WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 |

«Ерали Аленбек амзалы Алматы 2010 АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ. И. СТБАЕВ атындаы АЗА ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ ЫЛЫМИ КІТАПХАНА азастан алымдарыны ...»

-- [ Страница 1 ] --

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

. И. СТБАЕВ атындаы

АЗА ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ

УНИВЕРСИТЕТІ

ылыми кітапхана

азастан алымдарыны биобиблиографиясы

Ерали

Аленбек амзалы

Алматы 2010

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ. И. СТБАЕВ атындаы АЗА

ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ЫЛЫМИ КІТАПХАНА

азастан алымдарыны биобиблиографиясына материалдар Ерали Аленбек амзалы АЛМАТЫ 2010 Ерали Аленбек амзалы (азастан алымдарыны биобиблиографиясына материалдар) / раст.: Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е. - Алматы: азТУ. - 2010. – 73 б.

Басылыма жауапты:

Донкушева.С.

Жауапты редактор:

Ибрагимова Т.И.

растырушылар:

Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.

© Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е. – растырушылар, 2010

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ К. И. САТПАЕВА

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана Ерали Аленбек Камзаулы АЛМАТЫ 2010 Ерали Аленбек Камзаулы (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана) /Сост. Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е. – Алматы: КазНТУ. – 2010. - 73 с.

Ответственный за выпуск:

Донкушева А. С.

Ответственный редактор:

Ибрагимова Т.И.

Составители:

Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.

© Шабанбаева Э.Н., Шакирова М.Ж., Сайдахметова П.Е.– составители, 2010

ОЫРМАНДАР НАЗАРЫНА

азастан алымдарыны биобиблиографияcы сериясына кіретін бл крсеткіш азастан Республикасы лтты жаратылыстану ылымдары академиясыны, Р Жоары мектебі ылым академиясыны, Халыаралы «Евразия» экономика академиясыны академигі, экономика ылымдарыны докторы, профессор

–  –  –

Биобиблиографияа алымны мірі мен ебектерін сипаттайтын мліметтер, оны ебектері жне ол туралы дебиет енгізілген.

Крсеткіш материалдары хронологиялы тртіппен орналасан.

Оырманны пайдалануына ыайлы болу шін, кмекші ралдар:

- бірлескен авторлар крсеткіші;

- деректер крсеткіші;

- ебектерді ліпбилік крсеткіші берілген.

Крсеткіштерде сілтемелер хронологиялы крсеткіштегі ебектерді рет санымен берілген.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель, в серии биобиблиографии ученых Казахстана, посвящен академику Национальной академии естественных наук РК, Академии наук высшей школы РК, Международной экономической академии «Евразия», доктору экономических наук, профессору

–  –  –

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, его публикации и литературу о нем.

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке.

Для удобства пользования даны вспомогательные указатели:

–  –  –

В алфавитном указателе трудов, именном указателе соавторов, указателе заглавий даются ссылки на порядковые номера работ, помещенных в хронологическом указателе трудов.

–  –  –

Крнекті алым-экономист, жоары мектепті тлімгер стазы, экономика ылымдарыны докторы, профессор, Р лтты жаратылыстану ылымдары академиясыны академигі Ералы Аленбек амзалы 1940 жылды 8 маусымында Алматы аласында дниеге келді.

1957 ж. азМУ-ды экономика факультетіне оуа тсті.

–  –  –

2009 ж. –.И. Стбаев атындаы азТУ-ды «аржы жне бгінге дейін маркетинг» кафедрасыны профессоры.

Основные даты жизни и деятельности академика, доктора экономических наук, профессора Ерали Аленбека Камзаулы Видный ученый-экономист, крупный педагог высшей школы, доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии естественных наук РК, Академии наук высшей школы РК, Международной экономической академии «Евразия», Аленбек Камзаулы Ерали родился 8 июня 1940 года в городе Алматы.

1957 г. поступил на экономический факультет КазГУ.

–  –  –

1995 г. избран академиком Академии естественных наук РК.

1996 г. ВАК РК присвоил ученое звание профессора экономики.

1997 – 2007 гг. зав. кафедрой «Экономика и управление минеральными ресурсами», профессор кафедры.

–  –  –

A distinguished scholar and economist, a prominent high school lecturer, doctor of economic sciences, professor, and academician of KN AEN RK AlenbekKamzauly Yerali was born on June 8, 1940 in Almaty.

–  –  –

1992-1996 head of the chair "Economics and management of energy production and industry", pro-rector of Almaty institute of professional development of power engineering specialists of the Ministry of energy and fuel resources RK. Professor of the chair in KazNTU, Almaty energy institute, Institute for training of civil servants under the Government RK.

–  –  –

2009 to present professor of the chair “Finances and marketing” of KazNTU named after K.I.Satpayev.

Экономика ылымдарыны докторы, профессор, азастан Республикасы лтты жаратылыстану ылымдары академиясыны, Еуразия Халыаралы экономикалы академиясыны, Р Жоары мектеп ылым академиясыны академигі Ерали Аленбек амзалыны ылыми, педагогикалы жне оамды ызметі туралы ысаша очерк азастан ылымында кеінен танымал крнекті алым, жоары мектепті тлімгер стазы, экономика ылымдарыны докторы, профессор, Р лтты жаратылыстану ылымдары академиясыны, Еуразия Халыаралы экономикалы академиясыны, Р Жоары мектеп ылым академиясыны академигі – Ерали.. 1940 жылы 8 маусымда Іле Алатауыны бктерінде орналасан отстік астана - Алматы аласында дниеге келген. Балалы шаы, студенттік жылдары жне ебек жолы зіні сйікті аласымен тыыз байланысты.

1957 жылы Алматыдаы М. абдуллин атындаы № 52 орта мектепті бітірген со, азМУ-а «ндірістік экономика» мамандыы бойынша экономика факультетіне оуа тсті. Атаулы университетті 1962 жылы табысты аятап, сол жылы Алматы ауыр машинажасау зауытыны бас технологы блімінде техник ызметінде зіні ебек жолын бастады. 1964жылдар аралыында КСРО ГипроЗИ-ды химия машиналары «ндірістік экономика» лабораториясында кіші ылыми ызметкер, аа ылыми ызметкер болып жмыс істеді. Ол жмыс істеген жым арасындаы шыармашылы атмосфера, іскерлік, біліктілік жне ізгіниеттілік – оны болашата ылыми кзарасын, ылыми шынайылыты тануа деген алауын алыптастыруа, жаа технологиялар, экономика жне басару саласындаы мселелер тиыын ашуа едуір ыпал етті. Алдына ойан масаттарына жету шін ол Мскеу аспирантурасына тсіп, ЖОО-лар мен ЗИ-да жмыс істейтін крнекті алымдар – экономистер-салалы ызметкерлерді жолын ууды армандады.

1967 жылы.. Ерали зіні арманын іске асырып, С. Орджоникидзе атындаы Мскеу инженерлік-экономикалы институтыны (РФ азіргі Басару академиясы) кндізгі блімі бойынша аспирантураа тседі. Бл оу орнында: В.С.Бялковская, В.А.Летенко, О.В.Козлова, Г.А.Брянский, Ю.Д.Турусин, А.П.Степанов, А.Я.Кибанов, Л.Н.Зайцев, В.А.Пеньков жне т.б. крнекті алым-экономист, профессорлар, экономика ылымдарыны докторлары жмыс істеген.

МИЭИ «Машинажасау экономикасы» кафедрасыны аспиранты бола жріп, ол КСРО машинажасау ндірісіні энергиясыйымдылы экономикасы саласындаы зекті мселелермен айналысты.

1970 жылы.. Ерали ылыми диссертациясын мерзімінен брын орап, экономика ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін иеленді.

Сол жылы жолдамамен азПТИ-ге жіберіліп, ебек жолын аа оытушылы ызметтен бастады, 1973 жылдан «Металлургиялы ндірісті йымдастыру, жоспарлау жне оны экономикасы» кафедрасыны доценті болып жмыс істеді. 1979 жылдан 1990 жыла дейін осы кафедраны мегерушісі ызметін атарды. Ол ндірісті басты салаларына ажетті мыдаан жоары білікті инженер-экономистер даярлап шыарды. Осы жылдар ішінде мемлекеттік бюджет жне шаруашылы келісім-шарт бойынша ылыми-зерттеу жмыстарын жргізді. ылыми ызметкерлер азастанны фосфор ндірісі ксіпорындарында, «Карметкомбинатта», Балаш кен-металлургия комбинатында ерекше зор маыза ие болатын тиімді зерттеулер жргізетін азПТИ жанындаы «ндірістік социология» лабораториясын басарды.

80-жылдарды соында Алматы алалы комитетіні жне алалы атару комитетіні тапсырмасы бойынша А.. Ералиды басшылы етуімен «Алматы аласындаы ндірістік нысандарды жекешелендіру» жне «Айматы шаруашылы есеп жргізу жне зін-зі аржыландыру» кешенді бадарламалары жасалды. 1994-1995 жылдар аралыында.. Ерали «Экономикалы кризистен шыу жне кіметті тередетілген реформасы бойынша арынды бадарламасын» (1994-1995 жылдардаы 15 айлы бадарлама), сондай-а, «1996-1998 жылдарда реформаны тередету бойынша кімет ызметіні бадарламасын» жне т.б. жасауа атысты.

.. Ерали 1972-1973 жылдары Чехословакияда (ЧCСР кіметі жанындаы басару институты, Прага жне Брнен политехникалы институты, компаниялар мен фирмалар) ылыми біліктілігін жетілдірді, тжірибе алмасты. 1977 жылы жне 1984 жылы РФ Басару академиясында (Мскеу аласы) біліктілігін арттырды.

1992 жылы Алматы аласындаы Р Минэрготоппром энергетиктеріні білімін жетілдіру институтына «Энергондіріс пен нерксіптегі экономика жне менеджмент» кафедрасыны мегерушісі ызметіне шаырылды, Экономика жне маркетинг институтыны проректоры ызметін атарды. Институтта жмыс істеп жрген кезінде ол Р жылу-энергетикалы кешеніні мамандарын айта даярлауа жне біліктіліктерін сапалы ктеру шараларына ерекше кіл блді.

1993 жылы.. Ерали 05.13.10 – «леуметтік жне экономикалы жйедегі басару» мамандыы бойынша «Ірі алаларды ндірістерін нарыа ткізе отырып, леуметтік-экономикалы дамыту» таырыбында докторлы диссертациясын табысты орап шыты, сйтіп, осы баыт бойынша азастан Республикасындаы тыш экономика ылымдарыны докторы болып атанды.

ндірістік жне ылыми-педагогикалы су жолында стті адамдар жасай отырып, ол ндірістік ксіпорындарды жетекші жымдарымен жне ызметкерлерімен ынтыматастыты ныайту арылы кафедраны, факультетті, институтты жне университетті дамуына зор лес осты.

Нарыты экономика талаптарын ескере отырып, нерксіп кадрларын здіксіз даярлау жне оларды біліктілігін ктеру тжырымдамасын жасап шыарды. Бл идеялар Р жылу-энергетикалы кешеніні кадрларын даярлау орталыыны, сондай-а азТУ жанындаы ЖОО шін кадрлар даярлау жне айта даярлауды Республикалы орталыы ызметтеріні негізі болып аланды.

.. Ерали – нары экономикасыны зекті мселелері бойынша лкен маызы бар мемлекеттік жне коммерциялы тапсырыстарды орындайтын ЖСК ылыми жетекшісі.

.. Ерали туелсіз азастанда кеінен олданыса ие болатын, леуметтік жне экономикалы жйелерді басару салаларында зіні ылыми-теориялы, оу-дістемелік жне практикалы іс-рекеті арылы ркендетілген жаа ылыми баыттар руда з лесін осты.

1994 жылы оу жне тжірибе алмасу шін Рим аласына «Эни» халыаралы мнай-газ корпорациясы менеджерлерін даярлау орталыына іссапара жіберілді (Италия).

1995 жылы Р Жаратылыстану ылымдары академиясыны «Экономика жне бизнес» блімшесіні академигі (Р ЖА 2009 жылы Р лтты жаратылыстану ылымдары академиясы болып згертілді), 2000 жылы Халыаралы Еуразия экономикалы академиясыны академигі жне Р Жоары мектеп ылым академиясыны академигі болып таайындалды.

1996 жылы Р ЖАК шешімі бойынша оан экономика профессоры ылыми атаы берілді.

1997 жылы «Экономика жне минералды ресурстарды басару»

кафедрасыны мегерушісі болып таайындалды жне осы ызметінде 2007 жыла дейін жмыс істеді. 2008 жылы «ндірістік экономика жне менеджмент» кафедрасыны, ал азіргі кезде «аржы жне маркетинг»

кафедрасыны профессоры болып жмыс істеді. Оны басшылы етуімен азастан Республикасында мнай-газ нерксібі бойынша алаш рет инженер-экономистер, бакалаврлар мен магистрлар даярлап шыарылды.

Оны ылыми жетекшілігімен 20-дан аса экономика ылымдарыны кандидаты жне 1 докторлы диссертация оралды.

2002 жылы «азастан нерксібінде энергия немдеуді экономикалы тиімділігін баалау теориясы мен дістемесі» монографиясы, 2004 жылы аза тілінде «Ксіпорын экономикасы» оулыы, 2005 жылы ЖОО-а арналан «ндірістік экономика» оулыы, 2007 жылы «Жылу-энергетикалы кешенді дамыту тенденциялары» монографиясы (шетелдік жне азастанды тжірибе) жары крді.

Оны жетекшілігімен «Нары экономикасыны негізі», «аржылы менеджмент», «Жекешелендіру», «Баалы ааздар нарыы», «Инвестициялы жобаларды талдау» бойынша жаа оу курстары мен семинар сабатары жасалды. Дайындалан дріс курстары жоары ксіптік дегейімен ерекшеленеді жне заманауи талаптара сай. «Ксіпорын менеджменті», «ндірістік ксіпорын экономикасы» курстары бойынша электронды оулы, «нерксіп салаларындаы экономика жне менеджмент», «Іскерлік ойындар жне шаруашылы жадайлар жинаы», «Инвестициялы жобаларды экономикалы баалау дістемесі»

оу ралдары мен дістемелік нсаулары жасалды. Профессорды екі жзден аса жарияланан монографиялары мен оулытары (оны ішінде электронды – «ндірістік менеджмент» жне «Ксіпорын экономикасы»), оу-дістемелік ралдар, маалалар жне баса да ылыми жмыстар жарыа шыып, бл жмыстар бгінде нерксіп практикасында, ЖОО оу процесінде жне ылыми зерттеулерде кеінен олданылуда.

Академик.. Ерали ылыми жне оамды жмыстара белсене ат салысады. Ол Р баса жоары оу орындарыны МАК траасы болып табылады, Р ЖАК сарапшысы жне л-Фараби атындаы азМУ жне.И. Стбаев атындаы азТУ-ды докторлы жне кандидатты диссертациялар орау жніндегі мамандандырылан кеесіні мшесі.

Оны басшылы етуімен «бырларды жобаларын басару», «Мемлекетті аржы саясаты», «аржылы пндерді оыту дістемесі» жне т.б.

экономикалы, аржылы пндер бойынша ОК мен силлабустар жасалды.

Оны бастамасымен азТУ-да алаш рет 08.00.04 – «Экономика жне халы шаруашылыын басару» мамандыы бойынша кандидатты диссертация орайтын диссертациялы кеес ашылды, 2004 жылы ыркйек айынан азан айына дейін жеті кандидатты диссертация оралды.

азіргі кезде ол Р Білім жне ылым министрлігіні Экономика институтындаы 080005-«Экономика жне халышаруашылыты басару»

(жетекші салалар мен ызмет ету аясы бойынша), 080004 - «Айматы экономика», 080014 - «лемдік шаруашылы, халыаралы экономикалы арым-атынас» мамандытары бойынша докторлы жне кандидатты диссертация орау жніндегі диссертациялы кеесті мшесі. Кптеген халыаралы конференциялар мен симпозиумдара атысан.

ылыми зерттеулеріні негізгі баыттары - айматы нерксіпті басарудаы леуметтік-экономикалы мселелер, Р мнай-газ жне энергетикалы кешендерінде инвестицияны тиімді пайдалану, фирмалар мен компаниялардаы шыындарды басару, жылу-энергетика секторындаы тасымалдау жне тариф есебі, тиімді іскер жне шебер жоспарлар жасау.

.. Ералиды жоары мектептегі педагогикалы жетістіктері, оны жеке басындаы асиеттерімен - жан-жатылыымен, білімділігімен, ебексйгіштігімен, масаттылыымен, студенттерге деген мейірімділігімен жне олара деген аморлыымен, зіні жмысы мен жым алдындаы станымдылыымен жне жауапкершілігімен марапатталады. здіксіз педагогикалы ебек жолындаы діскерлік шеберлігі, ылыми жетістігі, студенттерді білімі мен талам сранысы, оларды трбиелеудегі діс-тсілі жетекші жоары оу орныны жоары санаттаы тлімгер-стаздары арасында оны беделін биікке ктерді. Сонымен атар,.. Ерали зіні шыармашылы ызметіне деген сйіспеншілігін, жмыса деген лшынысын жымына да дарытуа тырысуда.

.. Ералиды йымдастыру жне жоары мектепті басару сияты таланттары, зіні шыармашылы мірінде 40 жыл жмыс істеген.И.

Стбаев атындаы аза лтты техникалы университетінде толыымен ашыландыын ерекше атап туге тура келеді. Шын мнінде ол университетті рылуы мен дамуына бар кші мен энергиясын жмсаан, республикамыздаы жетекші алымдарды бірі болып табылады.

азіргі кезде профессор.. Ерали азастан жоары білім жйесін Болонды оу процесіне атысушы елдерді білім беру жйелерімен жаындастыру бойынша масатты жне нтижелі жмыстар жргізуде. Бл баытта ол экономика саласындаы мамандытарды аккредитациядан ткізуге, сондай-а 050506-экономика, 050507-менеджмент, 050509-аржы мамандытары бойынша бакалаврларды, сонымен атар, 6N0506экономика, 6N0507-менеджмент жне 6N0509 –аржы мамандытары бойынша жоары оу орнынан кейінгі білімді (магистратура) мемлекеттік аттестациядан ткізуге белсене атысты.

Ол соы жылдары білім жне білім беру бадарламалары мен технологияларды элиталылыын амтамасыз ететін: білім алушыларды элиталылыы; ылыми мектепті элиталылыы; инженерлік-экономикалы жне басару мектептеріні элиталылыы; стратегиялы серіктестік жне леуметтік жауапкершілік сияты бес принципті басшылыа ала отырып, лемдік дегейдегі ксіби мамандарды даярлауды жзеге асыру шін индустриалды-инновациялы даму стратегиясын орындау масатында кадрлармен амтамасыз етумен белсенді трде айналысуда. Бл білім мен ылымны Форсайт жйесі бойынша дамуына ммкіндік береді, яни, кешегі кннен ертегі кнге рекет ету. Сондай-а ол университетті ш сатылы білім беру (бакалавр – магистр – PhD докторы) моделіне туіне де кп кш жмсады.

Оны оамды жмыстары да кп ырлы. Ол азастандаы студенттік рылыс отрядына алаш болып ткендерді бірі. Оны басшылы етуімен студенттерді мадайтер ебегімен республикамыздаы кптеген нерксіптер мен мдени нысандар салынды. 1960 жылдары..

Ерали ТАСС-азТАГ-та фотожурналист болып жмыс істеді. Сол кездегі одаты жне аза баспасздерінде кптеген маалалары мен фоторепортаждары басылып шыты.

.. Ерали 1991 жылы Республикалы ттынушылар ын орау одаыны кшбасшысы жне Вице-Президенті бола жріп, белсенді жмыс атарды. Оны бастамасымен Р Жоары Сотында «Ттынушылар ыын орау туралы за» талыланып, абылданан болатын. 1980 жылдарды аяында ол Алматы аласындаы кооперативтік озалыстара, трлі ндірістік, банктік жне кредиттік ызмет аясындаы жеке жне бірлескен фирмалар мен компаниялар руа жне оларды жзеге асыруа ерекше кіл блді.

Профессор.. Ералиды ылыми-педагогикалы жне оамды жмыстары келесідей белгілі басылымдарда жарияланды:

1) Кто есть кто в казахстанской науке: Справ. / Сост.: А.А.

Женсыкбаев, М.Ш. Хасанов, В.А. Лата и др.; Гл. Ред. А. Нысанбаев. – Алматы: аза энциклопедиясы, 1999. – С. 53.

2) Батырбеков М.Б.

Высшая школа Казахстана в лицах / Батырбеков Муштай Батырбекович.- Алматы: Нурлы Алем, 1998.- Кн. первая. - С. 123-124.

3) Батырбеков М.Б.

Высшая школа Казахстана в лицах / Батырбеков Муштай Батырбекович. – Алматы: Рауан, 2000. - Кн. вторая. – С. 149.

4) Учебники, учебные пособия и научные труды профессорскопреподавательского состава КазНТУ имени К.И. Сатпаева (1984-2004):

Библиогр. указ.: В 6 ч. / Каз. нац. техн. ун-т им. К.И. Сатпаева, Науч. б-ка;

Сост. Г.М. Мухамбеткалиева и др.; Редкол.: А.С. Донкушева (гл. ред.), Т.И.

Ибрагимова; Техн. ред. Л.И. Миллер. – Алматы: Эверо, 2006. - В 6 ч.

5) Батырбеков Мштай.

Жоары мектепті аса крнекті алым-педагогтары. азастан

Республикасы / Батырбеков Мштай.- Алматы: СаГа, 2004.- 149-151 б.:

сурет.-(Золотое наследие) 6). И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университеті:

Бгінгі келбеті / Р білім ж-е ылым мин-гі; ред. аласы: Ж. М. ділов (траа) ж. б.; раст.:. Е. Сыдыов, М. Маханов.- Алматы: нер, 2009.б.

2008 жылы.. Ерали жоары білікті кадрлар даярлауды жетілдіру, ылыми-техникалы жне леуметтік-экономикалы жобаларды іске асыру аясындаы міндеттерді шешу шін «Оу жне ылыми бадарламаларды мониторингтеу халыаралы орталыын» рды. азіргі кезде ол азТУды Экономика жне бизнес институтыны «аржы жне маркетинг»

кафедрасыны профессоры болып жмыс істейді.

.. Ералиды кіметтен алан сыйлытары:

«Ты жне тыайан жерлерді игергені шін» медалі;

«Ебек ардагері» медалі;

2004 жылы.И. Стбаев атындаы азТУ-ды 70 жылдыына орай «Айрыша ебегі шін» медалі;

2005 жылы азастан Республикасыны Туелсіздік кніне орай Р Президенті Н.. Назарбаевты «Тыа 50 жыл» медалі;

2005 жылы «азастан Республикасыны білім беру ісіні рметті ызметкері» тсбелгісі;

Р Білім жне ылым министрлігіні рмет грамоталарымен жне баса да мадатаулары.

2008 жылы ЖОО-а арналан оулытар, оу-дістемелік ралдары, республикалы жне шетелдік басылымдарда жарияланан ылыми монографиялары мен маалалары шін Р алымдар одаыны рмет дипломымен жне «Білім сардары» алтын медалімен марапатталды.

–  –  –

Краткий очерк о научной, педагогической и общественной деятельности академика Национальной академии естественных наук РК, Международной экономической академии Евразии, Академии наук высшей школы РК, доктора экономических наук, профессора Ерали Аленбека Камзаулы Широко известный в научных кругах Казахстана видный ученый, крупный педагог высшей школы, доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии естественных наук РК, Международной экономической академии Евразии, Академии наук высшей школы РК, Ерали А. К. родился 8 июня 1940 года в городе Алма-Ате, древней и прекрасной южной столице, расположенной у подножия величественной гряды гор Заилийского Алатау. Детство, отрочество, студенческие годы и дальнейшая трудовая деятельность тесно связана с его любимым городом. После окончания в 1957 году Алма-Атинской средней школы № 52 им.

М.Габдуллина он поступил на экономический факультет КазГУ по специальности «Экономика промышленности». Трудовую деятельность начал в 1962 году, после окончания университета, техником в отделе Главного технолога Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения. С 1964 года по 1967 годы работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником в лаборатории «Экономики промышленности»

ГипроНИИхиммаш СССР. Творческая атмосфера, деловитость, компетентность и доброжелательность коллег, где он работал, способствовало формированию дальнейшего научного мировоззрения, его искреннему желанию познать научные истины, раскрыть глубину проблем в области новых технологий, экономики и управления. В достижении поставленных целей он мечтал поступить в Московскую аспирантуру, где в вузах и НИИ работали выдающиеся ученые – экономисты-отраслевики.

В 1967 году Ерали А.К. осуществил свою мечту и поступил в очную аспирантуру Московского инженерно-экономического института им. С.

Орджоникидзе (в настоящее время Академия управления РФ), где работали выдающиеся ученые-экономисты профессора, д.э.н. Бялковская В.С., Летенко В.А., Козлова О.В., Брянский Г.А., Турусин Ю.Д., Степанов А.П., Кибанов А.Я., Зайцев Л.Н., Пеньков В.А. и многие другие.

Будучи аспирантом кафедры «Экономики машиностроения» МИЭИ он занимался актуальной проблемой в области экономики энергоемких производств в машиностроении СССР.

В 1970 году Ерали А.К. досрочно защитил диссертацию с присвоением ученой степени кандидата экономических наук и был направлен в КазПТИ, где начал работать в должности старшего преподавателя, с 1973 года – доцентом кафедры «Экономики, организации и планирования металлургической промышленности». С 1979 года по 1990 годы работал заведующим этой же кафедры. Им подготовлено тысячи высококвалифицированных инженеров-экономистов для ведущих отраслей промышленности. В течении этого периода времени проводил научноисследовательскую работу по госбюджетным и хоздоговорным работам.

Возглавлял лабораторию «Промышленной социологии» при КазПТИ, где научными сотрудниками проведены эффективные исследования, имеющие практическое значение на предприятиях фосфорной промышленности Казахстана, на «Карметкомбинате», Балхашском горно-металлургическом комбинате и др. В конце 80-х годов по заданию Алма-Атинского горкома и горисполкома была разработана под его руководством комплексная программа «Приватизации промышленных объектов города Алматы» и «Территориальный хозрасчет и самофинансирование». За период 1994-1995 годы Ерали А.К. участвовал в разработке «Программы действий Правительства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса»

(15-ти месячная программа 1994-1995 гг.), а также «Программы действий Правительства по углублению реформ на 1996-1998 гг.» и др.

В 1972-1973 годах Ерали А.К. проходил научную стажировку и обмен опытом в Чехословакии (Институт Управления при Правительстве ЧССР), Пражский и Брненский политехнические институты, компании и фирмы). В 1977 и 1984 годах повышал квалификацию в Академии управлений РФ (г.

Москва).

В 1992 году был приглашен на работу в Алматинский институт повышения квалификации энергетиков Минэнерготоппром РК на должность заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент энергопроизводства и промышленности». Работал проректором института экономики и маркетинга.

За время работы в институте он уделяет большое внимание тесной увязке качественного повышения квалификации и переподготовки специалистов топливно-энергетического комплекса РК.

В 1993 году Ерали А.К. успешно защитил диссертацию по специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и экономических системах» на тему: «Социально-экономическое развитие промышленности крупного города в условиях перехода к рынку» и тем самым стал первым доктором экономических наук в Республике Казахстан по данному направлению.

Пройдя все ступени производственного и научно-педагогического роста, он многое сделал для развития кафедры, факультета, института и университета в практическом сотрудничестве с ведущими коллективами и специалистами промышленных предприятий. Ему принадлежит выработка концепции непрерывной подготовки промышленных кадров и повышения их квалификации с учетом требований рыночной экономики. Эти идеи были положены в основу деятельности Центра подготовки кадров для топливноэнергетического комплекса РК, а также Республиканского Центра подготовки и переподготовки инженерных кадров для вузов при КазНТУ имени К.И. Сатпаева. Ерали А.К. является научным руководителем ВТК, выполняющим государственные и коммерческие заказы по актуальным проблемам рыночной экономики, имеющие практическое значение.

Принимал участие и выступал с докладами на международных, всесоюзных и республиканских симпозиумах и конференциях по проблемам реформирования экономики и эффективности производства и управления.

Ерали А.К. своей научно-теоретической, учебно-методической и практической деятельностью вносит реальный вклад в создание весьма перспективного нового научного направления в области управления социальными и экономическими системами, имеющий большое практическое применение для независимого Казахстана.

В 1994 году был командирован на учебу и обмен опытом в Международный Центр подготовки менеджеров нефтегазовой корпорации «Эни» г. Рим (Италия). Сотрудничал с иностранными специалистами и учеными-педагогами по образовательной программе ТАСИС в Международном институте подготовки менеджеров для топливноэнергетического сектора РК (ИМЭК-Алматы).

В 1995 году был избран академиком Академии естественных наук РК по отделению «Экономика и бизнес» (в 2009 году АЕН РК преобразована в Национальную академию естественных наук РК), в 2000 году академиком Международной экономической академии Евразии и Академии высшей школы РК. В 1996 году решением ГАК РК ему присвоено ученое звание профессора экономики.

В 1997 году был избран заведующим кафедрой «Экономика и управление минеральными ресурсами», которой Ерали А.К. руководил до 2007 года, в 2008 году работал профессором кафедры «Экономики и менеджмента в промышленности», в настоящие время работает профессором кафедры «Финансы и маркетинг». Им впервые в РК начата подготовка и выпуск инженеров-экономистов, бакалавров и магистрантов для нефтегазовой промышленности. Под его руководством защитили диссертации свыше 20 кандидатов и один доктор экономических наук.

В 2002 году издана монография «Теория и методика оценки экономической эффективности энергосбережения в промышленности Казахстана», в 2004 году учебник «Ксіпорын экономикасы» на казахском языке, в 2005 году издан учебник для вузов «Производственный менеджмент», в 2007 году выпущена монография «Тенденция развития топливно-энергетического комплекса» (зарубежный и казахстанский опыт).

Им разработаны новые учебные курсы и семинарские занятия по «Основам рыночной экономики», «Финансовый менеджмент», «Приватизация», «Рынок ценных бумаг», «Анализ инвестиционных проектов».

Курсы разработанных лекций отличаются высоким профессионализмом и отвечают современным требованиям. Разработаны электронные учебники по курсам «Менеджмент предприятия», «Экономика промышленного предприятия», учебные пособия и методические указания по «Экономике и менеджменту в отраслях промышленности», «Сборник деловых игр и хозяйственных ситуаций», «Методика экономической оценки инвестиционных проектов» и др. Перу профессора принадлежат более двухсот опубликованных монографий, учебников (в том числе электронных): – «Производственный менеджмент» и «Экономика предприятия»), учебно- методических пособий, статей и других научных работ, результаты которых широко используются в практике промышленности, учебном процессе вузов и в научных исследованиях.

Академик Ерали А.К. проводит большую научную и общественную работы, является председателем ГАК в других ВУЗах РК, был экспертом ВАК РК и членом специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций в КазНТУ имени К.И. Сатпаева и КазНУ имени Аль-Фараби.

Под его руководством разработаны УМК и силлабусы по экономическим и финансовым дисциплинам: «Управление проектом по трубопроводам», «Финансовая политика государства», «Методика преподавания финансовых дисциплин» и другие. Впервые, в КазНТУ имени К.И. Сатпаева, по его инициативе был открыт диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством», в котором с сентября по декабрь 2004 года было защищено семь кандидатских диссертаций. В настоящее время он является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций в Институте экономики МОН РК по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по ведущим отраслям и сферам деятельности), 08.00.04 – «Региональная экономика», 08.00.14. – «Мировое хозяйство и международные экономические отношения».Ерали А.К. участвовал во многих международных конференциях и симпозиумах.

Основными направлениями его научных исследований являются социальноэкономические проблемы регионального управления промышленностью, эффективное использование инвестиций в нефтегазовом и энергетическом комплексе РК, управление затратами на фирмах и компаниях, проблемы транспортировки и расчета тарифов в топливно-энергетическом секторе, разработка эффективных бизнес- и мастер-планов и др.

Педагогическая работа Ерали А.К. в высшей школе характеризуется крупными достижениями, которые связаны с его личными качествами – разносторонне развитого, обладающего богатыми знаниями, целеустремленностью, трудолюбием, любовью к студенческой молодежи и заботой о ней, принципиальностью и ответственностью за свой участок работы и всего коллектива. Ему присуще такие качества, как доброжелательность и одновременно строгая критичность, прекрасно сочетающиеся с высоким профессионализмом. Непрерывный рост преподавательского мастерства, научной эрудиции, знание нужд и запросов студенчества, стиля и методов их воспитания выдвинули его на почетное место среди ведущих вузовских педагогов-наставников высокого класса. При этом любовь к творческой деятельности, увлеченность в работе Ерали А.К.

старается передать коллегам.

Особо следует отметить, что талант организатора и руководителя высшей школы Ерали А.К. в полной мере раскрылся в Казахском национальном техническом университете имени К.И. Сатпаева, которому он посвятил 40 лет своей творческой жизни. Академик Ерали А.К. является одним из ведущих ученых республики, отдавшим много сил и энергии для его становления и развития.

В настоящее время профессор Ерали А.К. проводит целенаправленную и последовательную работу по сближению казахстанской системы высшего образования с образовательными системами стран-участниц Болонского процесса. В этом направлении он принимал активное участие в подготовке к аккредитации специальностей экономического профиля, а также в успешном проведении государственной аттестации бакалавров по специальностям:

050506 – экономика, 050507 – менеджмент, 050509 – финансы, а также послевузовского образования (магистратура) по специальностям: 6N0506 – экономика, 6N0507 – менеджмент и 6N0509 – финансы.

В последнее время он активно занимается проблемой кадрового обеспечения по выполнению стратегии индустриально-инновационного развития, для осуществления подготовки команды профессионалов мирового уровня, руководствуясь пятью принципами: элитность обучающихся; элитности научных инженерно-экономических и управленческих школ; опережающего образования; элитности образовательных программ и технологий; принципом стратегического партнерства и социальной ответственности. Это позволит образованию и науки развиваться по системе Форсайт, т.е. в движении от вчерашнего дня к завтрашнему. Много сил он отдал переходу университета на трехступенчатую модель образования (бакалавр – магистр – доктор PhD).

Многогранна его общественная работа: он один из первопроходцев студенческих строительных отрядов в Казахстане, под его руководством, кропотливым трудом студентов построены многие промышленные и культурные объекты в республике, в 60-е годы Ерали А.К. работал фотожурналистом в ТАСС-КазТАГ, им опубликованы многочисленные статьи и фоторепортажи в казахской и союзной прессе.

Ерали А.К. был пионером в создании (1991г.) первого Республиканского Союза защиты прав потребителей, где в качестве ВицеПрезидента проводил активную работу. Им было инициировано обсуждение и принятие в Верховном Совете РК «Закона о защите прав потребителей».

Много внимания он уделял в конце 80-х годов кооперативному движению в городе Алматы, созданию и функционированию частных и совместных фирм и компаний в различных сферах производственной, банковской и кредитной деятельности.

Научно-педагогическая и общественная деятельность профессора

Ерали А.К. отражена в следущих популярных изданиях:

1) Кто есть кто в казахстанской науке: Справ. / Сост.: А.А.

Женсыкбаев, М.Ш. Хасанов, В.А. Лата и др.; Гл. ред. А. Нысанбаев. – Алматы: аза энциклопедиясы, 1999. – С. 53.

2) Батырбеков М.Б.

Высшая школа Казахстана в лицах / Батырбеков Муштай Батырбекович.- Алматы: Нурлы Алем, 1998.- Кн. первая. - С. 123-124.

3) Батырбеков М.Б.

Высшая школа Казахстана в лицах / Батырбеков Муштай Батырбекович. – Алматы: Рауан, 2000. - Кн. вторая. – С. 149.

4) Учебники, учебные пособия и научные труды профессорскопреподавательского состава КазНТУ имени К.И. Сатпаева (1984-2004):

Библиогр. указ.: В 6 ч. / Каз. нац. техн. ун-т им. К.И. Сатпаева, Науч. б-ка;

Сост. Г.М. Мухамбеткалиева и др.; Редкол.: А.С. Донкушева (гл. ред.), Т.И.

Ибрагимова; Техн. ред. Л.И. Миллер. – Алматы: Эверо, 2006. - В 6 ч.

5) Батырбеков Мштай.

Жоары мектепті аса крнекті алым-педагогтары. азастан

Республикасы / Батырбеков Мштай.- Алматы: СаГа, 2004.- 149-151 б.:

сурет.-(Золотое наследие) 6). И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университеті:

Бгінгі келбеті / Р білім ж-е ылым мин-гі; ред. аласы: Ж. М. ділов (траа) ж. б.; раст.:. Е. Сыдыов, М. Маханов.- Алматы: нер, 2009.б.

В 2008 году Ерали А.К. создал «Международный Центр мониторинга учебных и научных программ» для решения задач, стоящих в области совершенствования подготовки кадров высшей квалификации и реализации научно-технических и социально-экономических проектов. В настоящее время он работает профессором кафедры «Финансы и маркетинг» Института экономики и бизнеса КазНТУ.

Ерали А.К. имеет Правительственные награды:

медаль «За освоение целинных и залежных земель»;

медаль «Ветеран труда»;

в 2004 году к 70-летию КазНТУ им. К.И. Сатпаева - медаль «Айрыша Ебегі шін»;

в 2005 году в День Независимости Республики Казахстан - медаль «Тыа 50 жыл» Президента РК Н.А. Назарбаева;

в 2005 году - нагрудный знак «Почетный работник образования Республики Казахстан»;

Почетные Грамоты Министерства образования и науки РК и другие поощрения.

В 2008 году Союзом ученых РК награжден Почетным Дипломом и Золотой медалью «Білім сардары» за творческие успехи в издании учебников, учебно-методических пособий для ВУЗов, публикаций научных монографий и статей в республиканских и зарубежных изданиях.

–  –  –

Widely known in the scientific circles of Kazakhstan, prominent scientist, eminent pedagogue of higher school, doctor of economics, professor, academician of the National Academy of Natural Sciences of the Republic of Kazakhstan, International Economic Academy of Eurasia and Academy of Higher School RK was born on June 8, 1940 in Almaty, ancient and beautiful southern capital, situated at the foot of the majestic ridge of mountains Zailiysky Alatau.

Childhood, adolescence, student years and further labor activity is closely linked with his beloved city.

After leaving Alma-Ata high school No. 52 named after M. Gabdulin in 1957, he entered the economics department of KazGU on specialty “Industrial Economics”. In 1962, after graduating from the university, he started the labor activity as technician in the department of chief technologist of Alma-Ata Heavy Engineering Plant. Since 1964 to 1967 he worked as a junior, then senior scientific associate in the laboratory of “Economics of Industry” of GiproNIIchimmash USSR. Creative atmosphere, businesslike character, competence and goodwill of counterparts, where he worked facilitated formation of future scientific outlook, his true desire for knowledge of scientific verity, disclosure of the depth of the problems in the field of new technologies, economics and management. To achieve the assigned tasks he dreamed to enter Moscow postgraduate courses, where outstanding scientists - economists – industry branch representatives worked at the universities and scientific-research institutes.

In 1967, A.Yerali realized his dream and entered the full-time postgraduate courses of Moscow Engineering - Economic Institute [MIEI] named after S.Ordzhonikidze (currently Academy of Management of the Russian Federation), where worked such prominent scientists - economists, professors, Doctors of Economics as V.S. Byalkovskaya, V.A. Letenko, O.V. Kozlova, G.A. Bryansky, Y.D. Turusin, A.P. Stepanov, A.Y. Kibanov, L.N. Zaitsev, V.A. Penkov and many others.

As a postgraduate student at the chair "Economics of engineering" of MIEI he was involved in actual problem in the field of economics of energy intensive productions in the engineering industry of the USSR.

In 1970 A.Yerali ahead of schedule has defended thesis with assignment of academic degree of Candidate of Economics and was sent to KazPTI, where he began working as a senior lecturer, since 1973 – as Associate Professor of the chair “Economics, organization and planning of metallurgy industry". From 1979 to 1990 he worked as a head of the same chair. He has prepared thousands of highly skilled engineers and economists for the leading industries. During this period, he conducted scientific research activity on state budget and economic agreement works. He headed the laboratory “Industrial sociology” of KazPTI, where the researchers conducted effective investigations having practical importance at the enterprises of phosphate industry in Kazakhstan, in "Karmetcombinat”, Balkhash mining and metallurgical complex, and others. At the end of 80 years on the instruction of Alma-Ata city committee and executive committee, complex program "Privatization of industrial facilities in Almaty" and "Regional self-supporting and self-financing” was developed under his leadership.

Over the period of 1994-1995, A.Yerali participated in the development of the "Program of the Government actions on more intensive reforms and way out of the economic crisis" (15 months program 1994-1995) and "Program of the Government actions on more intensive reforms for the period of 1996 and 1998" etc.

From 1972 to 1973, A.Yerali passed study course and exchange of experiences in Czechoslovakia (Institute of Management under the Government of Czechoslovakia), Prague and Brno polytechnic institutes, companies and firms).

In 1977 and 1984 he passed advanced training in the Academy of Management of Russia (Moscow).

In 1992 he was invited to work in Almaty Institute of professional development of power engineering specialists of “Minenergotopprom” RK as a head of the chair “Economics and Management of energy and industry" He worked as pro-rector of the Institute for economics and marketing. During the work at the institute, he pays great attention to the close linkage of qualitative advanced training and retraining of the professionals of the fuel and energy complex of Kazakhstan.

In 1993, A.Yerali successfully defended thesis on the specialty 05.13.10Management in social and economic systems” on the theme: "Social and economic development of the industry of large city in the conditions of transition to the market" and thus he became the first doctor of economic sciences in the Republic of Kazakhstan in this direction. After passing of all stages of production and scientific - pedagogical growth, he did a lot for the development of the chair, faculty, institute and university in practical cooperation with the major communities and industrial enterprises experts. He was also involved in the elaboration of the concept of continuous training of industrial staff and upgrading of their skills to meet the requirements of the market economy. These ideas were used as the basis of the activity of the Centre for the staff training for the fuel and energy complex of Kazakhstan, as well as the National Center for training and retraining of engineering personnel for the institutes of higher education at KazNTU.

A.Yerali is a principle investigator of Temporary Creative Collective [VTK], carrying out the state and commercial orders on actual problems of the market economy that have practical importance. He participated and presented reports at international, all union and republican symposiums and conferences on problems of economic reform and efficiency of production and management.

Scientific and theoretical, educational-methodical and practical activity of A.Yerali makes a real contribution to creating a very promising new research direction in the field of management of social-economic systems that have a great practical application for the independent Kazakhstan.

In 1994 he was sent to study and exchange of experience in the International Center for training of the managers of oil-and-gas corporation “ENI”, Rome (Italy). He collaborated with foreign specialists and scientists - lecturers on educational program TACIS at International institute for training of managers for the energy sector of Kazakhstan (Almaty-IMEK).

In 1995 he was elected as academician of the Academy of Natural Sciences RK [AENRK] in the department of “Economics and Business" (in 2009 AENRK has been transformed into the Kazakhstan National Academy of Natural Sciences RK), in 2000 - academician of International Eurasian Academy of Economics and Academy of Higher School RK. In 1996, by the decision of State Accreditation Commission [GAK] he was awarded the academic title of professor of economics.

In 1997 he was elected as a head of the chair “Economics and management of the mineral resources", which was leaded by A.Yerali until 2007, in 2008 - he worked as a professor of the chair "Economics and management in the industry", and currently works as a professor of the chair “Finances and Marketing". He was the first in Kazakhstan who started the training and graduation of engineers, economists, bachelors and masters for the oil and gas industry. Under his leadership, more than 20 candidates of economics and one doctor have successfully defended their theses.

In 2002 the monograph "Theory and method of estimating the economy efficiency of energy saving in the industry of Kazakhstan” has been published, in 2004 - textbook “Economics of enterprise" in Kazakh language, in 2005 textbook for institutions of higher education "Production management", in 2007 monograph "The trend of development of fuel and energy complex" (foreign and kazakhstani experience).

He has developed new training courses and seminar courses on "Fundamentals of the market economy", “Financial management", "Privatization", "Securities market", "Analysis of investment projects". The courses of developed lectures differ by high professionalism and meet modern requirements. Electronic textbooks on the courses "Management of the enterprise", “Economics of industrial units”, training manuals and methodical instructions on “Economy and management in industries ", “Collection of business games and economic situations, "Methods of economic evaluation of investment projects" and other have been developed. More than two hundred published monographs, textbooks (including electronic) - "production management" and "Enterprise economy", training manuals, articles and other scientific proceedings belong to the pen of the professor, the results of which are widely used in the practice of industry, educational process of the institutions of higher education and in scientific researches.

Academician A.Yerali carries out great scientific and public activities, he is the chairman of the GAK in other universities of Kazakhstan, he was an expert of the Higher Accreditation Commission RK, and member of the specialized councils for doctoral and candidate theses defence in KazNTU named after K.

Satpayev and KazNU named after al-Farabi. Under his leadership, Educational and Methodical Complexes [UMK] and syllabuses have been developed on economic and financial disciplines: “Pipelines project management", "Financial policy of the State", "Methods of training of financial disciplines”, and others.

Dissertation council for candidate dissertations defence on specialty 08.00.05 Economics and management of national economy" has been opened for the first time in KazNTU on his initiative, in which from September to December 2004 seven candidate theses have been defended. Currently, he is a member of dissertation council on defence of doctoral and candidate theses at the Institute of economics of the Ministry of Education and Science RK [MON] on specialty 08.00.05 - "Economics and management of the national economy (on leading industries and fields of activities), 08.00.04 - Regional economics, 08.00.14. The world economy and international economic relations. He participated in many international conferences and symposia. The main directions of scientific researches are the social-economic problems of regional industrial management, efficient use of investments in the oil-and-gas and energy sector of Kazakhstan, costs management in the firms and companies, the problems of transportation and calculation of tariffs in the fuel-energy sector, development of efficient business and master plans, etc.

Educational activities of A.Yerali in higher school are characterized by major achievements that are associated with his personal qualities - polymathic, possessing the great knowledge, firmness of purpose, diligence, love for students and their care, adherence to his principles and responsibility for his area of activity and the whole team. He has such characteristic qualities as benevolence and at the same time strict criticality combined with high professionalism. The continuous growth of training skills, academic scholarship and knowledge of the needs and demands of the students, the style and methods of their education made allowed him taking an honorable place among the top high school lecturers-tutors of high class. Herein, A.Yerali tries to share the love for creative activity, infatuation for work with his colleagues.

Of particular note is that the talent of an organizer and leader of high school A.Yerali was fully opened in the Kazakh National Technical University [KazNTU] named after K.I. Satpayev, to which he dedicated 40 years of his creative life. In fact, he is one of the leading scientists of the republic, who has devoted a lot of forces and energy to its establishment and development.

At present, professor A.Yerali is conducting purposeful activity on approaching of the kazakhstani system of higher education with educational systems of countries - participants of the Bologna process. In this direction, he took an active part in preparing for the accreditation of specialties of economic profile, as well as in successful conduct of the state certification of bachelors on specialty 050506 - economics, 050507 - management, 050509 - finances, as well as postgraduate education (MA course) on specialty 6N0506 - economy, 6N0507 management and 6N0509 - finances.Pages:   || 2 | 3 |

Похожие работы:

«несекретно Инв.№ 2871 Н/С Экз.№_ Калининградская область МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГУРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Директор института Щитинский В.А. доктор архитектуры, профессор Главный инженер института Шалахина Д.Х. доктор экологии Главный архитектор института Гришечкина И.Е. почетный архитектор РФ Руководитель АПМ-1 Енина О.С. Главный архитектор проекта Липатова З.Н. почетный архитектор РФ Главный инженер проекта...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ 3. ДРУЖБУ КРЕПИТЬ – КАК ЦВЕТЫ ПОЛИВАТЬ 4. МЫ СИБИРЫ 5. «В ЛАД ЖИЛИ И ПЕЛИ МЫ.» 6. НЕ ПУЩАТЬ! 7. РОДНИКИ РОДИНЫ 8. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. ИЗ ДНЕВНИКА. ИЗ ПИСЬМА Д. ВАЛЕЕВУ 9. ПРАВДА СУЛЕИМАНОВА 10. КОПНУ КОРНИ, И НАРИСУЮ ДРЕВО ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Замысел издания настоящей книги пришел неожиданно: просматривая выпуски журнала «Отечественные архивы», наткнулся на иллюстрацию карты, вернее, ее фрагмента. Оказалось, это была первая печатная карта России...»

«ДЖОН БАРРОН О Б А ВТО РЕ Э Т О Й К Н И Г И Д Ж О Н Б А Р Р О Н выдающийся американский публицист, родился и вырос в Техасе. Учился на факультете журналисти­ ки Миссурийского Университета, по окончании которого ему была присвоена степень магистра. Во время Корейской войны служил во флоте, в западной части Тихого океана. Изучал в школе морской разведки русский язы к и после получения офицерского звания был послан на два года в Западный Берлин. Вернувшись из армии, работал корреспондентом га­ зеты...»

«Издаётся с марта 1995 г. ПОЛОЦКИЙ 1#183 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 01 сентября 2014 года УНИВЕРСИТЕТ настежь -Новости СТуденческой ЖизниЦена знаний Соцопрос: Верный путь! Детские мечты стр. 3 стр. 5 стр. 6-7 Сперва о первом читайте на стр.8 настежь 01.09.2014 Коротко о главном Приветствую вас, дорогие читадолжен быть настоящий стуга Mr Altera. (Если кто-нибудь тели (и очаровательные читательдент. Вы уж почитайте: в них сможет отрастить ему аккуратницы)! Первые дни учебы, пересть существенное зерно рациную...»

«krasnojarsk8@ed-union.ru Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации Красноярская краевая организация УСТАВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утвержден учредительным I Съездом Профсоюза 27 сентября 1990 г. Изменения и дополнения внесены II Съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года, III Съездом Профсоюза 5 апреля 2000 года, V Съездом Профсоюза 5 апреля 2005 года, VI Съездом Профсоюза 31 марта 2010 года Красноярск 2010...»

«RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES F AR E AST E R N B R AN C H I NST I T UT E OF B I O L O GY AN D SOI L S CI E N C E P. G. Nemkov ANNOTATED CATALOGUE OF DIGGER WASPS (HYMENOPTERA: SPHECIDAE, CRABRONIDAE) OF ASIAN PART OF RUSSIA Vlad i vo sto k Dal n a u ka РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Д АЛЬ Н Е В О СТ ОЧ НОЕ ОТ Д Е ЛЕ НИ Е Б ИО Л ОГ О -П ОЧВ Е НН Ы Й И Н СТ ИТ УТ П. Г. Немков АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ РОЮЩИХ ОС (HYMENOPTERA: SPHECIDAE, CRABRONIDAE) АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ В ла д и во с то к Д ал ь на ук а...»

«АБРАМ ТЕРЦ ПРОГУЛКИ с ПУШКИНЫМ АБРАМ ТЕРЦ ПРОГУЛКИ с ПУШКИНЫМ СИНТАКСИС ПАРИЖ Обложка М. Шемякина ©«SYNTAXIS» 1989 8, rue Boris УМё 92260 Fontenay-aux-Roses FRANCE « Бывало, часто говорю ему : ”Ну, что, брат Пушкин?” — ”Да так, брат”, отвечает бывало: ”так как-то всё.” Большой оригинал». Н.В. ГОГОЛЬ «Ревизор». При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской...»

«Заседание Учёного совета 05.07.2007 года (Протокол № 12) Вопрос повестки дня Докладчик Решение по вопросу 1. Отчет о работе Ученого совета Председатель Ученого 1. Утвердить отчет о работе Ученого совета в 2006-2007 за 2006-2007 учебный год совета, директор, учебном году. д.пед.н. Анищенко В.А.2. О проекте плана работы Председатель Ученого 1. Принять проект за основу. Ученого совета на 2007-2008 совета, директор, 2. Членам Ученого совета рассмотреть проект плана и учебный год д.пед.н. Анищенко...»

«ЭО-Online, 2014 г., № 2 © В.В. Напольских, С.В. Соколовский, С.Н. Абашин, К.В. Истомин, Д.А. Функ Дискуссия по книге А.А. Сириной “Эвенки и эвены в современном мире. Самосознание, природопользование, мировоззрение” (М., 2012). В.В. Напольских Рец. на: Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире. Самосознание, природопользование, мировоззрение. М.: Восточная литература, 2012. 604 с., илл. Данная рецензия была мною предложена для публикации в петербургский «Антропологический форум» и отклонена...»

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 № 3 С. 661673 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.9 Технология формирования каталога информационного фонда В. Н. Добрынин1, И. А. Филозова2, а ГОУ ВПО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Институт системного анализа и управления, Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 19 Объединенный институт ядерных исследований, Лаборатория информационных технологий, Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна,...»

«Ваш телефон HTC Desire S Руководство пользователя 2 Содержание Содержание Начало работы Содержимое коробки 8 Ваш телефон 8 Нижняя крышка 10 Крышка отсека аккумулятора 12 SIM-карта 13 Карта памяти 14 Аккумулятор 15 Включение и выключение телефона 18 Ввод PIN-кода 18 Жесты пальцами 18 Первоначальная настройка телефона 19 Способы получения контактов на ваш телефон 20 Начальный экран 21 Основные сведения о телефоне Регулировка громкости 23 Спящий режим 24 Состояние и уведомления 25 Панель...»

«РОБЕРТ КАПЛАН ДЭЙВИД НОРТОН СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ОТ СТРАТЕГИИ К ДЕЙСТВИЮ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 10 Глава 1. Критерии оценок и управление в информационный век 1 КОНКУРЕНЦИЯ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИИ Деятельность компаний в новых условиях Интеграция бизнес-процессов Взаимодействие с клиентами и поставщиками Рынок, ориентированный на покупателя Глобальность масштабов Инновации Работники интеллектуального труда ТРАДИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА...»

«В.Р. Дольник Этологические экскурсии по запретным садам гуманитариев Природа власти Человекообразные обезьяны Их группы численно невелики и построены довольно просто, но по-разному у разных видов – от семейной у живущих на деревьях орангутанов до небольшого стада у шимпанзе, ведущих полуназемный образ жизни. Зоологи потратили много сил на изучение этих видов животных. Оказалось, что у всех человекообразных самцы полностью доминируют над самками, а между собой образуют иерархическую лестницу. У...»

«ЖУРНАЛ КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ №1(9) 2009 70 КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА Формирование конкурентных преимуществ сложной техники с использованием методов поведенческих финансов (на примере участия в выставочной деятельности) Гафурова Г.Н.15, Родионов И.И. Сложный товар, а именно сложная техника авиационной промышленности, для успешной реализации должен обладать конкурентными преимуществами. Поддержание конкурентоспособности тесно связано с теми конкурентными преимуществами, которые...»

«Всемирные нормоустанавливающие органы и доступность финансовых услуг для малообеспеченного населения Разработка соразмерных стандартов и рекомендаций Октябрь 2011 г. Экспертный доклад, подготовленный CGAP от имени Глобального партнерства «Группы двадцати» для расширения доступа к финансовым услугам Глобальное партнерство для расширения доступа к финансовым услугам Всемирные нормоустанавливающие органы и доступность финансовых услуг для малообеспеченного населения Разработка соразмерных...»

«Приложение 3 УТВЕРЖДЕН решением Совета директоров ОАО ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева Протокол № 7 от 30.04. 2010 года УТВЕРЖДЕН решением годового Общего собрания акционеров ОАО РусГидро Протокол №484пр от 02.июня 2010 года Годовой отчет Открытого акционерного общества ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева по результатам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева /Е.Н.Беллендир/ 2010 г. Главный бухгалтер ОАО ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева /И.Г.Фрумкина/ 2010 г. СОДЕРЖАНИЕ Обращение к акционерам...»

«ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № 23 5 мая 2015 года ТОМ 4 СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СО­ БРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 15.04.2015 № 23/40-3C «О докладе Уполномоченного по правам ре­ бенка в Иркутской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2014 году» ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ...»

«A/67/4 Организация Объединенных Наций Доклад Международного Суда 1 августа 2011 года – 31 июля 2012 года Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят седьмая сессия Дополнение № 4 Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Шестьдесят седьмая сессия Дополнение № 4 Доклад Международного Суда 1 августа 2011 года – 31 июля 2012 года Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2012 A/67/4 Примечание Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр....»

«Михаил Булгаков: «Похождения Чичикова» Михаил Афанасьевич Булгаков Похождения Чичикова «Т. 3: Дьяволиада: повести, рассказы и фельетоны 20-х годов»: Азбука-классика; СПб; 2002 ISBN 5-352-00139-3; 5-352-00142-2 (т. 3) Михаил Булгаков: «Похождения Чичикова» Аннотация Часто в произведениях Булгакова вся суть задуманного прочитывается в двух-трех начальных фразах, а затем следует лишь детализация. Вот и в повести-гротеске «Похождения Чичикова» достаточно взглянуть на первые слова «Пролога», чтобы...»

«ISSN 2075-6836 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНС ТИТ У Т КОСМИЧЕСКИХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИКИ РАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (МОСКВА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «4-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б О Р О Н Ы Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И » (НИЦ РКО ФБУ 4 ЦНИИ МО РФ) С. С. Вениаминов (при участии А. М. Червонова) КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.