WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«ПодкреПа на деца, оставени в България от родители, живеещи и раБотещи в чужБина. Фондация “ Партньори-България” София, 2015 За Проекта “Програма За ПодкреПа на транснационални ...»

-- [ Страница 2 ] --

трудности и Предизвикателства в раБотата с изоставени в България деца от родители, живеещи и раБотещи в чужБина отсъствие на оБщо раЗБиране на Понятието „деца оставени в страната от родители, живеещи и раБотещи в чужБина” Децата на родители трудови мигранти са специфична, но нееднородна група сред децата на България. Те не се идентифицират като отделна и самостоятелна група от институциите и обществото, а се отнасят към по-широкото разбиране на „деца в риск”. В нашата страна все още не е създадена и приета работеща дефиниция за понятието „деца на мигранти”. Докато част от децата на мигрантите са „деца в риск”, „проблемни деца” или „деца, на който трябва да се помага”, друга част от тях се справят изключително добре с предизвикателствата пред собственото си транснационално семейство.

С изключение на ДАЗД, българските институции не са въвели в употреба и не използват понятието “деца, оставени в страната от родители, живеещи и работещи в чужбина”. Като цяло институциите не са фокусирани върху работа със семейства на мигранти и към предлагане на адекватни услуги за подпомагане на оставените в България деца.

некоординирана Политика и раБота на институциите Отсъства дебат в обществото по дилемата: необходимо ли е да се създава нова специална политика за работа само с изоставените от родители мигранти деца или трябва да се актуализира със специфични мерки съществуващата обща политика насочена към всички деца.

Очертаващата се потребност от създаване и приемане на специални програми, целенасочени действия и интервенции към тези деца може да генерира важни дискриминационни въпроси, които вероятно ще имат обратен социален ефект.

Въпреки че в България се полагат усилия за решаване на част от проблемите на деца на мигранти, не съществува добре функциониращ механизъм на взаимодействие между заинтересованите страни за работа с тях. На този етап институциите са неефективни при решаване на проблемите на децата, а някои от тях, като училището и детската градина са натоварени и с нереалистични очаквания да компенсират отсъствието на родителя/ите.

лиПса на ПуБлично достъПна инФормация За децата на мигранти Официална статистика за това какъв е броят на децата, чиито родители са извън страната не съществува и не се води на национално, общинско или друго институционално равнище.

Въпреки че, това явление е значително разпространено в нашата страна, ние не разполагаме с точни данни за броя на изоставаните от родители мигранти деца.

Проучванията на влиянието на трудовата миграция на родителите върху децата, които остават да живеят в България са ограничени като брой и силно фрагментирани като подход и резултати.

С малки изключения липсва комплексно изследавне на тези проблеми. Изследванията се провеждат инцидентно, предимно от учени или неправителствени организации интересуващи се от проблематиката. Липсва цялостна национална политика за изучаване на проблемите, http://www.childrenleftbehind.eu Подкрепа на деца, оставени в България от родители, живеещи и работещи в чужбина. • 21 отнасящи се до влиянията на трудовата миграция върху изоставените от родителите си деца.

лиПса на сПециалиЗирана Помощ и ПодкреПа За оставените в страната деца на мигранти Както интитуциите, така и НПО предлагат малко на брой и с не особено високо качество услуги за подпомагане на децата на мигрирали родители.

Не съществува механизъм за легитимно уреждане на прехвърлянето на родителските права за определен период от време. В българската правна система не са създадени условия и не се предвижда използването на възможността за временно настойничество и попечителство.

Много често миграционния процес е предпоставка за разтрогване на бракове между съпрузите, което от своя страна създава допълнителен натиск върху психичното здраве на децата. При децата на разведени родители, единият от които е извън страната, механизмът за определения от съда режим на срещи с детето два пъти месечно е неизпълним на практика. Това от своя страна води почти до прекъсване на връзката с единия родител.

–  –  –

ПреПоръки за ПодоБряване на раБотата ПреПоръки насочени към Българското Правителство и Българските институции Иницииране на широка дискусия в обществото с участието на всички заинтересовани страни имащи отношение към проблемите на децата на мигрантите за създаване на рамка с точни и ясни критерии за идентифициране на това понятие. Чрез този дебат заинтересованите страни следва да анализират по-точно първопричините защо родителите, трудови мигранти не вземат своите деца заедно с тях, защо предпочитат да ги оставят в България на грижите на своите близки и роднини? Необходимо е да се намери и отговор на дилемата:

необходимо ли е да се създава нова специална политика за работа само с изоставените от родители мигранти деца или трябва да се актуализира със специфични мерки съществуващата обща политика насочена към всички деца.

Формулиране на общ подход, който да съгласува и координира действията на национално, регионално и местно равнище за работа с изоставените деца от родители мигранти. В този подход следва да се очертаят отговорностите на институциите, организациите и на самите семейства по отношение конкретните грижи за отглеждане на децата. Подходъг трябва да бъде ориентиран към смекчаване на психологическото и социално въздействие на миграцията на родителите върху децата.

Създаване на функциониращ механизъм на взаимодействие между заинтересованите страни за работа с децата на мигрантите. В този механизъм следва да се посочи ролята на всички заинтересовани страни с оглед подобряване на тяхната ефективност при решаване на проблемите на деца на мигранти, в отсъствието на техните родители. Препоръчително е да се създаде цялостна система с права и отговорности на заинтересованите страни с оглед превенция на риска и подпомагане на децата и семействата на мигранти, както и система за оценка и мониторинг, чрез която да се следи доколко се изпълняват взетите решения.

Включване на проблемите на изоставените деца на родители мигранти като приоритет в българската миграционна политика. Препоръчва се актуализиране на националните стратегии и политики в областта на миграцията и въвеждане на понятието «деца, оставени в страната от родители, живеещи и работещи в чужбина” в тях, както и разработване и предлагане на адекватни мерки и интервенции за подпомагане на нуждаещите се.

Поемане на ангажименти от страна на българското правителство за водене на диалог с правителствата на приемащите български емигранти страни по въпросите на изоставените от родителите си деца. Препоръчва се подписване и изпълнение на двустранни споразумения, които да гарантират по-добри възможности на родителите мигранти да вземат децата си в чужбина. По този начин ще се избегне изоставянето им в България и ще се предостави възможност за по-пълно и хармонично развитие на децата в семейна среда.

Въвеждане на промени в сега действащото законодателство, отнасящи се до изоставените деца на родители мигранти. Първата препоръка е по отношение на определеният от съда режим на срещи с децата на разведените родители, когато единият родител е извън страната.

Предлага се да се даде право на родителя, които е в чужбина да се среща с детето си по-рядко, но за по-продължително време. Втората препоръка е да се проведе дискусия за обсъждане http://www.childrenleftbehind.eu Подкрепа на деца, оставени в България от родители, живеещи и работещи в чужбина. • 23 на възможността за въвеждане на временно попечителство и настойничество в българското законодателство.

Създаване на по-ефективни и сигурни статистически бази данни за броя на мигрантите и техните семейства, както и за изоставените от родителите си деца поради миграция.

Препоръчва се въвеждане на повече миграционно-чувствителни индикатори за събиране на информация за изоставените деца от родители мигранти на институционално, общинско и национално равнище.

Формулиране на цялостна политика за изучаване на проблемите отнасящи се до влиянията на трудовата миграция на родителите върху изоставените деца. Необходимо е да се провеждат регулярни проучвания и публични обсъждания на получените резултати, които да навлязат в още по-голяма дълбочина и специфика при разбиране на понятието „деца изоставени в страната от родители, живеещи и работещи в чужбина”.

ПреПоръки насочени към Представителите на местната власт

Прилагане на законодателството отнасящо се до изоставените деца на родители мигранти.

Необходимо е да се разработят конкретни мерки на общинско равнище за прилагане на законовата рамка за настойничество и попечителство, регламентирана от Глава 11 на актуалния Семеен кодекс на Република България.

Създаване на по-добра координация на работа между Общ А и НПО по отношение работата с изоставените деца на родители мигранти. Изграждане на общински центрове за помощ и подкрепа на изоставените деца на родители мигранти и на техните семейства останали да живеят в България. Смекчаване на отрицателните въздействия от отсъствието на родителите и предприемане на адекватни интервенции за подобряване на перспективите за развитие за тези деца и семейства в средносрочен и дългосрочен план.

ПреПоръки, насочени към Представителите на гражданскотооБщество

Засилване на капацитета на НПО за работа с изоставените деца на родители мигранти.

Изграждане и разширяване на капацитета на професионалистите чрез допълнително обучение и предоставяне на учебни материали, за да могат да оказват ефективна подкрепа на деца и семейства на мигранти. Разработване на програми и провеждане на специализирано обучение на учители, училищен персонал и други професионалисти, за да са подготвени за разпознаване на психо-социални сигнали и характеристики в поведението на децата, които се явяват последици от родителската миграция.

Разработване на цялостни програми за подкрепа, консултиране и обучение на деца на мигранти, родители и близки, които се грижат за тях. Предоставяне на програми за развитие на родителски умения на настойници и попечители, за изграждане на обществена чувствителност към проблемите на тези семейства, за управление на партньорски взаимоотношения. Тези програми трябва да бъдат чувствителни към културните и етнически ценности на децата на мигрантите, техните родители и възрастните, които се грижат за тях.

НПО да участват активно при формулиране на цялостна политика за изучаване на проблемите отнасящи се до влиянията на трудовата миграция на родителите върху изоставените деца. НПО да се включват в провеждане на регулярни проучвания и публични обсъждания на получените резултати, както и в процеса на мониторинг и оценката на изпълнението на политиките, свързани с изоставените деца от родители мигранти.

–  –  –

заключение През последните години, процесите на миграция на българи към други държави чувствително нарастват и се засилват. Поради нестабилната и несигурна икономическа и политическа обстановка в България (страната продължава да бъде най-бедна сред държавите-членки на ЕС) ситуацията с трудовата миграция продължава да бъде изключително динамична и рискова.

Последни проучвания по въпросите на бедността8 в България показват, че почти половината (49,3%) от населението в страната живее под прага на бедността със сериозни материални лишения или с неспособност за реализация на пазара на труда. Особено тревожен е факта, че една трета от бедните българи са работещи, което показва, че в България работата не е гаранция за стабилно социално положение.

В почти всички от посетените градове по време на нашето проучване ние се сблъскахме с едно явление, което нарекохме „транскварталните микробуси”. Това са малки автобуси с по 10-12 места, които не свързват кварталите в съответния град, не свързват дори квартали между два града в България, а превозват хора от определен квартал на съответния град в България до друг квартал от град в държава от Европейския съюз. Тези микробуси тръгват по маршрута си всяка седмица пълни с хора, отиващи да търсят надежда за препитание и по-добър живот.

Актуалната ситуация предполага нарастване на дела на семействата, заминаващи за чужбина с цел намиране на работа и осигуряване на по-добро финансово състояние за децата и близките си. Налице са сериозни предпоставки за поява на нови транснационални семейства и за нарастване на дела на децата, които остават да живеят в страната само с един родител или със свои близки. От това произтичат и многобройни проблеми както за тези деца, така и за възрастните, на чиито грижи са поверени.

Необходими са бързи и комплексни мерки, за по-нанатъшно осмисляне на понятието “деца, оставени от родители, живеещи и работещи в чужбина” (“Children left Behind) и създаване на адекватна политика и програми за работа с тях. Надяваме се, че нашия доклад ще даде своя скромен дял в тази посока.

8 Борбата с бедността в България, Институт за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт”, С., 2014 Докладът е достъпен на http://www.fes.bg/files/custom/library/2014/Borbata_s_Bednostta_v_Bulgaria.pdf http://www.childrenleftbehind.eu Подкрепа на деца, оставени в България от родители, живеещи и работещи в чужбина. • 25 изПолзвана литература:

«Борбата с бедността в България», 2014, Институт за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт”, Съвместен доклад. С. 2014 Докладът е достъпен на http://www.fes.bg/files/custom/library/2014/Borbata_s_Bednostta_v_Bulgaria.pdf „ Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина”, май-юли 2013, Непубликуван доклад, разработен по поръчка на УНИЦЕФ-България от екип на фондация „РискМонитор” с научен ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева Иванова, Д., 2010, Случаят Вършец в „икономиката на страданието” - миграцията на жените от Северозападна България в Италия, в ”Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора – ефекти за България”, Доклад на Институт „Отворено общество”, С.

Манчева, М., Евг. Троева, 2011, “Миграции от и към България: състояние на изследванията” в сб. “Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България”, Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, С.

Назърска, Ж., М. Хайдиняк, 2011, “Смесени и транснационални семейства в България” в сб.

“Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България”, Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, С.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) Национална стратегия за детето (2008–2018г.) Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция( 2008-2015) Семеен кодекс на Република България, 2009, С.

Bogdanov, G., R. Rangelova, 2012, Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe, Final Country Report Bulgaria Garza, R., 2010, Migration, Development and Children Left Behind : A Muldidimensional Perspetive, UNICEF Polisy and Practice Guentcheva, R., Long Distance Relationships: Children and Migration in Contemporary Bulgaria Ethnologia Balkanica (Ethnologia Balkanica), issue: 14 / 2010, pages: 49- 69, on www.ceeol.com.

Edillon Rosemarie G.2008, “The Effects of Parents Migration on the Rights of Children Left Behind”, Asia Pacific Policy Center, UNICEF The Children Left Behind: A league table of inequality in child well-being in the world’s rich countries, November 2010, UNICEF Innocenti Research Centre Yakimova, Еl., M. Kostova, 2013, Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in Bulgaria, NSI

–  –  –

http://www.childrenleftbehind.eu Фондация “Партньори - България” Адрес: ул. “Якубица“ 2а, ап. 13, гр. София 1164 Тел.: +359 2 962 3174, +359 2 868 8007 partners@partnersbg.org www.partnersbg.orgPages:     | 1 ||

Похожие работы:

«УДК 614 ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПАРТИЙ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА ПУТЕМ ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЛОКНА ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЯ Сусоева И.В., Букалов Г.К. В статье выполнено экспериментальное исследование связи гигиенической обстановки на хлопкопрядильной фабрике ООО СП «Кохлома», характеризуемой интенсивностью пылеотложения со значением показателей хлопкового волокна. Анализ регрессионных статистических моделей связи показателей хлопкового волокна на...»

«Мифология казанских татар. 1910 Коблов Яков Дмитриевич. Коблов Яков Дмитриевич писатель (родился в 1876 году), воспитанник Казанской духовной академии. Главные его работы: Антропология Корана в сравнении с христианским учением о человеке (Казань, 1905, магистерская диссертация), Первобытная райская жизнь человека по учению Корана и его толковников (Казань, 1903); О мусульманском духовенстве (1907); Религиозные обряды и обычаи магометан (1908), Мифология казанских татар (1910). Печатано по...»

«Организация Объединенных Наций A/70/315 Генеральная Ассамблея Distr.: General 12 August 2015 Russian Original: English Семидесятая сессия Пункт 69(a) предварительной повестки дня* Поощрение и защита прав детей О состоянии Конвенции о правах ребенка** Доклад Генерального секретаря Резюме В своей резолюции 69/157 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить ей на ее семидесятой сессии доклад, содержащий и нформацию о состоянии Конвенции и о вопросах, затронутых в этой...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Отчт об итогах работы горнодобывающей отрасли Магаданской области за 2012 год Начальник департамента природных ресурсов В.И. Митькин Магадан – 2013 год Отчет об итогах работы горнодобывающей отрасли Магаданской области за 2012 год 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение.. Добыча полезных ископаемых. 3 1. Добыча драгоценных металлов. 1.1. Добыча рудного золота 1.1.1. Добыча рудного серебра 1.1.2. Добыча россыпного золота.. 1.1.3. Поставка...»

«No. ЯПОНСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИЗУЧЕНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА РЕКЕ ПЯНДЖ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТОМ 1 ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ ДЕКАБРЬ 2007 CTI ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD. GE JR 07-072 ЯПОНСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИЗУЧЕНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СТИХИЙНЫХ...»

«ДАТСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Универсальный Периодический Обзор Вводный курс Анетте Файе Якобсен 1. ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР? 3 УПО в контексте работы Совета ООН по правам человека 4 Специальные процедуры 6 Слушания по УПО на заседаниях Рабочей группы и пленарных заседаниях СПЧ 7 Где и когда 9 Нормативная основа УПО 9 Статус УПО 9 Сильные стороны и угрозы 10 Как должен работать УПО? 11 Потенциал и угрозы 16 Кто должен быть вовлечен? 18 Сильные и слабые стороны 19 Роли и...»

«MИ HoБ PHAУ КPocC| А | А И Ф Eд Е PAJ!Ь HoE yД APс т в Е HHoЕ Ю Д | €| { oE Г oс Б г oБ PA3oв Aт Е л Ь HoЕ { PDк Д Е Hи Е )^ в Ь lcш Е г oп PoФ Е с с И oHAл Ь Hoг o PAз oBAHИ Я oБ ( Bo Po HЕ ж с к и Й г o с y Д APс т в Е HHЬ l Й y Hи BEPс И TЕ т D Б o Pи с o г л Е Б с К и Й olл л vl л д ( Б Ф Ф г Б o yBп o o Br y ) ) yт BЕ Pж Д Aю 3 aв eд y ю щ aя aф eд p o й к Т eo p и и И MeТ o l ц И К HaЧ aл Ь Ho г o б p aз o в aHИ я И o,, | I,iruЪ,.T %,?­­4­ PAБ o Ч AЯ п Po г PAMMA Ч Е Б Ho Й Д И с ц и...»

«Исследования в области создания лазеров субмм диапазона длин волн и их применение для целей диагностики высокотемпературной плазмы (С. Ф. Дюбко, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков) 1. Молекулярные лазеры субмм диапазона длин волн 1.1. Газоразрядные молекулярные лазеры субмм диапазона длин волн Проблема генерирования электромагнитных колебаний в диапазоне субмм волн, решение которой определяет прогресс в освоении этого диапазона, оказалась одной из самых трудных проблем радиофизики. Только в...»

«Сонографический стетоскоп Последние 10 лет за рубежом отмечается бум в развитии ургентной сонографии. Количество сайтов и публикаций по всем направлениям ургентой сонографии поражает своим изобилием, в частности сонографии легких при острой респираторной недостаточности. В то время как в нашей отечественной сонографии отношение к ультразвуковому исследованию легких остаётся скептическим, как у сонологов и радиологов, так и у клиницистов, поскольку они убеждены в том, что ультразвук не способен...»

«Аналитический Центр InfoWatch www.infowatch.ru/analytics Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2013 году © Аналитический Центр InfoWatch. 2014 г. Аналитический Центр InfoWatch Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2013 году Оглавление Оглавление Только цифры Аннотация Методология Общая статистика Каналы утечек Отраслевая карта Региональные особенности Заключение и выводы Мониторинг утечек на сайте InfoWatch Глоссарий Аналитический Центр InfoWatch...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.