WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 |

«ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: За второто шестмесечие на 2012 г., журналистическите материали на тема благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния ...»

-- [ Страница 1 ] --

АНАЛИЗ НА ОТРАЗЯВАНЕТО НА ТЕМИТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ/СПОНСОРСТВО/КОРПОРАТИВНА

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ В

ПЕРИОДА ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2012

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

За второто шестмесечие на 2012 г., журналистическите материали на тема

благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния мониторинг, са 5 467.

Настоящият анализ обхваща само журналистически материали, отразени от:

Информационни агенции;

Национален и регионален печат (национални всекидневници, седмичници, списания и регионална преса);

Интернет-медии и сайтове.

Анализът се основава на количествени и качествени показатели и параметри, които съответно предоставят, както обща информация за медийния интерес към темите като брой материали, така и в съдържателен аспект – по какъв начин се отразяват те, доминиращи журналистически жанрове, преобладаващите нагласи, тон на публикациите и наблюдавани тенденции.

Първата част на анализа представя количествен данни, докато във втората са резюмирани акцентите по темите КСО и благотворителност на месечна база.

През периода, наблюдаваните медии публикуват 325 материала, отразяващи благотворителни инициативи и дарителски акции на публични личности и организации в чужбина. В сравнение с първото шестмесечие на 2012 това представлява ръст с 39 публикации, когато броят и им бе 286. Материалите в тази група не могат да бъдат обединени около конкретни теми, разнородни са по съдържание и основно са свързани с различни личности, участвали в благотворителни инициативи като например капитанът на националния отбор Стилиян Петров, който организира благотворителен мач за приятели през октомври 2012 в Англия, от който средствата са за битка с левкемията, а масажистите на "Астън Вила" събират за него 70 хил. паунда от каране на колело. Друга подобна информация е наградата, от $ 100 000, връчена от Бил Гейтс на екип от Калифорнийския технологичен институт, разработил тоалетна със соларни панели, която рециклира водата и използва материала за производство на енергия. Фондацията на Гейтс насърчава създаването на нов вид тоалетни, които да помогнат на развиващите се страни..

Общият брой на анализираните материали за периода е 5 142 публикации. В анализа самостоятелно и детайлизирано е проследено отразяването на темите, свързани с корпоративната социална отговорност.

АНАЛИЗ НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ ПО ОБЩИ КОЛИЧЕСТВЕНИ

И КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ:

В сравнение с предходния разглеждан период – януари-юни 2012 г., когато мониторираните материали са били 4 653, за второто полугодие на тази година те са 5 142.

Това представлява ръст от 489 публикации или повишаване на количеството материали през второто полугодие на 2012. Причина за този значим ръст е основно обявяването на поредното десето издание на Българската Коледа, – тема силно застъпенапрез ноември и декември 2012. Интересът на медиите към тази кампания се запазва силен и постоянен през годините. Продължава тенденцията на изразен интерес на медиите към темата доброволчеството и нуждата от него, както и към темата кръводаряване и отразяване на инициативи на БЧК (например национална кампания за подпомагане пострадалите от земетресението в Перник, стартирала септември 2012) и БМЧК (различни кръводарителски акции).

Съотношението на материалите, публикувани през второто полугодие на 2012 година в националната и регионалната преса е 2391 към 1624. Наблюдава се тенденция на пълно запазване на съотношението спрямо предходния анализиран период.

Превесът на материали по темата, публикувани в националната преса може да се обясни от една страна именно с множеството публикации, посветени на Българската Коледа. При наличието на такава мащабна национална кампания, националните медии предвид формата и големината им, имат възможност да публикуват повече от една новина по темата в един свой брой и това увеличава общата статистика на статиите, публикувани в националната преса. Още един фактор е значим по отношение на по-ниския брой материали в регионалната преса, а именно все по-засиленият процес на развиване на интернет страниците на регионалния печат. Така регионалните медии могат да публикуват всеки ден новини в интернет изданието си, дори ако печатното издание е двуседмично, триседмично или седмично. Тези материали влизат в статистиката на интернет публикациите. Допълнителен фактор е и това, че регионални вестници, включени в мониторинга са 85, а броят на включения национален печат е 118.

Динамиката на съотношението на материалите по темата в националната и регионалната преса, е отразена в графиката, по-долу.

Анализираните публикации в националните всекидневници са 1920. Публикуваните материали в седмични национални издания за периода са 304, а в списания 166.

Мониторираните интернет материали са 1311, за разлика от предишния период, когато са били 910. Това отчита ръст с 401 материала, което е равностойнно на 43%. Този значим ръст на интернет материалите се дължи именно на все по-развиващите се интернет страници на регионалните медии. Отразените от информационни агенции 141.

Регистрираните материали в интернет медиите и в интернет сайтовете формират 24% от общия обем наблюдавани единици, докато регистрираните от информационни агенции представляват 3%. Наблюдава се най-значителният ръст на интернет материалите в сравнение с всички разглеждани предишни периоди. Това се дължи както на засиления им интерес към тематиката, така и на цялостното развитие на интернет изданията на печатните и електронни медии (радио и телевизия). Най-много материали по темата са публикувани съответно в www.dir.bg (153), www.dariknews.bg (102), www.focus-radio.net (56), www.vesti.bg (49) и www.news.data.bg (43).

Продължава тенденцията, че повечето Интернет-сайтове ползват текстове от информационните агенции, като посочват източника на информация. Много често обаче и прекопирват новини от интернет изданията на други медии, което води до натрупването на голям брой материали в мониторинга, но съдържателно в действителност това е един и същи текст на новина, прекопирана в няколко интернет сайта. Това като цяло правило не важи само за интернет сайтовете на големите национални медии, които публикуват там собствени новини. Такива например са сайтовете на Дарик радио (dariknews.bg), БНТ (www.bnt.bg), в. „Дневник” (Dnevnik.bg), в. „Стандарт” (standartnews.com), в. „24 часа” (24chasa.bg), в. „Новинар” (novinar.bg) и др.

Графиката по-долу отразява съотношението на публикуваните материали в рамките на печатните издания, разделени по признаците национални всекидневници/национални седмичници и списания.

ОСНОВНИ ТЕМИ

Първата група материали, обхваща темата благотворителност, втората се отнася до публикации, посвети на корпоративната социална отговорност, а третата, предимно косвено свързани материали със спонсорството. В нея преобладават случаите на използване на термина като синоним на дарителство. В много от публикациите през наблюдавания период, „спонсорство” фигурира в контекста на партийното финансиране или на държавното (централна и местна власт) финансиране. Например това са множество статии – 249 – отразяващи дарителство от страна на различни партии и политици. Както беше наблюдавано и в предишния разглеждан период, най-голям брой подобни публикации отразяват дарителски акции на политици от партия ГЕРБ – 97. Тези статии са свързани с няколко основни теми – ГЕРБ дарява 10 хиляди лева на овчар, чието стадо е изядено от вълци през септември 2012 и ГЕРБ подпомага лечението на пострадала в катастрофа родилка през юли 2012. Броят на статиите, отразяващи дарения от БСП е 25. ДПС е отразена в 15 публикации, основно с информации за дарения по повод Рамазан Байрам.

Сравнително еднакъв е броят на статиите, посочващи дарения от ВМРО и Атака. Статиите, отразяващи дарения от Лидер, РЗС и НДСВС, СДС и ДСБ са изключения. Множество са и материалите посветени на финансиране от централна и местна власт – 369. Такива са например материали, свързани с информацията, обявена от Менда Стоянова през ноември 2012, че в бюджет 2013 има 136 млн. лева за социални помощи, темата за освобождаването на даренията с есемеси от ДДС, държавно финансиране на лечението на болни деца в чужбина или пък отделен бюджет от общини за ремонтиране или построяване на нови храмове или паметници, за подкрепа на хора нуждаещи се от спешно лечение или финансиране на детски площадки.

Наблюдаваната от предишното шестмесечие тенденция за задържане на висок дял на тази група се запазва – за второто шестмесечие на 2012 тя представлява 31% от общия обем материали за периода.

Тематичната група Корпоративна социална отговорност ще бъде разгледана подетайлно в настоящия анализ от гледна точка на открояващите се корпоративни социални програми, провокирали медийния интерес през наблюдавания период.

–  –  –

Темата Благотворителност има предимство в количественото отразяване в медиите в сравнение с другите две тематични групи (54% от всички материали). Сериозен дял в темата заемат материалите, отразяващи традиционни благотворителни кампании, които се организират циклично – в периода това са 15 септември (първи учебен ден), 19 октомври (Ден на благотворителността), 16 ноември (Ден на толерантността), 21 ноември (Ден на християнското семейство), 3 декември (Международен ден на хората с увреждания), 5 декември (Международен ден на доброволчеството), Коледа. Наблюдава се тенденция да се отбелязват с благотворителни инициативи и различни от традиционните циклични поводи за периода (например 12 август – Световен ден на младежта, 10 септември – Световен ден на първата помощ, 15 септември – Световен ден за борба с лимфона, 19 октомври – Ден на българския лекар, 27 ноември – Ден на болните от муковисцироза и др.). Друга голяма група материали са свързани с национални благотворителни инициативи – например обявеният за Ден на Перник 11 октомври 2012 и кампанията на БЧК за подпомагане на пострадалите от земетресението. Също през октоври са обявени и дните на доброволчеството и тази тема е силно застъпена през този месец. Продължават и различни кампании, свързани със заболяването на футболиста Стилиян Петров, както и на 11-годишния Георги Лазаров, болен от тумор на мозъка. През юли месец е обявена кампания за подпомагане близките на пострадалите от атентата в Бургас. Темата за хранителната банка е отразена в значителен брой материали. Не бива да се пренебрегват и множеството единични публикации, представляващи апели за помощ на нуждаещи се от скъпоструващо лечение в цялата страна, както и разнообразни форми на дарения – от дрехи и храни за деца в социални домове, до дарения за читалища, библиотеки и музеи. Продължава и тенденцията за мащабно даряване на книги за читалища, библиотеки и училища. Запазва се тенденцията за засилено количество благотворителни кампании, организирани от ученици и студенти. Друга голяма група материали са свързани със станали вече традиционни благотворителни инициативи – например капанията „Елхите на звездите”, „Купи и дари“ на организацията Ротеракт в Стара Загора, „Осиновете врачанско дете“, кампанията на „Тройка на разсъмване“ и фондация „Искам бебе“, „Ангели срещу рака на гърдата“, кампанията на БЧК „Топъл обяд” и други.

Голяма група са и материалите, отразяващи различни благотворителни инициативи на организации като Лайънс клуб, Зонта клуб, Ротари клуб, БЧК, УНИЦЕФ и др.

Подтемите, в контекста на които се отразяват и трите основни групи са:

Социална политика (проблеми, свързани основно с хора в неравностойно положение – институции, деца, възрастни хора, хора с увреждания и др.) Образование/квалификация (училища, университети, стипендии, допълнителна квалификация и т.н.) Здравеопазване (основно с кампании, набиращи средства за лечение, болници, апаратура, лекарства) Култура/историческо наследство (възстановяване и строеж на храмове, библиотеки, изкуство, паметници на културата и др.)

–  –  –

През този период доминираща е тематичната група, свързана със здравеопазването с 30% от общия обем анализирани публикации.

Непосредствено на второ място се нареждат материалите в тематичната група „Социална политика” – 28%.

Тенденцията и от предишните периоди темите със социална и здравна насоченост да са най-застъпени в медийното отразяване продължава и за разглеждания период – взети заедно те формират 58% от публикациите през шестмесечието.

На трето място се нареждат материалите в тематичната група „Други“ с 23%.

През второто шестмесечие на 2012 броят на материалите в тази група обхващат няколко основни групи новини:

материали, свързани с набирането на средства за пострадалите от 1) земетресението в Перник;

2) материали, отнасящи се до даренията, предоставени на МВР;

3) материали, отразяващи първите построени къщи в с. Бисер;

4) статии, засягащи ДДС-то върху дарителските sms-и.

5) материали, отразяващи обсъжданията около закона за доброволчеството.

Друг тип материали от тази подтема са такива, отразяващи нормативната уредба, финансирането на партиите, политематични публикации, които не могат да бъдат отнесени към конкретна подгрупа; информации; публикации, в които не става ясно към коя конкретна подтема е насочен актът на дарение/благотворителност, както и анализи и светски материали, в които благотворителността само се маркира. Тук попадат и публикациите за благотворителния маратон в България и Румъния - "1000 Balkan Charity Challenge" от Букурещ дo София.

Информациите, пряко или косвено свързани с култура, формират 9% от анализирания обем комуникационни единици. Продължават да доминират публикации, свързани с възстановяването или изграждането на религиозни храмове, дарения на библиотеки и музеи, изкуство.

Тематичните подгрупи образование, спорт и околна среда си разделят съответно 4%, 3% и 2%, като делът им остава пренебрежимо нисък.

Общата картина на количественото разпределение на материалите в тематичните подгрупи ясно показва, че българското общество продължава да насочва благотворителността към най-недофинансираните държавата сектори и същевременно найчувствителни – социалния и здравния.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ЖАНР:

И през този период продължават да доминират кратките новини, като използвана форма за отразяване и на трите разглеждани теми, заемайки дял от 62% с 3 401 материала в този жанр. В основата му е фактологическото и безпристрастно съобщаване на дадената информация, като приоритетно се посочва новината, без да се търси контекст на ситуацията, или допълнителни гледни точки към темата. Обикновено този тип материали са следствие на информации, разпространени от информационните агенции или от пресцентровете на фирми, партии, организации и представители на централната или местната власт. В общия случай, интернет сайтовете публикуват този тип съобщения без съществена редакция.

Разширените новини и репортажите съставляват 27 % от разглеждания обем или това са 1484 публикации. За жанра е характерно разполагането на информацията в нейния контекст, използват се мнения или коментари на свързани лица, представя се допълнителна информация към темата.

Анализите и коментарите през шестмесечието са 154, формирайки 3% от общия разглеждан обем. За сравнение, през първото шесмесечие на 2012 те са наброявали 131.

Медиите, публикували най-голям брой материали в този жанр са в. "Дума”, в. „Труд”, в.

„Стандарт“ и в. „Сега“„ съответно 12, 11, 9 и 8 материала. По 7 материала са публукували вестниците "Преса”, "24 часа”, и "Монитор”. Голяма част от аналитичните и коментарни материали са свързани съдържателно със здравеопазването в България и защо е нужно да даряваме за здраве със sms-и, ДДС-то върху дарителските sms-и. 32% или 49 от тези материали имат засилен критичен тон (например заглавия като " SMS-и вместо здравна реформа“, " Кой се облажи от SMS даренията?!”, " Купи съвест за 1,20 лв.” и т.н.) Интервютата, в това число и портретните материали през периода са 428 и не се наблюдава концентрация на този жанр по конкретна тематика. Често се срещат и интервюта, в които темата благотворителност е предимно косвено спомената в структурата на материала.

ТОН КЪМ ТЕМАТА НА МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИТЕ:

Преобладаващата жанрова форма на материалите, а именно кратката новина е пряко свързана с високия процент на материалите с неутрален характер на звучене. В голяма степен това важи и за разширените новини, където, за да се избегне смесване с коментара, отношението на автора/медията се изразява непряко, чрез цитат или коментар на лице, участващо в събитието или свързано с темата. Материалите с неутрален тон към темата на публикацията/информацията са 3 704 или това са 68%. Трябва да се отбележи, че не малка роля за високия брой неутрални материали, се дължи на техническото отразяване на събития и новини, разпространени от информационните агенции, които печатните и интернет медиите отразяват като хроники за деня.

Въпреки доминирането на неутралния тон, характерно за информативните материали, през периода се наблюдава доста значим процент и на публикациите с положителен тон. В случая това са 1 549 статии, които представляват 28% от разглеждания обем. В сравнение с предишното шестмесечие това представлява ръст на материалите с положително отношение с Успоредно с преобладаващия информативен характер, често 2%.

журналистите успяват да маркират положително отношение чрез подбора на изразните средства.

Материалите, в които е демонстрирано отрицателно отношение към темата или към проблема, довел до конкретната ситуация са 4%. Това са материали от една страна свързани със злоупотреби, а от друга страна критични материали, разглеждащи принципите на случването на дарителството благотворителността. Такива са множеството матерали, свързани с разваления боб, дарен на социално слаби чрез програма „Благотворителност.

Особено много критични материали са регистрирани на тема здравеопазване (например заглавия като „Болници рекетират пациенти с дарения“, "SMS-и вместо здравна реформа“, „Болници с нова схема как да изнудват пациенти“, „3 бона подкуп за безплатно лечение“ и др.). Най-голям брой материали с отрицателен тон са публикували в. "Стандарт" и в „Дума“ – по 10 броя.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ/ДАРЕНИЕ/БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ:

Най-голям е броят на статиите, в които източникът на финансиране е частно лице/лица 34% или 1863. В тази група трябва да се има предвид, че попадат, както индивидуалните дарения, така и средствата, привлечени в резултат на национални SMS кампании.

Основният фактор за високият брой подобни материали се дължи на откриването на десетото издание на Българската Коледа. В категорията "източник на финансиране” е условен, тъй като в немалка част от материалите става дума за отдаване на лично време, усилия, жестове на внимание и скромни, символични предмети, предмети от първа необходимост, както и кръводарителство, насочени най-често към хора в неравностойно положение. Значимият ръст на тези материали се дължи и на статии, които разглеждат отдаване на лично време и усилия, а именно темата за доброволчеството, която е силно застъпена през месец ноември 2012 по повод обявените дни на доброволчеството и обсъжданията на закона за доброволчеството. Допълнителен повод е и датата 5 декември (Международен ден на доброволчеството), по повод която са инициирани и отразени в медиите множество инициативи из цялата страна.

На второ място са застъпени публикациите, в които източникът на финансиране е дефиниран като "смесен” – 1118 материала, които представляват 20%. Запазва се тенденцията към обединяване на усилията при реализацията не само на благотворителни кампании, но и на КСО-програми. В периода много често този тип „смесени” материали се дължат на все по-честото участие на представители на местната и централната власт, както и отделни политици и партии, в благотворителните кампании и инициативи. Това основно се дължи на политически популизъм, катализиран от предстоящите парламентарни избори през юли 2013 г.

На трето място се нареждат публикациите, в които източникът на финансиране е единствено бизнес – 658. Тук се вместват и почти всички материали, които попадат в тематичната група КСО.

На четвърто място се нареждат материалите, отразяващи основна подкрепа, дарения и финансиране от неправителствения сектор – 448.

Еднакъв е процентът на публикациите с посочено финансиране от чуждо правителство/организация (356 броя) и власт/институция (369 броя) – по 7%.

Публикациите, в които не се посочва източникът на даряване също наброяват 7% от всички материали. Това са статии, засягащи принципно или косвено темата, без да са насочени към конкретна кампания. Сред тях са и статии, касаещи нормативната уредба, засягащи финансирането на МВР или такива, в които не е ясно дефиниран източникът или просто такава информация липсва. Такива са и обяви за дарителски кампании, които обикновено печатните издания завеждат в рубрики, наречени "Зов за помощ”.

Броят материали, в които източникът на финансиране е политик/партия е 249. В това число влизат и сдружения с политически характер, както и политици. В рамките на това шестмесечие тези материали са предизвикани основно от политически популизъм, катализиран от предстоящите парламентарни избори през юли 2013. Както беше наблюдавано и в предишния разглеждан период, най-голям брой подобни публикации отразяват дарителски акции на политици от партия ГЕРБ – 97. Тези статии са свързани с няколко основни теми – ГЕРБ дарява 10 хиляди лева на овчар, чието стадо е изядено от вълци през септември 2012 и ГЕРБ подпомага лечението на пострадала в катастрофа родилка през юли 2012. Броят на статиите, отразяващи дарения от БСП е 25. ДПС е отразена в 15 публикации, основно с информации за дарения по повод Рамазан Байрам.

Сравнително еднакъв е броят на статиите, посочващи дарения от ВМРО и Атака. Статиите, отразяващи дарения от Лидер, РЗС и НДСВС, СДС и ДСБ са изключения.

ДИНАМИКА НА БРОЯ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ПО МЕСЕЦИ:

АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ, ОТРАЗЯВАЩИ

КСО:

Запазва се наблюдаваната и през изминалото шестмесечие тенденция за трайно увеличаване на броя материали, отразяващи темата Корпоративната социална отговорност или конкретни социални програми. За разглеждания период юли – декември 2012 са 457 или 8% от общия анализиран обем. За предхождащото шестмесечие те са били 443.

Най-много материали по темата има през месец ноември – 152, когато за седма поредна година Български дарителски форум (БДФ) връчва наградите "Най-голям корпоративен дарител" за 2012 г. Друга причина за натрупването на КСО материали през ноември е и стартът за четвърта поредна година на дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк.

Печатните и интернет медии коректно отразяват програмите, свързани с КСО, като посочват имената на компаниите, пишат точните имена на програмите и инициативите, както и вложените в тях суми.

В рамките на печатните медии най-много статии са публикували националните всекидневници – 148. Регионалната преса е на второ място с 49 публикации. Списанията и националните седмични издания имат съответно 37 и 24. Информационните агенции са публикували 20 материала по темата.

Ръстът на публикациите при интернет медиите се задържа – 179. Това от една страна се дължи на засиления им интерес към тематиката, но и на цялостното развитие на интернет изданията на печатните и електронни медии (радио и телевизия) и особено на регионалните издания. Най-много материали са регистрирани в www.dir.bg – 13, www.dariknews.bg – 12 и www.vesti.bg – 7.

Трябва да се има предвид, че причина за високия брой публикации е и факта, че интернет медиите препубликуват статии от информационните агенции и другите медии, така че голяма част от тези статии са повтаряеми като съдържание.

–  –  –

През периода превес имат кратките новини с чисто информативен характер 251, представляващи 55%. Разширените новини са 186. Публикувани са 15 интервюта или портретни материали по темата. Аналитични материали и коментари по темата са едва 5.

Пример за такъв материал е „Корпоративна отговорност или просто PR”, публикуван във в. „Капитал“ на 24 ноември 2012. Броят на материалите с неутрален тон е 46%, а на тези с положителен тон - 54%. Липсват материали с отрицателен тон.

Основните медии, които отразяват темата КСО съответно на национално и регионално ниво са:

ОСНОВНИ КОМПАНИИ И ТЕМИ В СФЕРАТА НА КСО,

ОТРАЗЯВАНИ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ МЕСЕЦИ:

Юли – 64 публикации:

През месец юли, публикациите, засягащи темата КСО са 64. Инициативите, които се открояват с добро медийно отразяване (както в националния, така и в регионалния печат) са:

1. Даряването на линейки на центровете за спешна медицинска помощ в Добрич, Смолян и Ямбол и на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" в София от Глобул – 18 материала;

2. Традиционният благотворителен турнир M-Tel Beach Masters Charity – 13 материала;

3. Предоставянето на електроуреди за пострадалите от наводнението в с. Бисер от УниКредит Булбанк и Технополис – 8 материала;

4. Сердика Център e отразен в 3 материала като домакин на благотворителната изложба-базар "Традиции и кухня на англоговорящите държави", организирано от "АВО-Бел" в подкрепа на проекта SOS Детски селища, България - "Искам да се уча";

5. Спорадично са отразени още КСО инициви на Загорка, АЕЦ Козлудуй, AVON, Рефан, Енко Вендинг и др.

Като цяло всички публикации през месеца представляват кратки или разширени новини, често повтарящи се в различните медии, което води до извода, че журналистите са използвали в повечето случаи директно информацията от получено прессъобщение или информации от агенции. Това важи особено за новините, отразяващи даряването на линейки на центровете за спешна медицинска помощ в Добрич, Смолян и Ямбол и на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И.

Пирогов" в София от Глобул. Регистриран е и един портретен материал „Ефективната фондация“, публикуван в сп. Forbes на 24.07.2012 и послетен на Стойко Петков, който е главен акционер и управляващ директор на една от успешните български компании за кафе "Енко Вендинг" ООД:

"История на фондация "Благотворител" започва преди осем години. "Поради моя естествен стремеж към ефективност се зароди решение да изградим организация, която да покаже прозрачност и да не се свързва с някакви схеми, от които някой нещо да спечели." Това прави структурата устойчива, за да търси и външно финансиране.

Направихме и проект за съмишленици, който дава възможност на хора, които нямат много средства, да ни помагат със суми от около 5-25 лв. на месец", казва Петков.

Целта е да се приобщят към идеята за дарителството повече хора. С кризата тези съмишленици намаляват и дори се налага спирането на един от проектите на фондацията. Преди време Петков се опитва да се води от принципа да дава на фондацията процент от годишната си печалба. Но за импулсивната му натура това е по-скоро бреме. Затова всяка година той определя минималния си принос, който обаче често се увеличава по Време на оперативната работа през годината.

Стойко Петков казва, че съпругата му е щастлива с неговия стремеж да помага и подкрепя сумите от техния общ личен бюджет, които отиват за благотворителност.

Стремежът да помага пък идва от баща му - енергетик, който е бил "последна надеждна инстанция за отстраняване на аварии в "Кремиковци", и "изключително добре усеща и разпознава потребностите на хората около себе си и има невероятна отговорност да бъде съпричастен и да помага на другите". Така и Стойко Петков опитва да облагородява средата и обществото. Доколкото може.”

Медии и заглавия:

–  –  –

63. Десета детска градина с обновен плувен басейн 17.07.2012 dariknews.bg

64. Десета детска градина с обновен плувен басейн 17.07.2012 novini.dir.bg

Август – 33 публикации:

Материалите, отразяващи темата Корпоративна социална отговорност през февруари са 33. Прави впечатление, че половината от тях са свързани с отразяването само на една компания – 15 от тях засягат турнира "М-тел Бийч Мастърс" по плажен волейбол в София, поради новината, че разпределителят на националния отбор по волейбол Георги Братоев, който получава чека, от своя страна дарява 6100 лв. на 11-годишния Георги Лазаров от Пловдив, който страда от тумор на мозъка, а останалите средства на дом за деца.

5 публикации отразяват благотворителния футболен турнир на малки вратички в подкрепа на талантливите деца на България. Турнирът е организиран от фондация „Димитър Бербатов” и мол Galleria Burgas.

4 статии отразяват вносителя на Шевролет за България "София Ауто" с информацията, че за всеки реализиран автомобил Българската федерация по лека атлетика ще получи дарение, а собственикът на автомобила - сертификат на негово име. Събраната сума ще бъде използвана за подпомагане развитието на младите надежди на българската лека атлетика.

2 статии отразяват кампанията на AVON срещу домашното насилие.

С по една статия са отразени инициативи на Райфайзенбанк, „Пътища – Пловдив“, Рефан и други.

Интерес представлява аналитично-коментарната публикация „Строители на съвременна България“ във в. „Преса“ от 09.08.2012 г., посветена на успели български предприемачи, които приемат за престижно да даряват част от спечеленото за обществено полегни:

„Все повече успели български предприемачи приемат за престижно да даряват част от спечеленото за обществено полегни каузи. Немалка част от тях дават годишно по 100хил. лева, а не са редки случаите, когато става въпрос и за милиони.

Собственикът на фирма за преводи и съдружник в компания за организиране на събития Цецка Радева и съпругът й също бизнесмен, Йордан Караджов над 15 години се занимават с благотворителност. Те са основни дарители на фондацията "Светът на Мария". Организацията подпомага възрастни хора с интелектуални затруднения.

Създават дневен център в София, скоро смятат да пренесат дейността си и в други градове. От години семейството спонсорира двойки, които имат нужда от ин витро процедури, но не отговарят на критериите на държавния фонд, който финансира този вид лечение.

Д-р Милен Врабевски, собственик на медицинска фирма, е първият голям дарител на фондация "Искам бебе". Твърди, че се бори с демографския проблем. Освен за зачеването на нов живот дарява и за приобщаването към страната ни на хора с българско национално самосъзнание в Западните покрайнини, Бесарабия и Македония. Подкрепя училища, в които се изучава български, мотивира децата да учат в български университети, дава им стипендии.

Банкерът и предприемач Светослав Божилов е създател на фондация, която отпуска стипендии за ученици и учители. Дарява по 1 млн. лв. годишно на тази организация.

Издържа вестник "Култура", подкрепя "Червената къща", издава списание "Християнство и култура".

Бизнесменът Стойко Петков е основен дарител на фондация "Благотворител", която подкрепя деца спед излизането им от социални домове. Осигурява им обучение, за да могат да кандидатстват в университети или да започнат работа, плаща им шофьорски курсове, подготвя ги да влязат сами в живота.

Елвин Гури, съпруг на някогашната депутатка от НДСВ и "Новото време" Ралица Агайн, само миналата година е дарил 1 млн. долара за стипендии на студенти в Американския университет в Благоевград. Започва още през 2007 г. с дарение от 500 000 долара, като постепенно увеличава сумата.

Много от дарителите не държат да се знае, че отделят пари за такива дейности, мотивацията им понякога е лична, породена от събития в живота им, а понякога просто искат да са полезни.”

–  –  –

Септември – 52 публикации:

Публикациите на тема Корпоративна социална отговорност през септември са 52.

Почти половината от материалите – 21 – са свързани с една инициатива – благотворителният мач на Нова ТВ MTG United for peace. Събраните средства от благотворителния мач ще бъдат използвани за образование в спортни училища на деца, лишени от родителски грижи, в цяла България.

8 материала са свързани с операция "Жълти стотинки" на VIVACOM Фонд, която тази година обединява над 20 компании, между които ОББ, Carrefour, Mr. Bricolage, Chipolino, Onda и Техномаркет.

6 публикации отразяват КСО дейности на козметична фирма Рефан.

Дарителската програма на „Загорка" АД „Създаваме по-добро бъдеще“ е намерила място също в 6 статии.

Партньорството на "Белла България" с Българската хранителна банка и "Мисия без граници" са отразени в 4 статии по повод дарението им на топли баници на нуждаещите се в градинката пред гара Подуяне в София.

АЕЦ Козлудуй дарява 2 милиона долара на Българската академия на науките за изграждането на циклотронен център в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Това е отразено в 3 публикации.

През месец септември други компании отразени с по една статия във връзка с КСО са: „Серес“ АД, УниКредит Булбанк, КонтурГлобал Марица Изток 3, Глобул, Microsoft, Кока кола и Алкомет АД.

Медии и заглавия:

–  –  –

Октомври – 50 публикации:

Публикациите през октомври, свързани с Корпоративна социална отговорност, са 50.

Основните теми, които се повтарят през месеца са:

1. Кампаниите на AVON в подкрепа на жените "Говори открито срещу домашното насилие" и срещу рака на гърдата „От любов към живота”, която отбелязва своята 10 годишнина – общо 11 материала.

2. Даренията за близо 150 000 лв. под формата на храни и пари, направени от "Лидл България" през 2011 г., с които компанията взима отличието за най-голям дарител сред търговските вериги за миналата година. Класацията е на Български дарителски форум. Общо 6 публикации са регистрирани на тази тема.

3. Благотворителния фонд на служителите на "ПроКредит Банк" - "ПРОтегни ръка", който организира представлението "Малкият принц" на пътуващ театър "ПРОтегни ръка" на сцената на драматично-куклен театър "Иван Радоев".

Събитието цели набиране на средства за лечението на деца в затруднено здравословно положение от социално слаби семейства или сираци – 5 публикации.

4. Конференцията на тема "Проблемите на корпоративната социална отговорност и ролята на социалните партньори", организирана на 30 октомври 2012, с участието на министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – 5 материала.

Акцентът медиите слагат върху изказването на министър Тотю Младенов – „Примерът най-важното при корпоративната социална отговорност“ (www.inews.bg):

„Корпоративната социална отговорност (КСО) трябва да бъде насочена на първо място към работниците в предприятията. Това каза днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на откриването на конференция на тема "Проблемите на корпоративната социална отговорност и ролята на социалните партньори", информират от социалното министерство.

Той допълни, че в прилагането на КСО основна е ролята на социалните партньори и местните власти. Младенов посочи, че се наблюдава нарастване на добрите практики в сферата на КСО и бизнесът осъзнава, че тази концепция е работеща. Младенов допълни, че е щастлив от това, че не само големи, но и средни и малки предприятия влагат усилия в прилагането на подобни стратегии.

Правителството не е пасивен наблюдател в процеса по прилагане на социална отговорност в предприятията. През ноември 2009 г. се прие Стратегията за КСО и нейните двугодишни планове за изпълнението й, отбеляза Младенов.

Добрите примери в компаниите трябва да се показват, защото това е начинът да се засили интересът на бизнеса и обществото към прилагането на КСО, обобщи социалният министър.

Президентът на Независимите синдикати в България Пламен Димитров акцентира върху важността от подписване на споразумения между работодатели и синдикати за прилагането на КСО. Такива документи вече съществуват и те дават резултати.

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков съобщи, че примерът, който се дава от водещи фирми в България, свързан с добри практики в сферата на КСО, е изключително важен за имиджа на българската икономика.”

Медии и заглавия:

–  –  –

Корпоративната социална отговорност. 15% от матералите или 22 публикации (в националния, регионалния печат и интернет медии) отразяват как за седма поредна година Български дарителски форум (БДФ) връчва наградите "Най-голям корпоративен дарител" за 2012 г.

Приключването на Балканският 1000-километров ултрамаратон в България и Румъния е добре отразено, а по този начин и "Уникредит Булбанк", тъй като сред главните организатори е Станислав Георгиев, който е главен финансов директор на и член на Ro Club Maraton. Чрез виртуалния си профил в сайта на маратона той събира 1303 евро за благотворителност. Общо 11 материала има на тази тема.

Другите основно отразени компании през този месец са:

1. Кампанията на „Райфайзенбанк" „Избери, за да помогнеш" – 15 публикации;

2. Fibank с благотворителен проект за направата на календар 2013 г. 12-те фотографии представят едни от най-известните български спортисти, донесли световна слава на България - Сани Жекова, Георги Георгиев, Станка Златева, Тервел Пулев, братята Валентин и Георги Братоеви, Силвия Митева, Цвети Пиронкова, Йордан Йовчев, Мирела Демирева, Петър Стойчев, Мария Гроздева и Владимир Зографски. Всички участвали спортисти даряват хонорарите си в общ размер на 30 000 лв. на Българската параолимпийска асоциация. Общо 12 материала.

Сп. „Журнал за жената“ цитира изп. Директор на банката на в броя си от 29.11.2012 г.:

„Като най-голямата българска банка ние сме един от най-големите корпоративни спонсори на българския спорт. Към нашата благотворителност се присъединиха и българските спортисти. Затова решихме да създадем календар за 2013 г. с лицата на България, нашите посланици по света - най-популярните и доказали се български спортисти", сподели Васил Христов, изп. директор на Fibank (Първа инвестиционна банка).”

–  –  –

През месец ноември са отразени добре, пък било и с по-малко материали инициативи на множество други компании. Сред тях са: Глобул, The Mall, Егмонт България, Еврофутбол, AVON, ЗАД Армеец, Кауфланд, Мото-Пфое, Макдоналдс, Астра Зевека България, АЕЦ Козлудуй, Тера мол, Загорка, Лидл и др.

Интерес представлява аналитично-коментарната статия, публикувана във в.

„Капитал“ на 24.11.2012 г. на тема „Корпоративна отговорност или просто PR. Или как най-ефективно да избираме, изпълняваме и комуникираме проектите си, свързани с корпоративна социална отговорност“:

„Идва Коледа и трябва да измислим нещо за тази година... Може би ще бъде хубаво, ако отидем в някой дом за изоставени деца. Ще им занесем подаръци, ще редим пъзели и ще си поиграем с тях, ще ги развеселим. Или да отидем в някой старчески дом? А после ще качим снимки на сайта и ще изпратим прессъобщение...

За съжаление някои от "добрите" инициативи на компаниите около празниците ще бъдат разработени точно на този принцип - да направим нещо, защото са ни останали пари в бюджета за тази година, да покажем на клиентите си и обществото, че сме готини и загрижени за хората, които нямат късмета да прекарат празника със свои близки и роднини.

Инициатива, която обаче е организирана като ходене до мола и публикуване на снимки с покупките във Facebook, не е полезна на никого. Тя дори може да донесе само разочарование, ако предварително не сте обяснили на служителите си какво да очакват, ако не сте говорили с домакините от дома дали това, което искате да направите, е и това, от което реално имат нужда. А снимките или прессъобщенията - и те са нужни, но не трябва да са в основата на цялата история. Дори напротив, могат да се окажат контрапродуктивни, тъй като в подобни акции често изпъква показност, която прикрива иначе не съвсем отговорната същност на компанията. И реакцията ще бъде "Ох, добър, зелен, сега и корпоративно социално отговорен".

За съжаление модата по корпоративна социална отговорност (КСО, или често използваната абревиатура на английски CSR от corporate social responsibility) води до често безсмислени акции и инициативи, за които се използва традиционното за PR леко преувеличение на делата и успехите. Затова хората често са недоверчиви дори и към изцяло безкористните инициативи на фирмите.

Грешките на растежа "Често се случва с нас да се свързват фирми, които искат да залесяват задължително на Витоша или още по-добре - в Южния парк, защото "бил много гол". "Голотата" на Южния парк обаче е ландшафтно решение на парковите архитекти, което го прави ценен в този му вид. А когато разберат, че не могат да засадят дръвче на пъпа на София, много фирми се отказват изобщо от идеята, защото далече в планината, където наистина има нужда от това, няма кой да ги види.

Малко са компаниите, които се съгласяват да отидат на 300 км и да възстановят опожарена гора, където има истинска нужда от доброволци за залесяване", разказва Александра Георгиева от фондация "Екообщност". Всеки иска да освежи и облагороди градинка в центъра на София (а също и да постави табела, че го е направил), но никой не се интересува от занемарените детски площадки в селата, дори тези в непосредствена близост до града, допълва тя.

Това e една от "грешките на растежа" на КСО в българските условия. Този термин започна да навлиза в речника на българските мениджъри едва към 2000-2001 г.

Първоначално фирмите го разбираха като предоставяне на дарения, а малко по малко през годините се разгърна и започна да обхваща и кампании, свързани с доброволчество, грижа за околната среда, за служителите на фирмата и т.н. Все още обаче някои го правят само показно и го приемат просто като начин за подобряване на имиджа, а не като част от интегрирана, осмислена политика. Хубавото е, че вече има и добри примери.

Задължителното правило Компаниите вече до голяма степен просто са принудени да развиват своята корпоративна социална отговорност. От една страна, това е начин, по който изграждат по-добра репутация, повишават доверието на потребителите в бранда си, мотивират служителите си, което пък впоследствие ще се отрази и на финансовите им резултати. Те трябва да предприемат нещо дори и защото конкуренцията вече го прави - просто за да не изостават и да запазят конкурентоспособността си. Понякога поводът може да е и политиката на компанията майка, която изисква от своите поделения да полагат повече грижи за околната среда, за хора в неравностойно положение, за образованието на младите хора, за собствените служители и т.н.

"Това е просто новият начин да се прави бизнес и всъщност единственият, чрез който една компания може да бъде устойчива, да максимализира печалбите си, да привлече и запази най-добрите си професионалисти и да направи клиентите си лоялни", казва Виолетка Минкова, директор партньорства в частния сектор и набиране на средства в Unicef Bulgaria. "Има много скептицизъм по отношение на ценността на новата роля на бизнеса, а именно социалната, но смятам, че въпросът на дневен ред е не дали бизнесът трябва да има цялостна стратегия за КСО, а дали може да си позволи да няма", добавя тя.

Политика, а не инициатива Ако компаниите вече са осъзнали или е наложително да реагират по някакъв начин, първата стъпка е не просто да се хващат за успешни проекти, за които са чули или чели, и не да изпълняват списък от "10-те златни правила на КСО" или нещо подобно, а да анализират самите себе си. "Главният въпрос опира до това какви са основните направления на въздействието, което има компанията - дали това е околната среда, служители, клиенти и т.н. Първо компанията трябва да си отговори на този въпрос и едва след това да взема решение какво точно да предприемат", казва Мартин Нойрайтер. Той е главен изпълнителен директор на The CSR Company и е участвал в разработването на стандарта ISO 26000 - "Ръководство за социална отговорност".

Например един производител на цимент може да има огромно въздействие върху околната среда, но малко върху крайните клиенти, тъй като по принцип продава на търговци на едро. "В неговия случай въздействието върху околната среда е това, което има значение, а не клиентите. Затова и дейностите на компанията трябва да бъдат свързани на първо място с околната среда", коментира Нойрайтер.

Ситуацията е по-различна обаче при един мобилен оператор, който има милиони абонати. В този случай въпросите, свързани с потребителите, а не тези с околната среда, ще бъдат по-важни, казва той. "Правилният подход е да се попитат служителите какво точно има значение за тях и след това да се формира бизнес стратегията. Така се поставя началото на най-добрите и устойчиви КСО проекти - като мениджмънтът се вслуша в мнението на служителите си, а не като им налага своите собствени виждания", коментира и Тобиас Уеб, създател и изпълнителен директор на Ethical Corporation.

Според него редовните срещи със служителите в неформална обстановка - за да се чуе тяхното искрено мнение, а не това, което шефът би искал да чуе - са изключително полезни и могат да генерират ценни идеи. А освен това по този начин си гарантирате и ангажираността на служителите с избрания проект. Това е изключително ценно при малки и средни компании, като дори може да служи за повишаване на мотивацията на служителите - нещо, което е важно и при това не е свързано с никакви разходи.

КСО обаче не трябва да е просто инициатива, еднократен акт, а цялостна програма или политика на компанията, коментира Ива Янкулова, координатор "Дарителски програми" във ФПББ. Това означава компанията да провежда серия от инициативи в областта, която вече е преценила, че й е приоритетна. По нейните наблюдения обаче все още поголямата част от българските компании действат "на парче". Като добри примери обаче от фондацията посочват програмите на трите мобилни оператора, на повечето банки и на големите компании от минната индустрия.

Яйцето или кокошката Всъщност няма нищо лошо компаниите да комуникират своите инициативи или програми за КСО, дори е задължително - за да вдъхновят служителите си, а и други хора и компании. Но проектите им трябва да са добре обмислени и PR-ът да е само съпътстващият, страничният ефект, а не основният. "Много е важно кое е първото дали PR-ът или CSR-ът", казва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация "Помощ за благотворителността в България". Защото хората винаги усещат фалша. А практиките, в които PR-ът е водещата цел, нямат бъдеще, казва тя. "Изкушението е голямо да се закичиш с термина социална отговорност като със значка, защото това е модерно и необходимо условие, за да си в крак с времето, а и добър повод за PR. Ако обаче компанията има истинско желание да развива КСО, което води до положителни ефекти за общността във и извън фирмата, няма нищо лошо да използва постиженията си, за да си направи PR", казва и Александра Георгиева.

Сама по себе си корпоративната социална отговорност носи PR ефект за дадена компания, но в същото време възприемането на КСО просто като рекламен инструмент води по-скоро до негативен резултат, казва Надежда Миховска, мениджър хотелско домакинство в Radisson Blu Grand Hotel. На подобно мнение са и мениджърите на компании, които имат добри практики в тази област. "Въздържаме се да правим самоцелно PR от нашите социални инициативи, защото бихме подменили техния смисъл

- да бъдем полезни, да проявим съпричастност и отговорност", пък е мнението на Евгения Попова, мениджър "Връзки с обществеността и корпоративна социална отговорност" в АЕS – България.Pages:   || 2 | 3 |

Похожие работы:

«Посвящается сердцам и душам большой дружной семьи, двенадцати братьям и сестрам, живущим под одной крышей вот уже пятьдесят лет, благодаря личным жертвам которых я смог получить образование Ram Charan with Geri Willigan KNOW-HOW THE 8 SKILLS THAT SEPARATE PEOPLE WHO PERFORM FROM THOSE WHO DON’T Рэм Чаран при участии Гэри Уиллиган НОУ-ХАУ 8 НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ ВАМ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В БИЗНЕСЕ Перевод с английского Москва Издано при содействии компании «Стинс Коман»...»

«КНИГА ПАМЯТИ ПРАВНУКОВ ПОБЕДЫ Конкурс сочинений к 65-летию Дня Победы Литературная премия им. Н. Задорнова Книга памяти правнуков победы. Конкурс сочинений к 65-летию Дня Победы. Литературная премия им. Н. Задорнова — М. : Капитал принт, 2011. — 152 с.СОДЕРЖАНИЕ Слово учителям, членам жюри Дубовская Аля, ученица 7 класса «Война. Мне видится Старуха.» Веда Куцко, ученица 7 класса Со звездой Давида Нурматова Азиза, ученица 11 класса Узник Моабита Анна Пузова, ученица 11 класса Это нужно не...»

«Членове на екипа на партньорската проверка: Брайън НЮСЪН, Евростат Йозеф Рихтер, Австрия (ръководител) Хана Шлегрова, Чешки статистически офис Партньорска проверка за прилагане на Кодекса на Европейската статистическа практика Посетена страна: България Дата: 18-20 април 2007 г. 5 юни 2007 1. Резюме 2. Въведение 3. Заключения по принципи Принцип 1: Професионална независимост Принцип 2: Мандат за събиране на данни Принцип 3: Адекватност на ресурсите Принцип 4: Ангажименти за поддържане на...»

«Служба по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и вопросам инклюзивного образования «ДОРОГОЮДОБРА» Книги для всех, кто воспитывает детей с ОВЗ и работает с ними Нарушения восприятия себя как основная причина формирования искаженного психического развития особых детей. Б. А. Архипов, Е. В. Максимова, Н. Е. Семенова. Издательство: Диалог-МИФИ В данной работе автор, опираясь на теорию построения движений Н.А.Бернштейна, разбирает уровни построения общения в норме и при некоторых...»

«Социальное предпринимательство в России Аналитический центр Аналитический центр ОАО «МСП Банк» Социальное предпринимательство в России Обзор подготовлен сотрудниками Аналитического центра МСП Банка: Алексей Исаев, заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования @ isaev@mspbank.ru Александр Шамрай, начальник отдела анализа и прогнозирования @ shamray@mspbank.ru Денис Барабанов, заместитель руководителя Аналитического центра @ barabanov@mspbank.ru Наталья Литянская, руководитель...»

«ГЛОССАРИЙ терминов по вопросам инклюзивного образования А Адаптация (Adaptation) социальная активное приспособление человека или социальной группы к меняющимся социальным условиям Альтернативное помещение детей предусматривает заботу о ребенке со стороны родственников родителей ребенка, передачу ребенка на воспитание в другую семью усыновление или, в случае крайней необходимости, помещение ребенка в специальное учреждения в том случае, если родители не проявляют заботы о своем ребенке или она...»

«Книга Андрей Парабеллум. Выжми из бизнеса всё! 200 способов повысить продажи и прибыль скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Выжми из бизнеса всё! 200 способов повысить продажи и прибыль Андрей Парабеллум Книга Андрей Парабеллум. Выжми из бизнеса всё! 200 способов повысить продажи и прибыль скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Андрей Парабеллум. Выжми из бизнеса всё! 200 способов повысить продажи и прибыль скачана с jokibook.ru...»

««УТВЕРЖДАЮ» Заместитель министра – начальник управления ценообразования в регулируемых отраслях министерства тарифного регулирования Калужской области Д.Ю. Лаврентьев ПРОТОКОЛ заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 «26» ноября 2014 года (место проведения) Председательствовал: Д.Ю. Лаврентьев Члены комиссии: С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, С.И. Ландухова, Т.М. Пирогова. Приглашённые: представитель Общественного...»

«Эта книга принадлежит Контакты владельца http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/longtail/ Chris Anderson The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More Hyperion New York http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/longtail/ Крис Андерсон Длинный хвост Эффективная модель бизнеса в Интернете Перевод с английского Игоря Аникеева Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Москва, 2012 http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/longtail/ УДК 339.371.5 ББК 65.290с51...»

«Федеральная таможенная служба России Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» Ростовский филиал ОДОБРЕНЫ Ученым советом Ростовского филиала Российской таможенной академии (протокол № 5 от 24 декабря 2013 года) НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ (ОТЧЕТЫ ЗА 2013 ГОД) СОГЛАСОВАНО Заместитель директора Ростовского филиала по научной работе Н.А. Ныркова декабря 2013 г. Начальник НИО...»

«Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Выпуск 3, май – июнь 2014 Опубликовать статью в журнале http://publ.naukovedenie.ru Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru УДК 625.111 Спасская Ксения Андреевна ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Россия, Хабаровск1 Аспирантка кафедры «Железнодорожный путь и проектирование железных дорог» E-Mail: university_work@mail.ru Критерии выбора...»

«Поль Брэгг Чудо голодания Предисловие Глава 1. Получить всё от жизни Глава 2. Чудо голодания Глава 3. Кристаллы токсичных кислот Глава 4. Наука голодания, объяснённая с подробностями Глава 5. Почему я пью только дистиллированную воду Глава 6. Сколько надо голодать? Глава 7. Какая продолжительность голодания приведёт к наилучшим результатам? Глава 8. Как проводить 24-часовое голодание Глава 9. Я голодаю по семь-десять дней, четыре раза в год Глава 10. Как завершить семидневное голодание Глава...»

«Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации ХАБАРОВСК — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ХАБАРОВСК Издательский дом «Приамурские ведомости» УДК 908(470+571.620-25)+335.0 ББК 63.3(2Рос-4Хаб-2Хаб)+26.89 Х Редакционный совет: А.Н. Соколов, мэр города Хабаровска, председатель совета С.И. Шевченко, заместитель мэра по социальным вопросам, заместитель председателя совета А.М. Филонов, ученый секретарь Приамурского географического общества В.Г. Чепенко, главный специалист управления по социальным...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРИКАЗ от 16 октября 2013 г. N 411 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА САНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ОТРАВЛЕНИЯМИ), ДОЗАМИ ОБЛУЧЕНИЯ В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением...»

«Владимир Александрович Сапрыкин Ценности социализма. Суровая диалектика формационноцивилизационной смены и преемственности системы общественных ценностей Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8716257 Владимир Сапрыкин. Ценности социализма. Суровая диалектика формационно-цивилизационной смены и преемственности системы общественных ценностей: «Издательство Алгоритм»; Москва; 2014 ISBN 978-5-4438-0945-8 Аннотация В скором времени грядет дата – 100-летие...»

«Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований ГЛАВА НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ (С82–С85) В течение последних десяти лет в Беларуси наблюдалось увеличение числа ежегодно заболевающих неходжкинскими лимфомами (НХЛ). Если в 2001 г. наблюдалось 470 случаев, то в 2010 г. уже 638, то есть заболеваемость выросла в 1,4 раза. В 2010 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 294 новых случая заболевания среди мужчин и 344 – среди женщин. У 102 больных (16,0%) установлена I стадия, у 146...»

«CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1 United Nations Convention on the Elimination Distr.: General 6 June 201 of All Forms of Discrimination against Women Original: Russian ADVANCE UNEDITED VERSION Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-third session 1 – 19 October List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Turkmenistan Addendum Responses of Turkmenistan to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its...»

«Внеклассная работа Провожаем зиму Масленицей! Вот и закончилась масленичная неделя, пронеслась, прокатилась Масленица! Традиционно Земгале с нетерпением ждет народный праздник: «Надо в празднике всерьез Всем принять участие, Чтобы Масленица вам Пожелала счастья! Сюда, народ! Здесь вас необычное ждет! Побыстрей, да веселей. Дорогие, зрители! Приводи сюда детей, Приводи родителей!» Такими словами ребята из театральной студии зазывали народ сначала на ярмаркулакомку, а затем и на школьный двор,...»

«www.koob.ru Шаманизм: Архаические техники экстаза Мирча Элиаде Париж — 1964 Перевод: К. Богуцкий, В. Трилис. источник материала http://ln.com.ua/~sophya/webpublish.html.ru Предисловие. Глава первая. Общие замечания. Методы отбора. Шаманизм и мистическое призвание. Глава вторая. Инициационные болезни и сны. Глава третья. Обретение шаманского могущества. Глава четвертая. Шаманское посвящение. Глава пятая. Символика шаманского наряда и бубна Шаманизм в средней и северной Азии: I. Восхождение на...»

«UKRAINE ARBITRATION FRIENDLY 2013201 СТАТИСТИКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ICC SCC LCIA DIS Vienna Rules AAA/ICDR HKIAC SIAC DIAC CIETAC HKIAC ICAC UCCI SCC UNCITRAL Vienna Rules Swiss Chambers LMAA CRCICA ICC CIETAC DIS HKIAC AAA/ICDR ICAC UCCI AAA/ICDR SCC LCIA DIAC SIAC Украина – дружественная арбитражу юрисдикция: статистикоаналитический отчет, 2013-2014. / К. Пильков. – К.: Cai & Lenard, 2014. – 27 c. Статистико-аналитический отчет о практике общих, хозяйственных и административных судов в...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.