WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдeбно заседание на осемнадесети септември две хиляди и девета година ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вероника ...»

РЕШЕНИЕ № 359 ОТ 17.11.2009 Г. ПО Н. Д. № 395/2009 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение,

в открито съдeбно заседание на осемнадесети септември две хиляди и девета година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вероника Имова

ЧЛЕНОВЕ: Борислав Ангелов

Фиданка Пенева

При участието на прокурора Димитър Генчев секретаря Иванка Илиева разгледа

докладваното от съдията Вероника Имова наказателно дело № 395/2009 г.

Делото е образувано по касационна жалба от защитата на подсъдимия Е. М. З. срещу решение № 166/ от 21.05.09 г. по внохд № 814/08 г. на Софийския апелативен съд в осъдителната му част, с изтъкнати касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

Иска се приложение на чл. 354, ал. 1, т. 2, пр. З и т. 4 от НПК, с отмяна на решението в обжалваните му части и оправдаване на подсъдимия или отмяна на обжалваните части и връщане на делото за ново разглеждане. Процесуалните нарушения се изразяват в следното:

постановленията на прокуратурата за прекратяване на образуваните наказателни производства срещу подсъдимия по същите факти на обвинението са пречка за воденето на настоящия процес и трябва да бъде прекратен; нарушени са чл. 13 и чл. 14 от НПК, тъй като САС не е подложил на всестранен и пълен анализ всички доказателствени източници, проявил е едностранчивост и превратност при оценката на доказателствата; неправилно е изключил като недостоверни част от доказателствата, без да изложи съображения в мотивите си.

Договорът за доставка на пломби за рибарските уреди е сключен при спазване на изискванията за максимално допустими пределни цени. Борсов договор № 424 не носи подписа на подс. З., а покупната цена е определена от Л. Е. и от брокера на "Макронет" ООД. На подсъдимия не е била предоставена възможност да даде обяснения пред състава на САС, с което съществено са ограничени правата му, като се цитират решения на ВКС по отделни случаи на допуснати съществени процесуални нарушения. Игнорирани са данните от одитните доклади, приети като писмени доказателства, обясненията на подсъдимия.

Нарушенията на материалния закон, според касатора, са в неправилните изводи че описаните в обвинителния акт деяния са престъпления. Неправилни са изводите за престъпление по чл.

220, ал. 1 НК. Неправилно е тълкувано понятието "икономически неизгоден договор" по трите договора по пункт първи. Договорът от 30.09.2002 г. за абонаментна поддръжка и анекс към него, борсовият договор между ИАРА и "Макронет" ООД от 30.07.03 г. и договорът между "И."

ООД са с продължително изпълнение и изгодността им не може да се проверява при сключването им, а след като се разменят дължимите по тях престации. Сочи се съдебна практика р. № 606/06 г. по н. д. № 129/06 г., ІІІ н. о., че цената на договора за продажба не може да бъде единственият критерий за изгодността на сделката, а параметрите й се преценяват комплексно. Няма вреда и причинна връзка между сключването на всяка от сделките и настъпили вреди от тях. Неправилно деянието е преквалифицирано от престъпление по чл.

219 НК, в престъпление по чл. 220 НК, защото обстоятелствата на обвинението сочат на деяние изразено в бездействие, което не обуславя отговорност по чл. 220 НК. Сключването на неизгодна сделка е с деяние, което може да се извърши само с активно действие. Неправилно е изведено от САС, че с последващото връщане от подсъдимия на 432 лева, със съответен РКО, се смекчава отговорността на подсъдимия за присвояване, вместо да бъде оправдан по това обвинение. Парите са разходвани за командировка от личните му средства, което впоследствие е компенсирано от агенцията с тази сума.

В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ подсъдимият Е. се явява лично и с договорният си ЗАЩИТНИК адвокат Т. от САС. Защитата поддържа жалбата - престъпният резултат по процесните сделки не може да се предвиди в момента на сключването им, поради което подсъдимият не следва да отговаря по чл. 220 НК.

ПРОКУРОРЪТ от ВКП счита че нарушенията, които се сочат в жалбата, не са допуснати. Няма пречка с присъдата съдът да осъди подсъдимия при същите факти на обвинението за по-леко наказуемо, друго по вид престъпление, от това, за което е привлечен и е внесен обвинителния акт. Договорените неизгодни условия от З. са били обективно налице при сключването на сделките и той е знаел и искал настъпването на последиците от тях.

В своя лична защита и в ПОСЛЕДНАТА си ДУМА подсъдимият твърди, че деянията в които е обвинен не са престъпления и моли да бъде оправдан.

Върховният касационен съд обсъди данните по делото, становищата и доводите на страните и в пределите на касационна проверка и съгласно правомощията си, прие следното:

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

С присъда № 5/09.05.2008 г. по нохд № 4134/2006 г. по описа на Софийски градски съд, подсъдимият Е. М. З. е признат за виновен в това, че:

І. За периода 30.09.2002 г. - 31.12.2004 г. в гр. С. при условията на продължавано престъпление в качеството на длъжностно лице - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество и в нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 6 от Устройствения правилник на ИАРА и на чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7 от ЗОП /Обн. ДВ бр. 36/2000 г./ е извършил следните деяния в рамките на продължаваното престъпление:

1/. на 30.09.2002 г. е сключил договор с ЕТ "Т. Е. Л Г. Д. ; гр. С. с предмет "Абонаментна поддръжка и ремонт на автомобили, собственост' на ИАРА " и на 22.12.2003 г. е сключил А. № 1 към същия договор, с който срокът на договора е продължен до 31.12.2004 г. и от това са последвали значителни щети на предприятието - ИАРА в размер на 54 082,58 лева като деянието е извършено умишлено;

2/. на 30.07.2003 г. в София е сключил Б. договор № 424 с "Макронет" ООД гр. С. с предмет 100 000 /сто хиляди/ броя пломби модел СТРАПСИЛ и от това са последвали значителни щети на предприятието - ИАРА в размер на 180 000 лева, като деянието е извършено умишлено;

3/. на 31.05.2003 г. в София е сключил договор с "Джуниър 1998" ООД гр. С. с предмет "наем на цифрова видеокамера "CANON ХМ 1 " и чанта за видеокамера "ROWI" и от това са последвали значителни щети за предприятието - ИАРА в размер на 5 420,00 лв. / пет хиляди четиристотин и двадесет лева/ като деянието е извършено умишлено, и от тези деяния са последвали общо значителни щети за предприятието ИАРА в размер на 239 502,58 лева, поради което и на основание чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 НК, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 54 от НК е ОСЪДЕН на три години лишаване от свобода, а по обвинението за деяние в особено големи размери, представляващо особено тежък случай по чл. 219, ал. 4 НК е оправдан. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от пет години. На основание чл. 37, т. 6 от НК подсъдимият е лишен от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация за срок от две години.

ІІ. С присъдата подсъдимият З е признат за виновен и че за периода от 29.07.2003 г.

до 27.08.2004 г. в гр. С., при продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице

- изпълнителен директор на "Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" е присвоил чужди пари общо на стойност 10 168 лева, собственост на ИАРА, поверени му да ги пази и управлява, като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание - по чл. 220, ал. 1 от НК, както следва:

1/. в периода 29.07.2003 г. - 27.08.2004 г. е присвоил чужди пари 5 668 лева, собственост на ИАРА, поверени му да ги пази и управлява като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание - по чл. 220, ал. 1 НК- в същото качество, съзнателно е сключил неизгодна сделка на 29.07.2003 г. договор с М. Д. К. и на 27.08.2004 г. е сключил А. към същия договор и от това са произлезли значителни вреди за учреждението;

2/. на 24.02.2004 г. в гр. С. в същото качество присвоил чужди пари - 4 500 лева собственост на ИАРА, поверени му да ги пази и управлява като за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание - по чл. 220, ал. 1 НК - в същото качество съзнателно е сключил неизгодна сделка - договор с ЕТ "Астра - С. Ангелов" и от това са произлезли значителни вреди за учреждението - ИАРА и по чл.

202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 220, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 201, пр. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от две години, като го е оправдал по обвинението за извършено престъпление в големи размери - ал. 2, т. 1 на чл. 202 от НК и за разликата до общата сума в размер на 24 168 лева. По чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за от четири години. На основание чл. 37, т. 6 от НК подсъдимият е лишен от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация за срок от две години.

ІІІ. Подсъдимият е признат за виновен и за това, че на 24.03.2005 г. в гр. С. в качеството на длъжностно лице - Изпълнителен директор на ИАРА е присвоил чужди пари 432 лева, собственост на ИАРА, поверени му да ги пази и управлява, поради което и по чл. 201 НК, вр. чл. 54 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от шест месеца, като е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че за улесняването му е извършил престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание -такова по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. По чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание "лишаване от свобода" е отложено за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият е признат за невиновен в това за периода 25.03.2005 г. - 19.10.2005 г. в гр. С. при продължавано престъпление в същото длъжностно качество да е присвоил чужди пари 6 590.92 лева собственост на ИАРА, поверени му да ги пази и управлява и за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание и е оправдан по предявеното обвинение за престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Съгласно чл. 23, ал. 1 от НК, общо най-тежкото наказание от три години лишаване от свобода е отложено за изпълнение по чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от пет години.

По чл. 23, ал. 2 от НК към това наказание е присъединено и наказанието лишаване от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация за срок от две години. Осъден е да заплати разноски в размер на 1 753 лева.

По въззивна жалба от защитата на подсъдимия срещу присъдата е постановено решение № 166 от 21.05.09 г. по внохд № 814/08 г. на Софийския апелативен съд, с което присъдата на СГС е изменена като деянието по обвинението за престъпление по чл. 219, ал. 3 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК е преквалифицирано в престъпление по чл. 220, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и е намален размера на наказанието лишаване от свобода от три години, на две години лишаване от свобода.

Преквалифицирано е и деянието по обвинение за престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. чл. 220, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, в престъпление по чл. 220, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и са намалени размерите на наказанията лишаване от свобода и лишаване от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация, от две години на една година лишаване от свобода и съответно на една година лишаване от права. Преквалифицирано е и деянието по обвинение за престъпление по чл. 201 от НК, в престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 1 НК и е намалено наказанието от лишаване от свобода в размер на шест месеца, в лишаване от свобода в размер на четири месеца.

Присъдата е изменена и в частта за общо най - тежкото наказание по чл. 23, ал. 1 от НК като на подсъдимия З е определено наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

В останалата й част, включително за отлагане изпълнението на общо най-тежкото наказание, както и за присъединяване на наказанието лишаване от права към общо найтежкото наказание, присъдата е потвърдена.

По доводите за допуснати съществени процесуални нарушения:

Не се споделят оплакванията в жалбата за допуснати съществени процесуални нарушения. Правилни са изводите на САС за липса на данни, които да са представлявали забрана за образуване на наказателно производство срещу З. и за прекратяването му на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК. Не са допуснати нарушения на процесуалните правила.

Оплакването в жалбата за нарушаване на правилото non bis in idem e неоснователно.

Проверката от ВКС на фактическите данни за основанието за образуване на наказателното производство по настоящото дело потвърждават извода за липсата на пречки за провеждането му, каквито са основанията за прекратяване по чл. 24 НПК. Досъдебното производство по това дело е образувано като следствено дело № 187/2006 г., с постановление на СГС от 13.02.2006 г.

за престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК срещу длъжностни лица от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/. С постановление от 18.09.2006 г. на СГП част от материалите по сл. д. № 187/2006 г. са отделени и е образувано ново досъдебно производство /а именно по ДП № 107/2006 г. на ГД "ППООРП"/ за престъпление по чл. 282, ал. 2 от НК относно всички договори, сключени от подсъдимия З, упоменати в одитния доклад на ИАРА за периода 01.01.2002 г. -31.12.2004 г., извън договорите по които е обвинението по настоящото дело. С постановление от 30.05.2008 СГП е прекратено наказателното производство по отделеното дело. С постановление от 13.11.2008 г. е отменено постановлението за прекратяване и е продължило разследването. Установено е също, че с постановление от 16.05.2006 г. на СРП е образувано досъдебно производство № ЗМ 5591/2005 г. на СРП, което е прекратено с постановление от 18.09.2006 г. на СРП, отменено с постановление от 22.01.2007 г. на прокурор при СГП, по което е изменено основанието за прекратяване на наказателното производство по № ЗМ 5591/2005 г., не поради липса на престъпление, а поради заведено вече дело срещу подсъдимия по същите факти, респ. основанието е по чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК. Следователно заведеното по-късно наказателно производство срещу З. законосъобразно е прекратено, поради наличие на друго незавършено наказателно производство по същите факти и срещу същото лице. Настоящото производство по същия предмет е образуваното порано от прекратеното наказателно производство, поради което правилно са отхвърлени доводите за недопустим процес срещу подсъдимия.

САС е изградил вътрешното си убеждение по фактите от предмета на доказване въз основа на цялостен анализ на доказателствените източници, чието съдържание е ценено при спазване правилата на формалната логика. Не са допуснати нарушения на чл. 13, чл. 14 и чл.

107 НПК. Съдът мотивирано е посочил на кои доказателства основава констатациите си и кои от тях не кредитира като недостоверни. Неоснователно се твърди, че на подсъдимия не е била предоставена възможност да даде обяснения пред състава на САС. Такова искане не е направено от подсъдимия и защитата му, видно от съдържанието на въззивната жалба и от отразеното в протоколите на съдебните заседания при проведеното съдебно следствие във въззивната инстанция, макар да не е имало никаква пречка да бъде допуснато от САС. При положение, че такъв разпит не е бил поискан от защитата или от подсъдимият, упражнявайки лично правото си на защита, провеждането му единствено по инициативата на съда не е задължителен акт, а само по негова преценка. Още повече, че в определението по чл. 327 НПК си САС се е мотивирал защо не се налага повторен разпит на подсъдимия З. Осигуряването на предпоставки за упражняване на процесуалните права на страните е задължение на съда, което в случая е изпълнено от САС /видно от съдържанието на въпросите, които е обсъдил в определението - спр. на л. 24-27 от делото/. Упражняването на процесуалните права на подсъдимия, както и на страните, като средство за защита, е възможно само по волята и свободния им избор. САС не е ограничил правото на З. да даде обяснения по обвинението. То не е упражнено не поради ограничение, създадено от съда, а по усмотрението на подсъдимия.

Цитираната съдебна практика на ВКС/ спр., съгл. жалбата на защитата/ се отнася до други процесуални хипотези, при които подсъдимият е направил искане за даване на обяснения по обвинението за първи път пред въззивната инстанция, когато не е упражнил това си право пред предходния съд, което не е било удовлетворено. В тези случаи ВКС е приемал правилно, че при преценката си по чл. 327, ал. 2 НПК, съдът не може да лиши подсъдимият от правото да даде обяснения.

Въззивният съд е изяснил фактите от предмета на доказване като е събрал и нови доказателствени средства /гласни доказателства и заключение на СИЕ/ - които е проверил и оценил, наред със събраните от първостепенният съд доказателствени средства. Доводите за даване приоритет обвинителните доказателства при формиране на вътрешното убеждение на съда, са неоснователни. В по-голямата си част доводите са за необоснованост на атакуваното решение, която не е касационно основание.

По доводите за нарушения на материалния закон:

Не се споделя оплакването, че е направена незаконосъобразна правна оценка на установените факти за условията, при които са сключени трите договора по пункт първи на обвинението. Направените изводи за съставомерност на деянието под признаците на чл. 220, ал. 1 НК са правилни. Неоснователни са съображенията, че то е извършено чрез бездействие и по непредпазливост и трябва да се квалифицира по чл. 219, а не по чл. 220 НК.

От фактическа страна е установена икономическата неизгодност на сключените от подсъдимия договори. Така, договорът 30.09.2002 г., сключен от подсъдимият З. с ЕТ "ГЕЛ" двадесет и четири броя автомобили, собственост на възложителя ИАРА, е оценен като икономически неоправдан, въз основа на преценка на всички данни по делото. Правилно са обсъдени многобройните фактически данни за икономическите условия в съдържанието на договора към момента на сключването му, а не ефективността му с оглед изпълнението на договора. Използвани са обективни критерии за нуждата от такъв договор и относно съществените елементи от съдържанието му. Според договора за абонамент на автомобилите е уговорена поддръжката им да се извършва в гр. С., макар че на подсъдимият е било известно, ремонтът им е провеждан винаги в местните сервизи в териториалните звена в страната, а не в София и не се е налагало тя да бъде променяна. В тази насока съдът е кредитирал многобройни гласни доказателствени средства - показанията на свидетелите Т. В., П. Х., Ю. Ц., М. Б., Л. Т., А. К., И. Д., Д. П. и А. А. Подсъдимият е съзнавал, че такава поддържа не е икономически ефективна и за новите автомобили на агенцията, които се обслужвали само от лицензирани гаранционни сервизи. При тези данни абонаментното обслужване от ЕТ "ГЕЛ - Г.

Д. " е било напълно неприложимо. Изводът за неизгодността на договора е аргументиран с фактическите констатации, че придвижването на автомобилите от поделенията на агенцията до столицата е свързано със сериозни разходи за гориво. Уговорената абонаментна такса, включително и за МПС, които не са ползвали услугите на свид. Джуров, а са ремонтирани в сервизи по местонахождението им или от лицензирани сервизи, е в основата на изводите за икономическата неефективност и липсата на необходимост от договора. Изводите за настъпили значителни вреди са правилни, тъй като установеният размер на разходите, без да е имало реални ремонти, само за абонамент, който е икономически неоправдан, са правилни.

Сумата на щетата е установена съобразно изводите на СИЕ, в размер на 54 082,58 лв.. Спазена е задължителната съдебна практика на ВКС по тълкуването на понятието значителни вреди за организацията /спр. ПП № 1/83 г., ТР № 1/98 г./.

Доказана е и неизгодност на сделките сключени от подсъдимият З по борсов договор между ИАРА и "Макронет" ООД от 30.07.03 г. и по договора между И год.

" ООД. В договора с "Макронет" ООД съдилищата са установили от фактическа страна, че не е направен подробен анализ колко пломби са необходими на териториалните звена, защото е известно колко са водоемите в страната и колко разрешения за риболов са издадени от тях. Закупените с договора, сключен от подсъдимия, по-голям брой пломби от необходимите за раздаване на поделенията на ИАРА, са факти, които са били известни на подсъдимия към момента на даденото от него съгласие. Този въпрос не е от кръга на въпросите на изпълнението на договора, както неоснователно се сочи от защитата. Неизгодността е обективирана във всички елементи от съдържанието на договора, уговорени от подсъдимия като определящото не е само неговата стойност. В този смисъла е съблюдавана съдебната практика в р. № 14/79 г. на ОСНК. В конкретната сделка е установено, че "Макронет" ООД е закупил пломбите по 0,24 лева за всяка пломба. Уговорената доставна цена от подсъдимия в договора, сключен от него обаче е за 1,80 лева на брой от този артикул. Освен това, е установено, че З. не е сключил договора по реда определен в Закона за обществените поръчки, а е пристъпил към директно договаряне с купувач, въпреки предходно негово писмено решение да достави пломбите, според първоначалната подписаната от него заповед за цена от 1,45 лева на брой. Следователно, установеното по делото, че в представите на подсъдимия той е възприел разликата в цената, която е лимитирана, но по която не е договорил, а по такава, която е в ущърб на учреждението, което представлява, сочи на правилност на изводите за деяние по чл. 220 НК. По третия договор - с "Джуниър 1998" ООД, неизгодността на сделката е обективирана от определената наемна цена за един кратък период, която надхвърля почти два пъти средната пазарна цена.

Установено е по делото, че за значително по-малко средства ИАРА е могла да закупи същата цифрова техника, която да ползва не само в рамките на тримесечния срок на наемния договор, но и впоследствие. В случая правилно е прието, че преценката на подсъдимия за икономическата изгода от сделката е относима към нейното сключване, а не към бъдещите икономически резултати от нея, защото се е отнасяла до елементите от съдържанието й.

ВКС споделя изцяло изводите на САС, че с действията на подсъдимия са установени обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 220, ал. 1 от НК. Те са при усложнена форма на престъпна дейност - извършени са повече от две деяния при обективната и субективна връзка както се изисква по чл. 26 от НК и е налице продължавано престъпление.

Значителната вреда, която в конкретния случай има имуществени измерения в размера на платените суми от ИАРА, общо на 239 502,58 лева, е изведена от придаденото й от закона и практиката на ВС съдържание. Изводите за значителност на имуществената вреда са според критериите в ТР № 1/98 г. на ОСНК, отнесени към т. 2, б. "б" на ПП № 1/83 г. на ВС; спр. р.

312/08 г., І н. о./. В случая САС е извел правилно, че към 31.12.2004 г., когато е довършена продължаваната престъпна дейност от под. З., минималната работна заплата е била 120 лева.

Правилно е прието от съда, че значителните вреди /по аргумент от ТР № 1/98 г./ се равняват на умножената по 14 минимална работна заплата, или на сумата от 1 680 лева. При тези установени данни и тяхната оценка, правилни са изводите, че в съзнанието на З. е имало ясни представи за липсата на икономически ефект от всеки от процесните сключени от него три договора, което единствено е довело до отклоняването на значителен финансов ресурс от ИАРА.

Правната преквалификация на престъплението по чл. 219, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, в престъпление по чл. 220, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК е законосъобразна. Такова изменение на характера на обвинението е допустимо да се извърши със съдебния акт, направо от съда, защото то не ограничава правото на защита на подсъдимия. Основанието за изменението на обвинението не е в хипотезите по чл. 287 НПК, когато се прилага закон за полеко наказуемо престъпление без съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението.

Съдът е длъжен да квалифицира правилно деянието, още повече, че извършеното от подсъдимия, съгласно фактите от обвинителния акт, установени по делото, съставлява престъпление срещу стопанството, но не изпълва признаците на състава съгласно обвинителния акт - по 219, ал. 3 от НК. Престъплението по чл. 220, ал. 1 от НК е по - леко наказуемо от умишлената безстопанственост. По обстоятелствата на обвинението Е. З. се е защитавал пред първата инстанция, правени са възражения от защитата, събирани са поисканите от защитата доказателства, включително и пред САС. Не е нарушен чл. 337, ал. 1, т.

2 НПК.

Не се споделят доводите на защитата, че в този случай фактическата страна на деянието, съгласно обвинението, не съответствала на деянието от състава по новата правна квалификация. От фактическа страна данните за деянията по процесните договори очертават неправилни стопански действия на подсъдимия, несъвместими с грижата на добър стопанин.

Вярно е, че деянието по чл. 220 от НК може да бъде извършено само с действие, но не е вярно твърдението, че дейността по чл. 219 НК не може да се извърши и с действие. По делото е установено че подсъдимият е действал в рамките на своите правомощия като е управлявал и представлявал съответното юридическо лице със сключването на процесните три сделки с неизгодни икономически условия, защото изобщо те не са били необходими за функционирането на организацията, и защото клаузите й са неизгодни, и не водят до постигане на целения икономически ефект. В правната теория никога не е било спорно, че двата състава се отнасят като общ /чл. 219, ал. 3 от НК/ към специален /чл. 220 от НК/.

Съставът на чл. 220, ал. 2 НК е по-благоприятен за дееца, от този по чл. 219, ал. 3 НК като полеко наказуем. Те са с еднаква субективната страна, доколкото за съставомерността на двете престъпления е необходим умисъл. Разликата между тях е, че докато деянието по чл. 219, ал. 3 от НК и по основния състав по чл. 219, ал. 1 от НК поначало е форма на бездействие, а в редица случаи деецът извършва и действия, които са неправилни, некомпетентни или например недостатъчни действия за запазването на повереното му имущество.

ВКС споделя като законосъобразни и изводите на САС, че обвинението за присвояване по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. чл. 220, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК не е доказано.

Правилно е, приетите за установени фактически данни по пункт втори на обвинението, да са отнесени също към състава престъпление по чл. 220, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, а не на присвояване. Доводите в жалбата срещу тези изводи не се различават от направените относно деянията по пункт първи на обвинението. Сключването на договор за наем на микробус и договор за наем на скутер е установено от фактическа страна, както и икономическата неизгодност на тези сделки. Теоретичните съображения на защитата за приликите и отликите в съставите на престъплението по чл. 220, чл. 219 НК са верни, но те не анализират конкретните констатации на въззивния съд и правилността на изводите му по тях. ВКС споделя като правилни правните изводи на САС че и в случая е налице неизгодна сделка, а не състав на длъжностно присвояване, както е приел първостепенният съд. Правилно е прието, че З. не е осъществявал при сключването на договорите действия по фактическо или юридическо разпореждане с повереното му имущество, че разпоредителните действия на З. са извършени не в деня на сключване на договорите, а в един по - късен момент, когато съконтрагентите на ИАРА вече са получили насрещната престация, т. е. когато е осъществено плащането и част от парите, според обвинението, са предадени на подсъдимия за "консумативи" или под друга форма. Обстоятелството, че за извършване дейността на ИАРА е било необходимо агенцията да разполага с микробус и със скутер, не означава, че сключените договори са изгодни. Уговорената цена в договорите е надминавала средната пазарна стойност, по която може да бъде закупено съответното превозно средство.

Цената за наем на микробуса е един път и половина в повече от средната пазарна цена. В конкретния случай доводът на защитата, че цената при сделката не е от определящо значение за обективния състав на престъплението по чл. 220 НК, не се споделя. В случая разпореждането е извършено със средства на бюджетно учреждение, на бюджетна издръжка, което функционира в условията на спазване на финансовата дисциплина. В тази насока не могат да бъдат игнорирани и данните за начина, по който са сключени договорите - при използване на оферти, които са неистински документи или такива с невярно съдържание. Установено е, че свид. М. П. и Д. Г. никога не са подавали такива до ИАРА, и дори не са притежавали автомобили като описаните в офертите. Свид. Ангелов не е бил собственик на моторната лодка, която е предмет на сключения с него писмен договор от З. Тези фактически данни обективират наличието на интелектуално и волево съдържание на умисъла на дееца относно неизгодността на сделките и стремежа му, тя да се постигне със сключването им.

Доказано е че подсъдимият е получил сумата от 432 лева с РКО № 355/24.03.2005 г.

и че тази сума е била използвана за заплащане престоя на неговите родители в хотел в Сандански, а не е изразходвана за командировка, каквато е тезата на защитата. Спорният въпрос е изяснен по делото и от двете инстанции по фактите и касае предназначението на сумата, която според подсъдимият и защитата му е била да покрие разходите му за посрещане на делегация от ЕС, но тази теза не е потвърдена, а е опровергана от доказателствените източници, въз основа на които са установени фактите по делото. Съдът е ценил според съдържанието й приложената на л. 180 - 183, т. 2 от сл. д. докладна записка и е установил, въз основа на това писмено доказателство, че семинарът е планиран за 28.02.2005 г. - 01.03.2005 г.

и мястото на провеждането му не е било в гр. С., а в гр. С. Твърденията на подсъдимия са опровергани и от намиращите се в т. 9 от сл. д. писмени доказателства - адресни карти, от които е видно, че по времето отразено в разходния документ, в хотела в Сандански са гостували родителите на подсъдимия, а не лекторите на семинара. От заключението на икономическата експертиза /т. 1 сл. д./ е установена липсата на авансов отчет и командировъчна заповед, както и отчет за направените разходи и одобряването им от Министъра на земеделието и горите. Разпоредителните действия на подсъдимия са се изразили в усвояването на поверените на дееца средства не за нуждите на учреждението, а за лични нужди. САС е изяснил, че в случая няма състав на престъпление по служба, защото не се касае за авансово получаване на сума от З. за посрещане на бъдещи служебни разходи /спр.

датата на РКО следва с петнадесет дни престоя на родителите на подсъдимия в Сандански/ а и посочването на невярното обстоятелство, че парите са предназначени за гостуването на чуждестранна делегация, е обективирало умисъла на Е. З. за присвояване.

Правилна е извършената от САС преквалификация на деянието от престъпление по чл. 201 НК, в престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 от НК, тъй като инкриминираните 432 лева са върнати от подсъдимия до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Наказанията наложени на подсъдимия са справедливи. Спазени са правилата на чл.

54 и чл. 36 НК при определянето им. Оценен е превесът на смекчаващите отговорността обстоятелства за всяко едно от деянията. Както основните, така и кумулативните наказания лишаване от права, са в техните долни граници по размер и към минимума им, предвиден в санкционните части на съответните престъпни състави. САС е намалил размера на наказанията и предвид преквалифицирането на отговорността за по-леко наказуеми престъпления от инкриминираните с обвинителния акт. Правилно е определено и общо найтежкото наказание по правилата на чл. 23, ал. 1 НК като е съобразено намаляването на размера на наказанията наложени за всяко от престъпленията в съвкупността.

На основание тези мотиви ВКС съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Въззивно решение № 166/ от 21.05.09 г. по внохд № 814/08 г. на Софийския апелативен съд.

Решението не подлежи на обжалване.
Похожие работы:

«Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N (ред. от 30.04.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33706) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 896 Документ предоставлен КонсультантПлюс (ред. от 30.04.2015) Об утверждении...»

«Doklad A. Zhdanova (22 septabria 1947 g.) Source: Doklad v Pol'she. 22.09.1947. [s.l.]. The Zhdanov Report (22 September 1947). Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right...»

«РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДОВ, АГЛОМЕРАЦИЙ И РЕГИОНОВ СОДЕРЖАНИЕ 1. ? 2.. 3. 4..1 5. – Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 ВВЕДЕНИЕ Ход социально-экономического переустройства России, практика реализации разнообразных реформ на протяжении последних двух десятков лет привели к пониманию необходимости возврата – в другом, нежели в советской практике,...»

«ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Версия № 1 Система менеджмента качества стр.1 из 15 Нормативные документы Положение об учебном кабинете (лаборатории) СМК-П-05-84-2015 Рег. № 6/84 Экз. № _1_ ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ Научно-методическим советом Директор ГБПОУ «Сахалинский техникум Протокол № 1 отраслевых технологий и сервиса» От 19.09.2015г _Д.А.Мартынов «_»_2015 год ПОЛОЖЕНИЕ Система менеджмента качества Версия № 1 Положение об учебном кабинете (лаборатории) ГБПОУ...»

«МИГРАЦИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЕС: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ОЖИДАЕМОЕ БУДУЩЕЕ Андрей Елисеев Оригинальная версия публикации на английском языке: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/migration_report_0.pdf Введение Исследователи миграционных вопросов в Беларуси сталкиваются с проблемой достоверности статистических данных. Согласно официальной статистике, Беларусь имеет положительное сальдо миграции. Однако альтернативные исследования фиксируют противоположные тенденции: с момента получения...»

«121099,,,.3, 629,. +7 (495) 642-31-01 www.gr-center.ru, email: gr@ru.gr-center.com V 2007Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 629, Тел. +7 (495) 642-31-01 www.gr-center.ru, email: gr@ru.gr-center.com Содержание Вступительное слово........................................................ Введение.........................................»

«Приложение № 1 к приказу о районной операции Первоцвет от «24» февраля 2015 г. № 169 ПОЛОЖЕНИЕ об экологической операции «Первоцвет 2015»1. Общие положения 1.1 Районная экологическая операция «Первоцвет» проводится ежегодно с целью воспитания бережного отношения к окружающей среде, ознакомления с видами первоцветов, занесенных в Красную книгу, охраны первоцветущих растений, разъяснения учащимся, родителям и населению о необходимости их сохранения в природе и значения для первых насекомых (далее...»

«Исполнительный совет 197 EX/20 Сто девяносто седьмая сессия Part I ПАРИЖ, 7 августа 2015 г. Оригинал: английский Пункт 20 предварительной повестки дня Выполнение нормативных актов ЧАСТЬ I Общий мониторинг РЕЗЮМЕ На 196-й сессии Исполнительный совет по рекомендации Комитета КР, у которого не было достаточного времени для рассмотрения данного пункта, постановил отложить дискуссию по этому вопросу до своей 197-й сессии. В связи с этим в настоящем документе представлен сводный доклад о конвенциях и...»

«Мелетинский Е. М. Поэтика мифа Елеазар Мелетинский Монография Е. М. Мелетинского посвящена общим проблемам мифологии, анализу современных теорий мифа и критическому рассмотрению использования мифа в художественной литературе и литературоведении XX в. (современное мифотворчество в его отношении к первобытным и древним мифам). Рассматриваются мифология и литература как западного, так и восточного мира.ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОЛЬКЛОРУ И МИФОЛОГИИ ВОСТОКА...»

««Схема территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области» Состав проекта 1. Том I. Исходные данные – 1 экз. (Хранится у Заказчика).2. Том II. Обосновывающие материалы (Пояснительная записка) 3 экз.3. Том III. Графические материалы (листы по перечню):Обосновывающие схемы: План современного использования территории муниципального района Кошкинский Самарской области (опорный план). М 1:70 000 (ДСП). Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от...»

«Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВорГУ) УДК 563.841 УТВЕРЖДАЮ ВКГ ДКП Ректор ВГУ N государственной регистрации 01.9.60001282 Профессор В.В.Гусев Инв. N “_“ 1997 г ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ Электромембранные процессы разделения в растворах (заключительный) НИЧ-41 Декан факультета канд.хим.наук, доцент Ю.П. Афиногенов Зав.кафедрой д-р хим.наук, проф. В.А. Шапошник Руководитель НИР д-р хим.наук, проф....»

«Инвестиционное предложение ЯЛТИНСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ Том 1 Пояснительная записка Инвестиционное предложение Ялтинские экологические тропы СПИСОК АВТОРОВ: Ф. И. О. Дата Подпись Расин Юрий Григорьевич, автор идеи, руководитель проекта Корнилова Наталия Викторовна, автор идеи Контактный телефон: (0654)-33-68-87 моб. +380509789157 Инвестиционное предложение Ялтинские экологические тропы СОДЕРЖАНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВВЕДЕНИЕ 1 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВВЕДЕНИЕ В...»

«ПОВЕРХНОСТЬ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОТ НАНОУРОВНЯ К ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБУ Patricia A. Maurice ENVIRONMENTAL SURFACES AND INTERFACES FROM THE NANOSCALE TO THE GLOBAL SCALE A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION УЧЕБНИК ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ Патриция Морис ПОВЕРХНОСТЬ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОТ НАНОУРОВНЯ К ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБУ Под редакцией канд. хим. наук В. И. Свитова Перевод с английского канд. физ.-мат. наук А. В. Сорокина канд. техн. наук Н. И. Харитонова канд. хим....»

«Публичный доклад старшего воспитателя (руководителя) ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ИВУШКА» за отчетный период: 2014-2015 учебный год. СТРУКТУРА ДОКЛАДА Общая характеристика дошкольного отделения общеобразовательного I. учреждения. Особенности образовательного процесса II. Условия осуществления образовательного процесса. III. Кадровый потенциал IV. Финансовые ресурсы Дошкольного отделения «Ивушка» и их использование V. Заключение. VI. I. Общая характеристика дошкольного отделения. Дошкольное отделение...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/1/FIN/ 20 March 200 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Первая сессия Женева, 7-18 апреля 2008 года ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 B) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Финляндия Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в...»

«#37 Автор: Сергей Кардаков Сайт: https://www.fl.ru/users/Artraf оглАВлЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ Автор: Екатерина Фролова Сайт: http://www.behance.net/kit-kat/ making of Автор: Антон любич Сайт: http://www.behance.net/antonlubich ИНТЕРВЬЮ Автор: Анна коркман Сайт: http://newmilky.deviantart.com ИНТЕРВЬЮ Автор: Виктория Шамисова Сайт: http://be.net/shamisova коНкуРС Сайт: http://www.coreldraw.com Центр компьютерной графики RENDER.RU специализированный центр дистанционного обучения www.render.ru/center/ —...»

«Дорогие друзья! Женское здоровье – тема, очень близкая мне, надеюсь, она будет интересна и вам. Все мы знаем, что с одной стороны, на плечах современной женщины лежит огромная нагрузка: семья, дом, работа. Надо и домашние дела переделать, и с детьми позаниматься, и на работе все успеть. Все врачи в один голос говорят: следите за своим здоровьем, регулярно проходите обследования, при малейших симптомах заболевания обращайтесь к специалистам. Но признаемся: очень часто мы откладываем заботу о...»

«ЗНАЧИМОСТЬ ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН Тогобицкий П. Б. Тогобицкий Павел Борисович – преподаватель экзегетики Нового Завета в НББС, магистр богословия. Данная статья является сокращенным вариантом его квалификационной работы на соискание степени магистра христианского служения, выполненной в НББС в 2004 г. С момента возникновения Церкви водное крещение было одним из основных элементов ее жизни, важным фактором самосознания христиан, показателем принадлежности к христианству. Верующие...»

«Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ. Лекция 1.2. Основные понятия в логистике План: 1. Логистический подход к проблемам управления потоковыми процессами. Материальные потоки. Классификация материальных потоков.2. Финансовые и информационные, сервисные потоки. Их характеристики, классификация. «Три стороны в логистике фирмы».3. Логистическая система. Логистические функции. Логистические операции.4. Логистическая система. Логистическая подсистема. Звено логистической системы. Элемент логистической...»

«Электронное периодическое издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2011, №1 ГИПОКСИЯ В ГЕНЕЗЕ И ТЕРАПИИ МЕНТАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ: ОБЗОР С. Н. Басович Науки о жизни R&D, Мельбурн, Австралия Hypoxia in Genesis and Therapy of Mental Deviations: a Review S. N. Basovich Life Sciences R&D, Melbourne, Australia Цель настоящего обзора — проследить тенденции в изучении и применении гипоксии в области ментальных проблем. Был проведен обзор литературы с использованием базы данных PubMed...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.