WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ...»

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------Р Е Ш Е Н И Е № 2-84/ 03.10.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12, т. 26 и т. 29 и чл. 21, ал. 2 – изпълнителните директори на изпълнителни агенции, главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместникдиректорите, началниците на отдели и началниците на сектори – Министерството на здравеопазването. Проверени са 1487 лица. Осемдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 42 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (Министерството на здравеопазването) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕШИ :

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена Александър Бончев Макелов Дата на раждане 19.02.1941 г.

Място на раждане с. Рогош, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Стойчев на 22.09.1982 г., регистриран на 12.10.1982 г.

Ръководил го служител о. р. Христо Стойчев; о. р. Станислав Коев Структури, в които е осъществявано ДС-Стара Загора по линия на сътрудничеството управление VI Качеството, в което е осъществявано съдържател на явочна квартира сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.

установена принадлежността към и обр. 6; протокол рег. № 41а/ органите по чл. 1 09.04.1990 г. за унищожаване делото на "Градина".

Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична Директор ХЕИ - Стара Загора от дейност 1990 г. до 1992 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анелия Николова Генова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

–  –  –

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

Обявява установената с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

–  –  –

Обявява установената с решение № 2-33/ 11.07.2012 г. Медицински университет - София - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

–  –  –

Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

–  –  –

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Михайлов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл.

1 от закона на:

–  –  –

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 11 /единадесет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал.

1, т. 1 от закона.

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка

1. Борис Михов – главен секретар 11.1989г.

2. Лазар Митов Петров /подполковник/ - началник отдел специален

11.1989г.

3. Никола Василевски - директор „Международно сътрудничество”

11.1989г.

4. Цвятко Илиев Атанасов - началник отдел „Административно стопанска служба” 11.1989г. до 1991г.

5. Денчо Стоянов Цоневски директор на дирекция „Парично подпомагане” 11.1989г.

6. Димитър Ив. Доганов - началник управление /директор дирекция/ „Икономика и финансиране на здравеопазването”

7. Логоферов - началник управление /директор дирекция/ „Здравни кадри, медицинско образование и наука”

8. Станчо Тодоров Цанев - началник административно обслужващ отдел от 1991г. -1996г.

9. Иван Вълчев Куртев - началник отдел „Международно сътрудничество” 1991г. до 01.01.1994г.

10.Райна Георгиева Илиева - началник отдел „Организация на ХЕС”

11.1989г. – 1998г.

11.Мария Карамфилова Кошарска - началник отдел „Обща канцелария” 1996г. – 2000г.

12.Христо Димов Димов - началник отдел „Пресцентър и висш медицински съвет”

13.Крум Ценов Радев - началник отдел „Разработване и внедряване на разделно отчитане и остойностяване на медицинските дейности” от 01.02.1994г. до 1997г.

14.Марин Маринов - началник управление „Лечебна помощ”

15.Дечо Петров Дечев - началник отдел „Лекарствена политика” 1995г.

16.Мария Михайлова Димова - началник отдел „Наркотици”

17.Христо Пенчев Христов - началник главно управление /директор на главна дирекция/ „Лечебно-профилактична помощ” 1995

18.Мариана К. Станева - началник отдел „Наркотици”

19.Методи Янков - началник главно управление/главна дирекция/ „Лечебно-профилактична помощ” до 23.05.1997г.

20.Снежана Костова - началник сектор „Информационно обслужване” към АСО

21.Мария Николова Тодорова - началник управление /директор дирекция/ Правна 1997г. – 2000г.

22.Росица Радославова Иванова - Национална служба по наркотични вещества 2000г.

23.Валентина Божидарова Иванова - н-к на кабинета на министъра 2003

24.Наталия Димитрова Ефремова - парламентарен секретар; директор на дирекция „Управление на проекти и програми ” 2003г.; 2005-2009г.

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

25.д-р Въльо Иванов Вълков - Зам. директор ХЕИ-Бургас; Директор ХЕИ-Бургас до 1990 г.; 1990г.-01.09.1992г.

26.Марияна Димитрова Радева ръководител-лаборатория «Микробиология» в ХЕИ; завеждащ-сектор «Микробиологични изследвания» Велико Търново 23.09.1994 – 31.03.1999; 01.04.1999 – 26.06.2002

27.Николина Николова Стоянова - Главен счетоводител 01.01.1989-1992 Видин

28.Владимир Георгиев Ляпчев - завеждащ отдел /началник отдел/ "Здравна просвета" Кърджали март 1994 г. – декември 1995

29.Борис Аначков Милушов – директор Кюстендил без данни и период

30.Снежана Ст.Делкова - Завеждащ отдел «Хигиена на детско юношеската възраст» - Хигиенно-епидемиологична инспекция – Кюстендил

31.Камен Зиновиев Димитров - Завеждащ отдел «Дезинфекция, дезинсекция и дератизация» Хигиенно-епидемиологична инспекция – Кюстендил (без данни за период)

32.Цветана Иванова Котева - Завеждащ отдел «Административностопанска част» - Хигиенно-епидемиологична инспекция –Кюстендил (без данни за период)

33.Румяна Симеонова Андонова - Завеждащ отдел – Кюстендил (без данни за период)

34.Йорданка Ненова Гунева - Директор „Хигиенно-епидемиологична инспекция“ Ловеч

35.Милена Вълчева Димитрова - Началник отдел „Хигиена на хранене“, Директор „Хигиенно-епидемиологична инспекция“, Началник отдел „Лабораторни изследвания“, Директор дирекция „Лабораторни изследвания“ Ловеч

36.Тодор Георгиев Иванов – Хигиенно-епидемиологична инспекция – Монтана - завеждащ отдел ”Хигиена на храненето”

37.Златка Йорданова Василева - Н-к сектор в Хигиенноепидемиологична инспекция Пазарджик 07.1999г. – 02.2000г.

38.Йорданка Тодорова Савова - Н-к сектор в Хигиенноепидемиологична инспекция 02.2000г. – 03.2003г. Пазарджик

39.Лиляна Илиева Христова - директор на Хигиенно-епидемиологична инспекция Перник от 1989г. до 07.2002г.

40.Панчо Георгиев Панчев Завеждащ отделение /началник отдел / „Хигиена на детско-юношеската възраст” Русе

41.Радко Петров Киров - Ръководител на Хигиенно-епидемиологична група – Пирдоп 1993-1994; Началник клон – Самоков 1995-1996

42.Василка Димитров Гребачева - Началник клон (зам. директор) Казанлък 1989-1997 Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.

Председател:

Евтим Костадинов Костадинов

Зам. председател:

Айруш Ибрахим Хаджи.....…………………

Секретар:

Мариана Иванова Даракчиева

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Борис Сребров Михайлов....………………….

3. Георги Вълчинов Пангаров...………………….

4. Иванка Жекова Витанова …………………….

5. Орхан Ахмедов Исмаилов ……………………..

Решение № 2-84/ 03.10.2012 г.
Похожие работы:

«Национальный отчет о выполнении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом Азербайджанская Республика отчетный период: январь 2006 декабрь 2007 года Баку – 2008 Дата предоставления: 31.01.2008 I. Содержание I. Содержание II. Краткий обзор III. Обзор эпидемии ВИЧ-инфекции IV. Национальные меры в ответ на эпидемию СПИДа V. Наилучшая практика VI. Основные проблемы и меры по их устранению VII. Поддержка со стороны партнеров по процессу развития в стране VIII. Условия для мониторинга и...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения.. 4 2. Составление, выбор и закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) работ. 5 3. Руководство и консультирование по выпускной квалификационной (дипломной) работе.. 6 4.Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной (дипломной) работы.. 7 5. Требования к оформлению выпускной квалификационной (дипломной) работы.. 12 6. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Титульный лист дипломной работы. 19 ПРИЛОЖЕНИЕ 2....»

«Ф. ВИТТ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЕНИЮ Под редакцией Ю. А. Барсова ИЗДАТЕЛЬСТВО «МУЗЫКА» Л е н и н г р а д 1968 СОДЕРЖАНИЕ От р е д а к т о р а П р е д и с л о в и е... Что должен знать певец о своем голосовом аппарате... 9 Некоторые особенности голоса Речь Заболевания голосового аппарата Советы по гигиене голоса Певческое дыхание Постановка звука Что такое «маска»? Выравнивание регистров Филировка звука Mezza voce... Об украшении мелодии в пении Высокие ноты «Закрытые» звуки...»

«Сесиль Лупан Поверь в своё дитя Моим родителям и детям Тому, без кого не было бы этой книги, так как не было бы любви, поддержки и ребенка Перевод с французского Е. И. Дюшен, Н. Л. Суслович, З. Б. Ческис Дорогой русский читатель! Могла ли я предположить в 1982 г., когда впервые испытала радость от приобщения маленького ребенка к миру знаний, что мою книгу будет читать не только Франция, но и Россия. Россия, с которой связана судьба трех поколений женщин моей семьи! Россия, которая всегда...»

«НШС ГА-86 Лист регистрации изменений № Номер документа и дата утверждения Дата изменени изменения внесения я изменения и подпись 1. Приказ Министра ГА от 24 июня 1986 г. № 147 Изменения внесены 2. Указание Министра ГА от 13.09.86 г. № 608/У-1. Изменения внесены 3. Приказ Министра ГА от 04.08.87 г. № 190. Изменения внесены 4. Приказ Министра ГА от 15.07.88 г. № 116. Изменения внесены 5. Приказ Министра ГА от 11.09.91 г. № 225. Изменения внесены 6. Приказ Директора Департамента воздушного...»

«2.1. Научная платформа «профилактическая среда» Введение Во второй половине ХХ века в странах с высоким и средним уровнем доходов населения за счет широкого использования антибиотиков и вакцин произошло принципиальное изменение основных причин смерти – на первый план вышли хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), к которым относятся болезни системы кровообращения (БСК), онкологические и хронические бронхо-легочные заболевания, а также сахарный диабет. В конце ХХ начале ХХI века контроль...»

«Является ли угол в коленном суставе и положение колена относительно носка ступни, критерием правильности выполнения приседаний? Так ли травмоопасны глубокие приседания? В данной работе я попытаюсь объяснить и показать, что нынешние представления о приседаниях в глубокий сед в современном фитнесе и бодибилдинге не совсем корректны. В частности, тренеры вынося суждение о травмоопасности в этом вопросе, оценивают обычно два фактора: 1) Угол в коленном суставе ( острый) 2) Положение колена...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.