WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 || 3 |

«КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Образователно – квалификационна степен: Бакалавър Професионална квалификация: Учител І. Изисквания към ...»

-- [ Страница 2 ] --

Методико-практическите упражнения следват тематичния план на дисциплината. Използват се голям набор от най-различни уреди и пособия, като практически се заучават предвидените за всяко занимание игри.

Провеждат се два едночасови теста от 15 въпроса, след преминаване на определен обем от учебния материал. Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Методика на физическото възпитание в средното общообразователно училище ECTS кредити: 7.0 Седмичен хорариум: 3 ч.л.+1 ч.с.у.+2 ч.пр.у.

Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедри „Спорт” и ТМФВ Факултет „Обществено здраве и спорт”, Факултет по педагогика Лектор: проф. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg Гл.ас. д-р Даниела Томова E-mail: danitomova@swu.bg

Анотация:

Учебната програма по дисциплината „Физическото възпитание и спорт в Средното общообразователно училище” запознава студентите от специалността ”Педагогика на обучението по физическо възпитание” с oбразователната система по физическо възпитание и спорт за 1-12 клас на Средното общообразователно училище.

Съдържание на учебната дисциплина:

В четири раздела е разгледана следната проблематика:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание /стандарт/, Новите учебни програми физическо възпитание и спорт за СОУ и спортните училища, Система за ежегодно оценяване постиженията на учениците по физическо възпитание и спорт. Въвеждане на матура по физическо възпитание и спорт за СОУ, спортна подготовка и ТМСТ за спортните училища. Организация и провеждане на третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт.

Определят се знанията, уменията и отношенията, които трябва да постигат учениците в края образователна степен и етап по всяко едно от основните и допълнителните ядра на учебното съдържание. Конкретно са посочени изисквания за равнището на физическа подготвеност за всеки клас, етап и степен. Акцетът е върху овладяването на спортно-технически и тактически знания и умения с цел постигането на спортна образованост (начална, обща и специална). Обосновава се включването на редица нови спортове в учебното съдържание. В учебната програма са представени системите за оценяване в различните етапи и степени на образователната система въз основа на един обстоен анализ на учебно-възпитателния процес по предмета и теорията на оценяването.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с мултимедийно представяне. В преподаването се използват примери от дългогодишната научна и методико-практическа дейност на титуляра на дисциплината.

Семинарните занимания се провеждат в съответствие с тематичния лекционен курс, като се цели задълбочаване на знанията и индивидуализиране на обучението.

Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа) Самостоятелната подготовка предвижда:подготовка за упражнения по всяка тема /решаване на казуси, изготвяне на предварителни програми /; подготовка за решаване на тестове, контролни работи и др.;

разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Методика на обучението по Волейбол

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 1л + 3пу Форма на проферка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Методично ръководство;

Катедри ТМФВ и „Спорт”.

Факултет по педагогика и Факултет „Обществено здраве и спорт”.

Лектор:

Доц. Д-р Илия Антонов, катедра « Спорт»

Ст.пр. Станислав Атанасов, катедра « Спорт»

E-mail: s.atanasov@swu.bg Анотация Програмата обхваща пълния обем на учебния материал за дисциплината „Волейбол”. Съдържанието включва основните методически и практически въпроси съобразно изискванията на обучението за подготовка на учители със степен Бакалавър.

Програмата предвижда запознаване с основните елементи от техниката на волейболната игра, а така също и с индивидуалните групови и отборни тактически действия в нападение и защита.

Особено внимание е отделено на методиката на обучение в техниката и тактиката, запознаване с правилознанието и съдийството и прилагането на техническите умения и тактически знания при практикуване на играта.

Съдържание на учебната дисциплина:

Съдържанието на учебната дисциплина е разпределено в три модула практически упражнения.

Първи модул:

Техника на волейболната игра – 28 часа

Втори модул:

Тактика на волейболната игра – 6 часа

Трети модул:

Методика на преподаване и контролно практическо упражнение – 11 часа Лекционен курс – 15 часа

Технология на обучението и оценяване:

Всички практически упражнения следват лекциите тематично.

Крайната оценка се формира на базата на три домашни задания – Д1, Д2, Д3 плюс практическо изпитване което представлява контролно упражнение по нормативи (подаване – „П”), (начален удар – „НУ”), (забиване – „З”), плюс писмен изпит включващ въпроси от (техниката „Техн.”), (тактиката „Такт.”), (правилознанието „Пр.”).

–  –  –

ECTS кредити: 5.0 Хорариум: 60 ч.пр.упр.

Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: практически изпит

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Преподавател:

Проф. д-р Атанас Георгиев, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: naskoag@swu.bg

Анотация:

Целта на курса е да се получат основни знания и умения при общуването с планината, които студентите да могат да прилагат като учители. Да могат да организират и провеждат туристически прояви с учениците по модул „Туризъм”.

Съдържание на учебната дисциплина:

Усвояване на основните правила, умения и навици за движение в непозната местност с карта и компас;

усвояване на техниките за движение по различните терени и наклони; усвояване на умения за изграждане на палатъчен бивак и знания за спазване на правила за бивакиране. Запознаване и с красотите на българската природа, с опасностите при различните форми на туристическа практика.

Студентите се учат на подготовка и организиране на туристически излети и походи, на изисквания към екипировката и личните съоръжения, на уважение към другия, на другарство и взаимопомощ.

Технология на оценяването:

В занятията по ориентиране, след показване работата с компас и карта, се осъществява контрол от преподавателите с тестове за движение по азимут и познаване на условните знаци. На края на курса се провежда истинско състезание по ориентиране, като времето за преминаване на състезателния маршрут определя и оценката на студентите (при положение, че са открити всички контролни точки). За успешното завършване курса по туризъм, всеки студент трябва да се е изкачил и на връх над 2500 метра, както и да може да разпъне малка палатка за определено време.

Биохимия на физическите упражнения

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.с.у.

Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Химия”, Природо-математически факултет

Лектор:

Доц. д-р Милена Колева

Анотация:

Курсът по Биохимия включва някои основни принципи на биохимията, свързани с изучаване на сложната многомолекулна организация на живата материя. Разглеждат се основните органични структури в биосферата, както и техните производни структури – биологичните макромолекули.Изучават се особеностите на техния строеж, структура и функции, които лежат в основата на биологичните прояви на живата материя. Разглеждат се основни биохимични реакции и вериги ото биохимични процеси ускорени от ензимите, тяхната химична природа и механизма на тяхното действие.

Получава се информация относно основите на биологичното окисление, снабдяването и превръщането на енергията в клетката. Изучават се важни и основни метаболитни пътища от обмяната на веществата в живите организми. Придобива се представа за регулирането, контрола и интеграцията на биохимичните процеси в организмите. В специалната част се изучава биохимичната характеристика на мускулното съкращение, физическото натоварване и работоспособност, на умората, възстановяването и свръхвъзстановяването при физически упражнения.

Спортна дейност – стрес, адаптация

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.сем.упр.

Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен изпит

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Лектор:

Доц. д-р Евгени Кавдански кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: e_kavdanski@swu.bg

Анотация:

Спортната дейност и в частност развитието на теорията и методиката на спортната тренировка, отразява нарастващите социални функции на спорта в съвременното общество. Анализът на подготовката на елитните спортисти за олимпийски, световни, европейски и други големи състезания показва, че рекордните постижения в спорта са тясно свързани и обвързани с науката и техническия прогрес.

Оттук следва, че интелектуализацията на спортната тренировка се явява централен и доминиращ фактор на спортното постижение в съвременните системи на спортната подготовка.

Съдържание на учебната дисциплина:

Спортната дейност като адаптационен процес – въведение, основни понятия, специфика на адаптационния процес. Адаптационен процес – стадии и фази при спортната дейност. Стресът като компонент в спортната дейност. Основни положения и класификации на стреса. Тренировката като стресов фактор. Спорт и адаптация – методологическа база, видове адаптация, механизъм на адаптацията при физическо натоварване, аптационен процес при нестандартни условия. Същност на тренировъчното натоварване – основни теории, структура, оптимално натоварване, принципи на натоварването. Срочна адаптация – умора и адаптация, видове, фактори. Възстановяване и адаптация.

Дълготрайна адаптация. Адаптация към различни климатични условия. Височинна адаптация.

Технология на обучението:

По време на семестъра се прави текущ контрол по зададени въпроси от преминатия материал.

Студентите е необходимо да демонстрират знания по предадения материал и да могат да коментират резултатите от тях.

Относителният дял /тежест в проценти/ на оценката от текущия контрол в крайната оценка е 40 % В края на курса се полага писмен изпит върху лекционния материал и предложената литература по отделни теми. Крайната обобщена оценка се оформя от активността и участието в занятията, резултатите от текущия контрол и окончателния изпитен тест. От изпит се освобождават онези студенти, които при текущия контрол са получили оценка минимум много добър.Подготовката за семестриален изпит се осъществява на база – конспект за изпит, примерни въпроси, които биха били полезни при самоподготовката на студентите.

Методика на зимните спортове

ESTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на оценяване: текущ контрол и изпит

Методическо ръководство:

Катетра: „Спорт”, Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

гл.ас.д-р Иван Глушков, кат.„Спорт” E-mail: ivanglushkov@aswu.bg

Анотация:

Учебната програма на дисциплината е съобразена със съвременните постижения на зимните спортове, с промените в международния правилник за провеждане на състезания, с развитието на ски-техниката и моделирането на движенията.

Основните задачи на дисциплината са насочени към придобиване на знания от студентите за състоянието и значението на съвремения спорт в алпийските, бегови дисциплини, в ски-скоковете и комбинациите от дисциплини. Интегрира знания от ТМСТ, педагогиката, физиологията, биомеханиката и др. научни направления.

Съдържание на учебната дисциплина Възникване и развитие на плъзгането със ски по света и у нас.

Изискания към спортното оборудване за различните спортни дисциплини. Ски - видове, структура, размери, производители, физически параметри, подбор, поддръжка съхранение, монтаж.Автомати, обувки, щеки.

Писти – степени на трудност, профили, изисквания,параметри. Сняг – видове, особености. Размери на пистите за обучение и състезания от различен ранг.

Видове алпийски ски дисциплини. Спускане – характеристика, терени, скорост, техника на спускане, оборудване на спускача.

Супер-гигански слалом – характеристика, техника на изпълнение, писти, размери, ски-оборудване.

Гигански слалом- характеристика.

Слалом – характеристика. Комбинации от алпийски дисциплини.

Слаломни врати – видове, изисквания за различните алпийски дисциплини, подреждане, разстояния, отстояния. Изготвяне от студентите на слаломни трасета (графично, в аудиторията), за спускане, гигантски слалом и слалом.

Ски-вакси- видове, подбор, подготовка на ските за полагане, полагане (техники и пособия), почистване на ваксите.

Писти за ски-бягане – характеристика, размери, профили, трасиране, поддържане.

Ски оборудване на скиора – бегач. Ски – размери, профили, автомати, обувки, щеки, облекло.

Ски-бягане – видове, техника на изпълнение. Запознаване с основните ходове със ски – двукрачен последователен ход, безкрачен едновременен, еднокрачен едновременен, ножичен и др.

Ски – скок. Видове шанци – размери, профили на шанцата и на ски-терена. Ски за скачане, автомати, обувки, изисквания към облеклото на скачача. Северни комбинации.

Правилознание за алпийските ски – дисциплини.

Правилознание за ски-беговите и ски-скоковите дисциплини.

Технология на обучението и оценяване: Обучението се провежда под формата на лекции, като оценяването включва текущ контрол и писмен изпит, като крайната оценка е функция от двете.

Технологията за формирането й и използваните критерии са подробно описани в учебната програма на дисциплината.

Тенис на маса

ESTS кредити: 2.0 седмичен хорариум: 2 пр.у Форма на оценяване: практически изпит статут на дисциплината: избираема

Методическо ръководство:

Катетра: ТМФВ Педагогически факултет

Преподавател:

гл.ас.д-р Иван Глушков, кат.„Спорт” E-mail: ivanglushkov@aswu.bg

Анотация: Обучението по избираемата дисциплина "Тенис на маса" има за цел да осигури методикопрактическа подготовка на студентите от специалността "ПОФВ", свързана със:

1. Формиране на двигателни умения и навици за играта "Тенис на маса"; формиране на практически умения за организиране и провеждане на занимания и др.

2. Технологична подготовка на студентите, свързана с технологията на овладяване на учебния материал; технология на организиране и провеждане на занимания по тенис на маса с ученици от различните образователни степени.

Съдържание на учебната дисциплина: Запознаване на студентите с общите постановки в тениса на маса. Основни положения и движения (действия) с ракетата. Начални удари (сервис) - видове и техника на изпълнение. Отбранителни (защитни) действия с ракетата - видове и техника на изпълнение.

Нападателни удари - видове и техника на изпълнение.

Контранападателни удари - видове и техника на изпълнение.

Технология на обучението и оценяване: Практическите упражнения включват следните компоненти:

овладяване на техниката на изпълнение на двигателните умения и навици, необходими за практическото изпълнение на елементите от тениса на маса;

овладяване на техниката на играта в нападение и отбрана;

овладяване на правилознанието на тениса на маса;

Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставените задачи и активно участие в часовете.

Основен принцип при текущия контрол на усвояемостта е принципът на двупосочната връзка между оценител и оценяван, при която демонстрацията на практическите умения и разсъжденията на студентите по техниката и тактиката на изпълнение на двигателните действия, по методиката на преподаване представляват съществен компонент при формирането на крайната оценка на студента в избираемата дисциплина "Тенис на маса".

Текуща педагогическа практика І част

ECTS кредити: 5 Седмичен хорариум: 3 ч. пр. у.

Форма на проверка: текуща оценка Вид на изпита: практически изпит

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Преподавател:

Доц. д-р. Евгени Кавдански, гл.ас.д-р Томова, гл.ас.д-р В. Цветков, гл.ас. И.Канелов Тел. 073 588530 E-mail: e_kavdanski@swu.bg danitomova@swu.bg valeric@swu.bg i_kanelov@abv.bg

Анотация:

Използвайки натрупаните теоретични знания по проблемите на училищното физическо възпитание, усвоявайки нови такива най-вече за практическото използване на разнообразните методи и средства, студентите не само участват активно в учебната работа, но я планират, организират и реализират пряко като пълноправни действащи учители.

Обучението в дисциплината е насочено не само за пороверка цялостната подготовка на студентите при провеждане на конкретно занимание, но и към творческото им участие по време на детайлния критично- аналитичен разбор след него. Това ги стимулира към активност, критично мислене, развива способностите им за оценка и самооценка.

Съдържание на учебната дисциплина:

Студентите се запознават непосредствено с практическата реализация на професията “учител по физическо възпитание”. Продължават обучението си в условията на реално действащи отношения и взаимоотношения между субектите на педагогическия процес.

Задълбочават знанията и уменията си в непосредственото текущо планиране на урочната работа, чрез изготвяне на план-конспекти за провежданите от тях уроци.

Получават възможност за самостоятелна творческа професионална реализация, в реални училищни условия.

Технология на обучението:

Подготвят се и се изнасят уроци по физическо възпитание и спорт в различните степени на образователната система. Темите на отделните уроци се поставят от базовите учители за различните ядра от учебното съдържание. След предварително разработен план-конспект и консултация с титуляра на дисциплината, урока се провежда в реални условия с учениците в училище. Оценяват се по два проведени урока за всяка възрастова група. На тази основа и участието в конферирането след всеки урок на колегите си, се оформя крайната оценка.

Психология на физическото възпитание и спорта ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 2л + 2 пр.у Форма за проверка на знанията: Вид на изпита: писмен

- Резултати от текущ контрол по време на обучението.

Методическо ръководство:

катедра „Спорт” Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

Доц. д-р Кремка Петрова Станкова е-mail: kremka@swu.bg Анотация Задължителната учебна дисциплина „Психология на физическото възпитание и спорта” е предназначена за студенти ІІІ-ти курс специалност „Физическо възпитание и спорт”.

Тя е акцентирана върху закономерностите и характеристиките на отделните психични процеси и тяхното проявление в дейността, респективно спортнодвигателната дейност, включително и за изграждане и функциониране на индивидуална стратегия на поведение и дейност на личността. Обръща се особено внимание на функционалните и психосоциални особености на личността и спецификата на спортнодвигателната дейност като среда и катализатор за формиране на рефлексивни способности. В тази насока се дава нова светлина върху психологическата характеристика на двигателното обучение във физическото възпитание и спорта и неговото управление и осигуряване.

Съдържание на учебната дисциплина:

Учебната дисциплина осигурява висока професионална психолого-педагогическа компетентност на обучаваните специалисти по отношение на двигателната активност и спорта с цялото им многообразие и специфика и актуалност при формиране, проявление и отношения на личността.

Програмата разглежда и актуални връзки и взаимозависимости по отношение на функционални особености и педагогически аспекти на физическото и психично здраве на личността, свързани със спортнодвигателната дейност. Тя дава знания, възможности и умения на обучаваните студенти за индивидуализиране и класифициране на информация за извеждане на основни групи проблеми и трудности във връзка с психологическият анализ на тяхната същност с цел решаване, преодоляване и адаптирането им.

Технология на обучението и оценяване:

В основата на заложеното учебно съдържание и технологията на обучение по учебната дисциплина “Психология на ФВ и спорта” е залегнала необходимостта от развитие на висок психологопедагогически професионализъм и самоусъвършенстване в процеса на обучение на студентите на база, себепознание, реална оценка и самооценка и формиране на рефлексивни позиции във всички нива на познанието и дейността, респективно спортно-двигателната дейност.

Основни компоненти в преподаването са: въвеждане на информация, обобщение, преговор, анали на базова информация, надграждане с нова информация. Решаване на психологически казуси.

По време на семестъра студентите правят три контролни работи (след всеки модул).

Изисквания за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията и активност в часовете.

Крайната оценка се формира от:

- Резултатите от текущия контрол по време на обучението;

- Оценката от контролните след всеки от модулите;

- Оценката от семестриалния изпит.

Крайното оценяване се осъществява от титуляра на дисциплината при изпита, който включва писмена част и последващо устно събеседване със студента.

В математически моделиран вид тя изглежда така:

–  –  –

При средна оценка различна от слаб (2).

При провеждането на контролните в края на всеки модул от обучението, ако студентът получи оценка над Мн. добър (5) му се предоставя възможност да освободи от изпита съответната част от учебния материал.

–  –  –

ECTS кредити: Седмичен хорариум: 2 ч.пр.у.

2.0 Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: текуща оценка

Методическо ръководство:

Катедра Педагогика, Факултет по педагогика

Преподавател:

гл. ас. д-р Николай Цанков, катедра Педагогика е-mail ntzankov@swu.bg

Анотация:

Информационните и комуникационните технологии и възможностите за тяхното адекватно използване са неделима част от функционалната грамотност на съвременните учители по Физическо възпитание и спорт. Акцентът в обучението по дисциплината е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често използваните в системата на образованието приложни продукти от областта на информационните технологии, както и възможностите им за дизайн на образователната среда за обучение в училище. Това ще допринесе за изграждане в обучаемите на самочувствие за приложимост на придобитите компетенции в реални ситуации в образователните институции. Направен е опит да се преоцени и преаранжира досегашната практика за обучение на студентите от педагогическите специалности в която се наблюдава преподаване извън контекста на бъдещата им дейност в училище.

Съдържание на учебната дисциплина:

(в рамките на 6-7 компютърни реда, size 12) Възможности за текстообработващите система за разработване на елементи от училищната документация, използвана от учителите в началните училища. Решаване на задачи за разработване на дидактически материали подпомагащи обучението в началното училище. Възможности на MS Excel за обработка на данни в помощ на учителите. Възможности на информационните технологии за представяне на информация. Компютърни презентации за учебни цели в началното училище. Интернет в дейността на началните учители. Възможности на информационните технологии за дейността на учителя по Физическо възпитание и спорт.

Технология на обучението:

Реализирането на обучението е базирано на основните идеи и принципи на конструктивизма, като съвременна образователна парадигма. В основата стой принципа за ситуативността и задачата.

Подбрани са ситуации от училищна практика и на базата на тях са конструирани задачи, за решаването на които са използвани информационните технологии. Практическите упражнения са организирани и контролирани чрез използването на десктоп виртуализация, което позволява на преподавателя да подпомага работата на студентите на всеки етап от обучението. Регулярно след всеки модул се диагностицират постиженията на студентите (тестове и практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на формирането на текущата оценка.

Теория и методика на спортната тренировка

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 2л + 1 су Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Лектор:

Проф. д-р Атанас Георгиев, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: naskoag@swu.bg

Анотация:

Основните цели на курса са запознаване със закономерностите и общометодологическите проблеми на спортната тренировка. Анализират се методите и соредствата на спортната тренировка. Специално внимание се отделя на видовете подготовка, на планирането и управлението на тренировъчния процес, на подбора и прогнозирането на спортните способности. Лекционният курс е разработен в съответствие със съвременните изисквания за управление на тренировъчния процес и ще подпомогне студентите в тяхната бъдеща педагогическа дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Съдържание на учебната дисциплина:

Запознаване със същността и функциите на съвременния спорт; система на спортната тренировка;

основни закономерности на спортната тренировка; спортната тренировка като процес на управление;

натоварването в спортната тренировка; умора и възстановяване; тренираност и спортна форма; подбор и прогнозиране на спортните способности; ранно обучение и начална спортна подготовка; контрол в спорта – общометодологически и арганизационни проблеми. Контрол върху равнището на двигателните качества, техниката и динамиката на натоварването; средства и методи за контрол в спорта.

Технология на оценяването:

Обучението включва лекции, семинарни упражнения и тест, и реферат. Самостоятелната задача е разработване на реферат. Изпитът е върху изучаваното учебно съдържание. Окончателната оценка се формира от оценките на теста, реферата и изпита.

Методология и методи на спортнопедагогическите изследвания

ECTS кредити: 6.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 2 с.у.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Методическо ръководство: катедра „Теория и методика на физическото възпитание” Лектор: проф. дпн Кирил Костов, катедра ТМФВ e-mail: kzkostov@swu.bg

Анотация:

Целите на дисциплината „Методология и методи на научните изследвания във физическото възпитание и спорта” са:

Да запознае студентите от специалност ‘Физическо възпитание и спорт’’ със същността и особеностите на научната работа, като специфична познавателна човешка дейност;

Да им даде необходимите фундаментални знания, умения и навици за извършването на изследователска дейност и като резултат от всичко това да се повиши ефективността на тяхната бъдеща професионално-педагогическа работа;

Да повиши тяхната методологическа грамотност.

Съдържание на учебната дисциплина:

Чрез запознаването с основните теоретични положения, с методологическите похвати, принципи и методи на изследователска дейност в областта на физическото възпитание и спорта и чрез овладяването на необходимите метрологически и изчислителни процедури, студентите ще се научат да откриват научни проблеми, да разработват концепции, да формулират научни тези и хипотези, да провеждат експериментална работа, да анализират получените резултати, да правят изводи и обобщаващи заключения, да оформят различни по характер и насоченост научни трудове.

Технология на оценяването:

Системата за цялостна проверка и оценка на знанията включва три основни момента:

1.Текущ контрол по време на обучението чрез:

а) разработване на курсови работи, реферати, план-конспекти;

б) решаване на казуси, проблемни ситуации и индивидуални задачи по време на семинарни упражнения.

2. Междинен писмен изпит – полагане на три междинни писмени изпита под формата на тест.

3. Краен (семестриален) изпит – само за тези студенти, които не са покрили минималните изисквания по предмета (минимума от 50 точки, достатъчни за оценак Среден 3) или искат да си повишат оценката.

Идеята, залегнала в системата се базира на принципа за кредитирането, т.е. събиране на определен брой точки за извършена работа и доказани знания.

–  –  –

ECTS кредити: 3.0 Форма на проверка на знанията: изпит Седмичен хорариум: 3 ч.пр.у.

Методично ръководство : Вид на изпита:практически изпит Катедра Спорт Факултет Обществено здраве и спорт

Преподавател:

Гл.ас.Наталия Петрова, кат. Спорт E-mail: natalia.petrova@swu.bg Анотация Спортният масаж е нова и доказана необходимост при всички спортни специалисти, който може да намери голямо приложение в тренировъчните програми. Неговият ефект се изразява в укрепване мускулатурата на гърба и корема, раменния пояс и долните крайници. Използват за бързо възстановяване и премахване на предстартови състояния.Не предизвиква стрес, приятен и лесен за изпълнение.

Методи на преподаване: Практически упражнения

Съдържание на учебната дисциплина:

Предмет и задачи на дисциплината и нейното място и значение специалистите по „Физическо възпитание и спорт”. Видове похвати, Приложение при различни заболявания. Масажът е пасивно средство на кинезитерапията, неразделна част от комплексната терапия на пациентите.

Масажът е кинезитерапевтичен метод, който се свежда до нанасяне на дозирани механични въздействия върху тялото чрез различно подбрани похвати, изпълнени от ръката на масажиста или с помощта на специални апарати с профилактична и лечебна цел.

Цел и задачи: Получените знания по дисциплината трябва да дадат необходимата основа – познания за масажните похвати с оглед съчетаването им в практиката с кинезитерапевтичните средства и методи-за комплексното лечение на нуждаещите се пациенти.

Основни задачи:

Запознаване на студентите с основи на масажа Овладяване на техниката на масаж Осъзнаване ролята на овладените знания и придобиване умения за прилагането им при отделните заболявания и травми Масаж за развиване на качества

Технология на обучението и оценяване:

практическите упражнения се провеждат на групи до 15 души в учебно-рехабилитационен център- база на ЮЗУ,,Неофит Рилски” Благоевград. Текущият контрол се осъществява както по време на упражненията, така и по време през семестъра чрез контролни проверки и въпроси. Обучението по дисциплината завършва с практически изпит, състоящ се от практическото му демонстриране на похвати от студентите и отговор на въпроси по предварително раздаден конспект.

Ритмика и танци

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 3 ч.пр.у.

Форма на оценяване: изпит Статут на дисциплината: избираема

Методическо ръководство:

Катедра: ТМФВ Факултет: Педагогика

Преподавател:

Х.пр. Данаила Маникатова

Анотация:

Дисциплината „Ритмика и танци” съдържа обощен преглед,представяне и запознаване с богатството на българския танцов фолклор от различните етнографски области на България.

Студентите изучават танцови елементи,танцови движения,танцови упражнения,фолклорни хора и танци от всички етнографски области на България,съобразени с тяхното бъдещо прилагане и преподаване в учебната програма по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в началните и средни училища.

Съдържание на учебната дисциплина:

Студентите се запознават с изключителното богатство и разнообразие на българските народни танци,както по движения и метро-ритмика,така и по форма,начин на залавяне и брой на изпълнители.Не на последно място се обръща необходимото внимание на всестранното въздействие на танците върху човешкия организъм(физиологично,психично,възпитателно и т.н.).

Учебната дисциплина има за цел да даде на студентите, обучавани в специалността „Физическо възпитание и спорт” необходимите знания в тази насока.

Технология на обучението и оценяване:

Целта на практическите упражнения,провеждани в танцови зали,с корепетитор или с фолклорни музикални записи,е да запознае и въведе студентите в стила и характера на българските народни танци,принципите,особеностите и евентуалните проблеми,свързани с двигателната ритмика и нейното прилагане.Заучаване и изпълнение на разнообразни ритмически двигателни модели и подходящото им съчетание с методите и средствата за преподаване.Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба № 21 на МОН от 30.09.2004 год. За прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. В края на курса се полага практически изпит вурху целия преподаван материал. Обобщената крайна оценка се оформя комплексно от следните показатели: активността и участието на студентите в отделните занимания, резултатите от текущия контрол и полученият резултат от крайният изпит.

Информатика ETCS кредити: 3.0 Седмичен хорариум 1 ч.л +1 ч.пр.у.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Природо-математически факултет Лектор: доц. д-р Борислав Юруков E-mail: vr_soresearch@swu.bg Анотация Темите на лекционния курс са подбрани според актуалните проблеми в областта на съвременните информационни технологии и тяхното приложение в практиката. Търсен е баланс между теоретични постановки и практически знания, с които един бакалавър получава необходимата компетентност в съвременното информационно общество. След запознаване с основните понятия от компютърната информатика се предлагат методи и знания за работа с компютър, текстови редактори, база от данни, електронни таблици и Интернет. Ориентацията на съвременните тенденции засилва актуалността на информационните технологии. Те са необходими както при самото преподаване, така и при провеждане на педагогически изследвания и експерименти. Средствата за въвеждане, редактиране и обработване на данни от емпирични педагогически изследвания образуват един основен акцент от курса.

Студентите ще придобият познания за работа с компютър. На лабораторните упражнения ще придобият практически умения за работа с операционни системи (OS Linux. Windows), MS office, а също и моделиране на движение. Курсът цели да осигури на студентите знания и умения за работа с компютърна техника. Основните цели на курса са: 1) да запознае студентите с основните понятия в информатиката; 2) да могат да използват компютърната си грамотност в бъдещата си работа; 3) да придобият практически познания за работа с компютър и търсене на информация в Интернет.

Технология на обучението:

Лекции – за по достъпно обучение на студенти в учебния курс е предвидено да се използват аудиовизуални технологии: овърхед;компютърен проектор.

–  –  –

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: писмен изпит

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Лектор:

Проф. дпн Йордан Калайков

Анотация:

Чрез материята, предвидена в програмата, се прави опит да бъдат въведени студентите от специалността „Физическо възпитание и спорт” в новите реалности при управлението на спорта по посока на професионалния мениджмънт. Утвърждаването на предприемачески подход в спорта е свързано с неговото оцеляване и просперитет в условията на пазарната икономика. От друга страна се наблюдава в световен мащаб ускорената консолидация на спорта, индустрията и медиите в общ икономически и медиен комплекс. Така спортния бизнес се оказва изключително печеливш и се нареди сред най-крупните индустрии в света. За спортния специалист вече не е достатъчно да владее само методиката на обучение и да организира учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейности. За да бъде в унисон с променливата действителност, той трябва да разбира от финанси, икономика, реклама, да има познания в спортния бизнес и маркетинг, да умее да обединява и вдъхновява хората, с които работи, т.е. да има мениджърска квалификация.

Съдържание на учебната дисциплина:

Лекционният курс е насочен към запознаване в теоретичен и практичен аспект на параметрите на мениджмънта в спорта. Разглежданите теоретични постановки са свързани с понятийния апарат, методологията и механизмите на управлението, спортния и стопански мениджмънт. Отделя се основно място на параметрите на спортния мениджмънт, маркетинг и спортната реклама в маркетинга. Поставят се основите на обучението и проектирането в спортния мениджмънт, като модерна форма на управление.

Технология на обучението:

Лекционния курс следват тематичния план на дисциплината. В теоретико-практичен аспект обучението е насочено към осъзнаване на ролята в спортния мениджмънт, управлението на спортните фирми, финансовия мениджмънт в спорта и възникващите взаимоотношения относно повишаващите се изисквания в тази бизнес среда. Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Текуща педагогическа практика ІІ част

ECTS кредити: 5 Седмичен хорариум: 3 ч. пр. у.

Форма на проверка: текуща оценка Вид на изпита: практически изпит

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Преподавател:

Доц. д-р. Евгени Кавдански, гл.ас.д-р Томова, гл.ас.д-р В. Цветков, гл.ас. И.Канелов Тел. 073 588530 E-mail: e_kavdanski@swu.bg danitomova@swu.bg valeric@swu.bg i_kanelov@abv.bg

Анотация:

Използвайки натрупаните теоретични знания по проблемите на училищното физическо възпитание, усвоявайки нови такива най-вече за практическото използване на разнообразните методи и средства, студентите не само участват активно в учебната работа, но я планират, организират и реализират пряко като пълноправни действащи учители.

Обучението в дисциплината е насочено не само за пороверка цялостната подготовка на студентите при провеждане на конкретно занимание, но и към творческото им участие по време на детайлния критично- аналитичен разбор след него. Това ги стимулира към активност, критично мислене, развива способностите им за оценка и самооценка.

Съдържание на учебната дисциплина:

Студентите се запознават непосредствено с практическата реализация на професията “учител по физическо възпитание”. Продължават обучението си в условията на реално действащи отношения и взаимоотношения между субектите на педагогическия процес.

Задълбочават знанията и уменията си в непосредственото текущо планиране на урочната работа, чрез изготвяне на план-конспекти за провежданите от тях уроци.

Получават възможност за самостоятелна творческа професионална реализация, в реални училищни условия.

Технология на обучението:

Подготвят се и се изнасят уроци по физическо възпитание и спорт в различните степени на образователната система. Темите на отделните уроци се поставят от базовите учители за различните ядра от учебното съдържание. След предварително разработен план-конспект и консултация с титуляра на дисциплината, урока се провежда в реални условия с учениците в училище. Оценяват се по два проведени урока за всяка възрастова група. На тази основа и участието в конферирането след всеки урок на колегите си, се оформя крайната оценка.

Методика на физическото възпитание в предучилищните заведения

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 2 ч.пр.у.

Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра “Теория и методика на физическото възпитание” Факултет по педагогика Лектор: проф.дпн Магдалена Костадинова Глушкова E-mail: m_glushkova@swu.bg Анотация: Учебната дисциплина е от избираемия модул на учебния план на специалност ”Физическо възпитание и спорт”.

Осигурява теоретична, технологична и практическа подготовка на студентите от специалност по физическо възпитание в детските градини. Предназначена е за придобиване на знания, умения и компетенции за планиране,организиране и провеждане на учебния процес по посочената частна дидактика с 3 - 7 годишните деца. Формира знания за особеностите на взаимодействията с децата.

Подготвя ги и в областта на диагностиката на различни състояния, промени, установяване на полови различия, степен на вариативност на различни аспекти от детските функционални, двигателни, моторни и други възможности. Осигурява подготовка за идентифициране на процесите и явленията, свързани с физическото възпитание и в частност с развиването на двигателните способности и формирането на двигателни умения и навици на децата, с оглед осигуряване на плавен преход и приемственост във физическото възпитание между детските градини и училищата.

Съдържание на учебната програма:

І. Теоретични и методологични основи на предучилищното физическо възпитание.

ІІ. Значение на физическото възпитание за развитието на 3-7 г. деца.

ІІІ. Система на предучилищното физическо възпитание в България и сравнителен анализ със системите в други страни в света.

ІV. Нормативни документи, осигуряващи системата.Образователно съдържание по физическо възпитание – модули, ядра, раздели (характеристика).

V. Биомеханика на естествените движения на децата от раждането до 7 г.

VІ. Педагогически ситуации по физическо възпитание - видове, задачи, характеристика, хорариум, времетраене, структура,типове и варианти, планиране VІІ. Методи и средства на физическо възпитание при децата.

VІІІ.Учебен процес по физическо възпитание в детската градина -структура, типове и етапи на обучение.

ІХ. Когнитивна теория за двигателното обучение - фази на формиране, свойства и трансфер на двигателните умения и навици на децата.

Х. Работоспособност и умора на детския организъм. Физическо натоварване-значение, компоненти, планиране, управление, контрол.

ХІ. Двигателни способности на децата – видове, характеристика, развиване.

ХІІ. Диагностика на състояния и промени на процесите и явленията в детския организъм и във физическото възпитание в детските градини.

ХІІІ. Планиране и управление на процесите във физическото възпитание в ДГ.

Технология на обучението и оценяване: Обучението се провежда под формата на лекции и хоспетиране в детските градини.

Оценяването включва текущ контрол и писмен изпит, като крайната оценка е функция от двете. Технологията за формирането й и използваните критерии са подробно описани в Учебната програма на дисциплината.

Управление на физическото възпитание и спорта

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум 2 чл. + 1 ч.с.у.

Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Лектор:

Проф. д-р Атанас Георгиев, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: naskoag@swu.bg

Анотация:

Основните цели на курса е усвояване на основни знания и умения по организацията и управлението на неправителствените организации (в това число училищните спортни клубове), както и за организацията на работа и управление на държавните и общински спортни институции.

Съдържание на учебната дисциплина:

Изучаване на организацията и управлението на системата на физическо възпитание и спорта.

Запознаване с нормативните документи по юридическото състояние на организацията и управлението на процеса на физическо възпитание и спорта, в това число Закона за физическото възпитение и спорта, както и организацията и управлението на спорта в някои страни на Европейския съюз.

Технология на оценяването:

Обучението включва лекции, семинарни упражнения и тест, и реферат. Самостоятелната задача е разработване на реферат. Изпитът е върху изучаваното учебно съдържание. Окончателната оценка се формира от оценките на теста, реферата и изпита.

Извънкласни дейности по физическо възпитание

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум 2 л + 1су Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Лектор:

Гл.ас. д-р Даниела Иванова Томова, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: danitomova@swu.bg

Анотация:

Основните цели на курса са: 1) да запознае студентите от специалността "Физическо възпитание и спорт” с извънкласните форми на физическото възпитание и спорта. Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт е продължаване и разширяване на класно-урочната работа. 2) формиране и развиване на умения планиране и ръководене на спортни занимания в извънкласни и извънучилищни форми на обучение. 3) разработване на дидактически материали, необходими за процеса на обучение.

Съдържание на учебната дисциплина:

Получаване на знания от студентите за значението и мястото на физическото възпитание и спорта извън училище и в извнъкласните занимания. Запознаване на студентите с извънкласните и извънучилищни форми на физическото възпитание и спорта, тяхната организация, провеждане и управление. Овладяване на определен обем от физически упражнения и к о н к р е т н и м е т о д и ч е с к и п о хв а т и з а р а бо т а с учениците от всички етапи на образователните степени, както и познания за организацията и ръководството на работата по физическо възпитание и спорт в извнъкласни и извънучилищни форми

Технология на оценяването:

Обучението включва лекции, семинарни упражнения и тест, и реферат. Самостоятелната задача е разработване на реферат. Изпитът е върху изучаваното учебно съдържание. Окончателната оценка се формира от оценките на теста, реферата и изпита.

Спортна медицина и хигиена

ECTS кредити: 4.0 Форма на проверка на знанията: изпит Седмичен хорариум: 2л + 1у Методично ръководство : Вид на изпита: писмен Катедра „Кинезитерапия” Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

проф. д-р Иван Петров Топузов, дм, дпн, кат. Спорт и кинезитерапия + Наталия Петрова E-mail: ivan_topouzov@swu.bg гл.ас. Наталия Петрова – E-mail: natalia.petrova@swu.bg

Анотация:

Запознава студентите с влиянието на физическото натоварване и двигателната активност върху развитието, дееспособността и здравето на човека, с характера на по-често срещаните спортни травми, тяхната профилактика и първа помощ, с методите за изследване и оценка на функционалното състояние на спортистите и с основните хигиенни изисквания и норми.

Съдържание на учебната дисциплина:

Прегледи и изследвания на спортистите. Медицинско осигуряване на спортни и масови прояви.

Физическо развитие. Спортно-медицински проблеми на различните възрастови групи. Функционална диагностика. Заболявания на учениците и спортистите. Спортно пренапрежение. Спортен травматизъм.Pages:     | 1 || 3 |

Похожие работы:

«Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК Протокол от « 28 » июня 2013г. № б/н Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Протокол от « 27 » июня 2013г. № б/н ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании за 2012 год Место нахождения Общества: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23. Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК п/п В.А.Пальцев Генеральный директор ООО...»

«НОВОКУЗНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛА) КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (НФИ КЕМГУ) Заявка на проведение методического тренинга «Гражданское образование студентов вуза на основе знаний о местном самоуправлении» (к проекту Фонда Новая Евразия «Университет и сообщество») Тренинг «Гражданское образование студентов вуза на основе знаний о местном самоуправлении» будет организован на базе Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ) в партнерстве с...»

«АГЕНТСТВО 12 НОЯБРЯ МАКСИМОВ–КОНСАЛТИНГ 2015 ГОДА www.maksimov.info АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ПАРТИЙ» ВВЕДЕНИЕ В предыдущем докладе «Шансы и Техники» мы оценили потенциал непарламентских партий России для достижения успеха на выборах в ГД с точки зрения необходимости модернизации смыслов и организационных структур, расширения набора фронтменов и комплекта союзников. Предмет нынешнего доклада итоги ЕДГ и стартовые позиции для непарламентских партий с точки зрения...»

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан Международный Банк Реконструкции и Развития Отчет о реализации Проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» за 2012 год Департамент стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан Республиканский центр развития здравоохранения Группа поддержки реализации Проекта Отчет о реализации Проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в...»

«Юрий ПОМИНОВ ЧТО ПРОЙДЁТ, ТО БУДЕТ МИЛО Очерки и рассказы Павлодар УДК 821 (574) ББК 84 (5Каз-Рус) Поминов Ю.Д. «Что пройдёт, то будет мило»: очерки и рассказы/Юрий П55 Поминов. Павлодар, 2014 – 288 стр. ISBN 978-601-7112-80-6 Юрий Поминов – автор книг «Крупяной клин» (1990 г.), «Помню и люблю» (1993 г.), «Характеры» (1997 г.), «Живу» (1998 г.), «Мои современники» (1999 г.), «Между прошлым и будущим» (2002 г.), «Блестки» (2003 г.), «Хроника смутного времени» (книга первая – 2007 г.), «Хроника...»

«Известия вузов. Математика http://old.kpfu.ru/journals/izv_vuz/ 2013, № 6, c. 25–36 e-mail: izvuz.matem@kpfu.ru В.В. МАЛЫГИНА, К.М. ЧУДИНОВ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ. I Аннотация. Рассматривается класс скалярных линейных дифференциальных уравнений с несколькими переменными запаздываниями и постоянными коэффициентами. Коэффициенты и максимально допустимые значения запаздываний полагаются параметрами, определяющими семейство уравнений...»

«ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ Чукотская Ассоциация Зверобоев Традиционной Охоты 689000 Россия, Чукотский АО, Анадырь, ул. Полярная 20-14 atmmhc@yandex.ru Эскимосская Комиссия по Моржу P.O. Box 946, Nome, Alaska, USA 99762 VMetcalf@kawerak.org ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ О МОРЖЕ ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Подготовлен для Kawerak Ink. Авторы: Эдуард ЗДОР, научный руководитель проекта, исполнительный секретарь ЧАЗТО Лилия ЗДОР, исследователь проекта в Чукотском районе Людмила...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ СБОРНИК ТЕЗИСОВ ЛУЧШИХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 2012 ГОДА МОСКВА 2012 Данный сборник посвящается ББК 22 С23 100-летию со дня рождения Бориса Владимировича Гнеденко – выдающегося математика, крупного специалиста в области теории вероятностей Сборник тезисов лучших дипломных работ 2012 года. М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ (лицензия ИД № 05899 от 24.09.2001), 2012 – 190 с. Редакционный...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ» VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОНГРЕСС «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ В ХХI ВЕКЕ» СБОРНИК ТРУДОВ 27-28 ноября 2013 года, Санкт-Петербург Санкт-Петербург 27-28 ноября 2013 года в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» состоялся...»

«Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: июль 2010 розничный аудит фармацевтического рынка РФ – июнь 2010 события фармацевтического рынка – июль 2010 Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2008 DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR Москва, 2010 г. Выпуск: июль 2010 г. СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ СОДЕ ЖАНИЕ Резюме I....»

«ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА МОСКВА 2008 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Оценка потребности в газе 2.1. Оценка потребности в газе внутреннего рынка Российской Федерации 2.2. Оценка потребности в газе для обеспечения экспортных поставок 2.3. Оценка суммарной потребности в газе 2.4. Поступление центральноазиатского газа 2.5. Прогнозный баланс газа и необходимые объёмы добычи газа 3. Развитие мощностей 3.1. Перспективы развития сырьевой базы газовой...»

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ» Рэха мінуўшчыны Зборнік навуковых артыкулаў Студэнцкага навуковага таварыства факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ iмя Я. Купалы Гродна ГрДУ імя Я. Купалы pawet.net УДК 93/94 ББК 63.3(0) Р 96 Рэдкалегія: А.С. Горны, старшыня СНТ факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі Купалы; А.М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі і сацыялогіі...»

«ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ СНГ Русские и русскоязычные в новом зарубежье ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1.06.200 Москва ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В НОВОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» Издается Институтом стран СНГ с 1 марта 2000 г. Периодичность 2 номера в месяц Издание зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7987...»

«Приложение УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ЛГУ им. А.С. Пушкина от «29 » декабря 2014 г. № 254/06-04 ОДОБРЕНО Решением ученого совета ЛГУ им. А.С. Пушкина Протокол от «27» ноября 2014 г. № 4/200 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ В АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.С. ПУШКИНА» I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Положение о порядке проведения выборов заведующего кафедрой в Автономном...»

«ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ АПРОБАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ Листов _ Москва 2015 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ Аннотация Общий порядок подготовки и проведения экзамена по иностранным языкам с 1. использованием устных коммуникаций Особенности подготовки к сдаче экзамена 1.1. Расписание и длительность экзамена 1.2....»

«Анализ рынка оленины в России в 2009гг, прогноз на 2014-2018 гг Анализ рынка оленины в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг 2 Аннотация За последние 5 лет спрос на оленину в России вырос на 6%: с 9,5 до 10 тыс т. Оленина на отечественном рынке реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. С 2009 по 2013 гг доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 79% в 2009 г до 77% в 2011 г. За аналогичный период времени доля натурального потребления (продукция, произведенная в...»

«Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА в Хабаровском крае в 2015 г. Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов ЕГЭ по ЛИТЕРАТУРЕ в Хабаровском крае в 2015 году 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ Количество участников ЕГЭ по предмету Предмет 2013 2014 чел. % от общего чел. % от общего чел. % от общего числа числа числа участников участников участников Литература 262 3,39 196 2,94 169 2,88 В ЕГЭ по литературе участвовали 169 человек, из которых 15,38 %...»

«Отчет об основных инфраструктурных особенностях города Красногорска Санкт-Петербург 2005 г. Отчет об основных инфраструктурных особенностях города Красногорска Содержание 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ 2. ВВЕДЕНИЕ 2.1 Цель исследования 2.2 Задачи исследования 2.3 Метод исследования и объем выполненных работ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4.1. Основные инфраструктурно-конкурентные особенности района. 6 4.1.1. Красногорск 4.1.2. Красногорский район 4.2....»

«Дисциплина «Устойчивое развитие и социальная экология» Полный конспект лекций Тема 1. Предмет социальной экологии как современной междисциплинарной науки. Особенности социально-экологических исследований. План 1. Определение социальной экологии.2. Особенности социально-экологических исследований. Основные категории Социальная экология. Основное содержание темы Социальная экология — это научная дисциплина, изучающая закономерности совместного развития природы и общества. Социальная экология —...»

«IX Чемпионат России среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» 25-26 апреля 2009 г. Редакторская группа: Леонид Климович (Гомель), Дмитрий Башук (Харьков). © МООО «Интеллектуальное кольцо», 2009 Указания ведущему: четко читать окончания слов;слова, написанные заглавными буквами (ЭТО, ОНИ, ПЕРВЫЕ и т.п.) при чтении следует выделить голосом;при чтении стихотворений делать небольшую паузу между строками, желательно каждое стихотворение читать дважды: первый раз – помедленнее, под запись, второй...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.