WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

«РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГОДИШНИК НОИ Социалното осигуряване в България през 2007 г. София, 2008 г. Социалното осигуряване в България през 2007 г. Годишникът е изработен от отдел „Анализ и ...»

-- [ Страница 15 ] --

В бюджета на НОИ, при планиран излишък в края на периода 1 394 491,3 хил.

лв., беше отчетен такъв в размер 1 137 226,8 хил. лв., или с 257 264,5 хил. лв. по-малко.

Реализираният излишък е по-малък от планирания в резултат най-вече на по-малката с 269 026,5 хил. лв. сума, преведена като допълнителна субсидия от ЦРБ, спрямо планираната в бюджета за 2007 г. За това е допринесло също и неизпълнението на приходната част на бюджета, дължащо се на непостъпили приходи от глоби, санкции и наказателни лихви от НАП и АДВ в размер 7 759,0 хил. лв. Сумарно ефектът от това неизпълнение щеше да бъде много по-голям, ако не беше реализираната икономия от 16 824,2 хил.

лв. за издръжката на службите по социално осигуряване.

Като се включат операциите по финансирането и бюджетния остатък от 2006 г., наличността по бюджета на НОИ в края на периода е 1 157 745,0 хил. лв., при план 1 392 216,4 хил. лв. Реализираният излишък е с 18,5 на сто по-малък от планирания.

–  –  –

Резюме и изводи Социалното осигуряване в България през 2006 г.

*От 1 януари 2007 г. осигурителните вноски за наетите от работодател лица, са дължими и се внасят както върху изплатените възнаграждения, така и върху начислените, но неизплатени трудови възнаграждения. Минималният месечен размер на осигурителния доход не може да бъде по-нисък от определените за годината осигурителни прагове по основните икономически дейности и квалификационни групи професии.

*От 1 януари 2007 г. не се внасят осигурителни вноски върху ваучерите за храна в размер на 40 лв. месечно на работник или служител или на лице, работещо по договор за управление и контрол.

*От 1 януари 2007 г. върху възнаграждението за първия ден от временната неработоспособност, която се изплаща от осигурителя, се дължат осигурителни вноски в съотношение 65:35, разпределени между работодател и осигурено лице.

*От 1 октомври 2007 г. общият размер на осигурителната вноска за ДОО се намалява с 3%, като за фонд “Пенсии” намалението е с 1%, а за фонд “Безработица” с 2%.

*За всички лица, родени след 31.12.1959 г., осигурени за всички осигурителни случаи или само за пенсия, 5% от осигурителната вноска НОИ превежда в УПФ за ДЗПО.

*Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност, но не повече от месечния максимален осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО, който за 2007 г.

е 1400 лв.

*Осигурителните вноски за фондовете на ДОО се разпределят между осигурители и осигурени в съотношение 65:35;

*Осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) е диференцирана от 0,4 % до 1,1%, съобразно икономическата дейност на осигурителя. Начислява се върху брутното трудово възнаграждение на работещите по трудови договори и приравнените към тях, в т.ч. и за наетите до 5 раб. дни (40 часа) и е изцяло за сметка на осигурителя.

*Вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) е в размер на 0,5 % върху изплатените или начислени трудови възнаграждения, но върху не повече от 1400 лв. Тя е изцяло за сметка на осигурителя и при нея не се прилага минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. Вноска във фонда не внасят държавните учреждения, партиите и вероизповеданията.

*Върху изплатените гарантирани вземания от фонд “ГВРС” НОИ внася осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” определени в зависимост от категорията труд.

<

–  –  –

От 1 януари 2007 г. осигурителните вноски за наетите от работодател лица (с изключение на наетите по без трудови правоотношения) са дължими и се внасят както върху изплатеното, така и върху начисленото, но неизплатено месечно брутно трудово възнаграждение.

Осигурителните вноски се разпределят между осигурители и осигурени в съотношение 65:35.

Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) е определена в размер от 0,4% до 1,1%, съобразно икономическата дейност на осигурителя. Начислява се върху брутното трудово възнаграждение на работещите по трудови договори, в т.ч. и за наетите до 5 раб. дни (40 часа) и е изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер на 4,3%. Начислява се месечно върху изплатеното брутно трудово възнаграждение и е за сметка на осигурителя.

Вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС) е в размер на 0,5 % върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от 1400 лв. Тя е изцяло за сметка на осигурителя и при нея не се прилага минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. Вноска във фонда не внасят държавните учреждения, партиите, и вероизповеданията.

Върху изплатените гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ НОИ внася осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“, определени в зависимост от категорията труд. За всички лица, родени след 31.12.1959 г., осигурени за всички осигурителни случаи или само за пенсия, 5% от осигурителната вноска, която се разпределя между работодател и осигурен 65:35, НОИ превежда в УПФ на ДЗПО.

Осигурителната вноска за ДЗПО в ППФ е в размер на 12% за І-ва и 7% за ІІ-ра категория труд. Начислява се месечно върху изплатеното брутно трудово възнаграждение и е за сметка на осигурителя.

–  –  –

От 1 януари 2007 г. осигурителните вноски за наетите от работодател лица (с изключение на наетите по без трудови правоотношения) са дължими и се внасят както върху изплатеното, така и върху начисленото, но неизплатено месечно брутно трудово възнаграждение.

От 1 октомври 2007 г. общият размер на осигурителната вноска за ДОО се намалява с 3%, като за фонд „Пенсии“ намалението е с 1%, а за фонд „Безработица“ с 2%.

Осигурителните вноски се разпределят между осигурители и осигурени в съотношение 65:35.

Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) е определена в размер от 0,4% до 1,1%, съобразно икономическата дейност на осигурителя. Начислява се върху брутното трудово възнаграждение на работещите по трудови договори, в т.ч. и за наетите до 5 раб. дни (40 часа) и е изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер на 4,3%. Начислява се месечно върху изплатеното брутно трудово възнаграждение и е за сметка на осигурителя.

Вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС) е в размер на 0,5% върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от 1400 лв. Тя е изцяло за сметка на осигурителя и при нея не се прилага минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. Вноска във фонда не внасят държавните учреждения, партиите, и вероизповеданията.

Върху изплатените гарантирани вземания от фонд „ГВРС“ НОИ внася осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“ и за фонд „Безработица“, определени в зависимост от категорията труд.

За всички лица, родени след 31.12.1959 г., осигурени за всички осигурителни случаи или само за пенсия, 5% от осигурителната вноска, която се разпределя между работодател и осигурен 65:35, НОИ превежда в УПФ на ДЗПО.

Осигурителната вноска за ДЗПО в ППФ е в размер на 12% за І-ва и 7% за ІІ-ра категория труд.

Начислява се месечно върху изплатеното брутно трудово възнаграждение и е за сметка на осигурителя.

Резюме и изводи Социалното осигуряване в България през 2007 г.

СТРАТЕГИЯТА НА НОИ

Мисия на НОИ Националният осигурителен институт е публична институция, която на базата на законодателното задължение за осигуряване, гарантира правата на пенсии и обезщетения на гражданите, осигурява качествено обслужване и управлява ефективно и прозрачно средствата на държавното обществено осигуряване.

Визия на НОИ НОИ е ориентирана към клиентите институция, която осигурява регламентирани и качествени услуги на гражданите.

Нашата дейност се основава на принципите на професионализма, съпричастното и коректно отношение към клиентите.

Ние имаме достатъчно квалифициран и мотивиран персонал и създаваме непрекъснато условия за неговото развитие.

На всички равнища на управление утвърждаваме приоритети и основни задачи, а работата в екип е водеща форма на организация.

Ние сме основната публична осигурителна институция на страната, чиято независимост и прозрачност се базират на автономност и трипартитност в управлението.

Нашата визия и основни стратегически цели са съвместими с визиите и целите на осигурителните институции в развитите страни, което определя важна роля на нашата институция в цялостния процес на интеграция в Европейския съюз.

Нашата дейност и публичният ни авторитет са основен фактор за обществената подкрепа и доверие към държавното обществено осигуряване.

Нашата институция е модел на публична институция с начина на организация, обслужване на клиентите, система за контрол, технологични и комуникационни решения.

Ценности на НОИ Служителите на НОИ се отнасят към всеки клиент с еднакво внимание и вежливост.

Служителите на НОИ никога не забравят, че нашият клиент има нужда от съчувствие и подкрепа.

Служителите осъзнават и прилагат в ежедневната си практика принципа, че те обслужват клиентите, а не клиентите тях.

Умението да се комуникира е характерно качество на служителите на НОИ.

Непрекъснато поддържаме и укрепваме авторитета на институцията и полагаме всички усилия за предотвратяване на измами и злоупотреби.

За хората нашата институция олицетворява държавата и ние трябва да отговаряме подобаващо на техните очаквания.

Стратегията на НОИ

Стратегически цели на НОИ

Развитие и значително подобряване качеството на предоставяните от НОИ усЦел 1:

луги при по-висока ефективност, коректност, внимание и съпричастност към проблема на всеки клиент.

Нарастване на общественото доверие и подкрепа за задължителното обществеЦел 2:

но осигуряване.

Развитие на институционалния капацитет на НОИ.

Цел 3:

Финансова стабилност на фондовете на ДОО и НОИ и ограничаване на бюЦел 4:

джетната субсидия.

Развитие и подкрепа на персонала като ключов ресурс и фактор за успеха на

Цел 5:

НОИ.

Националният осигурителен институт се стреми ефективно и коректно да сътрудничи за реализиране на социалноосигурителните права и задължения на участниците в осигурителния процес и да съдейства за развитието и адаптирането на българския социалноосигурителен модел в променящата се обществена обстановка. Изпълнява ролята на активен посредник между осигурените лица, осигурителите/работодателите и държавата.

Носител е на обществените отношения в разходопокривния първи стълб и поддръжник за функционирането на капиталопокривния втори стълб на осигурителната система, подкрепяйки принципа за сигурност в осигуряването чрез разнообразие.

Стратегията на института е съобразена с неговите правомощия и отговорности по администрирането на системата и качественото провеждане на държавното обществено осигуряване. Предвид историческия етап от развитието на България и съобразно очертаните политически намерения в областта на социалното осигуряване, стратегическият план на НОИ и за следващите години запазва формулираните пет основни цели, набелязаните към тях стратегически инициативи и ключови стъпки/задачи за постигане на желаните резултати. Ориентиран е към по-доброто обслужване на участниците в осигурителния процес и към подобряване на финансовото състояние на осигурителните фондове. Те са в контекста на заложените в дългосрочен аспект мисия, визия и ценности на основната осигурителна институция в България и тяхното изпълнение би подпомогнало пълноценното им реализиране. В резултат от изпълнението на посочените задачи се очаква засилване личната мотивация и доверие в осигурителната система при подобрена осигурителна култура, по-добра финансова устойчивост на осигурителните фондове и в крайна сметка – по-висока степен на социална сигурност за населението.

Стратегията е пътеводител и способ за управление на промяната в динамичната обстановка, в която функционира осигурителната система.

–  –  –

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Българската икономика: Състояние и перспективи – Годишен доклад от серията конюнктурни обзори „Икономиката на България през 2007 г.“ – годишно издание на Агенцията за икономически анализи и прогнози.

2. Годишен отчет на Българска народна банка – 2007 г.

3. Пазарът на труда през 2007 г. – годишен обзор на Агенцията по заетостта.

4. Статистически справочник – годишно издание на Националния статистически институт – 2007 г.

5. Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ през 2007 г.

6. Статистически бюлетин „Пенсии“ – тримесечно издание на НОИ, главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“.

7. Статистически справочник „Пенсии“ – годишно издание на НОИ, главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“.

8. Отчет за изпълнение на бюджета на ДОО за 2007 г. – НОИ, главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“.

9. Статистически отчет за изпълнение на консолидирания бюджет на ДОО към 31.12.2007 г. – НОИ, главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“.

10. Обобщен отчет на ДОО за 2007 г. – НОИ, главна дирекция „Финансово-счетоводна дейност“.

11. Сборен касов отчет за Учителския пенсионен фонд за 2007 г. – НОИ, главна дирекция „Финансово-счетоводна дейност“.

12. Сборен касов отчет за фонд „ГВРС“ за 2007 г. – НОИ, главна дирекция „Финансовосчетоводна дейност“.

13. Вътрешна информация за дейността на функционалните направления в Централно управление на НОИ през 2007 г.

–  –  –

Социалното осигуряване в България през 2007 г.

ГВРС Гарантирани вземания на работниците и служителите ГД главна дирекция ГД „ИС“ Главна дирекция „Информационни системи“ ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване Д „БТ“ Дирекция „Бюро по труда“ ДВ Държавен вестник ДВО Дирекция „Вътрешен одит“ ДДС данък добавена стойност Д „ЕИМД“ Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ ДЗПО допълнително задължително пенсионно осигуряване ДМА Дълготрайни материални активи ДНСП Дирекция Национална служба Полиция ДОД данък общ доход Д „ОИТ“ Дирекция „Областна инспекция по труда“ ДОО държавно обществено осигуряване ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ДЦК държавни ценни книжа ЕБК единна бюджетна класификация ЕДС еднократна допълнителна сума ЕИК единен идентификационен код ЕК Европейска комисия ЕР експертно решение ЕС Европейски съюз ЕСХ Европейска социална харта ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания ЗБ закон за бюджета ЗБУТ здравословни и безопасни условия на труд ЗБДОО Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване ЗВОПС Закон за вътрешния одит в публичния сектор ЗГВРСНР Закон за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ЗДДС Закон за данък върху добавена стойност ЗДСл Закон за държавния служител ЗЗБУТ Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗРСИИ Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите ЗИДКСО Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ЗИХУ Закон за интеграция на хората с увреждания ЗКПО Закон за корпоративното подоходно облагане ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта ЗО здравно осигуряване ЗОДФЛ Закон за облагане доходите на физическите лица ЗОП Закон за обществените поръчки ЗПГРРЛ Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица ЗСПД Закон за семейни помощи за деца ЗФУКПС Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор ИА „ГИТ“ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ИК индивидуален коефициент ИОЗ инвалидност поради общо заболяване ИС информационна система

Източници на иформация / Съкращения

КБДОО Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване КЗОО Кодекс за задължително обществено осигуряване КМЕД Картотека на медицинските експертни досиета КПК Краткосрочни плащания и контрол КСО Кодекс за социално осигуряване КТ Кодекс на труда КФН Комисия за финансов надзор ЛКК Лекарска консултативна комисия МАСО Международна асоциация за социално осигуряване МВР Министерство на вътрешните работи МВФ Международен валутен фонд МК Медицински комисии МО Министерство на отбраната МРЗ минимална работна заплата МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройство МС международни спогодби МТСП Министерство на труда и социалната политика МФ Министерство на финансите НАП Национална агенция за приходите НЕЛК Национална експертна лекарска комисия НЗОК Национална здравноосигурителна каса НКИД Национална класификация на икономическите дейности НКПД Национална класификация на професиите и длъжностите НОИ Национален осигурителен институт НОК Национална отраслова класификация НПОС Наредба за пенсиите и осигурителния стаж НС на НОИ Надзорен съвет на Националния осигурителен институт НСЗ Национална служба по заетостта НСИ Национален статистически институт НСС Национален счетоводен стандарт НЦХМЕХ Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене ОБ обезщетение за безработица ОБД обединена база данни ОВКО Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване ОЗМ общо заболяване и майчинство ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD – Organization for economic co-operation and development) ОСВ осигурителен стаж и възраст ПЗР преходни и заключителни разпоредби ПМС постановление на Министерския съвет ПОБ парични обезщетения за безработица ПОВС пенсия за осигурителен стаж и възраст ПОД пенсионноосигурително дружество ПП програмен продукт ППБ проучване на професионалните болести ПРО–ЕАД „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – еднолично акционерно дружество ПРООН Програма на Организацията на обединените нации за развитие ПрПФ професионален пенсионен фонд

Социалното осигуряване в България през 2007 г.

ПФ пенсионен фонд РБ републикански бюджет РДВР Районна дирекция на вътрешните работи РЕЛКК Районна експертна лекарска консултативна комисия РКМЕ Регионална картотека на медицинската експертиза РОД Регистрация и осъществяване на дейността РСИ Рехабилитация и социална интеграция РУСО Районно управление „Социално осигуряване“ РЦЗ Районен център по здравеопазване СВОЧ на ТПК Съвет за взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации СЕ Съвет на Европа СЕБРА система за електронни бюджетни разплащания СОД средномесечен осигурителен доход СРЗ средна работна заплата ССОЗ Система за спазване на осигурителните задължения ССТЗ Статистическа система „Трудови злополуки“ СТМ служби по трудова медицина СУ на НОИ Съвет на управителя на Националния осигурителен институт СУП Система за управление на приходите ТБ търговска банка ТД на НАП Териториална дирекция на Националната агенция за приходи ТЕЛК Териториална експертна лекарска комисия ТЗ трудова злополука ТЗПБ трудова злополука и професионална болест ТНР трайна неработоспособност ТОП трудови и осигурителни правоотношения ТП на НОИ Териториално поделение на Националния осигурителен институт ТП–БП Териториално поделение „Български пощи“ ТСБ Териториално статистическо бюро УнПФ универсален пенсионен фонд УНР Указ за насърчаване на раждаемостта УПФ Учителски пенсионен фонд УРРОТЗ Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки УТ условия на труд УЧР управление на човешките ресурси ФОО фонд „Обществено осигуряване“ ФРГ Федерална република Германия ФРЗ фонд работна заплата ФТЗПБ фонд „Трудова злополука и професионална болест“ ФУТ фонд „Условия на труд“ ХЕИ Хигиенно-епидемиологична инспекция ЦЕЛКК Централна експертна лекарска консултативна комисия ЦМП Център за масова приватизация ЦРБ Централен републикански бюджет ЦУАТЦ Цифрова учрежденска автоматична телефонна централа ЦУ на НОИ Централно управление на Националния осигурителен институт ЧОИ чуждестранни осигурителни институти

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ

МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА СОЦИАЛНОТО

ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2007 г.

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2007 Г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕЗ 2007 г

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2007 г.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НОИ

АДМИНИСТРИРАНЕ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА НОИ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НОИ..........76 ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

АРХИВНО СТОПАНСТВО

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ

АДМИНИСТРИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЕДОМСТВЕН КОНТРОЛ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НОИ С ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ДОО

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ

ПЕНСИИ

ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 г.

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

БЮДЖЕТ НА ФОНДОВЕТЕ НА ДОО

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯТА НА НОИ

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

СЪКРАЩЕНИЯPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

Похожие работы:

«CCAMLR-XXX КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ ОТЧЕТ ТРИДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ КОМИССИИ ХОБАРТ, АВСТРАЛИЯ 24 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ 2011 г.CCAMLR PO Box 2 North Hobart 700 Tasmania AUSTRALIA _ Телефон: 61 3 6210 1 Телефакс: 61 3 6224 8 Председатель Комиссии Email: ccamlr@ccamlr.org Веб-сайт: ноябрь 2011 г. www.ccamlr.org Настоящий документ выпускается на официальных языках Комиссии: английском, испанском, русском и французском. Дополнительные экземпляры можно получить в...»

«ФОРМУЛЯРНЫЙ КОМИТЕТ               Доклад «Здравоохранение в России 2010» НЬЮДИАМЕД Москва, 2011 Доклад «Здравоохранение России», М.: НЬЮДИАМЕД,2011. Подготовлен Формулярным комитетом Авторский коллектив: Воробьев П.А., Власов В.В., Бунятян А.А., Воробьев А.И., Сулейманов С.Ш., Барышев П.М., Майчук Ю.Ф., Ноников В.Е., Савенков М.П., Самуйло Е.К., Яковенко Э.П. О.В.Борисенко, Везикова Н.Н., Гус А.И., Лоран О.Б., Мельниченко Г.А., Парфенов В.А., Батурин В.А., Власов П.В., Егоров А.М., Каратеев...»

«Кандидатская диссертация Рыжовой С. М. Содержание Введение.. 5 ГЛАВА I. СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ. 15 1.1 Общие положения о полимерах с повышенной термостойкостью.. 15 1.1.1 Структура, свойства и области применения полиимидов. 16 1.1.2 Структура, свойства и области применения полиарилатов. 20 1.2 Композиционные материалы на основе полиарилатов и полиимидов.. 27 1.2.1 Композиционные материалы на основе полиимидов....»

«КРАСНОАРМЕЕЦ САЖАЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПОГИБ В 1943 году ПОД ЛЕНИНГРАДОМ Сажаев М.И. Памяти моего деда, красноармейца Сажаева Леонтия Яковлевича, погибшего при освобождении города – героя Ленинграда, посвящается КРАСНОАРМЕЕЦ САЖАЕВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПОГИБ в 1943 году под ЛЕНИНГРАДОМ Санкт-Петербург УДК ББК Сажаев М.И. Красноармеец Сажаев Леонтий Яковлевич. СПб. Издательство Сборник материалов архивных исследований и поиска красноармейца Сажаева Леонтия Яковлевича, уроженца с. Борково, Алтайского...»

«Российская академия наук Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) PILIPINAS MUNA! ФИЛИППИНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! К 80-летию Геннадия Евгеньевича Рачкова Отв. ред. и сост. М. В. Станюкович Маклаевский сборник Выпуск 4 Санкт-Петербург Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_01/978-5-88431-174-9/ © МАЭ РАН УДК 39+81(599) ББК 63.5(3) Ф53 Утверждено к печати Ученым советом МАЭ РАН...»

«КритиКа и библиография О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ Н.А.ТАрАсеНко.Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции Книги мертвых (виньетки глав 16, 17 и 42 в Новом царстве – Третьем переходном периоде). Киев, 2009. 336 с., с илл. Исследования Книги мертвых можно назвать одним из самых активно разрабатываемых и популяризуемых направлений мировой египтологии. Не останавливаясь на множестве конкретных работ, посвященных этой теме, необходимо отметить, что в...»

«Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” СЛОВА Ў МОВЕ, МАЎЛЕННІ, ТЭКСЦЕ Зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў Брэст БрДУ імя А.С. Пушкіна УДК 81 (082) ББК 81я43 С 48 Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук, прафесар Г.М. Мезенка кандыдат філалагічных навук, дацэнт Л.А. Гадуйка Рэдакцыйная калегія: кандыдат філалагічных навук, дацэнт Л.В. Леванцэвіч кандыдат філалагічных навук, дацэнт В.Б. Пераход кандыдат філалагічных навук, дацэнт Т.В. Сянькевіч Пад...»

«Терезио Боско Сон сбылся Биографическое повествование о святом Джованни Боско Вступление Дон Боско: Я направился, чтобы опять навестить Его гробницу и мне показалось, что он остался всегда радостным, всегда улыбающимся. Иоанн-Павел II Его реликвии, помещенные в стеклянном саркофаге, находятся над боковым алтарем Матери Божьей Заступницы в Турине. Из-за стеклянной стенки саркофага бросается в глаза спокойное лицо с выразительными чертами и легко обозначенной улыбкой. Как раз она и позволяет без...»

«№ 53 | 2010 | Энергоэффективность и молодежное движение   с о д е р ж а н и е  Молодежные инициативы Н.В. Чибрикова Алтайский край Социально-экологический проект 4 «Энергосбережение» в Сибири Москва В.С. Карагашкин Участие школьников в практической работе 8 по энергосбережению Е.В. Колесова Энергоэффективность и Всероссийская 10 олимпиада школьников по экологии Н.А. Рыжова Идеи устойчивого развития 13 в дошкольном образовании А.П. Станковский Омская область Энергосбережение: опыт...»

«Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году»О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году: Государственный доклад.—М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014.—191 с. © Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 201 Государственный доклад «О состоянии...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.