WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«ДОКЛАД НА ПРАВНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ за проверка, извършена на 10.05.2010 г. в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост Св. Димитър, гр. Кула, обл. Видин ...»

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

ДОКЛАД

НА ПРАВНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

за проверка, извършена на 10.05.2010 г.

в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Димитър",

гр. Кула, обл. Видин

Изготвен на 20.07.2010 г.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение.

1. Общи данни за ДДМУИ - гр. Кула.

2. Здравословно състояние и жизнен статус.

2.1. Психичен статус, диагностика и лечение. Употреба на медикаменти.

2.2. Осигуряване на ежедневна и специализирана грижа.

2.2.1. Грижа, предоставяна от персонала на ДДМУИ.

2.2.2. Грижа, предоставяна от външни специалисти.

2.3. Сексуално насилие над деца.

2.4. Телесни повреди.

2.5. Смъртни случаи.

3. Общ и специален контрол върху институцията.

3.1. Директор на ДДМУИ.

3.2. Кмет.

3.3. Министър на труда и социалната политика.

3.4. Председател на ДАЗД.

4. Заключение.

5. Приложения.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 8310914 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

Използвани съкращения АСП – Агенция за социално подпомагане БХК – Български хелзинкски комитет ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето ДДМУИ – Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ДСП – дирекция „Социално подпомагане“ ДЦП – детска церебрална парализа ЗСП – Закон за социалното подпомагане ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение НЗОК – Национална здравноосигурителна каса НК – Наказателен кодекс НКССУД – Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца ОЗД – отдел “Закрила на детето” ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

Въведение Със Заповед № 523/ 02.03.2010 г. Главният прокурор на Република България разпореди на окръжните прокуратури да извършат проверки в домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и домовете за деца с физически и умствени увреждания. За целта всяка окръжна прокуратура сформира проверяващ екип в състав: прокурор, представител на БХК, детски педиатър, детски психолог и/ или психиатър, представители на ОЗД в ДСП към АСП, на ДАЗД, на РИОКОЗ, на общинската власт и др.

Настоящият доклад анализира данните, събрани при проверката от представителките на БХК Анета Генова, Яна Бюрер-Тавание и Габриела Гълъбова посредством преки наблюдения, интервюта с персонала на дома и домуващите и преглед на документи, приложени към настоящия доклад, както и данните от становищата на д-р Калина Савова 1, психиатър, и д-р Любомир Жупунов, педиатър.

1. Общи данни за ДДМУИ - Кула ДДМУИ - Кула е специализирана институция за социални услуги извън общността за деца на възраст от 3 до 18 г. Гр. Кула е на 33 км. от Видин. Капацитетът на дома е 42 души.

Към момента на проверката в институцията са настанени 38 деца и възрастни с водеща диагноза „умствена изостаналост“.3 Навършили пълнолетие са 20 от домуващите. 13 от домуващите са лежащо болни.

Директор на дома е Цветимир Вълчев.

2. Здравословно състояние и жизнен статус

2.1. Психичен статус, диагностика и лечение. Употреба на медикаменти Общ проблем за институциите, валиден и за проверяваната, е липсата на адекватно диагностициране и данни въз основа на какви изследвания са поставени диагнозите на домуващите. В медицинските документи на 10 от децата5 степента на „умствена изостаналост“ варира без обяснение,6 като някои от децата са диагностицирани дори в рамките на една и съща година с различни по тежест диагнози. 7 Налице е липса на приемственост относно точната степен на умствена изостаналост в диагнозите, давани от различните лекари и от възпитатели и други, отговорни за домуващите. 8 Същевременно, няма Вж. Приложение № 2: Становище на д-р Калина Савова, психиатърка.

Вж. Приложение № 3: Отчет за извършена проверка в ДДМУИ - Кула от д-р Любомир Жупунов, педиатър, 2 председател на сдружение „Дете и пространство” (за краткост „Становище на д-р Жупунов“).

Вж. Приложение № 1: Въпросник, попълнен от директора на ДДМУИ – Кула по повод проверката.

Вж. Приложение № 3.

4 Д.С.Н., С.А.Б., Ц.А.О., В.Л.Б., И.Ц.Н., Д.Р.А., Г.И.Б., О.Й.А., К.К.Г., Б.П.Ш.

Вж. за пример Приложение № 7: Амбулаторен лист на Д.Р.А. от 02.06.2004 г., изд. от д-р Калина Савова, психиатърка, с диагноза „лека към умерена умствена изостаналост“, и Приложение № 8: Етапна епикриза от 21.01.2006 г., изд. от д-р Ц., лична лекарка, с диагноза „тежка степен на умствена изостаналост“.

Като примери вж. следните двойки документи: за И.Ц.Н. - Приложение № 9: План за здравни грижи от 7 11.11.2009 г., диагноза „умерена умствена изостаналост“, и Приложение № 10: Амбулаторен лист от 08.07.2009 г., изд. от д-р Н.Н., диагноза „тежка умствена изостаналост“; за Г.И.Б. - Приложение № 11:

Медицинско свидетелство № 41/ 06.2009 г., изд. от д-р Ц., с диагноза „умерена умствена изостаналост“, и Приложение № 12: Амбулаторен лист от 06.07.2009 г., изд. от д-р Б.И., с диагноза „тежка умствена изостаналост“.

Като пример вж. документи за Ц.М.Т. - Приложение № 4: Педагогическа характеристика от 31.05.2004 г., изд. от В.П., възпитателка, диагноза „умерена умствена изостаналост“, Приложения № 5 и 6: Медицински свидетелства от 28.11.2007 г. и от (няма посочен ден)03.2010 г., изд. от д-р Ц., лична лекарка, с диагноза София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

данни в изготвянето на психо-педагогическите характеристики на някои от децата да е участвал психолог.9 Така, част от децата са без адекватни диагнози, което обуславя неадекватност на медикаментозната им терапия и психологическата грижа за тях и прегражда шансовете им за оптимален здравен и жизнен статус.

Предписването на опасни медикаменти, вкл. свръхмедикализирането на домуващи, води до допълнителни увреждания:

Медикаментът Thioridazin,10 който се администрира на двама домуващи,11 има множество установени вредни странични действия. Thioridazin е особено опасен, когато се приема в големи дози и за продължителен период от време,12 тъй като може да доведе до структурно увреждане на мозъка. Тази „терапия” на двамата домуващи е от години.

Б.Р.В. приема Haloperidol,14 който при дългосрочна употреба води необратимо до неволеви движения на тялото.15 Това лекарство не трябва изобщо да се предписва, тъй като съществуват нови лекарства, които постигат същата цел, без странични ефекти.

Медикаментът Depakine,17 който се администрира на 7 домуващи,18 също има тежки странични ефекти, особено при деца и/ или уязвими пациенти, каквито именно са домуващите.1 Като цяло медицинският персонал не следи биохимичните показатели на приемащите Thioridazin, Haloperidol и Depakine, и страничните ефекти при тях от тези опасни лекарства.20 Този пропуск е потенциално престъпен, тъй като съставлява пренебрегване на сериозен риск от нелеки телесни повреди вследствие опасните лекарства.

2.2. Осигуряване на ежедневна и специализирана грижа „тежка умствена изостаналост“, и Приложение № 42: Социален доклад от 31.07.2008 г., изг. от М.Д., началник ОЗД към ДСП - Кула, диагноза „лека към умерена олигофрения“.

Вж. Приложения № 16 и № 17: Психо-педагогическите характеристики на Д.С.Н. от 12.04.2006 г. и 9 17.01.2007 г., изг. от П.В., възпитателка; Приложения № 18 и № 19: Психо-педагогическите характеристики на В.С.Р. от 12.01.2006 г. и 18.01.2008 г., изг. от Н.Н, възпитателка, и Приложения № 20, № 21 и № 22:

Психо-педагогически характеристики на В.Л.Б. от 10.10.2005 г., 12.01.2006 г. и 12.04.2006 г., изг. от В.П., възпитателка. Прави впечатление още, че посочените тук двойки и тройки документи са идентични по съдържание за отделното дете, преснимани на ксерокс, като само датите на изготвянето им са сменени.

Вж. лекарствена характеристика на медикамента Thioridazin, одобрена от ИАЛ:

http://bda.bg/images/stories/documents/bdias/4873s.pdf.

С.Х.А. и Г.Н.П.: вж. Приложение № 13: Тетрадка за назначения на домуващите в ДДМУИ – Кула, записи за януари-април 2010 г., стр. 15-19.

Относно наличието на продължителен прием, вж. Становище на д-р Савова (Приложение № 2).

–  –  –

Вж. лекарствени характеристики на медикаментите Haloperidol - Richter и Haloperidol Sopharma, одобрени от ИАЛ: http://bda.bg/images/stories/documents/bdias/H-2.html.

Б. приема Haloperidol в периода 01.01 - 19.04.2010 г. Вж. Приложение № 13.

Това са т. нар. "атипични невролептици", които нямат или имат по-малко и не толкова сериозни странични 16 действия. Тези лекарства се заплащат от НЗОК и биха били безплатни за институцията.

Вж. лекарствена характеристика на медикамента Depakine, одобрена от ИАЛ:

http://bda.bg/images/stories/documents/bdias/41441s.pdf.

Вж. Приложение № 13: Е.В.Е., Р.Н.И., Ц.М.Т., М.К.М., И.Д.Л., А.П.Т., М.М.П.

Основният риск е свързан с развитие на чернодробни и стомашно-чревни заболявания. Особено висока е опасността от развитие на „панкреатит“, заболяване с възможен летален изход. Част от другите възможни странични ефекти са анорексия, диария, други стомашни проблеми, сериозно измършавяване.

Вж. Приложение № 2: от домуващите, приемащи Depakinе, единствено А.П.Т. се следи по биохимични

–  –  –

Според директора на щат работи и кинезитерапевт.22 Той обаче работи и в намиращия се близо до дома Дневен център,23 т.е. работи в дома реално на половин работно време.

В дома няма на щат лекар, психолог и социален работник.24 Доколкото психолог и социален работник /и логопед/ все пак работят в дома, те също като кинезитерапевта поделят времето си между него и Дневния център, т.е. не обслужват дома пълноценно.

Само една медицинска сестра и най-много две санитарки обслужват дома през цялото денонощие.25 Това е крайно недостатъчно за 38 домуващи, от които 13 - лежащо болни.

Липсата на лекар и непълноценното обслужване от психолог, логопед27 и рехабилитатори поставя в риск цялостното развитие на децата.

Домуващите не са хранени правилно.28 Не им се осигурява достатъчно време и спокойствие за правилно приемане на храната. Служителите ги притесняват, като ги карат да ядат неестествено бързо, за да приключи процесът на хранене, колкото е възможно поскоро.29 Един от възпитателите е особено груб към децата и издърпва съдовете от ръцете им, за да ги принуди да приключат храненето си.30 Някои от децата, пораснали вече, са хранени само с течна храна, тъй като никога не са били научени да приемат твърда. 31 Относно състава на храната, РИОКОЗ констатира „ниска консумация на мляко, месо, риба, зърнени храни, масло, плодове и зеленчуци и висока консумация на олио и захар“.

При настоящата проверка се установи, че много голяма част от домуващите са с нездраво ниско тегло.33 В дома има 4 деца34 с „хипотрофия“.35 Лишаването от адекватна по Вж. Приложение № 14: Поименно разписание на длъжностите в ДДМУИ - Кула към 31.12.2009 г. Това е 21 актуалното щатно разписание и като такова е било предоставено на проверяващите.

Вж. Приложение № 1.

Относно Дневния център вж. т. 2.2.2 от настоящия доклад.

Освен Приложение 14, вж. още и Приложение № 41: Писмо от 01.07.2010 г. на председателя на ДАЗД до кмета на община Кула.

Вж. Приложение № 1 относно мед. сестра, а относно броя на санитарите - Приложение № 15: Рапортна тетрадка на ДДМУИ – Кула (от която разполагаме единствено с извадка от общо 4 стр.). Според персонала санитарките са две, но те реално отдават само част от времето си на дома, тъй като работят и в Дневния център.

Вж. т. 1 от настоящия доклад.

26 Липсата на логопед прави невъзможна корекцията на говорни проблеми, които засягат много жизнени сфери

- изразяване на потребностите си чрез разбираема за околните реч, обучение и т.н.

По непосредствени наблюдения на проверяващите.

–  –  –

Вж. Приложение № 23: Констативен протокол № 000862/ 2010 за извършена проверка на 16.03.2010 г. в 32 ДДМУИ - Кула, изг. от мл. инспектор И.И., РИОКОЗ - Видин.

Повече от две трети.

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

количество и качество храна е особено опасно за живота и здравето на децата, и критично за тези, вече развили „хипотрофия“.

2.2.2. Грижа, предоставяна от външни специалисти Личен лекар на настанените в институцията е д-р П.Ц.,36 която работи в градската болница и има и /много/ други пациенти. Поради това тя не е в състояние да отдели нужното внимание на домуващите, което е критично в най-голяма степен за тежкоболните. Това води до неразпознаване на опасни за живота състояния и пропуск да се потърси специализирана медицинска помощ, вкл. хоспитализация.

Психиатрична помощ на домуващите се оказва от психиатър с практика в Кула.

Преценката за това кои имат нужда да бъдат заведени на психиатър е оставена на персонала, който няма нужната квалификация за това.

Денталното лечение на домуващите се извършва без упойка.39 Тази практика ги травмира емоционално /болка, страх/ и ги излага на риск от физическа травма в устната кухина, ако не стоят спокойно.

Едва 18 от 38 домуващи посещават Дневния център, оборудван за рехабилитация и друг вид терапия на хора с увреждания.41 Кинезитерапевтката там обаче, бидейки само една, не е в състояние да обслужи тези 18 души ефективно. Някои от тях са във видимо недобро състояние /твърде слаби, неподвижни, без тонус/, което несъответства на адекватна обгриженост в дневен център. Останалите 20 домуващи, които не посещават центъра, са с непълно незадоволени потребности, във видимо занемарено състояние.

Извод:

Неадекватно се води медицинската документация на домуващите и те са увреждани с опасни медикаменти. Липсата на навременна и адекватна медицинска помощ от лекар, зъболекар и психиатър, на достатъчно медицински персонал, бездействието да се следят биохимичните показатели на приемащите вредни лекарства, както и лошото хранене поставят в риск живота и здравето им. Психофизическите потребности на домуващите са занемарени и поради неадекватната рехабилитация и Й.Р.Й. (вж. Приложение № 24: Медицинско свидетелство № 22/ 09.12.2008 г., изд. от д-р П.Ц.), Е.В.Е. (вж.

Приложение № 25: Карта за предварителен медицински преглед от 29.03.2005 г., изд. от д-р П.Ц.), В.Л.Б.

(вж. Приложение № 26: Медицинско свидетелство от 17.03.2007 г., изд. от д-р П.Ц.), О.Й.А. (вж.

Приложение № 27: Психо–педагогическа характеристика от дом за деца „Детелина“, Плевен, от 11.07.2008 г., изг. от Н.В., психоложка).

"Хипотрофия“ е хронично състояние, при което теглото е под нормата. Тя има три степени. При първата степен подкожната мастна тъкан намалява по гърдите и корема, телесното тегло е с 20 % по-ниско от нормалното, ръстът е нормален. При втора степен („кахексия“) подкожната мастна тъкан продължава да намалява и по крайниците, ръстът изостава. „Маразъм“ представлява третата и най-тежка степен на хипотрофията – подкожната мастна тъкан е изчезнала по цялото тяло, телесната маса е с повече от 40 % под нормата за ръста, коремът е балониран, очите са хлътнали.

Вж. Приложение № 1.

Вж. т. 2.5 от настоящия доклад.

37 Не разполагаме с името му/ й.

38 Вж. Приложение № 3 (Становище на д-р Жупунов). Не разполагаме с името на зъболекаря.

Макар и да има немного случаи, в които е допустимо да не се слага упойка на такива пациенти, като 40 домуващите, дори и при здрави пациенти тя е задължителна при операции, като вадене на постоянни зъби и нерви, операция на абсцес, както и всякога, когато пациентът не може да преодолее страха си и да съдейства на зъболекаря. В случай, че пациентът е неконтактен и не може да следва инструкциите или не владее реакциите си, денталните интервенции следва да се правят под пълна упойка.

Вж. Приложение № 28: Информационна карта на ДАЗД за ДДМУИ за календарната 2009 г.

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

грижи на логопед и психолог. Именно лошото психо-физическо обслужване на домуващите обуславя подозрителните смъртни случаи в институцията.

Събраните при проверката данни за дефицити и пороци в психическото и физическото обслужване на домуващите обосновават извод за възможно наличие на престъпления по следните състави на НК: чл. 129,43 чл. 130,44 чл. 133,45 134, ал. 1 и ал. 3,46 чл. 137,47 чл. 13848 и чл. 182, ал. 1.

2.3. Сексуално насилие над деца Съгласно директора на ДДМУИ детето Ц.А.О., 16 г., е било изнасилено от баща си преди настаняването му в дома.50 На 09.07.2008 г. тя е прегледана от акушер-гинеколог, който установил разкъсан девствен пръстен.51 Нито директорът на ДДМУИ, нито директорът на ОЗД към ДСП - Кула са уведомили прокуратурата. 52 ОЗД оправдават бездействието си с това, че детето не било в състояние да говори ясно за случилото се. Първо, това е несъстоятелно оправдание за неразследване на изключително тежко престъпление, като изнасилването на дете, и то от бащата – дори да беше вярно. Второ, то дори не е вярно – при проверката непосредствено се установи, че момичето умее да говори достатъчно разбираемо.

–  –  –

Вж. т. 2.5 от настоящия доклад.

42 Чл. 129 (1) Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва [...]. (2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;

обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. (Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 130 (1) Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129, се наказва 44 за лека телесна повреда [...]. (2) За лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, наказанието е […]. (Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 133 Който причини другиму по непредпазливост тежка или средна телесна повреда, се наказва […].

Чл. 134 (1) Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва […]. [...] (3) Ако в случаите на предходните алинеи […] е причинена повреда на повече от едно лице, наказанието е […]. (Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 137 Който изложи лице, лишено от възможността да се самозапазва поради малолетство, престарялост, 47 болест или изобщо поради своята безпомощност, по такъв начин, че животът му може да бъде в опасност, и като съзнава това, не му се притече на помощ, се наказва […]. (Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 138 Който съзнателно не окаже помощ на лице, за което е длъжен да се грижи и което се намира в опасност за живота си и няма възможност да се самозапази поради малолетство, престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност, в случаите, когато е могъл да окаже помощ, се наказва […].

(Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 182 (1) Родител или настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или 49 настойничество, без надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическо, душевно или морално развитие, се наказва […]. (Отличителните шрифтове добавени.) Самата Ц. е съобщила това на директора при постъпване в институцията. Ц. е настанена в ДДМУИ на 03.07.2008 г.: вж. Приложение № 29, Заповед от 03.07.2008 г. на В. Петков, директор на ДСП, Бяла Слатина.

Вж. Приложение № 30: Здравна карта на Ц., преглед от д-р В.В., акушер-гинеколог.

По информация на директора на ДДМУИ и на представител от ДСП – Кула. Директорът на ДДМУИ е сигнализирал директора на ОЗД към ДСП - Кула за констатациите от прегледа и за наличието на данни за извършено изнасилване.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

2.4. Телесни повреди На 09.02.2007 г. М.М.П., тогава на 17 г., е бил нападнат и бит от М.А., работник в дома, който бил в нетрезво състояние. М. подал жалба до директора на ДДМУИ,54 били снети устни обяснения и инцидентът бил установен.55 Няма данни директорът да е сигнализирал МВР или прокуратурата. Липсват данни на М. да е оказана медицинска, психологическа/ психиатрична или каквато и да е човешка помощ.

При проверката едно от децата съобщава, че санитарка от дома упражнява физическо насилие над тях.56 Документите на дома не отразяват такива случаи.

Извод:

Необходимо е разследване, за да се установят конкретните обстоятелства около побоя над М. и нанесените му вреди, както и на другите случаи на физическо насилие.

От събраните данни е възможен извод за наличие на престъпления по чл. 12957 и чл.

130 от НК58 в зависимост от претърпяната вреда.

2.5. Смъртни случаи В периода 2007-2010 г. в дома са починали 7 лица.59 Освен актовете за смърт, в дома липсваха други документи, от които да може да се установи какво е било състоянието на починалите към момента на смъртта. Общото ниско ниво на грижа в институцията и липсата на (навременна) хоспитализация предпоставят, че всички смъртни случаи са евентуално подозрителни. Част от болестните състояния, посочени като причини за смъртта, не са от естество да доведат до летален край /„умствена изостаналост“, „епилепсия“, „синдром на Даун“, „ДЦП“60/, а друга част са летални само ако не са били взети адекватни мерки за лечение /„пневмония“, „анемия“, „хипогликемия61“/.

Чл. 152 (1) Който се съвъкупи с лице от женски пол: 1) лишено от възможност за самоотбрана, и то без 53 негово съгласие; 2) като го принуди към това със сила или заплашване; 3) като го приведе в безпомощно състояние, се наказва [...] (2) За изнасилване наказанието е [...]: 1. ако изнасилената не е навършила осемнадесет години.

Вж. Приложение № 31: Жалба на М.М.П. от 16.02.2007 г.

Вж. Приложение № 32: Книга за жалби и оплаквания на ДДМУИ – Кула, запис от 19.02.2007 г.

Вж. Приложение № 3 (Становище на д-р Жупунов).

–  –  –

ДЦП засяга в различна степен различни сфери от дейността на мозъка: координацията на движенията, позата на тялото, фината моторика, говора, интелекта, перцепцията, емоциите, което понякога се комбинира с епилепсия, слепота, глухота и други усложнения, но не предполага смъртен изход.

Ниско съдържание на захар в кръвта. Драстичното падане на кръвната захар без своевременно лечение може

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

1. П.И.М., 33 г., починал на 09.07.2007 г. в МБАЛ – Видин. Като причини за смъртта са записани невалидните „остра дихателна и сърдечна-съдова недостатъчност“,62 „БАХ“, „синдром на Даун“.

2. М.Х.А., 18 г., починала на 15.11.2007 г. в неуточнено болнично заведение в Кула от „ДЦП“ и „анемичен синдром“.

3. И.С.Д., 13 г., починала на 14.02.2008 г. в ДДМУИ от „ДЦП и генерализирана епилепсия“.

4. А.В.П., 9 г., починал на 06.04.2008 г. в МБАЛ - Видин от „двустранна пневмония“ и „остра дихателна и сърдечна недостатъчност“.

5. Ц.С.В., 20 г., починал на 16.06.2008 г. в ДДМУИ от „хипотрофия, тежка умствена изостаналост, генерализирана епилепсия“.

6. С.Г.С, 23 г., починала на 28.09.2009 г. в ДДМУИ от „хипогликемия и олигофрения“. Има данни за неглижиране на момичето от персонала в МБАЛ – Видин непосредствено преди това, защото тя е изписана с критично ниска кръвна захар - състояние, опасно за живота.

7. Ж.Б.К., 15 г., починала на 29.09.2009 г. в ДДМУИ от „вродена сърдечна малформация“ и „анемия“.70 Има данни, че лечебните заведения във Видин са отказали (по неизвестни причини) да хоспитализират детето при влошаването на нейното здравословно състояние непосредствено преди смъртта й.

Директорът е поискал аутопсии на С. и Ж. Такива са извършени в МБАЛ – Видин, но болницата отказва да предостави резултатите от тях на директора на дома.

Много от починалите са страдали от болести, получени от некачествено и неправилно хранене:73 хипогликемия, анемия, хипотрофия.

Двама от седемте души74 са починали в дома, нехоспитализирани въпреки тежкото си състояние. Това означава, че персоналът и личният лекар не са подготвени да разпознават симптоми на тежко влошаване на състоянието на дете и да предприемат съответни мерки, или пък са били небрежни. Две деца са починали по вина на лечебни заведения – поради „Сърдечно-съдовата/ дихателна недостатъчност“ не е сама по себе си причина за смърт; тя е начин на настъпване на смъртта, но самата е резултат от друго заболяване, болестно състояние или травма. Смъртни актове, в които тя е посочена като причина за смъртта, са попълнени в нарушение на Приложение № 2 към Наредба № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, в сила от 01.01.2005 г.

Вероятно „белодробна артериална хипертония“ – синдром, предизвикан от прогресивно повишаване на 63 белодробното съдово съпротивление. Това състояние също не е причина за смърт, а е начин, по който тя настъпва. Що се отнася до синдрома на Даун – от това състояние не се умира; отречено от съвременната наука е схващането, че страдащите от него не могат да живеят повече от тридесет и няколко години.

Вж. Приложение № 33: Препис-извлечение от акт за смърт от 09.07.2007 г.

64 Вж. Приложение № 34: Препис-извлечение от акт за смърт от 16.11.2007 г.

65 Вж. Приложение № 35: Препис-извлечение от акт за смърт от 14.02.2008 г.

66 Вж. Приложение № 36: Препис-извлечение от акт за смърт от 07.04.2008 г. Относно острата дихателна и 67 сърдечно-съдова недостатъчност вж. бел. под линия № 62.

Вж. Приложение № 37: Препис-извлечение от акт за смърт от 16.06.2008 г.

68 Вж. Становище на д-р Жупунов (Приложение № 3): „[с]лед пролежаване във видинската болница е върната в 69 дома с 1,5 ммол на литър глюкоза, след което е починала“ и Приложение № 38: Препис извлечение от акт за смърт от 29.09.2009 г.

Вж. Приложение № 39: Препис-извлечение от акт за смърт от 29.09.2009 г.

–  –  –

Вж. Приложение № 40: Писмо от 08.03.2010 г. от директора на ДДМУИ – Кула до МБАЛ – Видин.

72 Вж. т. 2.2.1 - домуващите се хранят неправилно, недостатъчно, с еднотипна и бедна на витамини храна.

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

произволен отказ да бъде прието за хоспитализация едното дете в тежко състояние и поради изписване на другото дете в тежко състояние, довело до смъртта му.

Извод:

Липсата на лекарска помощ и контрол, и навременна хоспитализация и грижа, както и посочените неадекватни причини за смъртта водят до извода, че смъртните случаи се дължат на здравно неглижиране на домуващите.

От събраните данни е възможен извод за наличие на престъпление по следните състави от НК: чл. 12275 и чл. 123.

3. Общ и специален контрол върху институцията Следва преглед на отговорността на съответните институционални ръководители с оглед преценка на възможната съставомерност на техните (без)действия по чл. 282 77 и/ или чл. 28578 от НК.

3.1. Директор на ДДМУИ Директорът на ДДМУИ отговаря за опазването на живота и здравето на децата и взема решения относно тяхното лечение. След 26.02.2010 г. директорът на социалното заведение назначава персонала в дома.

3.2. Кмет ДДМУИ осъществява делегирана държавна дейност, управлявана от общината. В този смисъл, общината е доставчикът на социалната услуга според чл. 18а от ЗСП.

Кметът на общината, респективно упълномощено от него лице,81 управлява дейността "социална услуга в ДДМУИ" и носи отговорност за стандарта на обслужването и за вредите, претърпени от домуващи вследствие деяния на персонала. Пак той/ тя носи отговорност за Чл. 122 (1) Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва […]. (2) [...] ако е причинена смърт на две или повече лица, наказанието […].

Чл. 123 (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на 76 друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва […]. (2) Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва […]. (3) Ако в случаите по предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е […], а в особено тежки случаи – […].

Чл. 282 Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва […]. (2) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е […]. (Отличителните шрифтове добавени.) Чл. 285 Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва […]. (Отличителните шрифтове добавени.) За повече информация по въпроса кой назначава персонала в различните периоди от време, вж. бел. под 79 линия № 83.

Чл. 18а (1) Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които 80 са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал. 3.

При упълномощаване на лице от кмета последният носи отговорност за упълномощаването на конкретния

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

липсата на кадрово осигуряване в институцията, неадекватността на дежурещия персонал и за всички последици от тях.

Кметът на общината назначава директора на институцията. В периода от 1.01.2003 г.

до 26.02.2010 г.83 кметът назначава и останалия персонал в институцията и носи отговорност за работата на назначените.

3.3. Министър на труда и социалната политика Наред с кмета, министърът на труда и социалната политика също е отговорен. Той/ тя разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане в сътрудничество с органите на местното самоуправление.84 Министърът е длъжен, в рамките на правомощията си, да осигури потребителите на социални услуги, в това число домуващите, да получават тези услуги при гарантиран стандарт на грижа и опазване на психическото и физическото им здраве и живота им.

3.4. Председател на ДАЗД Дейността на доставчика на социалната услуга, т.е. на кмета като представляващ общината, се контролира от ДАЗД.

Извод:

Директорът на дома, кметът на общината в качеството му на доставчик на социалната услуга, министърът на труда и социалната политика, включително и като горестоящ орган на АСП, както и председателят на ДАЗД носят лична отговорност като длъжностни лица за неадекватността на грижата в институцията и за настъпилите в резултат на техните действия и бездействия вреди за децата.

4. Заключение В обобщение, по отношение на домуващите в ДДМУИ - Кула са налице сериозни дефицити на индивидуализирана и специализирана грижа. За установяване дали са налице престъпления от длъжностни лица, персонала на дома и външни за дома лица, в това число Тази отговорност се извежда от следните разпоредби: чл. 18а от ЗСП; чл. 41, ал. 5 от ППЗСП; чл. 46 и чл. 47 82 от НКССУД.

В различни периоди от време законодателството различно урежда въпроса кой назначава директора и персонала на дома. От влизането в сила на ЗСП до 01.01.2003 г. директорът на социалното заведение и неговият персонал се назначават от ръководителя на общинската служба за социално подпомагане. За периода от 1.01.2003 г. до 26.02.2010 г. кметът на общината назначава персонала в социалните домове, вкл.

директора. След последните изменения на ЗСП, в сила от 26.02.2010 г., кметът назначава директора на социалното заведение, а последният назначава персонала в дома. Доколкото обаче няма изрична отмяна на цитираната по-горе разпоредба, според която кметът назначава персонала, в много от социалните домове промяната все още не се прилага на практика. При разследване на евентуални престъпления следва да се съобрази режимът на управление на институцията с оглед правилно идентифициране на отговорните длъжностни лица към съответния момент.

Вж. ЗСП: Чл. 4 [...] (2) Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане. (3) Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.

Вж. НКССУД: Чл. 49 (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето лично или чрез 85 упълномощени от него длъжностни лица осъществява контрол по спазване на стандартите за качество на социалните услуги за деца.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

злепоставяне, сексуално насилие, телесни повреди, смърт, е необходимо разследване.

Посочените в настоящия доклад възможни наказателноправни квалификации на деянията са примерни, неизчерпателни. Установяването на точната квалификация на извършените деяния може да се направи само след разследване, в което да се съберат в пълнота и подробности всички относими данни.

–  –  –

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

Констативен протокол за извършена проверка № 000862/ 2010 г., изг. от И.К.И, 23.

РИОКОЗ – Видин;

Медицинско свидетелство № 22/ 09.12.2008 г. на Й.Р.Й., изд. от д-р Ц.;

24.

Карта за предварителен медицински преглед на Е.В.Е. от 29.03.2005 г., изд. от 25.

д-р Ц.;

Медицинско свидетелство на В.Л.Б. от 17.03.2007 г., изд. от д-р Ц.;

26.

Психо–педагогическа характеристика на О.Й.А. от дом за деца „Детелина“, 27.

Плевен, от 11.07.2008 г., изг. от Н.В., психоложка;

Информационна карта на ДАЗД за ДДМУИ за календарната 2009 г.;

28.

Заповед от 03.07.2008 г. на Васил Стефанов Петков, директор на ДСП, Бяла 29.

Слатина;

Здравна карта на Ц.А.О., запис от 09.07.2008 г.;

30.

Жалба на М.М.П. от 16.02.2007 г. до директора на ДДМУИ;

31.

Книга за жалби и оплаквания на ДДМУИ – Кула;

32.

Препис-извлечение от акт за смърт № 440 от 09.07.2007 г. на П.И.М.;

33.

Препис-извлечение от акт за смърт № 92 от 16.11.2007 г. на М.Х.А.;

34.

Препис-извлечение от акт за смърт № 16 от 14.02.2008 г. на И.С.Д.;

35.

Препис-извлечение от акт за смърт № 244 от 07.04.2008 г. на А.В.П.;

36.

Препис-извлечение от акт за смърт № 48 от 16.06.2008 г. на Ц.С.В.;

37.

Препис-извлечение от акт за смърт № 80 от 29.09.2009 г. на С.Г.С.;

38.

Препис-извлечение от акт за смърт № 81 от 29.09.2009 г. на Ж.Б.К.;

39.

Писмо от 08.03.2010 г. от директора на ДДМУИ – Кула до МБАЛ – Видин;

40.

Писмо от 01.07.2010 г. на председателя на ДАЗД до кмета на общ. Кула;

41.

Социален доклад от 31.07.2008 г., изг. от М.Д., началник ОЗД към ДСП – Кула.

42.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org
Похожие работы:

«УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31 декабря 2008 г. № 1768 ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.06.2010 г. № 1281, от 13.11.2010 г. № 2463, ПРИКАЗАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2012 г. № 1706, от 30.12.2013 г. № 1900 от 28.01.2015 г. № 82, от _ 2015 г. №_ Екатеринбург...»

«Математический кружок Институт автоматизации проектирования РАН Кафедра Математических и информационных технологий Факультета управления и прикладной математики МФТИ Математическое моделирование процессов горения и детонации в газовых и многофазных смесях азо о офаз с ес к.ф.-м.н., с.н.с. ИАП РАН Семенов Илья Витальевич semenov@icad.org.ru @i d к.ф.-м.н., н.с. ИАП РАН Уткин Павел Сергеевич utkin@icad org ru utkin@icad.org.ru 3 апреля 2012 г., МФТИ, Долгопрудный Задачи горения в газовых и...»

«Исполнение Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2012-2014 годы по итогам 2012 года Краткосрочные меры по устранению коррупционных схем Таблица 1.1. № Мероприятия Ответственный Ожидаемый результат Дата Промежуточные результаты орган, завершения соисполнители Разработать Выявление и устранение Октябрь Утвержденный Правительством Аппарат правительственный план коррупционных схем. 2012 г. План мероприятий по Правительства, мероприятий по снижению и...»

«Компьютер, мобильный. и здоровье? Решение проблемы А.Р. Павленко Электронная версия. Для свободного распространения Сегодняшний мир и, тем более, завтрашний трудно представить без компьютеров, телевизоров, другой электронной техники, продуцирующих слабые электрические и магнитные переменные поля в широком диапазоне частот. Так как эти поля значительно слабее статического магнитного поля Земли и ее электрических полей, трудно было предположить, что они опасны для здоровья. По этой причине...»

«ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2015 № 2 С. 197–205 УДК 556.166 + 911.3:504.4.054 М. В. ЦЕПЕНДА, Н. М. ЦЕПЕНДА, А. А. МЕЛЬНИК Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Украина СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА ПРИТОКОВ СРЕДНЕГО ДНЕСТРА Рассмотрены теоретические и практические аспекты современных тенденций изменения речного стока притоков среднего Днестра в условиях возрастающего дефицита водных ресурсов. Уточненные расчетные характеристики среднегодового, минимального и...»

«ISBA/21/A/2 Международный орган по морскому дну Ассамблея Distr.: General 3 June 2015 Russian Original: English Двадцать первая сессия Кингстон, Ямайка 13–24 июля 2015 года Доклад Генерального секретаря Международного органа по морскому дну, предусмотренный пунктом 4 статьи 166 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву I. Введение Настоящий доклад представляется Ассамблее Органа на основании пункта 4 статьи 166 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982...»

«№ 2 (71) 28 февраля 2014 года АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 февраля 2014 года № 74 Об отмене постановлений от 11 мая 2012 года №348,01 октября 2012 года №729 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Считать утратившим силу: 1.1....»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 528 910 C2 (51) МПК G01N 33/24 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 2012156051/15, 25.12.2012 (21)(22) Заявка: (72) Автор(ы): Гончаров Евгений Алексеевич (RU), (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Татарников Александр Михайлович (RU) 25.12.2012 (73) Патентообладатель(и): Приоритет(ы): Федеральное государственное бюджетное (22) Дата подачи заявки: 25.12.2012 образовательное...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №106» ПРОЕКТ НА ТЕМУ «ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МАССОВОЙ ШКОЛЫ» Разработчики проекта: Матвеева Лариса Геннадьевна директор МБОУ «СОШ №106» Барнаул 2015 Содержание I. Введение II. Основная часть 1. Актуальность выбранной темы 2. Цель проекта: 3. Анализ ситуации 4. Проектное решение 5. Оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта 6. Описание ожидаемых...»

«ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ © 1994 г., ЭО, № 6 А. А. Зубов ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АНТРОПОГЕНЕЗА Обилие новых палеоантропологических находок значительно обогатило наши знания о ходе антропогенеза, но в то же время породило множество неожиданных затруднений с интерпретацией полученных материалов, а также прежних данных. К настоящему моменту в разделе антропологии, посвященном происхождению и эволюции человека, вопросов стало больше, чем ответов, и чуть ли не все проблемы стали...»

«ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ СНГ Русские и русскоязычные в новом зарубежье ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1.01.200 Москва ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В НОВОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» Издается Институтом стран СНГ с 1 марта 2000 г. Периодичность 2 номера в месяц Издание зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7987...»

«С. М. Лойтер СПЕЦИФИКА ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА (Проблемы детской литературы. П., 1987. С. 30-42) Содержание, объем и границы понятия «детский фольклор» впервые обозначил Г. С. Виноградов сначала в работе «Детская сатирическая лирика» («Термином детский фольклор можно обозначить всю совокупность словесных произведений, известных детям и не входящих в репертуар взрослых»), а затем в монографии «Русский детский фольклор», где, называя детский фольклор особым явлением «обособленного детского быта и...»

«David Daiches SIR WALTER SCOTT and his world New York The Viking press Дэвид Дайчес Перевод с английского Москва Радуга ББК 83.34 Вл Д94 Предисловие, перевод и комментарии В. Скороденко Редактор Н. Осколкова Дайчес Д. Д94 Вальтер Скотт и его мир. — Пер. с англ.; Предисл. В. Скороденко. — М.: Радуга, 1987. — 175с. Написанная просто и доступно, книга Д. Дайчеса представляет удачное соединение биографического эссе с большим количеством иллюстративного материала, что создает эффект наглядности и...»

«Рашид Мурадович  КАПЛАНОВ  Труды. Интервью. Воспоминания  Rashid Muradovich  KAPLANOV  Works. Interviews. Memoirs  Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» Рашид Мурадович  КАПЛАНОВ  Труды. Интервью. Воспоминания  Москва Некоммерческое издание Редколлегия: Константин Бурмистров, Владимир Ведюшкин, Анатолий Воробьев, Аркадий Ковельман, Ирина Копченова, Виктория Мочалова (отв. ред.), ПоследовательАртем Федорчук ность имен. Сравните рус. и Editorial Board: англ. вариант...»

«Глава 4. Принципы оценки активов и капитала корпорации 4.8 Модели оценки акционерного капитала: метод дисконтированных денежных потоков, мультипликаторный подход, опционный подход В зависимости от имеющейся информации и целей расчета в практике финансового менеджмента нашли применение несколько методов оценки акционерного капитала (рис. 4.11):• метод дисконтированных денежных потоков (ДДП);• мультипликаторный подход;• опционный подход. Метод дисконтированных, денежных потоков базируется на...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСГИДРОМЕТ Федеральное государственное бюджетное учреждение «ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Приволжское УГМС») ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АВГУСТ 2014 ГОДА г. Самара УДК 551.550.42 © ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 2014 г. Ответственный за выпуск И.А.Усатова 994-36-04 СОДЕРЖАНИЕ Список использованных сокращений...»

«Федеральное агентство лесного хозяйства Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» Прибайкальский филиал государственной инвентаризации лесов Лесохозяйственный регламент НУКУТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Директор филиала Колесников С.Ю. г. Иркутск 2015 г. ОГЛАВЛЕНИЕ № Содержание Страраздела ницы Введение Глава 1. Общие сведения 1. Краткая характеристика лесничества 1.1. Наименование и местоположение лесничества 1.1.1. Общая площадь...»

«ПРЕДИСЛОВИЕ «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс. 18:3). Не только в светлые и радостные периоды жизни обретает человек Слово свыше, но и «ночью» в часы страданий и испытаний. В это «темное» время ему открывается особое знание, ведущее к преодолению мрака и победе над злом. Может быть, к этому обретению горнего света среди окружающей жизненной тьмы и относится знаменитое пророческое обетование: «Мрак сделаю светом пред ними» (Ис. 42:16). Мне представляется, что именно...»

«Туринский процесс Обзор системы профессионального образования и обучения города Москвы Москва Данный отчет был подготовлен в рамках Туринского процесса ЕФО. В его содержании отражены исключительно взгляды авторов и не обязательно взгляды ЕФО или учреждений ЕС. Перечень сокращений • ВПН – Всероссийская перепись населения • ВПО – высшее профессиональное образование • ВРП – валовый региональный продукт • ВУЗ – высшее учебное заведение • ДОгМ – Департамент образования г. Москвы • ДТиЗ – Департамент...»

«Лариса Миллер МОТИВ Книга стихов К СЕБЕ, ОТ СЕБЯ. Рассказы, статьи, эссе Аграф Серия «Символы времени» Москва Составление Борис Альтшулер Редактор Алексей Парин В оформлении книги использованы картины Елены Колат «Святой» и «Венеция», «Рука Бога» (скульптура Карла Миллеса. Сад Миллеса в Стокгольме. Фото Джованни Тремболи), фрагменты рисунков Франчески Ярбусовой «Девочка и рыбак» и «Волчок в лесу. Колыбельная» для фильма Юрия Норштейна «Сказка сказок» и обложка каталога выставки «”Сказке-сказок”...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.