WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«ГОДИШЕН ДОКЛАД 2013 г. Агенция по обществени поръчки Годишен доклад 2013 ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 19, ал. 2, т. 12 от Закона за обществените поръчки. В ...»

-- [ Страница 2 ] --

Извършване на проверка в „София тех парк” АД по отношение на обявените обществени поръчки и на тези, които предстои да се обявят и са в етап на подготовка;

Обсъждане на изготвени стандартизирани документации и методология за оценка при възлагане на обществени поръчки за големи инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства;

Реализиране на Централни служби за възлагане, във връзка с доклада на ЦППКОП.

Кръгли маси АОП си сътрудничи активно с представители на различни организации, с цел подобряване условията за участие в процедурите по обществени поръчки.

През годината агенцията е съорганизатор на Регионална конференция на тема „Прозрачност в управлението на обществените поръчки”, проведена в посолството на САЩ и с участието на представители на Румъния и Македония. Целта на събитието е споделяне на опита на страните от региона при възлагане на обществени поръчки, обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса и възможностите за тяхното преодоляване.

–  –  –

Представители на АОП са взели участие в кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки. Създаване на електронно досие на строителните обекти като част от електронното правителство”.

Специфична форма на сътрудничество е предоставената чрез Портала за обществени поръчки възможност браншови организации да отправят препоръки, специфични за обществените поръчки, възлагани в съответния сектор. През 2013 г. са публикувани препоръки на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), относно: Ежемесечно разплащане на средствата от продажба на самолетни билети на територията на Република България.

Комитети за наблюдение Експерти от Агенцията по обществени поръчки са включени като членове и наблюдатели в Комитетите за наблюдение на Националната референтна рамка и оперативните програми “Транспорт”, “Околна среда”, “Административен капацитет”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и “Развитие на човешките ресурси”.

Тристранни срещи В рамките на подписаното споразумение за сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и органите за контрол по Закона за обществените поръчки Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, през отчетния период е проведена една съгласувателна процедура за изразяване на обща позиция по въпроси, за които в практиката по прилагане на законодателството по обществени поръчки съществуват неясноти и противоречия.

Международна дейност При изпълнение на своите правомощия, Агенцията по обществени поръчки си сътрудничи активно с Европейската комисия и множество чуждестранни организации.

Това сътрудничество обичайно се осъществява под формата на участия в двустранни срещи, работни групи и конференции, диалог с институции от държавите-членки на ЕС и реализиране на проекти с международно участие.

Основно място в международната дейност на АОП заема взаимодействието с Европейската комисия. През 2013 година продължава активното участие на представителите на агенцията в работната група към Съвета на ЕС, във връзка с предстоящото приемане на новия законодателен пакет по обществени поръчки. В работната група са включени двама експерти от АОП, които за отчетния период са взели участие в 8 заседания. Наред с това, АОП е представена и на едно заседание на Мрежата за обществени поръчки.

Предвид голямото значение на информационните и комуникационни технологии за постигане на целите на европейските политики в областта, и с оглед функциите на агенцията по поддържане на Регистъра на обществените поръчки, едно от значимите направления в международната дейност на АОП е сътрудничеството в областта на електронните обществени поръчки. То е пряко свързано с функциите на агенцията по поддържане на Регистъра на обществените поръчки. За периода АОП е представена на две заседания на работната група по електронни обществени поръчки към ЕК и на проведена пленарна среща на електронните податели. През м. юни 2013 г.

–  –  –

Европейската комисия предлага проект на Директива за електронно фактуриране при обществени поръчки. Представители на агенцията са взели участие в 4 заседания на сформираната работна група към Съвета на Европейския Съюз.

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С

ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ

Портал за обществени поръчки Порталът е централизирана информационна система, която дава достъп до данни, относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирани в отделни тематични области и ориентирани към специфичните интереси на основните групи потребители. Тя се обновява ежедневно. Достъпна е на български и английски език, и е приспособена за ползване и от хора с увреждания.

В Портала за обществените поръчки е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта, както и полезни препратки към други интернет ресурси. Порталът предоставя актуална информация, съобразена с промените в българската и европейска нормативни уредби и утвърдените добри практики. Целта е да се постигне по-голяма публичност и прозрачност по въпросите, свързани с обществените поръчки, както и да се окаже съответната методическа помощ за лицата, ангажирани с този процес.

Посредством портала безплатно се предоставя програмният продукт “Редактор на форми”.

Порталът за обществени поръчки осигурява възможност на възложителите сами да управляват и редактират свои подстраници с индивидуална информация, като условието за това е те да са упълномощени потребители в РОП. В прозореца "Представяне на възложителя" всяка организация може да предостави разнообразна информация за своята дейност, включително презентации, снимков материал, полезни препратки и други. По този начин се подпомагат възложителите, които нямат средства или възможност да изградят и поддържат свои интернет страници, както и такива, които искат допълнително да популяризират функциите и дейността си.

Чрез портала агенцията провежда анкети по различни теми, свързани с практиката на обществените поръчки, като по този начин се осъществява обратна връзка с потребителите на портала. През 2013 година са направени 3 допитвания по следните теми:

Какво е Вашето отношение към въвеждането на „зелени” критерии при възлагането на обществени поръчки?

Считате ли, че въвеждането на електронна оферта ще намали корупционния риск в процеса на възлагане?

Привърженик ли сте на т.нар. централизирано възлагане, при което поръчката се провежда от специализиран орган, а възложителите се възползват от сключените рамкови споразумения?

Регистрирани са над 1200 мнения по зададените въпроси.

–  –  –

В съответствие с едно от правомощията си, изпълнителният директор на агенцията, със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш, поддържа списък с външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Към края на 2013 година в него са регистрирани 3216 лица. От тях 671 експерти са предложени от 58 организации, а останалите са вписани въз основа на индивидуални заявления.

През 2013 г. са публикувани 5 новини, касаещи различни инициативи, събития и дейности, реализирани от агенцията.

През отчетната година АОП стартира публикуването на Бюлетин за обществени поръчки. Той съдържа данни за обема и динамиката на пазара на обществени поръчки в страната на годишна база и сравнение с предходните три години, както и информация за пазара на обществени поръчки в страната на месечна база.

–  –  –

Графиката показва устойчивото нарастване през годините на интереса към Портала за обществени поръчки. За 2013 г. са регистрирани над 1,8 млн. посещения, което представлява средно по над 4900 на ден. Спрямо предходната година увеличението е с 18.3%.

От изнесените данни се налага общият извод, че Порталът за обществени поръчки се оценява от потребителите като полезен и надежден източник на информация.

Регистър на обществените поръчки Една от основните функции на Агенцията е поддържането на Регистър на обществените поръчки. Регистърът представлява електронна база данни с информация за всички обявени обществени поръчки и резултатите от тяхното възлагане, включително и информация за изпълнението им. Той е основен инструмент за гарантиране спазването на принципите за публичност и прозрачност, които осигуряват условията за лоялна и честна конкуренция при възлагане на обществените поръчки.

Достъпът до информацията в регистъра е безплатен и се осъществява посредством Портала за обществени поръчки.

За възлагане на обществена поръчка се използват различни образци на документи. За тяхното попълване е разработен специализиран софтуерен продукт

–  –  –

“Редактор на форми”. Предвидена е възможност възложителите да упълномощават свои служители да попълват информацията в утвърдените образци, да ги подписват с електронен подпис и да ги изпращат до АОП. Това са така наречените “упълномощени потребители” на РОП. За тях Агенцията предоставя два механизма за автоматично вписване на документи в РОП:

чрез попълване на on-line образци в Портала за обществени поръчки;

чрез използване на приложението “Редактор на форми”, което дава възможност за автоматично въвеждане на документи в базата данни на регистъра.

При тази форма на комуникация възложителите изпращат подлежащата на публикуване информация само в електронен вид съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, без подаване на хартиен носител.

Упълномощените потребители могат да ползват и безплатната електронна услуга “Електронен подател” (е-Sender), чрез която Агенцията препраща служебно за публикуване в “Официален вестник” (ОВ) на Европейския съюз обявления за обществени поръчки. Броят на възложителите, които са ползвали тази услугата през 2013 година е 820. Увеличението спрямо предходната година е с повече от 75%. Броят на препратените документи за публикуване в ОВ на ЕС през годината е 10092.

Увеличението в сравнение с 2012 г. е с над 67%, което говори за нарастване на популярността на тази електронна услуга.

Изложеното по-горе представлява първата фаза от цялостния процес на електронно възлагане на обществени поръчки – електронно обявяване.

Друга електронна услуга е възможността за получаване на документацията за участие в обществена поръчка и размяната на въпроси и отговори между възложителя и заинтересованите лица по електронен път. Предоставянето на електронна документация е следващ етап от електронното възлагане на обществени поръчки и един от способите за възприемане и утвърждаване на електронната форма на комуникация между участниците и възложителите. През 2013 година в 327 процедури документацията за участие е предоставена по електронен път чрез Портала за обществени поръчки, което е с 4,47% повече спрямо 2012 година. Усилията на АОП са насочени към популяризиране на тази възможност, която ускорява възлагателния процес и улеснява обмена на информация между субектите, включени в процеса по възлагане на обществени поръчки.

Една от важните функционални възможности на регистъра е бързото и разширено търсене в базата данни. Чрез разширеното търсене потребителите могат да запазват комбинация от критерии като шаблон, който може да се използва многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на автоматично уведомление по електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на зададените критерии.

Данните показват, че към края на 2013 година в РОП са регистрирани 15256 шаблона за търсене и са подадени 12013 заявки за електронен абонамент, които се изпълняват ежедневно.

Независимо че основното предназначение на РОП е да осигурява информация на заинтересованите лица, той е и надежден източник на статистически данни, въз основа на които се провежда наблюдението върху пазара на обществените поръчки.

Посредством РОП се осигурява и изпълнение на задължението на страната за предоставяне на ежегодни статистически отчети до Европейската комисия. Въведената Агенция по обществени поръчки Годишен доклад 2013 в регистъра информация подпомага дейността и на контролните органи във връзка с подлежащи на проверка процедури и сключени договори. През 2013 г. са изготвени и предоставени 71 специализирани справки за целите на инспектиращите и разследващите органи (Сметна палата, АДФИ, Софийски районен съд, прокуратура, ДАНС, МВР, др.) и такива за нуждите на възложители.

Посоченото илюстрира значението и важността на регистъра за функционирането на системата на обществени поръчки, а оттам и на една от основните задачи на АОП поддържането на регистъра в отлично техническо състояние, така че информацията да е на разположение на потребителите във всеки момент.

През 2013 година в регистъра са въведени 71 270 документа (в т.ч. 55 016 публикувани, 13 438 публични покани и 2 816 обобщени информации по чл. 44, ал. 10 ЗОП), което е с 19,9% повече спрямо 2012 година.

Брой документи, въведени в Регистъра на обществените поръчки

–  –  –

АОП отчита непрекъснато и устойчиво нарастване в броя на документите, изпратени с използване на електронен подпис. За 2013 г. 90.28% от всички документи, вкл. публичните покани, са били въведени директно в базата данни на регистъра от т.нар. упълномощени потребители. За целите на сравнителния анализ по този показател следва да се изключи броят на публичните покани. За тях публикуването с използване на електронен подпис е задължително и се явява единствена възможност, т.е 100% от документите при възлагане по този ред са цифрово подписани. Ако изключим публичните покани 87,91% от документите са подадени с използване на цифров подпис. Видно от графиката, процентът на цифрово подписаните през 2013 г. документи бележи значителен ръст спрямо предходната 2012 г. Този резултат се разглежда като важна предпоставка за бъдещо развитие на следващите етапи от електронното възлагане.

–  –  –

Към края на 2013 година в регистъра се съдържат данни за 5302 възложители и 20490 изпълнители по договори за обществени поръчки.

През отчетния период е разработен „Образец за обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП“. АОП е предоставила на потребителите обновена версия на специализирания софтуер “Редактор на форми”, както и на on-line образците.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ

Обществените поръчки са инструмент за преразпределяне на значителна част от брутния вътрешен продукт чрез различните бюджети. Ето защо се очаква държавата да управлява ефективно и прозрачно разходването на публичните средства, както и на средствата за дейности с обществено значение. Стремежът е тази цел да бъде постигната посредством съответната нормативна уредба и работата на ангажираните с прилагането й институции, включително администрациите на възложителите на обществени поръчки.

Състоянието на пазара на обществени поръчки от своя страна е отражение на общата икономическа обстановка в страната. При осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки е от особено значение да се изследват и познават характеристиките и обемът на този пазар, както и данните, които го описват като специфична част от общия европейски пазар.

Агенцията по обществени поръчки е националният орган, в чиито функции е извършването на мониторинг на обществените поръчки. В настоящия доклад се съдържат данни* за някои от основните, наблюдавани от агенцията, показатели, които дават представа за състоянието на този пазар.

* Данните са изведени от РОП и включват информацията, налична към 24.02.2014 г.

–  –  –

Общият брой на обявените обществени поръчки за 2013 година възлиза на 11939 или с 1810 процедури повече от 2012 година. Изразено в относителна стойност увеличението възлиза на 17,87%.

Друг показател, който бележи повишение през годината, е броят на сключените договори.

–  –  –

*Данните в таблицата съдържат и договорите, сключени при прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП Данните показват, че през 2013 година са сключени общо 23 096 договора за възлагане на обществени поръчки. За сравнение, през 2012 година техният брой е бил

20 813. Увеличението в този случай е с 2 283 договора или с 10,97%. Стойността на сключените през годината договори възлиза на над 8,03 млрд. лева. Средната

–  –  –

стойност на един договор е 347 816 лв. спрямо 287 086 лв. за 2012 година.

Индикатор за активността на възложителите според техния тип е разпределението на процедурите между класически възложители (по чл. 7, т. 1-4 ЗОП) и секторни възложители (по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП). Докато класическите възложители са всички онези, които разходват бюджетни средства, то в групата на секторните се включват дружествата, които извършват дейности с обществено значение - такива като водоснабдяване, електроснабдяване, експлоатация на транспортни мрежи и други.

Следващата графика показва разпределението на обществените поръчки, обявени от двете основни групи възложители.

–  –  –

Спрямо предходната година, през 2012 г. класическите възложители са увеличили броя на обявените процедури с 22.95%. При секторните възложители наблюдаваме намаление с 6.16%. Съотношението между броя процедури, обявени от класически и секторни възложители, е 86% към 14% в полза на класическите. Този резултат закономерно произтича от по-големия брой класически възложители.

В таблицата по-долу са представени възложители на обществени поръчки, класирани според броя на сключените от тях договори през 2013 година.

–  –  –

възложителите.

Представеното разпределение през последните 8 години показва запазване на съотношението между строителство, услуги и доставки. Традиционно най-голям е делът на доставките, следван от услугите и строителството.

Следващият съществен показател за анализ е разпределението на поръчките според вида на избраната процедура.

–  –  –

Видно и от графиката, е запазена установената през годините тенденция за найголям процент на процедурите, които гарантират принципа за публичност при възлагането – открита процедура по ЗОП. Те заемат 73,57% от общия брой процедури.

По отношение оценката на значението на обявените в страната обществени поръчки спрямо общия европейски пазар е необходимо да се представят данни за дела на процедурите, които се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския съюз. Това са тези обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е над праговете по чл. 45а от ЗОП.

30,76% 69,24%

–  –  –

През 2013 година българските възложители са обявили общо 3673 процедури на европейския пазар, което съставлява 30.76% от общия брой на поръчките. Спрямо предходната година се увеличава делът на обявените в ОВ на ЕС процедури, а данните са в подкрепа на извода, че възложителите са възприели подход за окрупняване на обществените поръчки.

ИЗВОДИ

Въз основа на изнесените данни и прегледа на дейността на Агенцията по обществени поръчки могат да се изведат няколко важни извода, които следва да се приемат и като база, върху която да се развият бъдещите цели на администрацията.

1. Решението да се създаде специализиран орган, който е ангажиран с реализирането на национална политика в областта на обществените поръчки и да осигурява взаимодействие с европейските партньори на страната, продължава да се оценява като изключително позитивно.

2. Значението на АОП ще нараства, предвид разширяване на функциите по предварителен контрол и динамиката в развитието на системата на обществените поръчки. Последната се обуславя от факта, че се предприемат редица инициативи както в национален мащаб, така и в рамките на Европейския съюз. Заедно с горното, в Европейския съюз протича процес за обновяване и привеждане на правилата в съответствие с новите икономически реалности. Агенцията трябва да осигури провеждането в национален план на правилата на новите директиви в областта на обществените поръчки, както и база за изпълнение на споразумението за

–  –  –

сътрудничество, което ще е основа за предоставяне на средства чрез финансовите инструменти на ЕС през следващия програмен период.

3. Анализът на изпълнението на функциите показва, че недостатъчният административен капацитет и бюджетни средства дават отражение върху реализирането на някои от тях. Така например предоставянето на методология и осъществяването на контрол предполага влагане на ресурс за привличане, обучение и задържане на специалисти в АОП, както и възможност да се разгърнат по-обширни програми за обучение на служителите, ангажирани с възлагане на поръчки в министерствата, агенциите и общините. Към момента добрите резултати на АОП се дължат на изградения и запазен през последните години екип, чието ядро е от служители, които от създаването на Агенцията се специализират в изучаване, прилагане и разработване на европейското и национално законодателство. Тяхното задържане е от изключителна важност, за да се осигури административен ресурс в качествен аспект, който да посрещне новите предизвикателства. Наличието на устойчива политика по отношение на кадрите, осигуряването на стабилитет и условия за развитите на служителите е в основата на очакването да се представят стабилни резултати. В този смисъл основните рискове през 2014 година ще са свързани с това да се запази и развие кадровият ресурс, в условията на рестриктивен бюджет. Без този ресурс съществени функции, като предварителния контрол и методическата дейност ще се повлияят негативно, а чрез тях се осигуряват условия за правилно разходване на милиарди левове.

4. Регистърът на обществените поръчки вече е не само основен, но и единствен инструмент, посредством който се осигурява провеждането на принципа за публичност. Съдържанието на РОП непрестанно се усложнява. Тази база от данни е от съществено значение за държавата като цяло. Нейната поддръжка и усъвършенстване е сред приоритетните задачи на АОП. Заедно с това трябва да се отбележи, че поддържането на РОП е процес, който налага съответно финансово обезпечаване, предвид което и в този случай, основните рискове са свързани с недостатъчна наличност за да се осигури качествена работа и сигурност на регистъра. Пред служителите от специализираната дирекция на АОП е поставена трудната задача да осигурят нормална работа на РОП, в условията на силно ограничен финансов ресурс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През изминалата 2013 г. АОП посрещна трудностите и успешно изпълни приоритетните си задачи.

През 2014 г. предстои подписването на Споразумение за партньорство с Европейската комисия, с което ще се договорят условията за финансиране на проекти по линия на структурните фондове на Съюза през програмния период 2014 - 2020 г.

Получаването на средствата се обвързва с работеща, предоставяща сигурност за законосъобразност, откритост и прозрачност система за обществени поръчки. Предвид това, една от задачите е да се гарантира изпълнението на предварителните условия за подписване на Споразумението в частта обществени поръчки.

Същевременно е необходимо да се осигури постигането на националните цели, определени в съответствие със Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен и устойчив икономически растеж.

–  –  –

В тази връзка целите и предизвикателствата за следващия период са ясно дефинирани.

Изготвяне (в сътрудничество с ЕК) на проект на Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.

Предоставяне на методология за законосъобразно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и утвърждаване на единна практика за възлагане на обществени поръчки;

Реализиране на модела на предварителен контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и упражняване на контрол върху процедурите на договаряне без обявление;

Мониторинг на обществените поръчки;

Утвърждаване ролята на АОП като надежден партньор за сътрудничество с различни организации в областта на обществените поръчки в национален и международен план;

Повишаване на публичността и прозрачността на възлаганите обществени поръчки чрез публикуване на необходимата информация;

Популяризиране на добрите практики при възлагане на обществени поръчки, свързани с екологични изисквания.

МИГЛЕНА ПАВЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРPages:     | 1 ||

Похожие работы:

«1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Целью учебной практики является формирование у обучающихся профессиональных представлений, овладение действиями и операциями, приемами и методами, принципами и закономерностями изобразительного языка. Формирование самостоятельного мышления художника, необходимого в последующем для успешного решения творческих задач.2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Задачей учебной практики является передача определенного состояния освещенности, воздушной среды и значительного пространства. Всего...»

«РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА Руководящие принципы осуществления Статья 5.3; Статья 8; Статья 11; Статья 1 РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА Руководящие принципы осуществления Статья 5.3; Статья 8; Статья 11; Статья 13 i WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: WHO Framework Convention on Tobacco Control: guidelines for implementation Article 5.3; Article 8; Article 11; Article 13. 1. Tobacco industry legislation. 2. Smoking adverse effects. 3. Smoking...»

«Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Дайджест новостей науки и образования АПРЕЛЬ 20 (по материалам сайта youngscience.ru) СОДЕРЖАНИЕ Новости... 2 Событие месяца: Состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию... Президент России: события, встречи, совещания с участием Главы государства. Главные новости сферы науки, образования и технологий на сайте...»

«О мемах, психических вирусах и вирусах мозга Ю.С.Хохлачев О суевериях и заблуждениях По данным опросов общественного мнения граждане России за последнее десятилетие если и стали несколько менее суеверны, то ненамного. Так, если в 2000-м году в приметы верили 57% опрошенных, то сегодня – 52%, вера в вещие сны за то же время упала с 51% до 43%, вера в предсказания астрологов – с 33% до 28%, в инопланетян – с 31% до 26%. Интересно, что наименее суеверна старшая группа населения: молодежь до 25 лет...»

«Департамент лесного комплекса Кемеровской области ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Кемерово ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приложение № к приказу департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.01.2014 № 01-06/ ОГЛАВЛЕНИЕ № Содержание Стр. п/п Введение Глава Общие сведения Краткая характеристика лесничества 1.1. Наименование и местоположение...»

«Аналитический доклад “Подходы к формированию и запуску новых отраслей промышленности в контексте Национальной технологической инициативы, на примере сферы Технологии и системы цифровой реальности и перспективные человеко-компьютерные интерфейсы (в части нейроэлектроники) Москва, 20 Оглавление 1 Введение 1.1 Предмет исследования 1.2 О задачах доклада 1.3 Кому адресован доклад 1.4 Структура доклада 1.5 Аналитика: форсайты и тренды 2 Тренды 2.1 Три куста трендов 2.2 Пять типов трендов 2.3 Перечень...»

«Источник: ИС ПАРАГРАФ, 12.02.2015 16:16:33 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 99 Об утверждении Правил организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественноматематического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства (с изменениями от 08.08.2014 г.) В соответствии с подпунктом 29) статьи 5 Закона...»

«Список публикаций Забаринской Л.П. Монографии 1. Rodnikov A.G., Sergeeva N.A. and Zabarinskaya L.P. The Geotraverse Project: Data base of geological and geophysical parameters for the lithosphere of the transition zone from the Asian continent to the Pacific // Internet address: http://www.wdcb.ru/GCRAS/traverse.html, 2001, 100 Mb. CD-ROM version is available. Родников А.Г., Забаринская Л.П., Сергеева Н.А., Рашидов В.А. 2. Геодинамические модели глубинного строения регионов природных катастроф...»

«ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ И.С. Алафинов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Добрый день, уважаемые коллеги! Начну с того, как изменилась ситуация по сравнению с 2000 годом — годом отмены дорожных фондов. Общие расходы на дорожное хозяйство субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом составили в 2000 году более 650 млрд. рублей, из них около 480 миллиардов субъекты Российской Федерации потратили на свою сеть и примерно 170...»

«Обзор красноярских СМИ c 19 по 25 сентября 2011 года Обзор красноярских СМИ за 19 сентября 2011 года В Сибирском федеральном университете 20-21 сентября побывает команда Оксфордского университета по регби 40 британских студентов прибудут в наш город завтра, здесь они проведут с красноярцами серию тренировок, а в среду состоится товарищеский матч. У сибирской сборной есть шансы на победу, считают представители красноярского вуза. В прошлом году мужская сборная СФУ взяла золото на юношеском...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27» МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Инновационный проект для участия в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты по направлению «Достижение нового качества образования в образовательной организации, ориентированной на современные результаты» Руководитель проекта: Утешева...»

«№ 9.11.2008 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В НОВОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» Издается Институтом стран СНГ с 1 марта 2000 г. Периодичность 2 номера в месяц Издание зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7987 от 14 мая 2001 года РЕДАКЦИЯ: Редакция: Игорь Шишкин, Андрей Грозин, Андрей Куприянов Адрес редакции: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10,...»

«Поездка на Северный Урал 2010 г. (отчет В.П. Пичужкина) Группа: пять человек на двух машинах. Время поездки: 24 июля 1 августа 2010 г. (8 дней).Маршрут: 24.07: г. Кострома г. Судиславль (Преображенский храм 1758 г.) г. Макарьев (Макарьевский женский монастырь на берегу р. Унжи) г. Киров р.ц. Зуевка (ночевка); 25.07: г. Пермь г. Кунгур (Ледяная пещера) р.ц. Суксун (ночевка); 26.07: д. Чекарда (палеонтологическое местонахождение) р.ц. Ревда (ночевка); 27.07: г. Дегтярск (отвалы Дегтярского...»

«Астратова Г.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, Россия, astratova@yahoo.com) ПРОБЛЕМЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы рынка недвижимости и деревянного домостроения в условиях вступления России в ВТО по следующей схеме: 1) Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости в России; 2) Проблемы и тенденции развития рынка деревянного домостроения; 3) Влияние вступления РФ в ВТО на рынок деревянного...»

«17. Система прогнозирования 243 17.2. Типовой алгоритм составления бюджета Но есть еще такое понятие, как основной бюджет, — по английски Master Budget, который охватывает все стороны деятельности пред приятия. На нынешнем шаге нашего исследования целесообразно рас смотреть алгоритм его составления с тем, чтобы:1) получить представление о логике составления бюджета предпри ятия во всех его аспектах;2) понять последовательность и источники информации на каждом шаге этого процесса; 3) иметь...»

«Книготорговая классификация Автор: М.Д. КРЫЛОВА к.и.н., Б.Д. КОРКМАЗОВ Ассортимент издательской и прочей продукции, с которым имеют дело книготорговцы, очень многообразен, сложен и динамичен. Как известно, в настоящее время в России ежегодно выходит около 60 тыс. названий книг. При этом с учетом книг прошлых лет выпуска и зарубежных изданий на книжном рынке находится свыше 100 тыс. названий. Кроме того, книготорговцы и издатели должны знать, что выходило ранее и что будет выпущено в ближайшее...»

«ISSN 2075-6836 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНС ТИТ У Т КОСМИЧЕСКИХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИКИ РАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (МОСКВА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «4-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б О Р О Н Ы Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И » (НИЦ РКО ФБУ 4 ЦНИИ МО РФ) С. С. Вениаминов (при участии А. М. Червонова) КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ...»

«ЖУРНАЛ КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ №3(11) 2009 44 Летают ли в итальянском небе фонды-стервятники21? Эмпирическое исследование итальянского рынка Давони Александро Перевод Кокорева Д.А. Целью данной статьи является дать всесторонний обзор отрасли экстренного финансирования (turnaround financing) в Италии, подразумевая под данным термином инвестирование в компании, испытывающие трудности, осуществляемое профессиональными инвесторами (как правило, фондами прямых инвестиций). Благодаря внутренним и...»

«Евразийский Банк Развития Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала Региональный Гидрологический Центр ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (Обобщающий отчет) Алматы, 2009 ЕАБР и ИК МФСА СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Анализ изменений гидрологического цикла в бассейне Аральского моря, на основе анализа данных основных (реперных) гидрологических постов. 2 Анализ ситуации выпадения атмосферных осадков и изменения температуры воздуха в бассейне Аральского моря на...»

«15 лет Лиге «Женщины Учёные Якутии» Составители: А.А. Григорьева М.П. Андросова Е.П. Томашевская С.В. Панина Л.Н. Попова Юбилейный буклет Лиги «Женщины – Ученые Якутии» освещает деятельность республиканской общественной организации, объединяющей более 700 исследователей в различных отраслях науки, и раскрывает многогранную научную работу женщин-ученых. Президент Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисов Уважаемые члены Лиги «Женщины-Ученые Якутии»! От имени руководства Республики Саха (Якутия)...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.