WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«2015 година ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г. Икономическият профил се изготвя ежегодно и има за цел да представя ресурсите на общината и социално - икономическото й ...»

-- [ Страница 1 ] --

ИКОНОМИЧЕСКИ

ПРОФИЛ

Община Казанлък

2015 година

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Икономическият профил се изготвя ежегодно и има за цел да

представя ресурсите на общината и социално - икономическото й

развитие.

Данните са предоставени от Национален статистически

институт, Дирекция „Бюро по труда – Казанлък“, Главна Дирекция

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ и др.

Част от статистическите данни обхващат периода 2012 – 20 година, с цел да се направи съпоставка, според нуждите на анализа.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КЛИМАТ

ВОДНИ РЕСУРСИ

ПОЧВИ

ПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

ФЛОРА И ФАУНА

СЕЛИЩНА СТРУКТУРА И ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА……………………………………………….8 ЕСТЕСТВЕН И МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА………………………………………………………….1 РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА, СПРЯМО СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА................ 1 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ………………………………………………………1 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА ЖИВОТНИ

ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ………………………………………… ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНА

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА……………………………………………………………..

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТ…………………………………………………..26

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

СПОРТ

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ………………………………………………………………..28 КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

ЕТНОГРАФИЯ

ЗАНАЯТЧИЙСТВО

РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ

ТУРИСТИЧЕСКА СТАТИСТИКА

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ…………………………………………………..38 ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ... 43

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ……………………………………………………………………43 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА………………………………..44 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 км2. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня.

През община Казанлък преминава един от петте Общоевропейски транспортни коридори – Коридор 9: Хелзинки – Санкт Петербург – Москва/Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Димитровград – Александруполис.

Град Казанлък е главно селище в едноименната котловина, заемаща около 780 кв.км между Стара планина и Средна гора и напречните прагове Кръстенец (Стражата) и Межденик, разположен е на 3 км южно от Стара планина и 3 км северно от река Тунджа, на 373 м надморска височина.

По териториално деление, община Казанлък е в състава на Югоизточния район. Новият териториален обхват на Югоизточния район, определен, в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059 / 2003 се формира от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол (ниво NUTS 3)1 с общо 33 общини. Той е част от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападния, Северния централен и Североизточния район, съответстващи на нивото NUTS2.

1 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

КЛИМАТ

Природно-географското разположение на общината е благоприятно от гледна точка на бъдещите потенциали за развитие. Съществено природно богатство на територията на общината със стратегическо значение са почвено-климатичните ресурси, както и наличните повърхностни води и потенциални ресурси от подземни води в заливните речни тераси, алувиалната низина.

Климатът е умереноконтинентален, с по-голям брой слънчевите дни. Зимата в Казанлък е мека, снеговалежите са рядкост. Лятото е топло, а валежи падат рядко.

Лятото е умерено топло, сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина. Лятната сума на валежите е голяма поради близостта на планината. През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни засушавания.

За района количеството валежи е малко под средното за страната. Най-малко валежи падат през март (31 л/м2), а най-много - през юни (76 л/м2).

Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад. Средната годишна скорост на северните и северозападните ветрове са съответно 3.7 и 5.5 м/сек. Средната повторяемост на “тихо” време с вятър под 0.5 м/сек е 57.3 %.

Средната относителна влажност на въздуха е 50-60 %, абсолютната - 4-12 мм.

ВОДНИ РЕСУРСИ

Територията на общината се напоява от река Тунджа и притоците й. На запад от Казанлък е построен язовир “Копринка”, който има много важно стопанско значение.

Река Тунджа приема много притоци на територията на общината, като старопланинските са най-многобройни и по-пълноводни. Особено живописни са реките Енинска, Лешница и Крънска с техните дълбоко всечени долини в старопланинския склон. Характерни за тези притоци са големите количества наносни материали, особено за река Енинска.

На 2-3 км северно от Казанлък реките Енинска и Крънска са свързани с отводнителен канал, който събира водите, насочени към града. Южно от града също има изградена отводнителна система, която отвежда губещите се в поройния наносен конус води от р. Енинска и р. Крънска към Тунджа.

ПОЧВИ Почвите се характеризират с голямо разнообразие: делувиални и делувиално-ливадни, ливадно-черноземовидни, канелени горски излужени, като преобладаващ тип е канелено-горският.

Покрай р. Тунджа и р. Енинска са налични алувиални почви. В най-ниската част на Казанлъшкото поле на места са разпространени заблатените почви по поречието на р. Тунджа.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

По отношение на агропроизводствените си характеристики алувиалните почви са високопродуктивни - представени са в обработваеми земи от I, II и III категория. Те са ограничител за териториалното развитие на гр. Казанлък. Основната част от тях са засадени с рози и трайни насаждения. Североизточно от Казанлък са разпространени нископродуктивни земи, които са силно ерозирали. Част от тях са заети от ливади и пасища.

В горските територии са разпространени два основни типа почви – излужени канелени горски почви – 62 % от площта, кафяви горски – 35.9 % и алувиални почви по поречието на р.

Тунджа – 0.9 %.

ПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ

Важна предпоставка за развитието на селското и горското стопанство, селищната мрежа, техническата инфраструктура туризма и рекреацията в общината, са поземлените ресурси.

Земеделските територии представляват 37.2 % от територията на общината. Техният относителен дял е по-малък от този за областта (49.3 %).

Горските територии заемат 43.6 % от територията на общината, което е по-високо от средния дял за областта – 32.3 %.

Водните площи и течения заемат сравнително висок дял – 2.6 % от територията и това се дължи на наличието на един голям и 20 малки язовири.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Не са установени находища от подземни природни богатства с промишлено значение, но съществуват полезни изкопаеми с местно значение. Има находище на глина за строителнокерамични изделия в местността “Манастирска нива” – на два километра западно от Казанлък.

На седем километра източно от града в местността “Кара дере” е разработена кариера в гнайсови скали за трошен камък, бордюри, павета и др. Пясък, речен чакъл и филц се добиват от кариерите при селата Овощник и Черганово, разработени в руслото на река Тунджа.

При селата Кънчево и Бузовград се разработват кариери в гранита. Суровината е качествена за изработване на бордюри, настилки, паваж и др. Специални геологопроучвателни работи и изчисления на запасите на тези находища не са правени.

ФЛОРА И ФАУНА

Характерът на растителността в общината и нейното географско разпространение се обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от значителната пряка или косвена намеса на човека.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Следи от естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и р. Енинска, представени от влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша. В равнинно-хълмистия горски пояс преобладават смесени гори от цер, благун, зимен дъб.

Във височинно отношение следват гори от зимен дъб, смесени широколистни гори от бук, благун, габър, мъждрян, бук, зимен дъб и явор. В най-горния среднопланински горски пояс преобладават буковите гори, в по-високите части смесени със смърч.

При с. Крън е запазена така наречената Орехова кория с вековни дървета. Върху ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения – детелина, великденче и др. В Казанлъшката котловина се срещат и много диворастящи лечебни растения – мащерка, равнец, риган, жълт кантарион. Срещат се 49 вида бозайници, 18 вида влечуги, 11 вида земноводни, 227 вида птици. Река Тунджа, язовир “Копринка” и горните течения на чистите планински реки обуславят голямо видово разнообразие на рибите.

СЕЛИЩНА СТРУКТУРА И ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ

Общинският център Казанлък се намира на 194 км от София и на 185 км от Бургас. Той е важен кръстопът – тук се пресичат пътищата София-Бургас и Стара Загора-Велико Търново.

–  –  –

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Казанлък към края на 2012 г. е 77 567 д., докато към края на 20 година е намаляло на 76 446.

В разпределението на населението на общинско ниво съществува ясно изразен дисбаланс между град Казанлък и останалите населени места. Най-голям брой от населението живее в гр.

Казанлък, близо 66%.

Спрямо другите населени места в общината, с относително по-голям брой са гр. Крън 3386 д.

и с. Копринка 2760 д., а с най-малък брой са с. Средногорово ( 204 д.) и с. Горно Изворово (214).

През разглеждания период значително е намаляло населението на гр. Казанлък (-831д.), с. Енина (-307д.) и с. Шейново(-223д.):

–  –  –

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ЕСТЕСТВЕН И МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.

–  –  –

Раждаемост - в общината през 2012г. са родени 662, а през 2014 г. 607 деца т.е раждаемостта е намаляла през разглеждания период. За община Казанлък коефициентът на раждаемост през 2014 г.

е (7,9‰), в област Стара Загора е (9.5 ‰).

Коефициентът на раждаемостта в страната през 2014 г. е (9.4 ‰) или по този показател общината има по-ниска раждаемост от средната за страната и областта.

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През последната години в общината е налице тенденция за повишаване на общата смъртност, изразено в абсолютни числа.

През 2012 са умрели 1084 д., а през 2014 г. са умрели 1133 д.

По отношение на смъртността през 2014 г. коефициент за общината е (14,7 ‰), т.е по-нисък от този в страната (15.1 ‰), докато за област Стара Загора е значително по-висок (24.8 ‰).

Естественият прираст2 е отрицателен като през 2012 г. е(- 422 души), 2013 г. е (-398 души), 2014 г.

е (- 526 души) В общината естественият прираст за 2014г. е (-6,8‰). в област Стара Загора е (- 7.0 ‰) и в страната (-5.7 ‰). Или по този показател областта има високи показатели, спрямо тези за страната.

2 Разликата между ражданията и умиранията

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

–  –  –

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че изселилите се са повече от заселилите се, като механичният прираст е с отрицателен знак през последните години. През периода 2012 – 2014 г. са се заселили 2895 души, а са се изселили 3195 души, или за 3 години имаме отрицателен механичен прираст (- 300).

Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост3

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА

По отношение на възрастовата структура на населението в община Казанлък се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в увеличение на населението над трудоспособна възраст, за сметка на населението в трудоспособна възраст:

–  –  –

3 Източник: НСИ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Значително висок е делът на възрастовата група на мъжете от 18 до 62 години - 31% и на жени на възраст между 18-59г. - 28%. Жените над 60 години са значително повече от мъжете над 63.

Наблюдава се по – голям брой на децата до 13 годишна възраст, за разлика от тези над 13 години:

–  –  –

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Към 31.12.2014 г. икономически активните лица в община Казанлък наброяват 34 403 д. като регистрирани безработни са 1929д. По брой на икономически активни лица, община Казанлък е втора в областта след община Стара Загора, която наброява 78 315 души. За общината, регистрираните безработни са по – малко спрямо предходната година, докато икономически активните лица не са променили броя си:

–  –  –

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Към 30.11.2014г. се запазват високи относителни дялове на безработните младежи до 29г.

общо 20,53% и на безработните над 55г. – 20,88%. Образователната структура е както следва:

–  –  –

Натискът на пазара на труда е 8 безработни се конкурират за едно работно място. Равнището на безработица е 5, 82%, а през декември спада на 5,6%. Община Казанлък е с най-нисък дял на безработица в цялата област. Равнището на безработица за областта през януари е 9.5 %, което е 1.6 % по-ниско от средното за страната – 11,1 %, но в сравнение с декември има увеличение с 0.2 пункта.

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА, СПРЯМО СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

Равнището на безработицата в страната през месец януари 2015г. е 11,1%, с 0,4 процентни пункта по-високо от предходния месец. През януари в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 108 безработни, а равнището на безработица е 9,5 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо декември 2014 година равнището на безработица е нараснало с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 299 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък на сто, а с най-високо - община Николаево – 67,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните за областта се запазва доминиращият дял на жените – 2979 (59,5 на сто). Увеличението спрямо предходния декември е с 0,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,4 на сто през януари, 41,9 на сто предходния декември.

Нарастват безработните в младежка възраст (659 през януари, 650 предходния декември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 440, тоест 66,8 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец декември на 2014 година, показва намаление с 13 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2509, с 5,1 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през декември. Увеличава се месечният брой на безработните над 50 години – 1839 в отчетния месец, 1763 през декември.

4 Дирекция „Бюро по труда“, гр. Казанлък

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора, важен икономически център с традиционно утвърдена водеща роля на промишления сектор и потенциал за ново развитие. На територията на общината работят над 3 000 фирми:

–  –  –

В община Казанлък най-голям остава броят на фирмите, които се занимават с търговия. На предни места по максимална величина на НПП за 2013 г. се нареждат фирми от общината, които работят в сферата на производството на машини и оборудване; производство на текстил и текстилни изделия от текстил; търговия с електрическа енергия; производство на опаковки и пластмаси.

–  –  –

30. КАТЕКС АД Казанлък 366 341 -25 7332 6481 -851 -6014 -1060 4954 информацията в таблицата е от годишните счетоводни баланси на фирмите, регистрирани по ЕИК като за обобщаването е използвана базата данни на Търговско -промишлена палата – Стара Загора

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

В Община Казанлък има 545 фирми, регистрирани по ЕИК към януари 2014 г. с действащ статут. За финансовата 2013 г. те имат приходи от дейността 957 872.млн. лв.

Посочените в таблицата данни се отнасят само за фирмите, които са регистрирани на територията на община Казанлък. Те не включват дружества, които имат големи обороти от дейността си в региона, като обектите на националните търговски вериги, мобилните оператори, бензиностанции, превозвачески фирми, дружествата от финансовата сфера и други.

Кратка информация за някои от водещите фирми по размер на приходи от оперативна дейност:

“Арсенал”АД е съвременно инфраструктурно предприятие, специализирано В областта на машиностроенето и производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси,барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. “Арсенал” е познат у нас и в чужбина като предприятие с традиции в проектирането, производството, инженеринга и търговията с граждански и специални изделия. уникалното в дейността му е това, че извършва затворен цикъл на работа – от суровината до готовото изделие и пълната комплектация за него.

“М+С Хидравлик” АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Фирмата е сертифицирана по системата за качество ISO 9001:2000, гарантирайки качеството на своята продукция, както и тяхната висока технологичност. Също така, М+С Хидравлик разработва много нови типове от своите основни продукти и се превръща в един от основните производители на хидравлични мотори в света.

„Капрони„ АД е водещ производител на хидравлични елементи и системи с приложение в мобилно и стационарно индустриално оборудване. Фирмата предлага широка гама от хидравлични продукти – стандартни изделия както и по задание на клиента.Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO 9000:2008 и ISO/TS 16949:2009. ”Капрони”АД взима успешно участие в World Fluid Power пазар като доставчик. Изградили са партньорство с повече от 150 компании (производители и дистрибутори на хидравлично оборудване), имат изградена дистрибуторска мрежа в повече от 30 държави по целият свят. Капрони "АД разполага с ползотворно партньорство с добре познати компании - предоставяне на собствените си продукти на производители на оригинално оборудване.

През 2012г., в землището на казанлъшкото село Черганово е открита 25-мегаватова фотоволтаична централа. Би Си Ай Черганово ЕООД е дъщерно дружество на Ейч Уан Венчър Суис Холдинг АГ. Фотоволтаичната централа е разположена върху 600 декара площ, а направената инвестиция е в размер на над 61 млн. евро. Към 2013г. приходите от оперативна дейност на дружеството, спрямо 2012г., са нараснали многократно – 21 507 хил. лв.

"Гуала Клоужърс България" АД гр.Казанлък е част от веригата „Гуала Клоужърс Груп” от 2010 г. Специализирана е в производството на дозатори и капачки за хранително-вкусова, фармацевтична и козметична промишленост. Във фирмата работят над 250 работници и служители с доказан професионален опит.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Огромната част от ПЧИ, направени в предприятията на област Стара Загора, са в сферата на енергетиката. През 2012 година има значим ръст и на инвестициите в предприятията от гр.

Казанлък и гр, Стара Загора. За Стара Загора ръстът е с 11 млн. евро, а за Казанлък – с 15 млн. евро.

За 2013г. инвестициите за Казанлък са се увеличили повече от два пъти, в сравнение с предходната година (вж. данните в таблиците).

Турция, Германия, Унгария и Австрия са държавите, които традиционно имат инвестиционно присъствие в региона. Значими чуждестранни капитали са вложени в предприятия за производство на храни и напитки, химическата промишленост, търговията, строителството и операциите с недвижими имоти.

–  –  –

РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА ЖИВОТНИ

В Община Казанлък действа общински приют за бездомни кучета, който е по съвместен проект на Община Казанлък и Австрийско-Българската организация за защита на животните.

Община Казанлък е натрупала вече значителен опит в намаляване популацията на бездомните кучета по метода „Хващане, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране и връщане по места”. Извършен е анализ на популацията на бездомните кучета и причините водещи до тяхното увеличаване – липсата на регистрация и контрол на домашните кучета и липсата на национален регистър на домашните кучета.

От 2008г. до момента са осиновени общо 276 кучета в България и в Чужбина. Най-голям брой кучета са кастрирани през периода 2009- 2011, а броят на кастрираните котки е нараснал значително през последната година:

Графика.2. Брой кастрирани животни

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ

ПОЛИЦИЯ

През 2014г. в региона на общини Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и Павел Баня са регистрирани 523 пътно - транспортни произшествия, при които са убити 11 и ранени 126 човека. В сравнение със същия период на миналата година тежките ПТП са по – малко с 20, убитите с 4 повече и ранените са с 32 по – малко. За община Казанлък тежките ПТП са с 7 по – малко, убитите са с 3 повече и ранените са с 15 по-малко:

Графика.3. Разпределение на ПТП за община Казанлък Според вината за допуснатите тежки ПТП и пострадалите при тях, основна отговорност носят водачите на превозни средства. По тяхна вина са регистрирани 278 тежки ПТП с 27 убити и 365 ранени:

–  –  –

Най- чести произшествия за гр. Казанлък са регистрирани на бул. Княз Ал. Батенберг“ – 45 броя, с 8 ранени и на бул. „23-ти пехотен шипченски полк“ – 28 произшествия със 7 ранени и 1 убит.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ПОЖАРНА

През 2014 г. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Казанлък е регистрирала 466 пожара, което е със 164 пожара по-малко от предходната година. Двойно помалко са и пожарите в сухи треви и отпадъци. През 2014 г. положителен ръст бележат осъществените помощни операции, спрямо предходната година, докато лъжливите сигнали са се увеличили значително.

Графика.4. Статистика пожарна безопасност Източник: Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Казанлък През разглеждания период, най- чести причини за пожари са късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. Други причини са неправилно ползване на отоплителни или нагревателни уреди и техническа неизправност:

–  –  –

Късо съединение Неправилно ползване на отоплителни уреди Неправилно ползване нагревателни уреди Небрежност при боравене с открит огън Техническа неизправност

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на общината към края на 2014г. има 13 обединени детски заведения (ОДЗ) и в 6 целодневни детски градини (ЦДГ), от които една държавна. В град Казанлък те са 14, а в останалите населени места - 5. Посещават се от 2516 деца. Децата на възраст 5-6 години, в подготвителните групи на детските градини, са общо 1248, от които на 5 години са 610 деца и 638 от тях са на 6 години:

–  –  –

УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

На територията на община Казанлък функционират: 1 средно общообразователно училище,2 профилирани гимназии, 1 гимназия, 18 основни училища, 1 обслужващо звено (ОДК „Св. Иван

Рилски”):

№ Общински училища Адрес 1 Г „Акад. Петко Стайнов" гр. Казанлък, кв. „Васил Левски"

–  –  –

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Учащи през учебната 2014-2015 година са както следва:

начално и основно – 5432 ученици:

- от I до IV клас - 2732 уч.

- от V до VIII клас – 2700 уч.

средно – 4106 ученици:

- XII клас – 642 уч.

- XIII клас – 2 уч.

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ обхваща 4 професионални гимназии разположени в град Казанлък и 1 национална гимназия:

–  –  –

В съответствие с Общинската програма за закрила на детето, Община Казанлък отпуска и едногодишна стипендия на ученици, постигнали високи резултати на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня.

Диагностично-консултативни центрове:

„ДКЦ Поликлиника - Казанлък ”ЕООД /ул. „Стара планина” № 12/ Структура на ДКЦ Поликлиника - Казанлък: вътрешни болести, кардиология, неврология, ендокринология, пулмология, хирургия, ортопедия, гастроентерология, кожни и венерически болести, очни болести, ушни – носни и гърлени болести, психиатрия, акушеро – гинекологични болести, образна диагностика ( разполага с мамограф), физиотерапия.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Прилагат се съвременни високо ефективни методи и нови технологии за диагностика и лечение.Създаден е Медицински център в ромската махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

–  –  –

“Ескулап – В “ ЕООД ул. „Ген. Скобелев” № 16, ул.” Д-р Баев” № 15, ул.” Ал.Константинов” № 6 тел. 0431/78139; 0431/ 85017 “Арсенал “ ЕООД ул. „Розова долина” 100, ул.”Климент” № 1 тел.0431/64055; 431/63564 „ Медицински център Казанлък ” ООД ул. „Христо Ботев” № 78 тел. 0431/63564 „МЦ МЕДКОНСУЛТ” ООД Бул.„.23-ТИ Пехотен Шипченски полк” № 11, ет. 2 моб. 0887719861 Медико-диагностична лаборатория “Севтополис” ООД ул.”Неофит Рилски” № 10 тел. 0431/62802 “Мега-плам-медико-техническа лаборатория “ ЕООД ул. „Христо Ботев” № 41, ул.”П.Стайнов” 10 “Корона –МД” медико-техническа лаборатория ул. „Кирил и Методий” № 10 „Мазалат” ул.” Любомир Кабакчиев” № 4 тел. 0431/62225

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД /ул. „Старозагорска ” № 16/ Многопрофилна болница за активно лечение работи по договор с НЗОК. Обемът на медицинската дейност е изключително голям. Лечебното заведение предлага качествена и високо квалифицирана медицинска помощ. Цялостната дейност е насочена към реализиране на държавната и общинската здравна политика и утвърждаване на водещо място в областта на диагностично – лечебната дейност.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Структурата на болницата се състои от :

КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

- Регистрационно – информационно бюро.

Приемно – консултативни кабинети по акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология, вътрешни болести и неврология, детски болести, УНГ, физиотерапия и рехабилитация.

Медико-диагностични лаборатории – клинична, микробиологична, патохистологична, лаборатория по трансфузионна хематология.

Отделения без легла – отделение за образна диагностика, функционално отделение, отделение по клинична патология.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК - отделение по хематология и ендокринология, интензивно кардиологично отделение, отделение по гастроентерология и пулмология, акушеро- гинекологично отделение, хирургично отделение, отделение по ортопедия и травматология, детско отделение, неврологично отделение, отделение за УНГ болести, ОАИЛ, отделение по хемодиализа и нефрология, психиатрично отделение.

БОЛНИЧНА ОСИГУРЕНОСТ - На територията на областта има 17 болнични заведения. В областния център са концентрирани няколко специализирани болници, както и извънболничната помощ. През 2013 г. има ръст както на болничните легла, така и на постъпилите болни за лечение в многопрофилните болници. Областта се отличава със сравнително добра осигуреност с общопрактикуващи лекари, но изостава по отношение на някои ключови медицински специалисти.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Политиката на Община Казанлък в социалната сфера е съпричастна към проблемите и нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни с увреждания и самотни стари хора. Община Казанлък работи по „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011г.”, като заложените дейности са предназначени за тези целеви групи.

Услугите в общността са разкрити съобразно потребностите на целевите групи, като приоритет имат най-уязвимите групи хора. Активно се проучва и анализира необходимостта от разкриване на нови социални услуги. Осъществява се пряка връзка с неправителствени организации, предоставящи социални услуги. Извършва се експертна дейност, като се оказва методическа помощ на дейността на специализираните институции и на социалните услуги в общността.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Социални услуги на територията на община Казанлък:

Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария /гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 3, тел. 0431/6-34-70/ Услугите предлагат - предоставяне на храна; поддържане на хигиена в обитаваното помещение на патронирания от санитар; съдействие за снабдяване с необходими помощни средства; помощ в общуването и поддържане на социални контакти; подпомагане при оформяне на документи, помощ за социални и битови услуги; извършване на медицинска услуга от социалния работник, който е с медицинско образование; консултации по социални въпроси; занимания по интереси; социални контакти.

Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ и Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ /гр. Казанлък, Ул. „Петьо Ганин № 41, 0431/7-06-87, www.dcdu-kz.org/ Центровете предлагат дневни грижи за деца от 3 до 18 години и младежи над 18 години с физически и ментални увреждания; логопедични услуги; психологични услуги; рехабилитация;

кинезитерапия; консултиране на семейства с деца и младежи с увреждания. Капацитет на ДЦДУ е 36 места, а на ДЦВХУ е 15 места.

Център за социална рехабилитация и интеграция /гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25, 0878379261/ Центърът предлага социална интеграция, работа със семействата, логопедична рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, трудотерапия, работа за промяна на обществените нагласи, приложно изкуство, терапевтичен театър, хипотерапия.

Център за обществена подкрепа /гр. Казанлък, Ул. „Войнишка” № 25, 0878379261/ СНЦ „Бъдеще за децата“ - Капацитет 60 места.

Предоставя комплексна услуга за потребностите на деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца с риск за отпадане от училище и проблемно поведение.

Защитено жилище за лица с леки умствени увреждания в с. Овощник / 04342 20-37, 0897 041468 / СНЦ „Оптима“ - Капацитет 8 места.

Екипна оценка на потребителите на всяко лице - индивидуални и групови програми за работа и социална интеграция; задоволяване на здравните потребности и утвърждаване на здравословния начин на живот; задоволяване на безопасна среда; задоволяване на образователни потребности;

логопедична диагностика и терапия; задоволяване на културни, езикови, морални потребности и формиране на междуличностни отношения. Арт игри, трудотерапия и развитие на индивидуалните възможности на лицата. Организиране на свободното време на лицата – отдих, туризъм, балнеолечение и рехабилитация. Поддържане и стимулиране връзките на лицата с родители и близки. Подготовка за напускане на ЗЖ „Оптима” и самостоятелен начин на живот чрез обучение в самообслужване, социални и трудови умения.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост /гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ №34/ Защитеното жилище е предназначено за лица с увреждания над 18 г., които са самостоятелни в обгрижването си. Гарантира се правото им на среда, близка до семейната и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Мултипрофесионален екип от специалисти: ключов социален работник, трудотерапевт, социални терапевти - детегледачи, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, лекар-педиатър, педагози. Капацитет 8 места.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТ/ /гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 54А/ Заменена е институционалната грижа с такава, близка до семейната среда в общността.

Капацитет 12+2 места. Мултипрофесионален екип от специалисти: ръководител-екип, ключов социален работник, социални терапевти - детегледачи, рехабилитатори, медицински сестри, лекарпедиатър, психолози, педагози и др.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 2 бр.

/гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 54 и кв. „Васил Левски“ № 34А/ ЦНСТ са предназначени за деца и младежи с увреждания, които не са самостоятелни в обгрижването си. Заменена е институционалната грижа с такава, близка до семейната среда в общността. Капацитет за всеки център 12+2 места. Мултипрофесионален екип от специалисти:

ръководител- екип, ключов социален работник, социални терапевти- детегледачи, рехабилитатори, психолози, педагози, лекар – педиатър, медицински сестри и др.

Приемна грижа /гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25, 0878799373/ Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в дома на роднини, близки или приемно семейство. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно, като разгърне своя потенциал и личностни качества. Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение. Приемната грижа може да бъде доброволна и професионална. Приемните родители се грижат за дете в собствения си дом за различен период от време - в зависимост от потребностите на детето и от възможностите на приемните родители.

Дом за стари хора „Маргарита Асебо” /гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин” № 52, 0431/6-22-09, http://dsh1.kazanlak.com /

Капацитет 122 души. Осигурява се:

- Рационално хранене при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите.

Задоволяване на здравните потребности на настанените лица - задоволяване на потребности от рехабилитация.

Социална дейност, включваща индивидуална социална работа с всеки домуващ, групова социална работа, организиране на културни мероприятия и екскурзии, възможност за

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

самостоятелно организиране на свободното време, осигуряване възможност на потребителите за личен контакт със семейството, приятели и др. лица.

Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов” / гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов” №11, 0431/6-22-80 /

Капацитет 70 души. Предлагани услуги:

- качествено комунално-битово обслужване;

- осигуряване на питателна и разнообразна храна, диетично хранене и меню по избор;

- осигуряване на медицинско обслужване в заведението и при нужда в специализирано медицинско заведение;

- организиране на свободното време, индивидуални и групови занимания, излети, разходки, занимателни игри и др.

Дом за стари хора /гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 220, 0431/6-45-79, http://www.dsh3-kz.org/

Капацитет 62 души. Предлагани услуги:

- Рационално хранене при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите.

- Задоволяване на здравните потребности на настанените лица - задоволяване на потребности от рехабилитация.

- Социална дейност, включваща индивидуална социална работа с всеки домуващ, групова социална работа, организиране на културни мероприятия и екскурзии, възможност за самостоятелно организиране на свободното време, осигуряване възможност на потребителите за личен контакт със семейството, приятели и др. лица.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТ

СПОРТ Община Казанлък разполага с 27 спортни обекти, от които 1 стадион, общинска собственост, 2 спортни зали (1 общинска и 1 частна), 4 спортни игрища, общинска собственост, колодрум, спортни клубове. Общинският стадион се използва от различни спортни клубове, както и за провеждане на редица общински мероприятия (ученически игри).

СПОРТНА БАЗА:

СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕВТОПОЛИС” /Адрес: Казанлък ул. „Орешака” 6/ Състои се от:

-стадион – затревен футболен терен, трибуни за зрители, лекоатлетическа писта /шамот, шест коридора/

-спортна зала – баскетбол, волейбол

-зала борба ТРЕНИРОВЪЧНО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ - Разполага със затревен футболен терен, трибуни за зрители, сервизни помещения. /Адрес: Казанлък ул. „Орешака” 4/

–  –  –

МИНИ ФУТБОЛНИ ИГРИЩА – 3 частни, от които 2 в гр. Казанлък и 1 в с.Шейново и 1 общинско в с.Кънчево.

ТЕРЕН ЗА ХВЪРЛЯНИЯ - Затревен терен, /хвърляне на чук, копие, диск гюлле/, хале за зимна подготовка /Адрес: Казанлък ул. „Орешака”6/ ТЕНИС КОРТОВЕ - Три тенис корта /шамот/ тренировъчна стена /Адрес: Казанлък ул.

„Орешака”/ КОЛОДРУМ - Разполага с бетонна писта, сервизни помещения, затревен терен /Адрес: Казанлък ул. „Орешака”/ На територията на община Казанлък спортна дейност развиват спортни клубове по различни видове спорт. Водещи спортове са: лека атлетика; колоездене; футбол; шахмат; волейбол;

баскетбол; автомобилизъм; спортни танци; спортно катерене; борба и др.

Силно изявен е и ученическият спорт. Ежегодно ученическите отбори от община Казанлък се представят отлично в схемата на Ученическите игри на национално ниво със завоювани медали и призови класирания на финалите.

На територията на община Казанлък спортна дейност развиват 43 спортни клубове по различни видове спорт. Водещи спортове са: лека атлетика; колоездене; футбол; шахмат; волейбол;

баскетбол; автомобилизъм; спортни танци; спортно катерене; борба.

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

На територията на общината действат няколко младежки сдружения, младежка организация по закона за младежта и неформална представителна младежка структура към Община Казанлък, които организират и провеждат годишно голям брой инициативи и кампании с различна насоченост. С по-голямо значение са:

1. Младежки общински съвет

2.СНЦ,,Зелена светлина в България” www.greenlight-bg.com

3. Младежки център за развитие –Взаимопомощ www.ydcma.org

4.Фондация Дон Боско България- клон Казанлък www.fondaciadonboskobg.org

5.Национална организация на скаутите в България- Регион Казанлък www.scout.bg

6. Юнайтед авангард артист www.unitedavangardartist.dir.bg

7. Български младежки червен кръст www.youth.redcross.bg

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

В общината има създаден Младежки общински съвет, който представлява неформална структура на младите хора от Община Казанлък функционираща към общинска администрация. От 2015 г. МОС се сформира на квотен принцип. Основната задача на този орган е да се повиши чуваемостта сред администрацията за проблемите и нуждите на младежите и да се намерят конкретни решения на наболели проблеми.

В изпълнение на Закона за младежта, в началото на всяка календарна година, Общински съвет - Казанлък разглежда и приема Годишна общинска програма за младежта. Приоритетите в програмата за са в унисон с приоритетите, залегнали в Националната стратегия за младежта.

В читалищата на общината (23) работят голям брой младежи, организирани в различни групи по интереси. Общият брой на младежките формации в читалищата на територията на община Казанлък е около 61, творящи в областите автентичен фолклор, кукери, коледари и лазарки, театрални студия, художествено слово, вокални групи, спортни и модерни танци, румба, балетни формации, таекуондо, школи за изучаване на езици, школи за рисуване, музикални и др.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Земите в Казанлъшкия край са земи, които в резултат на изключително благоприятното си географско, геополитическо и природно-климатично разположение още от най-дълбока древност представляват притегателен център за отсядане и човешка дейност на различни племена и народи.

Следите от няколко исторически епохи са многобройни, като най-трайни и впечатляващи са тези, оставени от траките - народ с изключително разнообразна и самобитна култура.

В земите, принадлежали към столицата Севтополис, днес назовани Долината на тракийските владетели, са разкрити и проучени над 35 подмогилни гробници и храмове мавзолеи.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

–  –  –

откритата още през 1944 г. и добила световна известност с великолепните си стенописи Казанлъшка гробница от края на IV в. пр. Хр. Казанлъшката гробница е разположена в северната част на града в парка „Тюлбето”. Тя е първия български паметник включен в световния списък на паметниците на ЮНЕСКО. За нея е изградена специална защитна постройка с климатична инсталация, която осигурява условия за запазването на стенописите.

В близост до оригинала е построено точно копие, отворено за посещение.

гробнично-култовият комплекс при могилата „Оструша” край Шипка от средата на IV в.

пр. Хр. Една от камерите е изцяло запазена. Тя е вдълбана в монолитен гранитен блок с тегло повече от 60 тона. Покривът е разделен на десетки образни полета, изпълнени с виртуозно изрисувани портрети, сцени с хора, борба между животни, растителни и геометрични украси.

подмогилните храмове мавзолеи при могилата „Голяма Арсеналка” край с. Шипка от V-IV в. пр. Хр.

могилата „Грифоните” – градеж от големи, отлично обработени каменни блокове. V-IV в.

пр. Хр.

Храмовете в могилите „Голяма Арсеналка” и „Грифоните” са със сходна архитектура. И в двете има каменни легла, на които са изпълнявани ритуали в чест на тракийския певец Орфей и свързаните с него мистерии.

могилата „Шушманец” – датира от V-IV в. пр. Хр.. Единствения на Балканския полуостров храм с колони.

могилата „Хелвеция” – датира от V-IV в. пр. Хр.. Изграден е от огромни грижливо обработени каменни блокове, стените му са покрити с бяла мазилка.

саркофагоподобната подмогилна гробница при могилата „Светицата” от втората половина на V в. пр. Хр. В нея е намерена уникална със своята експресивност маска-фиала от масивно злато, тежаща 673 г.

Най-впечатляващ е монументалният и най-голям в Долината на тракийските владетели подмогилен храм мавзолей във внушителната с размерите си могила „Голямата Косматка”.

Храмът е строен през втората половина на V в. пр. Хр., а в началото на III в. пр. Хр. тук е извършено ритуалното погребение на тракийския цар Севт III. След края на погребението входовете на първите две помещения са зазидани, коридорът опожарен и запълнен с камъни и пръст, Фасадата засипана. Преди това пред нея е погребана ритуално великолепно изваяна глава от статуя на мъж красив, с интелигентен одухотворен и благороден израз, къдрава коса, мустаци и брада.

Археолозите разполагат с неоспорими аргументи, че това е великият тракийски цар Севт III

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Съхранението и популяризирането на материалните и духовните културни постижения и на духовното обогатяване на населението в Общината са: Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”, Исторически музей “Искра”, Драматичен театър “Любомир Кабакчиев”, Литературно-художествен музей “Чудомир”, Библиотека “Искра”, Художествена галерия - Казанлък, 23 читалища, 19 читалищни библиотеки, религиозни храмове.

–  –  –

Храм-паметник „Рождество Христово” се намира в гр.

Шипка, 20-ина километра от Казанлък. През 1885-1902 г. там е издигнат храм-паметник „Рождество Христово”, който впечатлява с островърхите си блестящи позлатени кубета и архитектурен стил, типичен за руските църкви от XVII в.

Паметникът е построен по проект на известния архитект Померанцев.

Исторически музей “Искра”, гр. Казанлък – Създаден през 1901 година, той е един от първите и най-богати музеи в България, включващ Казанлъшка тракийска гробница, Музей на розата, Историко-етнографски комплекс “Кулата”, гробниците в “Долината на тракийските владетели” и Дом “Петко Стайнов”.

Художествена галерия – Казанлък е една от най-старите и богати в страната. Галерията притежава колекция от икони, възрожденски гравюри и произведения на изящните изкуства (живопис, графика, скулптура) и декоративно-приложните изкуства. Постоянната експозицията на Галерията показва 266 живописни и скулптурни творби, подбрани от фонда на галерията, колекция от икони (17-20 в.). Постоянни експозиции в родните къщи на Дечко Узунов и Ненко Балкански с уникални художествени произведения са неразделна част от Художествена галерия – Казанлък.

Литературно-художествен музей “Чудомир” е комплекс с художествено– документални експозиции за жизнения и творчески път на големия български писател и художник Димитър Чорбаджийски-Чудомир. Музеят е седалище на културната фондация “Чудомир”.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2015Г.

Драматичен театър “Любомир Кабакчиев” е наследник и продължител на богатите театрални традиции в Казанлък. Със статут на професионален театър работи от 1998 г. и има редица национални и международни награди.

Дом на културата “Арсенал”- Дейността му се свежда до приемане на гостуващи изпълнения – театрални постановки, концерти и др. Развива любителско творчество – фолклорни танцови формации от различни възрастови групи, които участват в наши и международни изяви.

Военен клуб – Казанлък – Културно-информационен център на армията, поддържащ фолклорен ансамбъл, балетни и хорова формации, вокална група, школа по китара и школа за млади изпълнители, детски театрален състав и библиотека.Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 230400 Информационные системы и технологии (квалификация (степень) бакалавр) Документ зарегистрирован в Минюсте России, см. ярлык Примечания, Внимание! Документ приводится полностью с приложениями МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 14 января 2010 года N 25 Об утверждении и введении в действие федерального...»

«Репетиционная работа по подготовке к ЕГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 30 января 2015 года 11 класс Вариант РЯ Выполнена: ФИО_ класс Инструкция по выполнению работы Работа по русскому языку состоит из двух частей, содержащих 25 заданий. Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит одно задание. На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут). Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в...»

«Геология, география и глобальная энергия. 2012. № 3 (46) структур и связанных с ними месторождений гипса. Однако целый ряд месторождений гипса до сих пор не изучен. Поэтому можно рекомендовать для развития местной промышленности осваивать новые площади распространения гипсов с учетом экологической обстановки. Необходимо обосновать наиболее эффективные направления геологоразведочных работ, выделить перспективные участки и первоочередные объекты для проведения детальных геологоразведочных работ...»

«SC-CAMLR-XXVII НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ ОТЧЕТ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ХОБАРТ, АВСТРАЛИЯ 27–31 ОКТЯБРЯ 2008 г. Часть I CCAMLR PO Box North Hobart 700 Tasmania Australia _ Телефон: 61 3 6210 Телефакс: 61 3 6224 Email: ccamlr@ccamlr.org Председатель Научного комитета Веб-сайт: www.ccamlr.org ноябрь 2008 г. Настоящий документ выпущен на официальных языках Комиссии: английском, испанском, русском и французском. Экземпляры отчета можно...»

«\ql Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 13.07.2015) О ветеринарии (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 12.08.2015 14 мая 1993 года N 4979-1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРИИ Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от...»

«Я. Гримм В. Гримм Я. Гримм, В. Гримм СКАЗКИ Эленбергская рукопись с комментариями Перевод Александра Науменко МОСКВА «КНИГА» 1988 Рецензенты: С. К. Апт, А. В. Карельский Вступительная статья, комментарий, библиография А. Науменко Художник В. Иванюк ISBN 5-212-00041-6 Издательство «Книга», 1988 Содержание * Второе открытие гриммовских сказок. Вступительная статья А. Науменко 9 Обоснование текста Сказки 101 1. О короле, портном, великанах, единороге и дикой свинье 2. О кошке и мышке 119 259 3. О...»

«УССК.И язык УЧЕБНИК А Л Я 1-го К Л А С С А МЛЗ К Ж Р И О А..А О У Н К В Ф.Д. КОСТЕН К О Н. С. Р Ж Е Т Е И К Й О Д С В СИ РУССКИЙ язык W г С/ чеоник^ !)ля н е к о ого класса Утверждён Министерством просвещения РСФСР ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОСВЕЩЕНИЕ' МОСКВА-1965 Г4 v I * На груди у нас алеет октябрятская звезда! И на башнях у Кремля есть такая же звезда. § 1. Звуки и буквы. Упражнение 1. Прочитайте. В зале стоит большая ёлка. На ёлке висят бусы, шары. Вот зайка, белка, слон. А это волк. Дети поют,...»

«№117 www.isicad.ru Ваше окно в мир САПР isicad 04’ 2014 С3D Лети, DEXMA, лети! isicad.ru № 117, апрель 2014 От редактора. Можно ли сегодня монетизировать облачную САПР-систему. Размышления о случае АСКОН-DEXMA — Давид Левин..3 Обзор новостей за апрель. Финансы, 3d-печать, интервью и курьёзы — Илья Личман.6 Технология BIM: парадокс близнецов? — Владимир Талапов..11 АСКОН: цифры и факты в юбилейном свете...13 Autodesk обвиняет ZWCAD Software в нелегальном клонировании AutoCAD — Ральф Грабовски.17...»

«БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ ДОКЛАД НА ПРАВНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ за проверка, извършена на 10.05.2010 г. в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост Св. Димитър, гр. Кула, обл. Видин Изготвен на 20.07.2010 г. София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091 тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.org БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение. 1. Общи данни за ДДМУИ гр. Кула....»

«ISSN 0869 — 480X Приветствие ВКП IX съезду ФНПР Под лозунгом «Бороться и побеждать!» Михаил ШМАКОВ представил отчётный доклад IX съезду ФНПР Джаваншир АЛХАСОВ. Обеспечить АЛХАСОВ здоровые и безопасные условия труда Самат АЛИЕВ о деятельности ЕЭК в области трудовой миграции Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества Налоговая нагрузка в странах ОЭСР Важная победа канадских профсоюзов 2 / 2015 Взаимодействие Консолидация Профессионализм ПРИВЕТСТВИЕ ВКП ДЕЛЕГАТАМ IX СЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ...»

«Составитель Валерий Созаев, независимый эксперт Анализ законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних Преамбула В настоящее время, закон о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних» принят в 9 регионах Российской Федерации: Республика Башкортостан, Архангельская, Костромская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, Самарская области, Краснодарский край и город Санкт-Петербург. В первом чтении данный закон принят и на Федеральном...»

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 апреля 2015 года № 19-1 ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ПРОФСОЮЗОМ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПО ФГУП «ОХРАНА» МВД РОССИИ В 2014 ГОДУ И О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ В 2015 ГОДУ В 2014 году действовали 14 отраслевых соглашений (далее –...»

«Мтшхэхпачёшов бѕдувщшов тюрвудвшхв гтчёщтрђ «Хвшщрачхфодашшаі схсщвьа обвдосщтпшђы бхбчхощвг» Хорода Фрішсга Хвшщрачёшаі Хородсгаі бхбчхощвга хь. П.Ц. Просгтрхша Литературная жизнь 2014 года была многообразной и насыщенной. Издавались новые книги, проходили встречи с писателями, фестивали. Но, безусловно, одним из самых главных инструментов продвижения современной литературы остаются литературные премии. В нашей стране традиция вручения литературных премий существует с 1831 года: именно тогда...»

«Книжная коллекция Высшей школы менеджмента СПбГУ Литература для бизнес-образования 2006-2015 КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ – ДИПЛОМАНТЫ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ Дипломанты V Международного конкурса изданий для вузов «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА» в номинации «Лучшее учебное издание по менеджменту и маркетингу» «МАРКЕТИНГ: КЕЙСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ» «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ: КЕЙСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ» ПОД РЕД. И.В....»

«Утверждены Советом директоров АО «Евразийский банк» Протокол № 18 от «30» декабря 2014г. для публичного размещения ПРАВИЛА ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПР ПР стр. 2 из 15 ПРАВИЛА ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ Правила об общих условиях проведения операций (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее – Гражданский кодекс), Законом Республики...»

«РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ -Р Е Ш Е Н И Е № 2-84/ 03.10.2012 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» _ Институт наук о Земле Кафедра месторождений полезных ископаемых ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему «ПРОЕКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА АЛМАЗЫ В ПРЕДЕЛАХ АЛАКИТ-МАРХИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ (РЕСП. САХА-ЯКУТИЯ)» по специальности 130301 – «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» Составил:...»

«Общая характеристика работы Актуальность проблемы. Основным направлением развития спиртовой промышленности является внедрение ресурсосберегающих технологий, основанных на повышении эффективности переработки зернового сырья, увеличении выхода целевого продукта и снижении образования отходов. По традиционной технологии при производстве спирта для разжижения и осахаривания крахмала зерна применяют ферментные препараты амилолитического действия: -амилазы и глюкоамилазы. Рядом исследователей (Гернет...»

«БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА Мария Гупалова, Евгения Дудко, Виктория Квас, Ксения Лыскина, Екатерина Педан, Елена Солодкая, Валерия Черан, Дарья Цепаева, Юлия Стрижкова, Артем Сокол, Михаил Сокол МАРКЕТИНГ. Жизнь как зебра. 11 ответов на вопрос: «Как создать себе бренд». Современное пособие по построению персонального бренда Киев 2013 г УДК: ББК: Г Мария Гупалова, Евгения Дудко, Виктория Квас, Ксения Лыскина, Екатерина Педан, Елена Солодкая, Валерия Черан, Дарья Цепаева, Юлия...»

«Отчёт о работе городской инновационной площадки за 2013 год Обеспечение непрерывного образования, эффективной социализации и достойного трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе современных дистанционных технологий обучения (промежуточный) Ответственный исполнитель инновационной площадки: В.Г.Финагин (подпись) Научный руководитель инновационной площадки: С.М.Чечельницкая (подпись) Руководитель базового учреждения: Директор ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.