WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КРУМОВГРАД И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2010 ГОДИНА Гр. КРУМОВГРАД 18.01.2011 година РАЗДЕЛ I ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Р АЙ О Н Н А П Р О К У Р АТ У Р А – К Р У М О В Г Р А Д

6900 Крумовград пл."България" 6 тел: 03641 7503 факс: 03641 7503 e-mail: rp_kru@kj.prb.bg

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –

КРУМОВГРАД И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА

ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2010 ГОДИНА

Гр. КРУМОВГРАД

18.01.2011 година

РАЗДЕЛ I

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ.

1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействие на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.

2. Необходими мерки за законодателни промени за преодоляване на проблемните области е повишаване ефективността в противодействието на престъпността.

През отчетната 2010 година по данни на РУ МВР - Крумовград са били регистрирани общо 170 престъпления, извършени на територията на съдебен район

– Крумовград / 252 за 2009 година и 156 за 2008 година. От тях 127/142 за 2009 година / са криминални деяния и 43 стопански /110 за 2009 година / престъпления. В от случаите по данни на РУ – МВР Крумовград е бил постановен отказ от образуване на наказателни производства, като по останалите 81 производства са били разкрити 69, което е 85.18%, като в тази връзка следва да се отбележи, че процентът на разкриваемост е леко завишен в сравнение с предходната година.

През отчетния период са регистрирани 53 криминални престъпления с неизвестен извършител /61 за 2009г., 54 за 2008 г./, от които по 27 в последствие са разкрити извършителите на престъпления. През отчетния период са били разкрити 6 престъпления, които са били извършени през предходни години. /за 2009 г. – 4/ Стопанските престъпления регистрирани през отчетната 2010 г. са 43/110 за 2009г., 11 за 2008 г./, като от тях са били прекратени с надлежно постановление от прокурор 34.

Регистрираните криминални престъпления, извършени от непълнолетни лица /14 - 18 години/ през 2010 г. са 6 престъпления извършени от 6 лица /през 2009г. 10 престъпления извършени от 9 лица, през 2008г. - 9 престъпления, извършени от 13 непълнолетни лица/.

Младежката престъпност /14-29 години/ се изразява цифрово в 20 осъдени и санкционирани лица. Налице е леко понижение на тази вид престъпност.

Структуроопределящи за съдебния район престъпления по данни на МВР са престъпленията по глава II, V, и ХІ от НК.

С оглед данните предоставени от РУ МВР – Крумовград, следва да се отчете, че е налице леко занижаване на регистрираната престъпност в съдебния район, обслужван от Районна прокуратура – Крумовград.

Факторите които обуславят тази леко намаляваща престъпност като цяло са следните:

На първо място – миграцията, характерна за района, обслужван от Районна прокуратура – Крумовград. Голяма част от активното население, поради ниския си социален статус, липсата на средства, високата безработица, характерната неперспективност карат активното население да мигрира извън региона, а все почесто и извън страната.

На второ място – явно превенцията като цел на наказателната репресия е изиграла своята роля за обществото и е възпряла по-голямата част от криминалния контингент от извършването на престъпления.

На следващо място като причина може да се отчете характерът и разположението на населените места в областта. Безлюдните села в района, населението което в по-голямата си част се познава помежду си, контактите между индивидите в самото населено място така и в района обуславят една картина на прозрачност и информираност в “битуването” на хората.

Структуроопределящи за района са престъпленията по Глава – втора, срещу собствеността по Глава пета, по глава девета и по глава единадесета от НК. Тази тенденция е трайна и се забелязва през предходните години.

При престъпленията против личността преобладават телесните повреди.

При престъпленията против собствеността преобладават кражбите.

При общоопасните престъпления преобладаващи са тези срещу транспорта по чл. 343 и чл. 343б от НК. От тях структуроопределящи са тези по чл. 343б от НК.

Проблеми в противодействието на престъпността, мерки и предложения:

Предвид структуроопределящите престъпления - срещу собствеността и общоопасните противодействието следва да се изрази в активизиране на действията на самото общество по опазване на имуществото си, подпомагане на правоохранителните органи при изпълнението на техните функции по охрана и опазване на имуществото, завишаване самосъзнанието на индивида и човешките ценности, промяната му на мислене като цяло, както по отношение на самия себе си, така и по отношение на обществото около него.

Визирайки общоопасните престъпления, доколкото преобладават такива извършени във връзка с нарушенията на ЗДвП при управлението на МПС, следва да се завиши контролът упражняван от органите на КАТ по отношение на управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол.

2.Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността.

- следва да се въведе и института на “простъпката” което до голяма степен ще разтовари съдилищата и прокуратурите в страната от дребните и незначителни деяния, като смятам, че по този начин ще се повиши бързината и качеството на самия наказателен процес по отношение на сериозните и значими престъпления.

- като предложение по отношение на коригиране на критерия за отчитане на разкритите престъпления от МВР е важно да се отбележи, че е наложителна промяна в тази насока. Следва да се отхвърли като неработещ и порочен и сегашния действащ критерий – да се отчита като разкрито престъпление от структурите на МВР всяко едно досъдебно производство, което е изпратено на прокуратурата с мнение за предаване на съд. Това е неправилно, тъй като правомощието да прецени дали са налице предпоставките за внасяне на конкретно досъдебно производство в съда с обвинителен акт, предложение по чл.78а от НК или с предложение за споразумение има единствено и само прокурора. Не е логично и правилно органите на полицията да отразяват конкретен казус като разкрито престъпление, само защото са го предали в прокуратурата с мнение за съд. Следва да си изчака решението на наблюдаващия прокурор и с оглед на него да попълнят актуализирана, достоверна и правилна информация в техните масиви.

РАЗДЕЛ ІІ

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ.

1. Досъдебна фаза.

–  –  –

През изминалият отчетен период в РП - Крумовград е работено по 209 бр.

преписки. От предходен период са останали на производство девет преписки. През периода няма постъпили преписки срещу лица ползващи се с имунитет и магистрати.

За сравнение през 2009 г. в РП – Крумовград е работено по 269 бр. преписки, а през 2008 г. по 178 бр. преписки. Налице е тенденция към лек спад по работените преписки в сравнение с 2009 година и значително увеличение на броя на постъпващите преписки в РП - Крумовград в сравнение с 2008 и 2007 година. По регистрираните преписки са били образувани 24 досъдебни производства, което е 11.48 % от общ брой и са постановени 172/228 за 2009 година откази да се образуват досъдебни производства, което е 82.29 %. Четири преписки са били изпратени за решаване по компетентност на други органи.

От постъпилите 209 преписки са решени 200 по които са постановени следните прокурорски актове както следва:

- 172 бр. преписки са приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство.

- с постановления за образуване на досъдебни производства – 24 броя, всички възложени на разследващи полицаи.

Към настоящия момент, от предходния период са останали общо девет преписки за решаване в срок.

Срочност на приключване на преписките /от момента на образуването им, до решаването от съответния прокурор, в това число срокове за проверки, допълнителни проверки и др./ – 7 преписки са били решени в срок до три дни, до един месец – 175 броя и до 2 месеца – 18, до шест месеца – няма и над шест месеца – няма.

Неприключени преписки от минали години - няма такива.

1.2 Досъдебно производство – обобщени данни по видове производства и съобразно систематиката на НК, включително по отношение пострадалите от престъпления. Срочност на разследването.

През отчетният период прокурорите от РП - Крумовград са наблюдавали общо 128 досъдебни производства от който 24 бързи производства и 105 досъдебни производства, разследвани по общия ред от следователи - 8 и разследващи полицаи От тези производства новообразувани през 2010 г. са 81 досъдебни производства. За сравнение, през 2009 година са били наблюдавани общо 152 досъдебни производства /от тях новообразувани – 99/, а за 2008 година 524 броя /новообразувани - 117/. Приключени за периода са били общо 97 производства, като неприключени са останали 6.

От новообразуваните досъдебни производства 57 са започнали при условията на чл. 212, ал. 2 от НПК и 24 са били образувани от прокурор по чл.212 ал.1 от НПК.

Няма случай на установено неправилно приложение на хипотезата на чл. 212, ал. 2 от НПК. Проведени са работни срещи със съдиите при РС - Крумовград по същият въпрос с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на този текст и особено що се отнася до претърсването и изземването като неотложно следствено действие и последващото му одобряване от съдия. Проведено е било и работно съвещание с РУП и ГПУ – Крумовград, във връзка с изменението на НПК от месец април – 2010 година и в частност извършването на първоначалните неотложни следствени действия от страна на органите на полицията.

През 2010 година са били наблюдавани общо 128 досъдебни производства, като 22 от тях са били прекратени поради настъпване на погасителна давност.

За отчетния период няма досъдебни производства, образувани от сигнали на контролните органи, след самосезиране на прокуратурата и по сигнали на ДАНС.

Производствата се разпределят по глави и текстове на НК както следва:

–  –  –

Общо пострадали физически лица по новообразувани досъдебни производства са 31, от които четири юридически такива. От тях мъжете са 25, жени – 6. От общата бройка, малолетни пострадали са 4 деца, и едно непълнолетно лице като останалите са пълнолетни граждани. По текстове са както следва:

–  –  –

Срочност на разследването.

От общо приключените 98 досъдебни производства, всички са били приключени в законоустановения срок.

Срочността на разследване е както следване по видове производства е както следва:

- бързи – 23 приключени производства в седемдневен срок

- досъдебни производства разследвани по общия ред от следовател – 5 производства до 2 месеца и 1 производство до 6 месеца.

- досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ полицай – 51 производства до 2 месеца и 18 производства до 6 месеца.

Няма приключени досъдебни производства без продължен срок от горестоящ прокурор или административния ръководител. Неприключени са 6 досъдебни производства, всички от разследващ полицай /5 в срок до 2 месеца и 1 до 6 месеца /.

Качество на разследване:

От общо приключените 98 досъдебни производства от прокурорите при РП – Крумовград, по 86 производства са били указани съответните необходими действия от страна на разследващия. Практика е преди предявяване на производството, наблюдаващия прокурор да даде и устни допълнителни указания на разследващите във връзка с подобряване качеството на разследване на конкретното дело.

1.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.

От прокурорите в РП – Крумовград са внесени в съда 50 бр. прокурорски акта разпределени по видове, както следва:

- 43 обвинителни акта, 86.00% от общо внесените прокурорски акта срещу 51 лица

- 5 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78”а” от НК, извършени от 5 лица, което е 10.00% от общо внесените прокурорски акта

- 2 бр. досъдебни споразумения, за престъпления извършени от 2 лица, което е 4.00% от общо внесените акта.

За сравнение през 2009 г. прокурорите са внесли 47 обвинителни акта, 5 досъдебни споразумения за прекратяване на наказателни производства и 3 постановления за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

Забелязва се тенденция към запазване на внесените в съда прокурорски актове.

Внесените за разглеждане в съда ДП с обвинителни актове се разпределят както следва:

–  –  –

Внесените за разглеждане в съда ДП с предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78А се разпределят както следва:

Глава І от НК – няма

–  –  –

Спрени досъдебни производства общо и по процесуални основания.

Съотношение спрямо общия брой наблюдавани и решени ДП.

Спрени през отчетния период са били спрени общо 16 ДП, като от тях срещу Неизвестен извършител са били 12 и срещу известен извършител – 4.

По основания производствата спрени срещу известен извършител са както следва:

-по чл.244 ал.1 т.1 във вр. с чл.25 т.1 НПК – няма

-по чл.244 ал.1 т.1 във вр. с чл.25 т.2 НПК – 3

-по чл.244 ал.1 т.1 във вр. с чл.25 т.3 НПК – няма

-по чл.244 ал.1 т.3 – 1 На основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК срещу неизвестен извършител са били спрени 12 ДП.

Съотношението между общо наблюдаваните 128 ДП и спрените 16 ДП в проценти е 12.50 %, а спрямо от общо решените 114 този процент е 14.03 %.

Прекратени досъдебни производства общо и по процесуални основания.

Прекратени за отчетния период са били 45 досъдебни производства.

Общия брой на прекратените досъдебни производства по давност е 22/29 за 2009 година/ от които всички са срещу неизвестен извършител. Поради липса на престъпление на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК са били прекратени 22 производства.

Съотношението между общо наблюдаваните 128 ДП и прекратените 45 ДП в проценти е 35.15 %, а спрямо от общо решените 114 този процент е 39.47 %.

Изискани бяха описи от ОСО – Кърджали, РУ МВР – Крумовград и ГПУ – Крумовград на всички спрени досъдебни производства, след което бе извършена насрещна проверка по входящите дневници на РП – Крумовград. Въведени са два дневника за спрените производства – отделно срещу известен и срещу неизвестен извършител, които се актуализират ежедневно. В тях се отбелязват: номера на преписката, на досъдебното производство, квалификация на престъплението, наблюдаващият прокурор и разследващият орган, основанието за спиране, датите на изтичане на обикновената и абсолютната давност.

По досъдебните производства срещу известен извършител на всеки три месеца наблюдаващите прокурори следят служебно дали е отпаднало основанието за спиране.

Налице е положителна тенденция с оглед драстичното занижаване на показателя на прекратените производства с оглед настъпила погасителна давност в сравнение с предходните две години.

Видове досъдебни производства.

Бързи производства – общо и по видове, съотношение спрямо общия брой ДП, преобразувани в ДПОР. Резултати и ефективност.

От наблюдаваните общо за периода 128 досъдебни производства, 24 са били под формата на бързи производства, което представлява 18.75% от наблюдаваните досъдебни производства за отчетния период. Едно бързо досъдебно производство постъпило в прокуратурата е било преобразувано за разследване по общия ред.

Видно от посочените резултати, прокурорите от РП – Крумовград отчитат като положителен ефекта от този вид правораздаване с оглед бързото и своевременно наложено наказание. По този начин се подсилва и превантивната роля на самата санкция, тъй като в кратките срокове за разследване, обществото вижда крайния резултат от дейността на правораздавателните органи – налагането на съответното наказание за извършилия престъпление. Трудност все пак възниква в не-малка част от случаите, когато следва да се тълкува, кога е налице предпоставката за образуване на производство при хипотезата на чл.356 ал.1 т.1 от НПК залавяне на лицето “ непосредствено след извършване на престъплението “.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред - обобщени данни. ДП разследвани от разследващ полицай, следовател и прокурор. ДП разследвани в екип.

За отчетния период в Районна прокуратура – Крумовград са били разследвани общо 105 досъдебни производства.

Разследвани от разследващ полицай – 197 Разследвани от следовател – 8 Разследвани от прокурор – няма.

Разследвани в екип - няма

1.4. Действия на прокурора по ръководство и надзор на разследването.

Екипен принцип на работа и взаимодействие с компетентните институции.

Във връзка с ролята на наблюдаващият прокурор проблемът е преди всичко с недостатъчната кадрова обезпеченост и добра правна подготовка на разследващите полицаи. За миналата година в РУП МВР – Крумовград по щат са полагали труд двама разследващи полицаи. Необходимо е да се върнат функциите на разследващи на служители от оперативния и охранителния състав на тази институция поне що се отнася до първоначалните следствени действия и производствата срещу неизвестен извършител. Това ще позволи на разследващите полицаи юристи да съсредоточат работата си върху делата с известен извършител, което от своя страна ще повиши качеството на разследването и ще скъси сроковете му. Желателно е също да се подобри взаимодействието с оперативните служби на МВР, както при извършване на действия по разкриване на едно престъпление, така и последващите такива по отношение доказването му. След въвеждането фигурата на наблюдаващия прокурор, идеята на законодателя е явна – засилване на връзката между самите разследващи – разследващ полицай – следовател и господаря в досъдебната фаза – прокурора.

Също така, този метод на работа доведе до ограничаване размиването на отговорност при допуснати слабости свързани с подготвителната досъдебна фаза на разследване. Прякото ръководство, непосредствения надзор и вникването в детайли с конкретните производства, ангажират в цялост вниманието на прокурора, което от своя страна обуславя качествено и пълно разследване по всеки един конкретен казус.

Въпреки положителната тенденция като цяло в работата на разследващите органи след въвеждане фигурата на наблюдаващия прокурор, следва да се отбележи и все пак наличните негативи конкретно за самите прокурори. Не са рядко случаите в работата на прокурорите, които са принудени лично да извършват не-малък по обем следствени действия неприсъщи за тях в месечния си срок за решаване на производството, като единствен начин да реализират евентуално обвинение в съда или вменена наказателна отговорност. Разпитите на голям брой свидетели, назначаването на експертизи, предявяването на разследването от самия прокурор в месечния му срок води до разпокъсаност в действията му, а понякога дори същия действа хаотично.

През 2010 година по приключените и разследвани досъдебни производства в РУП и ГПУ – Крумовград, както и в ОСО – Кърджали не са постъпвали жалби или сигнали на граждани за забавяни разследвания или други нарушения.

От общо наблюдаваните 128 досъдебни производства от прокурорите при РП – Крумовград, по 86 производства са били указани съответните необходими действия от страна на разследващия. Няма отменени мерки на процесуална принуда от съда и прокурора по реда на чл.234 ал.8 и ал.9 от НПК.

През отчетната 2010 година в Районна прокуратура – Крумовград не са били използвани СРС, не са били извършвани доверителни сделки по досъдебни производства както и не е прилаган института на защитения свидетел.

През отчетната година, по едно досъдебно производство са били извършени три неотложни следствени действия – претърсване и изземване, по две досъдебни производства, като в законовия срок са били представени и одобрени от РС Крумовград.

Традиционно в дейността на прокурорите в тази насока, няма проблеми със съда по действия по разрешаването или одобряването на незабавни следствени действия във връзка с конкретни досъдебни производства, както за отчетната година, така и за предходни периоди. Исканията за разрешаване или одобряване на такива действия се представят в съда в срок, същите са мотивирани и съдържат необходимите реквизити с оглед убеждаване на съдията от тяхната необходимост.

1.5 Контрол на мярката за неотклонение “ Задържане под стража “ и други мерки на процесуална принуда.

За отчетната година не са били внасяни искания от прокурорите до съда за взимане на мерки „ Задържане под стража „.

2. СЪДЕБНА ФАЗА.

2.1. Наказателно-съдебен надзор.

През отчетният период прокурорите от РП - Крумовград са внесли в РС Крумовград общо 50 досъдебни производства решени със съответните прокурорски актове както следва:

- обвинителни акта – 43 бр.

- решение за споразумение - 2 бр.

- предложения по чл. 78А - 5 бр.

Образувани в съда са били общо 50 дела. Решени от съда дела по внесени прокурорски актове – 46, което представлява 92 % от общо внесените актове в съда.

Две от решените от съда дела са по внесени прокурорски актове от предходния период.

Останали са шест нерешени производства, по които са били внесени в съда 5 обвинителни акта и едно предложение по 78а от НК.

Решенията на съда са разпределени по видове прокурорски актове, както следва:

- по обвинителен акт - 40 решения на съда.

- по споразумения - 2 решения на съда.

- по предложения по чл. 78а - 4 решения на съда.

През отчетния период няма върнати дела от съда на основание чл. 249 и чл.288 от НПК.

За сравнение през предходния период можем да посочим, че през 2009 година също няма върнати дела от съда на РП - Крумовград.

Действия на прокурора в съдебна фаза:

- общо участия в съдебни заседания по наказателни дела - 53

- отложени съдебни производства поради неявяване на прокурор - няма.

- брой повдигнати нови обвинения от прокурор в съдебно заседания - две.

- заявление от прокурора в съдебна фаза за прекратяване на наказателното производство или постановяване на оправдателна присъда - едно.

- прекратени дела от съдията докладчик по чл. 250 ал. 1, т. 2 - няма такива.

Влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения, относителен дял спрямо решените дела и спрямо внесените прокурорски актове.

Общо съдът е постановил 46 бр. влезли в сила осъдителни решения срещу 53 лица. Относителния дял на осъдителните решения на съда към внесените досъдебни производства с актове на прокурорите е 100 %. По един прокурорски акт по чл.183 ал.1 от НК, съда е признал подсъдимия за виновен и го е освободил от наказателна отговорност при наличие на хипотезата на чл.183 ал.3 от НК.

Предадени на съд осъдени и санкционирани лица. Оправдани лица.

През 2010 г. с осъдителни присъди и санкционни решения са били наказани 53 лица. От тях жени са 1 бр., в младежка възраст 13 бр., лица с предишни осъждания 7 бр.

За сравнение през 2009 са произнесени присъди и санкционни решения срещу общо 66 лица. От тях 2 жени, 12 лица в младежка възраст, 12 с предишни осъждания е иден рецидивист. Тенденцията е към леко занижаване на броя на осъдените и санкционирани лица.

Осъдените лица се разпределят по глави и текстове от НК както следва:

–  –  –

Глава ХІ от НК - 33 лица от тях по:

- чл.343 – 1 лице

- чл.343а – 1 лице

- чл. 343б - 24 лица

- чл.343в – 7 лица С влезли в сила присъди и санкционни решения са наказани 52 лица, по 46 влезли в сила осъдителни присъди и санкционни решения. От тях жени са 1 бр., в младежка възраст 13 бр., лица с предишни осъждания 7 бр.

Осъдените лица с влезли в сила присъди и санкционни решения се разпределят по глави и текстове от НК както следва:

–  –  –

Щетите по внесени прокурорски актове в съда са в размер на 50611.00 лв. от които са възстановени 22638.00 лева.

През 2010 година няма допуснати оправдателни присъди и оправдани лица по повдигнати обвинения в Районна прокуратура – Крумовград. Това се дължи на правилното прилагане на Закона от органите на досъдебното производство, непрекъснатия контакт между разследващи полицаи и наблюдаващите производствата прокурори, тясното взаимодействие и качественото изпълнение на необходимите процесуално-следствени действия по всеки конкретен казус.

С оглед недопускане на оправдателни присъди е изграден принцип, по всяка оправдателна присъда да се създава досие и се търсят причините довели до постановяването и. Въпреки недопускането на оправдателни присъди, ще се прави анализ на събраните доказателства, действията на наблюдаващия прокурор допуснал оправдателната присъда, съгласно Заповед №66/18.12.2007 година на ОП – Кърджали.

2.2. Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие.

2.2. Противоречива прокурорска и съдебна практика. Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие.

В тази връзка, прокурорите в РП – Крумовград са на мнението, че не съществува противоречива прокурорска практика в района ни, която да окаже влияние на качественото изпълнение на задълженията ни.

През отчетния период са били предадени и в последствие осъдени 15 лица, при приложението на института на “съкратеното съдебно следствие“ по 9 наказателни дела.

- присъди при проведено съкратено съдебно следствие по реда на чл.373, ал.2, във вр. с чл.372, ал.4, във вр. с чл.371, т.2 от НПК – 9

- наложено наказание “Лишаване от свобода” ефективно – 4

- наложено наказание “Лишаване от свобода” условно - 4

- наложени наказания “Пробация “ по присъдите – 7 Във връзка с наложените наказания по внесените обвинителни актове на Районна прокуратура – Крумовград, които са различни от наказанието „лишаване от свобода” /в настоящия случай наложени наказания „пробация” / следва да се има предвид, че правилата на чл.58а, ал.1 - 4 не се прилагат за предвидените в Особената част на НК наказания по чл.37, т.2-11. Дори и при редакцията на чл.58а от ДВ бр.27/2009 г. при определяне на наказанието при условията на чл.55 от НК съдът не цитира в постановените присъди връзка между двете разпоредби. Той е приложил разпоредбата на чл.55 от НК, като независимо от приложението на института на съкратено съдебно следствие е наложил наказание различно от наказанието „лишаване от свобода”.

Считаме, че при старата редакция на чл.58а от НК съдът изрично е следвало да посочи в съдебният акт приложението на разпоредбата на чл.58а от НК, независимо от приложението на чл.55 от НК.

След изменението на чл.58а от НК - ДВ бр.26/2010 г., считаме че изричното упоменаване на чл.58а от НК в съдебният акт не е задължително, в случай че се налага наказание, различно от „лишаване от свобода”, при приложението на чл.55 от НК.

Във връзка с писмо Изх.№16686/02.12.2010 г. на ВКП – София бе извършена проверка в УИС на данните за 2009 г. и деветмесечието на 2010 г. относно изчерпателното и коректно въвеждане на постановените присъди от РС – Крумовград при съкратено съдебно следствие и приложението на чл.58а от НК / нов

– ДВ бр.27/2009г., изм. бр.26/2010г./. Не бяха констатирани пропуски и неточности.

За сравнение през 2009г. присъда при проведено съкратено съдебно следствие по реда на чл.373, ал.2, във вр. с чл.372, ал.4, във вр. с чл.371, т.2 от НПК - една

- наложено наказание “Лишаване от свобода” с приложението на чл.66, ал.1 от НК - едно.

- наложени наказания, различни от лишаване от свобода - няма.

Налице е тенденция за по – широко прилагане на института на „съкратеното съдебно следствие” през 2010г. по отношение реда за разглеждане на внесените обвинителни актове от Районна прокуратура – Крумовград.

2.3. Върнати от съда дела и оправдателни присъди.

За отчетната 2010 година, прокурорите от РП – Крумовград не са допуснали нито едно досъдебно производство да се върне от съда за допълнително разследване по реда на чл.249 и чл.288 от НПК. Това се дължи най-вече на правилната преценка от наблюдаващия прокурор какво решение да вземе по всяко едно конкретно дело с оглед събраните доказателства, постоянния контрол върху органите на разследване в досъдебната фаза, мотивираното изготвяне на всеки един прокурорски акт напълно кореспондиращ със събрания доказателствен материал. Постигнатия отличен резултат и запазващата се положителна тенденция в тази насока се дължи и на доброто взаимодействие с разследващите полицаи, като наблюдаващия прокурор е запознат с хода на разследването от самото начало на производството до приключването му. Задължителните съгласувания при привличането на дадено лице в качеството му на обвиняем и при предявяване на разследването, срещите между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи дадоха своя положителен ефект при постигането и затвърждаването на тези показатели.

Прекратени от съда дела по чл.250 и чл.289 от НПК В Районна прокуратура – Крумовград за отчетната година има едно прекратено дело от съда по реда на чл.289 от НПК. Обвинението е било по чл.183 ал.1 от НК, като съда е признал подсъдимия за виновен и го е освободил от наказателна отговорност при наличие на хипотезата на чл.183 ал.3 от НК.

Оправдателни съдебни актове и оправдани лица на първа инстанция и с влязла в сила присъда.

През 2010 година от прокурорите в Районна прокуратура – Крумовград отново са били постигнати отлични резултати и не са допуснати оправдателни присъди с оправдани лица по тях.

Протести – въззивни и касационни.

За отчетната 2010 година, прокурорите в РП – Крумовград са подали един протест срещу определение на РС – Смолян за отмяна на постановление за прекратяване на досъдебно производство, образувано и водено по чл.378 ал.2 във вр.

с ал.1 и чл.20 ал.2 от НК, който към края на отчетния период не е бил разгледан от съда.

2.4. Гражданско-съдебен надзор.

В РП – Крумовград през отчетният период за гражданско съдебния надзор е отговаряла прокурор Стефка Каменова определена със заповед на административният ръководител. Дейността по този надзор се изразява в участие на прокурора в съдебния заседания по граждански дела когато законът изисква такова.

Няма случаи на отложени дела поради отсъствие на прокурор. Не са констатирани трудности и слабости във връзка с участието на прокурори по тези дела.

Участие в граждански дела. Обобщени данни и анализ. Качество на участието на прокурорите в делата.

През отчетният период прокурорите в РП - Крумовград са участвали в 47 бр.

граждански дела, разгледани в 47 заседания както следва:

- Общо граждански дела - 47

- дела по искове на прокурор - няма

- дела по ЗОДОВ- няма.

- искове на прокурора по ЗОПДИППД - няма такива.

- участие в съдебни заседания по реда на ЗОПДИППД - няма.

- уведомления до комисията по ЗОПДИППД – два броя

- протести - няма подадени по граждански дела.

- участие във въззивни дела - няма.

Обобщение на проблемите и предложенията по съдебния надзор.

С оглед на малкия обем работа в тази насока не са очертани проблеми в тази насока.

Във връзка със Заповед №РП-29 от 16.10.2007 година районен прокурор при Районна прокуратура – Крумовград, на основание указания на апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, дадени с писмо №2091/08.

10.2007 година, Заповед ОП №49/10.10.2007 година на Окръжна прокуратура – Кърджали, както и направените констатации и изводи с справка на АП – Пловдив, относно предприетите мерки по взимане на обезпечителни такива по конкретни досъдебни производства, във връзка с бъдещи обезщетения за вреди от престъпления и взаимодействието в тази насока на комисиите, работещи по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е бил определен прокурор Каменова, който да следи изпълнението на дадените указания на Апелативна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Кърджали. Било е указано в заповедта, прокурорите да активизират дейността си, относно правомощията които имат по чл.72 ал.1 от НПК. Указано е било също, по всяко конкретно досъдебно производство, разследващите полицаи да обследват внимателно притежаваното имущество на обвиняемите и когато са налице предпоставките на закона да внасят незабавни и мотивирани искания до съда по чл.72 ал.1 от НПК. Има едно такова искане за престъпление по чл.234 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, за което искане е била издадена обезпечителна заповед на РС – Крумовград. По производството е внесен обвинителен акт, като делото е насрочено за 27.01.2011 година.

Създадена е и организация по изпълнението на задължението по чл.21 ал.1 от ЗОПДИППД, като в тази насока се изпращат ежемесечни справки но Окръжна прокуратура – Кърджали.

Прокурорите от Районна прокуратура – Крумовград не срещат трудности във връзка с приложението на ЗОПДИППД.

Органите на досъдебното производство – прокурор и разследващ полицай за всяко започнато наказателно преследване за престъпленията по НК попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗОПДИППД регулярно уведомяват териториалната дирекция в гр. Кърджали към КУИППД по ЗОПДИППД. До настоящия момент нямаме данни за резултатите от уведомленията

3. Преписки и наказателни производства, образувани след самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС. Постановени присъди.

След самосезиране на районен прокурор РП – Крумовград Бояджиев е била възложена проверка по ЗСВ на органите на РУП Крумовград с оглед данни за извършено престъпление по чл.157 ал.3 от НК. С оглед на обстоятелството, че извършителя е бил наказателно-неотговорен /малолетен/, преписката е била прекратена с постановление за отказ да се образува досъдебно производство. За отчетния период в РП – Крумовград не са били водени преписки и образувани досъдебни производства по материали на ДАНС.

4. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.

През отчетната 2010 година Районна прокуратура – Крумовград е получила за изпълнение и привела общо присъди и споразумения, постановени срещу 38 лица.

По видове наказания са както следва:

-лишаване от свобода – 5 лица

-лишаване от права по чл.37 ал.1, т.6-10 от НК – 27 лица

-пробация – 17 лица

-обществено порицание – няма През отчетния период, няма останали неприведени в изпълнение присъди.

Всички присъди са били преведени до пет дни.

Контрол по изпълнението на присъдите.

В Районна прокуратура – Крумовград, присъдите се изпълняват от административния ръководител.

Реално преведени в изпълнение присъди с получени потвърждения за начало на изпълнението по привеждане – 38 лица. Те са както следва:

-лишаване от свобода – 5 лица

-лишаване от права по чл.37 ал.1, т.6-10 от НК – 26 лица

-пробация – 17 лица

-обществено порицание – няма.

Незадържани лица по изпратени присъди с наказание “лишаване от свобода” – няма.

Задържани осъдени лица на наказание “ лишаване от свобода “ над срока по присъдата – няма.

Принудителни мерки.

Общо образувани преписки – 7 от които всичките са новообразувани по инициатива на прокурор. Всички са по чл.155 от ЗЗ. По чл.89 от НК – няма такива.

Внесени предложения и искане до съда по чл.155 от ЗЗ – 7. От тях шест са били уважени и едно прекратено, поради липса на основание за задължително лечение.

Проблеми и предложения:

Присъдите в Районна прокуратура гр. Крумовград се изпълняват в съответствие със законовите изисквания. Изпращането на присъдите за изпълнение става максимално кратък срок или незабавно след получаването им. Стриктно се следи за изпълнението на същите и уведомяването на заинтересованите лица.

Постигнати са много добри резултати през отчетния период и не са налице слабости или нарушения.

5. Мониторинг на ЕК и ВСС. Специален надзор и наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива с особен обществен интерес.

5.1 Специален надзор.

В деловодството на Районна прокуратура – Крумовград, е било заведено на специален надзор досъдебно производство №1/2010 година по описа на ОСО при Окръжна прокуратура гр.Кърджали и наша преписка вх.№662/2009 година по описа на Районна прокуратура гр.Крумовград срещу Илия Димитров Илиев ЕГН 6609062460 – полицай при ГПУ – Крумовград и Паскал Тенев Паскалев, ЕГН 6211167580 – старши полицай при ГПУ – Крумовград и двамата от гр. Крумовград за това, че на 06.02.2009г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършители пред началник на ГПУ гр.Крумовград са наклеветили лице, посочено в чл.371, б.”В” – Христо Хаджиев – главен инспектор при ГПУ- Крумовград, като му преписали престъпления и деянието е извършено от подчинени срещу началник – престъпление по чл.378, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Бил е определен законов срок за разследване – 2 месеца.

В хода на разследването са извършени надлежни разпити на необходимите свидетели, като на 22.02.2010 г. са повдигнати обвинения на Паскал Тенев Паскалев и Илия Димитров Илиев по: 1. По чл.378, ал.2 предл.1 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК; 2. По чл.378, ал.2 предл.1 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като са били взети мярки за неотклонение – «Подписка». Разследването е проведeно от следовател при Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Кърджали Димитър Чорбаджийски и е приключено с обвинително заключение.

На 05.03.2010 г. производството е получено в РП –Крумовград и с постановление от 01.04.2010 г. прокурор Стефка Каменова е прекратила досъдебното производство, на основание чл.243, ал.1, т.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

На 19.04.2010 г. е постъпила жалба от Христо Ангелов Хаджиев от гр.Крумовград до Районен съд – Крумовград по реда на чл.243, ал.3 от НПК.

С Разпореждане № 81 от 21.04.2010 г. по ЧНД № 62/2010 г. съдия Иван Йорданов и съдия Марин Чорбаджийски са си е направили самоотвод, производството по делото се прекратява на основание чл.43, ал.1, т.3 от НПК и делото се изпраща на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

С Определение № 61 от 05.05.2010 г. на Върховен касационен съд на РБ по чнд № 242/ 2010 г. делото се изпраща на Районен съд – гр.Хасково за образуване и разглеждане по същество.

С определение №197/15.05.2010 г. по ЧНД №473/2010 г. на РС – Хасково е било отменено постановлението от 01.04.2010 г. на РП – Крумовград.

На 28.05.2010 г. е постъпила жалба от Паскал Тенев Паскалев и Илия Димитров Илиев, двамата от гр.Крумовград в Районен съд – Хасково, по реда на чл.243, ал.6 от НПК.

С Определение №16/24.06.2010г. по ВНЧД №107/2010г. Окръжен съд – гр.Хасково е отменил Определение №197/15.05.2010г. по ЧНД №473/2010г. на Районен съд – Хасково, влязло в сила на 24.06.2010г. и Постановление от 01.04.2010г. на РП –Крумовград за прекратяване на досъдебното производство и е върнал досъдебното производство за доразследване.

С постановление от 09.07.2010 г. на РП – Крумовград досъдебното производство е било върнато за доразследване на ОСО – ОП – Кърджали.

На 09.09.2010 г. досъдебното производство е върнато от разследващия орган на РП – Крумовград.

На 08.10.2010 г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

На 20.10.2010 г. е постъпила жалба от Христо Ангелов Хаджиев от гр.Крумовград, по реда на чл.243, ал.3 от НПК.

На 21.10.2010 г. на основание чл.243, ал.3 от НПК ДП №1/2010 г. по описа на ОСО при ОП – Кърджали е изпратено в РС – Крумовград, за произнасяне.

С определение №607 от 17.12.2010 година постановено по НЧД №717/2010 година по описа на РС – Смолян, на основание чл.243 ал.5 т.3 от НПК е било отменено постановлението от 08.10.2010 година на РП – Крумовград с което е било прекратено производството. На 30.12.2010 година е бил подаден протест до ОС – Смолян, който към момента не е бил разгледан.

В изпълнение на раздел IІ, т.4 от Заповед ЛС № 2184/30.05.2007 година на Главен прокурор на Република България и Разпореждане № 1816/2008 година на Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, е била уведомявана своевременно с надлежни писма и справки за хода на производството.

Уведомителните писма и справките съдържат всички задължителни реквизити по отношение на производството, взето на специален надзор. Бе упражняван постоянен и методичен контрол върху органа на разследването ОСО - Кърджали с оглед своевременно и качествено приключване на същите.

5.2. Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.

5.2.1. Организирана престъпност – няма такава.

5.2.2. Корупционни престъпления – няма такива за отчетния период.

5.2.3. Изпиране на пари – няма такива.

5.2.4. Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава – няма такива.

5.2.5. Престъпления против паричната и кредитната системи - изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични и други знаци и платежни инструменти – няма такива.

5.2.6. Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС – няма такива.

5.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори – С първоначално следствено действие претърсване и изземване на 150 кг. зелена листна маса – марихуана /коноп/ при условията на чл.212 ал.2 от НПК, производството е започнало на 10.09.2010 година за престъпление по чл.354в ал.1 от НК.

Приключено е било от разследващия орган на 23.12.2010 година, след еднократно продължаване на срока за разследване. Иззетите наркотични вещества - 16.750 кг суха листна маса /марихуана/, на стойност 67 000 лв. са били предадени за унищожаване на Агенция ” Митници „, по реда на Закона за контрол над наркотичните вещества и прекурсорите. Същото е било внесено с обвинителен акт на 04.01.2011 година в РС – Крумовград, като производството е било насрочено за решаване по същество в съдебна фаза.

5.2.8. Незаконен трафик на хора – няма такива дела.

5.3. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица.

През периода са били наблюдавани 3 досъдебни производства срещу трима непълнолетни извършители. Едното производство е било прекратено и изпратено на МКБППМН – Крумовград – чл.61 от НК., друго производство е внесено с обвинителен акт в РС – Крумовград, а третото производство към края на отчетния период е било за решаване при наблюдаващия го прокурор. През отчетната 2010 г.

срещу непълнолетни извършители има внесен един обвинителен акт в съда. За предходния период – 2009 г. са били наблюдавани две производства срещу две непълнолетни лица. Едно от производствата е било прекратено и изпратено на МКБППМН – Крумовград – чл.61 от НК, а второто не е било приключено към края на миналия отчетен период. В последствие е внесен обвинителен акт през 2010 година, като лицето е било осъдено с влязла в сила осъдителна присъда.

Налице е запазване броя на непълнолетните извършители на престъпления по внесени прокурорски актове като цяло. Това следва да се отдаде на провежданите профилактични беседи от страна на инспектор ДПС при РУП – Крумовград, спрямо подрастващи и непълнолетни, водещи се на отчет във връзка с извършени от тях противообществени прояви, както и такива, живеещи в рискова среда.

5.4 Преписки и ДП, образувани за насилия в местата за лишаване от свобода и следствените арести – няма такива.

5.5. Престъпления, извършени от служители на МВР - В деловодството на Районна прокуратура – Крумовград, е било заведено на специален надзор досъдебно производство №1/2010 година по описа на ОСО при Окръжна прокуратура гр.Кърджали и наша преписка вх.№662/2009 година по описа на Районна прокуратура гр.Крумовград срещу Илия Димитров Илиев ЕГН 6609062460 – полицай при ГПУ – Крумовград и Паскал Тенев Паскалев, ЕГН 6211167580 – старши полицай при ГПУ – Крумовград и двамата от гр. Крумовград за това, че на 06.02.2009г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършители пред началник на ГПУ гр.Крумовград са наклеветили лице, посочено в чл.371, б.”В” – Христо Хаджиев – главен инспектор при ГПУ- Крумовград, като му преписали престъпления и деянието е извършено от подчинени срещу началник – престъпление по чл.378, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Бил е определен законов срок за разследване – 2 месеца.

С Разпореждане № 81 от 21.04.2010 г. по ЧНД № 62/2010 г. съдия Иван Йорданов и съдия Марин Чорбаджийски са си е направили самоотвод, производството по делото се прекратява на основание чл.43, ал.1, т.3 от НПК и делото се изпраща на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

С Определение № 61 от 05.05.2010 г. на Върховен касационен съд на РБ по чнд № 242/ 2010 г. делото се изпраща на Районен съд – гр.Хасково за образуване и разглеждане по същество.

С определение №197/15.05.2010 г. по ЧНД №473/2010 г. на РС – Хасково е било отменено постановлението от 01.04.2010 г. на РП – Крумовград.

На 28.05.2010 г. е постъпила жалба от Паскал Тенев Паскалев и Илия Димитров Илиев, двамата от гр.Крумовград в Районен съд – Хасково, по реда на чл.243, ал.6 от НПК.

С Определение №16/24.06.2010г. по ВНЧД №107/2010г. Окръжен съд – гр.Хасково е отменил Определение №197/15.05.2010г. по ЧНД №473/2010г. на Районен съд – Хасково, влязло в сила на 24.06.2010г. и Постановление от 01.04.2010г. на РП –Крумовград за прекратяване на досъдебното производство и е върнал досъдебното производство за доразследване.

С определение №607 от 17.12.2010 година постановено по НЧД №717/2010 година по описа на РС – Смолян, на основание чл.243 ал.5 т.3 от НПК е било отменено постановлението от 08.10.2010 година на РП – Крумовград с което е било отново прекратено производството. На 30.12.2010 година е бил подаден протест до ОС – Смолян, който към момента не е бил разгледан.

Въпросното досъдебно производство не е било отразено в таблица 4.7 – Престъпления, извършени от служители на МВР, тъй като структурата на самата таблица и видовете деяния, посочени в нея, не отговарят на настоящия случай.

6. Международно – правно сътрудничество – няма такава дейност.

7. Административна и контролно-ревизионна дейност.

7.1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи.

В Районна прокуратура – Крумовград работят по щат общо трима прокурори – административен ръководител и двама прокурори. Реално от месец януари 2010 година до края на месец юни 2010 година са работели двама прокурори, поради ползването на прокурор Петя Чотрова отпуск по майчинство.

В канцеларията на Районна прокуратура - Крумовград работят административен секретар, съдебен деловодител, призовкар и куриер.

В РУП – Крумовград полагат труд двама разследващи полицаи.

ГПУ – Крумовград се обслужва от разследващия полицай при РУП Крумовград при разследването на престъпления по чл.279 и 280 от НК.

В ОСО-Кърджали работят по щат 5 следователи.

Съществуват проблеми относно дейността на разследващите органи в РУП – Крумовград, като контакта на прокурорите със следователите при ОСО е все порядък с оглед редуцирането на престъпленията, които са от тяхната компетентност и тази на прокурорите в РП – Крумовград. Притеснение буди, проблемите относно кадровата обезпеченост на РУП – Крумовград с разследващи полицаи. Стигна се до положение, летния период в РУП – Крумовград да липсва такъв и то за значителен период от време, поради което масово се стигна до изчерпване на сроковете за разследване на делата, и продължаването им. Долавя се една демотивираност на разследващите полицаи в РУП – Крумовград, проблеми с кадровото обезпечаване, което от своя страна води до преки затруднения при разследване на делата.Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» ВОСЬМЫЕ БАЙКАЛЬСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ В двух томах Том 1 МАТЕРИАЛЫ УДК 009(063) ББК 94л0 В7 Печатается в соответствии с планом научно-исследовательских работ ИГУ Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я: А. В. Аргучинцев (гл. ред.), Ю. А. Зуляр (науч. ред.), Л. М. Корытный,...»

«АКТ № 4 Плановая проверка финансово – хозяйственной деятельности, выполнения муниципального задания, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг) в Управлении образования администрации Чебаркульского городского округа (встречная проверка МДОУ детский сад №9 «Ручеек») г. Чебаркуль «6» ноября 2014года На основании распоряжения администрации Чебаркульского городского округа от 10.07.2014г. № 265-р «Об...»

«Cement Sustainability Initiative (CSI) Health and safety in the cement industry: Health and safety Examples of good practice Russian version Translation courtesy of HeidelbergCement/CRH 18 October 2004 Version 1.0 Инициатива по устойчивому развитию цементной Всемирный бизнес-совет по устойчивому развитию промышленности CSI-TF3 Компилятивное исследование положительного опыта в области охраны труда и здоровья в цементной промышленности Окончательная версия – 18 октября 2004 г. Инициатива по...»

«Вопросник для ДОКЛАДА УКРАИНЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ в период 2006-2009 годов Информация о координационном центре по Конвенции Название и контактная информация: Министерство экологии и природных ресурсов Украины Информация о пункте связи по Конвенции Название и контактная информация (если отличаются от приведенных выше): Информация о лице, подготавливающем доклад i. страна Украина ii. фамилия Cкрыпник iii. имя Андрей iv....»

«АКА ДЕ МИ Я НАУК СССР ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. И. МИКЛУХО-МАКЛАЯ СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ Ж У Р Н А Л О С Н О В А Н В 1926 Г О Д У В Ы Х О Д И Т 6 РАЗ в год Ноябрь — Декабрь И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «НАУКА» Москва Редакционная коллегия: Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), В. П. Алексеев, Ю. В. Арутюняж, Н. А. Баскаков, С. И. Брук, JI. Ф. Моногарова (зам. главн. редактора), Д. А. Ольдерогге, А. И. Першиц, JI. П. Потапов, В. К. Соколова, С. А. Токарев, Д. Д. Тумаркин (зам. главн....»

«ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ШАГ В НАУКУ» Секция: Лингвистика. Тема: Американский образ жизни: фаст-фуд. (American way of life: fast food). Автор: Боярских Алиса Научный руководитель: Гущина Марина Сергеевна Место выполнения работы: МКОУ СОШ № Содержание Введение Главная часть 1. Фаст-фуд: вид еды или образ жизни? 1.1. Что такое фаст-фуд? 1.2. Как все начиналось. 1.3. Причины популярности. 1.4. Место фаст-фуда в жизни американского общества. 2. Фаст-фуд: «пища...»

«ДАЙДЖЕСТ ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ 21.10.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Сотрудничество с ЕС должно быть выгодно и Казахстану, и партнерам по ЕАЭС – Токаев В Сенате обсудили законодательные поправки по вопросам оказания госуслуг. 3 Келимбетов сделал прогноз по ценам на нефть Министр обороны РК представил командующих Аэромобильными войсками и РгК «Запад» КГА: половина гражданских аэропортов Казахстана требует реконструкции. 5 Казахстан расширит поставки урана на промышленные АЭС США Qazaq Air может продать...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский университет РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ОПЫТ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Специальный выпуск Роль вузов в инновационном развитии территорий Сборник статей Выпуск 8 Нижний Новгород Издательство Нижегородского госуниверситета УДК 37 ББК Ч Р-17 Развитие научного потенциала Приволжского федерального округа: Р-17 опыт...»

«Серия: Русский Афон XIX–XX веков ТОМ ОД И Н А Д Ц АТ Ы Й Пе реп ис к а библ ио тек аря Р ус с кого Св я то П а н т е л еи монов а мон ас т ы ря н а Афоне о т ц а М атфе я с у чен ы м и в ос токов е д а м и Рос с и и и д р у г и х с т ра н Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Святая Гора Афон Серия издается по благословению игумена Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Священно-Архимандрита ИЕРЕМИИ Главный редактор серии: иеромонах Макарий (Макиенко) — духовник и...»

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском крае в 2011 году» Ставрополь–201 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О санитарно-эпидемиологической обстановке...»

«Ру сс ка я ве рс ия Планирование и управление проведением Oценок, ориентированных на равенство и справедливость Ру сс ка я ве рс ия Планирование и управление проведением Oценок, ориентированных на равенство и справедливость Рабочие материалы по оценке (РМО) – это документы, в которых представлены стратегические результаты оценки, извлеченные уроки, а также инновационные подходы и методики. Приглашаем Вас присылать предложения по соответствующим документам, которые могут быть опубликованы в...»

«Анализ диалоговых инициатив относительно урегулирования конфликта в Украине Январь 201 Содержание Вступление Раздел 1. Особенности урегулирования конфликта в Украине Многоуровневость конфликта Дипломатические инструменты для урегулирования конфликта Применение инструментов официальной, полуофициальной и неофициальной дипломатии для урегулирования конфликта в Украине Национальный диалог как инструмент урегулирования конфликта в Украине. Инструменты неофициальной дипломатии для урегулирования...»

«Согласовано Утверждаю Главный внештатный специалист Председатель Совета Министерства здравоохранения Межрегиональной Ассоциации Российской Федерации по неонатологов, профессор, д.м.н. неонатологии, профессор, д.м.н. Д.О.Иванов Д.Н.Дегтярев «_»_2015 г. «_»2015 г. Межрегиональная общественная организация содействия развитию неонатологии «Ассоциация неонатологов» Клинические рекомендации по диагностике и лечению гемолитической болезни новорожденных Ассоциация неонатологов Июнь 2015 год Коллектив...»

«Российская академия наук Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) PILIPINAS MUNA! ФИЛИППИНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! К 80-летию Геннадия Евгеньевича Рачкова Отв. ред. и сост. М. В. Станюкович Маклаевский сборник Выпуск 4 Санкт-Петербург Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/978-5-88431-174-9/ © МАЭ РАН УДК 39+81(599) ББК 63.5(3) Ф53 Утверждено к печати Ученым советом МАЭ РАН...»

«Ю.В. ПЕРЕСВЕТОВ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕБНИК МОСКВА – 2006 УДК 658: 656. П – 27 Пересветов Ю.В. Управление материальными ресурсами. Логистические принципы. Учебник. В учебнике основное внимание уделено описанию систем материального снабжения с точки зрения логистических систем управления с обратными связями. Рассмотрены различные стратегии управления запасами для различных снабженческих структур, предложены методы выбора рациональных структур снабжения и...»

«Краткое руководство пользователя. PC – Банкинг для корпоративных клиентов Краткое руководство (версия 2.0.15.7) Оглавление 1 Первые шаги в АРМе PC Банкинг для корпоративных клиентов Регистрация корпоративного клиента......................... Текущая работа...................................... 3 Интерфейс АРМа PC Банкинг для корпоративных клиентов.. Операции над списком документов....................... 5...»

«Правительство Рязанской области Общая информация о городских округах и муниципальных районах Рязанской области Наименование Среднегодовая численность Административный центр Информация о размещении муниципального района постоянного населения в 2014 муниципального района доклада главы в сети году, тыс. чел. «Интернет» (адрес официального сайта муниципального образования)* Александро-Невский район р.п. Александро-Невский 11,4 www.novder.ru Ермишинский район р.п. Ермишь 7,905 www.ermish.ru...»

«РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ проект 2008-2013 г. София,. 2007 година СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Експерти, участвали в актуализацията на Националния план за действие по околна среда-здраве и разработването на новия раздел към него “Детско здравеоколна среда” Експерти, допринесли за актуализацията на Националния план за действие по околна среда-здраве и разработването на новия раздел към него “Детско здравеоколна среда” Използвани съкращения Въведение 1. Структури и инструменти за управление на...»

«Узнайте больше! Интерактивный курс «START-UP на фондовом рынке США» Оглавление РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ Введение Для кого предназначена книга: О том, как пользоваться ВВОДНЫЕ ФАКТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Перечень доступных бирж Доступные торговые инструменты Валюта расчетов на каждой из бирж Краткое обозначение инструментов на бирже Процедура допуска акций одной компании на несколько бирж Выпуск акций IPO акций на бирже Листинг Основные типы игроков на бирже ПОДГОТОВКА К ИНВЕСТИРОВАНИЮ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ...»

«Молчит сомнительно Восток, Повсюду чуткое молчанье. Что это? Сон иль ожиданье, И близок день или далек?. Ф. И. Тютчев MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION BURYAT STATE UNIVERSITY Inner Asia Institute Oriental Studies Institute THEORY AND PRACTICE OF TEACHING ORIENTAL STUDIES SUBJECTS MATERIALS OF SCIENTIFIC-METHODICAL SEMINAR (Ulan-Ude, April 24, 2015) Volume 1 Ulan-Ude МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.