WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 | 2 ||

«Със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), приет от Народното събрание на 7 май 2003 г.1, в българската правна действителност се урежда възможността за създаване ...»

-- [ Страница 3 ] --

Вторият проблем, който се поставя, е към кой момент е необходимо да бъде сключен договор с АДСИЦ и по-конкретно, към момента на лицензирането трябва ли да има сключен договор за обслужване. Първоначално практиката на КФН клони като че ли повече към разбирането, че при лицензирането АДСИЦ трябва да има сключен договор с поне едно обслужващо дружество. Впоследствие това виждане претърпя развитие и постепенно се наложи разбирането, че наличието на обслужващо/и дружество/а е необходимо само когато АДСИЦ е стартирало инвестиционната си дейност към момента на лицензирането и доколкото в повечето случаи това не е така, не се изисква и договор с обслужващо дружество.

Последно следва да се разгледа и възможността за някои специфични правни субекти да бъдат обслужващо дружество. Например може да Както правилно отбелязва Михайлов, А., цит. съч., с. 56, разширеният обхват на дейността по обслужване, предвидена от ЗДСИЦ, предполага сключване на два или повече договора за възлагането й.

43/46 се обсъди дали едноличен търговец може да изпълнява функциите на обслужващо дружество. Доколкото ЗДСИЦ говори за „обслужващо дружество”, а не за „обслужващ търговец” струва ни се, че отрицателният отговор трябва да бъде предпочетен. Нещо повече, доколкото законът изисква доказване на ресурсна и организационна обезпеченост, едноличният търговец в общия случай, дори да се абстрахираме от критерия „дружество”, пак едва ли би могъл да покрие изискванията на закона.

Интерес представлява и въпросът може ли инвестиционен посредник да бъде обслужващо дружество на АДСИЦ 98. Този въпрос вече е бил разглеждан в литературата и му е даден положителен отговор 99. Считаме, че този отговор е несъмнен и при действието на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). На основата на разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 3 от ЗПФИ инвестиционният посредник може да дава консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси и в тази си функция може да бъде обслужващо дружество на АДСИЦ. Нещо повече, тъй като и двата типа АДСИЦ са публични компании, които набират капитал както от пазара чрез издаване на акции и облигации, така и чрез банкови кредити, може да се приеме, че не само АДСИЦ, инвестиращо във вземания, но и такова, инвестиращо в недвижими имоти, може да бъде консултирано по въпросите какво съотношение да избере между дългово и дялово финансиране, какво ниво на ливъридж да избере, както и да бъде подпомагано от инвестиционен посредник при обосновка на един или друг кредитен план за получаване на кредит.

4. Заключение и предложения de lege ferenda. В заключение може да се обобщи, че моделът на дружества със специална инвестиционна цел, въведен със ЗДСИЦ, функционира добре в българската правна действителност. Той е една от онези модернизиращи законодателството стъпки, които приближават страната Този въпрос е важен с оглед на разбирането, че фигурата на инвестиционния посредник е част от схемата на дейност на инвестиционните дружества, но не и на АДСИЦ.

Вж. Михайлов, А., цит.съч, с,. 55 който обсъжда тази хипотеза, докато инвестиционните посредници са били уредени в ЗППЦК.

44/46 ни към развитите финансови пазари. Самите АДСИЦ се утвърждават като полезен и атрактивен инструмент за инвестиране, чието съществуване е ценност, която без съмнение трябва да се запази. Едно от най-добрите доказателства за положителните качества на регламентацията, въведена със ЗДСИЦ, е обстоятелството, че законът не е съществено променян от влизането му в сила до днес, а извършените изменения в него са свързани с поправки в други закони, най-вече данъчни. Изминалият период е достатъчен, за да се направи пълен преглед на функционирането на АДСИЦ и на практиката, натрупана от КФН при лицензирането и последващия контрол на тези дружества, и да се прецени дали уредбата им може да се оптимизира допълнително. Следва да се посочи, че КФН е разработила два проекта за изменение и допълнение на ЗДСИЦ, които не са стигнали до обсъждане в Народното събрание. Първият проект е оповестен през 2007 г. и съдържа предимно дребни поправки, резултат от опита на КФН 100, а другият, оповестен през март 2009 г., включва по-сериозни промени, които обаче не са адекватни на фона на финансовата криза, която засегна глобалната, а и българската икономика.

Въз основа на цялото представено до тук изследване си позволяваме три предложения за бъдещи изменения на закона. Най-спешно би следвало да се разреши за определен период от време АДСИЦ да капитализират печалбата си и вместо паричен дивидент, да изплащат на своите акционери дивидент в акции от дружеството.

Това е строго антикризисна мярка 102, която има за цел да разреши ликвидната криза, в която са изпаднали някои АДСИЦ в момента, тъй като продажбите на недвижими имоти са в пълна стагнация и събираемостта на вземанията се понижава. Без подобна възможност дружествата могат да изпаднат в абсурдната ситуация да теглят кредити, за да изплащат дивидент, а и стриктно погледнато, ползването на кредити с такава цел не се допуска от 100 Относно коментар на този проект вж. Токушев, В. Новите идеи за промени в уредбата на АДСИЦ, в-к Дневник, бр. от 6.12.2007 г.

101 Прессъобщение, но не и текстът на проекта, може да бъде намерено на интернет страницата на КФН http://www.fsc.bg/go.idecs?i=17852.

Такава мярка е възприета от данъчната администрация на САЩ през декември 2008 г, която е разрешила на REITs, които са публично търгуеми, да изплатят дивидент в акции и в пари, при условие че поне 10% от дължимия дивидент се изплаща в пари.

–  –  –

Другото предложение, което е в по-дългосрочен план и може би е найдобре да се осъществи след края на кризата с цел ново стимулиране на бизнеса на АДСИЦ, е отпадането на лицензионния режим за тяхната дейност. Считаме, че не съществуват достатъчно аргументи за лицензирането на тези дружества, тъй като всяко публично дружество може да има техния предмет на дейност.

Относно данъчния им режим, компенсация за него са множеството специални изисквания към дейността на тези субекти. Още повече, че в настоящия текст на закона лицензионният режим изглежда нелогичен и стои като „външно тяло”.

На последно място с оглед изяснената характеристика на АДСИЦ като предприятия за колективно инвестиране ще е положително за в бъдеще да се помисли за създаване на обща регламентация на всички предприятия за колективно инвестиране, която да дава възможност за създаването и на други световно признати форми на колективно инвестиране в България, като например Exchange Traded Funds (ETF) и др.

Статията е предадена за печат на 11 септември 2009 г. и е съобразена със състоянието на правото към този момент.

46/46Pages:     | 1 | 2 ||

Похожие работы:

«Благодарность Эта книга стала результатом тяжелых работ и усилий многих людей так или иначе причастных к высшему образованию. Уже всем ученым было ясно, что Тюнинг в странах Латинской Америки станет как проектом, также и практическим опытом. Этот проект собрал воедино лучших представителей высшего образования для обсуждения наиболее значимых аспектов университетской системы с целью усовершенствования системы образования посредством обмена опыта с Западными странами. Таким образом, проект Тюнинг...»

«© RUS-SKY, 1999 г. Максимов A. A.Бандиты в белых воротничках: как разворовывали Россию (в сокращении) ОГЛАВЛЕНИЕ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ КАК ПАВЛОВ И ЩЕРБАКОВ САМИ СЕБЕ “СВИБЛОВО” ПОДАРИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЕЛИКИЙ ЛИТЕРАТОР ДАТСКИЕ КАНИКУЛЫ РЕФОРМЫ ПОД ОГНЕМ ПОД КРЫШЕЙ ФОНДА СВОЕГО ПОД КРЫШЕЙ ФОНДА СВОЕГО (Продолжение) ГРИГОРИЙ ЛЕРНЕР: ЖИЗНЬ И ТЮРЬМА БРИЛЛИАНТОВОЕ КОПЫТЦЕ, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО КОЗЛЕНКА РОЗЫСК “БЕГЛЫХ” КАПИТАЛОВ СЧЕТА...»

«Добрый день! Если вы читаете этот текст, значит, в вашей профессиональной жизни назрело желание что-то изменить и измениться самому. Существующие рамки и обстоятельства являются слишком тесными, вы находитесь в поиске новых путей и ищите ответы на вопросы, как это возможно. Что ж, вы оказались в нужное время в нужном месте! Предлагаем вашему вниманию книгу о сравнительно молодой, пока даже не имеющей официального статуса (отсутствует в федеральном классификаторе), но реальной и весьма...»

«Права лиц, переживших Холокост, проживающих в Израиле Claims Conference  The Conference on Jewish Material Claims Against Germany Права лиц, переживших Холокост, проживающих в Израиле Содержание Права, пособия и льготы, предоставляемые пережившим Холокост, правительством Израиля Часть А: 1. Новое пособие для людей, бывших в лагерях и гетто во время Второй мировой войны и не получающих пособия для переживших Холокост и подвергавшихся преследованиям 12 2. Новые льготы для получающих пособие...»

«Олег Чарушников ГОЛОВА КАК ПРЕДМЕТ РОСКОШИ Новосибирск ББК 84 Р7 Ч23 Чарушников О. И. Голова как предмет роскоши – Новосибирск: Новосибирский писатель, Ч23 2009. – 302 с. ISBN 9–78501–568–5 В очередной, седьмой по счету, авторский сборник произведений известного новосибирского писателя и журналиста вошли юмористические рассказы, а также фельетоны, опубликованные в еженедельниках «Аргументы и Факты – Сибирь» и «Аргументы и Факты на Оби», других изданиях в 1999–2009 гг. ISBN 9–78501–568–5 ©...»

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (НП ГИПП) № госрегистрации УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор НП ГИПП Ю.Г. Казакова ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОНИТОРИНГА ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКА ОБЗОРА «ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ДО 2020 ГОДА» Москва, декабрь 200 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Руководитель НИР, исполнительный директор ГИПП, Ю.Г. Казакова kazakova@gipp.ru Ответственный исполнитель НИР, директор проектов...»

«ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2012 г. По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум”е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.