WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 ||

«Брюксел, 17.1.2014 г. COM(2014) 2 final ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Съвместен доклад за прилагането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно ...»

-- [ Страница 2 ] --

Не непременно единствено законодателство за равното третиране, но и други закони, засягащи равното третиране в обхванати от Директивата области (напр. законодателство за социалното жилищно настаняване във връзка с достъпа до жилищно настаняване).

–  –  –

Документ на Съвета № 16970/13, достъпен на:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf (все още липсват данните за публикацията в ОВ).

–  –  –

Дело C-394/11 Belov, което е първото дело, конкретно свързано с роми, по което беше отправено запитване за преюдициално заключение до Съда на ЕС, беше счетено за „недопустимо“ на 31 януари 2013 г., тъй като българският орган по въпросите на равенството (който отправи запитването до Съда на ЕС) не е счетен за съдебен орган по смисъла на Договора.

–  –  –

По времето на приемането на директивата понятието за дискриминация въз основа на възраст в областта на заетостта и полагането на труд е ново за много държави членки и изисква промяна на подхода на работодателите към въпросите, свързани с възрастта.

Възрастовата дискриминация в заетостта спрямо по-възрастните хора се превръща във все по-важен въпрос поради демографските промени в Европа, които са в основата на по-голямата част от неотдавна приетото законодателство като премахването или увеличаването на задължителната пенсионна възраст, демотивиращите фактори за ранно пенсиониране и другите мерки, целящи задържането на по-възрастните работници на пазара на труда.

В член 6 от директивата се предвижда обосновка в някои ситуации за разликите в третирането на основание възраст76. Същевременно обаче всяка дерогация трябва да бъде обективно и обосновано оправдана от законосъобразна цел, включително цели на политиката по заетостта, трудовия пазар и професионалното обучение, а средствата за постигане на тази цел трябва да са подходящи и необходими. Тъй като тази дерогация предоставя на държавите членки значителна гъвкавост, тя е породила значителен брой ключови решения на СЕС и на националните съдилища, които са внесли по-голяма яснота относно изисканията за допустимост на различното третиране.

Поради особеното значение и практическа стойност на тази област, в приложение ІІІ към настоящия доклад се предоставя преглед на въпросите, свързани с възрастта77.

6.2 Увреждане СЕС вече е постановил някои ключови тълкувателни решения по признака увреждане.

В Chacon Navas78 СЕС дава определение на понятието увреждане и се произнася, че болестта сама по себе си не се вмества в рамките на понятието. В по-новите дела Ring и Skouboe Werge79 СЕС обаче пояснява, че понятието увреждане може при някои обстоятелства да включва състояния, причинени от неизлечими или лечими дългосрочни заболявания. В тълкуването си СЕС включва също и понятието за увреждане, посочено в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Конвенцията е първият правно обвързващ международен инструмент в областта на правата на човека, по който Европейският съюз стана страна80. Вследствие на това Специфични условия за по-млади и по-възрастни работници, установяването на минимални условия за възраст, професионален опит или старшинство и установяването на максимална възраст за наемане на работа.

Въз основа на материалите, изпратени от държавите членки, съответните заинтересовани страни и доклад, публикуван през 2011 г. от Комисията и озаглавен „Age and Employment“ (Възраст и заетост), достъпен на: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-7.

–  –  –

Съединени дела C-335/11 и C-337/11 Ring и Skouboe Werge, решение от 11 април 2013 г.

Европейският съюз подписа Конвенцията на 30 март 2007 г. и Конвенцията влезе в сила по отношение на ЕС на 22 януари 2011 г. Първият периодичен доклад на ЕС за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се предвижда за 2014 г.

–  –  –

Европейския съюз е обвързан от Конвенцията в границите на своята компетентност81, а Директива 2000/78/ЕО трябва във възможно най-голяма степен да бъде тълкувана по начин, който съответства на Конвенцията82.

Осигуряването на подходящо настаняване за хора с увреждания от работодателя83 е един от ключовите елементи на директивата и Комисията стриктно следеше за правилното транспониране в националните законодателства. Редица държави членки първоначално имаха проблеми в това отношение84. На 4 юли 2013 г. СЕС констатира, че една държава членка нарушава директивата85 поради неправилно транспониране на разпоредбата, тъй като не са обхванати изцяло всички хора с увреждания, но всички останали случаи към момента са приключени.

6.3 Сексуална ориентация

Забраната на дискриминация на основание на сексуалната ориентация беше новост за почти всички държави членки към момента на транспониране на директивата.

Комисията трябваше да започне производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу редица държави членки86, поради пропуски в защитата по този признак. Понастоящем всички тези случаи са приключени и всички държави членки предоставят изискваната защита.

СЕС е предоставил тълкуване на границите на признака сексуална ориентация в няколко ключови решения като Maruko и Rmer87, в които СЕС достига до заключението, че когато националният закон поставя лица от еднакъв пол в положение, сравнимо с това на съпрузи, националните правила, които не дават право на партньори от еднакъв пол на обезщетения, които се плащат на съпрузи, попадат в обхвата на ACCEPT88 директивата. Неотдавнашното дело илюстрира оставащите предизвикателства в тази област и нуждата от постоянна бдителност в прилагането на забраната на дискриминацията89. Това е дело, в което СЕС констатира, че публичните Те са посочени в приложение ІІ към Решение на Съвета № 2010/48/ЕО от 26 ноември 2009 г.

относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, OВ L 23 от 27.1.2010 г., стр. 35.

–  –  –

Подходящо настаняване означава, че работодателите са задължени да предприемат подходящи мерки, за да предоставят възможност на лице с увреждане да има достъп, да участва или да се издига в професията, или да се обучава, освен ако такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя.

Белгия, Естония, Кипър, Италия, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Словакия.

Италия. Дело C-312/11 Комисията срещу Италия, решение от 4 юли 2013 г. След решението Италия промени законодателството си и понастоящем изменението е в процес на разглеждане от Комисията.

Чешката република, Латвия, Полша, Словакия, Финландия и Обединеното кралство.

Дела C-267/06 Maruko срещу Versorgungsanstalt der deutschen Bhnen, решение от 1 април 2008 г.

и C-147/08 Rmer срещу Freie und Hansestadt Hamburg, решение от 10 май 2011 г.

Дело C-81/12 Asociatia Accept срещу Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, решение от 25 март 2013 г.

Вж. неотдавнашно проучване на FRA за целия ЕС относно сблъскването на ЛГБТ лица с дискриминация, насилие и тормоз, публикувано през май 2013 г. и достъпно на:

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-andtransgender-survey-results и виждането на Equinet от 2013 г. „Equality bodies promoting equality & non-discrimination for LGBTI people“ (Органите по въпросите на равенството в подкрепа на равенството и липсата на дискриминация спрямо ЛГБТИ лицата), достъпно на

–  –  –

изявления на собственика на професионален футболен клуб в Румъния нарушават Директива 2000/78/EО, когато заявява, че никога не би наел хомосексуален играч.

6.4 Религия или убеждения Директивата забранява дискриминацията на основание религия или убеждения в областта на заетостта и предоставя такава защита на всички лица с каквато и да е религиозна принадлежност или убеждения. Същевременно обаче член 4, параграф 2 позволява дерогация за църкви и други религиозни или основани на убеждения организации в качеството им на работодатели. На тези организации се разрешава при определени условия да определят специфични изисквания, основани на религията или убежденията на техните служители.

Тези изисквания (наречени „професионални изисквания“) трябва да бъдат действителни, законни и справедливи и не трябва да се основават на други критерии (напр. сексуалната ориентация на служителя). Комисията осъществи мониторинг на съответствието на националните закони за изпълнение с тази дерогация, която трябва да се тълкува в тесен смисъл, тъй като се отнася до изключение. Първоначално шест държави членки90 срещнаха проблеми с правилното изпълнение на дерогацията, но всички производства за неизпълнение на задължения към момента са приключени.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КАКВО ПРЕДСТОИ

До момента всички държави членки са предприели необходимите мерки за транспониране на двете директиви в съответния си вътрешен правен ред и за установяване на процедурите и органите, необходими за привеждането в действие на тези директиви. Понастоящем административните и съдебните органи на държавите членки, както и органите им по въпросите на равенството, са на първа линия в систематичното предоставяне на пълна защита на всяко лице в отделните страни.

Европейската комисия ще следи от близо привеждането в действие и ще оказва подкрепа на органите на държавите членки в това отношение. Комисията ще продължи и с мониторинга в контекста на ежегодния си доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

Главното предизвикателство сега е да се повиши осведомеността за вече съществуващата защита и да се направи необходимото за привеждането в действие на практика и за прилагането на директивите. Комисията заедно с държавите членки и техните органи по въпросите на равенството ще положат съвместни усилия за осъществяването на пълния потенциал на директивите, що се отнася до защитата на основните права на равно третиране в ЕС. Целта на трите приложения към настоящия доклад е да се допринесе за тези усилия. При все това законодателството само по себе си не е достатъчно за осигуряването на равенство в пълна степен и то трябва да се съчетае с подходящи действия на ниво политика. Финансиране за дейности по повишаване на осведомеността и за обучение вече е налице в рамките на програмата на ЕС за заетост и социална солидарност (Прогрес), но работата в това отношение трябва да бъде допълнително засилена от Комисията в сътрудничество с държавите членки, за да се постигне видимо повишаване на осведомеността за правата в целия ЕС.

www.equineteurope.org, което се стреми към подобряване на работата на органите по въпросите на равенството за подкрепа на равенството и за борба с дискриминацията спрямо ЛГБТИ лицата.

Германия, Ирландия, Нидерландия, Словения, Финландия и Обединеното кралство.

–  –  –

Засилването на ролята на органите по въпросите на равенството като пазители на равенството може да има огромен ефект за по-ефективното привеждане в действие и прилагане на директивите. Подобряването на ефективността на органите по въпросите на равенството и възможността за реализиране на пълния им потенциал може да е от голямо значение за насърчаването на равното третиране по начин, който е лесно достъпен за всеки в ЕС и по-евтин за всички заинтересовани страни (включително за държавите членки) в сравнение с прилагането чрез съдилищата.

–  –  –Pages:     | 1 ||

Похожие работы:

«Международный Беркли: дискуссии о роли иностранных студентов в американском университете — вчера и сегодня Джон Обри Дуглас Джон Обри Дуглас увеличение численности иностранных Статья поступила старший научный сотрудник в Центре студентов в  Беркли и  других государв редакцию исследований высшего образования ственных университетах. Вплоть до нав марте 2015 г. Университета Калифорнии, Беркли. стоящего времени основным стимулом Адрес: Center for Studies in Higher Edк  привлечению иностранных...»

«Порядок совершения таможенных оПераций При Перемещении товаров таможенного союза через таможенную границу ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенную территорию таможенного союза При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза предусмотрено последовательное совершение таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Таможенного союза и перемещением в соответствии с таможенной процедурой транзита до таможенного органа, в котором будет осуществляться их...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ» ХОЛЕРА и патогенные для человека вибрионы материалы совещания специалистов Роспотребнадзора по вопросам совершенствования эпидемиологического надзора за холерой (4-5 июня 2014 г.) Выпуск № 2 Ростов-на-Дону 2014 г. ПОСВЯЩАЕТСЯ 80-ЛЕТИЮ РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ...»

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 27.01. 2012 года. С. 5-10.4. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000 г. № 92 // Все о бухгалтерском учете. № 8, 9. 27.01. 2012. С. 42-47.5. Налоговый кодекс Украины № 2755-VI от 02.12.2010. [Электронный ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 6. Международные стандарты финансовой отчетности и бухгалтерского учета / Официальный сайт...»

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ» Рэха мінуўшчыны Зборнік навуковых артыкулаў Студэнцкага навуковага таварыства факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ iмя Я. Купалы Гродна ГрДУ імя Я. Купалы pawet.net УДК 93/94 ББК 63.3(0) Р 96 Рэдкалегія: А.С. Горны, старшыня СНТ факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі Купалы; А.М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі і сацыялогіі...»

«МОТ Международное Бюро Труда Рабочий Документ № МОТ/СПИД Значение 1 ВИЧ/СПИДа для рынка труда и занятости Франклин Лиск МОТ/СПИД Рабочий Документ № 1 Значение ВИЧ/СПИДа для рынка труда и занятости Франклин Лиск МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА – ЖЕНЕВА Copyright Международная Организация Труда, 2003 Первое издание 2002 г. Авторские права на публикации Международной Организации Труда охраняются Протоколом 2 Всемирной Конвенции об охране авторских прав. Тем не менее, краткие извлечения из этих публикаций...»

«Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА в Хабаровском крае в 2015 г. Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов ЕГЭ по ЛИТЕРАТУРЕ в Хабаровском крае в 2015 году 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ Количество участников ЕГЭ по предмету Предмет 2013 2014 чел. % от общего чел. % от общего чел. % от общего числа числа числа участников участников участников Литература 262 3,39 196 2,94 169 2,88 В ЕГЭ по литературе участвовали 169 человек, из которых 15,38 %...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.