WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«Партньорска проверка за прилагане на Кодекса на Европейската статистическа практика Посетена страна: България Дата: 18-20 април 2007 г. 5 юни 2007 1. Резюме 2. Въведение 3. Заключения ...»

-- [ Страница 2 ] --

Координация Националната статистическа система на България обхваща Националния статистически институт и другите органи на статистиката. През 2006 г. списъкът на другите органи на статистиката (http://www.nsi.bg/AboutNSI_e/AboutNSIStatOrg.htm) включва 12 институции, между които Българската народна банка, съответните отдели в отделните министерства и други правителствени органи.

НСИ има 28 териториални статистически бюра и Централно управление в София.

ТСБ отговарят за събирането на данни и за началната проверка, редакцията и обработката на данните. Те са натоварени и с разпространението на статистическите данни.

Тъй като Законът за статистиката регулира дейността на всички органи на статистиката, те извършват работата си, като също спазват принципите на безпристрастност, надеждност и публичност, което важи и за работата на НСИ.

Тези условия би трябвало да гарантират висока степен на съгласуваност с Кодекса на Европейската статистическа практика както на работата на органите на статистиката, така и на НСИ, доколкото се отнася до статистиката на Общността.

Органите на статистиката работят под методическото ръководство на НСИ и предоставят при поискване данни на НСИ, а също и помежду си (чл. 3 (3)). Този обмен на данни се основава на официални споразумения.

Задачата за координация е много ангажираща и изисква много време и ресурси. Въпреки че всички органи на статистиката трябва да работят под методическото ръководство на НСИ, относително голямата степен на децентрализация поставя голямо предизвикателство. Както беше вече подчертано в Глобалната оценка на статистическата система на България, направена през 2001 г. от Хели Йесканен-Сундстрьом и Дейвид Роу, близкото и ефективно сътрудничество между НСИ и другите органи на статистиката с цел максимално използване на наличните ресурси за информация и осигуряване на качество на услугите е изключително важно.

Всички доказателства, събрани по време на посещението, потвърждават, че работата по координацията върви много добре както на ниво официални споразумения, така и на ниво работни групи (повече от 70). Тези работни групи, които функционират в рамките на работните групи към правителството (работните групи по статистика се ръководят или само от НСИ, или съвместно с други органи), са много полезни при разработването на обща методология, постигане на съгласуваност на данните и като цяло - за подобряване на качеството на данните.

Консултативни съвети Двата съвета, които са посочени в Закона за статистиката, играят много важна роля в процеса на планиране на статистическите дейности. Националният статистически съвет (чл. 14) се състои от представители на Министерския съвет, други министерства, Българската народна банка, Комисията за защита на конкуренцията, Националния осигурителен институт и председателя на НСИ.

Неговите основни задачи са приемане на дългосрочна стратегия за развитие на статистическите дейности и на проекта на Националната програма за статистически изследвания и представяне на отчет, свързан с нейното финансово осигуряване, на министъра на финансите. След това Националната програма за статистическите изследвания се приема от Министерския съвет и се публикува в “Държавен вестник”.

Висшият статистически съвет (чл. 11) е консултативен орган на академичните среди и представители на главните потребители. Основното му задължение е да дава препоръки по плана на НСИ за статистическите изследвания и по проекти на нормативни актове в областта на статистиката.

5. Акцент върху добрите практики Неотдавна НСИ започна сътрудничество със Софийския университет “Св.

Климент Охридски”, базирано на официално споразумение. Целта е да се предложи по-добро методологично обучение на персонала на НСИ и да се улесни достъпът до данни за научни цели. Това сътрудничество трябва да допринесе за наличността на повече съпътстващи анализи и да помогне за набирането на квалифициран персонал.

Контактите между ТСБ и респондентите са много близки. При извършване на изследванията на регионално ниво трябва се вземат предвид разликите от етнически и културен характер. Доброто сътрудничество помага процентът на неотговорилите да се задържа нисък.

НСИ осигурява обратна връзка с домакинствата, участващи в изследванията на доброволен принцип. Така например домакинствата, които участват в наблюдението на разходите на домакинствата, получават малка брошура с основните резултати от изследването.

6. Препоръки от екипа на партньорската проверка

Екипът на партньорската проверка признава, че през последните няколко години България е постигнала значителен напредък в адаптирането и подобряването на своята статистическа система към процеса на промяна на икономиката и обществото. Като цяло екипът на партньорската проверка одобрява всички важни действия, посочени в следващата глава. Ние бихме желали да обърнем внимание върху следните точки.

Достъпност и яснота НСИ има чудесен и подреден уебсайт, но предоставяните данни са в ограничен състав, с много високо ниво на агрегиране. На министерствата се предоставят по-подробни данни, но потребителите от частния сектор трябва да ги закупуват (като печатни издания или на CD). Препоръчваме НСИ да преразгледа своята политика на разпространение и да започне да предоставя по-подробни данни в лесна за потребителите форма на своя Интернет сайт, като същите бъдат безплатни за всички категории потребители, например до същата степен на подробност, както те се предоставят безплатно на сайта на Евростат.

Това може да бъде направено в кратък срок и доста лесно, като се увеличат броят и размерът на таблиците, публикувани на уебсайта. В средносрочен план би било полезно да има на разположение по-структурирана база данни за разпространение, която може да се използва от външните потребители (получена на базата на ИСИС, описана по-нататък в доклада).

Успоредно с това метаданните трябва да бъдат разширени с дефиниции, източници и методи и някои показатели за качество.

Качество В своята мисия НСИ ясно декларира стриктно задължение по отношение на качеството, което е последвано от създаването на специален отдел “Стратегическо планиране на управление на качеството”. Този отдел е разработил проект на Програма за управление на качеството (април 2007), в която са показани стъпките за прилагане на системно цялостно управление на качеството, базирано върху Европейската рамка за управление на качеството за периода 2007г.

Досега, както в много други статистически служби, България е подобрявала своята статистика стъпка по стъпка във всяка област, по конвенционален път с подобряване на процедурите, извадките, въпросниците или регистрите. Ние бихме искали да препоръчаме това да става по-системно.

Стандартизираният анализ и описанието на процедурите трябва да се интегрират като вътрешни метаданни в разработваната в момента нова Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС). Това ще осигури общ пакет от процедури за ръководство на изследванията и ще осигури приемственост, ако персоналът се сменя често (както сигурно ще се случи през следващите години).

Освен това тази документация може да осигури основата за по-кратко, насочено към потребителите, разяснително методологическо ръководство; докладите за качеството също могат да станат публично достояние, като се публикуват на уебсайта.

В допълнение предлагаме системен процес на одит за всички статистически проекти. Външни експерти като академичните среди и основните потребители трябва да бъдат поканени да участват в обновяване на статистическите методи и на качеството на процесите в подробности. Одитите биха довели до определяне на потенциалните места за подобряване на качеството и до конкретни препоръки. Всички резултати трябва да бъдат публикувани.

Наличността на тези отчети може да помогне също да се увеличи доверието у потребителите в надеждността на резултатите.

Точност и надеждност Качеството на всички бизнес статистики зависи много от качеството на бизнес регистрите, което е много трудно да се осигури в условията на бързо променяща се икономика. Ние настоятелно препоръчваме регулярна оценка на качеството и пълнота на бизнес регистрите.

7. Списък на одобрените действия по принципите на Кодекса Принцип 1: Професионална независимост Одобрени действия Разработване на специфична политика за реагиране по статистически въпроси, включително и критики и злоупотреби с официалната статистика.

Срок: 2007 г.

Принцип 2: Мандат за събиране на данни Одобрени действия Инициатива за промяна на националното законодателство относно използването на административни данни за статистически цели (Закона за данъчната администрация, Закона за митниците, електронно правителство).

Срок: 2008 г.

Принцип 3: Адекватност на ресурсите Одобрени действия Стратегия за развитие на човешките ресурси; обучение, възнаграждение на основата на постигнати резултати, мотивация.

Срок: 2007 г.

Внедряване на стратегията за ИСИС.

Срок: 2007 г. и продължава Внедряване на ИТ стратегията.

Срок: 2007 г. и продължава Принцип 4: Ангажименти за поддържане на качеството Одобрени действия Усъвършенстване на политиката и програмата за управление на качеството Срок: 2007 г., в процес на изпълнение.

Внедряване на политиката за управление на качеството.

Срок: 2008 г. и продължава На сайта на НСИ в Интернет да бъдат публикувани кратки отчети за качеството, включващи показатели за качеството, и методологически ръководства Срок: 2008 г. и продължава Внедряване на система за одити на качеството (вътрешен и външен).

Срок: 2008 г. и продължава Принцип 5: Статистическа конфиденциалност Одобрени действия Подобряване на системата от технически средства за защита на информацията.

Срок: 2008-2010 г.

Подобряване на вътрешната нормативна база за защита на информацията, вкл. разработване на Наръчник по конфиденциалност.

Срок: 2008 г.

Подготовка на ясно становище за защита на конфиденциалността на данните, което да бъде публикувано на сайта на НСИ в Интернет.

Срок: 2008 г.

Принцип 6: Безпристрастност и обективност Одобрени действия Разработване на детайлна процедура за реагиране срещу грешки при публикуване на данни.

Срок: 2007 г.

Принцип 7: Стабилна методология Одобрени действия Засилване на сътрудничеството с научната общност.

Срок: 2007 г. и продължава Принцип 8: Подходящи статистически процедури Одобрени действия Въвеждане в експлоатация на ИС "Планиране и проектиране на статистическо изследване", която ще допринесе за стандартизиране на процедурите в статистическите дейности.

Срок: 2008-2009 г.

Развитие на вътрешните компоненти на метаданните в ИСИС с цел описание на жизнения цикъл на статистическите изследвания и информация, за спомагане на унифицирането и по-ефективната организация на статистическите дейности (в Интранет).

Срок: 2010 г.

Принцип 9: Умерено натоварване на респондентите Одобрени действия Въвеждане на компонент от ИСИС “Събиране на данни, включително електронни средства за събиране на данни”.

Срок: 2008-2009 г.

Разработване на програма за намаляване на натоварването на респондентите, вкл. измерване на натовареността на респондентите.

Срок: 2009 г.

Принцип 10: Ефективност на разходите Одобрени действия Внедряване на система за отчитане на времето.

Срок: 2008-2010 г.

Внедряване на система за документиране на управлението и административните процеси.

Срок: 2008-2010 г.

Разработване на програма за анализиране на разходите на НСИ по дейности.

Срок: 2009 г.

Принцип 11: Приложимост Одобрени действия Провеждане на регулярно изследване на удовлетвореността на потребителите.

Срок: 2008 г. и продължава Принцип 12: Точност и надеждност Одобрени действия Дефиниране на минимален набор от показатели за качеството за външни потребители.

Срок: 2008 г.

Регулярна оценка на качеството и пълнотата на бизнес регистъра.

Срок: 2008 г. и продължава Принцип 13 : Навременност и точност на представяне на данните Одобрени действия Подробен преглед на разликата във времето между отчетния период и датата на обявяване, особено във връзка със спазване на международните изисквания.

Срок: 2008 г.

Принцип 14: Свързаност и сравнимост Одобрени действия Въвеждане в експлоатация на ИС "Планиране и проектиране на статистическо изследване", която ще спомогне за стандартизиране на концепциите, дефинициите и процедурите на статистическите дейности.

Срок: 2008-2009 г.

Принцип 15: Достъпност и яснотаОдобрени действия

Безплатно разпространение на националните и международните класификации 2007 на сайта на НСИ в Интернет.

Срок: 2007 г.

Дефиниране на ясна политика по разпространението.

Срок: 2008 г.

Разширяване на разпространението на по-подробни потребителски ориентирани данни на сайта на НСИ в Интернет безплатно в същата степен на подробност, в която са налични безплатно в сайта на Евростат.

Срок: 2008-2009 г.

Разширяване на разпространението на добре разработени метаданни за цялата налична информация на сайта (не само според SDDS стандарта).

Срок: 2008-2009 г.

Разпространение на информация on-line.

Срок: 2011 г.

Семинари за обучение на потребителите за разясняване какво е налично и особено когато има нови разработки в статистиката.

Срок: 2007 г. и продължава

8. Приложение А: Програма на посещението 18-20 април 2007, София

–  –  –

09.30 - 10.00 Приветствие и въвеждане в програмата от г-н Александър Хаджийски, Председател на НСИ, организационни 10.00 - 11.30 Среща с ръководството и старшия персонал, Принципи 1,2,3 11.30 - 12.00 Среща с ръководството и старшия персонал, Принцип 5 12.00 - 12.30 Среща с ръководството и старшия персонал Принципи 6,15 12.30 - 13.30 Обедна почивка 13.30 - 14.30 Интервю с председателя на НСИ и ръководителя, отговарящ за качеството, Принцип 4 14.30 - 15.30 Среща с младшия персонал, Принципи 1- 6, 15 15.30 - 17.00 Среща с ръководителите на статистическите отдели за преглед на специфични аспекти от практиката Среща с представителите на ТСБ Представяне на резултатите от изследването за удовлетвореността на потребителите 2-ри ден Среща с външните участници 09.30 - 10.30 Среща с други производители на данни (министерства) 10.30 - 11.30 Среща с главните потребители 11.30 - 12.30 Среща с главните потребители 12.30 - 13.30 Обедна почивка 14.00 - 15.00 Среща с главните потребители 15.00 - 16.00 Среща с медиите 16.00 - 17.00 Среща с представители на респондентите

–  –  –

09.30 - 11.30 Среща с ръководството за обобщаване и подробен преглед на списъка с действия за усъвършенстване на принципи 1- 6, 15 11.30 - 13.00 Среща с централното ръководство: заключения, препоръки и последващи действия (одобрени действия)

9. Приложение Б: Списък на участниците от НСИ Александър Председател Хаджийски Екатерина ЗаместникАрнаудова председател Иларион Иларионов Заместник председател Цветанка Петкова Главен секретар Спас Костов Директор, дирекция “Бизнес статистика” Тодор Тодоров Директор, дирекция “Макроикономическа статистика” Иван Балев Директор, дирекция “Демографска и социална статистика” Теофана Генова Директор, дирекция “Регионална и многоотраслова статистика” Светлана Ганева Директор, дирекция “Статистическа информационна система и инфраструктура Георги Станев Директор, дирекция “Информационни технологии и Димитрина административни регистри” Величкова Директор, дирекция “ФСД и управление на собствеността” Виолета Георгиева Директор, дирекция Административно правни и информационни услуги” Румяна Петрова Началник отдел “Европейско и международно сътрудничество” Делчеслава Делчева Началник отдел "Стратегическо планиране и управление на качеството" Емилия Данаилова Началник на отдел "Статистика на външната търговия" Бойка Тодорова Началник на отдел "Статистически информационни услуги" Цвета Микова Началник на отдел "Публикации" Иван Скабрин Началник на отдел "Управление при кризи и ОМП" Любомир Блатски Началник на пресцентъра Йорданка Анастасова Отдел “Европейско и международно сътрудничество" Наталия Кьосева Отдел “Статистически инструментариум" Бойка Борисова Директор ТСБ - Монтана Галина Ханджиева Директор ТСБ - Русе Атанасула Настева Директор ТСБ - Шумен Таня Александрова Отдел “Заетост и заплащане на труда” Костадин Георгиев Отдел ИСИС Петър Петров Отдел “Статистика на околната среда" Кръстина Танчева Отдел “Статистика на населението” Надя Цветкова Отдел “Статистика на транспорта и комуникациите” Други национални производители на данни

–  –  –

Респонденти - домакинства Елена Аврамова Калчо КалчевPages:     | 1 ||

Похожие работы:

«Учение, пророчество о появлении в России которого изрекали Ванга, Эдгар Кейси и другие пророки ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ – НАСУЩНАЯ ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО 2014 год НАСУЩНОЕ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ Краткая аннотация: Данная книга написана в помощь тем, кто хочет добиться собственного духовного развития, и описывает, каким образом современный человек может кардинально изменить всю свою жизнь и отношения во всеми его окружающими людьми в лучшую сторону, путём развития собственной духовности. В первой части данной...»

«Bankovn institut vysok kola Praha Katedra bankovnictv a pojiovnictv Analza mnov politiky EU a RF Diplomov prce Ievgeniia Klishchuk Autor: Ekonomika a management, Finance Vedouc prce: Ing. Vladimr Karsek Praha Duben 201 Prohlen: Prohlauji, e jsem diplomovou prci zpracovala samostatn a v seznamu uvedla vekerou pouitou literaturu. Svm podpisem stvrzuji, e odevzdan elektronick podoba prce je identick s jej titnou verz, a jsem seznmena se skutenost, e se prce bude archivovat v knihovn BIV a dle bude...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКЛАД ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ Курган 200 Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2007 году. Доклад. – Курган, 2008. Редакционная коллегия: Шевелев В.П. (председатель), Банников В.А., Неволина З.А., Федотов П.Н., Огнева Н.А. ВВЕДЕНИЕ Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Законом Курганской области от...»

«азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі Министерство образования и науки Республики Казахстан Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы Национальная академия образования имени И. Алтынсарина PISA-2015 ХАЛЫАРАЛЫ ЗЕРТТЕУГЕ ДАЙЫНДЫТЫ ДІСТЕМЕЛІК ЖНЕ ЫЛЫМИ-ДІСТЕМЕЛІК АМТАМАСЫЗ ЕТУ дістемелік жина МЕТОДИЧЕСКОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ PISA-20 Методический сборник Астана Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы ылыми кеесімен баспаа...»

«Пояснительная записка Курс математики 5–6классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая значимость школьного курса математики 5–6классов...»

«Maria Langleben Глубинный сюжет «Бежина луга» И. С. Тургенева «Бежин луг» (далее БЛ) завораживает читателя непре­ взойденным сочетанием реализма и таинственности. Но уже первые ценители рассказа заметили отсутствие в нем «общей нити».1 Чрезмерно длинное вступление, блуждания охотника, беседы мальчиков у костра сюжетно почти независимы друг от друга, и без особого труда можно было бы разделить БЛ на три пьесы, с вполне самостоятельными сюжетами, в трех жан­ рах: стихотворение в прозе о...»

«Как построен учебник Наш учебник разделён на разделы и темы. Каждая тема содержит несколько параграфов, а каждый параграф состоит из нескольких взаимосвязанных частей. Вопросы перед параграфом помогут вам вспомнить уже изученный материал и подготовиться к изучению нового. Вопросы внутри параграфа уточняют ваши знания по рассматриваемому вопросу.Задания после параграфов имеют разные степени сложности: — задания первого уровня сложности. Задания этого типа предполагают прямой ответ на вопрос; —...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт лингвистических исследований RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES Institute for Linguistic Studies TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE FOR LINGUISTIC STUDIES Vol. XI, part 1 Edited by N. N. Kazansky St. Petersburg «Nauka» ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Том XI, часть 1 Ответственный редактор Н. Н. Казанский Санкт-Петербург «Наука» УДК 81 ББК 81.2 A 3 ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. Казанский. Т....»

«А.Ф. БЕЛОУСОВ, В.В. ГОЛОВИН, Е.В. КУЛЕШОВ, М.Л. ЛУРЬЕ Санкт-Петербург Детский фольклор: итоги и перспективы изучени ткрытие детского фольклора в России произошло лишь во втор о й половине XIX в. О с о б у ю роль в этом сыграла книга «Детские песни» П. А. Бессонова (М., 1 8 6 8 ), ставшая первым сборником русского детского фольклора. Книга привлекла внимание этнографов и любителей народной поэзии. С этого времени началось собир а н и е и изучение детского фольклора. О н был признан...»

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 году» Волгоград 20 Оглавление Стр. Введение... Результаты социально-гигиенического мониторинга в Волгоградской области. I. Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения Волгоградской области. I.1. Характеристика загрязнения вредными...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.