WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 |

«КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Образователно – квалификационна степен: Бакалавър Професионална квалификация: Учител І. Изисквания към ...»

-- [ Страница 1 ] --

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Образователно – квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Учител

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на учителя

по физическо възпитание

Специалистът с образователно-квалификационна степен „бакалавър по

физическо възпитание” се подготвя основно за реализация в различните звена и

степени на образователната система в Република България: учител по физическо възпитание и спорт, инструктор по различните спортове и организационен работник в областта на физическото възпитание и спорта.

Той реализира разнообразните задачи на физическото възпитание и спорта на учениците от различните степени на училището, както в уроците по физическо възпитание и спорт, така и в другите (извънурочни) форми и занимания с физически упражнения и спорт: утринна гимнастика, спортни секции, училищни състезания, туристически походи и др.

Теоретико-методическата подготовка на специалиста му позволява да разработва учебна документация относно срочните разпределения на учебния материал регламентиран от програмата по физическо възпитание на министерството и от Държавните образователни изисквания, като се съобразява с конкретните условия на училището, където работи и в съотвествие с традициите на физическото възпитание и спорта в региона.

Учителят по физическо възпитание трябва да притежава и необходимите практически умения, за преподаване на учебния материал, свързан със спортнотехническите и тактически действия от изучаваните спортове. Той получава и умения за подобряване на физическата дееспособност на учениците и тяхното здравно състояние, както и организационни умения, необходими за провеждането на масови училищни прояви: празници, екскузии, лагери на море, планина и др.

Учителят е подготвен да възпитава у учениците любов към спорта, потребност и желание за системни физически упражнения. Той, заедно с учителите по другите предмети трябва да съдейства за оформянето на учениците като достойни граждани на общедството, личности, притежаващи нравственост, богата обща култура и високо равнище на рабостоспособност.

ІІ. Изисквания към подготовката на специалиста – учител по физическо възпитание

Завършилите специалността «Физическо възпитание и спорт» имат:

1.Общонаучна и общопедагогическа подготовка, която включва изучаване на понятийния апарат, методологията и закономерностите на нуките: философия, педагогика, психология, икономика. Тук се включват и необходимата за всеки съвременен учител подготовка по информатика, чужд език, аудиовизуална технология на обучението и др.

2. Обща подготовка по медико-биологичните науки като функционална анатомия, възрастова морфология, физиология на човека. Специална подготовка по медико-биологичните науки, пряко свързани с въздействието на физическите упражнения върху човешкия организъм. Това включва изучаване: Физиология на физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Биомеханика на физическите упражнения, Биокибернетика и управление на физическите упражнения, Спортна медицина и хигиена, Кинезитерапия, Превенция на здравето, Валеология.

3. Специална теоретико-методическа подготовка на научните дисциплини, пряко свързани с изучаване закономерностите на физическото възпитание и спорта.

Това означава усвояване на понятийния апарат, методологията и принципите на научните дисциплини: Теория и методика на спортния подбор, Методология, метрология и статистика във физическото възпитание и спорта, Психология на спорта, Рекреация, Социология на спорта, Мениджмънт на спорта.

4. Методико-практическа подготовка. Тя включва владеене на методическите умения за обучение по основните спортни дисциплини, а също и практически умения за обучение по основните спортни дисциплини, а също и практически умения за изпълнение на спортно-технически двигателни действия от спортовете: лека атлетика, плуване, спортни игри (баскетбол, футбол, волейбол и хандбал). Тук се включва и овладява на методико-практически умения, свързани с обучението по танци и подвижни игри.

Студентите, бъдещи учители получават такава подготовка и по спортовете ски, водни спортове, по спортно ориентиране, туризъм и лагерно дело, които намират място в извънурочни форми на физичиското възпитание. Необходимо е да притежават умения от спортовете като тенис, тенис на маса, фитнес и бодибилдинг, борба, таекуон-до, художествена гимнастика, бейзбол и др.

5. Специализиращата методико-практическа подготовка се реализира както в основния курс по методика на физическото възпитание (основно за прогимназиалния етап на основната образователна степен и за средната образователна степен), така също и в избираеми дисциплини: Методика на физическото възпитание в предучилищни заведения, Методика на физическото възпитание в началното училище, Методика на физическото възпитание в СОУ и др.

6. Чрез включенитие в учебния план специални теоретични и методикоприложни дисциплини и учебните програми към тях се осигурява на студентите възможност да придобият умения за самостоятелна професионална спортнопедагогическа изява, като учители и методисти по физическо възпитание, а така също и се формират умения за работа в екип при провеждане на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

Квалификационната характеристика на специалността е основен документ, който обуславя разработването и на други документи, като учебен план и учебни програми. Тя е съобразена с нормативните държавни изисквания за специалността «Физическо възпитание и спорт».

СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН

–  –  –

ECTS кредити:5.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.сем.у.

Форма на проверка на знанията: т.о., изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Педагогика”, Факултет по педагогика

Лектор:

гл. ас. д-р Николай Цанков, катедра „Педагогика” E-mail: ntzankov@swu.bg

Анотация:

Познаването на съвременните акценти в науката за образованието (в частност философията на образованието, теориите за възпитанието и социализацията и теориите за обучението) е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя по физическо възпитание и спорт, преподаващ във всички степени и етапи на образователната система. Изпълнявайки различни професионалните роли съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика, което налага като основна цел на обучението не само усвояване на базови знания от науката за образованието, формиране и развиване на умения свързани с пълноценното проектиране и реализиране на възпитателната и образователна дейност в училище, но изграждане на адекватно отношение към спецификата на професионалната дейност на учителя и резултатите от нея, т.е. формиране и развиване на компетентност.

Съдържание на учебната дисциплина:

Теоретични проблеми на образованието. Наука и теория. Научно изследване. Философия и методология на науката. Методика на изследванията в образованието. Наука за образованието. Система на научните направления в образованието. Система на образованието. Съвременна образователна система на Република България. Нива и области на образование. Цели на образованието. Таксономии на целите в образованието. Възпитание, социализация и развитие. Теории за възпитанието. Същност (референтни значения) на възпитанието. Възпитанието като социално явление, система и процес. Същност характерни особености, закони и закономерности на възпитателния процес. Принципи на възпитание.

Форми и методи за възпитание. Основни фактори за възпитание. Теории за обучението. Същност на обучението. Преподаване и учене. Дизайн на обучението. Учебно съдържание. Форми на съществуване.

Основни конструкти и документи регламентиращи учебните съдържания. Принципи на обучението.

Методи на обучението. История и еволюция на урока. Съвременна теория на урока. Технологии на урока. Образователни технологии. Образователна диагностика. Равнища, методи и средства.

Технология на обучението:

Прилагането на съвременните диалогични и интерактивни методи на обучение приоритетно в рамките на семинарните упражнения, но и по време на лекциите дава възможност за усъвършенстване на интелектуалните и практическите умения на студентите.

Решаването на конкретни проблемни, познавателни и практически задачи пряко свързани с училищната практика (образователна и възпитателна) дава възможност за пълноценното развиване не ключовите и професионалната компетентности на студентите. Създаването на творческа атмосфера чрез използването на възможностите на диалоговите и ситуативни методи в обучението, анализът на различни казуси и инциденти от училищната практика създава възможности за осъзнаване на професионалните роли на бъдещите учители. Регулярно се диагностицират постиженията на студентите (контролни работи, тестове и практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на формирането на текущата оценка. Обучението е организирано така, че да се реализира преход от стандартните платформи за управление на учебно съдържание към системи базирани на споделяне и изграждане на портфолио (с приоритетно използване на различни мултимедийни продукти), като се използват възможностите на Microsoft live@EDU (http://www.liveedu.bg/), като среда за споделена работа.

Функционална анатомия и възрастова морфология ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. +2 ч.пр.у.

Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Кинезитерапия” Факултет „Обществено здраве и спорт” Лектор: доц. д-р Чайка Дикова E-mail: chayka@swu.bg гл.ас. д-р Стоян Везенков vezenkov.stoyan@swu.bg

Анотация:

Целта на курса по дисциплината е да представи фундаментални познания относно морфологичната анатомия на отделните органи и системи на човешкия организъм, както и взаимовръзката между структурните особености и функцията, а така също и приспособителните функции на цялостния организъм към променящата се среда.

Учебният материал включва семинарни и практически упражнения, обогатени с добър нагледен материал: атласи, макети, мулажи, видеофилми и др. Освен по този начин, обучението и програмата се допълват с използване базата на други звена, свързани с медицинското обслужване, за да може нагледния материал да задоволи интереса на студентите.

Технология на обучението:

Аудиторна заетост: лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването на множество схеми и скици за онагледяване. Практическите упражнения се провеждат в осигурени за целта зали или при използване на атласи, видеоматериали, мулажи и др. Самостоятелната работа предвижда: подготовка за упражнения по всяка тема (план-конспекти); подготовка за решаване на тестове и контролни работи.

Окончателната оценка отчита резултатите от текущия контрол и оценката от изпита в съотношение 4:6

условни части.

История на физическата култура

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 3 ч. л.

Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт” Лектор: проф. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg

Анотация:

Дисциплината "История на физическата култура" е предназначена за студенти подготвящи се за учители по физическо възпитание. Целта на обучението е даването на знания за историята на педагогиката, история на физическата култура и учебно-възпитателната практика.

В програмата са разгледани хронологически и в развитие най-важните събития, обогатили в едно или друго направление теорията и практиката в областта на физическата култура, спорта и олимпийското движение.

Съдържание на учебната дисциплина:

Историята на физическата култура, като наука и теории за възникването на игрите, физическата култура на древния свят и през феодализма. История на физическата култура - предмет, съдържание и методология. Разгледани са въпросите свързани с изясняване предмета на науката Теории за възникването на физическите упражнения и игри, физическата култура в първите етапи от организирания живот на човека. Физическата култура в робовладелческото общество-учебновъзпитателна практика и педагогическа мисъл в древния Изток, древния Египет, древна Индия, древен Китай и древна Персия. Древна Гърция и Древен Рим - люлка на съвременната физическа култура.

Древна Гърция - родина на Олимпийските игри. Физическата култура в древния Рим. Християнството и физическата култура през епохата на феодализма. Хуманизмът, хуманистическата подготовка и физическото възпитание. Изграждане и развитие на системите за физически упражнения и възпитание.

Зараждане и развитие на съвременните игри. Участие на България в съвременните олимпийски игри. Физическото възпитание в държавните структури на България - армията, учебните заведения.

Международни спорни федерации, физкултурни обединения. Физическата култура след Втората световна война.

Технология на обучението и оценяване:

Учебният процес се осъществява в рамките на лекционния курс и семинарните занятия. От особено значение е самостоятелната работа, формиране на умения за ползване на историческата и педагогическата литература, както и за написване и оформяне на реферати по определените теми – самостоятелно или в група.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Различните нива на оценката на студентите, са въз основа на овладените знания, уменията им да боравят с историческите факти, да правят сравнение и анализ.

Лека атлетика – I част

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 2пу Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: практически и писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

Доц. д-р Чавдар Златков Коцев, катедра Спорт е-mail: kotsevsport@swu.bg

Анотация:

Дисциплината дава знания и формира практически умения за техниката и методиката на обучение по лека атлетика, както и формите на занимания и контрол в леката атлетика, осигурявайки необходимия спортно-педагогически потенциал на бъдещите спортни педагози.

Съдържание на учебната дисциплина:

Практическият и лекционният курс включват теми, свързани с историята, класификацията, същността и характерните особености на лекоатлетическите упражнения. Основно внимание се отделя на техниката и методическата последователност на обучението, както и развиването на физическите качества със средствата на леката атлетика. Дисциплината способства и за подобряване на физическата кондиция на студентите с оглед по-успешното усвояване на лекоатлетическите упражнения и постигане на определен минимум от двигателно-функционални възможности, съответстващи на специалисти по физическо възпитание.

Технология на обучението и оценяване:

Лекциите се четат на поток, а практическите упражнения се провеждат по учебни групи. Практическите занятия се провеждат на откритата и закритата спортна база на ЮЗУ, като се използват всички съвременни средства и методи за спортна подготовка. Лекционният материал допълва с теория практическата компетентност на студентите. Извънаудиторната работа на студентите включва тренировъчно-състезателна дейност към представителните отбори на университета или към други спортни клубове, самостоятелна теоретична и практическа подготовка. Поставят се и допълнителни задачи за разработване на реферати и уроци по лека атлетика с ученици.

Оценяването се извършва въз основа на практически и теоретичен изпит. До теоретичен изпит се допускат студенти, които успешно са взели практическия изпит, състоящ се от двигателни тестове за физическа кондиция. Окончателната оценка се оформя от практическия и теоретичния изпит, както и от няколко текущи оценки за усвояване техниката на упражненията.

Методика на обучение по баскетбол ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 3 ч.пр.у.

Форма за проверка на знанията: оценка Вид на изпита: писмен и практически

Семестър:

Методическо ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет Педагогика

Лектор:

проф.д-р п.н.Кирил Костов, катедра ТМФВ E-mail: kzkostov@swu.bg ст.преп.Николай Хаджиев, катедра «Спорт»

E-mail: nimago@swu.bg

Анотация:

В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката на преподаване по баскетбол. Преподаването е най-трудния и сложен елемент от учебния процес по баскетбол. То може да се осъществи само когато се познава и прилага правилната методика.

Разгледани са основните понятия и класификация на техниката и тактиката на баскетболната игра, включващи правилното овладяване на техниката на играч без топка (баскетболен стоеж, ходене, бягане, спиране, обръщане-пивотиране, скачане, лъжливи движения), техниката на играч с топка (държане, ловене, подаване, водене, стрелба в коша, лъжливи движения, баскетболна крачка) и индивидуалните, групови и отборни тактически действия в нападение и защита.

Съдържание на учебната дисциплина:

Техника на играта с и без топка,методика на обучение в техника на придвижване, методика на обучение в тактика на играта в нападение, методика на обучение в тактика на играта в защита, правилознание

Технология на обучението и оценяване:

Обучението включва лекций и практически упражнения. Окончателната оценка се формира от практическия и писмен изпит.

Практически курс по английски език

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 4 ч.пр.у.

Форма на проверка на знанията: изпит

Методическо ръководство:

Катедра Пдагогика Факултет по педагогика

Преподавател:

ст.ас. Яна Рангелова, катедра Педагогика е-mail: yana.rangelova@swu.bg

Анотация:

Курсът по практически английски език е насочен към усъвършенстване на комуникативната компетентност на студентите. На тази основа се използват диалози, текстове и разнообразни упражнения за усвояване на типична спортна терминология и се предлагат модели за прилагането й в комуникативната практика.

Съдържание на учебната дисциплина:

Предвиденият за изучаване езиков материал е тематично обвързан с ежедневни и специфични за спортната дейност речеви ситуации. За постигането на тази цел са подбрани предимно леко адаптирани автентични материали от различни учебни курсове по английски език, специализирани периодични издания и Интернет. В тази връзка граматичният материал е функционално обвързан с подбраните ситуации Технология на обучението:

Практическият курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването на предварително изготвени от преподавателя диалози, текстове, упражнения, аудио-визуални средства и мултимедиини продукти за чуждоезиково обучение.

Самостоятелната подготовка предвижда:

- работа с речници и граматически справочници;

- подготовка за решаване на тестове;

Теория на физическото възпитание

ESCT кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 3л + 1су Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” Факултет „Педагогика”

Лектор:

Проф. Кирил Костов дпн, катедра ТМФВ Е-mail kzkostov@swu.bg

Анотация:

Теорията на физическото възпитание е научна дисциплина, която изучава закономерностите на физическото възпитание, като учебно-образователен и възпитателно-оздравителен процес.

Тя е включена в учебния план на специалност “Физическо възпитание и спорт“ като фундаментална учебна дисциплина, изгражда теоретичната подготовка на студентите, необходима за осмисляне на методиката на обучение и възпитание в различните степени на образователната система и в различните спортове изучавани в училище.

Съдържание на учебната дисциплина:

Чрез лекции и семинарни упражнения студентите овладяват знания за целите, задачите, средствата и принципите на физическото възпитание. Голяма място е отделено на научните теории за адаптацията на човешкия организъм към различни външни въздействия, която е в основата на физическото усъвършенстване на човека. На базата на тези научни теории по нов начин се разглеждат традиционните проблеми на ТФВ: обучението в двигателни действия; свойствата, структурата на двигателните способности и факторите за развитието им.

Технология на обучението:

Обучението включва лекции, семинарни упражнения. Студентите да придобият знания Характеристика и обща класификация на физическите качества. Биомеханични признаци за диференциацията на двигателните качества. Биохимични признаци за диференциация на двигателните качества.Характеристика на силовите способности. Фактори обуславящи проявата и развитието им.

Характеристика на способностите за издръжливост. Фактори обуславящи проява и развитието им.

Характеристика на скоростните способности фактори обуславящи проявата и развитието им.

Лека атлетика – II част

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л + 2 ч.пр.у.

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: практически и писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

Доц. д-р Чавдар Златков Коцев, катедра Спорт е-mail: kotsevsport@swu.bg

Анотация:

Дисциплината дава знания и формира практически умения за техниката и методиката на обучение по лека атлетика, както и формите на занимания и контрол в леката атлетика, осигурявайки необходимия спортно-педагогически потенциал на бъдещите спортни педагози.

Съдържание на учебната дисциплина:

Практическият и лекционният курс включват теми, свързани с историята, класификацията, същността и характерните особености на лекоатлетическите упражнения. Основно внимание се отделя на техниката и методическата последователност на обучението, както и развиването на физическите качества със средствата на леката атлетика. Дисциплината способства и за подобряване на физическата кондиция на студентите с оглед по-успешното усвояване на лекоатлетическите упражнения и постигане на определен минимум от двигателно-функционални възможности, съответстващи на специалисти по физическо възпитание.

Технология на обучението и оценяване:

Лекциите се четат на поток, а практическите упражнения се провеждат по учебни групи. Практическите занятия се провеждат на откритата и закритата спортна база на ЮЗУ, като се използват всички съвременни средства и методи за спортна подготовка. Лекционният материал допълва с теория практическата компетентност на студентите. Извънаудиторната работа на студентите включва тренировъчно-състезателна дейност към представителните отбори на университета или към други спортни клубове, самостоятелна теоретична и практическа подготовка. Поставят се и допълнителни задачи за разработване на реферати и уроци по лека атлетика с ученици.

Оценяването се извършва въз основа на практически и теоретичен изпит. До теоретичен изпит се допускат студенти, които успешно са взели практическия изпит, състоящ се от двигателни тестове за физическа кондиция. Окончателната оценка се оформя от практическия и теоретичния изпит, както и от няколко текущи оценки за усвояване техниката на упражненията.

Плуване ESCK кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1л+0+3 пу Форма на проверка на знанията: изпит практически + писмен

Методическо ръководство:

Катедра ТМФВ, Факултет по педагогика

Лектор:

Доц. д-р Лазар Каменов Гл.ас. Даниела Лекина - е-mail: danilekina@swu.bg

Анотация:

Плуването е спорт популярен както в България, така и в целия свят. Той е отлично средство за физическо възпитание на децата и юношите. Ето защо е включен в Учебните програми по физическо възпитание и спорт на МОНМ в рамките на ядрото на учебно съдържание „Водни спортове”. Като учебна дисциплина от учебния план на специалността «Физически възпитание и спорт» тя е предназначена да даде на студентите теоретико-методична и практическа подготовка, като бъдещи учители, които ще обучават учениците в основите на плувната техника.

Съдържание на учебната дисциплина:

От една страна студентите получават знания за биомеханичните и хидродинамични закономерности на техника на плувни стилове, използвани в състезателното плуване. Включен е теоретичен материал за въздействието на плуването върху организма на плувеца, за подобряването на физическата дееспособност и здравето на упражняващите плуване. Студентите получават и методико-практическа подготовка за обучение в плуване на малки деца и ученици.

Технология на обучението:

Курсът на обучение включва лекции и практически упражнения. Те се провеждат ежеседмично, като ударението пада върху методико-практическата подготовка на студентите, провеждана в закрит плувен басейн.

Физиология (обща и физиология на физическите упражнения)

–  –  –

Анотация: Основната цел на обучението по дисциплината е да даде знания на студентите върху функциите и механизмите на регулация на физиологичните системи в живия организъм на човека в състояние на покой и при физическо натоварване.

Съдържание на учебната дисциплина: Първата част на дисциплината обхваща: биологични основи на физиологията; - обща физиология на възбудими структури, физиология на нервната система, сетивни (аферентни) функции на нервната система, физиология на скелетни мускули и вегетативна нервна система.

Втората част на дисциплината обхваща ендокринните функции и тяхната специфика при стресиндуцираните реакции, основните функции на кръвта и нейните формени елементи, сърдечно-съдови функции и типове кръвообращение, дихателната функция на белите дробове, функцията на храносмилателната система и органите свързани с нея в различните отдели на стомашно-чревния тракт, теоретични основи за оценка на енергоразход, физиологичната характеристика на реналните и екстрареналните отделителни процеси.

Третата част на дисциплината е посветена на физиологичните аспекти на острите и трайни адаптационните промени при системно физическо натоварване или спортна физиология. Тя обхваща: спортната тренировка като комплекс от стрес-индуцирани реакции; - фактори на работоспособността; биохимичните характеристики на енергоосигуряването на скелетно-мускулната работа; - промени в мускулната тъкан и дихателната система при системно физическо натоварване; - промени в кръвта и кръвообращението при системно натоварване; - физиологичните основи на двигателното обучение; – физиологични характеристики на двигателните качества; - физиологична характеристика на методите на спортната тренировка (равномерна тренировка, тренировка с променлив интензитет, интервален метод, повторна тренировка и пр.); - възрастови физиологични особености при спортните занимания; физиологични особености на спортните занятия с жени.

Технология на обучението и оценяването: Основен метод на преподаване на лекционния материал е презентация в Power Point. Практическите упражнения се провеждат в специализирани лаборатории, където студентите имат възможност:

- сами да наблюдават и извършват физиологични експерименти и изследвания и да интерпретират получените резултати; и – да изградят знания и умения чрез софтуерни продукти в компютърен клас, молажи и постерни табла. В края на семестъра студентите получават:

- текуща оценка, въз основа на 2 или 3 теста, и оценка от практическите упражнения; при някои потоци се прилага и допълнителна форма за текущо оценяване чрез изготвяне на реферати; и.- окончателна оценка, въз основа на изпит – писмен и устен, в който текущата и изпитната оценка имат тежести, определени в началото на семестъра.

Учебен курс – зимни спортове

ECTS кредити: 5.0 Хорариум: 60 ч.практически упражнения Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: практически

Методическо ръководство:

Катедра: Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика

Лектори /преподаватели/:

Проф. дн Магдалена Глушкова Тел.: 0887 990801 e-mail: m_glushkova@swu.bg, m_glushkova@abv.bg,

Анотация:

Целта на курса е придобиване на знания относно задачите на обучението по ски, спецификата и условията на провеждане на учебния процес, формиране и усъвършенстване на специфични двигателни умения за изпълнение на ски -техниката. Знания за планиране, организиране и провеждане на занимания по ски от студентите участващи в ски-курса - с хора на различна възраст и с различни двигателни умения.

Съдържание на учебната дисциплина:

Разглеждат се въпроси свързани с възникването, предмета, образователната цели на обучението по ски.

Основни понятия и приложението им в учебния процес по ски. Видове ски дисциплини. Ски оборудване. Особености на избора на ски – оборудването. Монтаж на автомати – технически изисквания за дисциплината слалом, гигантски слалом и спускане. Ски писти – видове, технически особености. Опасносности при обучението по ски. Избор на терен за обучение на хора с различни двигателни способности. Съвременни аспекти на програмите и методиките на обучението по ски. Скитехника и методика на обучение. Правилознание.

Технология на обучението:

Обучението е методико-практическо. Включва упражнения, свързани с овладяване на елементите от ски- техниката на терен и методически указания за обучението.

Оценяване: Оценяването включва текущ контрол върху овладяването на елементите от ски-техниката и методиката на обучението им и практически изпит.

Крайната оценка е функция от оценките от текущия контрол и практическия изпит, в съотношение 40%:60%.

Методика на обучението по футбол

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1л+3пр.у.

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: практически Семестър: ІІІ

Методическо ръководство:

Катедра Спорт и ТМФВ Факултет Общесвено здраве и спорт и факултет Педагогика

Лектор:

Проф.д-р Васил Жечев гл.ас. д-р Валери Цветков E-mail: valeric@swu.bg тел: 073/588 530

Анотация:

Разгледани са основните понятия и класификация на техниката и тактиката на футболната игра, включващи правилното овладяване на техниката на играчите, подаване, водене, спиране, финтови движения, удари по топката с крак и глава, техника на игра на вратаря, индивидуални, групови и отборни тактически действия в нападение и защита.

Съдържание на учебната дисциплина:

Разучават се основните насоки в методиката на преподаване по футбол. Методика, обучение и усъвършенствуване в техника на ударите по топката с крак и глава.

Усъвършенствуване на различните тактически действия на футболната игра в индивидуални и колективни тактичиски дейскввия, в защита и нападение. Целта и задачите са насочени към правилното методико-практическо овладяване на знания за основното съдържание и форма на футболната игра. Чрез тях ще могат правилно да подбират средствата, методите и дозировката за изпълнение на отделни задачи както в училищното така и в извънучилищното футболно занимание в образователната система по физическо възпитание и спорт.

Технология на обучението и оценяване:

Текущ контрол:

След усвояването на всеки раздел от първия (ЗС) и втория (ЛС) семестър, студентите представят изработен от тях план-конспект. Оценява се правилния подбор на упражненията (средствата) и методите, чрез които да се овладява преподавания материал (съдържанието и формата на футболната игра). Оценяват се упражненията, които трябва да са съобразени и да отговарят на съответния етап на обучение (за начално разучаване, за задълбочено разучаване, за затвърдяване и усъвършенстване).

Практически изпит:

По време на семестъра се прилагат контролни практически изпити възрху изучавания материал.

Първият семестър (ЗС) студентите завършват с текуща оценка, която се базира от активното участие в практическите занятия, оценката от текущия контрол (изготвяне на план-конспект) и практически тест, включващ изучаваните през семестъра елементи от футболната игра.

Крайната обобщена оценка се оформя от текущата оценка от първия семестър (ЗС), резултата от текущия контрол и резултата от практически изпит, като оценката се формира по следния начин:

О кр. = Т1+T2+ПР из, където :

- Окр. – крайна оценка

- Т1 – текуща оценка след І модул

- Т2 – текуща оценка след ІІ модул

- ПР – практически изпит

Диференциран критерий за оценка:

слаб 2 – до шест грешки при изпълнение на комплекса от технически похвати;

среден 3 – до четири грешки при изпълнение на комплекса от технически похвати;

добър 4 – до три грешки при изпълнение на комплекса от технически похвати;

много добър 5 – до две грешки при изпълнение на комплекса от технически похвати;

отличен 6 – до една грешка при изпълнение на комплекса от технически похвати;

Подготовката за практически изпит се осъществява на база – индивидуални и групови консултации, методически указания, които биха били полезни при самоподготовката на студентите.

Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи от футболната игра.

Методика на обучението по хандбал

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1ч.л.+ 3 ч.пр.у.

Форма на оценяване: изпит

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт” Лектор: доц. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg Гл.ас. Новко Попов - E-mail: n.popov@swu.bg

Анотация:

Учебната програма дава необходимите знания и създава условия за усвояване на спортно-техническите и спортно-тактическите умения в хандбала. Разгледани са основни методологични въпроси на обучението и тренировката. Представени са научно обосновани методики и програми за организация на обучението и диагностика на постиженията.

Съдържание на учебната дисциплина:

Възникване и развитие на хандбала като спортна игра, Правила на спортната игра, Хандбалът в училище, Основи на техниката в нападение, Основи на техниката в защита, Основи на тактиката в нападение. Основи на тактиката в защита. Диагностика на постиженията на занимаващите се с хандбал.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с мултимедийно представяне. В преподаването се използват примери от дългогодишната научна и методико-практическа дейност на титуляра на дисциплината.

Семинарните занимания се провеждат в съответствие с тематичния лекционен курс, като се цели задълбочаване на знанията и индивидуализиране на обучението.

Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа) Самостоятелната подготовка предвижда:подготовка за упражнения по всяка тема /решаване на казуси, изготвяне на предварителни програми/; подготовка за решаване на тестове, контролни работи и др.;

разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Гимнастика (основна и спортна)

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1 ч.л + 4 ч. упр.

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен изпит Методическо ръководство: катедра „Теория и методика на физическото възпитание” Факултет по Педагогика

Лектор:

Доц. д-р Кремка Петрова Станкова, катедра „Спорт”, Факултет за обществено здраве и спорт е-mail: kremka@swu.bg Анотация Учебната дисциплина „Гимнастика” със статут на задължителна учебна дисциплина е предназначена за студенти бакалаври по „Физическо възпитание и спорт”. Тематичните единици на учебното съдържание и акцентират основно върху Теорията на гимнастиката и понятийния апарат, спецификата, приоритетите и методиката на обучение на различните видове гимнастика. Анализират се възрастови особености и вариативното им приложение с определена насоченост, при определени условия и изисквания, в другите спортове, в домашни условия, на открито, масови гимнастически композиции.

Програмата съдържа актуални средства за методико-практическо усвояване на знанията по основното съдържание на различните видове гимнастика.

Съдържание на учебната програма:

Учебната дисциплина “Гимнастика” формира знания и умения в студентите за съдържанието, целите, задачите и методиката на обучение по гимнастиката. Да подобри физическата им годност със средствата на гимнастиката и усъвършенства и задълбочи педагогическите им знания и умения.

Формират се, разширят и надграждат знанията, уменията и компетенциите на студентите относно гимнастиката, нейната специфика, вариативна и целенасочена приложимост за обогатяване на професионалната им подготовка.

Технология на обучението и оценяване:

Занятията включват следните компоненти – информация, обобщение, преговор, въвеждане на нова информация. Самостоятелни и творчески задачи.

Дават се знания, които да формират и надграждат вече съществуващи умения в студентите по отношение на терминологията, класификации, средства и методи за организиране и преподаване.

Дадена е възможност на специалистите сами да могат да подбират най-оптималния вариант от съдържание, знания и умения за изграждане, структуриране и реализиране на дадена тематична единица, което да подсили творческия, аналитичен и индивидуален характер на педагогическите им умения и способности.

За получаване на подпис и висока оценка се изисква редовно посещение на занятията, активност в часовете и изпълнение на поставените задачи.

Крайната оценка се оформя от:

1. Текущ контрол по време на обучението.

2. Два междинни методикопрактически изпити по време на обучението и един от лекционния модул.

3. Краен семестриален изпит.

В математически моделиран вид тя изглежда така.

–  –  –

При средна оценка различна от Слаб (2).

Дава се възможност на студентите по време на обучението да се освободят от семестриалния изпит при условие, че оценката на всеки един от междинните контролни изпити е над Мн. добър (5).

–  –  –

ECTS кредити: 5.0 Хорариум: 60 ч.пр.у.

Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: практически

Методическо ръководство:

Катедри „Спорт” и „ТМФВ»

Факултет по педагогика доц. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg проф. д-р Атанас Георгиев E-mail: naskoag@swu.bg

Анотация:

Обучението се провежда под формата на учебен кур по водни спортове с продължителност 10 дни.

Целта е да се запознаят студентите с основните изисквания за провеждане на морски лагри с деца и ученици. Овладяват се базови умения за каране на водни ски, уиндсърф, гребна лодка и др.

Усъвършенстват се плувните умения.

Съдържание на учебната дисциплина:

Запознаване с оборудването за водни ски.Обучение за техниката на излизане и владеене на тялото на сухо. Обучение за техниката на излизане във вода. Владеене на тялото върху две ски. Обучение за каране в завой.

Уиндсърф - запознаване с оборудването, посоки на вятъра, Курс на плаване, ветрило Гребане- запознаване с лодките и оборудването, обхват на греблата и основна стойка, гребни цикли, Плуване – усъвършенстване на уменията за плуване на гърди и гръб, плуване на дълга дистанция – техника на плуването и особености, мерки за безопасност

Технология на обучението и оценяване:

Оценяването на студентите се осъществява под формата на текуща оценка, която включва средна аритметична оценка от оценките по отделните спортни дисциплини До изпит се допускат само тези студенти, които участвуват активно и са изпълнили поставените задачи в обучението.

Общи основи на методика на физическото възпитание

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум 2 ч. л.+ 2 чу Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Методическо ръководство: катедра ТМФВ Лектор: проф. дпн Кирил Костов, катедра ТМФВ Тел: 0894426022, e-mail: kzkostov@swu.bg

Анотация:

Теоретичните основи на методиката на физическото възпитание (МФВ) е теоретико-приложна (методико-практическа) учебна дисциплина, която има за цел да запознае студентите от специалността “Физическо възпитание и спорт“ с основополагащите дидактически постановки, с принципите и методите на обучение и възпитание, с формите на работа в училище и извън него и тяхното специфично приложение във физическото възпитание. Като фундаментална теоретико-приложна дисциплина МФВ интегрира знания и от другите дисциплини, включени в учебния план. Най-тясна е тази връзка с “ТФВ”, “Дидактиката”, “Възрастовата физиология и психология”, “Хигиената”.

Съдържание на учебната дисциплина:

Чрез изучаването на тази дисциплина се цели решаването на следните основни задачи:

Получаване на знания от студентите за МФВ като теоретико-приложна дисциплина;

Запознаване на студентите с основните изиксвания при реализирането на учебновъзпитателния процес по физическо възпитание в различните звена и степени на образователната система.

Усвояване на определен обем от знания за възрастово-половите особености при използуването на средствата, методите и формите на физическото възпитание.

Технология на оценяването: Системата за цялостна проверка и оценка на знанията включва три основни момента:

1. Текущ контрол по време на обучението чрез:

а) разработване на курсови работи, реферати, план-конспекти;

2. Междинен писмен изпит – провежда се под формата на тест.

3. Краен (семестриален) изпит (тест) – само за тези студенти, които не са покрили минималните изисквания по предмета (минимума от 50 точки, достатъчни за оценак Среден 3) или искат да си повишат оценката.

Идеята, залегнала в системата се базира на принципа за кредитирането, т.е. събиране на определен брой точки за извършена работа и доказани знания.

Методика на туристическата дейност

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2ч. л.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Лектор:

Проф. д-р Атанас Георгиев, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: naskoag@swu.bg

Анотация:

Целта на обучението е: бъдещите спортни педагози да придобият основни знания за туризма, видовете туризъм, спортовете, които се практикуват в планината и на основата на тези знания да се знаят методиката за организирането и провеждането на различните форми на туристическа практика (разходка, излет, поход, екскурзия), както и състезания по ориентиране с учениците и състезания по състезателно катерене.

Съдържание на учебната дисциплина:

Включва запознаване с характеристиката на туризма, опасности в планината и предпазване от тях, предварителна организация и подготовка за провеждане на туристически походи и прояви, правила за движение в планината, методи и средства за движение по различни видове терени, обща характеристика, същност и съдържание на ориентирането като спорт, общи познания по алпинизъм и изкачване на планините в света, оказване на помощ в планината.

Технология на оценяването:

Текущият контрол се осъществява чрез тестове и събеседване. Студентите полагат писмен изпит.

Методика на водните спортове

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на оценяване: изпит

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт” Лектор: проф. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg

Анотация:

Учебната програма дава необходимите знания и създава условия за усвояване на спортно-техническите и спортно-тактическите умения в гребането, карането на водни ски и уиндсърф. Разгледани са основни методологични въпроси на обучението и тренировката. Представени са научно обосновани методики и програми за организация на обучението и диагностика на постиженията.

Съдържание на учебната дисциплина:

Възникване и развитие на гребането, водните ски и уиндсърфа. Запознаване с оборудването и стъкмяването. Запознаване с методиката на обучение в техниката на гребането, водните ски и уиндсърфа. Курсове спрямо вятъра, ролята на ветровете, качване и слизане по вятъра. Методика на водноспасителните дейности.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с мултимедийно представяне. В преподаването се използват примери от дългогодишната научна и методико-практическа дейност на титуляра на дисциплината.

Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа) Самостоятелната подготовка предвижда:подготовка за упражнения по всяка тема /решаване на казуси, изготвяне на предварителни програми/; подготовка за решаване на тестове, контролни работи и др.;

разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Игрова дейност във физическото възпитание и спорта

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1 ч.л.+ 3 ч.пр.у.

Форма на проверка: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Лектор:

Доц. д-р Евгени Кавдански E-mail: e_kavdanski@swu.bg

Анотация:

Дисциплината има методико-практически характер. Заучаването на голям набор от игри, ще отговори на съвременните изисквания, за придобиване игрови характер на урока в различните възрастови групи при решаване на образователните, възпитателните и оздравителните задачи.

В непринудена емоционална обстановка, използвайки играта като средство на физическото възпитание, студентите ще се научат да реализират учебното съдържание и неговите двигателни еквиваленти – координационни и кондиционни способности в строго определена последователност и дозировка.

Съдържание на учебната дисциплина:

Игри с организиращ характер, игри с лекоатлетически характер, с гимнастически характер, игри с топка, игри с противодействие, гимнастически игри, спортно-подготвителни игри, щафетни игри, игри във водна среда. Игри за развитие на кондиционните способности. Игри за въздействие върху отделни мускулни групи на човешкото тяло.

Технология на обуечението:Pages:   || 2 | 3 |

Похожие работы:

«Книга Елена Исаева. Практическая графология: как узнать характер по почерку скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Практическая графология: как узнать характер по почерку Елена Исаева Книга Елена Исаева. Практическая графология: как узнать характер по почерку скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Елена Исаева. Практическая графология: как узнать характер по почерку скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг!...»

«пш ш&цщодъ ЯФвптлп&ьот имшыгшз!' ЗЬЧДОМФР ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР ^итш'ршЦш1|шБ ({{ишм^ш&БЬг № о—6, 19о0 Общественные науки Г. Д. Дарбинян О т р а ж е н и е д р у ж б ы н а р о д о в СССР в армянской советской литературе Тема дружбы народов СССР стала одной из ведущих в литературе социалистического реализма. Она имеет громадное значение в деле укрепления и дальнейшего сплочения могучего социалистического лагеря и воспитания трудящихся в духе пролетарского интернационализма....»

«Представитель работников Директор Председатель Профкома МБОУ лицея № 14 г.Ставрополя О.С.Терехова Медведева В.А. «_» 20 _ г. «_» 20 _ г. М.П. М.П. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 14 города Ставрополя на 2015-2018 гг. Зарегистрировано Зарегистрировано в комитете труда в городской организации профсоюза и социальной защиты населения работников народного администрации города Ставрополя образования и науки Российской Федерации Рег. № Рег. №...»

«Наталья Николаевна Александрова Три мужа и ротвейлер OCR LitPortal http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122062 Александрова Н. Три мужа и ротвейлер: Роман : Издательский Дом «Нева»; СПб.; 2004 ISBN 5-7654-3687-0 Аннотация Переводчица Лариса мечтала в тишине и спокойствии усесться за перевод французского романа, но не тутто было! Она случайно становится свидетельницей загадочного убийства, и, как назло, попадается на глаза киллерам. А свидетеля грех не убрать с дороги. Злоумышленники...»

«Исследования и разработки для удовлетворения медико-санитарных потребностей в развивающихся странах: Укрепление глобального финансирования и координации Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация Исследования и разработки для удовлетворения медико-санитарных потребностей в развивающихся странах: Укрепление глобального финансирования и координации Доклад Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и...»

«Генеральная Ассамблея A/69/1 Официальные отчеты Шестьдесят девятая сессия Дополнение № 1 Доклад Генерального секретаря о работе Организации Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2014 14-57969 1/90 Примечание Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций. ISSN 0252-0001 14-57969 2/90 [21 июля 2014 года] Содержание Глава Пункты...»

«Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» Краевая профильная оздоровительно-образовательная смена «Гражданин» Чтобы и наши дети об этом помнили, как мы. Приветствуем тебя, дорогой друг! Если ты читаешь эту книгу, то мы с тобой единомышленники – ты тоже ответственный юный Гражданин России, который не может сидеть сложа руки, который стремится сделать лучше мир и самого себя. Расскажем тебе предысторию этой...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ Внеклассная проектная деятельность Основные термины и принципы организации работы над проектами Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной це ли в течение заданного периода в рамках имеющихся возмож ностей. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 1) направлены на достижение конкретных целей; 2) включают в себя...»

«Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Бухгалтерский отчёт за 2008 год Пояснительная записка 1. Общие сведения ОАО «НГК «Славнефть» (далее Общество) зарегистрировано по адресу : 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4. Численность персонала Общества составляет 5 человека на 31.12.2008 (545 человек по состоянию на 31.12.2007). Общество было учреждено 26 августа 1994 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 года № 305 и...»

«Georges Nivat Page 1 11/8/2001 ЖОРЖ НИВА СОЛЖЕНИЦЫН Перевел с французского Симон Маркиш в сотрудничестве с автором Издательство «Художественная литература» Москва Georges Nivat Page 2 11/8/2001 СОДЕРЖАНИЕ Игорь Виноградов Предисловие К русскому читателю Вехи «.И от крика бывают обвалы» Споры Континенты реальности Замки свода Борец Воин Божий Писать по-русски! Быть русским! «С того берега» Примечания Библиография Georges Nivat Page 3 11/8/2001 ПРЕДИСЛОВИЕ Первая глава этой книги, представляющая...»

«№ 2 (71) 28 февраля 2014 года АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 февраля 2014 года № 74 Об отмене постановлений от 11 мая 2012 года №348,01 октября 2012 года №729 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Считать утратившим силу: 1.1....»

«Вся правда о самарском интернете Исследование информационных ресурсов самарского сегмента Рунета Исследование информационных ресурсов самарского сегмента Рунета Оглавление Об исследовании Введение Термины и понятия 5 Особенности медиаполя Самарской области Характеристика медиапространства Самарской области в зоне интернета 7 Предмет исследования 9 Информационные ресурсы Самарской области 9 Интернет-проекты, имеющие Свидетельство о регистрации СМИ 11 Информационная активность интернет-ресурсов...»

«Об утверждении новой редакции Положения о скидках со сформированной стоимости обучения, предоставляемых студентам и учащимся, обучающимся в учреждениях образования комплекса БГУ На основании пункта 2 «О скидках по оплате за обучение для определенных категорий иностранных обучающихся» решения ректората от 12.05.2015 № 2 2 ПРРЖАЗЫВАЮ: 1. Внести изменения в Положение о скидках со сформированной стоимости обучения, предоставляемых студентам и учащимся, обучающимся в учреждениях образования...»

«Электронная тайга Югры 2009, № 4, 17 февраля Содержание: Л.Щербакова. Движение школьных лесничеств Югры: сделано от души и на совесть! В связи с подготовкой к проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 2009 года, окружного слета школьных лесничеств и экологических объединений, других природоохранных мероприятий возникли идеи реформирования движения школьных лесничеств автономного округа, придания ему большей экологической направленности. Относительно последнего возникают...»

«MІR Московский институт экспертизы и испытаний кафедра метрологии и метрологического обеспечения Левин Сергей Федорович 117418, Москва, Нахимовский проспект, 31. Т/ф.: +7 (495) 668-2814. E-Mail: AntoninaEL@rostest.r u Когда понятия не соответственны – суждения неправильны, когда суждения неправильны – дела не исполняются. Конфуций (552 – 479) «Исправление имен» Метрологическая деятельность должна начинаться с постановки измерительной задачи. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ МЕТРОЛОГИИ И...»

«Экологическое общество «Зеленое спасение» благодарит за содействие в издании данного номера Вестника Гуманистический институт по сотрудничеству в целях развития Hivos (Нидерланды) и Министерство иностранных дел и по делам Содружества (Посольство Великобритании в Республике Казахстан, г.Астана).ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ Вестник “Зеленое спасение” №1 Алматы, 2008 СОДЕРЖАНИЕ От редакции ВПЕРЕД К ПРИРОДЕ Ханс-Йоахим Шлегель Вперед к природе (интервью) Джейн Нокс-Война Сила и очарование речки Алден...»

«Михаил Алексеевский Телефонные розыгрыши как жанр детского фольклора Детские телефонные розыгрыши широко распространены в современном обществе, так что практически каждый человек, регулярно пользующийся телефоном, неоднократно сталкивался с этим явлением. Речь идет о ситуации, когда ребенок звонит по случайному номеру незнакомому человеку и ведет с ним абсурдный разговор, пытаясь «разыграть» его. Классическим примером телефонного розыгрыша служит такой диалог:Это квартира Зайцевых? Нет. А...»

«А. А. Акатов, Ю. С. Коряковский ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ на СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Санкт-Петербург 2009г. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ 192-рп от 14 апреля 2008 года © А. А. Акатов, Ю. С. Коряковский © Верстка А. Костенко 2009г. © Дизайн обложки А. Костенко 2009г. © Оформление ООО «Bridge» ВВЕДЕНИЕ Человеку свойственно бояться того, о чём он не имеет представления. Мы боимся радиации и того,...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Kama Institute of Humanitarian and Engineering Technologies Tashkent Automobile and Road Institute Tashkent Automobile and Road College SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: PARADIGMATIC CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF INTEGRATION Materials of the international scientific conference on October 28–29, 2015 Prague Science, engineering and technology in the context of globalization: paradigmatic characteristics and problems...»

«YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici Buraxl II BAKI 2013 Azrbaycan Milli Kitabxanasnn 90 illik yubileyin hsr olunur YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici Buraxl II BAKI 2013 Ba redaktor : K.M.Tahirov flsf doktoru, mkdar mdniyyt iisi Trtibilr: L.Talbova, L.Barova Yeni kitablar: biblioqrafik gstrici /ba red. K.Tahirov; trt. ed.: L.Talbova [v b.]; M.F.Axundov adna Azrbаycаn Milli Kitabxanas.Bak, 2013.Buraxl II. 290 s. M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanas, 2013 Gstrici haqqnda...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.