WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КРУМОВГРАД И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2010 ГОДИНА Гр. КРУМОВГРАД 18.01.2011 година РАЗДЕЛ I ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ...»

-- [ Страница 2 ] --

Както прокурорите, така и разследващите органи и служителите притежават необходимото образование и квалификация. Вземат се мерки за повишаване на квалификацията като се планира и осъществява участие в семинари и курсове на обучение. След приключване на съответното обучително мероприятие, задължително посетилия го изготвя надлъжен доклад за целите и резултатите заложени от организаторите. Независимо от това, разследващите полицаи следва да проявяват повече заинтересованост по поставените задачи и усъвършенстването си в наказателната материя, наказателното право и процес.

7.2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.

Ежегодно в РП – Крумовград бива извършвана ежегодна ревизия от Окръжна прокуратура – Кърджали. Към настоящия момент, няма извършена ревизия за отчетната 2010 година, тъй като това става обикновено първото тримесечие на следващата година. По принцип в следствие на проведените ревизии, до настоящия момент няма констатирани слабости в дейността на РП-Крумовград.

Районният прокурор осъществява постоянен контрол над прокурорите и служителите в Районна прокуратура – Крумовград с оглед правомощията си и задълженията по ЗСВ вътрешните утвърдени правила и Кодекса на труда.

По отношение на разследващите полицаи и следователите при ОСО Кърджали не съществува пряк контрол и зависимост, но се осъществява такъв в рамките на законовите правомощия при извършване на съответното разследване.

Съгласно изискванията на чл.144 ал.3 от ЗСВ, административния ръководител на Районна прокуратура – Крумовград в края на 2010 година изготви становище за дейността на разследващите полицаи в РУ МВР – Крумовград. Становищата са мотивирани, визиращи както слабите страна в дейността на разследващите полицаи, така и положителните тенденции. В становището не са били спестени критиките по отношение на допуснатите слабости, като са били посочени и препоръките за отстраняването им. Не са били изготвяни предложения от наблюдаващите прокурори за на административни наказания на органите по чл.228 от ЗМвР.

За отчетния период няма образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати и няма наложени наказания.

8. Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на прокурорите.

ОБЕМ ПРОКУРОРСКА ДЕЙНОСТ:

Общ обем прокурорска дейност за 2010 година – 1281 Общо прокурорски актове и участие в съдебни заседания – 1087 Решения по преписки по следствения надзор - 200 Прокурорски актове внесени в съда - 50 Прекратени ДП - 45 Спрени ДП - 16 Протести общо въззивни и касационни - 1 Предявени искове по ГСН - няма Брой инспекторски проверки - няма Брой атестации на прокурор - 1 Участия в съдебни заседания по НСН - 53 Участия в съдебни заседания по ГСН - 47 Участия в съдебни заседания по АСН - няма

1. По следствения надзор:

Възложени проверки на МВР и контролни органи - 68 Постановления, с които се повдига спор за последственост /компетентност/ няма Произнасяния по спорове за последственост /компетентност/ - няма Постановления, с които жалбите и молбите се оставят без разглеждане като недопустими - няма Изпращане по компетентност (писма/постановления) - 6 Искания, писма, постановления за удължаване срока на разследването - 22 Искания за разкриване на банкова/данъчна тайна и осигурителна информация

- няма Искания за използване на СРС - няма Искания за справки с данни по ЗЕС - 8 Искания до съда (за МНО, за претърсване, изземване, за обиск, за освидетелстване, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия) - 3 Протести срещу невзета и изменена МНО ЗС - няма Възобновяване на ДП - 40 Произнасяне по отвод или самоотвод - 8 Искания по чл. 72 НПК за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи - 1 Искания за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, които подлежат на признаване и изпълнение в друга държава, членка на ЕС и постановления и искания до съда за обезпечаване на доказателства по ЗПИПАОИД - няма Искания за назначаване на служебен защитник - няма Постановления/писма с указания по разследването (по чл.196 НПК) - 86 Постановления по чл. 229, ал.3 НПК - по направени искания, бележки и възражения при предявяването - няма Актове във връзка международното сътрудничество по наказателни дела - за екстрадиция; за издаване на ЕЗЗА; за трансфер на наказателно производство;

молби за правна помощ; постановления за назначаване на преводач или тълковник - няма

2. По Наказателно-съдебния надзор:

Протести срещу връщане на дела от съда - няма Произнасяне по искане за възобновяване на наказателно дело - няма Участия в съдебни заседания по искания за признаване на присъда на чуждестранен съд - няма

3. По изпълнение на наказанията Разпореждания за изпълнение на присъди - 67 Искания до съда за произнасяне с определение по чл. 306 и сл. от НПК (напр.

за кумулация/групиране на наказания и др.) - 2 Постановления по чл. 59 НК за зачитане на ЗС и домашния арест - 12 Предложения за условно предсрочно освобождаване - няма Постановления по искане за прекъсване или отлагане изпълнението на наказанието - няма Участия в комисии по чл.73 ЗИНЗС - съобразно протоколите от заседанията няма Участия в пробационни съвети - 12 Проверки на местата за лишаване от свобода и следствените арести - няма Участия в съдебни заседания по производства във връзка с изпълнение на наказанията - 6 Участия в съдебни заседания по принудителни мерки – 16

4. По гражданско-съдебния надзор:

Уведомления до КУИППД - 2 Жалби срещу първоинстанционни и въззивни решения на съда – 1

5. По административно съдебен надзор:

Извършени проверки - 9 Подадени и разгледани предложения - няма Разгледани протести - няма Общ брой преписки, образувани по надзора за законност след самосезиране няма Произнасяне по искане за възобновяване на адм. дела - няма Искания до съда по чл.83а от ЗАНН – няма

6. Други дейности:

Заповеди и указания - 110 Анализи и доклади - 8 Становища - 5 Справки - 258 Инспекторски проверки и ревизии - няма Участия в семинари/конференции, обучения, вкл. и като лектори Брой атестации - няма Брой предложения по ЗСВ - няма Брой дежурства (в дни, съгласно заповедите на адм. ръководители) – 114

СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ

- Брой на прокурорите по щат в края на отчетния период – 3 прокурори

- Средно – списъчен брой на реално работилите прокурори през отчетния период – 2,5 прокурори

- Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания – 434, 8 акта и заседания

- Общо наблюдавани – 51, 2 ДП

- Общо решени – 45, 6 ДП

- Общо участия в съдебни заседания /дни/ – 40 заседания /дни/

Решения по преписки:

- откази за образуване на ДП – 68, 8 откази

- Образувани ДП от прокурор – 9, 6

- Общо решени преписки по надзора за законност – 3, 6

- Общо решени инстанционни преписки /потвърдени, вкл.частично отменени /

- няма

–  –  –

ДП за тежка престъпност:

- Наблюдавани ДП – 0, 4

- Решени ДП - няма

- Прокурорски актове внесени в съда за тежка престъпност – няма

Участия в съдебни заседания:

- Брой съдебни заседания/дни/ по АСН - няма

- Брой съдебни заседания/дни/ по ГСН – 18, 8 заседания /дни/

- Брой съдебни заседания/дни/ по НСН – 21, 2 заседания /дни/

-Искания до съда /за МНО, за претърсване, изземване, за обиск, за освидетелстване, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия/ - 1, 2 искания

- Предявени искове по ГСН - няма

- Протести /общо въззивни и касационни/ - 0, 4 протести

- Изпълнени присъди по лица – 15,2 присъди

- Общ брой на проверените адм. актове – 251 административни актове

- Брой ДП с поръчка за чужбина - няма

- Брой инспекторски поръчки – няма

- Брой атестации на прокурори – няма

9. Унифицирана информационна система. Проблеми и предложения.

През 2006 година в Районна прокуратура – Крумовград започна експериментално въвеждане на работа с УИС, което е продължи през 2007 и 2008, 2009 и 2010 година. Вече се осъществява реално наблюдение, и се полагат усилия за въвеждане на всички материали с оглед разпорежданията и заповедите на ВКП София. И към настоящия момент се въвеждат всички необходими документи от съдебния секретар при РП - Крумовград в УИС с необходимите реквизити за пълнота на въведената информация. С оглед повишаване квалификацията на въвеждащия информацията в УИС съдебен секретар, през 2008 година бе проведено обучително мероприятие семинар в гр. Стара Загора, а през 2009 година в гр.

Кърджали. С оглед на представения в последствие доклад от участвалия съдебен секретар е видно, че ползата от подобни обучителни мероприятия е изключително голяма с оглед подготовката и нарастващата квалификация на участващите.

Обезпеченост с компютърна техниuа и поддръжка.

Районна прокуратура – Крумовград разполага с общо 5 компютъра от които три бяха предоставени в края на 2008 година, заедно с 1 брой мрежови принтер и един брой UPS устройство. Разполагаме и с три броя принтери, както и четири броя UPS, предназначени за защита на самите работни станции при вариращо напрежение. Два UPS бяха напълно негодни за употреба, поради изчерпване на акумулаторните им батерии, поради което през месец ноември 2010 година бяха закупени нови. Изградена е вътрешна мрежа между работните станции, като по този начин се облекчава работата на магистратите и служителите, при ползването на съответната нормативна база – Сиела, Омега тим, както и специализирани текстови файлове.

На щат към РС – Крумовград през 2010 година е назначен системен администратор, който съгласно Заповед на Министър на правосъдието обслужва и подпомага прокурорите и администрацията към РП – Крумовград по отношение на работата с персонални компютри и системното обезпечаване на прокуратурата.

Обезпеченост с програмни продукти – правноинформационни, счетоводни и други.

Текстообработката на документи се извършва на програмните продукти Word и Exel, като се използват и програмите Омега тим, и LawChoise 3.0.

През 2007 година е започна използването на програмния продукт на ВСС за случайно разпределение на делата. Всички постъпили материали в РП - Крумовград се разпределят на случаен принцип, като във връзка с това е била издадена нарочена Заповед №28/10.10.2007 година на административен ръководител при РП – Крумовград.

Приложение на принципа за „случайно разпределяне” на преписки и дела.

През 2010 г. продължи използването на програмния продукт LawChoise 3.0.

на ВСС за случайно разпределение на делата. Всички постъпили материали в РП Крумовград се разпределят на случаен принцип, като регламентирането и използването на самата програма е отразено в нарочна заповед на Административния ръководител на РП – Крумовград. В заповедта е отразена натовареността, разпределението по надзори и самия механизъм на разпределението на делата и преписките. Същата се спазва стриктно. Ежеседмично резултатите от случайното разпределение на преписките и делата се архивира и ежемесечно в края на всеки месец архива се изпраща на ОП – Кърджали и отдел „ Информационен анализ и методическо ръководство „ при ВКП – София за сведение и разпореждане.

10. Финансово и материално осигуряване на РП – Крумовград. Проблемии предложения.

Районна прокуратура - Крумовград се финансира от Главна прокуратура.

Заявява се лимит, който се утвърждава от Главна прокуратура и въз основа на одобрения лимит си заявяват средства за разходи.

Кабинетите на Районна прокуратура - Крумовград се намират в сградата на Районен съд - Крумовград, Средата на отчетния период в помещенията, ползвани от Районна прокуратура

– Крумовград беше извършен ремонт с който се постигна европейски облик на същите. Кабинетите са изцяло ремонтирани, обзаведени с нова мебел и офис обзавеждане, като по този начин се подобриха значително условията за полагане на труд, а същевременно се издигна авторитета и самочувствието на прокурорите и служителите.

Независимо от това трите стаи са крайно недостатъчни за нормална работа както на прокурорите, така и на служителите.

В тях полагат труд общо седем души, от които и трима прокурори. Кабинетите на прокуратурата са срещу тези на Агенцията по вписванията, което прави още по абсурдна ситуацията по отношение на едни приемливи условия за труд. Ежечасно коридорите са пълни с граждани, изповядващи сделки и други гражданско-правни действия, което от своя страна допълнително затруднява прокурорите при изпълнението на служебните си задължения, още повече и в нарушение на Наредбата на министъра на правосъдието регулираща пропускателния режим в съдебните сгради.

Считам, че с оглед изискванията на обществото към прокуратурата, индекса на реформата в нея който се стремим да наложим, изискват нормална работна среда.

Необходимо е длъжностните лица, от които зависи осигуряването на поне още един кабинет за нуждите на РП - Крумовград да обърнат внимание на мотивираните искания, отправени по съответния ред от административния ръководител и Районен прокурор при Районна прокуратура - Крумовград до тях.

–  –  –

ОСЪДИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТАНА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА

ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ.

1. Осъдителни решения, влезли в сила срещу Прокуратурата на Република България, на основание на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. Анализ на конкретните наказателни дела и причините за постановените осъдителни решения.

Няма такива производства.

2. Размер на постановените /изплатените/ обезщетения - няма

–  –  –

ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА.

1. Дейност на отдел „ Противодействие на корупцията, изпирането на пари и други престъпления от значим обществен интерес – не касае районните прокуратури.

2. Дейност на отдел „ Инстанционен контрол „ – не касае районните прокуратури.

3. Дейност на отдел „ Съдебен и изпълнение на наказанията „ – не касае районните прокуратури.

4. Дейност на отдел „ Международно правно сътрудничество „ – не касае районните прокуратури.

5. Дейност на отдел „ Административен „ – не касае районните прокуратури.

6. Дейност на отдел „ Инспекторат „ – не касае районните прокуратури.

7. Дейност на отдел „ Информация, анализ и методическо ръководство „– не касае районните прокуратури.

.

8. Дейност на отдел „ Противодействие на престъпленията против финансовата система в ЕС „– не касае районните прокуратури.

9. Дейност на отдел „ Противодействие на организираната престъпност „ – не касае районните прокуратури.

10 Дейност на отдел „ Междуведомствено взаимодействие, мониторинг и международни проекти ” – не касае районните прокуратури.

–  –  –

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ И НА

ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПО

АДМИНИСТРАТИВНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ.

1. Състояние и организация по дейността по административно –съдебния надзор и по надзора за законност по прилагане на закона.

1.1. Кадрово обезпечаване, квалификация на прокурорите, натовареност по видове надзори и средно на един прокурор.

В Районна прокуратура – Крумовград до края на месец юни 2010 година са работили двама прокурори. От месец юли 2010 година реално работили са трима прокурори. Натовареността е както следва:

Надзор по досъдебното производство.

В тази група се включват всички преписки касаещи действията по ръководство и надзор на досъдебното производство извън конкретните действия на наблюдаващите прокурори по конкретни дела.

Прокурори участващи в тази група Петя Чотрова – 100% и Стефка Каменова – 100 %.

Наказателно съдебен надзор.

В тази група се включват всички преписки касаещи действията по ръководството и надзора на действията на прокурорите в съдебна фаза извън конкретните действия на наблюдаващите прокурори явяващи се по конкретни дела.

Прокурори участващи в тази група - Любослав Бояджиев с натоварване 100%.

Общ надзор.

В тази група се включват всички преписки касаещи действията напрокуратурата по задачите по общия надзор.

Прокурори участващи в тази група – Петя Чотрова с натоварване 100%. и Стефка Каменова – 100 %.

Гражданско съдебен надзор.

В тази група се включват всички преписки касаещи действията на прокуратурата по задачите по гражданско съдебния надзор.

Прокурори участващи в тази група Стефка Каменова с натоварване от 100%. и Любослав Бояджиев с натоварване 100%.

Изпълнение на наказанията и други принудителни мерки.

В тази група се включват всички преписки касаещи действията по изпълнение на влезлите в сила присъди и решения на съда.

Прокурори участващи в тази група - Любослав Бояджиев с натоварване 100%.

Надзор за престъпления извършени от непълнолетни и малолетни.

Прокурори участващи в тази група – Петя Чотрова - 100% и Стефка Каменова

– 100% натоварване.

Група преписки от компетентността на административния ръководител, възложени от по горните прокуратури.

Прокурори участващи в тази група – Любослав Бояджиев с натоварване Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба и предложения за законодателни промени.

При работата по преписките и проверката на административните актове се налага прокурорите да работят с разнообразни нормативни документи. Въвеждането и използването на различни софтуерни продукти, какъвто е Сиела и интернет приложения, свързани с професионалната дейност на прокурорите, до голяма степен улесняват решаването на определени казуси. Сайтовете на Главна прокуратура, Висш съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Апелативните прокуратури и Окръжните прокуратури и форумните секции към тях, използвани от прокурорите от страната, до голяма степен дават възможност за използване на интернет пространството по отношение на обмяна на опит, провеждане на професионални дискусии, които в неминуема степен дават възможност за развитие на правната подготовка у всеки магистрат.

2. Дейност на административните отдели при окръжните прокуратури по административно-съдебния надзор за законност на административните актове:

- не касае РП.

2.1. Участие по закон в съдебни заседания по административни дела.

Няма такава дейност.

2.2. Участие по преценка в дела, представляващи важен държавен или обществен интерес, съгласно Указание И-60/26.02.2007 година на Главния прокурор, отменено с Указание И-375/09.10.2009 година на Главен прокурор на Република България и по лична преценка на прокурора.

Няма участие на прокурорите от РП – Крумовград в посочената група производства.

2.3. Подадени прокурорски актове до съда и резултати по тях.

Не са подавани актове до съда.

3. Дейност на апелативните, окръжните и районните прокуратури по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите.

3.1. Създадена организация на работата по надзора за законност, обем и основни области, в които е осъществяван надзор за законност през 2010 година и сравнение с предходните две години.

Както и в предишните периоди, Районна прокуратура гр. Крумовград е работила съобразно поставените и задачи от Окръжна прокуратура – Кърджали, Апелативна прокуратура гр. Пловдив и ВАП – София, съобразно плановете за работа на прокуратурата. Определения като ресорен прокурор Чотрова, а в нейно отсъствие прокурор Каменова, стриктно са съблюдавали указанията на горестоящите прокуратури, извършвали са проверките заложени в плана в срок, изготвяли са мотивирани справки за констатациите. Възникналите проблеми при извършване на определена проверка по общия надзор се докладват незабавно на административния ръководител на РП – Крумовград, който от своя страна търси за контакт ресорния прокурор от горестоящата прокуратура с оглед взимането на своевременни и адекватни мерки.

3.2. Планирани и извършени проверки за законност /примери/ ефективност на проверките в това число на различните способи за проверка, проблеми по прилагането на закона.

През отчетната 2010 година са били образувани 9 преписки по надзора за законност и са били извършени общо 9 проверки от съответните прокурори, като проверките са обхванали различни области – Общинска администрация Крумовград - разпореждането с имоти – общинска собственост и по-конкретно – продажбите, замените и възмездно или безвъзмездно учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, контрол над дейността с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или потенциално опасна за работниците, населението и околната среда в община Крумовград, контрол над оръжията и боеприпасите, търговия с черни и цветни метали, спазването на нормативните изисквания за безопасност при функционирането на дискотеки, компютърни клубове, игрални зали и други развлекателни заведения посещавани от младежи. Най-голям е делът на проверките в Общинска администрация Крумовград. Общият брой на проверените административни актове е 628, като най – голям е броят на проверените административни актове в РУП – Крумовград и в Общинска администрация - Крумовград. През 2009г. са били осъществени 14 общонадзорни проверки, а през 2008г. – 11 проверки. Отчита се запазване на обема на дейността на РП – Крумовград по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите в сравнение с предходните две години, като отчасти това се дължи на социално – икономическия процеси в община Крумовград, както и на резултатите от досегашната дейност на прокуратурата в тази насока, довели до установяването на постоянен механизъм за контрол за законност върху дейността на органите на местно самоуправление и на длъжностните лица от местната администрация. Не са изготвяни предложения по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ, за разлика от 2009г., когато са изпратени 3 предложения до компетентните административни органи и 2008г., когато също не са констатирани нарушения при извършените общонадзорни проверки.

През отчетния период са извършени 9 проверки по надзора за законност, както следва:

- търсене на административно-наказателна отговорност от собственици на животни, които са оставили същите без контрол, като по този начин са застрашили сигурността на движението по пътя и са създали предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия

- проверка в дискотеки, компютърни клубове, игрални зали и други развлекателни заведения, посещавани от младежи за опазване живота и здравето на младите хора по спазване разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето, чл.193, ал.1 и ал.2 от НК.

- проверка за законност в дейността и актовете на общинските предприятия и търговските дружества, по спазване разпоредбите на Закона за защита на растенията, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, Наредба за разрешаване на продуктите за растителна защита и Наредба за изискванията към складовите бази, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита, като се установят всички места за складиране, съхранение и търговия с препарати за растителна защита и токсични химични вещества, начина на тяхното съхранение, състоянието на складовите бази, физическа и техническа охрана на складовете, както и състоянието на съхраняваните ТХВ и ПРЗ

- проверка за законност в дейността и актовете на държавните предприятия и търговските дружества, по спазване разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове регламентиращи охраната и осигуряването на безопасни условия на труд, при съхранението, транспортирането, използването или търговията с препарати за растителна защита – Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, Наредба за разрешаване на продуктите за растителна защита и Наредба за изискванията към складовите бази, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

- проверка за законност относно спазването на разпоредбите на Закона за общинска собственост (ЗОС), регламентиращи разпореждането с имоти – общинска собственост и по-конкретно – продажбите, замените и възмездно или безвъзмездно учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за периода 01.01.2004г. до 31.05.2010г.

- проверка за законосъобразност в административно –наказателната дейност на звената за защита на потребителите към общинските администрации по прилагането на Закона за защита на потребителите, в сила от 10.06.2006г. / обн.ДВ, бр.99/09.12.2005г. с последно изм. ДВ бр.18/05.03.2010г., в сила от 05.03.2010г./, за периода 01.01.2009г. до 01.10.2010г.

- проверка за законосъобразност на извършваната търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на територията на Община Крумовград по спазване реда установен със Закона за управление на отпадъците – ЗУО и Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – НРИТДОЧЦМ, през 2010г.

- проверка за законност по спазването на изискванията на чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / и съответните - Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община гр.

Крумовград /приета с Решение № 82 от протокол № 6 от.2000год., изменена и допълнена с Решение № 86 от Протокол №4 от 2004 година на ОбС.Крумовград/ и Наредба за рекламната дейност на територията на Община Крумовград / приета с Решение № 418 от 31.03.2006 г., изменена и допълнена с Решение № 470 от 20.09.2006 година./ относно поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти и на рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи върху недвижими имоти.

- проверка на административно-наказателната дейност на РУ”Полиция” гр.Крумовград за 2010 г. по Закона за движение по пътищата, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /отм./, закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, ЗМвР и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община гр.Крумовград.

Използвани са различни способи за проверка:

-по чл.145 ал.1 т.1 от ЗСВ – няма

-по чл.145 ал.1 т.2 от ЗСВ - 4 проверки

-по чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ – 5 възлагателни проверки

3.3. Взаимодействие със специализираните контролни органи (централни и териториални) и с други държавни и обществени органи с контролни функции – форми, състояние, насоки за дейността по надзора за законност спрямо тези органи в краткосрочен и по-дългосрочен план.

Взаимодействието с тези органи е общо взето на добро ниво, като в най-голяма степен е застъпено взаимодействието с общинските органи, в по-малка степен с тези на регионално ниво и няма взаимодействие на централно ниво. Това е породено от обстоятелството, че при извършване на дадена проверка, се налага да се изискват документи и писмени материали от структури, извън гр. Крумовград.

3.4. Анализ на резултатите по дейността по надзора за законност въз основа на изготвените прокурорски актове / уважени, неуважени/ - протести срещу незаконосъобразни административни актове, предложения по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ, предложения за възобновяване на административни производства по реда на чл.102 във връзка с чл.99, т.1 от АПК. Образувани досъдебни производства в резултат на извършени проверки за законност.

В Районна прокуратура гр. Крумовград не са изготвяни актове в тази насока.

В резултат на извършени проверки по общия надзор не са образувани досъдебни производства за извършени престъпления.

3.5 Дейност на Прокуратурата, по прилагане на производството, предвидено в разпоредбите на чл.83а-83е от Закона за административните нарушения и наказания, за налагане от съда на имуществени санкции на юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от извършени престъпления – няма такава дейност за 2010г.

4. Дейност на отдел „ Административно-съдебен надзор „ при ВАП /съгласно съдържанието на т.1 и т.2 от същия раздел/ - не касае районна прокуратура.

5. Дейност на отдел „ Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите при ВАП /съгласно съдържанието на т.1 и т.3 от същия раздел/– не касае РП.

6. Приоритети в дейността на административно-съдебния надзор и надзора за законност през 2010 година с оглед направения анализ на ефективността и резултатите на работа по посочените прокурорски надзори, проблеми в дейността им и предложения за тяхното отстраняване.

Няма констатирани проблеми и слабости, като взаимодействието с контролните органи е на добро ниво, като в най-голяма степен е застъпено взаимодействието с общинските органи, в по-малка степен с тези на регионално ниво и няма взаимодействие на централно ниво. Това е породено от обстоятелството, че при извършване на дадена проверка, се налага да се изискват документи и писмени материали от структури, извън гр. Крумовград.

7. Дейност на отдел „ Информация, анализ и методическо ръководство „ при ВАП. Проблеми и приоритети – не касае РП.

–  –  –

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА И ДЪЛГОСРОЧНО.

С оглед недопускане наличието на оправдателни присъди, в РП - Крумовград със заповед на административния ръководител е разпоредено изготвянето на досиета на евентуално постановяване на оправдателна присъда. Наред с това, при наличието на такава, ще се провеждат работни съвещания в кабинета на административния ръководител на които ще се обсъждат конкретните слабости при изготвянето на обвинителния акт и причините довели до негативния резултат. Също така, след изготвянето на обвинителния акт като положителна тенденция следва да се отбележи зачитането, дискутирането и обсъждането на съдържанието на същия с колегите от РП – Крумовград. Този способ служи като превантивен метод за отстраняване на дребни нарушения и пропуски.

С оглед постигането на положителни стойности по всички фактори от Индекса на реформата в прокуратурата, следва да продължи дейността в следните аспекти: специализация и обучения на прокурори за придобиване на професионални знания и умения по доказателствено и процесуално право, изучаване на казуси, симулиране на процеси, периодични обучения и подобни мероприятия на регионално ниво по проблемни за съответния апелативен регион въпроси, свързани с текущата работа на прокурорите, търсене на практически способи за преодоляване на непълноти и неясноти на закона, обучение по защита правата на пострадалия и на свидетеля в наказателния процес, провеждане на обществени форуми и мероприятия за популяризиране и разясняване спецификата на прокурорската институция и нейните правомощия. В тази връзка, извършваните в прокуратурата реформи следва да бъдат обвързани с промени в законодателството, с още по – добро взаимодействие с органите на МВР, Държавна агенция "Национална сигурност" и съда, утвърждаването на единна съдебна практика по наказателни дела.

Съгласно разработения учебен план за правно обучение в рамките на прокуратурата в сътрудничество с Националния институт по правосъдието, през 2010 година прокурорите от РП - Крумовград на общи събрания проведоха дискусии и обучение по актуални теми, свързани с наказателния процес.

Осъществени бяха периодични обучителни мероприятия на регионално ниво по проблемни въпроси, свързани с текущата работа на прокурорите /срочност на разследването, върнати от съда дела, постановени оправдателни присъди, привеждане на присъдите в изпълнение, европейска заповед за арест и др.). Продължен бе принципа на случайно разпределение на преписките и делата в РП - Крумовград и Унифицираната информационна система за движението на делата в прокуратурата, която следва да действа в национален мащаб. Бе проведено сериозно обучително мероприятия в края на летния сезон в сградата на ГПУ – Крумовград с оглед измененията на НПК от месец април-2010 година и извършването на първоначалните и неотложни следствени действия от страна на служителите на МВР, в това число и гранична полиция. Бяха дискутирани практически казуси в присъствието на целия състав на ГПУ – Крумовград и участието на тримата прокурори от РП - Крумовград. Бяха представени от страна на прокуратурата на ръководството на ГПУ – Крумовград нагледни писмени материали, указания и разяснения с оглед действията на полицейските служители при условията на неотложност по досъдебните производства. Проведени бяха няколко работни съвещания в кабинета на административния ръководител на РП – Крумовград съвместно и с ръководството на РУП – Крумовград, разследващите полицаи, ръководството на ДГС – Крумовград и прокурорите при РП – Крумовград, на които бяха набелязани приоритети и мерки в борбата с посегателствата по чл.235-237 от НК.

Основен приоритет на органите на прокуратурата и тези на разследването остава ефикасната борба с престъпността и своевременно, качествено и респектиращо отношение на правоохранителните органи по отношение на нарушителите на Конституцията и законите в Република България. Бързата, категорична и резултатна намеса на специализираните органи в борбата с престъпността ще дадат подобаващ облик на Прокуратурата на Република България като институция, гарантираща европейското развитие на страната ни в един демократичен, но и законоустановен порядък.

–  –  –Pages:     | 1 ||

Похожие работы:

«Алексей Иванович Воротынцев Гири. Спорт сильных и здоровых http://www.litres.ru Воротынцев А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых: Советский спорт; Москва; 2002 ISBN 5-85009-698-1 Аннотация Гиревой спорт как один из самых простых, доступных и в то же время эффективных средств физического воспитания помогает обучению жизненно важным навыкам и умениям правильного обращения с тяжестями во избежание травм позвоночника, а также для укрепления мышц спины, профилактики сколиоза, поддержания здоровья в...»

«26 декабря 2012 года N УП-551 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2013 2017 ГОДЫ В целях улучшения положения детей в Республике Башкортостан и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы постановляю: 1. Утвердить Стратегию действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013 годы (далее Стратегия) согласно...»

«С.Л. Василенко Анализ семинара-2012 «гармония + математика» Чем отличается симпозиум от коллоквиума?– Точно не помню, но где-то наливают. (Из разговора на семинаре) В течение 90 дней на сайте АТ (http://www.trinitas.ru) состоялся весьма примечательный заочный on-line-семинар по математизации гармонии (2011–2012). Его главное отличие от обычного представления материалов – это оперативность плюс ежедневно-неусыпное (!) бдение-содействие Вице-президента академии и главного редактора В. Татура на...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №138 компенсирующего вида г.Челябинска г.Челябинск, ул.Коммуны 84 а, тел. 263-96-44 E-mail: sadik138@mail.ru Утверждаю: _ Заведующий МБДОУ ДС № Ю.В. Мочалкина «»_2014 г. Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №138 компенсирующего вида г. Челябинска за 2013-2014 учебный год -Челябинск,2014г.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад...»

«Благотворительный фонд путеводитель для приемного родителя Если вы задумались о том, чтобы взять ребенка из детского дома, и не знаете, с чего начать Москва, 2015 Содержание Введение.................................................... 5 1. Из чего состоит процесс принятия ребенка в семью при различных формах устройства?..................... 6 2. Официальные требования к приемным родителям и сбор необходимых документов.....»

«Public Disclosure Authorized № 02 Сборник материалов по вопросам социального обеспечения Public Disclosure Authorized Обеспечение доступа к необходимым услугам: жилищные субсидии на стороне спроса Гарольд М.Катсура и Клэр Романик Public Disclosure Authorized Декабрь 2002 г. Отдел Социального Обеспечения Населения Отдел Человеческого Развития Public Disclosure Authorized Всемирный банк Сборник материалов по вопросам социального обеспечения населения не являются официальными публикациями...»

«CEDAW/C/TJK/Q/4-5/Add.1 United Nations Convention on the Elimination Distr.: General 4 June 2013 of All Forms of Discrimination against Women Original: Russian ADVANCE UNEDITED VERSION Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-sixth session 30 September – 18 October 2013 List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Tajikistan Addendum Replies of Tajikistan to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of...»

«ЦЕНТР «МОЛОДЁЖЬ ЗА СВОБОДУ СЛОВА» ОДНОСЕЛЬЧАНЕ Народная повесть Издательство Российского государственного университета им. И. Канта УДК 947.8 (470.26) ББК 63.3 (2Р – 4К) О 43 Издание осуществлено при поддержке благотворительного фонда «Точка опоры» в рамках проекта «Односельчане: консолидация сельских сообществ посредством местного летописания» Односельчане: народная повесть / Центр «Молодёжь за свободу слова». – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. – 104 с. ISBN 5-88874-682-7 Книга...»

«museum-blavatsky.com.ua Е. П. БЛАВАТСКАЯ ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? museum-blavatsky.com.ua Истина — Голос Природы и времени, Истина — в нас затаенный наставник — С неба ниспослана, мир весь объемлет, Солнечный свет, всех ветров дуновение. (У. Томпсон Бэкон).солнце Светлой Истины бессмертное Может спрятаться за тучами; но свет его Не изменится от этого, лишь скроется За моим несовершенством, слабой верою И за тысячью причин, не позволяющих Людям укрепиться в добродетели. (Ханна Мор) Что есть Истина? —...»

«ПРЕДИСЛОВИЕ Гидрографическая сеть, русла и поймы рек являются не только важнейшим естественным фактором жизнеобеспечения на Земле, но и чрезвычайно чувствительным и уязвимым элементом окружающей природной среды, постоянно изменяющимся под действием хозяйственной деятельности человека. Поэтому проблема изучения и рационального использования водных объектов и водных ресурсов, русел, пойм рек и речных систем, мониторинг, охрана и восстановление рек в XXI веке становится одной из приоритетных задач...»

«Русск а я цивилиза ция Русская цивилизация Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения: Св. митр. Иларион Коялович М. О. Соловьев В. С. Св. Нил Сорский Лешков В. Н. Бердяев Н. А. Св. Иосиф Волоцкий Погодин М. П. Булгаков C. Н. Москва – Третий Рим Беляев И. Д. Трубецкой Е. Н. Иван Грозный Филиппов Т. И. Хомяков Д. А. «Домострой» Гиляров-Платонов Н. П. Шарапов С. Ф. Посошков И. Т. Страхов Н. Н. Щербатов А. Г....»

«Основные вехи Восстановления Руководство для преподавателя Курс религии Курс “Краеугольный камень” Основные вехи Восстановления. Руководство для преподавателя Курс религии Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США На обложке: Восстановление Священства Мелхиседекова, с картины Уолтера Рэйна Мы будем признательны за ваши отзывы и предложения. Отправляйте свои отзывы, включая указания на ошибки, по адресу: Seminaries and Institutes of Religion Curriculum...»

«Science Publishing Center «Sociosphere-CZ» Institute of psycho-pedagogical problems of childhood of the Russian Academy of Education Vitebsk State Medical University of Order of Peoples’ Friendship SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AND RESEARCH OF CHILDHOOD: CHILD IN THE FAMILY, EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND IN GROUPS OF AGEMATES Materials of the III international scientic conference on January 20–21, 2014 Prague Socio-psychological problems and research of childhood: child in the family, educational...»

«No 86 Resource Mobilization Information Digest February 2013 Sectoral Integration of Biodiversity in Belarus Contents Introduction Spatial planning and urban development. Transport and road construction Agriculture and land use Forestry and hunting Fisheries Water resources and irrigation Industry and energy Defense Tourism and recreation Education Integration or mainstreaming of biodiversity in other conventions, agreements and processes.. 27 Introduction Belarus reported 1 that Национальной...»

«РСПП (Информационный обзор) 01.10.2010 Дайджест центральной прессы В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев заявил, что выступает за скорейшее развертывание сетей четвертого поколения в России. Уже тогда участники рынка заговорили о том, что Россия может стать одной из первых стран, где появятся сети LTE, пишет РБК Daily. Законопроект, упрощающий процедуру финансового оздоровления, увяз в межведомственных согласованиях — против выступил президентский совет по кодификации. С принятием...»

«Денис Бурхаев «СУПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ»СУПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ Слабонервным девственницам не читать! Денис Бурхаев Москва 2014 ~1~ Денис Бурхаев «СУПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ»Мои проекты в интернете: http://ritl.ru психотерапия для Мэ и Жо. http://reimprint.ru прочисть свои мозги! http://separacia.ru/ живи самостоятельно! http://denis-burkhaev.livejournal.com – моя страница. http://forum.ritl.ru/ наш форум. ~2~ Денис Бурхаев «СУПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ» Содержание ОГЛАВЛЕНИЕ Вводное слово Ну ты же мужчина! Стереотипы...»

«CCAMLR-XXIV КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ ОТЧЕТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ КОМИССИИ ХОБАРТ, АВСТРАЛИЯ 24 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ 2005 г.CCAMLR PO Box North Hobart 700 Tasmania AUSTRALIA _ Телефон: 61 3 6210 11 Телефакс: 61 3 6224 8 Email: ccamlr@ccamlr.org Председатель Комиссии Веб-сайт: www.ccamlr.org ноябрь 2005 г. Настоящий документ выпускается на официальных языках Комиссии: русском, английском, французском и испанском. Дополнительные экземпляры можно получить в...»

«Бюллетень “Логгеры iButton” №41 (январь-март 2015) Использование регистраторов iButton для мониторинга высоких температур. Одним из актуальных и достаточно востребованных сегодня 41.1 направлений применения логгеров является контроль iButton высокотемпературных процессов. Под такими процессами понимаются процессы, протекающие при температурах выше +45°С, поскольку эксплуатация логгеров iButton при температурах выше этого значения является уже критичной для таких устройств, что определяется...»

«Диакон Александр Александрович ТОДИЕВ КОНЦЕПЦИЯ «ДВУХ ВЕКОВ» В БОГОСЛОВИИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Специальность: библейское богословие АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия Сергиев Посад Работа выполнена на кафедре Библеистики Московской духовной академии Научный руководитель: заведующий кафедрой Библеистики МДА, преподаватель, протоиерей Александр Тимофеев Официальные оппоненты: доктор теологии, преподаватель МДА...»

«Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Документированная процедура ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДП 2.7-2014 УТВЕРЖДАЮ Ректор СПбГУТ п/п С.В. Бачевский 27 ноября 2014 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Документированная процедура ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДП 2.7-2014 Версии 01 Экз. № 1...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.