WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 | 2 ||

«КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Образователно – квалификационна степен: Бакалавър Професионална квалификация: Учител І. Изисквания към ...»

-- [ Страница 3 ] --

Принципи на първата помощ и лечението. Основни хигиенни изисквания и норми, лична хигиена, хигиена на спортните съоръжения и бази за физически занимания и спортуване, основни принципи на храненето при спортистите.

Технология на обучението и оценяване:

Лекциите се четат на целия курс (поток), а практическите упражнения се провеждат на групи.

Текущият контрол се осъществява както по време на упражненията, така и по време на лекциите през семестъра чрез контролни проверки и въпроси – устно и писмено (по всеки модул). Обучението по дисциплината завършва с изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на въпроси от предварително раздаден конспект.

–  –  –

Дисциплината „Итегративност в спортнопедагогическата дейност” изучава комплексната същност на организираната двигателна активност, разглеждано като явление, процес и дейност, и възможностите и за хармонично психофизическо развитие на учащите се.

Тя е включена в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” като избираема учебна дисциплина, допълваща теоретичната и практико-приложната подготовка на студентите.

Предвиденият цикъл от лекции и семинарни упражнения е насочен към овладяването на знания и умения за прилагането на интегралния подход в учебния процес по физическо възпитание, като необходимо условие за постигането на ителектуализация и интензификация на обучението по предмета.

Методи на обучение: лекции и дискусии.

Oрганизация на обучението А. Организация на аудиторната заетост Лекции – 30 ч. 15 ч. упражнения Б. Организация на извънаудиторната заетост

- работа в библиотека – 30 ч.

- работа в Internet - 30 ч.

- консултации – 15 ч.

–  –  –

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.+1 ч.с.у.

Форма на оценяване: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по педагогика

Лектор:

Гл.ас. д-р Даниела Иванова Томова, кат. Теория и методика на физическото възпитание E-mail: danitomova@swu.bg

Анотация:

Дисциплината “Система на олимпийското движение”е предназначена за студенти подготвящи се за учители по физическо възпитание. Целта на обучението е даването на знания за на олимпийското движение, за олимпизма, като високо естетико-етическо постижение на античния свят и развитието на олимпийските идеи в съвременното общество. Съвременното олимпийско движение е един от големите феномени на нашето време, важен социален фактор, което обхваща в своите редици стотици милиони спортисти от всички краища на нашата планета. Олимпизмът, който е сърцевината на съвременния спорт и Олимпийската харта са в основата на развитието на сътрудничеството между младежта от целия свят, в дейността на НОК, МОК, МСФ и други обществени и държавни структури.

Съдържание на учебната дисциплина:

Олимпизъм и олимпийски идеи на античния свят, обществено-икономическите системи и развитието на олимпийското движение Възникването на олимпизма и неговата социална роля през древността, Древна Елада, като създател на хуманизма, етиката, естетиката и олимпизма, Рим, римската държавност и физическата култура през вековете, Връщане към идеите на олимпизма – социално-икономическите условия през феодализма, влиянието на християнството и педагогическите идеи на великите хуманисти, Възникване на училищата, писмеността и училищното физическо възпитание. Ранните цивилизации, философски схващания и физическата култура в тяхната организация, Идейно-етичното наследство на барон Пиер дьо Кубертен – реализация на олимпийската идея в съвременния свят, Олимпийски игри – история и хронология, олимпийски символи, олимпийска харта.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с мултимедийно представяне. В преподаването се използват примери от дългогодишната научна и методико-практическа дейност на титуляра на дисциплината.

Семинарните занимания се провеждат в съответствие с тематичния лекционен курс, като се цели задълбочаване на знанията и индивидуализиране на обучението.

Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа) Самостоятелната подготовка предвижда:подготовка за упражнения по всяка тема /решаване на казуси, изготвяне на предварителни програми/; подготовка за решаване на тестове, контролни работи и др.;

разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Различните нива на оценката на студентите са въз основа на овладените знания, уменията им да боравят с историческите факти, да правят сравнение и анализ.

Психическа саморегулация

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л + 1 ч.с.у.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра: ТМФВ Факултет: Педагогика

Лектор:

Проф. дпн Димитър Кайков

Анотация:

Целта на изучаването на избираемата учебна дисциплина „Психическа саморегулация” е студентите да изучат теоретичните основи и практиката на психорегулацията. Освен това, обучението по тази дисциплина им дава възможност да придобият компетенции за разработване на модели и техники за психическа регулация и саморегулация.

Съдържание на учебната дисциплина:

Тематичното съдържание се провежда в лекционен курс и семинарни упражнения отразени подробно в учебната програма. В поредица от занимания се разглеждат въпросите свързани с психическата регулация и саморегулация. Разглеждат се въпроси, свързани със средства и форми на психически въздействия, рационални методи и контрол на мисълта, вербалната сугестия и оптимистичен силогизъм, психофизическа релаксация, идеомоторна тренировка и психология на екстремалните ситуации.

Технология на обучението и оценяването:

Лекционните и семинарни занятия следват тематичния план на дисциплината.

След преминаване на определен обем от учебния материал се разработват курсови работи, реферати, решаване на казуси с проблемни ситуации. Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата. Формата за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите е текущ контрол по време на обучението, междинни писмени изпити и краен изпит само за тези студенти, които не са покрили минималните изисквания по предмета или искат да си повишат оценката.

Социология на спорта

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра „Социология”, Философски факултет

Лектор:

Проф. д.н. Валентина Миленкова E-mail: vmilenkova@swu.bg

Анотация:

Дисциплината изучава взаимовръзката на спорта и обществото във всичкщи негови сфери и социалната му роля. Основно внимание се отделя на специфичния понятиен апарат и емпиричните индикатори, които намират приложение в социологията и спорта.

Съдържание на учебната дисциплина:

В учебната дисциплина се разглежда социологията като наука и понятийния апарат, с който тя си служи. Особено внимание се отделя на социалните структури и функции в сферата на спорта, социологическия профил на спортната публика, спорта и комуникацията, методите за събиране на емпирична информация.

Технология на обучението:

В лекции, дискусии, изготвяне на емпиричен инструментариум се обсъждат изследвания, правят се социологически анализи на спортна тематика и проблеми чрез реферати и доклади.

Философия

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на оценяване: изпит

Методическо ръководство:

Катедра „Философия”, Философски факултет Лектор: доц. д-р Георги Апостолов E-mail: apstlv@swu.bg

Анотация:

Основната задача от курса на лекции е да се покаже на студентите, че философията е царството на теоретически мислещия разум. За тази цел разглеждаме философията като наука за основанията на битието, на неговата природа и начин на съществуване; за същността, вътрешната сложност и противоречивост на познавателния процес като път за постигане на истината; за смисъла на живота на човека и на обществото. Подходът при реализирането на лекционния курс е проблематизиран на предметното съдържание на философията с цел не простото усвояване, а разбирането- Това постигаме главно като търсим отговор на въпросите „Защо” и „Как” се раждат проблеми и какво е „полето на възможните им решения”. Като акцентираме на всеобщността на философското познание, ние водим логически мисленето на студента до самостоятелният извод за ролята на философията като методология на частно-научното и приложното знание, на формирането на определен светоглед.

Разработване и управление на проекти ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на оценяване: изпит

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт”, Факултет „Обществено здраве и спорт” Лектор: проф. д-р Стоян Иванов E-mail: dekan.st.ivanov@swu.bg

Анотация:

Дисциплината ” Разработване и управление на проекти ” е предназначена за студенти подготвящи се за учители по физическо възпитание. Целта на обучението е даването на знания за подготовка и реализация на проект в сферата на образованието.

Съдържание на учебната дисциплина: Определение за проект, Идентифициране на проекти – Първа фаза, Организационно планиране–Втора фаза, Изготвяне на проект–Трета фаза /основни елементи на проекта/, Изготвяне на проект – Трета фаза /съставни елементи на проекта, Технически елементи и информационно осигуряване на успешен проект, Оценка на предложението за проект – Четвърта фаза, а в Изпълнение на одобрен проект- Пета фаза. Процеси на изпълнение и управление на одобрен проект, Мониторинг и контрол по изпълнението на проекта.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с мултимедийно представяне. В преподаването се използват примери от дългогодишната научна и методико-практическа дейност на титуляра на дисциплината.

Семинарните занимания се провеждат в съответствие с тематичния лекционен курс, като се цели задълбочаване на знанията и индивидуализиране на обучението.

Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа) Самостоятелната подготовка предвижда:подготовка за упражнения по всяка тема /решаване на казуси, изготвяне на предварителни програми /; подготовка за решаване на тестове, контролни работи и др.;

разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.

Оценяването на студентите се осъществява под формата на изпит, който включва: Написване на реферат по самостоятелно избрана тема от учебния материал, Изпит по основните теми на учебното съдържание. До изпит се допускат само тези студенти, чиито реферати са оценени положително.

Крайната бална оценка се формира от преценката на написания реферат и представянето на изпита.

Различните нива на оценката на студентите са въз основа на овладените знания, уменията им да боравят с историческите факти, да правят сравнение и анализ.

Метрология и спортна статистика

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на проверка: текущ контрол и изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по педагогика

Лектор:

Проф. д.н. Магдалена КостадиноваГлушкова E-mail: m_glushkova@swu.bg

Анотация:

Учебната програма на дисциплината е съобразена със съвременните постижения на биометрията и високите изисквания на съвременния начин на живот.

Основните задачи на дисциплината са насочени към придобиване на знания от студентите за значението и технологиите на организиране и провеждане на тестиране на деца и ученици с различни набори от тестове, които са подложени на различни физически въздействия, стандартизиране и обективизиране на изследването, систематизиране и обработка на емпиричния материал и изготвяне на индивидуални (аналитични и интегрални) оценки за двигателните, функционални и др. възможности на човека;

Съдържание на учебната дисциплина Метрологията във физическото възпитание и спорта като учебно-научна дисциплина-възникване, развитие, значение,обект, предмет на изучаване. Интегративни връзки с другите научни направления.

Видове изследвания във физическото възпитание и спорта– класификация и характеристика.

Организация на научното изследване.

Диагностични спецификации.Видове, насоченост, характеристика, технология на приложение.

Възрастово- полова характеристика и измерване на морфологичното развитие на човека.

Измерване на състоянието, динамиката, функционалните възможности на деца и ученици.

Диагностициране на мощността на физическата работа, работоспособността, аеробните и анаеробни възможности, енергетично осигуряване на физическата работа, особености на вработването, ефективната работа и възстановяването. (характеристика и измерване на текущото, срочно и пълно възстановяване по време и след прекратяване на натоварването).

Умора – особености на възникване и протичане. Видове и фази на умората в различните възрастови групи. Измерване във физическото възпитание и спорта.

Установяване на резултативните особености на кондиционните способности на деца и ученици.

Физически натоварвания за развиване на кондиционните способности.

Резултативни особености на координационните способности (двигателна памет, двигателна усетливост, координация на движенията, равновесие и др.). Характеристика и измерване на насочените въздействия за развиване на координационните способности.

Приложение на статистическитe методи в метрологията.Критерии при подбор на тестовете. Проверка на характера на разпределението. Вариационен анализ-значение и възможности за приложение. Технология на определяне на Хср, mx, S, V%, a, e, Tst, Tkp,d, изготвяне на нормативи (метод на Мартин).

Корелационен анализ – характеристика и възможности за приложение в спортната анимация.

Технология на установяване на зависимости – видове, степени на зависимост (вкл. чtt за проверка на надеждност на тестовете).

Проверка на хипотези. Проверка на статистическа значимост на разлики на две средни стойности.

Установяване на достоверност на зависимости.

Таблично и графично онагледяване на резултати. Решаване на практически задачи.

Технология на обучението и оценяване: Обучението се провежда под формата на лекции Оценяването включва текущ контрол и писмен изпит, като крайната оценка е функция от двете.Технологията за формирането й и използваните критерии са подробно описани в учебната програма на дисциплината.

Хокей на трева

ЕСТS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.пр.у.

Форма на проверка на знанията: текуща оценка

Методическо ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по педагогика

Преподавател:

Гл. ас. д-р Даниела Томова, Катедра ТМФВ e-mail: danitomova@swu.bg

Анотация:

Учебната програма осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите насочена към професионалната им подготовката. Настоящата учебна програма е предназначена за студентите от IІІ курс на специалност „Физическо възпитание и спорт” изучаващи дисциплината „Хокей на трева”.

Заложения в нея учебен материал, има за цел да запознае обучаваните с основните технически и тактически похвати в хокея на трева със средствата и методите за тяхното изучаване, игрищата, уредите и пособията за практикуване на хокея на трева, както и за организация и провеждане на състезания по този спорт.

Цел: Студентите да придобият методико-практически знания за използване на хокея на трева, като средство на физическото възпитание. Чрез тях ще могат да реализират в емоционална и непринудена обстановка както конкретни цели и задачи, така и глобални – за хармоничното развитие на ученика.

Задаи:Получените, макар и най-основни знания за хокея на трева ще бъдат необходими на бъдещите учители по физическо възпитание и спорт, за да окажат нужната методична помощ на големия брой желаещи да практикуват този спорт Очаквани резултати Практическото овладяване на ударите в хокей на трева и методиката за тяхното преподаване, познанията за тактиката на играта и начина за организиране на състезания ще осигури възможността на обучаемите за намиране най-правилните методи и средства за усъвършенствуване на техниката на хокея в различните етапи на обучението.

Оценяване: Текуща оценка

Бадминтон

ЕСТS кредити: 2.0 Седмичен хорариум 2 ч.упр.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен и практически

Методическо ръководство:

Факултет за обществено здраве и спорт Катедра „Спорт” Преподавател: Ст.преп.д-р Димитър Томов, кат.”Спорт” Тел.: 0888803507; e-mail: dimitar.tomov@swu.bg Анотация: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на техниката и тактиката на играта бадминтон,методиката за преподаването им, правилознание и общи познания за спорта бадминтон.

Цел на дисциплината:

Да запознае обучаваните с основните технически и тактически похвати в базминтона със средствата и методите за тяхното изучаване, игрищата, уредите и пособията за практикуване на базнинтон спорта, както и организацията и провеждането на състезания по бадминтон.

Съдържание на учебната дисциплина:

Получените, макар и най-основни знания за спорта бадминтон ще бъдат необходими на бъдещите учители по физическо възпитание, за да окажат нужната методична помощ на големия брой желаещи да практикуват бадминтона.

Технология на оценяването:

Обучението включва практически упражнения и правилознание и реферат.

Самостоятелната задача е разработване на реферат. Изпитът е върху изучаваното учебно съдържание.

Оценката се формира след провеждане на писмен изпит за проверка на теоретичните знания на студентите и практически изпит за усвоената техника на елементи от играта демонстрирани по време на упражненията.

Окончателната оценка се формира от оценките от практическия изпит и реферата.

Текуща педагогическа практика ІІІ част

ECTS кредити: 5 Седмичен хорариум: 3 ч. пр. у.

Форма на проверка: текуща оценка Вид на изпита: практически изпит

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Преподавател:

Доц. д-р. Евгени Кавдански, гл.ас.д-р Томова, гл.ас.д-р В. Цветков, гл.ас. И.Канелов Тел. 073 588530 E-mail: e_kavdanski@swu.bg danitomova@swu.bg valeric@swu.bg i_kanelov@abv.bg

Анотация:

Използвайки натрупаните теоретични знания по проблемите на училищното физическо възпитание, усвоявайки нови такива най-вече за практическото използване на разнообразните методи и средства, студентите не само участват активно в учебната работа, но я планират, организират и реализират пряко като пълноправни действащи учители.

Обучението в дисциплината е насочено не само за пороверка цялостната подготовка на студентите при провеждане на конкретно занимание, но и към творческото им участие по време на детайлния критично- аналитичен разбор след него. Това ги стимулира към активност, критично мислене, развива способностите им за оценка и самооценка.

Съдържание на учебната дисциплина:

Студентите се запознават непосредствено с практическата реализация на професията “учител по физическо възпитание”. Продължават обучението си в условията на реално действащи отношения и взаимоотношения между субектите на педагогическия процес.

Задълбочават знанията и уменията си в непосредственото текущо планиране на урочната работа, чрез изготвяне на план-конспекти за провежданите от тях уроци.

Получават възможност за самостоятелна творческа професионална реализация, в реални училищни условия.

Технология на обучението:

Подготвят се и се изнасят уроци по физическо възпитание и спорт в различните степени на образователната система. Темите на отделните уроци се поставят от базовите учители за различните ядра от учебното съдържание. След предварително разработен план-конспект и консултация с титуляра на дисциплината, урока се провежда в реални условия с учениците в училище. Оценяват се по два проведени урока за всяка възрастова група. На тази основа и участието в конферирането след всеки урок на колегите си, се оформя крайната оценка.

Биомеханика и управление на движенията в спорта

ESCT кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 2л+1су Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „Спорт”, Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

гл.ас. д-р Иван Глушков, кат.„Спорт и кинезитерапия” E-mail: ivanglushkov@swu.bg

Анотация:

Учебната дисциплина „Биомеханика и управление на движенията в спорта”е съвършенно нова дисциплина, която за първи път в световен мащаб се изучава от студенти от специалността «Физическо възпитание и спорт». Тя цели запознаването на студентите с принципите на закономeрностите на функциониране на сложните динамични системи на управление, наречени още “Кибернетични системи”.

Знанията от този раздел имат фундаментален характер по отношение изграждането на съвременен научен мироглед на бъдещите учители-специалисти. Теоретичните знания имат отношение към проблемите на организацията и управлението на учебно-възпитателния и тренировъчен процес в училище, в образователната система въобще, а също така и в управлението на спортната дейност в обществените спортни организации. На базата на теоретичната кибернетика се надграждат знания за теоретико-приложното направление “ Управление на движенията”.

Съдържание на учебната дисциплина:

Получените знания по дисциплината ще съдействат за подобряване на методическата подготовка на бъдещите учители по физическо възпитание и спорт при организирането на учебния процес, при преподаването и контрола на обучението, както и контрола върху развитието на физическата дееспособност.

Технология на обучението:

Студентите да придобият знания, да имат отношение към проблемите на организацията и управлението но учебно-възпитателния и тренировъчен процес в училище, в образователната система въобще, а също така и в управлението на спортната дейност в обществените спортни организации.

Студентите да осъзнаят вътрешната същност на координационните способности, обуславящи ефективността на спортните движения. Да вникнат в информационната същност на обучението в двигателни действия, с които да осмислят и усъвършенстват методиката на преподаване на спортнотехнически двигателни действия.

Сравнително образование във физическото възпитание и спорта

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:

Катедра „ТМФВ“ Факултет по педагогика Лектор: гл.ас. д-р Невяна Докова

Анотация:

Предвиденият цикъл от лекции цели усвояването на знания за съвременното състояние, проблемите и тенденциите в развитието на училищното физическо възпитание и образованието по света.

Дисциплината запознава студентите с единството и многообразието на педагогическите подходи, процеси и явления в образователната система у нас и в чужбина. Разширява техният кръгозор, като им разкрива съвременните перспективи свързани със съдържанието и постановката на обучението по физическо възпитание в международен план.

Чрез систематизирането на рационални педагогически решения от чуждестранните образователни модели за организация и провеждане на училищното физическо възпитание, дисциплината съдейства за обогатяване на теоретичната и практико-приложната подготовка на студентите.

Oрганизация на обучението

–  –  –

ECTS кредити: 4.0 Форма на проверка на знанията: изпит Седмичен хорариум: 2ч.л.

Методично ръководство : Вид на изпита: писмен Катедра ТМФВ Факултет по педагогка

Лектор:

Доц. д-р Евгени Кавдански, катедра ТМФВ E-mail: e_kavdanski@swu.bg

Анотация:

Запознава студентите с влиянието на здравословния начин на живот върху развитието, дееспособността и здравето на човека, с методите за контрол, изследване и самооценка на здравното състояние на хората и с основните здравословни изисквания и норми.

Съдържание на учебната дисциплина:

История и развитие на Валеологията по света и у нас. Определение на здравето и неговото значение за човека. Характеристики на здравето. Поддържане и укрепване на здравето. Здраволовно хранене.

Фармакосанация. Значение на физичеката активност за здравето. Самооценка на физическите възможности и личното здраве. Основни здравословни изисквания и норми по възрастови групи.

Технология на обучението и оценяване:

Лекциите се четат на целия курс (поток), а практическите упражнения се провеждат на групи.

Текущият контрол се осъществява както по време на упражненията, така и по време на лекциите през семестъра чрез контролни проверки и въпроси – устно и писмено (по всеки модул). Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. Допуска се /за най-добрите студенти/ завършване с реферат.

Кинезитерапия

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра „Спорт”, Факултет „Обществено здраве и спорт”

Лектор:

Доц. д-р Даниела Попова

Анотация:

С този предмет се цели да се дадат на студентите максимум познания по основните средства, методите, формите, периодите и етапите на кинезитерапията, които е необходимо да се използват в лечебнооздравителния процес на различните заболявания. Основите и средствата са фундамента, върху който трябва да стъпи всеки един млад специалист по кинезитерапия. В съдържанието на този предмет са застъпени още терминологията и съдържанието на физическите упражнения, което е четмо и писмо на всеки специалист. Дават се познания за построяване на Схемите и комплексите по кинезитерапия. Найобщите правила и изисквания за приложението на кинезитерапевтичните процедури.

Съдържание на учебната дисциплина:

На студентите се предлага възможността за запознаване с различните видове лечение чрез движение, методи, правила и общи противопоказания при структуриране и организиране на лечебния процес в теоретичен и практичен аспект. Изучават се клинико-физиологичните основи на кинезитерапията, формите и структурата на заниманията с кинезитерапвтичен характер. Акцентира се върху мястото и ролята й в здравеопазването и физическата клтура.

Технология на обучението:

Лекционните и методико-практически упражнения следват тематичния план на дисциплината. При обучението се използват схеми, скици, таблици и макети за онагледяване. Методическите занимания се подкрепят с различни примери от водещия дисциплината.

Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Футзал

ECTS кредити: 3.0 Седмичен хорариум 1ч.л+ 1 ч.у.

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: практически Семестър: VІІ

Методическо ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет Педагогика

Лектор:

гл.ас. д-р Валери Цветков E-mail: valeric@swu.bg тел: 073/588 530

Анотация:

В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката на преподаване по футзала. Преподаването е най-трудния и сложен елемент от учебния процес по футзал. То може да се осъществи само когато се познава и прилага правилната методика.

Разгледани са основните понятия и класификация на техниката и тактиката на играта футзал, включва правилното овладяване на основните спортно-технически умения на играчите, подаване, водене, спиране, финтови движения, удари по топката с крак и глава, техника на игра на вратаря, индивидуални, групови и отборни тактически действия в нападение и защита.

Цел и задачи: Целта и задачите са насочени към правилното методико-практическо овладяване на знания за основното съдържание и форма на играта футзал. Чрез тях ще могат правилно да подбират средствата, методите и дозировката за изпълнение на отделни задачи както в училищното така и в извънучилищното футболно занимание в образователната система по физическо възпитание и спорт.

Техника на оценяване:

Текущ контрол:

След усвояването на всеки раздел от първия (ЗС) и втория (ЛС) семестър, студентите представят изработен от тях план-конспект. Оценява се правилния подбор на упражненията (средствата) и методите, чрез които да се овладява преподавания материал (съдържанието и формата на футболната игра). Оценяват се упражненията, които трябва да са съобразени и да отговарят на съответния етап на обучение (за начално разучаване, за задълбочено разучаване, за затвърдяване и усъвършенстване).

Практически изпит:

По време на семестъра се прилагат контролни практически изпити възрху изучавания материал.Всички студенти завършват с текуща оценка, която се базира от активното участие в практическите занятия, оценката от текущия контрол (изготвяне на план-конспект) и практически тест, включващ изучаваните през семестъра елементи от играта футзал.

Двигателна активност и съвременен начин на живот

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум 2 ч.л. + 1 ч.с.у.

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Методическо ръководство: катедра „Теория и методика на физическото възпитание” Лектор: проф. дпн Кирил Костов, катедра „ТМФВ” e-mail: kzkostov@swu.bg

Анотация:

Изучаваната дисциплина е избираема и има за цел да запознае студентите от специалност “Физическо възпитание и спорт” с разнообразните възможности за използване на двигателната активност като средство за комплексно-интегрално въздействие и развитие на учениците от начална училищна възраст.

Разглеждат се възрастово-половите особености в развитието на малките ученици и многопосочните функции на организираната двигателна активност. Прави се системно-структурен анализ на изпoлзваните средства и методи за физическо натовaрване в различните форми на физическо възпитание в началното училище.

Съдържание на учебната дисциплина:

Чрез изучаването на тази дисциплина се цели решаването на следните основни задачи: 1) Получаване на необходимия минимум от знания за значението и мястото на физическото възпитание в цялостната гама от психологопедагогически въздействия върху малките ученици за правилното им морфофункционално и психоемоционално развитие. 2) Запознаване с основните постановки и изисквания при използването на разнообразните средства за двигателна активност в работата с ученици отначалното училище. 3) Овладяване на определен обем от физически упражнения и к о н к р е т н и м е т о д и ч е с ки п о х в а т и з а р а б о т а с м а л к и т е ученици, както и познания за организацията и ръководството на работата по физическо възпитание в началното училище.

Технология на оценяването:

Системата за цялостна проверка и оценка на знанията включва три основни момента:

1. Текущ контрол по време на обучението чрез:

а) разработване на курсови работи, реферати, план-конспекти;

б) решаване на казуси, проблемни ситуации и индивидуални задачи по време на семинарни упражнения.

2. Междинен писмен изпит – провежда се под формата на тест.

3. Краен (семестриален) изпит – само за тези студенти, които не са покрили минималните изисквания по предмета (минимума от 50 точки, достатъчни за оценак Среден 3) или искат да си повишат оценката.

Идеята, залегнала в системата се базира на принципа за кредитирането, т.е. събиране на определен брой точки за извършена работа и доказани знания.

Психофизическа подготовка на спортиста

ECTS кредити: 5.0 Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.с.у.

Форма на проверка: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство:

Катедра ТМФВ Факултет по Педагогика

Лектор:

Проф. дпн Веселин Маргаритов

Анотация:

Основна задача на дисциплината е да обогати преди всичко теоретичната подготовка на студентите във връзка с реализирането на тяхната учебно-тренировъчна дейност за подобряване психо-физическата тренираност на учениците и спортистите.

Наред с всичко това студентите получават знания и умения творчески да използват и прилагат на пактика получените знания по дисциплините „Обща и спортна психология”, „Теория и методика на спортната тренировка”, „Физиология и биохимия на физическите упражнения” и др.

За по-добро усвояване на учебния материал студентите трябва предварително да са усвоили:

- основните понятия и процеси в общата и спортна психология;

- да са наясно с двигателните способности на човека и методиката на тяхното развитие;

- да имат необходимите познания за физическото натоварване и възстановяване във физическото възпитание и спорта;

Съдържание на учебната дисциплина:

Лекционен курс с насоченост във въведението и научните основи на психо-физическата подготовка, нейната оперативна диагностика, специализираната психическа и физическа подготовка, както и тяхното моделиране.

В семинарните упражнения се реализират идеите на теоретичната подготовка.

Технология на обучението:

Теоретичните и практическите занимания следват тематичния план на дисциплината.

Текущият контрол се осъществява с разработването на курсови работи, реферати и решаване на казуси.

Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Тенис

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум 2пр.у.

Форма на проверка на знанията : изпит Вид на изпита: писмен и практически

Методическо ръководство:

Факултет „Обществено здраве и спорт” Катедра „Спорт” Преподавател: Ст.преп. д-р Димитър Томов, кат.”Спорт и кинезитерапия” e-mail: dimitar.tomov@swu.bg Анотация: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на техниката и тактиката на играта тенис, методиката за преподаването им, правилознание и общи познания за спорта тенис.

Цел на дисциплината:

Да запознае обучаваните с основните технически и тактически похвати в тениса със средствата и методите за тяхното изучаване, игрищата, уредите и пособията за практикуване на тенис спорта, както и организацията и провеждането на състезания по тенис.

Съдържание на учебната дисциплина:

Получените, макар и най-основни знания за тенис ще бъдат необходими на бъдещите учители по физическо възпитание, за да окажат нужната методична помощ на големия брой желаещи да практикуват тенис-спорта.

Технология на оценяването:

Обучението включва практически упражнения и правилознание, и реферат. Самостоятелната задача е разработване на реферат. Изпитът е върху изучаваното учебно съдържание. Оценката се формира след провеждане на писмен изпит за проверка на теоретичните знания на студентите и практически изпит за усвоената техника на елементи от играта демонстрирани по време на упражненията.

Окончателната оценка се формира от оценките от практическия изпит и реферата

Аеробика

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2ч.пр.у.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: методико практичен

Методично ръководство:

Катедра Спорт Факултет „Обществено здраве и спорт”

Преподавател:

Ст. преподавател Спаска Тошева Обучението в тази дисциплина има за цел да осигури методико-практическа подготовка на студентите от специалността «Физическо възпитание и спорт», свързана с разучаване на различни видове комплекси по аеробна гимнастика съобразно възрастовите особености на занимаващите се, тяхната подготвеност и пол. Да придобият знания за въздействието на този вид гимнастика върху човешкото тяло и умения за работа и специалните изисквания към някои категории занимаващи се – според възрастта, телесната маса, бременни. Да могат да съставят комплекси с и без уреди за занимания по аеробика.

Съдържание на учебната дисциплина:

Формиране на познания у студентите към Аеробиката като спорт. Запознаване с особеностите при съставяне на комплекси. Овладяване на разнообразни упражнения за различните части на комплекса и работа за всички мускулни групи на тялото, използване на допълнителни средства – степ платформи, различни по големина топки, фитбол и други.

Технология на обучението:

Методико-практическите занятия следват тематичния план на дисциплината. Използват се голям набор от упражнения съчетани с видео информация за изучаваната дисциплина.

Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Таекуон-до

ECTS кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч.пр.у.

Форма на проверка: изпит Вид на изпита: теоретико практичен

Методично ръководство:

Катедра „Спорт”, Факултет „Обществено здраве и спорт”

Преподавател:

Хон. преподавател Марио Богданов

Анотация:

Дисциплината има методико-приложен характер. Насочена е към усвояване на практически знания и двигателни умения относно възможността за използване на този вид спорт, като средство за възпитание в училище. Обучението е насочено към овладяване умения за основните техники и тактически умения и възможности за водене на бой. Овладяват се основите и методиката на преподаване в това бойно изкуство.

Съдържание на учебната дисциплина:

Целта на дисциплината е студентите да овладеят основните техники на удари с ръце и крака в Таекуондо ITF: удар с крак напред (апчаги), удар с крак от страни (дольочаги), удар с крак на страни (йопчаги).

Изучават се и различните разновидности на ударите с крака: удар със скок (тимиочаги), удари с въртене (торачаги), удари със скок и въртене (тимиоторачаги). След овладяването на базовата техника на ударите с крака, студентите се обучават и в съответното приложение на същите удари в спаринг.

Студентите придобиват навици и умения за изпълнение и на ударите с ръце: прав удар (чируги), удар с ръка от страни (дольочируги), удар с ръка от долу (ольочируги) и приложението им в спаринг. Изучават се следните видове спаринг:

1. Безконтактен - договорен спаринг в три крачки (самбоматсоги); в две крачки (иибоматсоги); - в една крачка (илъбоматсоги).

2. Полусвободен спаринг - панджайо матсоги

3. Свободен спаринг – джайо матсоги; свободен спаринг с крака – палъ матсоги; свободен спаринг с ръце – сон матсоги Студентите придобиват навици и умения за самозащита (хосинсуль).

Технология на обучението:

Методико-практическите занятия следват тематичния план на дисциплината. Използват се голям набор от най-различни техники съчетани с видео информация, анализ на философията „бойни изкуства” и конкретно за изучаваната дисциплина.

Диференцирания критерий и формирането на окончателната оценката е описано в програмата.

Бодибилдинг

ESCK кредити: 2.0 Седмичен хорариум: 2 ч. пр.у.

Форма на проверка на знанията: изпит практически + писмен Методическо ръководство: Катедра „ТМФВ”, Факултет по педагогика

Преподавател:

Гл.ас. Илия Канелов Е-mail: i_kanelov@abv.bg

Анотация:

Бодибилдингът е спорт, станал популярен сред младите хора през последните години. Като средство за физическо възпитание той е предназначен за формиране на хармонично телосложение. Включен е в Учебните програми по физическо възпитание и спорт на МОНМ в рамките на ядрото на учебно съдържание „Фитнес и бодибилдинг”. Като учебна дисциплина от учебния план на специалността «Физически възпитание и спорт» тя е предназначена да даде на студентите теоретико-методична и практическа подготовка, като бъдещи учители, които ще внедряват бодибилдинга в българското училище.

Съдържание на учебната дисциплина:

От една страна студентите получават знания за биохимичните и физиологични механизми на нарастването на мускулната маса при упражняването на бодибилдинга. Изучават се критериите за хармонично телосложение на мъжете и жените. Студентите получават и методико-практическа подготовка за прилагането на упражнения за различните групи мускули от човешкото тяло за целенасочено физическо развитие на учениците.

Технология на обучението:

Курсът на обучение включва лекции и практически упражнения. Те се провеждат ежеседмично, като ударението пада върху методико-практическата подготовка на студентите, провеждана в залата за фитнес на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Защита при бедствия и долекарска помощ

ЕСТS кредити: 4.0 Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1ч.пр.у.

Форма на проверка на знанията: Вид на изпита: писмено-практически тестове, практически действия Методическо ръководство: Катедра”Физика”, ПМФ Лектори: Ст.пр. Любомир Диреков, катедра”Физика”, е-mail: direkov@swu.bg

Анотация:

Стихийните бедствия като земетресения, пожари, наводнения, урагани и други са изключително опасни за хората, тъй като те възникват внезапно, развиват се с бърза скорост и поразяват обширни пространства. При възникване на стихийни бедствия рязко се нарушава нормалния начин на живот на хората, разрушават се сгради и съоръжения и се причиняват огромни човешки жертви. Освен тези природни катастрофални процеси, могат да възникнат тежки аварии в енергетични или експериментални ядрени реактори, които са съпроводени със заразяване на околната среда с радиоактивни вещества и хората могат да получат дози на радиоактивни облъчвания няколко пъти повисоки от пределно допустимите стойности /Чернобил – 1986 г./. При това радиацията е най-мощният мутагенен и канцерогенен фактор за човека. При тежки аварии в ядрени реактори, които дори да са от средна мощност, последиците за хората и околната среда са непредсказуеми. Също така терористичните нападения, които станаха в САЩ през 2001 година, Испания – 2004 година, Русия – 2004 година доказаха, че всяка страна в света може да се окаже обект на масов тероризъм. В тези случаи особено голяма опасност за живота на хората има във висшите учебни заведения, начални и средни училища, държавни учреждения, железопътни гари и други обекти, където са съсредоточени по-голям брой от хора.

Съдържание на учебната дисциплина:

Изучават се основните видове стихийни бедствия като земетресения, пожари, наводнения, урагани тежки аварии и други критични ситуации. Основните принципи за правилните действия на хората при възникване на бедствия и начините и средствата за защита. Начините и средствата за оказване на първа помощ на пострадали хора, като спиране на интензивни кръвотечения, методите и средствата за възстановяване на дишането и сърдечната дейност в извън клинични условия, обездвижване на костите при тежки фрактури, оказване на помощ при изгаряния и термичен шок, измръзвания, удавяния и други.

Технология на обучението:

В лекционния курс, с помощта на компютърна система се презентират основните видове стихийни бедствия и защитата от тях. При упражненията се използуват практически демонстрации с технически средства за оказване на първа помощ на пострадали хора.

Административни основи на училищното физическо образование

ECTS кредити: 4 Седмичен хорариум: 2 лекции Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен Методическо ръководство: Катедра „Теория и методика на физическото възпитание, Факултет по педагогика Лектори: ас. д-р Невяна Докова e-mail: nevid@swu.bg

Анотация:

Дисциплината „Административни основи на училищното физическо образование” изучава организацията и управлението на образованието в това число и на училищното физическо възпитание, като важна подсистема.

Тя е включена в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” като избираема учебна дисциплина, допълваща теоретичната и общопедагогическа подготовка на студентите.

Чрез лекционния курс студентите овладяват знания в областта на училищното законодателство и нормативните документи регламентиращи статута на физическото възпитание, както и знания свързани с администрирането на образователната система.

Целите на дисциплината са насочени към усвояване на определен набор от специфични понятия и запознаване на студентите с: правната уредба на средното образование и в часност на училищното физическо възпитание; основните функции и звена на образователната администрация.

Oрганизация на обучението

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||

Похожие работы:

«WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY TOM X Grafika na okadce: herb hospodarstwa modawskiego Pod patronatem Wydziau Humanistycznego UMCS WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY http://www.tonik-libra.pl/wrh/ Praca naukowa dofinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod nazw „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017.Rada Naukowa: prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria; ks. dr Hieronim Fokciski SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiw Kocielnych w...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА №250 29.12.09 Сообщения в МЭБ Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц Камбоджа: высокопатогенный грипп птиц Южная Корея: слабопатогенный грипп птиц США: пироплазмоз лошадей Россельхознадзор: запрет на поставки мяса с предприятий Германии и Дополнительная Франции информация: Владимирского ученого наградили сообщения СМИ Белгородская обл: незаконные захоронения животных, зараженные стоки, развитие товарного...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ЭТН ОГРАФ И И ИМ. И. И. М ИКЛУХО-М АКЛАЯ СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ Ж У Р Н А Л О С Н О В А Н В 1926 Г О Д У ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД Март — Апрель И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «НАУКА» М осква Гос, П убличная библиотека \ Ленинграде Редакционная коллегия: Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), В. П. Алексеев, Ю. В. Арутюнян, Н. А. Баскаков, С. И. Брук, JI. Ф. Моногарова (зам. главн. редактора), Д. А. Ольдерогге, А. И. Першиц, JI. Г1. Потапов, В. К. Соколова, С. А. Токарев, Д....»

«Вопросник для ДОКЛАДА Азербайджан ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ в период 2006-2009 годов Информация о координационном центре по Конвенции Название и контактная информация: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики AZ-1073, Баку, улица Бахрама Алиева, 100а Министр Гусейнгулу Багиров Ответственный за конвенцию (Focal point) Мирсалам Гамбаров Факс +99 412 4925907 Информация о пункте связи по Конвенции...»

«ISSN 2073 9 Российская Академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск VIII Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск VIII ББК 65.9(2Рос) УДК 330. П Редакционный совет: Балабанов В.С. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, гл. редактор Булочникова Л.А. – д.э.н., профессор, научный редактор...»

«У Д К 515. топология С. П, Новиков СОДЕРЖАНИЕ Г л а в а 1. Простейшие топологические свойства.,.„ I л а в а 2. Топологические пространства. Расслоения. Гомотопии,* 17 ам 5 Д* * р ^ ч а н и я из общей топологии. Терминология. 17 | о I ° м о т о п и и. Гомотопический тип „ 20 а | ^ р к р ь 1 в а ю щ а я гомотопия. Расслоения, § 4. 1 о м о т о п и ч е с к и е группы и расслоения. Точные последовательно с т и. Примеры Г л а в а 3.о л Симплициальные и клеточные комплексы. Гомологии и коМ о...»

«\ql Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 30.07.2014) О порядке присуждения ученых степеней (вместе с Положением о присуждении ученых степеней) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.03.2015 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 Документ предоставлен КонсультантПлюс (ред. от 30.07.2014) О порядке присуждения ученых степеней Дата сохранения: 30.03.2015 (вместе. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 сентября...»

«УДК 130.122 ББК 87. 3(0) Б 48 Бааль Сулам Шамати. Услышанное. Бааль Сулам. 3-е изд. – М.: НФ «Институт перспективных исследований», 2012. – 600 c. Baal Sulam Shamaty. Uslishannoe. – М.: NF «IPI», 2012. – 600 pages. Статьи, записанные со слов рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) его сыном и учеником, равом Барухом Ашлагом (РАБАШ). Издание составлено под руководством Михаэля Лайтмана, ученика и ближайшего помощника рава Баруха Ашлага. Эта книга предназначена для духовного подъема человека и...»

«Международная Туристская Академия Биржаков Михаил Борисович Никифоров Валерий Иванович ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА: ПЕРЕВОЗКИ Издание третье, переработанное и дополненное Туристский продукт и перевозки Способы передвижения с помощью мускульной силы человека Пешеходные путешествия и туры Автомобильные и автобусные туры Прокат автомобилей Железнодорожные перевозки и туры Воздушные перевозки Речные и морские перевозки Комбинированные виды перевозок Нормативное обеспечение и страхование Москва —...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Belgorod State Institute of Arts and Culture Dniester State Institute of Education Development Transnistria State University named after T. G. Shevchenko Tashkent Islamic University SOCIAL AND CULTURAL INSTITUTIONS IN THE MODERN WORLD Materials of the III international scientific conference on April 22–23, 2015 Prague Social and cultural institutions in the modern world : materials of the III international scientific conference on April 22–23, 2015. –...»

«Федеральное Агентство Научных Организаций РФ  Российская Академия наук  ФГБУН Институт геологии Дагестанского научного центра РАН   ФГБУН Геологический институт РАН  Российский Фонд Фундаментальных Исследований  Комиссия по юрской системе МСК России    ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ:   ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ    ШЕСТОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ    Махачкала, 1520 сентября 2015 г.     JURASSIC SYSTEM OF RUSSIA:    PROBLEMS OF STRATIGRAPHY AND PALEOGEOGRAPHY    SIXTH ALLRUSSIAN MEETING    ...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/6/ALB/1 17 August 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Шестая сессия Женева, 30 ноября 11декабря 2009 года НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 А) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Албания Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных Наций не редактировался....»

«Е.М. Пашкин Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры Санкт-Петербург Е.М. Пашкин Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры Издание второе, исправленное и дополненное. ПИ «Геореконструкция» Санкт-Петербург Группа компаний «Геореконструкция» Литература по геотехнике: http://geo-bookstore.ru УДК 72.025 ББК 185.11 П 22 Пашкин Е.М. П 22 Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры. / ПИ «Геореконструкция» – СПб. 2013....»

«Иосиф Бродский Fondamenta degli incurabili (Набережная Неисцелимых) Аннотация Венецианское эссе Иосифа Бродского Набережная Неисцелимых (или Watermark) написано автором по-английски. Джон Апдайк писал об эссе Набережная Неисцелимых: [Оно] восхищает тонким приемом возгонки, с помощью которого из жизненного опыта добывается драгоценный смысл. Эссе Набережная неисцелимых – это попытка превратить точку на глобусе в окно и мир универсальных переживаний, частный опыт хронического венецианского...»

«Ключевые слова: Платонов, пространство, колониализм, отчуждение, телесность, предел Нариман Скаков ПРОСТРАНСТВА «ДЖАНА» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И я выхожу из пространства В запущенный сад величин, И мнимое рву постоянство И самосознанье причин. И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей — Безлиственный, дикий лечебник, Задачник огромных корней. Осип Мандельштам, ноябрь 1933 г., Москва Опять Амударья, Чарджуй, опять я в песках, в пустыне, в самом себе. Андрей Платонов, 12 ч. ночи, 20 января...»

«Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации ХАБАРОВСК — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ХАБАРОВСК Издательский дом «Приамурские ведомости» УДК 908(470+571.620-25)+335.0 ББК 63.3(2Рос-4Хаб-2Хаб)+26.89 Х Редакционный совет: А.Н. Соколов, мэр города Хабаровска, председатель совета С.И. Шевченко, заместитель мэра по социальным вопросам, заместитель председателя совета А.М. Филонов, ученый секретарь Приамурского географического общества В.Г. Чепенко, главный специалист управления по социальным...»

«ЖЕНЩИНА В ОБЩЕСТВЕ Борис ЛАНИН Мир без женщин, или Целомудренность разврата В средние века «diabulos» писали и под изображением черта, и под изображением женщины. В классической русской антиутопии Е. Замятина «Мы» главная героиня принадлежит к организации Мефи, называющейся так в честь Мефистофеля. Эту дьявольщину женские образы вносят во многие произведения антиутопического жанра. Греховное начало в женских образах здесь гораздо более обусловлено жанровой природой антиутопий, нежели какой-то...»

«Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» Схема территориального планирования Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Анадырского муниципального района №4/10.12 -СТП Том г. Воронеж, 2013г. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» Экз № №4/10.12 -СТП Том3 Главный инженер проекта И.А. Бедоева...»

«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» State University named after Shakarim Semey City Penza State Technological University Tashkent Islamic University Faculty of philosophy, Saratov State University named after N. G. Chernyshevskiy RELIGION – SCIENCE – SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERACTION Materials of the IV international scientific conference on November 1–2, 2014 Prague     Religion – science – society: problems and prospects of interaction : materials of the IV international...»

«Добро пожаловать в Центр Американской готики! «Американская готика» была написана художником из Айовы, Грантом Вудом. Он приехал в Элдон в 1930, чтобы принять участие в выставке, которую организовал его друг. Находясь там, он встретился с Джоном Шарпом, молодым художником из Элдона. Джон предложил показать Гранту Вуду город в надежде на то, что тот увидит что-нибудь, что хотел бы изобразить в картине. Во время того, как они разъезжали по городу, они проехали мимо дома, ставшего теперь...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.