WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 |

«ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК THE BULLETIN НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1944 ЖЫЛДАН ШЫА БАСТААН ИЗДАЕТСЯ С 1944 ...»

-- [ Страница 16 ] --

Елбасы схбатында дін мселесіне де айрыша тоталып тті. «ранны асиетті кімдерін орындау шін кемтарлара кмектесу, бір-бірімізге жанымыз ашу, бауырмал болу, лкенді сыйлау, баланы трбиелеп сіру, Отанды, елді орау, бірлікке шаыру арылы дінді ркендеткен жн», деді. Осылай еткенде ана дінні мемлекетке зор пайдасы, лкен аморлыы болатынын атап крсетті. Сырттан оып келген жастар бізді дстрімізге кереар діни аымдарды тыпалаысы келеді. здерінше бл аымдарды жн санап, кшпен, зорлыпен таысы бар. Мны остай алмаймыз. Дін жолында кштеу, зорлау деген болмау керек.

рине, баса діндерді, оларды ттынатындарды сыйлап, рметтеген дрыс.

Бізді масат негізінен дінді шынайы имандылыа жаындатып, оны жасы жаын алуа мтылу болу керек. Атына бкіл ел аны Жібек жолы айта жаыруда. рлы клігін дамытатын «Батыс ытай – Батыс Еуропа» жолыны маызы ерекше. Жезазан жеріндегі жаадан салынан теміржолды Шыыс пен Батысты жалайтын асыр жобасы деуге бден болады. Бл стратегиялы жоба азастанны орталы ірінен жнелтілетін жкті Батыса, одан Еуропаа тікелей жеткізуге ммкіндік береді. Осы жмыстарды брі Елбасыны биік масаты – аза еліні Мгілік Ел болуы шін атарылуда.

арифолла ЕСІМ, лтты ылым академиясыны академигі, философия ылымдарыны докторы, профессор:

– Елбасы лытаудаы сзінде лытауды асиетіне айрыша тоталды. «Мына зіміз келіп отыран лытау – те асиетті жер. лытау деп аталуыны зіні тарихи мні бар», деді.

Расында да, лытау – лан-байта аза даласыны наыз тп кіндігі, лытау ірі, лытау жерінде Жошы ордасыны орнауы, Шыыс тымыны еуразиялы саясатына оны йыты болуы бл ірді даын лемге танытып, мртебесін биікке ктерді. лытау сан жылдар бойы тркі-моол кшпенділеріні хандары мен асйектері, батырлары мен дегдар топтары оныстанан саяси-мдени киелі жрта айналды.

аза хандарыны, сондай-а, ататы тайпа ксемдеріні мрдесі жерленген пантеон да осы лытау ірінде. Ел амын жеген ер Едігені жне Тотамыс ханны лытауды шар басынан мгілік жай табуында да лкен мн-маыз бар. Алаша ханны сулетті де аса рі аса айбынды кмбезі Кегір зеніні жаасында ерек бейнесімен ерекше кз тартып тр.

Осыдан бірнеше жыл брын Елбасымыз Тркістанда ткен зиялы ауым кілдерімен кездесуде керемет ойлар айтты. Нрслтан бішлы: «Біз з лтымызды тануда Абай шыармаларын, ислам дініні лаатын алуда Ясауи ілімін басшылыа алуымыз керек», деді. Керемет айтылан сз! Елбасымыз Абайды жиі-жиі аузына алады. Бл тегін емес. азаты бкіл болмысы данышпан Абайда тр. Мен Елбасына абайшылдыы шін ерекше тнтімін жне зор алысымды білдіремін.

Ясауи ілімі, оны «Хикметтері» – аза шін ана емес, бкіл тркі жрты шін ерекше астерлі ым.

азастана келген Тркия президенттері ішінде ожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етпегендері сирек.

Олар Елбасыны сынысын бірден олдап, Тркістанда Халыаралы аза-трік университетін ашты, кесенеге жаырту жмыстарын жргізді. Ясауи айда, Тркия айда жатыр. Олар мытпаан. лі кнге дейін басын иеді, рметтейді. Ендеше, лы бабамыздан біз де неге алуымыз керек.

азір азастанда Сауд Арабиясы, Ливия, Пкістан, т.б. елдерде діни білім алан жастар аптап кетті.

Оларды білімі біз ттынатын Ханафи мзабына сйкес келе ме? Осыны мытап ойлануымыз керек.

Нрслтан бішлы мны брімізден брын ойлап, Алматыдан «Нр мбарак» атты аза-мысыр ислам университетін ашып берді. Ендігі кезде біз зімізге ажет діни мамандарды зіміз даярлауымыз керек.

Елбасымыз – лкен философ тла, лытауда сйлеген сзінде ол лтыны лы стазы ретінде осыны длелдеп берді.

Улихан АЛИЖАНОВ, М.уезов атындаы дебиет жне нер институтыны директоры, лтты ылым академиясыны корреспондент-мшесі, филология ылымдарыны докторы, профессор:

№ 5. 2014 ISSN 1991-3494

– Мемлекет басшысы асиетті лытау баурайындаы схбатында: «Тарихын білмеген лтты болашаы да блыыр болуы ммкін. Мысалы, керемет лкен еменні тамыры тере болмаса, ол дауыла шыдап тра алмайды», деді.

Халыты тарихындаы баа жетпес нды ескерткіштер ретінде бабаларымызды эпикалы мраларын, белгілі аза жазушылары мен аындарыны шыармаларын айтатынымыз белгілі. Елбасымызды бастамасымен «Мдени мра» бадарламасы ойдаыдай жзеге асты.

Елімізді егемендікке ие болуы жаа ккжиектерді ашты. деби дерісті дамытуа, лтты сана-сезімді дамытудаы дебиетті орнын айындауа олайлы жадай жасады. аза дебиеті мен азаты дебиеттану ылымына репрессияа шыраан аындар мен жазушыларды, Алаш айраткерлеріні шыармашылы мралары айта оралды. «Бабалар сзі» атты 100 томды эпикалы жне фольклорлы мраларды, 20 томды «деби мраларды» ола тиюі лкен жетістік.

Туелсіздікке ол жеткізуімізді арасында лемдік оамдастыа лайыты трде енуді барлы алышарттары пайда болды. Ал еркіндік сйгіш рух лы Далада – ркениетті бесігінде рдайым стемдік рып, саталып келген еді.

«Мені арманым, ойым – азастанны мгілік болуы. Сондытан Мгілік Ел деген идеяны сындым.

Мгілік Ел болу шін брін жасап жатырмыз», деді схбатында Елбасы.

Мгілік Ел болуды масат еткен рбір азамат тарихымызды ткенінен саба алуы тиіс. «ОрхонЕнисей» ескерткішінде, таса басылан «Клтегін» жазуында кіл блер тстар бар. Тркі халыны елдіктен айырылуыны себебін Клтегін бабамыз соыра тая статандай тізіп береді: «міршілері де біліксіз екен, жалта болан екен, бектеріні, халыны ымырасыздыынан, табаш халыны тепкісіне кнгендігінен, інілі-аалыны дауласандыынан, бекті-халыны жауласандыынан…». Бдан шыатын орытынды, елге е алдымен ажеті – ауызбірлік, ынтыма. «Тртеу тгел болса тбедегі келеді» дегенді ту ет деп тр бабамыз.

Елбасымызды азіргі жргізіп отыран саясаты азастанды мекен еткен алуан лт кілдеріні достыын, азаты з ішіндегі ауызбірлігін, берекесін сатауа арналан. Сондытан Нрслтан бішлыны азаты тілі мен тарихына, діні мен дстр-салтын сатауа атысты сзі р азаты жрек трінен орын алады деп ны сенемін.

Мені шетелдердегі ріптестерім «Нрслтан Назарбаевтай дана басшысы бар азатар андай баыттысыдар» дегенді жиі айтады. Ендеше, біз Елбасымызды азаты береке-бірлікке, ынтымаа бастайтын лытау трінде айтылан лаатты ойларынан тиісті ибрат алуымыз керек.

Ханкелді БЖАНОВ, Ш.Улиханов атындаы Тарих жне этнология институтыны директоры, лтты ылым академиясыны корреспондент-мшесі, тарих ылымдарыны докторы, профессор:

– Елбасымызды лт тарихыны керемет білгірі екендігін бан дейінгі ебектері мен схбаттарынан білетін едік. сіресе, Елбасыны «асырлар тоысында», «Тарих толынында» жне «азастан жолы» атты ебектерінде азаты ары-бергі тарихы ана емес, болаша дамуыны да беталыс-бадарына тере талдаулар жасалан. Отанды тарихшылар немі осы ебектерді басшылыа алып келеді. лытау трінде ыса да нса бірнеше тезистер ала тартылды. Біріншіден, аза – бай тарихы бар халы. Екіншіден, аза тарихын тере рі жан-жаты зерттеу ажет. шіншіден, аза тарихын зге елдер архивтерінен алынан деректермен салыстыра зерттеу ажет.

Мемлекет басшысы Нрслтан бішлы Назарбаев лытау тріндегі схбатында лт тарихы жнінде келелі ойлар озады. Елдігіміз, аза жртыны ары тбі ндардан басталатынын, кейін кк тріктерге жаласып, одан со Алтын Орда орныанын айтты. «Біз – з тарихымызды жаадан игеріп, біліп жатан елміз. азаты тарихы те бай. Оны білуіміз керек, ола алып та жрміз», деді Елбасы.

Президент атап ткеніндей, ола алынып жатан жмыстар бар. ытайдан, Ираннан аза тарихыны жазба ждігерлері жиналды. Осы жмысты рі арай жаластыру – баршамыз шін міндет.

Елбасыны схбаты тарихшылара зор міндет жктейді. лт тарихын лемдік тарих азынасымен байланыстыра, салыстыра, деректік негізде зерделегенде ана згелер алдында бетіміз ашы болады.

алымдарымызды тадаулы ебектерін лем тіліне айналып отыран аылшын тіліне аударса, басалар елімізді масат-мддесіне, лемдегі орнына барынша аныа тседі.

Крші жатан Ресей, ытай алымдарымен тыыз байланыс орнатып, орта ылыми жобаларды бірлесе жзеге асырса, мны да пайдасы зор. Біріншіден, ксіби жаынан шыдала тсеміз, екіншіден, бізді лтымыза, елімізге атысты оларды архивтеріндегі, музейлеріндегі, кітапханаларындаы ты деректерге ол жеткіземіз. Тек бл екі ел алымдарымен ана емес, баса да шетелдердегі алымдармен бірлесе жмыс істейтін болса, кп нрсеге жол ашылатыны аны.

Елбасы схбаты барысында мынаны атап крсетті: «Отанды орау дегенде, рине, адам баласы алдымен зіні шаыраын ойлайды. кеді, шешеді, бауырларыды, балаларыды, немерелеріді ойлайсы. Сол жрекпен, сол тілекпен Отаныды орайсы. Сондытан тарихыды білген жн. Тарихын білмеген лтты

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

болашаы блыыр». Осыны зі басаларды айтпаанда, тарихшы алымдара зор жауапкершілік жктейді.

Батияр СМАНОВ, лтты ылым академиясыны корреспондент-мшесі, педагогика ылымдарыны докторы, профессор:

– Елбасыны схбатын гіме арауына айналдыратын мндай басосуларды болып траны те ажет.

лытаудаы лаатты схбат брімізге ой саланы сзсіз. Аз мселе озалан жо. арап трсаыз, брі де тере, салматы дниелер. Схбат дер кезінде берілді деп ойлаймын. Схбатты басты лейтмотиві – жастар трбиесі деп білемін. з басым педагог-алым ретінде осыны аардым. Біз олара андай білім, андай трбие береміз, елді болашаы соан байланысты. йткені, бізді бгінгі буын жасаан игі істерді ала апаратын да, дамытатын да – жастар.

«Арманы биік асыл ер рпаты амын ойлайды» деген сз бар аындар толауында. Болаша рпаыны амын ойлайтын наыз асыл ер Елбасы деп білемін. Ол ел дамуыны е иын кезеінде, аржыаражатты те тапшы кезінде «Болаша» бадарламасын жасады. Мемлекет тарапынан оны жзеге асыруа орасан зор аражат блгізді. азір он мынан астам талантты жастарымыз лемні е озы университеттерінде білім алып, туан жеріне оралды. Жай ана оралан жо, сол здері білім алан елдерді озы дстрлерін ала келді. Соларды алды лкен-лкен, биік лауазымды ызметтерге арласа бастады. Бл – лемдік тжірибеде тедесі жо жоба.

Мен за жылдар білім беру саласында ызмет атардым. Кеес заманында азастандаы мектептерді саны дабырайтып крсетілгені болмаса, сапасы шамалы болатын. Оларды ішінде, тіпті, революцияа дейін соылан ескі мектептер де те кп болды. Елбасыны тапсырмасымен тек кейінгі 10 жыл ішінде азастанда 500-ден астам жаа мектеп салынды. Мен мны да Елбасыны жас рпаа деген лы аморшылыы деп баалаймын.

азір елімізді рбір іріндегі талантты балалар іріктеліп, «Назарбаев мектептеріне» топтастырылуда.

Мемлекеттен орасан зор клемде аржы блініп, университеттерге лайы имараттарда орналасан осындай 20 мектепте азастанны «болашаы» білім алуда. Бл да лемдік рдісте жо жоба. Бл – аза еліні біліміне, ылымына салынан айтарымы да, айырымы да мол инвестиция.

Елбасы лытауда жастара лтымызды лы стазы ретінде келік аылын айтты жне еститін латы бріне жеткізіп айтты. Сондытан ол халыты кілінен шыты. Ендігі жерде елімізді барлы мектептерінде жне жоары оу орындарында Елбасымызды осы лаатты сздерін тере зерделеп, жас рпа санасына сііруіміз керек.

Бауыржан ОМАРОВ, лтты ылым академиясыны корреспондент-мшесі, филология ылымдарыны докторы, профессор:

– Бгінгі схбата атысушыларды ішіндегі е жасы кішісі мен екенмін. Осыдан бірнеше жыл брын Елбасымыз лтты ылым академиясында ткен жиында «ылыма жас буынды тарту керек» деп сыныс жасаан болатын. Президентті осы тапсырмасын орындау масатында академияда 50-ге толмаан алымдар арасында арнайы сайлау ткізіліп, лтты ылым ордасыны корреспондент-мшелеріні атары жас буын кілдерімен толыты.

Мені тікелей ызмет істеген салам боландытан, Елбасыны лытауда сйлеген сзінен тіл мселелесін ерекше бліп атар едім. Мдениет жне апарат министрлігі Елбасы тапсырмасымен 2010 жылы Тілдерді дамыту мен олдануды 2011-2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасын зірледі. Сол бадарлама бойынша елімізде мемлекеттік тілді дамытуа ажет жадайды брі жасалуда. Біра тілді дамыту бір ана министрлікті немесе мемлекетті ана емес, р азаты абзал борышы деп білемін. Осы трыдан келгенде, Елбасыны лытау трінде айтан сзін рбір министрлік жне облыс кімдері басшылыа алуы керек. Нрслтан бішлы: «азір з тадырын азастанмен байланыстыратын адамны брі баласына аза тілін йретіп жатыр», деп те жасы атап крсетті. Осында «тадыр», «азастан» жне «аза тілі» деген ш киелі сз бар. Осыан рбір аза ана емес, з тадырын аза жерімен байланыстыратын р адам ерекше назар аударуы керек.

Елбасы «тілді байыту керек» деп ашы айтты. Оан баралы апарат ралдары атсалысуа тиіс. аза тілін, сз адірін білетін, баспасзде, теледидарда, радиода ызмет атаратын бізді ріптестеріміз тілді шбарламай, оны деби алпын сатауа ерекше назар аударуы керек. азір елімізде тек «азастан»

телеарнасы мен «Шалар» радиосы тек ана мемлекеттік тілде хабар таратады. Сонымен атар, 365 газет, 108 журнал азаша шыады. Бларды ішінде 65-іні азаша интернеттік нсасы таралады. Сонымен атар, 7 апарат агенттігі жртшылыты тек ана азаша мліметпен амтамасыз етеді. Жыл ткен сайын мемлекеттік тілдегі интернет сайттарыны атары кбейіп келеді. азір оларды саны 450-ге жуытады.

«Фейсбук», «Твиттер» жне баса да леуметтік желілерде азаша сйлесетіндерді атары артты.

Телеарналарда негізгі бадарламаларды аза тілінде жргізетін зге лт кілдері жеткілікті.

№ 5. 2014 ISSN 1991-3494 шінші лкен проблема термин жасауа атысты. Елбасымыз айтандай, біз халыаралы терминдерді жатсынбаанымыз жн. Оларды аза тіліні ндестік заына сйкес тілімізге батыл енгізу ажет. Сонда ана лтпен бірге лт тілі де седі.

Сзімні соында айтарым, лытау лаатын азастанны барлы баралы апарат ралдарында, сіресе, жергілікті апарат кздерінде кеінен насихаттау керек деп есептеймін.

Мхтар Л-МХАММЕД, азастан Республикасы Президентіні кеесшісі:

– рметті зиялы ауым. Бгін лтты ылым академиясыны жетекші алымдарыны атысуымен Елбасымызды лытау трінде берген лаатты схбатынан туындайтын жаа тжырымдарды талылауа арналан келелі гіме болды. Осы кездесуді йымдастыруа олдау крсеткен лтты ылым академиясыны президенті, академик Мрат Жрынлы Жрынова, атсалысан барша алыма алысымды білдіремін. Алдаы уаытта ел мірінде, халы тадырында елеулі орын алатын осындай оиалара байланысты таырыпты басосуларды ткізіп труды дстрге айналдыруа бден болады деп есептеймін.

Баршаларыызды ебектеріізге шыармашылы табыс тілеймін.

–  –  –

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

ОТКРЫТИЕ «ЗАКОНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ»

БАЙМУРАТОВ УРАЗ

АКАДЕМИК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Международная академия авторов научных открытий и изобретений (МААНОиИ, г.

Москва) после тщательной экспертизы 17 октября 2014 г. приняла решение о выдаче казахстанскому ученому, академику Национальной академии наук Республики Баймуратову Уразу Диплома на научное открытие «Закона социально-экономической Гармонии»

–  –  –

От имени членов Президиума НАН РК и от себя лично сердечно поздравляю Вас с научным Открытием, которое признано Международной академией авторов научных открытий и изобретений.

Открытый Вами закон ведет к развитию Гармонии в мире, способствует сохранению и развитию нашей цивилизации. В этом его высшая ценность.

Желаю Вам и возглавляемому Вами НИИ финансово-банковского менеджмента научного вдохновения, новых свершений и новых открытий!

Здоровья Вам и вашим близким, благополучия и долгих творческих лет!

–  –  –

АКАДЕМИКУ ЖАБАГА СУЛЕЙМЕНОВИЧУ ТАКИБАЕВУ 95 ЛЕТ!

СТАРЕЙШИНА ФИЗИКОВ КАЗАХСТАНА

Жабага Сулейменович Такибаев – первый казах, ставший доктором физико-математических наук, академик НАН РК, профессор, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан, почетный член ряда иностранных академий и международных научных организаций.

Жабага Сулейменович Такибаев родился 28 сентября 1919 года в Семипалатинской области. Его отец Сулеймен Такибаев был грамотным и уважаемым человеком, а дед Сулеймена – Такибай был хорошо знаком с Кунанбаем – отцом Абая Кунанбаева. Аул Такибая жил крепкой, большой, трудолюбивой и дружной семьей.

Трагические события начала и середины 20 века вихрем накрыли и казахскую землю. В 1932 г.

Сулеймен Такибаев, будучи волостным бием, обратился к властям с просьбой о помощи голодающим в степи казахам, но без предъявления каких-либо обвинений был заключен в Семипалатинскую тюрьму.

Вскоре в тюрьме он умер при неизвестных обстоятельствах, а затем умерла и его жена – мать Жабаги Такибаева. Так будущий академик и две его маленькие сестренки стали сиротами.

Сестренок поместили в разные детские дома Семипалатинска, а Жабага оказался в детдоме при ФЗУ (фабрично-заводское училище). В ФЗУ учителем физики и математики работал В.Ф. Криц, блестящий педагог и добрейший воспитатель, осветивший путь в науку юному Жабаге Такибаеву и многим другим своим ученикам.

Именно тогда, в суровые 30-е годы, сформировался характер Жабаги Такибаева – отвечать за все самому, быть лидером, заботиться о близких и друзьях, чтить память о предках, ценить мудрецов и любить науку. Он не только сам поднялся «на ноги» и достиг впоследствии больших высот в науке, но всегда помогал друзьям и близким, был опорой своим сестрам. А когда сам стал педагогом, то поддерживал своих талантливых учеников.

Именно по совету В.Ф. Крица молодой Жабага поехал в Ташкент и поступил в Среднеазиатский государственный университет (САГУ) на естественно-математический факультет, который в 1942г.он закончил с отличием. В связи с плохим зрением Жабага Сулейменович был освобожден от службы в действующей Армии и был прикреплен к отряду народной милиции. Затем был направлен на работу в Педагогический институт в г. Нукус.

По окончании войны он дерзнул поступить в аспирантуру ФИАН СССР в Москве (об этом знаменитом институте ему много говорили профессора САГУ, эвакуированные во время войны из Москвы в Ташкент) и стал аспирантом Отдела теоретической физики ФИАН СССР. Отдел возглавлял И.Е. Тамм (лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года), а научным руководителем Жабаги Такибаева был назначен академик М.А. Марков. Поскольку теор.отдел был небольшим, то с аспирантом занимались почти все его именитые сотрудники и, конечно, сам академик И.Е. Тамм. Его аспирантом в то время был Андрей Дмитриевич Сахаров (лауреат Нобелевской премии мира 1975 года), один из создателей водородной бомбы, академик АН СССР.

Из воспоминаний академика Ж.С.Такибаева: «Четыре аспиранта теор.отдела были дружны. Двое И.Таксар и я жили в общежитии на Малой Бронной 18, М.Рабинович проживал неподалеку, а А.Д.Сахаров был тогда уже семейным, с женой и ребенком жил у родителей и иногда присоединялся к нам...

В 1949 г. я переехал из Москвы в Алма-Ату. В общежитие меня пришли проводить И.А.Таксар, М.С.Рабинович и А.Д.Сахаров. Мне было приятно ощутить по-прежнему хорошее отношение моих сокурсников, чувствовавших, наверное, мои переживания…»

Переживания Ж.С. Такибаева были связаны с его отстранением от атомного проекта (возможно, из-за заключения отца в тюрьму). Узнав позже об ужасающих последствиях атомных взрывов, он никогда больше об этом отстранении не сожалел.

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

В Казахстане Ж.С. Такибаев развернул активную научно-организационную деятельность, что было привычно для его поколения и необходимо для стремительно возрождавшейся послевоенной экономики и, особенно, для ее научно-технической составляющей. В 1950г., высоко в горах, за Большим Алматинским озером он вместе со своими учениками и коллегами начал собирать свою первую установку по регистрации космических лучей. Вскоре он организовал Физико-технический институт АН Казахской ССР и стал его директором. Продолжая расширять высокогорную научную станцию, он затем на ее основе совместно с ФИАН СССР организовал Высокогорную международную научную станцию Космических лучей. По результатам исследований физики космических лучей он защитил в 1958 г. докторскую диссертацию и был избран академиком АН КазССР.

Его последующий краткий послужной список: академик АН КазССР (1958), доктор физикоматематических наук (1958), профессор (1959), заслуженный деятель науки КазССР (1967). Он избирался на должности: академик-секретарь Отделения физико-математических наук АН КазССР (1954-1957, 1962-1963), вице-президент АН КазССР (1962-1971). Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Парасат», медалями, почетными грамотами.

Все эти годы академик Ж.С. Такибаев вел научно-педагогическую деятельность, получил звание профессора Казахского государственного университета, заведовал кафедрой этого университета.

Академик Ж.С. Такибаев был одним из организаторов Института ядерной физики АН КазССР и стал его директором в 1964—1970 годах. Затем он основал Институт физики высоких энергий АН КазССР, который возглавлял в 1970—1977 годах. Так расширялся диапазон его деятельности, возникали новые физико-технические направления, укреплялся материальный, научный и кадровый потенциал Казахстана.

Научные работы академика Ж.С. Такибаева касаются многих направлений физики и техники. Это работы в области классической электродинамики, физики космических лучей, физики высоких энергий. В физике космических лучей он одним из первых исследовал характер взаимодействия быстрых нуклонов с ядрами различных элементов, образование кластеров и файрболов, переходной эффект. Совместно с другими получил новые сведения о характере неупругих взаимодействий адронов. В области теоретической ядерной физики он на основе нелинейных уравнений квантовой механики развил теорию инклюзивных реакций множественного рождения адронов.

В то же время академик Ж.С.Такибаев активно занимался общественной работой: был депутатом Верховного Совета республики, входил в состав его Президиума, являлся председателем проблемного совета по ядерной физике и физике элементарных частиц. Был членом ученых советов ряда институтов Алматы и Москвы, председателем диссертационных советов.

В 1993 году Правительством республики академика Ж.С.Такибаева назначают научным руководителем Национального ядерного центра Республики Казахстан (НЯЦ РК), в организацию и создание которого он внес основополагающий вклад, а его опыт и знание определили развитие и укрепление НЯЦ РК, и дали высокий положительный имидж на международной арене.

Ж.С.Такибаев является автором более 700 научных трудов, монографий и изобретений. Под его руководством защищались докторские и кандидатские диссертации (более 40).

Ж.С.Такибаев внес огромный вклад в становление и развитие физической науки как в Казахстане, так и за рубежом. С его именем связано развитие многих физических направлений в науке Казахстана, в частности, физики высоких энергий, элементарных частиц и космических лучей, физики твердого тела, прикладных проблем ядерной физики, безопасности атомной энергетики, радиационной экологии и др.

Сейчас академик Ж.С.Такибаев находится на заслуженном отдыхе, в кругу своей семьи, которые заботятся о нем и желают ему долголетия, хорошего самочувствия и здоровья.

Все его друзья, ученики и коллеги, знакомые и родственники поздравляют его с 95-летием и выражают свое искреннее уважение к его научным заслугам, его общественной и педагогической деятельности, и также желают ему хорошего самочувствия и здоровья.

Использованы воспоминания академика Ж.С.Такибаева, опубликованные материалы и печатные статьи, в частности:

1. Республиканская ежедневная газета «ЛИТЕР», 236(935), 22 декабря 2007, с. 8

2. Такибаев Ж.С., Атомная энергия – разрушающая и созидающая, Алматы, НИЦ «ЫЛЫМ», 2002, 220 c., ISBN 9965-07-075-6

3. НАН РК, Энциклопедический справочник, Алматы «ЫЛЫМ», 1996, ISBN 9965-07-075-6

–  –  –

РМЕТТІ РБИА СТІАЛИЫЗЫ!

азастан Республикасыны лтты ылым академиясы Траласыны атынан Сізді бгінгі мерейтойыыз - 90 жаса келуіізбен шын жректен ттытаймыз!

Сіз 1924 жылы 17 тамызда Актбе облысы Ойыл алашыында дниеге келдііз. 1938-1940 жылдары Teмip аласындаы педучилищеде оыдыыз. Ебек жолынызды 16 жасында бастап, 1940-1945 жылдары Ала поселкесі мен Teмip аласында мектеп мaлімі, педучилище оытушысы болып ызмет еттііз. 1945жылдары Абай атындаы Алматы педагогикалы институтында оып, 1947 жылы здік бiтipгенсіз.

1947-1951 жылдары осы институтты аспирантурасында оыдыыз. 1951-1957 жылдары аза мемлекеттік оу-педагогика баспасында (азіргі «Рауан») редактор, редакция мeгepyшici болып ызмет eттiіз. 1957 жылы азССР ылым академиясыны Тіл білімі институтына (aзipгi кезде - Ахмет Байтрсынлы атындаы Тіл білімі институты) жмыса шаырылдыыз. ылым жолындаы ізденістерін кіші ылыми ызметкер ретінде бастап 1961-1994 жылдары осы институтта блім мeгepyшici, 1994 жылдан бгінгі кнге дейін бас ылыми ызметкер ретінде жмыс iстeп келесіз.

30-а жуы кітап, 400-ден астам маала жаздыыз. ылыми зерттеулеріні негізгі баыты: абайтану, аза деби тіліні бесасырлы (ХV-ХIХ.) тарихы, ортаасырлы тркі жазба ескерткіштеріні (Ясауи «Хикметтері», адырали Жалайырды «Жами’ат-тауарих» атты мраларыны) тілі, сз мдениеті, лингвистикалы стилистика, алаштану, лексикология, лексикография т.с.с.

1959 жылы «Абай ара сздеріні нeгiзгi морфологиялы ерекшеліктері» деген таырыпта кандидатты, 1971 жылы «Абай шыармаларыны тілі» деген таырыпта докторлы диссертация орадыыз. Сізді крнекті алым ретінде ерекше ден ойып, зерттеген салаларыны бipi - аза деби тіліні бесасырлы (XY-XIX) тарихы. аза тіл білімінде «лингвистикалы стилистика» деп аталатын жаа саланы нeгiзін салушысыз.

Сізді жетекшілігіізбен 9 ылым докторы мен 20 ылым кандидатты диссертациялар оралды.

рметті Рбиа Стіалиызы, 90 жылды мерейтойыызбен ттытай отырып, Сізге, отбасыыза мол баыт, зор денсаулы, за мір жне шыармашылы шалар шабыт тілейміз!

Р лтты ылым академиясыны Траласы Заслуженному деятелю науки и техники Республики Казахстан, лауреату премии имени Ч.Валиханова в области общественных наук, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору экономических наук, профессору.

От имени Президиума Национальной академии наук Республики Казахстан искренне и сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем – 80 летием со дня рождения!

Мы знаем Вас как выдающегося ученого, известного организатора науки и общественного деятеля, внесшего большой вклад в развитие отечественной экономической науки и внедрение научных разработок в практику народного хозяйства. Вами были заложены основы новых научных направлений в экономической науке: формирование социально-экономических основ выравнивания условий труда и основ жизнедеятельности по республикам и регионам, системное исследование теоретических основ последовательного формирования социально-ориентированной рыночной экономики и укрепления экономического суверенитета Казахстана. Огромную лепту в развитие отечественной науки Вы внесли, работая сначала в должности директора Института экономики АН КазССР и затем долгие годы на руководящих должностях в НАН РК: вице-президента, Главного ученого секретаря Президиума, академикасекретаря Отделения общественных и гуманитарных наук, члена Президиума НАН РК и Коллегии МН-АН РК. За монографию «Индустриальный прогресс Казахстана в период развитого социализма» в 1983г. Вы были удостоены звания лауреата Премии им.Ч.Валиханова. За заслуги в научной и организационной деятельности в 1995г. Вам было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РК».

Вами опубликовано более 450 научных трудов, в том числе 40 монографий. Весьма солиден Ваш вклад и в подготовку научных кадров, под Вашим научным руководством защищены 15 докторских и более 60 кандидатских диссертаций.

Весьма обширна Ваша научно-организационная, издательская, общественная и международная деятельность. Вы достойно представляете казахстанскую экономическую науку на международном уровне.

Ваши заслуги отмечены высокими государственными наградами: орденом «Парасат» (2004г.), медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», Почетной медалью «Выдающийся интеллектуал 21 века», многочисленными Почетными грамотами и Почетными знаками.

Дорогой Аманжол Кошанович! В день Вашего славного юбилея желаем Вам крепкого здоровья и счастья, семейных радостей и творческого долголетия!

–  –  –

УФА МЕНДБАЕВИЧ АХМЕДСАФИН

НЕИССЯКАЕМАЯ ВОДА – ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК УЧЁНОМУ

«Памяти нужны пристанища, не будем помнить мы, забудут и нас», писал академик Д.С.Лихачёв.

В этом году отмечается 30-летие со дня кончины крупнейшего ученогоэнциклопедиста, гидрогеолога, географа, эколога, Героя Социалистического Труда Уфы Мендбаевича Ахмедсафина, одного из самых ярких представителей блестящей когорты учёных, с именем которого связан расцвет казахстанской науки. У.М.Ахмедсафин – основатель гидрогеологической науки и школы аридной гидрогеологии в Казахстане, автор уникальной методики поиска подземных вод в зоне засушливых пустынь.

Его труды, научные открытия намного пережили учёного и актуальность их в условиях дефицита пресной воды на планете чрезвычайно возрастает. Работая в сложных климатических условиях, он обследовал огромные пространства знойных песчаных пустынь Казахстана и Средней Азии, считавшиеся совершенно безводными, и, исходя из научных предпосылок, открыл многочисленные подземные моря, озёра и реки, расшифровал и объяснил их происхождение, определил ресурсы и наметил широкие перспективы их использования на благо человечества.

У.М.Ахмедсафин родился в Северном Казахстане. В 1930-1935 гг. окончил Среднеазиатский геологоразведочный институт в г.Ташкенте.

В 1935 году У.М.Ахмедсафин поступил в аспирантуру в Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе. Его учителями были академик Ф.П.Саваренский, члены-корреспонденты Н.Г..Каменский, Н.Н.Славянов, О.К.Ланге. После успешной защиты кандидатской диссертации в 1940 году, по согласованию с вице-президентом АН СССР академиком О.Ю.Шмидтом, был направлен в Казахстанский филиал Академии Наук СССР в г. Алма-Ата, где им впервые был создан Сектор гидрогеологии и инженерной геологии.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) У.М. Ахмедсафин организовал и возглавил комплексную экспедицию в пустынные районы республики для выявления возможностей нахождения водных ресурсов и содержания эвакуированных на восток заводов, предприятий и скота: предстояло выяснить, имеется ли в пустынях достаточное количество подземных вод. Было обнаружено, что в обследованных районах Южного Казахстана песчаные пустыни не безводны и в них широко распространены доброкачественные подземные воды, пригодные для использования.

Его дальнейшими исследованиями было доказано, что песчаные пустыни юга СССР содержат значительные объемы доброкачественных подземных вод, которые постоянно возобновляются, и тем самым было положено начало прогнозированию и выявлению водных ресурсов засушливых районов не только Казахстана, но и ряда развивающихся стран Азии и Африки. Трудно переоценить заслуги У.М.

Ахмедсафина в создании серии гидрогеологических классификаций по режиму грунтовых вод, по разработке научно-методических принципов составления комплекса специальных гидрогеологических карт, широко используемых ныне в водохозяйственном проектировании и строительстве Казахстана. Эти научные идеи и разработки основывались на многочисленных полевых экспедиционных исследованиях, проводившихся на протяжении многих десятилетий. Он пришел к выводу, что в условиях засушливого климата режим уровня и засоления грунтовых вод зависит от наличия атмосферного питания в прилегающих горных массивах, где вследствие выпадения большого количества осадков формируется подземный сток, поступающий на равнину. Это важное положение было впоследствии развито при изучении песчаных пустынь Казахстана.

Изучение в течение ряда лет гидрогеологических условий пустынь Южного Казахстана, лабораторными и экспериментальными исследованиями, а также режимными наблюдениями помогло У.

М. Ахмедсафину выявить ряд новых закономерностей формирования подземных вод аридной зоны холодных пустынь так называемого аральского типа. Оказалось, что песчаные пустыни не безводны, как

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

это считалось ранее, и что в них широко распространены доброкачественные подземные воды, образующие мощные грунтовые потоки со значительными запасами пригодных для использования вод.

В 1947 году в возрасте 35 лет У.М.Ахмедсафин защитил докторскую диссертацию. Ученая степень доктора наук в области гидрогеологии и инженерной геологии была присвоена Высшей Аттестационной Комиссией 16 марта 1948 года за номером МГМ № 00080. В 36 лет ему было присвоено звание профессора.

В 1951 году У.М.Ахмедсафин выпустил большую монографию «Подземные воды песчаных массивов южной части Казахстана» (в 2011 году переведена на английский язык). Она пользуется большим интересом у зарубежных учёных. В этой работе и в ряде статей, изданных в этот период, впервые в отечественной и зарубежной гидрогеологии, всесторонне освещается инфильтрационное происхождение, накопление, распространение региональных ресурсов подземных вод, методов их определения, режим, сток, водный баланс, гидрохимическая зональность, поисковые признаки грунтовых вод в песчаных пустынях.

Выявленные при этом ресурсы доброкачественных подземных вод дали мощный импульс к развитию аридной гидрогеологии.

В годы освоения целинных земель У.Ахмедсафин возглавил гидрогеологические исследования в Северном Казахстане. Здесь в короткие сроки были определены перспективные водоносные горизонты, содержащие значительные запасы подземных вод, за счёт которых полностью или частично была решена проблема водообеспечения 400 целинных совхозов, колхозов, многих районных центров, железнодорожных станций и т.д.

Исследования У. М. Ахмедсафина коренным образом изменили представления о безводности пустынь и привели к очень важным научным выводам, составившим основу нового направления гидрогеологической науки – аридной гидрогеологии. Они открыли широкие перспективы для дальнейшего изучения и планомерного освоения природных ресурсов песчаных пустынь.

Изучая глубинную гидрогеологию аридных районов, У.Ахмедсафин установил научные положения:

региональные закономерности формирования, размещения, режима, стока и динамики ресурсов напорных подземных вод, их связи с геологическими структурами, коллекторами; разработаны новые принципы качественного и количественного прогнозирования, выявления, картирования, районирования, региональной оценки водных ресурсов недр, имеющие первостепенное значение не только для Казахстана, но и для многих засушливых развивающихся стран. Они позволили ему впервые в истории гидрогеологических исследований у нас и за рубежом создать и опубликовать фундаментальные прогнозные карты артезианских бассейнов (с монографиями), выявить 70 артезианских бассейнов, оценить содержащиеся в них огромные вековые запасы доброкачественных подземных вод, равные 7,5 триллионам кубометров (соизмеримые с объёмом 70-ти озёр Балхаш), ежегодно возобновляющиеся в размере 48 млрд. куб.метров.

В этот период У.Ахмедсафин разрабатывает принцип гидрогеологического районирования Казахстана и методы составления сводных гидрогеологических карт, позволяющие пространственно отражать важнейшие для аридных условий параметры подземных вод. Основные положения изложены в монографии «Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана» (1964 г.) и ряде статей. Он создал первую карту прогноза артезианских бассейнов Казахстана с монографией (1961 год), уникальную карту распределения ресурсов подземных вод Казахстана с монографией.

Его крупные научные достижения позволили обеспечить подземной водой около 69 городов Казахстана, 4 тысячи населённых пунктов, обводнить 115 млн.га пастбищ, оросить до 60 тысяч га земель.

В 1951 году У.Ахмедсафин избирается членом-корреспондентом, а в 1954 — академиком Академии наук Казахской ССР.

У.М.Ахмедсафин также активно занимался проблемой охраны окружающей среды, в том числе охраной поверхностных водных источников. Имея глубокие знания и большой практический опыт, У.М.Ахмедсафин выступал против создания некоторых гидротехнических сооружений, могущих вызвать экологические катастрофы.

Обладая даром научного предвидения, У.М.Ахмедсафин единственный не подписал заключение правительственной комиссии о строительстве Кызылкумского канала, т.к. это привело бы к уменьшению притока реки Сырдарьи в Аральское море и тем самым способствовало бы усыханию Арала. Его прогнозы подтвердились.

Выступал он и против строительства отводных каналов из Сырдарьи для орошения огромных плантаций рисовых полей.

Важным вопросом проблемы охраны окружающей среды была охрана озера Балхаш в связи со строительством Капчагайского водохранилища на реке Или и разведением рисовых плантаций в низовьях реки Или. Озеро Балхаш – уникальный, пресноводный наполовину водоём в пустыне, и река Или — единственная крупная река, питающая его. Строительство Капчагайского водохранилища и забор значительного количества воды из реки Или на его заполнение могли привести озеро Балхаш к участи Аральского моря, т.е. к усыханию его крупной дельты, гибели многих животных, в том числе ондатры, № 5. 2014 ISSN 1991-3494 пеликанов и других, а также растений. У.М.Ахмедсафину потребовались большие усилия, научные доказательства, в том числе и на правительственном уровне, чтобы показать нецелесообразность строительства водохранилища и, уж во всяком случае, не до проектной отметки. Кроме того, им было доказано, что само водохранилище окажет негативное воздействие на окружающую среду путём подтопления и заболачивания прилегающих к нему плодородных земель, особенно по левобережью. В результате удалось отстоять минимальную отметку заполнения водохранилища и нерасширения рисовых плантаций в низовьях реки Или (район посёлка Баканас). Таким образом, удалось спасти озеро Балхаш хотя бы на период заполнения водохранилища, к счастью, озеро в это время находилось на фазе естественного природного подъёма.

В этой связи он также обосновал положение, что строительство гидротехнических сооружений на реках, протекающих в пустынных районах, может повлечь за собой усыхание водных бассейнов (озёр), в которые они впадают, а также способствовать засолению пахотно-пригодных земель; в зонах с повышенной сейсмической активностью - усиливать балльность землетрясений. В то же время правильное использование подземных вод в этих районах снижает балльность землетрясений.

У.М.Ахмедсафин являлся рьяным противником переброски Сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Совместными усилиями с учёными других республик СССР принятие этого решения было приостановлено.

У.М.Ахмедсафин был государственным деятелем. В 1955-59 годах избирался депутатом и Членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР IV созыва.

В 1955 - 60 гг. У.М.Ахмедсафин был членом Гидрогеологической секции Национального комитета геологов ЮНЕСКО. Он неоднократно оказывал помощь через ЮНЕСКО в гидрогеологических исследованиях во многих странах мира; в августе 1960г. он сделал доклад на тему «Подземные воды песчаных пустынь Казахстана» на гидрогеологической секции Международного геологического конгресса в Копенгагене. В 1979 г. У.М.Ахмедсафин проводил международные курсы по линии ЮНЕП в Москве, АлмаАте и Чимкенте по экологии пастбищ мира, на которых присутствовали представители Африканских и Арабских стран, и Аргентины, неоднократно консультировал по вопросам орошения засушливых земель представителей Австралии, Израиля, Венгрии, Франции и Кувейта. Пользуясь его методикой, Кувейт уже не ввозил воду танкерами из Бахрейнских островов, а поил страну своей чистой водой.

Годы упорного труда и изысканий привели У.М.Ахмедсафина к созданию единственного в Советском Союзе в системе АН СССР Института гидрогеологии и гидрофизики.Он организовал его сам, приложив к этому большие усилия, тщательно продумывая количество необходимых научных подразделений (секторов и лабораторий), направленность их исследований, формирование научных тем. Созданный им Институт насчитывал 150 сотрудников, он руководил им бессменно 20 лет.

У.М.Ахмедсафин опубликовал 500 печатных работ, в том числе 18 монографий, 20 гидрогеологических карт, подготовил 5 докторов и 52 кандидата наук.

С 1947 по 1952 год он преподавал и заведовал кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии в Казахском горно-металлургическом институте им.В.И.Ленина.

Он был членом Пагуошского движения и принимал участие в 6-ой Конференции, проходившей в Москве.

Его труды высоко ценили крупнейшие учёные М.В.Келдыш, А.П.Виноградов, А.Л.Яншин.

В 1969 году за огромные заслуги в развитии гидрогеологической науки ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и Ордена Ленина. Он – единственный гидрогеолог - Герой Социалистического Труда в СССР и на постсоветском пространстве (см. сайт:

rosgidrogeo.com отдел “История»).

Химическому элементу Н2О, его поиску и использованию он посвятил более 45 лет, немало сил приложил он и к тому, чтобы День Воды стал праздником. Его усилия оправдались: Ассамблея ООН объявила 22 марта 1993 года Всемирным Днем Воды.

В августе 1983 года он был приглашен в ЦК КПСС на встречу ветеранов партии и труда с Генеральным Секретарем ЦК КПСС Ю.В.Андроповым.

У.М.Ахмедсафин обладал эрудицией и энциклопедичностью знаний, в нем сочетался научный и государственный ум, корректность интеллигента, высокое чувство такта, душевная открытость и доступность. Он всячески поддерживал молодых начинающих учёных, никогда не прибегал к менторскому тону, стремясь максимально побудить их к научному творчеству, но их авторство, как теперь говорят интеллектуальная собственность, им тщательно сохранялась.

Считается, что язык человека – точный показатель его личностных качеств, его культуры.

У.М.Ахмедсафин обладал блестящей устной речью, богатым, тонким, красочным языком, лаконичностью, не портя излагаемое пустыми вводными словами и междометиями. Он был очень талантливым человеком, прекрасно рисовал, играл на фортепиано.

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

После его ухода имя его было присвоено созданному им Институту гидрогеологии и гидрофизики, одной из улиц в г.Алма-Ате, школе-интернату на его родине в Северном Казахстане.

В Москве в издательстве Наука РАН в серии «Научно-биографическая литература РАН» в 1991 году была издана биография У.М.Ахмедсафина, а в 2005 году было опубликовано 2-е дополненное издание его биографии.

В 2012 году под эгидой ЮНЕСКО отмечали 100-летний юбилей У.М.Ахмедсафина. К его 100-летию по Постановлению Правительства РК была проведена Международная научно-теоретическая конференция. АО «Казпочта» ввела в обращение художественную марку и конверт серии «Памятные даты и праздники», посвященные 100-летию У.М.Ахмедсафина. На родине в Северном Казахстане в селе Трудовое открыт его бюст.

В Москве в Российской государственной библиотеке (бывшей Ленинской) прошла выставка, посвящённая научной деятельности выдающегося казахстанского академика, доктора геологоминералогических наук, профессора, Героя Социалистического Труда У.М.Ахмедсафина.

На стенде, расположенном рядом со стендом академика В.И.Вернадского, представлены труды Казахстанского учёного, начиная с 1951 года.

В международном гидрогеологическом журнале “Hydrogeology Journal”v.20, issue 4(2012), pp.813-816 (официальный журнал Международной Ассоциации гидрогеологов) была опубликована статья, посвященная 100-летию У.М.Ахмедсафина, которая пользуется большим интересом у зарубежных специалистовгидрогеологов.

Научное наследие Уфы Мендбаевича Ахмедсафина нашло отражение в реализуемой по инициативе Главы государства Н.А.Назарбаева программе по обеспечению страны чистой питьевой водой и в дальнейшем проведении научных исследований.

–  –  –

О ВКЛАДЕ АКАДЕМИКА НАН РК, ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ М.А.АЙТХОЖИНА

В ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕПРОДУКЦИИ ВИРУСА ГРИППА ЧЕЛОВЕКА

Ахматуллина Н.Б., академик НАН РК, Лауреат Гос.
Премии по науке и технике Казахстана Я благодарна судьбе, что в моем творческом пути принимали участие такие великие ученые, как академик АН Каз.ССР Хамза Жуматович Жуматов, академик Академии медицинских наук СССР Виктор Михайлович Жданов, легендарный генетик, Лауреат Ленинской Премии Иосиф Абрамович Рапопорт и академик НАН РК, также Лауреат Ленинской Премии Мурат Абенович Айтхожин. К великому сожалению я постепенно (1972 – 1990 гг.) потеряла всех, места их остаются невосполнимыми. Общение с ними определили, что направление моего творчества связано с одной из больших, основополагающих разделов общей генетики, а именно с проблемами мутагенеза на объектах разного уровня биологической организации

– от вирусов до человека. Исследования, естественно, начаты с генетики вирусов.

В начале 60-х годов Хамза Жуматович поставил перед моей группой задачу изучать «онтогенез» вируса гриппа. Он исходил из того, что решение проблем вирусных инфекций зависит от выявления поведения их возбудителей в организме или клетках больных. Такая задача требовала, прежде всего, познания структуры и функции генетического аппарата вирусов. Однако, объект, предложенный мне, оказался самым неудобным, так как молекулярная структура и функция его к началу наших исследований оставалась совершенно не изученными. Вопрос самовоспроизведения нашего вируса не вписывался в обсуждаемые в то время механизмы репликации генома РНК-содержащих вирусов, исходящие из основ изучения бактерияльных и других вирусов. Прежде всего, никому не удавалось выделять из этих вирусов инфекционную, т.е.

биологически активную РНК, не известна была локализация внутриклеточных процессов транскрипции вирионной РНК, ее трансляции, еще не найдены в клетке специфические транскриптивные комплексы. Без знаний этих вопросов, естественно нельзя поднимать серьезные проблемы мутагенеза.

Исследования особенностей репродукции вируса гриппа мы начали, используя вирусологические методы, с изучения динамики выявления вирусспецифических активностей в очищенных ядерных и цитоплазматических фракциях зараженных вирусом гриппа клеток. Удалось показать, что инфекционная активность выявляется уже через 1-2 часа после инфекции и связана с ядерной фракцией, в то время как гемагглютинирующая активность обнаруживается лишь через 5-6 часов после заражения, причем исключительно в цитоплазматической фракции. Это указывало, что вирионная РНК, носящяя всю генетическую информацию об этом вирусе, реплицируется в ядре и опережает во времени формирование гемагглютинина. Встал вопрос, с какими внутриклеточными структурами связаны синтезы этих основных вирусспецифических компонентов, когда и где происходит их объединение в зрелую вирусную частицу.

Исходя из временной и территориальной разобщенности возникновения вирусспецифических активностей в зараженных клетках, мы провели ряд попыток непосредственного выделения РНК из ядерной фракции таких клеток. Но они также не увенчались успехом.

Тогда я обратилась к молодому, но уже приобретшему известность среди биологов как преуспевающий биохимик - Мурату Абеновичу. Это было буквально в первые дни открытия специальной лаборатории биохимии белка и нуклеиновых кислот на территории ботанического сада. Я исходила с его увлечения изучением физико-химических свойств ядерных и цитоплазматических информосом, их структурнофункциональной организации в растительных клетках. Эта работа уже тогда была направлена на доказательства рибонуклеопротеидной организации и РНК и универсальности ее функции в эукариотической клетке.

Мурат Абенович внимательно выслушал суть моего обращения, и ее связь со слабой изученностью молекулярно-биологических основ репродуцируемости вирусов гриппа в клетке. Он проявил огромный интерес к проблеме, согласился принимать всяческое участие в ее изучении. Он предложил начинать работу с повторения экспериментов по выделению вирусспецифической РНК из всех возможных ее источников – нативного аллантоисного и культурального вируса, гомогената, а также ядерной фракции зараженных клеток в разные сроки после заражения. Проводились эти эксперименты совместно, в «две руки», в свободные от его собственных работ периоды, в основном вечерами и затягивались допоздна.

Однако ни в одном из этих экспериментов не удалось получить достоверных данных о биологической активности выделяемых препаратов. Лишь окончательно убедившись в невозможности прямого выделения вирионной РНК, Мурат Абенович вернулся к обсуждению моего замысла связывать поиск подходов к изучению синтеза вирусспецифической РНК в зараженных клетках с РНП структурами. С учетом имеющихся у нас данных, он составил план дальнейших исследований. Работа должна была состоять из двух частей: 1) сравнительного анализа физико-химических свойств различных классов РНП в ядерной и

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

цитоплазматической фракциях зараженных и не зараженных вирусом гриппа клеток: 2) изучения роли этих РНП в проявлении вирусспецифической активности.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 |

Похожие работы:

«ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ УДК 910.1 М.Д. Шарыгин, Л.Б. Чупина СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕСТО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: seg@psu.ru Рассмотрены современное состояние и место отдельной научной отрасли – теоретической географии. Выявлены ее связи с другими научными направлениями географии. Раскрыто содержание науки. Определены функции теоретической географии. Рассмотрены основные...»

«Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДАЮ РЕКТОР ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА _ М. А. ЭСКИНДАРОВ «_» _ 2014 Г. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОЦЕСС) НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ПОДПРОЦЕСС) ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ...»

«Studia Culturae. 12 49 Е. Ю. Рог ПРОБЛЕМА ИГРЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Д. ХАРМСА Для осмысления мировоззрения и творчества Хармса особенно важным является понятие игры. Оценка значимости этого феномена в значительной мере поможет нам найти ключ к разгадке формы и содержания его литературного наследия. Рассмотрим некоторые аспекты игры в творчестве писателя, привлекая отдельные концепции игры в качестве инструмента исследования. Игра как важная составляющая жизни и творчества Д. Хармса...»

«О проекте Отчёта Губернатора Московской области о результатах деятельности Правительства Московской области в 2012 году Правительство Московской области постановляет: Одобрить проект Отчёта Губернатора Московской области о результатах деятельности Правительства Московской области в 2012 году согласно приложению к настоящему постановлению. Временно исполняющий обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв Приложение к постановлению Правительства Московской области от № Проект Отчет...»

«Международный университет «МИТСО», кафедра логистики Современная складская инфраструктура (итоги I полугодия 2015 г.) Международный университет «МИТСО» Кафедра логистики СОВРЕМЕННАЯ СКЛАДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 ГОДА) Автор: Курочкин Д.В., доцент кафедры логистики Международного университета «МИТСО», консультант в области логистики и управлении цепями поставок Эксперты: Иванов Е.А., канд. экон наук, доцент, зав. кафедрой логистики Международного...»

«A/62/209 Организация Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Distr.: General 7 August 2007 Russian Original: English Шестьдесят вторая сессия Пункт 68(a) предварительной повестки дня * Поощрение и защита прав детей Поощрение и защита прав детей Записка Генерального секретаря Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной Ассамблеи доклад независимого эксперта для проведения исследования Организацией Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей Паулу Сержиу...»

«€ MИ HOБ PHAУ К Po с с И И И г oс yд APс TBEHHoЕ Б ю д )| Е г HoЕ Ф Eд Е PAг lЬ HoЕ oБ PA3oBATЕ Л Ь HoЕ PDк tЕ Hи Е yt{ в Ь lс ш Eг o п PoФ Eс с и oHAг | Ь Hoг o PA3oв AHИ Я oБ ( BoPoHEж с к и Й г oс У Д APс т BЕ HHЬ lЙ y н и в в Pс и т Eт D Б oPи с oг л EБ с К и aи л и д л Й ( Б Ф Ф г Б oyBп o u в r y) ) yт в Е Pж д Aю 3aв eд yю щ aяк aф eд poЙ T eo p и и И MeT o l ц И К HaЧ aЛ Ь Ho г o б p aз o в aHИ я o И I А.И Г. lя т и б paт oв a t r.Т v,l ­J 2 1. 1 1 ' 2 О г1 4 PAБ oЧ AЯ п Poг PAMMAy Ч...»

«Управление делами Президента Азербайджанской Республики ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА Документы об основах государственного строя (законы, указы, распоряжения) Указ Президента Азербайджанской Советской Социалистической Республики Об изменении наименования и государственного флага Азербайджанской ССР (29 ноября 1990) Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики Об Указе Президента Азербайджанской ССР «Об изменении наименования и Государственного флага Азербайджанской ССР» от 29 ноября...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА П РА ВАХ РУКОПИСИ ФЕДОС ЕЕВ И Л ЬЯ ИВАНО ВИЧ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОКИ. 25.00.25 – ГЕОМО РФО ЛОГИ Я И ЭВО ЛЮЦИОННА Я ГЕО ГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК НА УЧНЫЙ РУ КО ВОДИТ Е ЛЬ КАНДИ ДАТ ГЕОГ РАФИЧ Е СКИХ НА УК, ДОЦ ЕНТ В О С КР ЕС ЕН С КИЙ И ВАН СЕРГЕЕВИЧ МО СКВА – 2014 СОДЕРЖАНИЕ...»

«ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВСЕГЕИ) А. А. ИВАНОВ, М. Л. ВОРОНОВА ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ Сминеральный состав, типы и условия образования; методы поисков и разведки месторождений минеральных солей) ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА» М о с к в а 1972 И в а н о в.., В о р о н о в а. Л. Галогенные формации (минеральный состав, типы и условия образования; методы поясков и разведки месторождений минеральных солей). «Недра», 1972 г. 328 с. Научно обобщен и проанализирован на...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Penza State University Penza State Technological University Faculty of Social Sciences and Psychology, Baku State University Tashkent Islamic University PERSONAL DEVELOPMENT: PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS AND SOCIAL CONDITIONS Materials of the III international scientific conference on March 29–30, 2015 Prague Personal development: psychological foundations and social conditions : materials of the III international scientific conference on March 29–30,...»

«www.from3to17.ru www. from3to17.com МАРТ–АПРЕЛЬ 2014 г., № 4(11) ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Читайте в номере: МАСТЕР-КЛАСС Ты готов(а) совершить чудо? Тогда зови кого-то из взрослых на помощь (у них уже есть большой волшебный опыт) и начинаем оживлять бумагу: Лягушка-оригами Складываем лист по диагонали и по вертикали. Внимание! По диагонали лист необходимо складывать на себя, по горизонтали и вертикали от себя, и снова распрямляем (не разглаживая складок). Складываем лист по получившимся линиям в...»

«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (в редакции Закона РТ от 22 апреля 2003 г.№ 16, от 1 августа 2003г. № 38, от 28 февраля 2004г.N18, от 15 июля 2004 г.N 57, от 1 марта 2005г.N78, от 15 ноября 2006г.№206 от 30 июля 2007г. №295) Настоящий Закон, регулируя отношения, связанные с исполнением гражданами Республики Таджикистан всеобщей воинской обязанности и военной службы, определяет полномочия органов государственной власти и органов местной...»

«Содержание 1. Общие положения 2. Цели и задачи производственной практики студентов 3. Место производственной практики в структуре ООП 4. Требования к результатам освоения производственной практики. 7 5. Базы производственной практики студентов 6. Организация производственной практики 6.1. Направление студентов на производственную практику 6.2. Обязанности руководителя производственной практики от института 6.3. Обязанности руководителя производственной практики – представителя организации –...»

«ПРОЕКТ ЕС/ПРООН “СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ” № 0007699 ОТЧЕТ по анализу выполнения разделов плана управления заказником «Ельня» по биоразнообразию и туризму Эксперт по биоразнообразию и экотуризму для обновления и выполнения плана управления заказником «Ельня» Лундышев Д.С. Минск 2012 1 ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 3 1.1 Результаты учетов тетерева (Tetrao tetrix) 5 1.2...»

««МЕМУАРЫ ОМЕГИ» сборник публицистики и прозы Михаила Н., известного под псевдонимом Мемуары Омеги. В книгу вошел цикл статей Знакомства через газеты, где автор обобщает и анализирует свой более чем 20-летний опыт знакомств с женщинами по объявлениям. В книгу также вошли многочисленные статьи автора, посвященные отношениям полов и проблемам матриархальной деградации современного общества, и несколько художественных произведений. Книга предназначена для лиц старше 16 лет. Распространяется...»

«Основные публикации Университета ИТМО за 2013 год Key publications ITMO University (In,Mn)As quantum dots: Molecular-beam epitaxy and optical properties / A. D. Bouravleuv [and others] // Semiconductors. – 2013. V. 47, № 8. – P. 1037-1040. A simulation framework to investigate in vitro viral infection dynamics / A. Bankhead [and others] // Journal of computational science. – 2013.V. 4, № 3. – P. 127-134. Absorption and photoionization of the donor level in CdF 2 semiconductor crystals / S. A....»

«Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Аналитический центр Обзор подготовлен сотрудниками Аналитического центра МСП Банка: Андрей Соболь, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ sobol@mspbank.ru Виктория Бабадаева, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ babadaeva@mspbank.ru Олег Власов, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ vlasov@mspbank.ru Александр Шамрай, заместитель руководителя Аналитического центра – начальник отдела...»

«ДАЙДЖЕСТ ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ 22.10.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Н.Назарбаев: Х Форум интеллигенции стран СНГ внесет свой вклад в продвижение ценностей мира Сенат принял закон о государственной службе На госслужбе РК будет внедрена новая система оплаты труда – С.Ахметжанов. 4 Казахстан имплементировал 90% норм антимонопольного законодательства ЕАЭС Н.Алдабергенов Радостовец: повышение пошлин на продукцию из КНР ударит по предприятиям РК Казкосмос законодательно станет ответственным за мониторинг...»

«У Д К 515. топология С. П, Новиков СОДЕРЖАНИЕ Г л а в а 1. Простейшие топологические свойства.,.„ I л а в а 2. Топологические пространства. Расслоения. Гомотопии,* 17 ам 5 Д* * р ^ ч а н и я из общей топологии. Терминология. 17 | о I ° м о т о п и и. Гомотопический тип „ 20 а | ^ р к р ь 1 в а ю щ а я гомотопия. Расслоения, § 4. 1 о м о т о п и ч е с к и е группы и расслоения. Точные последовательно с т и. Примеры Г л а в а 3.о л Симплициальные и клеточные комплексы. Гомологии и коМ о...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.