WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 17 |

«ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК THE BULLETIN НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1944 ЖЫЛДАН ШЫА БАСТААН ИЗДАЕТСЯ С 1944 ...»

-- [ Страница 11 ] --

Аннотация. Маалада жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылара келтірілген шыындарды теуді амтамасыз ететін нормативтік ыты актілерді ырларын ашып крсетілген. Сонымен бірге жер пайдаланушылара келтірілген шыындарды тлеуді ыты негіздері арастырылды. азастанды жне ресейлік алымдарды пікірлерінен сйеніп тжырымдамалар жасалды. Шыындарды теуді клемін анытайтын дістерді зерттеу барысында шыынны орын алуына сер ететін факторларды, нормативтерді, материалды ндылытара кеткен шыыстарды толы есепке алу арылы жзеге асырылуы дістерін арастырады. ткізілген зерттеу жмысы бойынша, автор Жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылара келтірілген шыындарды есептеу методикасын жне оны негізгі сипаттамасы мен рылымын арастырды.

Жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылара отанды занама жйесінде бірнеше нормативтік актілер бар екендігі аныталды. Осы нормативтік актілер немесе дістемелер мен ережелер бір – біріне тек кшірмелік сипатта екендігін байаан болатынбыз. Сол себепті де осы дістемелер мен ережелерді айта арап бір негізді ереже, я болмаса лкен бір дістеме шыару ажет. Тжірибеде жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылара келтірілген шыынды теумен, сол жер учаскесінде орналасан жылжымайтын млікті есептеу кбінесе Р Б туралы заымен ана шектелетіндігі байалады. Одан баса да дістемелерді олдану ммкіндігінше иынды туызатын болар. Соан орай олданыстаы дістемелер мен ережелерді жеілдету керектігі ажет болып отыр.

№ 5. 2014 ISSN 1991-3494 азіргі тада жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылара келтірілген шыынны клемін немес баасын есептеу дістемелеріні кптігіне арамастан, бл сра ылида зекті болып ала береді. олданыстаы есептеу дістемелеріні азіргі тада толы клемде телуін немесе баасын шыаруын иындыа тудырады.

азіргі олданыстаы дістемелер ртрлі уаыт аралыында дайындалан жне ртрлі мемлекеттік органмен абылданан болатын. Олар бір жйелі емес жне жалпы шыынды анытау мселесі бірегейлі жаындылыы жо. Кейбіреулері оларды азіргі ылымны дамуы мен техниканы дамуымен сайма сай келмейді. азіргі тада жер учаскесіні нарыты баамыны нын анытау барысында иындытар туызуда. азастан Республикасында баалау ызметі туралы заында нарыты на тсінік берген. Онда, нарыты н - ммiле жасаушы тараптар баалау объектiсi туралы ммкiн болатын барлы апаратты иелене отырып рекет жасайтын, бсекелестiк жадайындаы ммiленi негiзiнде сол объектiнi иелiктен шыаруа болатын нерлым ытимал баа деп крсетеді. В. Борисовты айтуынша берілген анытама жылжымайтын млікті баалайтын Европалы стандарта сай екенін атайды.

Шыындарды клемін есептеу дістерін жалпы шыындарды тудыратын факторлара бліп арастыру керек. А.Я. Пиндингті айтуынша, егер шыынны жалпы сомасы белгілі болса, онда ары арай жзеге асыратын масаты болып р бір жасалан ы бзушылыа санды сипаттама беру деп айтады. Оны ойынша, ы бзушылыа белгіленген индекске сйкес шыын млшерін белгілеу деп орытынды береді.

Р АК 9 бабыны 4 тармаына сай, шыын тсінігіне наты нсан мен жіберілген пайда тсініледі, соан сйкес мынадай формула шыарып алуа болатыны Горячева сынады:

Ш=НН+ЖП-СШ мнда, Ш – ыы бзылан тланы шыыны, НН – наты нсан, ЖП – жіберілген пайда, СШ – саталан шыыстар.

телетін шыынны клемі наты нсан мен жіберілген пайда баамыны есептелуіне андай сома салынанымен байланысты болады. Шыынны клемін есептеуді немесе анытауды бірнеше дістерін атауа болады.

Жерді нормативтік баасы деген термин отанды дебиеттерде жерді нарыты н баасын есептеуде, я болмаса басадай жер атынасымен тыыз байланысты ыты атынастарда кп олданылады.

Жерді нормативтік баасына Н. Сыроедов нормативтік баа деп жерге арналан тлем ана емес, ол жерді баасын анытайтын баам болып табылады деп крсетеді. А.Х. Хаджиевті ойынша, жерді нормативтік баасы бл жер нарыын мемлекеттік реттеу дісі болып табылады, ол жерді азаматты айналыма енгізілмей трып іске асырылатын немесе кейбір себептерді келтірілуінен нарыты немесе азаматты – ыты атынастарды реттеу орын алмай алан жадайларда іске асырылады деп тсіндіреді.

Жерді пайдалану кезіндегі олайсыздытардан (су оймаларын толтыру кезінде аралдарды пайда болуы, клік байланыстарыны бзылуы, ауматы коммуникациялармен бліп тастау жне басалары) туындаан шыындар (шыыстар) жобалау – зерттеу жмыстарына, бгеттер, кпірлер, жолдар, баса да рылыстар салуа, су оймаларыны тбін тазартуа, сондай а айытар, катерлер, паромдар мен зге де клік ралдарын сатып алуа кеткен біржолы шыыстарды сомасымен айындалуы ммкін.

Жер учаскесіні меншік иесіне жне жер пайдаланушыа келтірілген шыын шыынды келтірушіні есебінен теледі. Егер шыын мемлекеттік басару органыны засыз шешімімен келтірілетін болса, онда шыын бюджет есебінінен теледі.

Біра жер меншік ыы мен пайдалану ыыны ерекше объектісі болып табылады. Ол ауылшаруашылы ызметіні басты ралы жне онымен бірге кез келген шаруашылы ызметіні операциялы рыысы, яни негізі болып табылады, сонымен бірге ол табиатты маызды экологиялы тармаы болып ала береді. Бл сіресе жер атынасында жасы байалады, ол материалды трыда жне экологиялы трыда зиян келтірумен сипатталады.

Керек деп тапан жадайда тараптар баалау ызметімен айналысатын ксіби мамандара жгіне алады. Мндай ызмет трі азастан Республикасыны «азастан Республикасында баалау ызметі туралы» заымен реттеледі.

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

Жоарыда аталандай шыын элементіні бірі айырылып алан пайда танылады. Мысала, егерде ааштар орман дегейіне жететін кездедегі баамын есептеу немесе оны анша тратындыын длелдеу сенімді мліметтерсіз длелдеу ммкін емес. Сол себепті де блар длелденбейтін айырылып алан пайдаа жатызылады.

Берілген таксалар мен дістемелерді пайдалану загерлер тарапынан табии ресурстар занамаларын бзаны шін олданатын мліктік жауапкершілік нысаны ретінде олданылуы жаынан дрыс жзеге асырылмайды. Оларды кейбіреулеріні пікірі бойынша, арнайы занамамен табиатты орауа баытталан негізгі жауапкершілік трлерін олдану болып табылады деп атайды. Егер мндай жауапкершілік трлері жо болса, онда азаматты – ыты жауапкершілік нысаны пайда болады.

Такса деп отыранымыз, бл алдын – ала есептелген, бекітілген зиянны ашалай крінісі жне келтірілген шыынды есептеуді шаын бірлігі болып табылады. Мндай таксаларды олданылуы тжірибеде келтірілген шыынды анытауа жне теуге жеілдіктер береді.

Заи дебиеттерде таксаны ыты табиатына р трлі пікірлер айтылады. В.В.

Петровты пайымдауынша, такса келтірілген зиянды анытауды шаын бірлігі деп крсетеді, жне оны ойынша таксаны екі блікке бліп арастыруа болатындыын атайды: бірінші блігіне, мемлекетті орауа жмсаан ашалай шыысын айтады; екінші жаынан – жіберілген шыысынан жоары сомадаы ашалай сипатта экологиялы зиян келтіргені шін жауапкершілік шарасы ретінде крсетеді.

Жаа дуірдегі экономикалы жадайа сйкес, шаруашылы ызметті жзеге асыратын тлаларды алдында шыырылан шыыстары мен келтірілген шыындарды теу мселесі тпкілікті сра болып табылады. сіресе тірі табиат объектілеріне атысты баалай шаралары, оларды ішінде: жерді нарлы топыратары, сімдіктер мен жануарлар дниесіні лкен ала территориясында орналасандарына атысты.

Таксалар мен дістемелерді шыынны клемін анытауда олдануда немесе лкен клемде зиян келтірілген жадайда толы трде шыындарды теу аидасын жзеге асыруына кмектеспейді.

Шыындарды анытауда олданылатын баса да тсілдер немесе дістемелерде орын алуы тиіс. Мысала, жаындатылан баалау тсілі. Мндай тсіл олдануа тиісті дістемені немесе тсіл болмаан жадайда сотпен олдануа болады, мысалы, бірнеше ксіпорындарды солидарлы трде залал келтірілген жадайда жауапкершілік бліктерін бліп беру арылы олданылуы ммкін. Егер жбірленушіні жоалтуларын бухгалтерлік мліметтер бойынша немесе шыын клемін анытайтын бірде бір дістеме болмаан жадайда, онда жыындатырылан дісті олдану жалыз дісі ретінде олдануа ммкіншілік тудыртады.

лемдік тжірибеде баалауды ш трлі негізгі трлері олданылады: шыыс, салыстырмалы жне кірісті. Осыан орай жылжымайтын млікті нарыты ны айындалады.

Сот пен баалаушыны нарыты нын есептеуде кршілес жылжымайтын млікті сатылан баасы одан ары арай есептеу тсілдерін олдануа шек ойылмауы тиіс. Сол себепті де баалаушыа дл осыан сай келетін жылжымайтын млікті сатылан нарыты ндарыны бірнеше баамдарын есепке алуы керек. Бл жерде сатушыны сатылып отыран объектіге берген баасы есепке алынуы тиіс емес, ол жерде наты сатып алу – сату шартында крсетілген баасы есепке алынуы тиіс болып табылады.

Сонымен сота бкіл баалауа негіз болан баалау жаттарын береді, сот з тарапынан жаттарда крсетілген іс бойынша длелдемелерді баалайды, кейіннен сот тиісті баалауа олданылатын тсілді крсетіп соан длелденген себептерді крсетуі тиіс, ал андай діс баалауа олданылмайтындыы туралы длелді себептер крсетеді. Егер тараптар сынан баалау жаттары арасында келіспеушілік орын алан жадайда жне олар нарыты нын есептеуге негіз болмайтын болан жадайларда, сот баалау ызметімен айналысатын маманды шаырып одан жазбаша трде кеес беруіне шаырады.

Брындары сот тжірибесінде жне азіргі таны зінде кейбір реттері жер учаскесіні нарыты нын анытауа нормативтік (кадастрлы) баа олданандыы крінеді, онымен оса бл баа нарыты ннан отыз пайыз млшерде тмен екендігі есепке алынбады. Мемлекет мтаждыы шін сатып алуда мндай тсілді олданылуы тиымды еместігі крініс табады.

№ 5. 2014 ISSN 1991-3494 Соан орай, Р ЖС абылдаан аулысында ол туралы былай дейді: алып ойылатын жер учаскесі шін ашалай темаыны млшері, олар жер учаскесіні нарыты нын крсетпейтіндіктен, оны нормативтік немесе кадастрлы баасы негізге алына отырып белгіленуге тиіс емес.

«Трын й атынастары туралы» РЗ сйкес, меншік иесіне меншік иесіні йі бзылана дейін оны тадауы бойынша жайлы й берілуі тиіс немесе осы бзылатын трын йді нарыты ны млшерінде темаы тленуге тиіс. Бл дегеніміз меншік иесі зіні алауы бойынша жайлы трын й, жер учаскесіне тедей жер учаскесін немесе жылжымайтын млікті нарыты ныны ашалай крінісін алуа тадауы бойынша жзеге асырады.

Соан сйкес, жоарыда аталан зада, егер берілетін трын йді ны бзылатын трын йді нынан арты болан жадайда, оларды нындаы айырма меншік иесінен алынбайды, ал егер бзылатын трын йді ны берілетін трын йді нынан арты арты болса, онда да оларды нындаы айырма меншік иесіне теледі.

За айналымында «жер учаскесі шін тлемаыны базалы ставкасы» жне «жерді баалау ны» деген екі тсінік бар, осы екі тсінік жерді нормативтік ныны мазмны мен масатын ашады. Жерді нормативтік ны жерді баалау нынан жне ол жер учаскесі шін тлемаыны базалы ставкасынан мемлекеттік органмен айыдалады. Тлемаыны базалы ставкасы – мемлекетпен бекітілген жер шін тленетін тлемаы. Жерді нормативтік ны – бл мемлекетпен арнайы нормативтер негізінде бекітілген наты жер учаскесіні ны.

Жер учаскесіні баалау ны, мемлекет жер учаскесін немесе оны жала алу ыын сатан кезде олданылатын, инфляцияны жалпы дегейі туралы мемлекеттік статистика деректеріне сйкес кезе – кезеімен натыланатын жер учаскелері шін тлемаыны базалы ставкалары жне олара тзету коэффиценттері негізінде айындалатын жер учаскесіні есептеу ны болып табылады.

Тлемаыны ставкасы жер ауданыны шаын бірлігіне (кв.метр немесе гектар) арай, жер учаскесіні санатына арай, жер учаскесінде орналасан имараттарды немесе рылыстарды бар – жоына арай, елді мекенні ауматы статусы мен орналасан орнына арай аныталады.

Мысала, елді мекендерді аумаында жер учаскесіне тленетін тлемаыны ставкасы жер ауданыны 1 кв.метрге, ал ауылшаруашылы масатындаы жерлерге 1 гектара арай аныталады.

Наты жер учаскесіні баалау ны (жерді пайдалану ыы) жерді нысаналы пайдалану масаты мен санатына арай аныталады.

Жерді нормативтік ны мемлекет меншігіндегі жер учаскесін сатып алу шін олданылады, онымен оса жеке меншіктегі жер учаскесін сатып алу жолымен иеліктен шыару кезінде жне де жер учаскесін банкте кепілге ою кезінде олданылуы ммкін реттері крсетіледі.

дістемеде жер учаскесіне жне онда тран имарата, рылыстара, жермен тыыз байланысты зге млікке ыты нарыты ны мына дістер арылы жзеге асырылады:

- шыыс дістемесі, жер жасартушыларыны нын белгілеу шін олданылады жне жерді баалау шін дербес маызы жо. Жер учаскесін сатып алуа жне оны жасартуа кеткен шыыстар наты нарыта масаты мен сапасы бойынша сас жасартылан жер учаскесіні баасынан аспайтын алышарттара негізделген дістеме;

- салыстырмалы дістеме алынатын жылжымайтын млікке сас объектілерді ерікті сатушылар мен ерікті сатып алушыларды салыстырмалы меншіктерін сатып алатын жне сататын тиімді жмыс істеп тран еркін нарыта жуы арада сатылан баалармен салыстыру арылы бааланатын объектіні нын белгілеу шін олданылады;

- кіріс дістемесі болашата жер учаскесін немесе жылжымайтын млікті пайдалануды белгілі бір мерзімі ішінде кіріс келуге абілетті бааланатын объектіні нын белгілеу шін олданылады.

Жеке дара дістмелерге тоталса. Біріншіден, салыстырмалы талдау дістемесін олданан кезде жуы арадаы сатылымны наты баасы немесе сатып алынатын сас объектіге сранымдар мен сыныстар туралы апаратты зерттеу арылы белгіленген бааларды салыстыру арылы меншік ныны айындалатындыы. Бл дістемені кезектілігі мынадай жолмен аныталады: сату баасы шынайылыы жаынан жоары дегейдегі белгілі кемінде ш

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

салыстырмалы объектілерді тадалады, кейіннен формулалар мен индекстер баамы олданылады.

Индекстер мен формулалар баамыны олданылуы тадалан кемінде ш объектіні факторлары бойынша аныталады. Кейбір индекстерін атайы.

азір тжірибеде кп олданылатын апаратты дрыс кзі индексі, бл индекс сату – сатып алу шарты, ипотека жне баса да жаттара, онымен оса сыну баасы туралы газеттегі хабарламаа негізделіп іске асырылатын индекс баамы болып табылады. Екінші олданылатын индексі, бл сатылан кнні индексі. сас объектілер бааланатын объектіден брын сатыландытан, осы уаыт ішінде баалар згерген болуы ммкін, сондытан бл фактор ескерілуі керек. Ол шін жерге бааларды индексациясы туралы ай сайыны деректерді негізінде тренд есептеледі. Кейбір реттерде сату шартыны индексі олданылады, ол бойынша мміледегі тараптарды ерекше длелдері кптеген жадайларда тленетін баалара ыпал етуі ммкін жне кейбір ммілелерді нарыты емес етуі де ммкін.

Екінші олданатын дісі тарату дісі болып танылады. Тарату – бл иаш салыстыру, бл ретте жер ны мен ондаы жасартуларды арасындаы атынастар немесе млікті рамды бліктеріні арасындаы андай да бір баса атынастар зірленеді. Нтижесінде салыстыру масатында жер мен ондаы жасартулар арасындаы орта нарыты бааны тарату шін жасалан шара болып табылады. Мндай дістемені олдануды шарттары рылыс салынан жер учаскелерімен жасалатын ммілелерді, бааланатын сас учаскені баалары туралы апаратты болуы, сондай а рылыс салынан жер учаскесіні нарыты нындаы жерді барынша шама лесі туралы апаратты болуы болып табылады. Бл діс бааланатын жер учаскесін сас учаскемен салыстыру элементтерін айындау, рбір сас учаскені бааланатын учаскеден ерекшелік сипаттамаларын жне дегейлерін салыстыратын рбір элементтері бойынша айындау жне таы баса кезектілік іс имылдарымен жзеге асырылады.

Осы дістемеге сйкес, жер учаскесін жасартуларды руа кететін шыыстарды сомасы ірілендірілген жне элементтік нды крсеткіштерді пайдалана отырып айындалады.

Ірілендірілген нды крсеткіштерге объектіні жалпы шаршы, куб, метр параметрлерін сипаттайтын крсеткіштері сияты кешендер мен жмыс трлері бойынша крсеткіштері кіргізіледі, ал элементтік нды крсеткіштерге жасартуларды жасауа кететін шыындарды сомасын белгілеген кезде пайдаланылатын элементтік баалар мен баалар жатызылады.

Жер учаскесін жасартуларды жасауа кеткен шыыстарды сомасын белгілеген кезде инвесторды пайдасын жасартуларды жасаан капиталды инвестициялааны шін ытимал сыйлыаыны шамасын ескеру ажет.

шіншіден олданатын дісі ретінде рылыс салынан жне салынбаан жер учаскелері шін олданатын алды ны дістемесі болып табылады. Бл дісті олдану шарты болып, бааланатын жер учаскелерді жасарту арылы кіріс келу немесе кіріс келетін жер учаскесін коммерциялы пайдалану ммкіндігі. Егер кіріс жер учаскесін коммерциялы пайдалануа есептелген жадайларда болса, осы кірістен жер учаскесіне атысты емес кірісті алып тастау немесе капиталдандырылан кірістен жер учаскесіне атысты емес активтерді нарыты нын алып тастау ажет баытымен есептеледі.

Таы бір трлеріні бір болып, бл баалау нтижелерін келісу болып табылады. Мемлекет мтаж шін алу масатында жылжымайтын млік объектілерін баалау нтижелеріні длдігін арттыру шін бірнеше дістерді пайдалана отырып жргізілуіде ммкін. Осы реттерде алынан нтижелерді зара бір бірімен келісіледі. Нтижелерді келісу сатылы талдау дісімен жргізіледі.

Екі трлі дісті олданылуына сот тжірибесінен мысал келтірейік. Алмалы ауданды сотыны арауында болан істі алып арастырса онда, мемлекет мтаждыы шін иеліктен шыарылатын жер учаскесіне нарыты ныны баалауды дістерін анытау мселелері жнінде арастырылды. Алматы аласы кімшілігіні шешімі негізінде жер меншік иесі болып табылатын А.К. Пащенко деген азаматты жер учаскесі мемлекет мтаждыы шін алынуа жатады. Алматы аласы жылжымайтын млік орталыыны аталан азаматты жер учаскесіне берген баалау орытындысына сйкес, жер учаскесіні нарыты ны 6 100 989 тенгені рады.

Аталан нарыты нмен жауапкер А.К. Пащенко келіспейді. Соан орай, тараптарды тініші бойынша тауарлы – рылысты сараптама жргізіледі. Баалаушыны орытындысына сйкес, А.К. Пащенконы жер учаскесімен онда орналасан трын й рылыстарымен оса жер № 5. 2014 ISSN 1991-3494 учаскесіні нарыты ны 10 158 800 тенге райтындыын атады. Баалаушы баалау нын анытауда Р статистика жніндегі агенттікті апаратты ралдарыны кздері мен эксперттік тжірибемен салыстырмалы дістемесі олданыландыын баяндады.

Соан сйкес, Алмалы ауданы сотыны шешімімен А.К. Пащенкоа жер учаскесіні нарыты ны ретінде 10 158 800 тенгеге бааланандыы туралы шешім шыарады. Бдан келіп шыатыны бір іс бойынша жер учаскесіні нарыты нын айындауды екі трлі дістемесін олданылуы, екі трлі дістеме екі нарыты баалау нын берді.

Жоарыда аталан дістемеге сйкес, осы дістеме меншік иесі жер пайдаланушыа шінші тланы алдындаы міндеттемелерін тотатылуына байланысты табатын залалдарды клемі мыналарды осу арылы аныталатындыын крсетеді. Олар: замен немесе шартпен белгіленген шінші тланы алдындаы жауапкершілікке байланысты пайда болатын мерзімінен брын тотатылан міндеттемелерге, (оны ішінде, шінші тлаа тленетін айыппл) трасызды айыбы, сімаы, бтенні ашалай аражатын пайдалануына, кепілпл сомасыны азаюы, сондай а шінші тлалара аныталан жне ресми мліметтер бойынша міндеттемелерін олданыстаы занамамен арастырылан тртіппен мерзімінен брын тотатуына байланысты оларды жоалтан сомаларын тлеу бойынша шінші тланы алдындаы жауапкершілікке байланысты пайда болатын жылжымайтын млік ы иегерлері ктеретін немесе ктерген шыын сомалары;

жылжымайтын млікке ы иелері шінші тланы алдындаы міндеттемелерін мерзімінен брын тотатуына байланысты егер ытары бзылмаанда олар, ы иелері деттегі азаматты айналымнан алуы ытимал толы ала алмаан табыстарыны сомалары жатызылады.

Бл дістемеде шінші тлалармен жасаан шарттарына кейбір негіздер бойынша талдау жзеге асырылады. Айталы, жылжымайтын млікті алып оюды немесе уаытша басып алуды, оларды жылжымайтын млікке ытарын шектеуді немесе баса адамдарды іс рекеттері нтижесінде жылжымайтын млікті сапасыны нашарлауыны нтижесінде, шінші тланы алдындаы міндеттемелерін мерзімінен брын тотатуа байланысты жылжымайтын млікке ы иелері ктеруге тиісті жауапкершілікті трін жне клемін анытауа; осы негіздер бойынша жылжымайтын млікке ы иегерлері толы ала алмаан табыстарды трлерін жне клемін анытауа талдау жасау жргізіледі.

Жылжымайтын млікке ы иелеріні олдан шыарып алан пайдасын жылжымайтын млікке ы иелеріні егер оларды ытары бзылмаан болса деттегідей азаматты айналымнан алынуы ммкін табыс деп тсінеміз. олдан шыарып алан пайданы баалау жылжымайтын млікке ы иелері егер оларды ытары бзылмаан болса деттегідей азаматты айналымнан алуы ммкін бзылан ндірісін алпына келтіру кезінде алынбай алан кіретін кірістерді дисконттау арылы жзеге асырылады. Дисконттауды алдаы болатын барлы кірістер мен шыыстарды баалаушыны белгілеген дисконттау ставкасы бойынша баалауды жргізу кніне келтіру процесі деп тсіндіріледі.

Жылжымайтын млікке ы иелеріні табысы ашалай тсімдеріні тсуі мен тлем тлеуді белгілі бір уаыт кезеі ішіндегі айырмашылы болып табылады.

Залалдарды анытау масатындаы дисконттау меншік иесіне немесе жер пайдаланушыа жылжымайтын млкінен айырылуына байланысты келтірілген залалдарды олара шінші тлалар алдындаы міндеттемелерін мерзімінен брын тотатуына байланысты залалдарды оса аландаы, келтірілген барлы табыстарды залалдарды дисконттауды тиісті ставкасымен есептеу кніне келтіру болып табылады. Дисконттау ставкасын белгілеу кезінде мыналар ескерілуі тиіс:

капиталды кезе ішіндегі ауіп атерсіз табыстылыы; ы иесіні жылжымайтын млікпен ксіпкерлік ызметті жзеге асыруа байланысты туелділігі шін сыйаы млшерлемесі;

ксіпкерлік туекелдік салыстырмалы крсеткіштеріне араандаы ксіпкерлік ызметті баса салалардаы табыстылыы есепке алынуы тиіс.

Бзылан ндірісті алпына келтіру кезеінде жылжымайтын млікке ы иесі ала алмаан аша аыныны млшері, егер оларды ытары бзылмаан болса жылжымайтын млікке ы иесі деттегі азаматты айналым жадайында алуы ммкін белгіленген уаыт кезеі ішіндегі аша аымы млшерлемесі жне жылжымайтын млікке ы иелері здеріні ытары бзылуы жадайында тиісті кезе ішіндегі алуы ммкін ытимал аша арасындаы айырмашылы ретінде белгіленеді.

Бзылан ндірісті алпына келтіру кезеі деп, жылжымайтын млікке ы иелері, ытарыны бзылуына дейінгі жылжымайтын млікке ы иелері шін болан жерді пайдалану шарттарына те бола алатындай жер пайдалану шартына ол жеткізе алатын мерзім деп тсіну керек.

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

Бзылан ндірісті алпына келтіру кезеін белгілеу имаратты, рылысты, рылымны, кешенні рылыс мерзімдерін, бзылан ндірісті алпына келтіруді техника – экономикалы негіздемелерін, бизнес жоспарларын, бзылан ндірісті алпына келтіру кезеі туралы баса да толы жне длелді апараттарды арастыратын рылыс нормаларын жне ережелерін, рылысты йымдастыру жобаларын есепке ала отырып жзеге асырылады. Жер пайдалану шарттарыны састыын белгілейтін негізгі белгілер, жылжымайтын млікке ы иелеріні ытылыыны клемі мен сипаты, нысаны жне пайымдылылы млшері, млшері, туекел жне жер учаскесін пайдаланудан аша аынын табу уаыты жне жер пайдалану шарттарыны баса да сипаттамалары болуы ммкін.

деттегі азаматты айналым шарттарына cйкес аша аынын анытау кезінде онымен бірге азаматты айналым шарттарыны мынадай белгілері де есепке алынады:

- жылжымайтын млікке ы иелеріні жылжымайтын млікті пайдалануы шарттарыны саталуы ытималдыы;

- жасалан топшыламаларды нары талдауы бойынша уатталуы; нарыты жмыс істеу шарттарыны бір лгіде болуы;

- болжанбаан жадай немесе алапат кш ретіндегі берілетін жадайларды ыпал етуіні болмауы.

Жоарыда аталан дістемелер жерге меншік иесіне немесе жер пайдаланушыа келтірілген шыындарды немесе келтірілген шыындар клемін белгіледі, есептеуді жзеге асыруа септігін тигізеді. Біра бл кейбір дістемелер тек бір бірін айталай береді жне толы трде сипаттау беру трысы иындыа келіп сотырады.

ДЕБИЕТ

Стамлов.С., Стамлова Г.. азастан Республикасыны жер ыы. Жалпы блім. Оу ралы. – [1] Алматы: За дебиеті, 2004. – 334бет.

Кучерова О.И. Убытки по гражданскому праву: дисс.на соис...к.ю.н.: Краснодар, 2006. – с.245.

[2] Разрешение земельных споров в Германии//www.Google.com – аламды іздестіру торы.

[3] Абдраимов Б.Ж. Правовое обеспечение земельных отношений: обзор мировой практики. Земельное [4] законодательство и судебная практика. Учебно-практическое пособие. – Алматы: Lem, 2002. – 175 с.

REFERENCES

Stamkulov A. S, Stamkulova G. A. Zemel'noe pravo Respubliki Kazahstan. Obshhaja chast'. Uchebnik. – Almaty:

[1] juridicheskaja literatura, 2004. – 334s.

Kucherova O.I. Ubytki po grazhdanskomu pravu: diss.na sois...k.ju.n.: Krasnodar, 2006. – s.245.

[2] Razreshenie zemel'nyh sporov v Germanii//www.Google.com – alamdy іzdestіru tory.

[3] [4] Abdraimov B.Zh. Pravovoe obespechenie zemel'nyh otnoshenij: obzor mirovoj praktiki. Zemel'noe zakonodatel'stvo i sudebnaja praktika. Uchebno-prakticheskoe posobie. – Almaty: Lem, 2002. – 175 s.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПО РАСЦЕНИВАНИЮ ПРИНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ

СОБСТВЕННИКУ ЗЕМЛИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Адилгазы Серикхан Ключевые слова: Земля, собственник земли, землепользование, земельный рынок, участок земли.

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые акты обеспечивающие возмещение принесенных убытков собственнику земли и землепользователю. Основываясь на мнении казахстанских и российских ученых, были сделаны выводы и предложения. Рассматриваются методы, выявленные при работе по исследованию объема убытков, а также факторы, нормативы, которые включают расходы на материальные ценности. На основе проведённого исследования автором даётся полное определение вычислительной методики по расцениванию принесенных убытков собственнику земли и землепользователю.

–  –  –

Key words: psychology, process, familiarizing, school students, healthy lifestyle.

Abstract. In this article the author considers psychological features of process of familiarizing of school students with a healthy lifestyle. The analysis showed that process of formation of a healthy lifestyle in age aspect has the specific features.

УДК 18:: 37.1

–  –  –

Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, г. Туркестан, Казахстан 2 Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, г. Шымкент, Казахстан Ключевые слова: психология, процесс приобщения, школьники, здоровый образ жизни.

Аннотация. Формирование потребностей, интересов, мотивов, взглядов детей в различные возрастные периоды осуществляется в тесном взаимодействии привычного поведения, эмоций, сознания. Каждый период детской жизни представляет собой целостный цикл полноценной жизни, обеспечивающий развертывание сущностных сил. В каждом возрастном периоде у детей обнаруживается ведущая потребность и соответствующее ей противоречие. Разрешение противоречий и удовлетворение ведущей потребности способствуют развитию многообразия потребности-интересов, подготовке к полноценной жизнедеятельности в следующем возрастном цикле.

Демократизация школьной жизни, свободный выбор коллектива, занятий по душе, предметов для изучения, форм внеклассной деятельности – все это создает благоприятные условия для самовыражения, отстаивания значимых для него убеждений, взаимопонимания со сверстниками и взрослыми, что в конечном итоге должно положительным образом сказаться на формировании нравственных и социальных качеств, приобщенности к ЗОЖ.

Для эффективного приобщения учащихся к основам здорового образа жизни возрастает важность и необходимость учета возрастных особенностей развития школьников, так как в онтогенезе личности имеются периоды, характеризующиеся неодинаковой степенью реагирования как на позитивные, так и на негативные воздействия, смыслообразующие и укрепляющие формирование и развитие ее жизненно важных качеств, способностей, навыков и умений.

Педагогическое значение таких периодов очень важно для практического решения насущной проблемы. Поскольку факторы, воздействующие на ребенка в процессе обучения и воспитания, могут давать принципиально различный эффект в зависимости от периода его развития. В одни периоды – оптимальный эффект, в другие – нейтральный, в третьи – отрицательный. Зная

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

особенности периодов онтогенеза, можно успешно управлять индивидуальным развитием, оптимально решать задачи по приобщению учащихся к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

При выявлении возрастных особенностей детей и фиксации определенного периода детства ученые основываются на анатомических показателях, особенностях протекания физиологических процессов, качественных изменениях роста, развитии психики эмоционально-волевой и действенно-практической сфер, степени духовно-нравственной зрелости. Отметим, что в современных периодизациях детства исследователями [1; 2] отмечаются явления ускоренного физического развития детей (акселерации); их способность выдерживать значительные физические, эмоционально-психические и интеллектуальные нагрузки; духовная готовность к вступлению в многообразные социальные отношения в своей микросреде.

Рассмотрим более подробно особенности формирования личности школьников в различные возрастные периоды их жизни.

Младший школьный возраст (6-10 лет). Переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, отношениях с другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими.

В биологическом отношении младшие школьники переживают период второго округления: у них по сравнению с предыдущим возрастом замедляется рост и заметно увеличивается вес; идет интенсивное развитие мышечной системы. Значительно возрастает сила мышц. Все ткани детского организма находятся в состоянии роста [3].

В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга. Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно проходит в процессе обучения. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти компенсируются ярко выраженной эмоциональностью восприятия [4].

Становление личности маленького школьника происходит под влиянием новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включения в целую систему коллективов (общешкольного, классного). У него развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.).

Психофизиологическая основа, заложенная в дошкольном возрасте, позволяет младшему школьнику обратиться к накоплению фактов о мире. Он утверждает себя в окружающей предметной среде. На основе противоречия – стремления к утверждению себя в предметной среде и незнании ее – у ребенка возникает ведущая для этого возраста духовная познавательная потребность, многообразные познавательные стремления и интересы. Накопление представлений является для младшего школьника не только духовным обогащением. Состояние собирательства фактов, ощущения себя в предметном мире есть нормальное условие полноценности его жизни.

Богатство фактов в сознании ребенка, приведение их в систему обеспечивают первоначальный уровень мировоззрения, эмпирического представления о мире. Одновременно, в результате удовлетворения познавательной потребности, накопления представлений и образов, в психике ребенка осуществляется громадная работа по осмыслению фактов, их сравнению и сопоставлению, созданию на их основе представлений и образов. Активная работа психики развивает мышление ребенка и готовит почву для возникновения новых духовных потребностей [5].

Сознание младшего школьника еще не становится самостоятельным регулятором поведения и деятельности, развития духовных потребностей. Но оно уже достаточно устойчиво для того, чтобы деятельно участвовать в организации жизни, выборе полезной и разумной деятельности. Ребенок осознает возникающие у него интересы и становится способным сосредоточивать на них свое активное внимание и волевые усилия. Это позволяет, развивая в нем ведущие духовнопознавательные потребности, продолжая формирование привычек и эмоциональной сферы, в большей мере опираться на сознание самого ребенка. Детское сознание во всем его комплексе, являясь опорой педагогического воздействия, продолжает оставаться, как и в дошкольном возрасте, предметом и результатом воспитания [6]. Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения.

№ 5. 2014 ISSN 1991-3494 Ведущая роль учебной деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности (игра, элементы трудовой деятельности, занятия спортом, искусством и пр.) в ходе которого совершенствуются и закрепляются новые достижения ребенка [7].

Младший школьный возраст является сензитивным: для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения учиться; раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим; усвоения социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских контактов.

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о больших возможностях формирования основ ЗОЖ на данном возрастном этапе.

В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего опыт жизнедеятельности в микросреде.

Таким образом, младший школьный возраст является этапом существенных изменений в развитии личности. Полноценное проживание ребенком данного возрастного периода возможно лишь при определяющей и активной роли взрослых (учителей, родителей, психологов, общественных воспитателей), основной задачей которых является создание оптимальных условий для формирования основ здорового образа жизни, раскрытия и реализации потенциальных возможностей личностного развития младшего школьника с учетом индивидуальных особенностей.

Средний школьный возраст (от 10-11 до 15 лет) – переходный от детства к юности. Он совпадает с обучением в основной школе (V-IX классы) и характеризуется общим подъемом жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. В этом возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма. Наблюдается усиленный рост тела в длину (у мальчиков за год отмечается прирост на 6-10 см, а у девочек – до 6-8 см). Особенно интенсивно растут мальчики 15 лет (прибавляют в росте 20-25 см) и девочки 13 лет. Продолжается процесс окостенения скелета, кости приобретают упругость и твердость. Значительно возрастает сила мышц. Развитие внутренних органов неравномерно, рост кровеносных сосудов отстает от роста сердца, что приводит к нарушению ритма его деятельности и учащению сердцебиения [8].

В подростковом возрасте идет интенсивное нравственное и социальное формирование личности. Вместе с тем мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных суждений, моральные принципы, которыми школьник руководствуется в своем поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения товарищей, противоречия жизни [9].

Главной, ведущей потребностью этого возраста является духовно-нравственная потребность в самосознании, в осмыслении своего места среди других людей. Подросток уже накопил некоторые знания о жизни, о людях, о себе и теперь хочет понять себя в сравнении с другими людьми. На этой почве возникает и основное противоречие, являющееся движущей силой его развития, стимулирующей поведение, определяющей направление интересов и деятельности [10].

В подростковом возрасте появляется и усиливается стремление быть похожим на старших (стремление к взрослости). Кроме того, изменяется содержание и роль подражания в развитии личности, которая с наступлением подростничества становится управляемым и начинает обслуживать потребности личностного самосовершенствования ребенка. Причем, как отмечают исследователи [11], зачастую цель «быть как взрослый» достигается за счет подражания внешним формам наблюдаемого поведения взрослых.

В подростковом возрасте продолжаются процессы формирования и развития самосознания ребенка, которые направлены на осознание человеком своих личностных особенностей. Данный процесс характеризуется особенным вниманием подростка к собственным недостаткам и стремлению к желаемому образу «я», который складывается из ценимых ими достоинств других людей [12]. Осознание разрыва между идеалом и собственным несовершенством способствуют возникновению потребности самосовершенствования и самовоспитания. Учитывая результаты

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

исследований, свидетельствующих, что у всех без исключения школьников подросткового возраста наблюдается позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом [13; 14], а также ярко выраженного у подростков стремления к выработке значимых качеств, таких как сила воли, мужественность, настойчивость и т.п., средством развития которых являются занятия физкультурой [15]. Бесспорно, что все это делает подростковый возраст особенно благоприятным для формирования здоровых привычек, соблюдения норм и принципов здорового образа жизни, выработке индивидуального стиля здорового образа жизни.

Учитывая, что поведение подростка не только подражание, но и сознательный выбор того, что престижно, значимо, укрепляет положение среди сверстников и делает самостоятельным и значительным в собственных глазах. Именно этим объясняется возникновение у подростков тяги к социально-индиферентным неформальным объединениям, курению, употреблению наркотических, токсичных веществ, алкоголя, а также к бездумному времяпровождению и т.п.

В этот возрастной период особое внимание следует обратить на организацию различных способов взаимодействия с подростками, которые позволят анализировать и осмысливать вместе с ними поступки и происходящие события, предоставляют возможность самостоятельных выборов и решений, побуждают их к самоанализу, самоконтролю, управлению своим поведением. [16].

Такие взаимоотношения определят их положительные духовные потребности, подготовят к новому, завершающему периоду становления личности в детском возрасте, периоду юности.

В старшем школьном возрасте (15-18 лет) в основных чертах завершается физическое развитие человека: заканчивается рост и окостенение скелета, увеличивается мышечная сила, ребята выдерживают большие двигательные нагрузки. Устанавливается кровяное давление, ритмичнее работают железы внутренней секреции. В старшем школьном возрасте заканчивается первый период полового созревания [17].

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются ускоренными темпами.

Этому способствует не только сензитивный период нравственной зрелости, но и новая обстановка:

изменение характера деятельности, положения в обществе и коллективе, интенсивность общения.

Более отчетливыми становятся моральные понятия, оценки, крепнут этические убеждения [18].

Чувство взрослости становится глубже и острее. Появляется стремление выразить свою индивидуальность, любым способом им хочется обратить на себя внимание, утвердить свою самобытность [19].

Формирование личности в юношеском возрасте зависит от того, насколько развиты к этому периоду сущностные силы человека – умение думать, воображать, решать жизненные задачи, видеть, слышать, переносить физические нагрузки, предпринимать трудовые усилия, владеть орудиями деятельности, испытывать разнообразные эмоциональные состояния и волевые, напряжения [20]. Круг духовных потребностей в юношеском возрасте сильно расширяется.

Духовная жизнь характеризуется все более глубокой потребностью нравственного и эстетического переживания. Юноши и девушки определяют для себя нравственные принципы и испытывают духовную потребность в согласовании с ними своего практического поведения. Их ведущая потребность заключается в настойчивом стремлении найти, определить свое место в жизни, в реальных общественных отношениях. Психологически она проявляется как неодолимое желание творческого общественно полезного проявления своей личности и индивидуальности. Эта потребность оказывает действенное влияние на формирование всех других духовных и материальных потребностей. Среди них потребность в труде, в знаниях и творческом самовыражении, в общении, в другом человеке, в дружбе и любви; в нравственном совершенствовании, физическом и эстетическом развитии.

Основное противоречие развития человека в юношеском возрасте заключается в несоответствии представлений юношей и девушек о самих себе, их притязаний возможностям реализовать на практике свои идеальные стремления [20, 14].

Следует учитывать наличие у старшеклассников постоянной потребности в общении с более старшими товарищами, авторитетными взрослыми, педагогами и другими взрослыми. Отсюда вытекает необходимость создания воспитывающей среды, формирования в микросреде старшеклассника социально-значимых для здорового образа жизни групповых, коллективных норм, ориентаций и ценностей с использованием всего арсенала средств и возможностей № 5. 2014 ISSN 1991-3494 составляющих его микросреды, в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для полноценной самореализации, саморазвития личности школьника в отношений аспектов здорового образа жизни, его самоактуализации в семье и ближайшем окружении.

Итак, формирование потребностей, интересов, мотивов, взглядов детей в различные возрастные периоды осуществляется в тесном взаимодействии привычного поведения, эмоций, сознания. Каждый период детской жизни представляет собой целостный цикл полноценной жизни, обеспечивающий развертывание сущностных сил. В каждом возрастном периоде у детей обнаруживается ведущая потребность и соответствующее ей противоречие. Разрешение противоречий и удовлетворение ведущей потребности способствуют развитию многообразия потребности-интересов, подготовке к полноценной жизнедеятельности в следующем возрастном цикле [21].

Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования личностных качеств и становления жизнедеятельности и поведения личности. Податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования основ здорового образа жизни.

Подростничество – наиболее сложный и трудный из детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Это возраст закрепления приобретенного в раннем детстве нравственного опыта, его осмысления и обагощения. Важная особенность данного возраста состоит и в том, что это и период полового созревания, со всеми присущими ему негативными явлениями (чрезмерной возбудимостью, эмоциональностью, конфликтностью и т.п). Реальная сложность жизни подростков заключается и в постепенно нарастающей потребности в самоосознании, самопознании, самоутверждении. На этой почве возникает и основное противоречие, являющееся движущей силой его развития, стимулирующая поведение и определяющая направление его интересов, в том числе к здоровому образу жизни и деятельности в целом.

Основное противоречие развития человека в юношеском возрасте заключается в желаниях юношей и девушек к самоутверждению, их притязаниях к самосовершенствованию и возможностям реализовать на практике свои идеальные стремления. Следовательно, правильно организованному воспитанию принадлежит решающая роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает школьник, будет складываться его личность. Демократизация школьной жизни, свободный выбор коллектива, занятий по душе, предметов для изучения, форм внеклассной деятельности – все это создает благоприятные условия для самовыражения, отстаивания значимых для него убеждений, взаимопонимания со сверстниками и взрослыми, что в конечном итоге должно положительным образом сказаться на формировании нравственных и социальных качеств, приобщенности к ЗОЖ.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что процесс формирования здорового образа жизни в возрастном аспекте имеет свои специфические особенности.

Учитывая определяющее значение деятельности в формировании личности школьника, его образа жизни, в том числе и здорового образа жизни, можно считать, что средствами педагогического воздействия должны быть разнообразные виды деятельности: игра, общение, различные виды труда, в том числе учебный, деятельность в общественных организациях, в природе и пр. Помимо этого, необходимо привлечение широкого круга участников, обладающих потенциальными возможностями включения школьников в различные виды деятельности, адекватных аспектам здорового образа жизни [22].

Итак, здоровый образ жизни учащихся мы понимаем как деятельность школьников, направленную на усвоение социального опыта и формирования всесторонне развитых потребностей в отношении аспектов здорового образа жизни: физического, интеллектуального, эмоционального, социального, личностного, духовного и узологического, реализуемых в деятельности, организуемой и стимулируемой составляющими его микросреды.

ЛИТЕРАТУРА

Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо. – М.: Просвещение, 1984. – 256с [1] Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1973. – 288с [2]

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1990.- 192 с.

[3]

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека.- М.:

[4] Сфера, 2004.- 464с Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968.- 467с [5]

Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой.- М.:

[6] Педагогика, 1982.- 216с Жугитова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни: беседы психолога: Книга для учителей и родителей.М.: Просвещение, 1990.- 256с Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и физиологии подростка.- М.: Просвещение, 1986.- 80с [8] Мир детства: Подросток / Под ред. А.Г.Хрипковой.- М.: Педагогика, 1982.- 432 с [9] Кле М. Психология подростка. – М.: Педагогика, 1991.- 176с [10] Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток.- М.: Просвещение, 1991. – 224с [11] Пикалова Л.П. Психология формирования здорового образа жизни подростков.- М.: РАО, 2000 [12] Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет/ Под ред. И.В.Дубровиной, [13] Б.С.Круглова.- М.: Педагогика, 1988.- 192с Пономарчук В.А., Аяшев О.А. Физическая культура и становление личности. – М.: Физкультура и спорт, 1991.

[14]

– 159с.

Адамбеков К.И. Педагогические основы физического воспитания учащихся: Диссертационная работа.... доктора [15] пед. наук, Алматы, 1995-312 с.

Болеев Т.К. Подростки группы риска. – М.: МПГУ, 2009.- 234с.

[16] Сердюкоская Г.Н. Социальные условия и состояние здоровья школьников. – М., 1979.- 164 с.

[17] Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.- М.: Академия, 1998.- 288с.

[18] Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте.- М.: Педагогика, 1991.-152с [19] Кон И.С. Психология старшеклассника.- М.: Просвещение, 1982.- 207с.

[20] Немов Р.С. Психология: Учебник в 3-х кн.-4-е изд. М.: Владос, 2000 – кн.2. Психология образования – 608 с.

[21] Торыбаева Ж.З. Теоретические основы внедрения инновационных технологий здорового образа жизни в [22] процессе взимодействия социальных институтов воспитания.- Шымкент, 2008.-324 с.

REFERENCES

[1] Vozrastnaja i pedagogicheskaja psihologija / Pod red. M.V.Gamezo. – M.: Prosveshhenie, 1984. – 256s [2] Vozrastnaja i pedagogicheskaja psihologija / Pod red. A.V.Petrovskogo.- M.: Prosveshhenie, 1973. – 288s [3] Arshavskij I.A. Fiziologicheskie mehanizmy i zakonomernosti individual'nogo razvitija. – M., 1990.- 192 s.

[4] Kulagina I.Ju., Koljuckij V.N. Vozrastnaja psihologija: Polnyj zhiznennyj cikl razvitija cheloveka.- M.: Sfera, 2004.- 464s [5]Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. – M.: Prosveshhenie, 1968.- 467s [6]Formirovanie uchebnoj dejatel'nosti shkol'nikov / Pod red. V.V.Davydova, I.Lompshera, A.K.Markovoj.- M.: Pedagogika, 1982.- 216s [7]Zhugitova N.V. Psihologicheskie uroki obydennoj zhizni: besedy psihologa: Kniga dlja uchitelej i roditelej.- M.:

Prosveshhenie, 1990.- 256s [8]Kolesov D.V., Mjagkov I.F. Uchitelju o psihologii i fiziologii podrostka.- M.: Prosveshhenie, 1986.- 80s [9] Mir detstva: Podrostok / Pod red. A.G.Hripkovoj.- M.: Pedagogika, 1982.- 432 s [10] Kle M. Psihologija podrostka. – M.: Pedagogika, 1991.- 176s [11] Bajjard R.T., Bajjard D. Vash bespokojnyj podrostok.- M.: Prosveshhenie, 1991. – 224s [12] Pikalova L.P. Psihologija formirovanija zdorovogo obraza zhizni podrostkov.- M.: RAO, 2000 [13] Osobennosti obuchenija i psihicheskogo razvitija shkol'nikov 13-17 let/ Pod red. I.V.Dubrovinoj, B.S.Kruglova.- M.:

Pedagogika, 1988.- 192s [14] Ponomarchuk V.A., Ajashev O.A. Fizicheskaja kul'tura i stanovlenie lichnosti. – M.: Fizkul'tura i sport, 1991. – 159s.

[15] Adambekov K.I. Pedagogicheskie osnovy fizicheskogo vospitanija uchashhihsja: Dissertacionnaja rabota.... doktora ped. nauk, Almaty, 1995-312 s.

[16] Boleev T.K. Podrostki gruppy riska. – M.: MPGU, 2009.- 234s.

[17] Serdjukoskaja G.N. Social'nye uslovija i sostojanie zdorov'ja shkol'nikov. – M., 1979.- 164 s.

[18] Talyzina N.F. Pedagogicheskaja psihologija.- M.: Akademija, 1998.- 288s.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 17 |

Похожие работы:

«lecture_18 file:///E|/MSU/20062007/GeologyRussia2006_1/lecture_16-19/lecture_18.htm Строение Корякско-Камчатской области. Охотское и Берингово моря. Корякское нагорье. Июль 1986. фото Мазаровича А.О. Лекция 18 (27 -28 ноября 2006 г.) Активная окраина континентальная окраина, которая характеризуется интенсивной сейсмичностью, интенсивными магматическими (включая вулканические) процессами. Двумя основными типами активных континентальных окраин принято считать андийские (восток Тихого океана) и...»

«  Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Faculty of Business Administration, University of Economics in Prague Penza State Technological University Penza State University RIGHTS AND FREEDOMS OF PEOPLE: PROBLEMS OF REALIZATION, PROVIDING AND PROTECTION Materials of the IV international scientific conference on June 5–6, 2014 Prague Rights and freedoms of people: problems of realization, providing and protection: materials of the IV international scientific conference on June 5–6, 2014. –...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ Обзор международных практик и анализ ситуации в Российской Федерации Москва 2015 УДК 351.712 ББК 65.41 Г83 Г83 Государственные закупки: направления развития. Обзор международных практик и анализ ситуации в Российской Федерации / сост. Е. Абрамова, Б. Ткаченко. – Москва : Сектор, 2015. – 124 с. Сборник материалов «Государственные закупки: направления развития. Обзор международных практик и анализ ситуации в Российской Федерации» издан с целью...»

«www.lsmuni.lt 7 6 LSMU, LSMU PBL).,,.,, – –.,,, ;,.,, ;,,. LSMU. «Santaka» «Nemunas». ;, ;. ;., 20. LSMU 650 46., –  –  – ОДОНТОЛОГИЯ ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ Продолжительность: 5 лет Степень: Магистр одонтологии Квалификация: одонтолог Кредиты ECTS: 300 РЕЗИДЕНТУРА Продолжительность: 3 года (в зависимости от специализации) Степень: Специалист Программа обучения одонтологии Во время занятий студенты Кредиты ECTS: 198 получают практические знания в области одонтологии,...»

«Туристско-спортивный союз России Петрозаводский государственный университет Турклуб «Сампо» ОТЧЕТ о велосипедном учебно-тренировочном походе I категории сложности по Витебской и Минской областям Белоруссии, совершенном с 28 апреля по 03 мая 2011 года (Петрозаводского отделения школы БУ по велотуризму) Маршрут: Полоцк-Островщина-Миоры-Перебродье-Браславоз.Струсто(рад)-Ахремовцы-Замошье-Милашки-Дубровка-КозяныПоставы-Камаи-Нарочь-Гатовичи-Брусы-Вилейка-Плещеницымемориальный комплекс...»

«Предварительный план оцифровки на 2015 г. Архивные материалы РГИА № п.п. № Название фонда, №№ описей Предпол. колпримеч. фонда во л.Раритеты: 1 380 Плановый архив (1837-1918 гг.). Оп. 29. новый Карты и планы казенных и частных земель и лесов Санкт-Петербургской губернии за 1774 1877 гг. 2 733 Департамент народного просвещения. продолжение Оп. 96, 206, 207, 208. Планы и фасады научных учреждений и учебных заведений за 1796-1888 гг.; географические карты со специальными обозначениями,...»

«БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РУССКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Путешествия. Экспедиции Библиографический список изданий 1. Адамов А. А. Ирак арабский. Бассорский вилайет в его прошлом и настоящем. — СПб.: тип. Глав. упр. уделов, 1912. — IV, 2, 616 с.; 19 л. ил.2. Акифьеф И. Н. На далекий Север за золотом: из дневника кругосветного путешествия 1900 г. — СПб., 1902. — [4], 200 с.; 37 л. ил. (Русско-американская экспедиция с целью поиска золота на Чукотском полуострове) 3. Алексеев П. Д.-Р. По...»

«том 176, выпуск 1 Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции N. I. VAVILOV ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF PLANT INDUSTRY (VIR) _ PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING volume 176 issue 1 Editorial board O. S. Afanasenko, B. Sh. Alimgazieva, I. N. Anisimova, G. A. Batalova, L. A. Bespalova, N. B. Brutch, Y. V. Chesnokov, I. G. Chukhina, A. Diederichsen, N. I. Dzyubenko (Chief Editor), E. I. Gaevskaya (Deputy Chief Editor), K. Hammer, A. V. Kilchevsky, M. M. Levitin, I. G....»

«СК-Е.06-01.59-2010 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПОДГОТОВКИ ПЛАВСОСТАВА СУДОВ (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) СК-Е.01.1-6.2.8-05.55-2014 СК-Е.06-02.59-2010 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Положение о виде деятельности Положение о прохождении практики студентами,...»

«Евгений Онегин Александр Сергеевич Пушкин Роман в стихах Pe€tri de vanite€ il avait encore plus de cette espe`ce d’orgueil qui fait avouer avec la me^me indiffe€rence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d’un sentiment de supe€riorite€, peut-e^tre imaginaire. Tire€ d’une lettre particulie`re He мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и...»

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. М. ГОРЬКОГО Г. А. МАКСИМОВИЧ ОСНОВЫ КАРСТОВЕДЕНИЯ ТОМ Вопросы морфологии карста, спелеологии и гидрогеологии карста ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕРМЬ—1963 G. A. MAXIMOVICH Principles of Karst Sciene vol. I Perm, 1963 Предисловие ПРЕДИСЛОВИЕ Карстовые явления широко развиты на Земле. В пределах континентов обнаженные и погребенные растворимые в воде горные породы занимают значительные площади: карбонатные — известняки, доломиты, мраморы, и...»

«Образцы документов утверждены комиссией по выборам ректора 30.03.2015г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» Председателю комиссии по выборам ректора Н.К. Чернявской Ф.И.О., место работы, должность, _ адрес проживания, контактный телефон ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении принять участие в выборах ректора в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...»

«90 лет Гражданской Авиации России Руководители Отечественной Гражданской Авиации 1923 – 2013 Музей МГТУ ГА – 2013 Андрей Александрович Знаменский Начальник Главвоздухфлота России (председатель Совета по гражданской авиации) 1920-1923 После Октябрьской революции 1917 года стал формироваться новый аппарат управления авиацией. В конце октября создано Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания при Смольном. В декабре Бюро преобразовано во Всероссийскую коллегию по управлению воздушным флотом...»

«Биопсия Автоматические системы для биопсии и иглы к ним 3 Таблица сравнения характеристик автоматических систем для биопсии 6 Иглы для режущей биопсии 7 Аспирационные иглы 9 Иглы для костной биопсии Локализационные иглы и инструменты Таблица соответствия размеров биопсийных игл 13 Радиоволновая хирургия Радиохирургия Инфракрасная коагуляция Инфракраcная коагуляция 17 Колопроктология Аноскопы Ректоскопы (сигмоидоскопы) 21 Урология Зажимы от недержания мочи 23 Ранорасширители и крючки Хирургия...»

«№ 2 (6) Накануне празднования Дня России состоялось торжественное принятие присяги молодыми сотрудниками Службы и вручение наград лучшим её работникам подробнее на стр.2 ПОПУЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК В МАССЫ В прошлом году Федеральная сведений. Это позволит своевременно служба судебных приставов успешно получать уведомления как о появлении запустила в работу такой мощный новой задолженности, так и об изме Заместитель главного электронный ресурс как Банк данных...»

«Туелсіздікке – 20 жыл Независимости – 20 лет НАЗАРБАЕВ НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ – ОСНОВАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА «аза энциклопедиясы» Алматы АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ГИМНІ Сзі: Ж. Нжімеденов, Н. Назарбаев ні: Ш. алдаяов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Авторы текста: Ж. Нажимеденов, Н. Назарбаев Автор музыки: Ш. Калдаяков Алтын кн аспаны, Алтын дн даласы, Ерлікті дастаны, Еліме арашы! Ежелден ер деген, Даымыз шыты ой. Намысын бермеген, азаым мыты ой! айырмасы: Мені елім, мені...»

«Международная Туристская Академия Биржаков Михаил Борисович Никифоров Валерий Иванович ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА: ПЕРЕВОЗКИ Издание третье, переработанное и дополненное Туристский продукт и перевозки Способы передвижения с помощью мускульной силы человека Пешеходные путешествия и туры Автомобильные и автобусные туры Прокат автомобилей Железнодорожные перевозки и туры Воздушные перевозки Речные и морские перевозки Комбинированные виды перевозок Нормативное обеспечение и страхование Москва —...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПГНИУ Сборник научных трудов Выпуск Пермь 2014 УДК 378:00 ББК 74.58:72 В 38 Вестник молодых ученых ПГНИУ [Электронный ресурс]: В 38 сб. науч. тр. / отв. редактор В.А. Бячкова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2014. – Вып. 4. –...»

«Проблемы формализации криминалистического знания. Шаров В.И. Любая теория представляет собой систему взаимосвязанных высказываний или предложений, описывающих закономерности объекта познания. Основная функция теории прогностическая. Она заключается в возможности умозрительным путем получить неизвестные ранее свойства или стороны описываемого теорией объекта. Основу теории составляют небольшое количество аксиом, из которых и выводятся все основные положения. Только теория наряду с описанием...»

«Доклад об экологической ситуации в Еврейской автономной области в 2014 году Одобрен постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.06.2015 № 281 Настоящий доклад подготовлен управлением природных ресурсов правительства Еврейской автономной области в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.02.2011 № 30-пп «О Порядке подготовки ежегодного доклада об экологической ситуации в Еврейской автономной области» в целях информирования населения об...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.