WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА ОТНОСНО: Отчет за работата и дейността на Общински съветСилистра и ...»

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

* гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ( 086/821938, факс: 086/821015

e-mail: obs@silistra.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Отчет за работата и дейността на Общински съветСилистра и комисиите към него за периода юли 2012 г. - декември 2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра Ви предоставям отчет за работата и дейността на Общински съвет-Силистра и комисиите към него за периода юли 2011 г. - декември 2012 г.

Предлагам Общински съвет-Силистра да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра ПРИЕМА Отчета за работата и дейността на Общински съвет-Силистра и комисиите към него за периода юли 2012 г. - декември 2012 г.

Приложение: Отчет за работата и дейността на Общински съветСилистра и комисиите към него за периода юли 2012 г. - декември 2012 г.

МД/ММ Председател на

Общински съвет - Силистра:

/д-р Мария Димитрова/ Отчет за работата и дейността на Общински съвет-Силистра и комисиите към него за периода юли 2011 г. - декември 2012 г.

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра Ви предоставям отчет за работата и дейността на Общински съвет-Силистра и комисиите към него за периода юли 2011 г. - декември 2012 г.

През посоченият период Общински съвет е провел 6 заседания, от които 5 редовни и 1 тържествено, въз основа на които са изгответни съответно 6 протокола. На базата на постъпилите докладни записки и във връзка с предоставените от ЗМСМА правомощия през отчетния период съвета е приел общо 145 решения, които съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 99, от Правилника за организацията и дейността на Общински съветСилистра са изпратени до Кмета на общината, Областния управител, Окръжна и Районна прокуратури в 7-дневен срок от приемането им.

Деветте постоянни комисии към съвета са провели своите заседания, въз основа съответно на резолираните докладни записки от дневния ред на общинските сесии, и на молби и писма, постъпили в деловодството на съвета.

Заседанията на постоянните комисии и Общински съвет-Силистра са открити, като на тях присъстват представители на общинска администрация – кмета на общината, зам.кметове, вносители на докладните-в лицето на ресорния зам.кмет, съответните експерти и специалисти, кметовете на населени места и кметски наместници, представители на медиите и засегнати лица, вносители на молби и жалби.

Постоянните комисии са провеждали своите заседания редовно, като мога да подчертая че отчетите им отразяват достоверно тяхната дейност, посочвайки че на заседанията им винаги са присъствали поканените представители на общинска администрация, както и заинтересовани граждани.

На база представените отчети от постоянните комисии при Общински съвет-Силистра е изведена следната статистика, приложена в таблицата:

–  –  –

Становищата и предложенията на постоянните комисии към Общински съвет допълват и са основен коректив на част от внесените докладни записки, с цел постигане на целесъобразност и законосъобразност на взетите решения.

Върнати за ново разглеждане от областния управител на област

Силистра са:

- отделни текстове по прието предложение за възнагражденията на общинските съветници към Решение № 350 по Протокол № 17 от 25.10.2012г.

След повторното обсъждане на посоченото решение, Съвета прие отпадането на оспорения текст за допълнително възнаграждение на съветниците и потвърди Решение № 350 в чисто законовата му форма съгласно чл. 34, ал.2 от ЗМСМА, а именно за намаляване на възнагражденията на 30 % от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие;

- Решение № 426 по Протокол № 19 от 20.12.2012г. по докладна записка за придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв. Каро на с. Калипетрово, поради липса съответно на необходимото мнозинство от три четвърти от общия брой на съветниците, определено в чл.

35, ал. 5 от ЗОС и чл. 72, ал. 1 от НОС, и на задължителните реквизити /актове за общинска собственост и данъчни оценки на имотите/ по чл. 72, ал.

2 от НОС.

Образувани са административни дела, на основание постъпили протести от Окръжна прокуратура-Силистра, против следните решения:

- Решение № 557 по Протокол № 16 от 11.11.2008г. за отдаване под наем на язовир в местността «Чатал кулак», поради правни тълкувания водещи до отдаването му чрез концесия и противоречието на приетия акт с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Закона за водите и Закона за концесиите. На този етап Решение № 8/18.01.2013г. на Административен съд-Силистра е за уважаване на протеста на Окръжна прокуратура-Силистра, но тече 14-дневен срок за обжалването му пред Върховен административен съд;

- Решение № 341 по Протокол № 16 от 27.09.2012г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост – стадион «Луи Айер» на СНЦ в обществена полза «Футболен клуб – Силистра 2009», поради правни тълкувания водещи до отдаването му след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс и противоречието на приетия акт с разпоредбите на Закона за общинската собственост. На този етап Решение № 89/21.12.2012г. на Административен съд-Силистра е отхвърлило протеста на Окръжна прокуратура-Силистра и е потвърдило приетия акт за законосъобразен. В 14-дневния срок за обжалването му е подаден нов протест от Окръжна прокуратура-Силистра против решението на Административния съд. Очаква се произнасяне от Върховен административен съд;

- Решение № 343 по Протокол № 16 от 27.09.2012г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост – помещение в сградата «Дом на учителя» на СНЦ в обществена полза ССЕК «Багаин», поради правни тълкувания водещи до отдаването му след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс и противоречието на приетия акт с разпоредбите на Закона за общинската собственост. Очаква се произнасяне от Административен съд-Силистра.

През отчетния период Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не е провеждала заседания. През отчетния период са разгледани 4 писма и на всяко от тях е даден отговор в законоустановения за това срок.

Създадени са две временни комисии, както следва:

- Временна комисия със задача да изготви и представи за одобрение от Общински съвет-Силистра оздравителна програма на търговско дружество „Синева” ЕООД, за срок най-малко от три години; срок на действие на комисията 2 месеца – от края на м.ноември 2012г.

до края на м.януари 2013г.

- Временна комисия със задача да разгледа депозираното възражение от д-р Вилияна Цончева, участник в конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1-Силистра” ЕООД и даване на становище, което да бъде представено на Общински съвет на настоящата сесия през м. януари за гласуване; срок на действие на комисията 1 месец

– от края на м.декември 2012г.

В деловодството на Общински съвет са получени общо 106 докладни записки, от които : 95 от Община Силистра, 7 от председателя на Общински съвет, 2 от председателя на Временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра”, 2 от съветници. 5 от докладните записки са оттеглени в последствие. Докладните записки са били обсъждани и разглеждани на заседания на постоянните комисии, като всяка от тях е провела по 6 заседания.

През отчетния период от общо 101 докладни записки, след разглеждането им в постоянните комисиите, са взети решения по следните направления:

Приети бяха следните програми, стратегии, правилници и наредби – 4 решения:

- Наредба за символиката и отличията на Община Силистра;

- Правилник за организацията и дейността на клубовете на инвалида и пенсионера в община Силистра;

- Програма за образователна и социална интеграция на деца и ученици в риск по изпълнение на План за действие за 2012 г. за реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011г.;

Актуализирани са следните правилници и наредби – 11 решения, от които най-често актуализирана и изменена 2 пъти:

Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Силистра – 3 решения, с което променя текстовете на чл. 19, ал. 2, т.6, както следва: Търговецът няма право да ползва фасадата на търговския обект и площта около него за излагане на стоки, без одобрена схема от главния архитект на общината, разрешение за поставяне и заплатена такса, при спазване изискванията на ЗУТ, и създава нова ал. 3 на чл. 19, със следното съдържание: „Забраната по т. 6 на предходната алинея не се прилагат за териториите, управлявани от Общинско предприятие „Пазари”, а именно:

Общински пазар – Силистра, т.нар. „Евробазар” и т.нар. „Пазар на бившия ДАП”.

и съответно актуализирани веднъж, следните от тях:

- Наредба за общинската собственост – 1 решение;

- Наредба за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра – 1 решение, касаещо технически корекции в текстовете на наредбата;

- Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра – 4 решения, във връзка с намаляване възнагражденията на общинските съветници /чл. 23, ал. 2 от правилника/;

- Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари” – 1 решение, с което променя критериите за заемане на длъжността директор на предприятието, от „висше икономическо образование” на „висше образование” /чл. 14, ал. 1 от правилника/;

- Не бе приета актуализацията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра, поради пропуски и неточности в проекта на докладната записка – 1 решение;

Свързани с бюджет и финанси – 17 решения, от които:

- Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Община Силистра за първото шестмесечие на 2012г., приет след актуализацията на бюджета – 2 решения;

- Актуализация на бюджета на Община Силистра за 2012г. – 3 решения, като актуализацията на бюджета, след дълго обсъждане е в следните направления:

1.) Във връзка с изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Силистра” - 440 615 лв.

2.) Във връзка с възстановени разходи по участието на Община Силистра в проект „ENNEREG” № IEE/09/661/SI2.558228 по програма „Интелигентна енергия за Европа” и необходимостта от автовишка за нуждите на обслужването на дейностите по осветление на улици и площади лв.

3.) По решение на Арбитражен съд София, във връзка с разработването на пречиствателната станция „Разходи за лихви по заеми от страната” - 74 844 лв.

4.) Съгласно Решение № 179/29.03.2012г. на Общински съвет Силистра за участие на Община Силистра с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” по Приоритетна ос1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска, схема „Зелена и достъпна градска среда” и Изработването на технически проект - 53 520лв.

5.) Във връзка с Решение №171/29.03.2012г. на Общински съвет Силистра за преобразуване на Център за работа с деца / ЦРД /, Център за ученическо, техническо и научно творчество / ЦУТНТ / и Ученическа спортна школа / УСШ / в Обединен детски център и необходимостта от средства за стартиране на дейности по привеждане сградата на ЦУТНТ в съответствие с изискванията за пожарна безопасност и архитектурно адаптиране за деца със специални образователни потребности - 19 824лв.

6.) За финансовото обезпечаване на Общинската програма на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби - 1 500лв.

7.) Финансираните със средства от целева субсидия за 2012 г., в размер на 340 100лв.

- Изменение на бюджета на Община Силистра за 2012 г. в размер на 29 666 440 лв. - 1 решение;

- Изменение на Разпределяне бюджета на Община Силистра за 2012 г., във връзка с получени финансови средства от МФ, в размер на 1 млн.лв., съответно за ремонт на улици и тротоарни площи в Силистра и кметствата в общината – 1 решение;

- Приемане на уточнения план на бюджета на Община Силистра за 2012г. - 1 решение, бюджет в размер на 31 336 411 лв., от които:

16 311 915 лв. - За финансиране на делегирани държавни дейности;

14 504 881 лв. - За финансиране на местни дейности;

519 615 лв. - За дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи;

и капиталовите разходи за 2012г. в размер на 6 549 001 лв.

- 3 решения, във връзка с поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции, от които:

- в размер на 284 738,92 лева, с дата на падеж до 16 април 2014 г. за изпълнението на проект «Дом за деца в риск-Силистра»;

- в размер на 1 184 688,99 лева, с дата на падеж до 23 ЮНИ 2013 г. за изпълнение на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на община Силистра”;

- в размер на 14 072 951,58 лева, за изпълнение на проект:

„Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”;

- Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2012 г. на Община Силистра, в размер на 1 340 100 лв., като общият размер на сумата за капиталови разходи става 6 473 688 лв. – 1 решение;

- Замяна обезпечение на публични задължения към НАП-Варна офис Силистра, като Общата стойност на обезпечението след извършената промяна е в размер на 1 709 078,60 лв. – 1 решение;

- Намаляване размера на трудовото възнаграждение на председателя на съвета, във връзка с промяна в чл.34, ал.2 от ЗМСМА – 2 решения;

- Не бе приета план-сметката за определяне на разходите по чл. 66, ал. 1 на ЗМДТ за 2013г. Тепърва предстои нейното повторно обсъждане на предстоящото заседание на съвета – 2 решения.

Свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – 38 решения, от които:

- Избор на форма на управление на горските територии – собственост на Община Силистра, като управлението на горските територии собственост на Община Силистра, е определено да се осъществява от физическо лице - лицензиран лесовъд, вписан в публичния регистър по чл.

235, въз основа на договор - 1 решение;

- Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2013г. - 1 решение;

- Решения за продажби, замени, учредяване право на строеж, отдаване под наем и др. за разпореждане с общинска собственост - 36 решения, най-основните от които:

1.) Не бе прието решението за откриване процедура за приватизация на бившата здравна служба в с.Калипетрово, след обсъждане на докладната записка на две поредни заседания, поради идеен проект на кметството за превръщането на сградата в музей и дюкян за производство на занаятчийски стоки;

2.) учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Местното поделение на „Арменската апостолическа православна църква” върху Параклис в Старо гробище, въпрос разглеждан в предходен период от постоянните комисии и общинска администрация след постъпила молба от Арменската църква за възстановяване на собствеността, и постигнат компромисен вариант по казуса.

3.) Определени бяха терени за изграждане на:

- бюст паметник в с. Професор Иширково на проф. Анастас Иширков, основоположник на географската наука в България и патрон на селото;

- военен паметник в с. Смилец в чест на 180-годишнинанат от основаването на селото;

4.) Открита е процедура за приватизация на общински нежилищен имоти, съответно в с. Йорданово (бивша баня), офис помещение в гр.

Силистра, ул. „Добруджа” № 22А, чрез публичен търг с явно наддаване.

5.) уреден е статута на сградата, предназначена за читалище в с.

Богорово от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

6.) Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти – общинска собственост на:

- Дирекция „Социално подпомагане” – Силистра;

- историческа крепост „Меджиди табия”;

- Църковното настоятелство при параклис „Св. Йоан Рилски” с.

Сърпово;

7.) Отдаване под наем на:

- част от стадион „Луи Айер” на СНЦ в обществена полза /СНЦ ”Футболен клуб - Силистра 2009”/

- помещения в сградата на ул. „Сан Стефано” № 2 в гр. Силистра /СНЦ „Карате клуб „Шото - витяз”/.

- помещение в сградата на т.н. „Дом на учителя” на СНЦ в обществена полза /СНЦ „ССКЕ Багаин”/

- помещения – частна общинска собственост на „Български пощи ”ЕАД.”

- помещения в сградата на ул. „Черно море” № 1 в гр. Силистра (бивш „Дом на отбраната”) – взето решение, след изясняване статута на сдружение Толерантност, подало искането;

8.) Промяна характера на собствеността на части от имоти-общинска собственост, във връзка с реализиране на проект за изграждане на обект „Приют за безстопанствени животни (кучета)”.

Свързани с устройство на територията, инфраструктура и транспорт – 13 решения, от които:

- Откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии, за срок от 5 години – 1 решение;

- Откриване на процедура за пряко възлагане на автобусен превоз по линии от републиканската транспортна схема, чрез сключване на договор от страна на кмета на община Силистра в качеството си на възложител за срок от шест месеца, считано от 01.01.2013г. – 2 решения;

- Актуализация на максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, като цената за престой за една минута от 0,15 лв. е увеличена на 0,20 лв. – 3 решения;

- Одобряване на подробни устройствени планове на територията на общината – 7 решения;

Свързани с кандидатстване и участие на община Силистра в различни оперативни програми и проекти – 8 решения, от които:

- Одобрение на зони за въздействие по Проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра през периода 2014 – 2020 г.” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007решения;

- Кандидатстване по покана за предоставяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет за бенефициенти на ОПРР” – 1 решение;

- Кандидатстване по покана за предоставяне на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1:

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” – 1 решение, с което дава съгласие на Община Силистра за осигуряване на собствен принос по проекта в размер до 250 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на следните подобекти:

Дунавски парк – западна зона и детска площадка и Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад „Свобода”;

- Дадено съгласие за участие на Община Силистра с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, мярка 2.5:

„Риболов във вътрешни водоеми”, на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. – 1 решение;

- Дадено съгласие за участие на Община Силистра с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес”, мярка 3.4: „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. – 1 решение;

- Дадено съгласие за участие на Община Силистра с проектно предложение за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, Компонент 2 – Социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция, чрез разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с капацитет 12 места в с. Айдемир, като предоставя общински имот в с. Айдемир, 1-ви етаж на източно крило от бивше ОУ „Христо Ботев”

– 1 решение;

- Дадено съгласие за участие на Община Силистра с проектни предложения за кандидатстване по проект „Красива България” през 2013 г. – 1 решение;

В областта на здравеопазването, социалната политика и спортните дейности – 6 решения, от които:

- Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Силистра за периода 2011-2015 година – 3 решения. Състава на Обществения съвет е актуализиран два пъти, като в него е избран за член д-р Теодор Иванов – представител на ПК по здравеопазване;

- Намаляване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Силистра и увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Силистра – след повторно обсъждане – 1 решение;

- Отпускане на персонални пенсии – 2 решения;

В областа на образованието – 4 решения, от които:

- Актуализиране Списъка на средищните училища от община Силистра за учебната 2012/2013 година, с което се запазва статута на средищни училища на ОУ”Свети Климент Охридски”, с. Професор Иширково и ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово, отпада от списъка ОУ ” Христо Ботев”, с. Айдемир, включва в списъка СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра и ОУ „Св.Св.

Кирил и Методий”, гр. Силистра. – 1 решение;

- Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013 година, с което разрешава функционирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово; ОУ „Св.Кл. Охридски”, с. Иширково и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”,с.

Брадвари и разрешава функционирането на самостоятелна паралелка с помалко от 10 ученика в VІ клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”,с. Брадвари през учебната 2012/2013 година – 1 решение;

- Утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013 година, съответно в V клас в СОУ „Юрий Гагарин”, град Силистра, и в IX клас в ОСУ „Дръстър”, град Силистра – 2 решения;

В областа на културата – 3 решения, от които:

- Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2013 г. – 1 решения;

- дадено съгласие за изграждане на бюст паметник на проф.

Анастас Иширков в с. Професор Иширково. Паметникът вече е официално открит – 1 решение;

- дадено съгласие за изграждане на военен паметник в с.Смилец, в чест на 180 годишнина от основаването на селото през 2013 г. – 1 решение;

Свързани с дейността на общинските търговски дружества – 12 решения, от които:

- Одобрено предложение на Комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностичноконсултативен център 1 - Силистра” ЕООД, за определяне на кандидата д-р Данчо Костадинов за спечелил конкурса. В тази връзка искам да насоча вниманието към отговорната работа, с която комисията бе ангажирана и честите й заседания до изясняване обстоятелствата във връзка с конкурсната процедура. След постъпило в законоустановения срок възражение от д-р Вилияна Цончева, участник в конкурса бе създадена и временна комисия за произнасяне по възражението. Процедурата не е приключила. – 6 решения;

- Обсъждането на спешни мерки за частично изплащане на задължението на Община Силистра към „Синева” ЕООД, което продуктивно доведе до създаването на временна комисия. Комисията е провела 3 заседания. Предстои окончателното изготвяне на програмата. – 6 решения;

Решения от организационен и административен характер и свързани с местното самоуправление на общината – 3 решения, от които:

- Одобряване на общата численост и структурите на местните дейности в Община Силистра – 3 решения, с които:

- Закрива Общинска служба за социални услуги и звено “Радиотранслационен възел”;

- Намалява числеността на персонала в следните дейности:

“Домашен социален патронаж”, “Други дейности по образованието”, “Оркестри и ансамбли”, “Други дейности по културата”, “Други дейности по икономиката”, “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”;

- Увеличава числеността на персонала в следните дейности:

“Радиоцентър - Силистра”, “Защитени жилища”, “Преходни жилища”.

Приемане на годишни планове, доклади, отчети и декларации – 9 решения, от които:

- Отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински съветСилистра за периода 01.01.2012 – 30.06.2012г. – 1 решение;

- Отчет за работата и дейността на Общински съветСилистра и комисиите към него за периода ноември 2011г. - юни 2012г. – 1 решение;

- Доклад на комисията извършила проверка по изпълнение на поети ангажименти към Община Силистра за 2011г. по договори за продажба на общински имоти, сключени след проведени конкурси – 1 решение;

- Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Силистра и определяне начина на ползването й за календарната 2013 г. чрез провеждане на конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен – 2 решения;

- Актуализирана на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Силистра за 2011-2015г., актуализиране на Оперативен план с времеви график и Плана за действие за 2013 г. към Стратегията. – 1 решение;

- План за реформиране на специализираните институции за деца на територията на община Силистра – Дом за деца лишени от родителска грижа „Димчо Дебелянов” и Дом за медико-социални грижи за деца, във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. – 1 решение;

- Общински план за защита при бедствия на Община Силистра – 1 решение;

- План за работата на Общински съвет-Силистра за първото шестмесечие на 2013г. – 1 решение;

Одобряване на споразумения за сътрудничество и побратимяване на гр. Силистра и гр. Асизи, провинция Перуджа, област Умбрия – 1 решение;

Решения за удостояване на Светлана Василева Тодорова – дългогодишен треньор на отбор по баскетбол „Доростол”-Силистра с „Годишния приз на град Силистра” – 1 решение;

Определяне на представители на Общински съвет-Силистра в комисии – 3 решения, от които:

- За участие в Общински експертен съвет по „Устройство на територията” бяха следните общински съветници Димчо Нейков Кьосев, Валентин Йорданов Перчемлиев - 1 решение;

- Избрани представители в комисията за провеждане на конкурса за разпределение и възлагане на автобусни линии и оценка на постъпилите предложения, съответно общинските съветници Добри Илев Добрев, Златка Йорданова Радушева, Ганчо Маринов Неделчев - 1 решение;

- Избрани представители за членове на временна комисия за разглеждане на постъпилото възражение от д-р Вилияна Цончева, участник в конкурс за избор на управител на «ДКЦ-1-Силистра» ЕООД, съответно общинските съветници д-р Константин Попов, Александър Сабанов, Ганчо Неделчев, Димитър Генов, Николай Николов - 1 решение;

В деловодството на Общински съвет са били заведени 132 писма, 13 молби, 4 сигнала, 3 жалби и 2 заявления, които са резолирани до съответните комисии съобразно естеството на проблематиката и след разглеждане на заседанията на постоянните комисии е даден отговор в законоустановения срок. Всички поставени от граждани проблеми и предложения са били разгледани, като съдействие е оказано в случаите на онези от тях, които са от компетентността на съвета. Изпратените в отговор или за съдействие писма, до различни институции и граждани в община Силистра за периода са 106 на брой.

Приемната на Председателя на Общински съвет-Силистра са посетили граждани, търсещи съдействие за разрешаване на проблеми най-често от социално ествество, както и във връзка с взаимодействието на гражданите на общината с различните институции в гр. Силистра.

Съгласно данните от системата за електронно гласуване, присъствалите на заседание общински съветници за периода са били средно 26 – 28 души.

Отсъствали от заседания с уважителни причини са следните общински съветници: Александър Сабанов, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Димчо Кьосев, Драга Неделчева, Мехти Сакаллъ, Константни Стоилов, Константин Попов, Нели Стоилова, Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Теодор Иванов.

През отчетния период са отправени тринадесет питания от общинските съветници към кмета на общината, копия от отговорите на които са предоставени на съветниците, в срока определен в ЗМСМА, съответно:

- с едно питане – Константин Стоилов, Александър Сабанов, Светлана Великова, Бисерка Костова;

- с две питания – Георги Кирилов, Георги Балушев;

- с пет питания – Надежда Бобчева.

Отправям благодарност към общинските съветници за своята продуктивна работа в комисиите през изминалия период, където трябва да се провеждат най-задълбочените дискусии по внесените докладни и предложените проекти за решения, да бъдат разгледани всички аспекти и уточнени неяснотите по внесените проекти, тъй като основната дейност на Общински съвет трябва да се извършва в постоянните комисии, посредством взаимодействието им с общинска администрация, а не по време на заседанията на Общински съвет, където решенията да се вземат с убедително мнозинство на всички съветници.

Единствената ми препоръка е за по-отговорно присъствие на съветниците на заседанията на постоянните комисии за подсигуряването на необходимия кворум за провеждането на заседанията им. Надявам се всеки от тях да продължава да изпълнява задълженията си на общински съветник съвестно, да бъде градивен коректив и в полза както на гр.Силистра, така и на цялата община.

Общински съвет-Силистра работи със самостоятелен сайт с електронен адрес: www.obs-silistra.com, където са помествани в законоустановения срок съответно поканите с дневния ред на проведените заседания, графиците на постоянните комисии, депозираните докладни записки, проекто правилници и наредби, приетите правилници и наредби, отменените такива, протоколите от проведените заседания, решенията на съвета и друга информация свързана с дейността му.

Предоставям настоящият отчет за информация съответно на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Силистра.

Председател на

Общински съвет - Силистра:

/д-р Мария Димитрова/
Похожие работы:

«ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ ДВФУ. 2013. № 3 (16) АРХИТЕКТУРА УДК 72.012. Г.А. Адамчик АДАМЧИК ГАЛИНА АРТЕМОВНА – магистрант кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток). E-mail: galina_adamchik@mail.ru ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА На основе обзора теории и мировой практики вертикального озеленения определяются проблемы озеленения в рамках существующей городской...»

«Л. Кожевникова, библиотекарь отдела обслуживания ЧОУНБ Скорее всего, я буду права, если скажу, что каждый из нас, хоть раз в жизни, задавал себе вопрос: «А что там, где кончается Вселенная?» При попытке представить себе это «там» возникает чувство беспокойства и беспомощности. Но, оказывается, на этот детский вопрос уже есть совсем «недетские» ответы, которые могут помочь отказаться, как бы это ни было трудно, от привычных, но уже не соответствующих действительности представлений о...»

«www.kitabxana.net WWW.KTABXANA.NET – MLL VRTUAL KTABXANA Milli Virtual Kitabxanann tqdimatnda Azrbaycan e-kitab: rus dilind 18 (89 – 2013) Антология современная Азербайджанская литература I Tom Мемуары ИЛЬЯС ЭФЕНДИЕВ, АНАР, ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ, НИДЖАТ МАМЕДОВ Представленная широкому кругу читателей книга состоит из Подобном формате – в сборнике азербайджанские авторы еще не выходили – и классики, и современники. Тем шире полотно и тем интереснее читать произведения столь разноплановых и...»

«UKRAINE ARBITRATION FRIENDLY 2013201 СТАТИСТИКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ICC SCC LCIA DIS Vienna Rules AAA/ICDR HKIAC SIAC DIAC CIETAC HKIAC ICAC UCCI SCC UNCITRAL Vienna Rules Swiss Chambers LMAA CRCICA ICC CIETAC DIS HKIAC AAA/ICDR ICAC UCCI AAA/ICDR SCC LCIA DIAC SIAC Украина – дружественная арбитражу юрисдикция: статистикоаналитический отчет, 2013-2014. / К. Пильков. – К.: Cai & Lenard, 2014. – 27 c. Статистико-аналитический отчет о практике общих, хозяйственных и административных судов в...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Сибирский федеральный университет Научная библиотека УКАЗАТЕЛЬ новых поступлений за ноябрь 2014 г. Красноярск, 2014 От составителей Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень изданий, поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета в ноябре 2014 года (373 наим.). Издания упорядочены по отраслям знания, каждое описание содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо...»

«О компании Содержание Санкт-Петербург........................... 31 ROCKWOOL в мире.......................... Казань................................... 33 ROCKWOOL в России........................ 7 Нижний Новгород.......................... 3 Карта мира с указанием всех заводов и представительств......................... Новосибирск....»

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 ноября 2013 года № 49К (940) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния и развития минерально-сырьевой базы, эффективности использования недр и формирования доходов федерального бюджета от ее использования, соблюдения природоохранного законодательства в период 2007-2012 годов»: Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. Направить представление Счетной палаты Министерству природных ресурсов и экологии...»

«Книжный рынок России 2013–201 Статистика, тренды, прогноз Москва – Книжный рынок 2013-2014 Статистика, тренды, прогноз МОСКВА – 2014 Аннотация Настоящий аналитический отчет дает оценку текущему уровню отраслевой бизнес-активности и  прогнозируемым на 2014–2015  год показателям функционирования российского книжной отрасли. На его страницах подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, анализируются базовые...»

«Российский университет дружбы народов Кафедра диетологии и клинической нутрициологии ФПКМР Орлова Светлана Владимировна Никитина Елена Александровна Alwan, Lancet Другие хронические заболевания Хронические заболевания легких Рак Заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет Средняя Общая смертность от продолжительность неинфекционных заболеваний Страна жизни (на 100 тыс. соотв. возраста) Мужчины Женщины Мужчины Женщины 80 86 336,7 178,1 Япония 80 84 364,8 246,3 Австралия 78 83 459,8 290,3...»

«Библиотека Альдебаран: http://www.neptun8.ru Яков Шпренгер, Генрих Инститорис Молот ведьм Аннотация В году 1487-м от рождества Господа нашего Иисуса Христа два совершенно «замечательных» человека Яков Шпренгер и Генрих Инститорис создали рукописный шедевр, названный ими просто и со вкусом: «Молот ведьм». Надо отметить, что это издание еще почти два столетия служило настольной книгой Святой Инквизиции. Именно в ней эти мужественные люди искали советы и ценные мысли. Именно по ней они разоблачали...»

«А.Н. Полосина* ГУВЕРНЕРЫ В ЖИЗНИ И В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЬВА ТОЛСТОГО Гувернеры в семье Толстых В доме Толстых дети росли окруженные целой армией русских и иностранных гувернеров, гувернанток, наставников, учителей и воспитателей. Многие из них лишь упомянуты в дневниках, письмах или воспоминаниях членов семьи, например, «англичанка мисс Кэрри, француженка Анна Филипс»1, «новая англичанка miss Fewson»2, швейцарка m-lle Kothing3 и др. Какие-то из них остались в мемуарной литературе под прозвищами,...»

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (Статкомитет СНГ) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ В ЧАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В СООТВЕТСТВИИ С СНС 2008 Москва, 2013 Содержание Стр. Введение 1. Учет затрат на НИР в национальных счетах: основополагающие концепции, определения и классификации и применение их на практике 2. Показатели СНС, связанные с отражением НИР 14 3. Взаимосвязи между отражением НИР в счете...»

«Развитие административного государства в Европе Сабино Кассезе* *Доктор права, судья Конституционного суда Итальянской Республики, профессор публичного и административного права Университета «La Sapienza». «Дайджест публичного права» Гейдельбергского Института Макса Планка выражает благодарность автору и издательству C. F. Mller, Juristischer Verlag, Heidelberg за любезное разрешение перевести и опубликовать данную статью. Оригинал статьи: Sabino Cassese, Die Entfaltung des Verwaltungsstaates...»

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Мурманской области ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ г. Мурманск 28.07.2014 УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области В. Губинский 28 июля 2014 г. Председатель заседания: ГУБИНСКИЙ В.А. Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области На заседании присутствовали: Члены коллегии: КУТЕПОВ О.В. Заместитель начальника Управления ШИЛОВА А.Б. Начальник отдела Управления НЕЧАЕВА В.И. Консультант отдела Управления...»

«НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД – ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СУБТРОПИКАХ НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СУБТРОПИКАХ введение Борис НЕМЦОВ Леонид МАРТЫНЮК Россия — зимняя страна. На ее карте трудно найти место, где не бывает снега и где не развиты зимние виды спорта. Путин такое место нашел и решил провести там зимнюю Олимпиаду. Это город Сочи. До обнародования российской заявки многие граждане, в том числе и авторы доклада, были уверены, что Олимпиада пройдет в горных районах города, в...»

«Ялйазмасы щцгугунда « » Ихтисасын шифри вя ады: 060402 – «Мцщасибат учоту вя аудит»Елми рящбяр: Маэистр програмынын рящбяри: Игтисад елмляри намизяди, Игтисад елмляри намизяди, досент Щажыйев Щ.Я. досент Дашдямиров Я.И. Кафедра мцдири: игтисад елмляри доктору,.2015 МЦНДЯРИЖАТ сящифя ЭИРИШ 3 I ФЯСИЛ. Базар игтисадиййаты шяраитиндя аудитин зярурилийи вя мащиййяти 9 1.1. Мцасир шяраитдя аудит v onun mаhiyyti 9 1.2. Auditin mqsdi вя маliyy hesаbаt informаsiyаsnn istifadilri n онун zruriliyi 1.3....»

«ISSN 2073 Российская Академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XV Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XV ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: Балабанов В.С. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, гл. редактор Булочникова Л.А. – д.э.н., профессор, научный редактор...»

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН Информационное пособие для родителей выпускников школ Новосибирск ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (Информационное пособие для родителей и выпускников школ). Новосибирск, Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2015. 22 с. Составители: Пиотух Е.И., Недосып О.В., Лишко Д.С. В информационном пособии описаны основные изменения в...»

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 5. С. 130–149 Спутниковый мониторинг нефтяных загрязнений морской поверхности М.И. Митягина, О.Ю. Лаврова, Т.Ю. Бочарова Институт космических исследований РАН, Москва, 117997, Россия E-mail: mityag@iki.rssi.ru В работе обобщаются результаты, полученные при проведении многолетнего спутникового мониторинга нефтяного загрязнения различных морей. В основу мониторинга положен комплексный подход к решению задачи...»

«ahakhnej` h qel|“: cp`mh qnprdmh)eqb` М.А. Хабарова МУДРЫЙ ДРУГ СЕМЬИ (Обзор деятельности муниципальных библиотек Алтайского края с семьей) Друг, дружба. Если мы посмотрим значение слова «дружба» в толковом словаре, то увидим, что оно означает близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Именно на этих простых понятиях строится духовное единение самых близких на свете людей – членов одной семьи. И как часто, порой, человеку в бушующем море по имени...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.