WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В периода 19 май – 21 ...»

-- [ Страница 2 ] --

- При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, че същата е стара, води се от 1949 година и в нея не фигурират изискуемите от ПОДАПРБ графи и не се попълват имена на служителите, които приемат и съответно предават веществените доказателства. В книгата е приложен класьор с протоколи за ВД, в който отново са описани веществените доказателства, посочени са номерата на прокурорските преписки и досъдебните производства, описани са имената на приемащите и предаващите служители, които са се подписали.

В момента на проверката се установи, че в РП Гоце Делчев има нова книга, изготвена съгласно изискванията на ПОДАПРБ.

ПРЕПОРЪКИ:

–  –  –

1. Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев спазват разпоредбите на чл. 242, ал. 3, вр. ал. 1 от НПК !

2. Прокурорите от РП - гр. Гоце Делчев да осъществяват постоянен надзор и да следят за спазването на сроковете от страна на разследващите органи.

3. При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал. 2, т. 2 от НПК.

4. Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно производство и прилагането на ЕЗА.

5. По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да изпращат в прокуратурата обратна информация за резултатите.

6. Да се проведе Общо събрание между РС и РП и се обсъдят възможности по отношение на графика за явяване в съдебни заседания на прокурорите, които са наблюдавали ДП и изготвили ОА.

7. В най-кратък срок да започне попълването на новия образец на книгата за веществени доказателства, като редовно се попълват всички графи в нея с изискуемите данни, съгласно изискванията на ПОДАПРБ.

Към окръжния прокурор на гр.Благоевград г-жа Елка Атанасова и Софийския апелативен прокурор г-н Вичо Вичев Да предприемат необходимите мерки с оглед подобряване организацията на работа в РП гр.Гоце Делчев и отстраняване на негативните тенденции.

При преценка с оглед изложеното в акта да упражнят правомощията си по чл.312 ал.1 т.2 от ЗСВ.

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта.

Приложения:

1. Справки 5 броя;

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за 2009 г.;

3. Извадки от протоколи за разпределение на преписките – 2 бр.;

4. Заповеди на административния ръководител – 2бр. и резолюции -4бр.

6. Заповеди на административния ръководител на ОП- гр. Благоевград, с които командирова прокурори от други прокуратури за решаване на преписки и дела в РП - гр. Гоце Делчев-10 бр.

7. ВКП-отдел”Международно правно сътрудничество”до РП - гр. Гоце Делчев – материали от изпълнена молба за правна помощ от компетентните съдебни власти на Република Гърция.

8. Таблици със забавените произнасяния на всеки един от прокурорите от РП- гр. Гоце Делчев

Копие от акта да се изпрати на:

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - гр. Гоце Делчев – г-н Иван Чилев за сведение и изпълнение на препоръките.

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура - гр.

Благоевград - г-жа Елка Атанасова за сведение.

3. Административния ръководител на Софийска апелативна прокуратура - г-н Вичо Вичев за сведение.

4. Главния прокурор на Република България - г-н Борис Велчев за сведение.

5. Представляващия Висш съдебен съвет - г-жа Анелия Мингова за сведение.

–  –  –Pages:     | 1 ||

Похожие работы:

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СКАНДИНАВИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ О. Оффердал Местное самоуправление в скандинавских странах имеет давние традиции. В Норвегии оно было введено в 1837 г. после нескольких лет конфликта между норвежским парламентом и королем Швеции. В Дании законы, касающиеся местного самоуправления в городских муниципалитетах, действуют с 1837 г., а относящиеся к сельским образованиям — с 1849 г. В Швеции первые законы о местном самоуправлении появились в 1862 г., в Финляндии — в...»

«Указатель новых поступлений в библиотеку за ноябрь декабрь 2015 г. Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам бюллетень новых поступлений учебной и учебно-методической литературы, полученной библиотекой АлтГУ за ноябрь декабрь 2015 г. Просим обратить особое внимание на структуру записи. Кроме основного библиографического описания в каждом пункте списка имеются сведения о наличии грифа у учебного пособия, а также данные, необходимые для анализа книгообеспеченности дисциплины факультет / кафедра /...»

«УДК 622.276.04 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ Староконь И.В. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия (119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65), e-mail: starokon79@mail.ru Морские стационарные платформы (МСП) для добычи нефти и газа, расположенные на шельфовых месторождениях, подвергаются интенсивному воздействию солнечного излучения. В результате этого воздействия происходит...»

«Biogeosystem Technique, 2015, Vol.(4), Is. 2 Copyright © 2015 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation Biogeosystem Technique Has been issued since 2014. ISSN: 2409-3386 Vol. 4, Is. 2, pp. 104-137, 2015 DOI: 10.13187/bgt.2015.4.104 www.ejournal19.com Relevant Topic UDC 551.588: 631.4:574:55:91:33:62 Biogeosystem Technique as the Method for Earth’s Climate Stabilizing Valery P. Kalinichenko Institute of soil fertility of South Russia, Russian Federation Dr...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» _ Институт наук о Земле Кафедра месторождений полезных ископаемых ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: «ПРОЕКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА АЛМАЗЫ В ПРЕДЕЛАХ ЛИНДЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ (РЕСПУБЛИКА САХА-ЯКУТИЯ)» по специальности 130 301– «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» Проектировал: студент...»

«РОЛЬ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ВРАЧЕЙ В РЕШЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Н.В. КУНГУРОВ, Н.В. ЗИЛЬБЕРБЕРГ Role of labor motivation for doctors in the solution of priority problems for optimization of management in dermatovenerologic institutions N.V. KUNGUROV, N.V. ZILBERBERG ФГУ «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Росмедтехнологий», г. Екатеринбург Статья посвящена актуальной проблеме в организации специализированной...»

«Олег Губарь Нечто об Анне Панкеевой Пролог Стихи Анны Панкеевой я нашел когда-то в одном из дамских альбомов. Подобные штуки – вполне тривиальный повседневный атрибут всякой гимназистки и институтки. Альбомчики эти, как правило, зарубежного производства, довольно изящны, обычно размером 9 на 18, 11 на 18, 13 на 20 сантиметров и т. п. Заключены в бархатные, сафьяновые, реже кожаные переплеты с золотым обрезом. Случается, переплет отделан деликатными накладными металлическими украшениями,...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.