л, м, н, о, п,, р, с, т, у, в, х, й, з, ў,, ш, ч, нг) ва битта белги (ъ) – туту белгиси мавжуд.

Рус алфавитидан фарли ўларо, ўзбек алфавитида ўзбек товушларининг ўзига хос хусусиятларини ифода етувчи ў,,, товушлари мавжуд. Рус алфавитидаги шч, и, с, ц,, товушлари еса янги лотин графикасига асосланган ўзбек алифбосида йў.

Ўзбек тили алифбоси олтита унли товуш: а, о, у, ў, и, е ва уйидаги ундош товушлар - б, д, ф, г,, ж, к, л, м, н, п,, г, с, т, в, х, з,, ш, ч, нг ва (ъ) туту белгидан иборат.

В отличие от русского алфавита в узбекском язике имеюця букви ў,,, придаюшчие специфические узбекские звуки и оцуцтвуют букви шч, и, с, ц,. В звуковой структуре узбекского язика имееця шест гласних букв: а, о, у, ў, и, е.

Согласние звуки узбекского язика состоят из следуюшчих звуков: б, д, ф, г,, ж, к, л, м, н, п,, г, с, т, в, х, з,, ш, ч, нг ва (ъ).

ЯНГИ АЛИФБО

1993 йил 2 сентабрда Ўзбекистон Республикасининг «Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини жорий етиш тўрисида» онуни абул илинди.

1995 йил 6 майда ушбу онунга исман ўзгартиришлар киритилди ва алифбо 26 та арф амда 3 та арфлар бирикмасидан иборат илиб белгиланди.

–  –  –

Ўзбек тилидаги унли товушлар тавсифи (характеристика гласних фонем узбекской-латинской азбуки) “А” унли товуши рус тилидаги “а” дан юмшоро айтилади; айтилиши жиатидан рус тилидаги “а” товушига ўхшаш бўлиб, наор, савол, завол, жавоб, савоб, баор каби сўзларда ундош таъсирида “о” га мойилро талаффуз етиладиган товуш ўрнида ва муомала, мунозара, муокама каби сўзларнинг иккинчи бўинига ўхшаш талаффуз етиладиган товушлар ўрнида ёзилади.

–  –  –

Звук “а” переднеязичний, нижнеширокий, нелабиализованний, в некоторых словах в устной речи произносистя как буква “о” shamol - ветер, bahor — весна.

Айцам тилим куяди, айтмасам — дилим.

(аналогия пословици: стидно сказат, а грех - утаит.) Арра еккан арпа олар, бугдой еккан будой олар. (ячмен посееш - ячмен пожнёш, пшеницу посееш - пшеницу пожнёш.) Ахтарган топар — кто ишчет, тот найдёт.

Ал бозорда сотилмас — ум не продаёця на базаре.

Оо-Оо товуши. Бу арф кирилл ва лотин ёзувида бир хил кўринишга ега.

Катта “О” арфи кейинги арфга ўзининг пастки исмидан, кичик “о” арфи юори исмидан туташтирилади: О О о о Гласний звук “О”-заднеязичний не шипяшчий лабиализованний Уу-Уу товуши. Бу арфларнинг катта ва кичик арфларининг ар иккаласи ам пастки туташ исмидан туташтирилади: У У у у

Гласний звук “У” произносиця более кратко, чем русский “У”, например:

мустаил, гуру, улуш.

Ўў-Ўў товуши. Бу арф “о” арфи кўринишига ега бўлиб, унинг юори ўнг томонига ўтиш белгиси тескари олатдаги вергул (ъ) шаклида ўйилади. Бу арф катта “Ў” ва кичик “ў” арфлари сингари туташтирилади: Ў Ў ў ў Ўзбек, ўта муим, ўлчам, ўн, ўттиз, ўсимлик, тўсон дўппи, ноўрин, гулкўрпа, кўпайтувчи каби сўзларда ора атор ўрта-кенг унлини ифодалаш учун ёзилади.

Гласний звук “Ў” при произношении губи несколко округляюця и видвигаюця вперед, по своему произношению приближаеця к русскому ударному “О”, например: ўзбек, ўсимлик, тўлов.

–  –  –

“е” товуши “уе” товушидан фар илиб ёлашмайди.

Звук "е" не являеця етированним, что отличает его от звука (е):

Ег (супруг) - Йег (земля) Ел (люди, страни) - Йел (ветерок) Енг (cамий) - Йенг (рукав) Елга хизмат - олий иммат - служит стране - висшая чест.

Егилган бошни илич кесмас - повиную голову, меч не сечет.

Елга ўшилсанг ел бўласанъ, елдан ажралсанг йер бўласан - будеш с народом человеком станеш, не будеш с народом, прахом станеш.

Еринган икки марта борар - Помнившийся дважди платит.

“И и” товуши Янги ўзбек алифбосидаги “И и” унлиси рус тилидаги “и” товушига нисбатан иса талаффуз етилади. Бу - товуш сўзнинг айси бўинида келишига боли.

Гласний звук И (и) произносиця более кратко, чем русское “и”.

Произношение етого гласного звука зависит от его местоположения.

Сўз бошида юмшо ва чўзи талаффуз етилади.

–  –  –

Инсон-азиз, яшамо-лазиз – Человек–дорог, а жит наслаждение.

Илми йўнинг, кўзи юму – У неуча глаза незрячи.

Интизомли лашкар енгилмас–Дисциплинированное войско непобедимо.

Ип анча узун бўлмасин, барибир учи топилади – Как би не била длина нитка, а кончик всё равно найдёця.

Запомните:

итисодиёт - економика итисодий тараиёт – економическое развитие итисодий авол – економическое положение итисодий танглик – економический кризис итисодий масалалар – економические задачи итисодий шароит - економические условия итисодий соа – економическая област итисодчи – економист Ўзбек тилидаги ундош товушлар тавсифи (характеристика согласних фонем узбекской-латинской азбуки) Согласние звуки.

В узбекском язике 23 согласних звука, в число которих входят 5 звуков, не имеюшчих еквивалентов в русском язике р,,, дж, нг.

Согласний звук “” - глубокозаднеязичний (чуур тил ора) близкий к русскому “к”.

Еътибор беринг:

иймат – стоимост аиий иймат – действителная стоимост ўшимча иймати – прибавочная стоимост Истеъмол иймати - потребителская стоимост Гаров иймати - залоговая стоимост Ялпи иймат - валовая стоимост Алмашув иймати - меновая стоимост Кун - ден Кун ора – через ден Кун бўйи – вес ден Кундан - кунга – изо дня в ден Ўтган куни - позавчера Кун – жите, сушчествование Кун кўрмо – жит, сушчествоват Кун бермаслик – не дават жит Куни битди – наступают последние дни жизни

1. иймат - стоимост, ийма - фарш, иммат - дорогой.

2. исм - част, исим – горст, горстка.

Согласний звук -более глубокий, чем русский “Г”, сколзит между основанием язика и нёба. Например: айрат (енергия), унча (бутон), алаба (победа), ам (горе), илдирак ( колесо).

Согласний звук “х” являеця гортанним, мягко сколзяшчим. Произносиця с лёгким шумом.

Звук “” в отличии от звука “х” являеця глубокозаднеязичним, глухим, ўрикативним.

хат - писмо аёт - жизн хал – народ айкал – памятник хабар – вест аракат - движение

Еътибор беринг:

урмат (иззат) - уважение урматга сазовор бўлмо – заслужит уважение Чуур урмат – глубокое уважение У урматга ега – Он ползуеця уважением.

Ота - онага иззат - урматда бўлиш керак – К родителям нужно относиця с уважением.

исоб - счёт Очи исоби – откритий счёт Шахсий исоб – лицевой счёт Жорий исоб – текушчий счёт исобга олиш – взят на учёт исобдорлик – подотчётност исобчилик - счетоводство исобчи – счетовод

Рус ва ўзбек тиллари ундошларининг баъзи фарли томонлари:

1. Ўзбек тилида бўиз ундоши (гортанний согласний звук) мавжуд, бундай товуш рус тилида йў. Ўзбек тили ундошларини осил етишда оиз ва бурун бўшлиларигина (полост рта и носа) емас, балки бўиз усти бўшлии (надгортанная полост) ам иштирок етади.

2. Рус ва ўзек тилларининг лаб ундошларида фарланиш уйидагича. Рус тилида в, ф ундошлари асли лаб-тиш ундошлар, ўзбек тилида еса булар – лаблаб (билобиал) ундоши, лекин кейинги йилларда бу ўзбек товушларининг талаффузида ўзгариш бўлмода, бу одиса талаффузнинг улайлиги билан изоланади.

3. Тил товушлари (язичние согласние) ичида кескин фар тил орали ундошларида мавжуд: рус тилида иккита саёз тил ора ундоши бор бўлиб, (к, г), ўзбек тилида бундай ундошлар учта (к, г, ў);

4. Рус ва ўзбек тиллари ундошларининг боша фарларида яна бири озаки нути товуш озгаришларига турлича учрайди.

Кўринадики, ўзбек тили ундошларини осил етишда тилнинг ора исмидан самарали фойдаланилади.

–  –  –

Согласний звук “ц” произносиця твердо. Употребляеця в заимствованних словах.

Етот звук оцуцтвует в узбекском язике, но в иноязичних словах он употребляеця.

1. Между двумя гласними буквами пишеця “ц”: конституция, доцент, офицер.

2. После согласной букви, в начале слов, в конце слов, а также после приставок пишеця “с”: аксионер, сентнер, абзас, кварс.

В иноязичних словах сочетание букв “сц” пишеця “сс” ссенарий, Инссенировка.

Согласний звук “ж” переднеязичний, шумний, звонкий, смешанний.

Ето аўўрикативний звук, сочетаюшчий в себе два звука “д+ж”.

–  –  –

Разделителний твердий знак употребляеця в словах, заимствованних из арабского язика для длителного произношения гласних звуков и началних слогах:

Раъно, аъло, маълум, маъно, маърифат, таълим, таъзим, маъул, маълумот, масъул, таъкид, таъриф.

Егалик ва келишик ўшимчаларининг ёзилиши (категория принадлежности) Егалик ўшимчалари арашлилик муносабатини ифодалайди. Улар предметнинг уч шахсдан бирига арашли еканлигини билдиради ва егалик ўшимчалари деб аталади.

Биринчи ва иккинчи шахс егалик ўшимчалари амма ват олмош билан отни болаб келади: менинг масканим каби. Учинчи шахс олмошни ам, отни ам от билан болайди: дарахтнинг сояси каби.

ёки к билан тугаган кўп бўинли сўзларга егалик ўшимчаси ўшилган, товуши тарзида, к еса г тарзида айтилади ва шундай ёзилади: ўрто ртогим, ишло - ишлогим, юрак - юрагим, билак - билагим.

Сўнги ёпи бўинида и ёки у унлиси бўлган баъзи сўзлар егалик ўшимчаси ўшилганда охирги (ёпи) бўгиндаги и ёки у товуши талаффуз етилмайди ва ёзилмайди: ўрин - ўрним, сингил - синглим, бурин - бурни, оиз

- огзи.

В узбекском язике притяжателние аффикси виражают принадлежност определённого предмета тому или иному лицу или предмету, например: ўрто (товаришч) – ўртоим (мой товаришч) и др.

В структуре русского язика принадлежност виражаеця особими грамматическими категориями.

Когда основа сушчествителних оканчиваеця на согласний к или, то при прибавлении к ней притяжателних аффиксов конечний переходит в, а к в г:

юрак – юрагим, билак – билагим, ўрто – ўртоим, ишло – ишлоим и др.

Келишиклар ва шахс - сон ўшимчалари (категория падежа, лици и аффикси в узбекском язике) Келишик ўшимчалари отни отга, отни феълга болаш учун хизмат илади. Ўзбек тилида олтита келишик бор.

Айрим келишик ўшимчалари сўзларга ўшилганда уларда ўзгаришлар бўлиши мумкин. Масалан, жўналиш келишиги ўшимчаси -га жарангсиз ундош товуш билан битган сўзларга ўшилганда -ка шаклида ешитилади, аммо доим га шаклида ёзилади: исобга, жамиятга; сўзлар к товуши билан тугаган бўлса, жўналиш келишиги ўшимчаси -ка шаклида, товуши билан тугаса -а шаклида ўшилади.

Жўналиш, ўрин-пайт ва чииш келишиги ўшимчалари б ва д жарангли ундоши билан тугаган сўзларга ўшилганда, атор келган жарангли ундошларнинг жарангсиз жуфти талаффуз илинади, аммо итисодда, даромад каби ёзилади.

Феълларнинг тусланиши ва замон категорияси (грамматические категории глагола) Ўзбек тилида феълнинг уйидаги категориялари бор: 1) нисбат категорияси, 2) бўлишли-бўлишсизлик категорияси, 3) майл категорияси, 4) замон категорияси, 5)шахс-сон категорияси.

Ўтган замон феъллари аракатнинг нут ватигача, нут ватидан олдин бажарилишини билдиради ва унинг шакллари феълга -ди, -ган, -(и)б аффиксларидан бирини ўшиб, уни шахс-сон билан туслаш орали осил илинади: бажардим, бажарган, бажарибди.

озирги замон феъли аракатнинг нут ватида бўлаётганини, давом етаётганини, тугамаганлигини билдиради. Бу маъно озирги замон феълининг яп, -мода, -ётир аффикслари билан ясалувчи шакллари, шунингдек, озиргикеласи замон феъл шакли билан ифодаланади. Масалан, бажаряпти, бажармода, бажараётир каби.

Ўзбек тилида аракатнинг нут ватидан кейин бўлиши, яъни келаси замон маъноси -мочи аффиксли сифатдошни шахс-сон билан туслаш орали, шунингдек, озирги-келаси замон феъли орали ифодаланади: бажармочи каби.

Феълларда шахс-сон категорияси Шахс-сон категорияси аракатнинг бажарувчиси уч шахсдан бирига оидлиги, шу билан бирга шахснинг бир ёки кўп екани маъносини билдиради.

озирги ўзбек тилида шахс-сон категориясининг уйидаги турлари бор:

–  –  –

Гап. Гапнинг ифода ва масадига кўра турлари (Предложение. Типи предложений по цели висказивания) Гап маъно томондан ўзаро боланган сўзларнинг бирикувидан осил бўлади ва тугал фикрни англатади.

Гаплар ифода масадига кўра уч хил бўлади: дарак гап, сўро гап ва буйру гаплар.

ис-аяжон мазмунини билдирувчи гаплар еса ундов гап деб юритиилади.

ўшма гап (Сложное предложение) Икки ва ундан орти гапларнинг мазмун ва оангга кўра бирикувидан ташкил топган гаплар о`шма гап дейилади.

ўшма гап таркибий исмларининг мазмунан ўзаро муносабати, тузилиши ва бирикишига кўра уч турли бўлади: боланган ўшма гаплар, ергаш гапли ўшма гап, боловчисиз ўшма гаплар.

–  –  –

Ергаш гапли ўшма гапнинг турлари уйидагича:

1. Ега ергаш гапли ўшма гап.

2. Кесим ергаш гапли ўшма гап.

3. Аниловчи ергаш гапли ўшма гап.

4. Тўлдирувчи ергаш гапли ўшма гап.

5. ол ергаш гапли ўшма гап.

Ега ергаш гап бош гапдаги егани, кесим ергаш гап бош гапдаги кесимни, аниловчи ергаш гап бош гапдаги аниловчини, тўлдирувчи ергаш гап бош гапдаги тўлдирувчини, ол ергаш гап бош гапдаги олни изолайди. ўшма гап исмларининг бир-бирига ергашиш воситалари ар хилдир.

ол ергаш гапли ошма гап ўз навбатида саккизга болинади:

Ўрин ергаш гапли ўшма гап-айерда, шу йерда, -са Пайт ергаш гапли ўшма гап- -гач Равиш ергаш гапли ўшма гап- -б, (-иб) Масад ергаш гапли ўшма гап- -син, учун Сабаб ергаш гапли ўшма гап-чунки Натижа ергаш гапли ўшма гап-шундай, -ки, натижада Шарт ергаш гапли ўшма гап- -са Тўсисиз ергаш гапли ўшма гап- са, ам Боланган ва боловчисиз боланган ўшма гаплар Боланган ўшма гап таркибидаги содда гаплар бир-бири билан бириктирувчи, зидловчи, айирувчи ва инкор муносабатларини ифодаловчи тенг боловчили вазифасида келувчи-да, -у, (-ю) юкламалари воситасида боланади.

Боланган ўшма гапларда бириктирув, зидлов, айирув ва инкор муносабатлари ифодаланган бўлади.

Бириктирувчи боловчили боланган ўшма гаплар-ва, ам, (амда), боловчилари боловчи вазифасида келувчи -да, -у, (-ю), юкламалари ўшма гап исмларини бириктириб болайди. Масалан: Бугун ерталаб сову бўлди ва ёмир ёди. Ўзбекистон Республикаси мустаиликка еришди-ю, ўзбек тилигаДавлат маоми берилди.

Зидлов боловчили боланган ўшма гапларда содда гаплар мазмунан бир-бирига зид бўлади ёки воеа ва одисалар иёсланади. Бундай боланган ўшма гап исмлари аммо, лекин, биро каби боловчилар ва шу боловчилар ўрнида ўлланиладиган -у, (-ю), -да юкламалари орали боланади. Масалан:

аво булут бўлди, биро ёмир ёмади. Талаба берилган вазифани бажарди-ю, ўитувчи аноатланмади.

Айирув богловчили боланган ўшма гаплар кетма-кет юзага келадиган ёки алмашиниб турадиган икки ва ундан орти воеа-одиса, аракатни ифодалайди.

Го, баъзан, дам, ё, хо, бир каби боловчилар ўшма гап исмларини айириб, болаш учун ишлатилади. Улар такрорланиб ўлланилади. Айирув боловчилар ар бир исм бошида такрорланиб ўлланади, такрорланган кейинги боловчидан олдин вергул ўйилади.

Инкор боловчили ўшма гаплар инкор боловчиси инкор мазмунини ифодаловчи икки ва ундан орти содда гапларни болаб келади. Бу боловчи, айирувчи боловчилар каби ар бир исм бошида такрорланиб ўлланади.

Такрорланган боловчидан олдин вергул ўйилади. Масалан: У го куларди, го жали чиарди. Кузда го кунлар исиб кетади, го ёмгир ёади.

Адабий тил услублари (Стил литературного язика) Олимлар, ёзувчилар ўз илмий ёки бадиий асарларида адабий тил воситаларидан турлича фойдаланадилар. Илмий асарда илмий терминлар, бадиий асарда еса тасвирий, таъсирий воситалар кўпро ўлланади.

Демак, адабий тилда бир – биридан фар иладиган услублар бўлади.

Илмий услуб. Фан ва техниканинг турли тармоларига доир илмий асарлар, дарсликлар илмий услубда ёзилади.

Илмий услубда ар бир фаннинг ўзига хос илмий терминларидан фойдаланилади.

Масалан: Итисодиётда кредит, молия, пул, суурта, нарх, таннарх, исоб, тафтиш, айланма каби терминлар ишлатилади.

Расмий услуб. укумат томонидан чиарилган арорлар, онунлар, халаро ужжатлар расмий услубда ёзилади. Ариза, тилхат, маълумотнома, таржимаий ол, еълон, исобот, билдиришнома каби ужжатлар расмий услубда расмийлаштирилади.

Бундай услубдаги ужжатлар иса, ани ва барча учун тушунарли илиб тузилади.

Расмий услубнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Сўзлар ўз маъносида ўлланадиган, кўпчиликка маълум бўлган айрим исартма сўзлар ишлатилади.

Расмий услубда кўпинча дарак гаплардан, арор, буйру, фармойиш, кўрсатмаларда еса буйру гаплардан ам фойдаланилади.

Нут маданияти (Култура речи) Юори малакали мутахассис юори даражада нут маданиятига, муомала маданиятига ега бўлиши керак. Нут маданияти нима? Нут тўгри, ани ва ёимли бўлиши лозим. Нут анчалик тўгри ва ани бўлса, у шунчалик тушунарли бўлади, нут анчалик ёимли ва ифодали бўлса, у тингловчига шунчалик кучли таъсир етади. Нут маданияти деганда мантиий изчилликка ва адабий тил нормаларига риоя илган олда тўгри, ани ва ёимли сўзлаш учун тил бойликларидан мазмунга мос зарур сўзни танлай олиш, сўзни ўринсиз такрорламаслик, услуб бирлигини салаш, нутнинг таъсирчан бўлишини таъминлаш лозим. Нутда мантиий изчилликка ва адабий тил меъёрларига риоя илиш керак. Озаки нутда орфоепия, яъни талаффузга, ёзма нутда еса имло оидаларига риоя илиш масадга мувофидир.

Нут одоби инсоннинг умумий ахлоини белгиловчи асосий мезондир.

Ўрта Осиёда ахлоий тарбия ўз анъаналарига егадир. Ахло аидаги ибратли фикрлар адимги туркий ёдномаларда, буюк алломаларнинг асарларида ва боша ёзма ёдгорликларда бизгача етиб келган. Нут одоби деганда айтилиши зарур бўлган хабарларни, тингловчини урмат илган олда, унунг кўнглигамас, адабий нормадаги ифодалар билан етказиш тушунилади. Нутий муомала саломлашишдан бошланади. Саломлашишдаги хушмуомалалик ундан кейинги яхши субатга дебоча бўлади, тингловчида яхши кайфият пайдо илади. Агар саломлашиш уру, илтифоциз бўлса, кейинги субатга салбий таъсир етиши мумкин. Одатий анъаналаримизга кўра, «Ассалому алайкум»нинг жавоби «Валайкум ассалом»дан иборат. Йетук кишиларга хос фазилатлардан яна бири хайрлашув одобидир. Тилимизда хайрлашганда ишлатиладиган «хайр, со бўлинг», «хайр, кўришгунча», «хайр омонликда кўришайлик» каби таъсирчан иборалар мавжуд. Улардан ўринли фойдалана билиш лозим.

Маданиятли кишилар ўз айбини бўйнига ола билиши, айби учун кечирим сўраш ўз урурини ерга уриш емас, балки одоблилик, хушмуомалалик аломатидир.

Топшири:

1. Нут одоби аида алломалар фикрини баён илинг.

2. Нут маданияти нима?

3. Муомала маданияти аида фикрингизни баён етинг.

МАШЛАР

1–маш. “А” товушига еътибор бериб, уйидаги сўз ва сўз бирикмаларини ўинг:

Абадий (вечний), аланга (пламя), лавозим (должност), афсус (сожаление), ани (точно), агзон (дешёвий), асл (сушчност), ад (пешимост), ауб (вина), асг (век), ал (йм), одоб саламо (cоблюдат правила), адолат (справедливо), акс садо (отзвук, ехо), ани ват (точное время), асосий масала (основной вопрос), ахлоий масала (нравственние вопроси).

2–маш. уйидаги сўзларни ўинг ва учини бўиндаги “а” арфига уру тушган сўзларни ёзинг:

Асосли (обоснованний, аргументированний), азалдан (издавна), айбдор (виновник), ака (брат), адолат (справедливост), асал (мёд), аксинча (наоборот), тажриба (опит, експеримент), саёат (путешествие), савдо (торговля), назорат (контрол), вазифа (нопйчение, обязанност).

3–маш. 2-бўгиндаги “а” арфига уру тушган сўзларни ёзинг:

Шар (Восток), луат (словар), фирма (фирма), марказ (центр), нафрат (ненавист), муаббат (любов), муттасил (непреривний), мутлао (абсолютно, безусловно), ишхона (учреждение), бошарма (управление).

4–маш. “О” товушининг айтилиш оидасига риоя илиб уйидаги сўзларни ўинг:

1. Овоз (голос, звук), обрў (авторитет, престиж), об-аво (погода), овчи (охотник), одамзод (человечество), оддий (обикновенний), озода (чистий, опрятний), ой (луна), олам (вселенная, мир), омад (удача, успех), молия (финанс), бож (налог), мукофот (премия), “О” товушининг талаффйзига еътибор беринг.

1.Ойбек ўзбек адабиётига 1926 (бир минг тўиз юз йигирма олтинчи) йили чоп етилган “Туйулар” шеърий тўплами билан кириб келган.

ам шоир, ам носир, ам драматург Омон Мухтор кўп епик асарлар яратган.

2.Абдулла Орипов – Ўзбекистон Хал шоири.

Одил Ёубов - Ўзбекистон Хал ёзувчиси.

амид Олимжон талабалик йилларидаё шеърлар ёзган еди.

5-маш. Ўинг ва сўзларни бўинларга ажратиб ёзинг:

Олим (учений), олов (огон), олтин (золото), орзу (мечта), она (мат), опа (сестра), осмон (небо), оим (течение), оибат (последствие), ошхона (столовая), омонат (имушчество, денги), покиза (чистий), сотмо (продават), ундов (призив), шошмо (спешит), молиячи (финансист), моддий (материалний), солом (здоровий), посбон (сторож, охранник).

6-маш. уйдаги сўз бирикмаларини кўчринг ва ёдланг. Ўзбек тилига таржима илинг.

Овоз - голос Овозга ўймо-ставит на голосование Овоз бермо-голосоват Масала овозга ўйилди - Вопрос поставлен на голосование 7–маш. Маолларни ўинг ва ёд олинг “У” ва “Ў” товушларига аамият беринг:

Узумини йе боини суриштирма - Еш виноград, а из какого сада не спрашивай.

Уйнинг кўрки–дастурхон - Украшение дома – скатерт (с угошчениями).

Умр – отилган ў - Жизн - ето пушченная стрела.

Ўт билан ўйнашган - ёнар - Не играй с огнем – сгориш.

Ўтмас пичо - ўл кесар - И тупой нож руку режет.

Ўз дўстим деб сир айтма, дўстингнинг ам дўстлари бор - Не говори свою тайну другу, у твоего друга тоже ест друзя.

8-маш. уйидаги сўзларни ўзбек тилининг талаффуз оидаларига риоя илиб ўинг ва ёд олинг:

–  –  –

9–маш. Нуталар ўрнига керакли “У” ёки “Ў” арфларини ўйиб ёзинг:

Т...плам (сборник), к...й (мелодия), к...згу (зеркало), к...ч (сила), с...рат (рисунок), с...зсиз (беспрекословно), н...т (реч), н...та (точка), пул (денги), п...писа (угроза), р...зор (хозяйство), р...хсат (разрешение), р...мол (платок), м...кофот (премия), м...лк (имушчество), м..жиза (чудо), д...кон (лавка), д...гона (подруга), д...нуо (вселенная), д...ст (друг), ж...ръат (смелост).

10–маш. Нуталар ўрнига керакли “У” ёки “Ў” арфларини ўйиб кўчиринг:

Х…сусий м...лк (частная собственност), х...с...сий т...фалар (частние пожертвования), х...жалик (хозяйство), к...ргазма (виставка), ун...мдорлик (производителност), к...п мидорда (в болшом количестве), с...нгги мажлис (последнее собрание), т...з...м (строй), т...ли жавоб (полний ответ), т...син (препяцтвие), ш...басиз (несомненно),...лчов асбоби (измерителний прибор), соли т...ловчи (налогоплателшчик), т...рт (четире), т...из (девят), к...з (осен), к...з (глаз), к…л (озеро), …л (рука), т…н (халат), т…й (свадба).

11–маш. уйидаги сўзларни кўчиринг ва маъносини ёдлаб олинг:

1. Уч – три Уч йил бурун – три года тому назад

2. Уч – удовлетворителная оценка Унинг баоси уч (ониарли)–его оценка три (удовлетворително)

3. Дарахтнинг учи– вершина дерева Ароннинг учи - конец веревки ўл учида - спустя рукава (нехотя)

4. Уч! – повелителное наклонение от глагола “учмо” (лети!) “И” товушини талаффуз оидаларига риоя илган олда 12–маш.

уйидаги гапларни ўинг:

Йирик адабиёцунос, истеъдодли драматург Иззат Султон унарманд оиласида тугилди.

Шоир Миртемир Турсун ўли Туркистоннинг Ион ишлогида туилди.

Мамуд Хўжа Бебудий, Абдулла Авлоний, Садриддин Айний - буюк маърифатпарвар адиблардандир.

Еркин Воидов, Абдулла Орипов - замонамизнинг кўзга кўринган шоирларидандир.

–  –  –

14–маш. Ўзбек тилига таржима илинг:

Внимание, осторожност, свобода, старий, ловкий, страст, потребност, прежде всего, самий хороший, самий старший, самий нужний.

15–маш. Прочитайте следуюшчие антоними и составте с ними словосочетания:

Бао (оценка) - бебао (бесценний) Ват (время) - беват (преждевременний) Маслаат (совет) - бемаслаат (не посоветовавшис) Тартиб (порядок) - бетартиб (беспорядок) Тоат (терпеливий) - бетоат (нетерпеливий)

–  –  –

Янги ўзбек алифбосида “е, ё, ю, я” товушлари арфий бирикмалар шаклида ёзилади.

Йе- е Ё- ё Ю- ю Я- я 17-маш. Йўлашган товушларни талаффуз илиш талаблари асосида ўинг.

–  –  –

18-маш. Таржимаси авс ичида берилган сўзлардан фойдаланиб, нуталар ўрнига керакли товушларни (йе, ё, ю, йе) ўйинг.

…рдам пули (денежная помошч), бу…ртмалар дафтари (книга заказов), …к ташиш (перевозка), …ркин раобат (свободная конкуренция), ш…рик (партнер), дун… савдоси (мировая торговля), б…пул (бесплатно), м…нат дафтарчаси (трудовая книжка), …чим (развязка),....тти (сем), к…лажак (будушчее) р…жа бўйича (по плану).

19-маш. Таржимаси авс ичида берилган сўзлар осил бъолиши учун нуталар ўрнига керакли товушларни ўйинг.

…кун (итог), …а (воротник), …лтиро (блестяшчий), …оч (бревно), …змо (писат), …зувчи (писател), ўув …рти (учебное заведение), …ксак унвон (високое звание).

20-маш. "к" ва "" товушларини таосланг:

иммат, арз, адр, итисод, ибол, ирор, арам, арамо, айтмо, чиим, карам, кифоя, китоб, киши, кирим, кредит, кайфият, кўтармо.

изим сенга айтаман, келиним сен ешит.

уш уясида кўрганини илади.

21-маш. Нуталар ўрнига “” ёки “г” арфини ўйиб, сўзларни кўчиринг:

…оп, и... во,... алла,... азал,... оя,... аров,... азлама,... унча,... алаба.

Касб – унар ва илм аидаги маоллардан намуналар Бахт белгиси – билим.

Билган ўир, билмаган тўир, Билимли олим, билимсиз золим.

Давлат тугар, билим тугамас.

Илмни менациз егаллаб бўлмайди.

Ота унари болага мерос.

Юз унарни чала билгандан Бир унарни тўла бил.

унт билан ўрган унар, унардан ризинг унар.

унар зўр, унарсиз зор.

унар бўлса ўлингда, Нон топилар йўлингда.

22- маш. Рус тилига таржима иллинг:

Молиявий исобга олиш, хўжалик исоби, банк исоб - китоби, имматбао огозлар исоби, жамгарма исоби, даромадлар исоби.

23-маш. уйидаги сўзларни таосланг ва талаффузига еътибор беринг:

1. жой, жума, журнал, гараж, гижда, аждао.

2. жўжа, жўра, жўори, жаноб, хўжа, гўжа.

24-маш. уйидаги сўзларни рус тилига таржима илинг ва шу сўзлар иштирокида гаплар тузинг:

Жон, жаон, жийда, тижорат, ривож, важ, аждар.

Еътибор беринг:

Бенаф яшашдан беват ўлим афзал.

Жоил рабаринг бўлгандан кўра, Рабарсиз ўтган яхши.

Жабр – зулм ва ноаликлардан узоро бўл.

Юорида берилган икматли сўзларнинг рус тилидаги муобил вариантини топинг.

25-маш. ўйидаги сўзларни таосланг ва талаффузига еътибор беринг:

Янги, кўнгил, денгиз, сингил, келинг, бордингиз, тонг, минг, тенг.

–  –  –

27-маш. Нуталар ўрнига “ш” ва “ч” арфий бирикмаларнинг мосини ўйиб кўчиринг:

…иро, и…имлик, …имол, …амол, … арт, …инор, …ир…и, …ар…ара, …ерик…илик, …ўтал, …ирой, …архпалак, То…кент, уу…унос, …анбалик, …ухрат.

–  –  –

28-маш. ўйидаги сўзлардаги “ц”, “с” товушларининг ёзилишини еслаб олинг:

Консепсия, лицензия, функсия, аксия, операция, сиркул, мотоцикл, силиндр, индуксия, дедуксия ва бошалар.

29-маш. уйидаги сўзларни ўинг ва гаплар тузинг:

1. Селлулоид, селлулоза, сензура, сентрифуга, сиклон, сигейка, сивилизация, ситата, ситрус, ссенариячи, киноссинарий муаллифи (автори), силиндр, абзас.

2. Репетиция, реформация, рецепт, рецидив, еволуция, евокуация, информация.

Топшири: Нуталар ўрнига “с” ёки “ц” арфларидан мосини ўйиб кўчиринг.

Конферен...ия, кон...ерт, авиа...ия, фарма...евтика,...ентнер,...еллулоза, де...иметр,...илиндр, кон...ерн, корпора...ия, телестан...ия, Швед...ия,...ирк, лит...ей, милит...ия, ассо...иа...ия.

30–маш. уйдаги сўзларни таосланг:

суръат - темп сурат - фото таъна - упрекат тана - туловишче аъла - крепост ала - сжатие.

31– маш. Берилган сўзларни таржима илинг ва шу сўзлар иштирокида гаплар тузинг.

Маъно, аъло, раъно, журъат, масъул, неъмат, наъматак, яъни, маърифат, таъсир, таъмин, еътибор, еълон.

–  –  –

32–маш. Кўплик формадаги еганинг кесимдаги шахс – сон кўрсаткичи билан шахс - сонда мослигини ва мос келмаслигини кўрсатинг:

Бозор итисодиётида ўзига хос ийинчиликлар, муаммолар мавгуд.

Мустаиллик туфайли юртимизда итисодий ислоотлар жадал давом етмода, бозор шаклларидан бири бўлган менат ам ўз онунлари асосида аракат илади. Мамлакатимизнинг атор олий ўув юртларида, таълим масалаларида бозор итисодиёти шароитида иш юрита олувчи дастлабки проффесионал бошарувчи кадрлар-менеджерлар таййрлашга еътибор берилмода.

Бошарувчиларнинг муим вазифаси шундаки, улар ишчи мутахассисларга йетарли шароит яратиб беришади, ташкилий ишларга рабарлик илишади.

33–маш. Егалик ўшимчаларининг ёзилишига еътибор беринг:

Республикамизнинг бозор муносабатларига босичма – босич ўтиши ишло хўжалигини ва ундаги кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан исло илишни талаб илади. ишло жойларига турли соадаги саноат тармолари кириб келмода. Буларнинг кўпчилиги асосан турли мулкчилик шаклларига асосланган бўлиб, асосини ишло хўжалиги масулотини айта ишлаш, кичик ажмдаги нон заводлари, тўимачилик саноати ва аолига маиший хизмат кўрсатиш соалари ташкил илади.

34-маш. Берилган гаплардаги аратич ва тушум келишигидаги сўзларни ўзи боланган сўз билан кўчиринг.

1. Одамнинг иммати-илган иши билан белгиланади.

2. Екинни ерта еккан, осилни ерта олар.

3. Деоннинг хазинаси – йер.

4. Талабаларнинг масади яхши билим олишдир.

5. Яхши мутахассис бўлишни истасанг, яхши ўи 35–маш. Нуталар ўрнига керакли келишик ўшимчаларини ўйиб ёзинг.

Нефт … бензин олинади. Талабалар амалиёт … айтдилар. Опам … хат ёздим.

излар …катта йўлда учратдим. Солилар... ўз ватида тўланг.

Жамгармамангизни омонат кассаси... ўйиш орали кўпайтиришингиз мумкин. Инсон нима... еришолмаса ўша азиз туюлади.

36-маш. авсда берилган феъл кесимларини озирги замон кўринишида ёзинг.

1. Мен ар куни институтга автобусда (бориш). 2. Дарсга дўстларим билан бирга (кириш). 3. Ўзим билан маърузалар ёзиш учун дафтарлар (олиб бориш). 4. Маърузаларда доим дераза ёнидаги биринчи столда (ўтириш). 5.

Ўзбек тили дарсига ўзбекча-русча луатини (олиб келиш). 6. Луат орали мен матнларни (таржима илиш).

37-маш. Берилган гапларда керакли феъл кесимларини ўйиб кўчиринг.

1. Мен ўзбек тили билан бир афтада 2 марта ….. 2. Бизнинг гуруимизда 10 киши …..3. Дарсда биз фаат ўзбек тилида …..4. Домла…. биз жавоб бердик. 5. афтасига икки марта мен техник воситалар хонасига шуулланиш учун …..У йерда ар бир студент магнитафон билан …., матн ва диалогларни …., савол-жавобларни плёнкада ….. Уйда еса мен ар куни ўитувчим билан ўтган дарсларни …..

38-маш. Берилган гапларни феъл-кесилмаларнинг озирги замон шаклида ёзинг.

1. Менинг дўстим ватдан яхши фойдалинишни (билиш). 2. У ватини тўри (тасимлаш). 3. Якшанба куни шаар ташарисига дам олишга (кетиш). 4.

Сен ишингни аъло даражада (бажариш). 5. Сен семинарга (тайёрланиш), мен еса курс ишини (ёзиш). 6. Талабалар синов ва имтионларга (тайёрланиш).

39-маш. авсда берилган феъл кесимларни ўтган замон шаклида ёзинг.

1. Мен ёмир тагида (музлаб олиш). Жисмоний тарбия билан шуулланганим учун (тетиклашиш). 3. ар куни шуулланиш туфайли улар катта ютуларга (еришиш). 4. У нонушта тайёрлашга онасига (кўмаклашиш). 5.

Гуллар сўлиб олмаслиги учун мен уларга сув (уйиш). 6. Сиз ўз кун тартибингизга (ўрганиб олиш). 7. У ешикни (улуфлаш) ва бекатга (югуриш).

40-маш. Берилган маоллардаги феълнинг бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниланг, рус тилига таржима илинг.

1. ўлга бома - кўпга бо.

2. Йиилган жангга тўймас.

3. Соли таласанг кўп йема, Иззат тиласанг - кўп дема.

4. Бефойда сўзни кўп айтма Фойдали сўзни кўп ешитишдан айтма.

5. Кимки сенга дўстлик илса, Дўстлигин адрини унутма.

6. ар йерни илма орзу, ар йерда бор тош - торозу.

7. Янги дўст орттирсанг, Ескисидан юз ўгирма.

8. Кимки аётдан олмаса таълим, Унга ўргатолмас еч бир муаллим.

41-маш. Маолларни кўчиринг, феълларнинг тагига чизинг амда айси майлда еканлигини айтинг:

1. Бошингга илич келса ам тўгри гапир.

2. Яхшидан бо олади - ёмондан до.

3. Яхшилик нур келтирур.

4. Йўлни билган ормайди.

5. Бугунги ишни ертага ўйма.

42-маш. уйидаги гаплардаги феълларни буйру-истак майли шаклига айлантиринг:

1. Дарсдан кейин кутубхонага (бормо).

2. Биз ам бирга театрга (бормо).

3. Китоб - бизнинг дўстимиз. Уни (авайлаб асромо).

4. Халимиз урф - одатларини (урмат илмо).

43-маш. Феълларни шарт майли шаклида ўллаб, гапларни кўчиринг:

1. Имтихонларга яхши тайёрландик, яхши бао олдик.

2. аво булут бўлди, ёмир ёди.

3. Яхши ўиш - яхши мутахассис бўлиш гарови.

4. Тинчлик бўлганидагина ел кўтарилади.

5. Бу йилги режа муддатидан олдин бажарилади.

6. Ўз касбини егаллаган талабалар, ишда ийналмайдилар.

44-маш. Феъл замонларига еътибор берган олда маолларни кўчиринг.

1. Бугунги ишни ертага ўйма. 2. Сени иш йенгмасин, сен ишни йенг. 3.

Мардни менат йенголмайди. 4. Иш устасидан ўрар. 5. Одобли бола- елга мансур. 6. Олтин ўтда, одам менатда билинади.

45–маш. уйидаги феъллар иштирокида гап тузинг феъл нисбатларининг турини изоланг: тугади, езди, ювинди, безанди, ўитди, ёздирди, бошлашди, бажаришди, урилди, мукофотланди.

46-маш. Кўчиринг. Феъл майлларига еътибор беринг.

1. Яхши сўз болдан ширин. 2. Алнинг ўлчови идрок. 3. Йигит кишига йетмиш унар оз. 4. алол менат-яхши одат, берур сенга саодат. 5.Режали иш бузилмас. 6. Камтарлик-кишининг безаги.

47–маш. уйидаги гаплардаги феъл замонларини аниланг.

1. Биз ўз тилимиз ва Ватанимизни севамиз. 2. Ватанимиз далсизлиги йўлида ўзимизни урбон илишга ам тайёрмиз. 3. Самарали ишласангиз, ўзингиз ам роатланасиз. 4. Ўз уйингни ўзинг ўрила. 5. Ўзингдан каттани урмат, кичикни иззат илишни ўрган. 6. Тарбия беришни ар ким ўзидан бошлаши керак.

48–маш. авсдаги сўзларни ишлатиб, саволларга жавоб беринг.

Феълларнинг тусланишига еътибор беринг:

1. Нодира кеча айерда еди? (санъаткорлар билан учрашув).

2. Отабек кеча спорт залида едими? (машулот).

3. Декан нима учун ректоратга кетди ?(мажлис).

4. Улар ертага институтда андай тадбирда учрашадилар? (илмий иш имояси)

5. Профессор Амедов озир айерда? (маъруза) 49–маш. уйидаги сўз бирикмаларини ўзбек тилига таржима илинг:

Каждий студент, всякие книги, каждий из нас, все участники, некоторие преподаватели, некоторие из них, все ми.

Еътибор беринг:

Мустаиллигимизни янада мустакамлаш ар биримизнинг бурчимиздир.

Баъзи бир кимсалар мустаиллигимизга тадид илиш масадида ар андай пасткашликка боришдан тоймайдидар. Ундай аламисларга арши ар ким имконият даражасида кураш олиб бориши масадга мувофидир.

амма - бир киши учун, Бир киши - амма учун.

50–маш. Берилган гапларни, ўзбек тилига таржима илинг.

Он ето от кого-то уже слишал.

Все ждали, что он ешчё скажет что-то.

Он перешел на ту сторону улици, куда-то зашел, кого то позвал, с кем –то поговорил.

Я что-то видел.

Никакого разговора бит не может.

51-маш. Саволга аракат содир бўлишига нима тўсинлик илаётганини кўрсатган олда жавоб беринг.

1. Нима учун матнни таржима илмадинг? (русча-ўзбекча луат).2. Нима учун маърузани ёзмадинг? (дафтар) 3. Нима учун театрга бормадинг? (бўш ват).4.

Нима учун уй вазифасини бажармадинг? (китоб). 5. Нима учун жисмоний тарбия дарсига атнашмадинг? (соли) 52-маш. Саволларга инкор жавобини беринг.

1. Декан озир факултетдами? 2. Профессор О.Каримов кафедрадами? 3.

Опангиз кечурун уйда бўладиларми? 4. Олим ертага маърузага атнашадими?

5. Фарида кутубхонага бордими?

53-маш. Ўинг ва рус тилига таржима илинг. Гапнинг ифода масадига кўра турларини ўллашга аракат илинг.

1. Китоб талаба томонидан ўилди. 2. Институтни тугатгандан сўнг итисодчи бўламан. 3. Синглим мактабни битирса абитурийент бўлади. 4.

Дилшоднинг отаси банкда ишлайди. 5. Мен гуруимнинг фаоллигидан фахрланаман. 6. Менинг опам фан номзоди бўлди. 7. Биз дўст бўлишимиз керак. 8. Ўитувчи ўувчилар билан музейга кетди.

54–маш. Сўро юкламасини тўгри талаффуз илишда уру ва оангнинг аамиятига еътибор беринг:

1. У итисодчими ёки исобчими? 2. Сен аудитор касбини танладингми? 3. Мен борайми ёки сен келасанми? 4. Бу йил мактабни тугатдингми?

55–маш. Берилган кўмакчилар ёрдамида йии ва ёйи содда гаплар тузинг.

Тўрисида, олдида, ватида, ошида, узурида, кейин, билан.

56-маш. Ўинг. Юклама ва модал сўзларни топиб, улар орасидаги ўхшаш ва фарли томонларини изолаб беринг.

1. Одам ўлигина одамга абадий айкал ўйиши мумкин. 2.Менимча, бу йил иш жуда сову келади. 3. удди шу пайт ешик оиста очилиб, устоз кўринди. 4. Бахтимга, тез ёрдам ўз ватида йетиб келди-ю, мен омон олдим. 5.

Мана, ниоят биз орзу илган кунлар йетиб келди.

57-маш. Ўинг. Модал сўзларни анилаб, турини дафтарингизга ёзинг.

1. Дараиат, бугунги сайр умрбод есда оладиган бўлди. 2. Балки, шу туришда амалга ошиши керак бўлган янги-янги лойиаларнинг режасини тузаётгандир. 3. Бу ўша йиилишдаги танидий мулоазалар натижаси еди, албатта. 4. Биринчидан, мен али фикримкн тугатганим йў, иккинчидан сизга сўз берилганда гапиришингиз мумкин. 5. Сўзсиз, унинг ар бир сўзи онун.

Шубасиз, бундай вазиятда фарёдимиз атто ота-оналаримизнинг улоига ам кирмайди.

58-маш. Боланган ўшма гапларнинг ифодаланган муносабатларинин аниланг ва кўчиринг.

1. Куз келди ва мевалар ар пишди.

2. Ё сиз келинг, ё мен борай.

3. Шу онда ўниро чалинди-ю, талабалар аудиторияга киришди.

4. Ким бировга чуур азиса, унга ўзи йиилади (маол).

5. Кимки бўлса дилозор, ундан елу-юрт безор.

6. Кимнинг сўзи тори бўлса унинг хал олдида еътибори юори бўлади.

59-маш. Тўлдирувчи ва аниловчи ергаш гапли ўшма гапларни аниланг.

1. Шундай кунлар бўладики, халнинг тарихий тараиёти учун бир неча ўн йилларга арзийди.

2. Ким удратли бўлса, ўшанга ергашиш керак.

3. Кимки ўз ишидан рози бўлса, унинг кайфияти ам яхши бўлади.

4 Сиз шуни унутмаслигингиз керакки, еч ким бировга ўйлаш, исташ, орзу илишни ман ета олмайди.

5. Умрда шундай тантаналар бўладики, бундай дамларда кишининг алби ижодий гайрат, менат зави ва севинчли ташвиш билан тўлиб-тошади.

60-маш. Пайт ва ўрин ергаш гапли ўшма гапнинг хусусиятига аамият беринг.

1. Босинчиларнинг аксари то йўлига кириб келган маалда, йерли аоли бу жойни тошлар билан имоя илган.

2. Сой аёа оса, тош ам ўша ёа думалайди.

3. аерда тинчлик бўлса, бахт ам ўша йерда.

4. айраоч учидаги баргларда уёш нурлари ендигина жилва ила бошлаганда, сиз кириб келдингиз.

61-маш. Ега ва кесим ергаш гапли ўшма гапларни аниланг, уларнинг бош гапга андай восита орали боланганини изоланг

1. Гап шундаки, ар айси жойнинг ўзига яраша онун-оидаси бор.

2. Янги гап шуки, дардингизга даво топилди.

3. Гап шундаки, у йигитда амма нарсага изииш бор.

4. Сизга равшан бўлдики, институтда олган билимларимни ўз ўрнида ишга татби ета олаяпман.

5. Кимки ўзининг тилсиз дўстлари учун ам чекса, у ёмон одам бўлмайди.

ўшма гаплардан тузилган маолларни еслаб олинг ва мазмунини тушуниб олинг

1. Билим йў жойда, мардлик ам йў.

2. Тер тўкиб ишлаган жойда, бахт-бу ажойибот емас.

3. айерда туилган бўлсанг, у йерда кераксан

4. Тўри йўл турган жойда, ийши йўлдан юрма

5. Севги ва муроса бўлган йерда-ам йў

6. Ип айерда бўлса, игна ам ўша йерда

7. айерда хал укмрон бўлса, ўша йерда алаба ва озодлик барарор бўлади.

62–маш. Кўчиринг, ўшма гапларга еътибор беринг ва рус тилига таржима илинг.

Тошкент муим савдо йўллари туташган йерда бунёд бўлган. Шар билан арб мамлакатларини бир-бири билан болаган тарихий алоа йўли-Буюк ипак йўли шу йердан ўтганлиги диатга сазовордир.

Тошкентда ам адимий маданият ва меъморий ёдгорликлар саланиб олган. Улар орасида енг машурлари Кўкалдош мадрасаси ва Шайхонтоур мабараси бўлиб, улар ХВИ асрда барпо етилган ва озир давлат муофазасига олинган.

Еътибор беринг:

Товар. Бу сўз жонли ва жонсиз мол маъносида ўзбек ва боша туркий тилларда адимдан ишлатилган. Мамуд ўшарийнинг “Девони луатит–турк” (ХИ) асарида хабар берилишича, товар ўуз лажасида ишлатилган ва товар формасида бўлган.

Турк ва озарбайжон тилларида (довар) шаклида юритиладиган бу “товар” сўзи рус тилига ХИИ-ХИИИ асрларда ўзлашган.

Товариш. Рус тилидаги бу сўз асли туркий “товар” (мол-мерек, ва иш, туркийча “ўрто”, “яин”, “амкор”) сўзидан ташкил топган ва дастлаб “савдо илувчи ўрто, савдодаги амкор” маъноларини билдирган. У ХИВ асрдан ишлатила бошланди, кейинчалик маъноси кенгайди. “Товариш” сўзи амкор, амдам маъноларида ам ишлатила бошланди.

–  –  –

64-маш. Берилган сўзларга авс ичидаги сўзлардан мосини ўйиб, ошма гап тузинг.

Буюк, мустаил, озод, аил, менаткаш, сабрли, обод (ватанимиз, халимиз).

Тузилган сўз бирикмаларингизни атнаштириб, тўртта гап тузинг.

Аниловчиларнинг тагига чизинг.

Иккита оддий гапдан ўшма гап тузинг

1. Геохимия химиявий жараёнларни ўрганади. Ушбу жараёнлар Йерда содир бўлмода.

2. Инженер ва олимлар кўп менат илдилар. Улар фанга янгилик киритишни холардилар.

МАТНЛАР

ЎЗБЕК ТИЛИ ТАРИХИДАН

Ўзбек тили-олтой тиллари оиласининг туркий гуруига киради.

Статистик маълумотларга кўра, дунёда 24 хил туркий тил бўлиб уларда 39 миллиондан зиёд киши гаплашади: ўзбеклар, озарбайжонлар, озолар, иризлар, туркманлар, уйурлар, боширдлар, ораалполар, татарлар, олтой турклари, хакаслар ва оказо.

Ўзбек тили ХИ асрдан мустаил тил сифатида шакллана бошлаган ва ХИВ асрда умумхал ўзбек адабий тили вужудга келган.

Ўзбек адабий тилининг ривожланишида Алишйер Навоийнинг хизмати жуда катта. Навоий ўзининг бадиий ва илмий асарларида ўзбек тили бой тиллардан бири еканлигини амалий исботлаб, назарий асослаб берган: ўзбек тилида ажойиб бадиий асарлар яратган, тил масалаларига баишланган “Муокамат-ул луатайн” номли илмий асар ёзган. Ўзбек тили асрлар давомида жамият аёти билан чамбарчас боли олда ривожланиб келмода.

Топшири:

1. Матнни ўинг. Ушбу матн асосида саволлар тузинг.

2. Тил аидаги маоллардан айтинг ва мазмунини тушунтиринг.

3. уйидаги сўзларнинг омонимини топинг, маъноларини айтинг ва таржима илинг.

Тил, от, ўт, туз

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ МАДИЯСИ

–  –  –

Топшири:

1. Шеърни ўинг, товушларга еътибор беринг. Янги сўзларни ёд олинг ва таржима илинг.

2. Жаба, лабз-бурд, марур, фазилат сўзларининг маъносини тушунтиринг ва улар ишитирокида гап тузинг.

3. Гапдаги ажратилган сўзнинг синонимини топинг: Китоб - билим манбаи.

МУСТАИЛ ЎЗБЕКИСТОН

ХХ асрнинг охирида Ватанимиз тарихида янги давр бошланди. 1991 йил 31 августда республика Олий Кенгашининг навбатдан ташари 6 сессияси Мустаил Ўзбекистон республикаси ташкил етилганлигини еълон илди.

1-сентабр - Ўзбекистон республикасининг Мустаиллик куни деб белгиланди. Халимизнинг асрий орзуси, ўз тадирини ўзи белгилаш ууи рўёбга чиди ва сиёсий арамликдан утилди. Дунё харитасида яна битта мустаил, тўла уули, суверен давлат - Ўзбекистон республикаси пайдо бўлди. Ўзбекистон республикасининг барча фуаролари ар йили 1сентабрда ўз юртининг Мустаиллик кунини тантанали равишда нишонлайдилар.

Бугунги ўзбек хали ўзининг кўп асрлик, бой тарихига едагир.

Амир Темур, Улубек, Бобур каби донишманд укмдорлар окимиятни бошарган замонларда ўзбек давлатчилиги юори босичга кўтарилган давр бўлган. Бундай буюк сиймолар укмдорлиги даврида илм-фан, маданият, маърифат ва унармандчилик ривожланган. Бизнинг аждодларимиз бутун дунё тараиётига асрлар давомида ниоятда катта исса ўшган. Муадас юртимиз орали ўтган Буюк ипак йўли еса Осиё ва Йевропадаги халлар ва мамлакатларни бир-бирига болаб, озирги халаро амкорликнинг ўша замонлардаги тимсоли бўлиб хизмат илган.

Топшири:

1.Матнни ўинг ва матн асосида саволлар тузинг, сўзлаб беринг.

2. Нуталар ўрнига керакли сўзларни ўйиб кўчиринг:

А) Республикамизда мустаиллик байрами кенг …

Б) Олимнинг асарлари … танилган.

C) … тарихий обидалар кўп.

3. уйидаги сўзларнинг паронимларини топинг:

1. аср –

2. ювинди асл –Pages:   || 2 | 3 | 4 |

Похожие работы:

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Мурманской области ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ Мурманск 20.11.2013 УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области _ В.Губинский «20» ноября 2013 г. Председатель заседания: ГУБИНСКИЙ В.А. Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области На заседании присутствовали: КОЖЕВНИКОВА Е.В. Заместитель начальника Управления ВЫСОЦКАЯ Е.И. Начальник отдела Управления ВОЙСКОВЫХ Е.Н. Начальник отдела Управления СЕРГЕЕНКО...»

«Аннотированный список книг с выставки Отдела военной литературы (20.01.2014 — 15.02.2014), посвященной 70-летию снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).1. Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. — Москва : РАГС, 2005. — 600 с. : ил. Документальное повествование известных писателей о беспримерном подвиге осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады. 2. Адмиралтейцы в боях за...»

«Утверждено решением Правления AS KIT Finance Europe №33 от 30.11.2015 РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ AS KIT Finance Europe (Новая редакция) Регламент оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe _ СОДЕРЖАНИЕ Термины и определения 1. 3 Общие положения 2. 8 Сведения об Инвестиционном объединении 3. 11 Категоризация клиентов 4. 13 Необходимые условия предоставления услуг 5. 15 Хранение и учет имущества Клиента 6. 16 Прием и исполнение торговых поручений 7. 19 Особенности заключения...»

«Bylye Gody. 2014. № 34 (4) UDC 94(47) Capital University and the World War: Theory and Practice of „Academic Patriotism 1 Evgeny A. Rostovtsev 2 Dmitry A. Barinov 1 St. Petersburg state University, Russian Federation PhD, Associate Professor E-mail: eugene.rostovtsev@gmail.com 2 St. Petersburg state University, Russian Federation research fellow E-mail: barinov_dima.hm@mail.ru Abstract. This article is devoted to the research positions of St. Petersburg State University Corporation during the...»

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны» В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления...»

«Фергюс Хьюм Ричард Марш Джером Клапка Джером Артур Конан Дойл Гай Н. Бутби Уильям Эрнест Хорнунг Джек Лондон Роберт Ирвин Говард Роберт Льюис Стивенсон Генри Сетон Мерримен Эдгар Ричард Горацио Уоллес Джозеф Смит Флетчер Бертрам Флетчер Робинсон Жак Фатрелл Фрэнсис Брет Гарт Гилберт Кийт Честертон Редьярд Джозеф Киплинг Грегори Сквайрз Загадка золотого кинжала (сборник) http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12029269 Загадка золотого кинжала.: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Харьков;...»

«Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Цели: Ознакомление обучаемых с действиями работников при оповещении 1. о ЧС природного и техногенного характера. Формирование у обучаемых практических навыков по действиям при 2. возникновении ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера. Приобретение обучаемыми навыков по повышению...»

«Тюменский областной государственный институт развития регионального образования Практические рекомендации родителям по гендерному (полоролевому) воспитанию детей Тюмень Содержание Воспитание и ответственность Основы семейного воспитания: формирование полоролевых позиций 4 Как воспитывать мальчика: детство, отрочество, юность 7 Воспитание дочери Время действовать 8 Дочери вырастают Женские обязанности никто не отменял 9 «Секретные» беседы с мамой Роль отца в воспитании дочери 10 Воспитание детей...»

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сборник докладов о событиях 2012 года Москва 2013 УДК 342.7(470+571)(042.3)«2012» ББК 67.400.7(2Рос) П68 Составители: Вадим Карастелев, Николай Костенко (отв. редактор), Даниил Мещеряков Права человека в Российской Федерации : докл. о событиях 2012 г. П68 / [сост. В. Карастелев]. — М. : Моск. Хельсинк. группа, 2013. — 264 с. — ISBN 978-5-98440-071-8. I. Карастелев, Вадим, сост. В сборник вошли тематические доклады, подготовленные известными в своих областях...»

«Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ФГБУ «ГГИ») ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ, ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2014 ГОДУ Санкт-Петербург Содержание Предисловие... 1 Состояние сети гидрологических наблюдений Росгидромета. 4 1.1 Изменения, произошедшие в составе гидрологической сети. 4 1.2 Сеть гидрологических...»

«Всероссийская федерация парусного спорта УТВЕРЖДЕНО Президиум ВФПС Протокол 04/14 от 26.11.2014 РЕГЛАМЕНТ ВФПС Система соревнований по парусному спорту на территории России Данный Регламент регулирует спортивную деятельность Всероссийской федерации парусного спорта (далее – ВФПС) в части организации и проведения соревнований на территории России, включенных в План-Календарь Международных (проводимых на территории России), Всероссийских и Межрегиональных официальных спортивных соревнований по...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО «КемТИПиСУ» Иванченко Е.В. ПАСПОРТ ресурсного центра по подготовке кадров для сферы общественного питания и торговли на базе ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» Кемерово 2014 г. Содержание: Общие данные... 1. Задачи ресурсного центра. 2. 5 Структура ресурсного центра... 3. Кадровый потенциал Ресурсного центра 4. 5-8 Материально техническая база... 5. 8-15 Система связи с работодателем... 6. 16-18 Перечень предприятий... 7. 1 Общие данные...»

«Серия Суперкомпьютерное Образование Суперкомпьютерное образование в мире Суперкомпьютерный консорциум университетов России Москва СОДЕРЖАНИЕ Зарубежное образование в области суперкомпьютерных технологий: вызовы глобализации..3 Междисциплинарность и воспитание..7 Место суперкомпьютерных технологий в научной фантастике.13 Мировые центры суперкомпьютерного образования.20 Норвегия...21 Швеция...26 Финляндия...33 Дания...35 Венгрия...36 Польша...38 Словакия...41 Словения...43 Чешская Республика..45...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ 27 мая 2013 г. № 89 О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Старооскольского городского округа за 2012 год В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Старооскольского городского округа,...»

«Основы финансового менеджмента 12-е издание Fundamentals of Financial Management twelve edition James C. Van Home Stanford University John M. Wachowicz, Jr. The University of Tennessee Prentice Hall FINANCIAL TIMES An imprint of Pearson Education Harlow, England • London • New York • Boston • San Francisco • Toronto • Sydney • Singapore • Hong Kong Tokyo • Seoul • Taipei • New Delhi * Cape Town • Madrid • Mexico City • Amsterdam • Munich • Paris • Milan Основы финансового менеджмента 12-е...»

«ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА ЮПИТЕРА КАРМЕ Островский Н.В. Вятский государственный университет, г. Киров В Солнечной системе существует ряд явлений, которые не могут быть описаны с использованием уравнения всемирного тяготения Ньютона, которое строго соответствует лишь гравитационному взаимодействию двух тел. С его использованием нельзя, например, объяснить движение Луны вокруг Земли, поскольку Луна находится в сфере тяготения Солнца. Сходная ситуация имеется и в случае внешних спутников...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РОСГИДРОМЕТ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Н.ЗУБОВА” (ФГБУ “ГОИН”) Проект Нормативы допустимого воздействия по бассейнам реки Преголя (код 01.01.00.002) и рек бассейна Балтийского моря в Калининградской области без р.р. Неман и Преголя (код 01.01.00.003) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ТОМУ...»

«ПРЕДПОСЫЛКИ ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ РУКОПАШНОГО БОЯ Бурко Сергей Валерьевич Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, г. Киев, Украина Актуальность, постановка проблемы. Занятия по рукопашному бою способствуют формированию физически здоровой, творчески активной личности, включенной в постоянный процесс самосовершенствования, разностороннего развития и проявления своих способностей, отдающей предпочтение волевым, нравственным и эстетическим...»

«ПРОСПЕКТ выпуска акций Акционерного Общества «Транстелеком» (АО «Транстелеком») Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только...»

«Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2013 году» ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области МАТЕРИАЛЫ к государственному докладу О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2013 году Санкт–Петербург 2014 г. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.